Garmin | Forerunner® 10 | User manual | Garmin Forerunner® 10 Brugervejledning

Garmin Forerunner® 10 Brugervejledning
Forerunner 10
®
Brugervejledning
Juli 2013
190-01472-36_0C
Trykt i Taiwan
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin®, Auto Lap®, Auto Pause®, Forerunner® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande.‍ Garmin Connect™ og Virtual Pacer™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber.‍ Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
Indholdsfortegnelse
Introduktion.................................................................... 1
Taster ......................................................................................... 1
Sådan kommer du i gang ........................................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Løbe en tur..................................................................... 1
Brug af intervaller for Løb og Gang ............................................ 1
Ændring af datafelter ............................................................. 2
Virtual Pacer .............................................................................. 2
Løb med Virtual Pacer .......................................................... 2
Brug af Auto Lap® ..................................................................... 2
Automatisk pause under din løbetur ......................................... 2
Garmin Connect ......................................................................... 2
Brug af Garmin Connect ....................................................... 2
Historik ............................................................................2
Personlige rekorder .................................................................... 2
Visning af historik og personlige rekorder .................................. 2
Sletning af en løbetur fra historikken ......................................... 3
Sletning af personlige rekorder .................................................. 3
Gendannelse af en personlig rekord ..................................... 3
Appendiks.......................................................................3
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 3
Rengøring af enheden .......................................................... 3
Specifikationer ........................................................................... 3
Indstillinger ................................................................................. 3
Indstilling af alarm ................................................................. 3
Manuel indstilling af tid .......................................................... 3
Fejlfinding ................................................................................... 3
Nulstilling af enheden ............................................................ 3
Opdatering af softwaren med Garmin Connect ..................... 3
Sådan får du flere oplysninger .............................................. 3
Registrering af din enhed ........................................................... 3
Indeks..............................................................................4
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.‍
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Taster
3 Oplad enheden helt.‍
Løbe en tur
À
Tænd for enheden.‍
Tænd for baggrundsbelysningen.‍
Á
Start og stop timeren.‍
Vælg det fremhævede menupunkt.‍
Â
Gå til det næste element i menuen.‍
Gå til den næste dataside, mens timeren kører.‍
Ã
Gå tilbage uden at foretage et valg.‍
Marker en omgang (side 2).‍
Enheden leveres delvist opladet.‍ Du skal muligvis oplade
enheden (side 1), før du løber en tur.‍
BEMÆRK: Enheden tænder automatisk under opladning.‍ Hvis
du ikke oplader enheden, før du tager en løbetur, skal du holde
nede for at tænde enheden.‍
1 Vælg .‍
2
blinker, mens enheden finder din position.‍
Når enheden finder din position, lyser
konstant.‍
3 Vælg Start for at starte timeren.‍
Tid À, distance Á, forbrændte kalorier  og tempo Ã
registreres, når timeren kører.‍
Sådan kommer du i gang
Første gang du bruger Forerunner, skal du udføre disse trin.‍
Oplad enheden (side 1).‍
Tilpas dine løbeindstillinger (side 1).‍
Løb en tur (side 1).‍
Upload din løbetur til Garmin Connect™ (side 2).‍
1
2
3
4
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
pc.‍
1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.‍
2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden,
og tryk på opladeren, indtil den klikker på plads.‍
TIP: Vælg for at få vist forbrændte kalorier og tempo.‍
4 Vælg for at stoppe timeren, når du er færdig med din
løbetur.‍
5 Vælg en funktion:
• Vælg Fortsæt for at genstarte timeren.‍
• Vælg Gem for at gemme din løbetur og nulstille timeren.‍
Du kan nu oploade din løbetur til Garmin Connect
(side 2).‍
• Vælg Slet for at slette løbeturen.‍
Brug af intervaller for Løb og Gang
BEMÆRK: Du skal indstille løb/gang-funktionen, før du starter
en løbetur.‍ Når du har startet timeren for løb, kan du ikke ændre
indstillingerne.‍
1 Vælg > Indstillinger for løb > Løb/gang > Aktiver.‍
Introduktion
1
2 Indstil tiden for løb for hvert interval.‍
3 Indstil tiden for gang for hvert interval.‍
4 Løb en tur.‍
Når du har aktiveret løb/gang-funktionen, bruges den, hver
gang du løber en tur, medmindre du deaktiverer den eller
aktiverer Virtual Pacer™ (side 2).‍
Ændring af datafelter
Du kan ændre datafeltkombinationerne for de to sider, der
vises, mens timeren kører.‍
1 Vælg > Indstillinger for løb > Datafelter.‍
2 Vælg den datafeltkombination, der skal vises på den første
side.‍
3 Vælg den datafeltkombination, der skal vises på den anden
side.‍
Visning af tempo eller hastighed
Du kan ændre typen af tempo- og hastighedsoplysninger, der
vises i datafeltet for tempo eller hastighed.‍
1 Vælg > Indstillinger for løb > Tempo/fart.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Fart for at få vist din aktuelle hastighed.‍
• Vælg Omgangsfart for at få vist gennemsnitshastigheden
for den aktuelle omgang.‍
• Vælg Gennemsnitsfart for at få vist
gennemsnitshastigheden for den aktuelle aktivitet.‍
• Vælg Tempo for at få vist dit aktuelle tempo.‍
• Vælg Omgangstempo for at få vist gennemsnitstempoet
for den aktuelle omgang.‍
• Vælg Gennemsnitstempo for at få vist
gennemsnitstempoet for den aktuelle aktivitet.‍
Virtual Pacer
Virtual Pacer er et træningsredskab til at hjælpe dig med at
forbedre dine præstationer ved at opfordre dig til at løbe i det
tempo, du indstiller.‍
Løb med Virtual Pacer
BEMÆRK: Du skal indstille Virtual Pacer før du starter en
løbetur.‍ Når du har startet timeren for løb, kan du ikke ændre
indstillingerne.‍
1 Vælg > Indstillinger for løb > Virtual Pacer.‍
2 Vælg Aktiver eller Rediger tempo for at angive tempoet.‍
3 Angiv tempoet.‍
Når du har deaktiveret Virtual Pacer, bruges funktionen, hver
gang du løber en tur, medmindre du deaktiverer den eller
aktiverer løb/gang (side 1).‍
Brug af Auto Lap®
Du kan indstille enheden til at bruge Auto Lap, som automatisk
markerer en omgang hver mil (kilometer), eller du kan markere
omgange manuelt.‍ Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en
aktivitet.‍
1 Vælg > Indstillinger for løb > Omgange.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Auto Lap > Aktiver for at bruge Auto Lap.‍
• Vælg Lap-tast > Aktiver for at bruge
til at markere en
omgang under en aktivitet.‍
3 Løb en tur (side 1).‍
Automatisk pause under din løbetur
nyttig, hvis der på din løbetur er lyskryds eller andre steder,
hvor du skal stoppe.‍
BEMÆRK: Den tid, hvor turen er sat på pause, gemmes ikke
med historikdataene.‍
Vælg > Indstillinger for løb > Auto Pause > Aktiver.‍
Garmin Connect
Garmin Connect giver dig mulighed for nemt at gemme og
spore dine aktiviteter, analysere dine data og dele dem med
andre.‍ Registrer en gratis konto på www.garminconnect.com
/‍start.‍
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.‍
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder oversigtkort, tempo og
hastighedsdiagrammer samt brugerdefinerbare rapporter.‍
Del dine aktiviteter: Du kan maile dine aktiviteter til andre eller
angive links til aktiviteterne på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.‍
Brug af Garmin Connect
1 Tilslut enheden til computeren ved hjælp af USB-kablet
(side 1).‍
2 Gå til www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Historik
Du kan få vist dine seneste syv løbesessioner på din
Forerunner, men du kan få vist og uploade et ubegrænset antal
løbesessioner til Garmin Connect.‍ Når hukommelsen er fuld,
overskrives dine ældste data.‍
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.‍
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en løbetur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende
løbetur.‍ Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere
typiske distancer samt længste løbetur.‍
Visning af historik og personlige rekorder
Løbehistorik viser dato, tid, distance, hastighed, kalorier og
omgangsdata.‍ Enheden viser også din personlige rekordtid,
distance og tempo over forskellige distancer.‍
1 Vælg > Historik.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Løb for at få vist oplysninger om dine gemte
løbesessioner.‍
• Vælg Rekorder for at få vist dine personlige rekorder.‍
Du kan bruge Auto Pause® til automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig.‍ Denne funktion er
2
Historik
Sletning af en løbetur fra historikken
BEMÆRK: Når du sletter en løbetur fra enhedens historik,
slettes den ikke fra Garmin Connect.‍
1 Vælg > Historik.‍
2 Vælg Løb.‍
3 Vælg en løbetur.‍
4 Vælg > Slet > Ja.‍
Sletning af personlige rekorder
Vægt: Indstiller brugervægt.‍
BEMÆRK: Kaloriemåling under løb (side 1) er mest præcis,
når du indtaster din vægt.‍
Opsætning: Indstiller klokkeslæt, tidsformat, sprog og
måleenheder.‍
Indstilling af alarm
1 Vælg > Indstillinger > Alarm.‍
2 Vælg en funktion:
1 Vælg > Historik > Rekorder.‍
2 Vælg den rekord, der skal slettes.‍
3 Vælg Ryd > Ja.‍
• Vælg Rediger alarm, hvis den allerede er indstillet, og du
vil ændre den.‍
• Vælg Aktiver, hvis alarmen ikke er indstillet.‍
3 Indstil tiden, og vælg for at acceptere.‍
Gendannelse af en personlig rekord
Manuel indstilling af tid
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.‍
1 Vælg > Historik > Rekorder.‍
2 Vælg den rekord, der skal gendannes.‍
3 Vælg Brug tidligere > Brug rekord.‍
Appendiks
Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden
modtager satellitsignaler.‍ Du kan også indstille tiden manuelt.‍
1 Vælg > Indstillinger > Opsætning > Tid > Indstil tid.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Automatisk for at lade enheden indstille tiden
automatisk, når den modtager satellitsignaler.‍
• Vælg Manuel for at indstille tiden manuelt og indtaste
tiden.‍
Vedligeholdelse af enheden
Fejlfinding
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.‍
Undgå at trykke på tasterne under vandet.‍
Brug ikke en skarp genstand til rengøring af enheden.‍
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.‍
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, utøjsmiddel, makeup, alkohol eller
andre skrappe kemikalier.‍ Lang tids udsættelse for disse stoffer
kan skade kabinettet.‍
Tør altid enheden godt af efter rengøring eller brug, og opbevar
den på et køligt, tørt sted.‍
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.‍
Nulstilling af enheden
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.‍
2 Tør den af.‍
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt litiumion, 4,2 volt, der ikke kan
udskiftes af brugeren
Batterilevetid
Ved brug af GPS 30 minutter om dagen: op til
10 dage
Ved konstant brug af GPS: op til 5 timer
Kun ur: op til 5 uger
Vandtæthed
50 meter
Driftstemperaturområde Fra -4 ° til 140 °F (fra -20 ° til 60 °C)
Indstillinger
Hvis du vil åbne enhedsindstillinger, skal du vælge >
Indstillinger.‍
Alarm: Indstiller en daglig alarm.‍
Toner: Slår tonerne til eller fra.‍ Du kan indstille tastetoner og
alarmmeddelelser.‍
Appendiks
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den.‍
1 Hold nede i mindst 15 sekunder.‍
2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden.‍
Opdatering af softwaren med Garmin Connect
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto (side 2), og du skal slutte enheden til din
computer (side 1).‍
1 Gå til www.garminconnect.com.‍
Hvis der er ny software til rådighed, vil Garmin Connect bede
dig om at opdatere softwaren.‍
2 Følg instruktionerne på skærmen.‍
3 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.‍
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin®
webstedet.‍
• Gå til www.garmin.com/‍intosports.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.‍
Sådan henter du brugervejledningen
Du kan hente den nyeste brugervejledning fra internettet.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍intosports.‍
2 Vælg dit produkt.‍
3 Klik på Manualer.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
3
Indeks
A
alarm 3
alarmer 3
Auto Lap 2
Auto Pause 2
V
vandtæthed 3
Virtual Pacer 2
vægt 3
D
data
opbevare 2
overføre 2
datafelter 1, 2
E
enhed
nulstille 3
oplade 1
registrering 3
taster 1
F
fejlfinding 3
G
gangintervaller 1
Garmin Connect, opbevare data 2
gemme aktiviteter 1
H
historik 2
sende til computer 2
slette 3
vise 2
I
indstillinger, enhed 3
intervaller 1
M
måleenheder 3
N
nulstille, enhed 3
O
omgange 2
opdateringer, software 3
opladning af enheden 1
P
personlige rekorder 2
gendanne 3
slette 3
produktregistrering 3
R
registrering af enheden 3
rengøring af enheden 3
S
sessioner 2
slette
historik 3
personlige rekorder 3
software, opdatere 3
specifikationer 3
sprog 3
T
taster 3
enhed 1
tempo 2
tid 3
tilbehør 3
timer 2
starte 1
sådan stopper du 1
toner 3
træningssider, vise 1
4
Indeks
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2012–2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising