Garmin | Forerunner® 10 | User guide | Garmin Forerunner® 10 Användarhandbok

Garmin Forerunner® 10 Användarhandbok
Forerunner 10
®
Användarhandbok
Juli 2013
190-01472-39_0C
Tryckt i Taiwan
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin®, Auto Lap®, Auto Pause®, Forerunner® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd.‍ eller dess dotterbolag och är registrerade i
USA och i andra länder.‍ Garmin Connect™ och Virtual Pacer™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd.‍ eller dess dotterbolag.‍ De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.‍
Innehållsförteckning
Introduktion.................................................................... 1
Knappar ..................................................................................... 1
Komma igång ............................................................................. 1
Ladda enheten ........................................................................... 1
Ut och springa................................................................ 1
Använda löpnings- och gångintervaller ...................................... 2
Ändra datafält ........................................................................ 2
Virtual Pacer .............................................................................. 2
Springa med Virtual Pacer .................................................... 2
Använda Auto Lap® ................................................................... 2
Pausa löpningen automatiskt ..................................................... 2
Garmin Connect ......................................................................... 2
Använda Garmin Connect ..................................................... 2
Historik............................................................................2
Personliga rekord ....................................................................... 2
Visa historik och personliga rekord ............................................ 2
Ta bort en löpning från historiken .............................................. 3
Ta bort personliga rekord ........................................................... 3
Återställa ett personligt rekord .............................................. 3
Bilaga.............................................................................. 3
Skötsel av enheten .................................................................... 3
Rengöra enheten .................................................................. 3
Specifikationer ........................................................................... 3
Inställningar ................................................................................ 3
Ställa in larmet ...................................................................... 3
Ställa in tid manuellt .............................................................. 3
Felsökning .................................................................................. 3
Återställa enheten ................................................................. 3
Uppdatera Forerunner-programvaran med hjälp av Garmin
Connect ................................................................................. 3
Mer information ..................................................................... 3
Registrera enheten .................................................................... 3
Index................................................................................4
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.‍
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Knappar
3 Ladda enheten helt.‍
Ut och springa
À
Starta enheten.‍
Sätta på bakgrundsbelysningen.‍
Á
Starta och stoppa tiduret.‍
Välja det markerade menyalternativet.‍
Â
Gå till nästa menyalternativ.‍
Gå till nästa datasida när tiduret är på.‍
Ã
Gå tillbaka utan att göra något val.‍
Markera ett varv (sidan 2).‍
Enheten levereras delvis laddad.‍ Du kan behöva ladda enheten
(sidan 1) innan du beger sig ut och springer.‍
OBS! Enheten startar automatiskt medan den laddas.‍ Om du
inte laddar enheten innan du tar en löprunda, håll ned för att
slå på enheten.‍
1 Välj .‍
2
blinkar medan enheten söker efter din position.‍
När enheten har lokaliserat sin position lyser
med ett fast
sken.‍
3 Tryck på Start för att starta tiduret.‍
Tid À, distans Á, förbrukade kalorier  och tempo Ã
registreras medan tiduret är på.‍
Komma igång
Första gången du använder Forerunner utför du de här stegen.‍
Ladda enheten (sidan 1).‍
Anpassa dina löpningsinställningar (sidan 2).‍
Bege dig ut och spring (sidan 1).‍
Överför din löpning till Garmin Connect™ (sidan 2).‍
1
2
3
4
Ladda enheten
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka av kontakterna och det
omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter till
en dator.‍
1 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn.‍
2 Passa in laddarens stift mot kontakterna på enhetens
baksida och tryck på laddaren tills den klickar på plats.‍
Introduktion
TIPS: Tryck på om du vill visa förbrukade kalorier och
tempo.‍
4 Tryck på om du vill stoppa tiduret när du är klar med din
löprunda.‍
5 Välj ett alternativ:
• Tryck på Återuppta om du vill starta tiduret igen.‍
• Tryck på Spara om du vill spara löprundan och återställa
tiduret.‍ Nu kan du överföra din löprunda till Garmin
Connect (sidan 2).‍
• Tryck på Ta bort om du vill ta bort löprundan.‍
1
Använda löpnings- och gångintervaller
OBS! Du måste konfigurera funktionen löpning/gång innan du
påbörjar en löprunda.‍ När du har startat löpningstiduret kan du
inte ändra inställningarna.‍
1 Välj > Alternativ för löpning > Löpning/gång > Sätt på.‍
2 Ställ in löptid för varje intervall.‍
3 Ställ in gångtid för varje intervall.‍
4 Ut och spring.‍
Efter att du har slagit på funktionen gång/löpning används den
varje gång som du beger dig ut och springer om du inte stänger
av den eller aktiverar Virtual Pacer™ (sidan 2).‍
Ändra datafält
Du kan ändra datafältskombinationer för de två sidor som visas
när tiduret är på.‍
1 Välj > Alternativ för löpning > Datafält.‍
2 Välj den datafältskombination som ska visas på den första
sidan.‍
3 Välj den datafältskombination som ska visas på den andra
sidan.‍
Visa tempo eller hastighet
Du kan ändra den typ av information om tempo och hastighet
som visas i datafältet för tempo eller hastighet.‍
1 Välj > Alternativ för löpning > Tempo/hastighet.‍
2 Välj ett alternativ:
• Välj Hastighet för att visa din aktuella hastighet.‍
• Välj Varvfart för att visa medelhastigheten för det aktuella
varvet.‍
• Välj Medelhastighet för att visa medelhastigheten för den
aktuella aktiviteten.‍
• Välj Tempo för att visa ditt aktuella tempo.‍
• Välj Varvtempo för att visa medeltempot för det aktuella
varvet.‍
• Välj Medeltempo för att visa medeltempot för den
aktuella aktiviteten.‍
Virtual Pacer
Virtual Pacer är ett träningsredskap som har tagits fram som
hjälp att förbättra din prestation genom att uppmuntra dig att
springa i den takt du anger.‍
Springa med Virtual Pacer
OBS! Du måste konfigurera Virtual Pacer innan du påbörjar en
löprunda.‍ När du har startat löpningstiduret kan du inte ändra
inställningarna.‍
1 Välj > Alternativ för löpning > Virtual Pacer.‍
2 Välj Sätt på eller Ändra tempo om du vill ställa in tempo.‍
3 Ange ditt tempo.‍
Efter att du har slagit på Virtual Pacer används den varje gång
som du beger dig ut och springer om du inte stänger av den
eller aktiverar gång/löpning (sidan 2).‍
Använda Auto Lap®
Du kan ställa in att enheten ska använda Auto Lap, vilket
automatiskt markerar ett varv varje kilometer (mile), eller så kan
du markera varv manuellt.‍ Den här funktionen är användbar när
du vill jämföra dina prestationer under olika delar av en aktivitet.‍
1 Välj > Alternativ för löpning > Varv.‍
2 Välj ett alternativ:
• Välj Auto Lap > Sätt på om du vill använda Auto Lap.‍
• Tryck på LAP-knapp > Sätt på om du vill använda
till
att markera ett varv under en aktivitet.‍
2
3 Bege dig ut och spring (sidan 1).‍
Pausa löpningen automatiskt
Du kan använda Auto Pause® om du vill pausa tiduret
automatiskt när du slutar röra på dig.‍ Den här funktionen är
användbar om det finns trafikljus eller andra ställen där du
måste stanna under din löprunda.‍
OBS! Den pausade tiden sparas inte med dina historikdata.‍
Välj > Alternativ för löpning > Auto Pause > Sätt på.‍
Garmin Connect
Garmin Connect ger dig ett enkelt sätt att lagra och spåra dina
aktiviteter, analysera dina data och dela dem med andra.‍
Registrera dig för ett kostnadsfritt konto genom att gå till
www.garminconnect.com/‍start.‍
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
aktivitet med enheten kan du överföra aktiviteten till Garmin
Connect och spara den så länge du vill.‍
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive en översiktskartvy, tempo- och
hastighetsdiagram och anpassningsbara rapporter.‍
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skicka e-post om
dina aktiviteter till andra, eller lägga upp länkar till dina
aktiviteter på de sociala nätverksplatser du tycker bäst om.‍
Använda Garmin Connect
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln (sidan 1).‍
2 Gå till www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Historik
Du kan visa dina sju senaste löppass på din Forerunner men du
kan överföra och visa obegränsade löppass till Garmin Connect.‍
När minnet är fullt skrivs de äldsta data över.‍
OBS! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.‍
Personliga rekord
När du avslutar en löpning visar enheten alla nya rekord du har
uppnått under löpningen.‍ Personliga rekord innefattar din
snabbaste tid under ett flertal typiska sprintdistanser och
längsta löpning.‍
Visa historik och personliga rekord
Löpningshistorik visar information om datum, tid, distans,
tempo, kalorier och varv.‍ Enheten visar även din personliga
rekordtid, distans och tempo över olika distanser.‍
1 Välj > Historik.‍
2 Välj ett alternativ:
• Välj Löpningar för att visa information om dina sparade
löppass.‍
• Välj Rekord för att visa dina personliga rekord.‍
Historik
Ta bort en löpning från historiken
OBS! Om du tar bort en löpning från enhetens historik, tas den
inte bort från Garmin Connect.‍
1 Välj > Historik.‍
2 Välj Löpningar.‍
3 Välj en löpning.‍
4 Välj > Ta bort > Ja.‍
Ta bort personliga rekord
1 Välj > Historik > Rekord.‍
2 Välj ett rekord som ska tas bort.‍
3 Välj Rensa > Ja.‍
Återställa ett personligt rekord
Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare
registrerats.‍
1 Välj > Historik > Rekord.‍
2 Välj ett rekord som ska återställas.‍
3 Välj Använd tidigare > Använd rekord.‍
Bilaga
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Undvik kraftiga stötar eller ovarsam hantering eftersom detta
kan förkorta produktens livslängd.‍
Undvik att trycka på knapparna under vattnet.‍
Använd inte ett vasst föremål när du rengör enheten.‍
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.‍
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts
för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, bekämpningsmedel,
kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier.‍ Om produkten
utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet
skadas.‍
Torka alltid enheten torr efter rengöring eller användning och
förvara den på en sval, torr plats.‍
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.‍
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.‍
2 Torka enheten torr.‍
Specifikationer
Batterityp
Kan inte bytas av användaren,
uppladdningsbart litiumjonbatteri, 4,2 volt
Batteriets livslängd
Om du använder GPS 30 minuter per dag: upp
till 10 dagar
Om du använder GPS kontinuerligt: upp till 5
timmar
Endast klocka: upp till 5 veckor
Vattentålighet
50 meter
Drifttemperaturområde Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Inställningar
Om du vill öppna sidan för enhetsinställningar väljer du >
Inställningar.‍
Larm: Ställer in dagligt larm.‍
Ljud: Sätter på och stänger av ljud.‍ Du kan ställa in ljud för
knappar och varningsmeddelanden.‍
Bilaga
Vikt: Ställer in användarens vikt.‍
OBS! Mätning av kalorier medan du springer (sidan 1) är
mest exakt när du anger din vikt.‍
Inställning: Ställer in tidpunkt, tidsformat, språk och
måttenheter.‍
Ställa in larmet
1 Välj > Inställningar > Larm.‍
2 Välj ett alternativ:
• Välj Ändra larm om larmet redan har ställts in och du vill
ändra tiden.‍
• Välj Sätt på om larmet inte har ställts in ännu.‍
3 Ställ in tiden och välj för att godkänna.‍
Ställa in tid manuellt
Som standard ställs tiden in automatiskt när enheten söker efter
satellitsignaler.‍ Du kan även ställa in tiden manuellt.‍
1 Tryck på > Inställningar > Inställning > Tid > Ställ in tid.‍
2 Välj ett alternativ:
• Tryck på Auto om du vill att tiden ska ställas in
automatiskt när enheten tar emot satellitsignaler.‍
• Tryck på Manuellt för att ställa in tiden manuellt och ange
tiden.‍
Felsökning
Återställa enheten
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den.‍
1 Håll ned i minst 15 sekunder.‍
2 Håll ned en sekund för att sätta på enheten.‍
Uppdatera Forerunner-programvaran med hjälp av
Garmin Connect
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett
Garmin Connect konto (sidan 2), och du måste ansluta enheten
till datorn (sidan 1).‍
1 Gå till www.garminconnect.com.
Om ny programvara är tillgänglig varnar Garmin Connect dig
om att du måste uppdatera programvaran.‍
2 Följ instruktionerna på skärmen.‍
3 Koppla inte bort enheten från datorn under
uppdateringsprocessen.‍
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin®
webbplatsen.‍
• Gå till www.garmin.com/‍intosports.‍
• Gå till www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå till http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.‍
Hämta användarhandboken
Du kan hämta den senaste användarhandboken från
webbplatsen.‍
1 Gå till www.garmin.com/‍intosports.‍
2 Välj din produkt.‍
3 Klicka på Handböcker.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
3
Index
A
Auto Lap 2
Auto Pause 2
V
varv 2
vattentålighet 3
vikt 3
Virtual Pacer 2
D
data
lagra 2
överföra 2
datafält 1, 2
E
enhet
knappar 1
ladda 1
nollställa 3
registrering 3
F
felsökning 3
G
Garmin Connect, lagra data 2
gångintervaller 2
H
historik 2
skicka till datorn 2
ta bort 3
visa 2
I
inställningar, enhet 3
intervaller 2
K
knappar 3
enhet 1
L
ladda enheten 1
larm 3
ljud 3
M
måttenheter 3
N
nollställa, enhet 3
P
personliga rekord 2
ta bort 3
återställa 3
produktregistrering 3
programvara, uppdatera 3
R
registrera enheten 3
rengöra enheten 3
S
sessioner 2
spara aktiviteter 1
specifikationer 3
språk 3
T
ta bort
historik 3
personliga rekord 3
tempo 2
tid 3
tidur 2
starta 1
stoppa 1
tillbehör 3
träningssidor, visa 1
U
uppdateringar, programvara 3
4
Index
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2012–2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising