Garmin | Forerunner® 10 | User guide | Garmin Forerunner® 10 Podręcznik użytkownika

Garmin Forerunner® 10 Podręcznik użytkownika
Forerunner 10
®
Podręcznik użytkownika
Lipiec 2013
190-01472-40_0C
Wydrukowano na Tajwanie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin®, Auto Lap®, Auto Pause®, Forerunner® i logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.‍ lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.‍ Garmin Connect™ oraz Virtual Pacer™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.‍ lub jej oddziałów.‍ Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.‍
Spis treści
Wstęp.............................................................................. 1
Klawisze ..................................................................................... 1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................................ 1
Ładowanie urządzenia ............................................................... 1
Bieganie.......................................................................... 1
Korzystanie z interwałów biegania i chodzenia .......................... 2
Zmiana pól danych ................................................................ 2
Virtual Pacer .............................................................................. 2
Bieg z funkcją Virtual Pacer .................................................. 2
Korzystanie z usługi Auto Lap® ................................................. 2
Automatyczne wstrzymywanie biegu ......................................... 2
Garmin Connect ......................................................................... 2
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect ................................ 2
Historia ............................................................................2
Osobiste rekordy ........................................................................ 2
Wyświetlanie historii i osobistych rekordów ............................... 3
Usuwanie biegu z historii ........................................................... 3
Usuwanie osobistych rekordów ................................................. 3
Przywracanie osobistego rekordu ......................................... 3
Załącznik ......................................................................... 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 3
Czyszczenie urządzenia ....................................................... 3
Dane techniczne ........................................................................ 3
Ustawienia ................................................................................. 3
Ustawianie alarmu ................................................................. 3
Ręczne ustawianie czasu ...................................................... 3
Rozwiązywanie problemów ........................................................ 3
Resetowanie urządzenia ....................................................... 3
Aktualizacja oprogramowania urządzenia przy pomocy
serwisu Garmin Connect ....................................................... 3
Aby uzyskać więcej informacji ............................................... 4
Rejestrowanie urządzenia .......................................................... 4
Indeks ..............................................................................5
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.‍
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Klawisze
3 Całkowicie naładuj urządzenie.‍
Bieganie
À
Włączenie urządzenia.‍
Włączenie podświetlenia.‍
Á
Uruchomienie i zatrzymanie stopera.‍
Wybór podświetlonej opcji w menu.‍
Przejście do następnej pozycji w menu.‍
Wybór po włączeniu stopera pozwala przejść do kolejnej
strony danych.‍
Â
Powrót bez wybrania opcji.‍
Oznaczenie okrążenia (strona 2).‍
Ã
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Urządzenie jest częściowo naładowane.‍ Przed rozpoczęciem
biegu może być konieczne naładowanie urządzenia (strona 1).‍
UWAGA: Po rozpoczęciu ładowania urządzenie automatycznie
włącza się.‍ Jeśli urządzenie nie zostało naładowane przed
rozpoczęciem biegu, naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć
urządzenie.‍
1 Wybierz .‍
2 Podczas wyszukiwania pozycji przez urządzenie na ekranie
miga znak .‍
Po określeniu pozycji przez urządzenie na ekranie
pozostanie widoczny znak .‍
3 Naciśnij Start, aby uruchomić stoper.‍
Po uruchomieniu stopera rejestrowany jest czas À, dystans
Á, spalone kalorie  i tempo Ã.‍
Przy pierwszym użyciu urządzenia Forerunner wykonaj
następujące czynności.‍
1 Naładuj urządzenie (strona 1).‍
2 Dostosuj ustawienia biegania (strona 2).‍
3 Idź pobiegać (strona 1).‍
4 Prześlij dane dotyczące biegu na stronę Garmin Connect™
(strona 2).‍
Ładowanie urządzenia
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie osuszyć styki i obszar
wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem urządzenia do
komputera.‍
1 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.‍
2 Ustaw wypustki ładowarki w jednej linii ze stykami
znajdującymi się z tyłu urządzenia, a następnie dociśnij
ładowarkę, aż się zatrzaśnie.‍
Wstęp
PORADA: Użyj
, aby wyświetlić tempo i spalone kalorie.‍
4 Użyj , aby zatrzymać stoper po zakończeniu biegu.‍
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Wznów, aby ponownie uruchomić stoper.‍
• Wybierz Zapisz, aby zapisać bieg i wyzerować stoper.‍ Po
wykonaniu tych czynności możesz przesłać dane
dotyczące biegu na stronę Garmin Connect (strona 2).‍
• Wybierz Odrzuć, aby usunąć bieg.‍
1
Korzystanie z interwałów biegania
i chodzenia
UWAGA: Przed rozpoczęciem biegu musisz ustawić funkcję
biegu/chodu.‍ Po uruchomieniu stopera biegu nie można zmienić
ustawień.‍
1 Wybierz kolejno > Opcje biegu > Bieg/chód > Włącz.‍
2 Ustaw czas biegu dla każdego interwału.‍
3 Ustaw czas chodzenia dla każdego interwału.‍
4 Idź pobiegać.‍
Po włączeniu funkcji biegu/chodu funkcja jest wykorzystywana
zawsze podczas biegu, o ile nie zostanie ona wyłączona lub nie
zostanie włączona funkcja Virtual Pacer™ (strona 2).‍
Zmiana pól danych
Istnieje możliwość zmiany pól występujących razem na dwóch
stronach wyświetlanych podczas działania stopera.‍
1 Wybierz kolejno > Opcje biegu > Pola danych.‍
2 Wybierz pola danych, które mają być wyświetlane na
pierwszej stronie.‍
3 Wybierz pola danych, które mają być wyświetlane na drugiej
stronie.‍
Wyświetlanie tempa lub prędkości
Użytkownik może zmienić typ danych tempa i prędkości
wyświetlanych w polu tempa i prędkości.‍
1 Wybierz kolejno > Opcje biegu > Tempo/prędkość.‍
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Prędkość, aby wyświetlić bieżącą prędkość.‍
• Wybierz Prędkość okrążenia, aby wyświetlić średnią
prędkość w ramach bieżącego okrążenia.‍
• Wybierz Średnia prędkość, aby wyświetlić średnią
prędkość w ramach bieżącej aktywności.‍
• Wybierz Tempo, aby wyświetlić bieżące tempo.‍
• Wybierz Tempo okrążenia, aby wyświetlić średnie tempo
w ramach bieżącego okrążenia.‍
• Wybierz Średnie tempo, aby wyświetlić średnie tempo
w ramach bieżącej aktywności.‍
Virtual Pacer
Virtual Pacer to narzędzie treningowe zaprojektowane, aby
pomóc Ci poprawić swoje wyniki poprzez zachęcenie Cię do
biegu w tempie, które sam ustawisz.‍
Bieg z funkcją Virtual Pacer
UWAGA: Przed rozpoczęciem biegu musisz ustawić funkcję
Virtual Pacer.‍ Po uruchomieniu stopera biegu nie można
zmienić ustawień.‍
1 Wybierz kolejno > Opcje biegu > Virtual Pacer.‍
2 Wybierz opcję Włącz lub Edytuj tempo, aby ustawić tempo.‍
3 Podaj tempo.‍
Po włączeniu funkcji Virtual Pacer funkcja ta jest
wykorzystywana zawsze podczas biegu, o ile nie zostanie ona
wyłączona lub nie zostanie włączona funkcja biegu/chodu
(strona 2).‍
Korzystanie z usługi Auto Lap®
Urządzenie można ustawić tak, aby korzystało z funkcji Auto
Lap, która automatycznie oznacza okrążenie po każdej mili
(kilometrze); okrążenia można taż oznaczać ręcznie.‍ Funkcja ta
umożliwia porównywanie swoich wyników na różnych etapach
aktywności.‍
1 Wybierz kolejno > Opcje biegu > Okrążenia.‍
2 Wybierz opcję:
2
• Wybierz kolejno Auto Lap > Włącz, aby skorzystać
z funkcji Auto Lap.‍
• Wybierz kolejno Klawisz okrążenia > Włącz, aby
skorzystać z funkcji do oznaczania okrążenia podczas
aktywności.‍
3 Idź pobiegać (strona 1).‍
Automatyczne wstrzymywanie biegu
Funkcja Auto Pause® umożliwia automatyczne wstrzymanie
stopera w momencie zatrzymania.‍ Funkcja ta jest przydatna,
jeśli na trasie treningu znajduje się sygnalizacja świetlna lub
inne miejsca, w których trzeba się zatrzymać.‍
UWAGA: Czas wstrzymania nie jest zapisywany w danych
historii.‍
Wybierz kolejno > Opcje biegu > Auto Pause > Włącz.‍
Garmin Connect
Serwis Garmin Connect oferuje prosty sposób na
przechowywanie i śledzenie aktywności, analizowanie danych
i udostępnianie ich innym użytkownikom.‍ Aby założyć bezpłatne
konto, odwiedź stronę www.garminconnect.com/‍start.‍
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu i zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do serwisu Garmin Connect
i trzymaj ją tam przez dowolny czas.‍
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, w tym widoku mapy z góry,
wykresów tempa i prędkości oraz własnych raportów.‍
Udostępniaj aktywności: Można przesyłać własne aktywności
pocztą e-mail innym użytkownikom oraz publikować łącza do
swoich aktywności w serwisach społecznościowych.‍
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB
(strona 1).‍
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
Historia
W urządzeniu Forerunner możesz wyświetlić ostatnich siedem
sesji biegania.‍ Możesz także przesłać i przejrzeć
nieograniczoną liczbę sesji biegania na stronę Garmin Connect.‍
Gdy pamięć zostanie zapełniona, najstarsze dane zostaną
nadpisane.‍
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.‍
Osobiste rekordy
Po ukończeniu biegu w urządzenie wyświetla wszystkie nowe
osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tego biegu.‍
Osobiste rekordy obejmują najdłuższy bieg oraz najszybszy
czas na kilku dystansach typowych dla wyścigów.‍
Historia
Wyświetlanie historii i osobistych rekordów
W historii biegów wyświetlana jest data, czas, dystans, tempo,
kalorie i dane okrążenia.‍ W urządzeniu jest wyświetlany także
rekordowy czas użytkownika, dystans i tempo dla różnych
dystansów.‍
1 Wybierz > Historia.‍
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Biegi, aby wyświetlić informacje o zapisanych
sesjach biegania.‍
• Wybierz Rekordy, aby wyświetlić swoje osobiste rekordy.‍
Usuwanie biegu z historii
UWAGA: Usunięcie biegu z historii nie powoduje jego usunięcia
z urządzenia Garmin Connect.‍
1 Wybierz > Historia.‍
2 Wybierz Biegi.‍
3 Wybierz bieg.‍
4 Wybierz kolejno > Odrzuć > Tak.‍
Usuwanie osobistych rekordów
1 Wybierz kolejno > Historia > Rekordy.‍
2 Wybierz rekord, który chcesz usunąć.‍
3 Wybierz kolejno Wyczyść > Tak.‍
Przywracanie osobistego rekordu
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniejszy rekord.‍
1 Wybierz kolejno > Historia > Rekordy.‍
2 Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.‍
3 Wybierz kolejno Użyj poprzedniego > Użyj rekordu.‍
Załącznik
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
UWAGA
Należy unikać silnych wstrząsów i niedbałego obchodzenia się
z produktem, ponieważ może to skrócić jego okres eksploatacji.‍
Należy unikać naciskania klawiszy pod wodą.‍
Urządzenia nie należy czyścić przy użyciu ostro zakończonego
przedmiotu.‍
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.‍
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, środkami
odstraszającymi owady, kosmetykami, alkoholem i innymi
środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć urządzenie
pod bieżącą wodą.‍ Długie wystawianie na działanie tych
substancji może uszkodzić etui.‍
Po umyciu urządzenia należy zawsze wytrzeć je do sucha
i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.‍
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.‍
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.‍
2 Wytrzyj do sucha.‍
Załącznik
Dane techniczne
Typ baterii
Nie podlega wymianie przez użytkownika,
litowo-jonowa, 4,2 V
Czas działania baterii
Korzystanie z funkcji GPS przez 30 min/
dzień: do 10 dni
Korzystanie z funkcji GPS ciągłe: do 5 godzin
Korzystanie tylko z funkcji zegarka: do 5
tygodni
Wodoszczelność
50 metrów
Zakres temperatury
roboczej
Od –20°C to 60°C (od –4°F do 140°F)
Ustawienia
Aby otworzyć ustawienia urządzenia, wybierz kolejno >
Ustawienia.‍
Alarm: Ustawienie codziennego alarmu.‍
Dźwięki: Włączenie lub wyłączenie dźwięków.‍ Można ustawić
dźwięki klawiszy i dźwięki komunikatów alertu.‍
Masa: Ustawienie masy użytkownika.‍
UWAGA: Funkcja pomiaru kalorii podczas biegu (strona 1)
działa najdokładniej po wprowadzeniu masy użytkownika.‍
Konfiguracja: Ustawienie aktualnego czasu, formatu czasu,
języka i jednostek pomiaru.‍
Ustawianie alarmu
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > Alarm.‍
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Edytuj alarm, jeśli alarm jest już ustawiony i jeśli
chcesz zmienić jego ustawienie.‍
• Wybierz Włącz, jeśli alarm nie jest jeszcze ustawiony.‍
3 Ustaw czas i wybierz , aby zaakceptować.‍
Ręczne ustawianie czasu
Domyślnie czas jest ustawiany automatycznie, gdy urządzenie
zlokalizuje satelity.‍ Czas można także ustawić ręcznie.‍
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > Konfiguracja > Czas >
Ustaw czas.‍
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Auto, aby urządzenie ustawiało czas
automatycznie po odebraniu sygnałów satelitarnych.‍
• Wybierz Ręcznie, aby ręcznie ustawić czas, a następnie
wprowadź czas.‍
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być
jego zresetowanie.‍
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ci najmniej 15 sekund.‍
2 Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk , aby
włączyć urządzenie.‍
Aktualizacja oprogramowania urządzenia przy
pomocy serwisu Garmin Connect
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia
należy posiadać konto Garmin Connect (strona 2) oraz
podłączyć urządzenie do komputera (strona 1).‍
1 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.‍
Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie, Garmin Connect
przypomina o konieczności zaktualizowania
oprogramowania.‍
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
3 Nie odłączaj urządzenia od komputera do czasu
zakończenia procesu aktualizacji.‍
3
Aby uzyskać więcej informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin®.‍
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍intosports.‍
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.‍
Pobieranie podręcznika użytkownika
Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można pobrać ze
strony internetowej.‍
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/‍intosports.‍
2 Wybierz swój produkt.‍
3 Kliknij Podręczniki.‍
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
4
Załącznik
Indeks
A
akcesoria 4
aktualizacje, oprogramowanie 3
alarm 3
alarmy 3
Auto Lap 2
Auto Pause 2
C
czas 3
czyszczenie urządzenia 3
D
rejestracja 4
resetowanie 3
ustawienia, urządzenie 3
usuwanie
historia 3
osobiste rekordy 3
V
Virtual Pacer 2
W
wodoszczelność 3
Z
zapisywanie aktywności 1
dane
przesyłanie 2
zapisywanie 2
dane techniczne 3
dźwięki 3
F
Funkcja Virtual Pacer 2
G
Garmin Connect, zapisywanie danych 2
H
historia 2
przesyłanie do komputera 2
usuwanie 3
wyświetlanie 3
I
interwały 2
interwały chodzenia 2
J
jednostki miary 3
język 3
K
klawisze 3
urządzenie 1
Ł
ładowanie urządzenia 1
M
masa 3
O
okrążenia 2
oprogramowanie, aktualizowanie 3
osobiste rekordy 2, 3
przywracanie 3
usuwanie 3
osobiste zapisy 2
P
pola danych 1, 2
R
rejestracja produktu 4
rejestrowanie urządzenia 4
resetowanie, urządzenie 3
rozwiązywanie problemów 3, 4
S
sesje 3
stoper 2
uruchamianie 1
zatrzymywanie 1
strony treningu, wyświetlanie 1
T
tempo 2
U
urządzenie
klawisze 1
ładowanie 1
Indeks
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2012–2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising