Garmin | eTrex® H | User guide | Garmin eTrex® H Anvandarhandbok

Garmin eTrex® H Anvandarhandbok
Användarhandbok
eTrex H
®
personlig navigator
© 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax. +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241
(utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax. +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax. 886/2.2642.9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,
överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd
från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat
elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under
förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även
under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter
och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar.
Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av
denna och andra produkter från Garmin.
Garmin® är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra länder. Garmin Mobile™,
myGarmin™, eTrex®, AutoLocate®, TracBack®, BlueChart® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
Den här svenska versionen av den engelska användarhandboken för eTrex H-serien (Garmins artikelnummer
190-00818-00, revision B) tillhandahålls som en tjänst. Vid behov läser du i den senaste reviderade upplagan
av den engelska användarhandboken angående drift och användning av eTrex H.
Juli 2007
Artikelnummer 190-00818-39 Rev.B
Tryckt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
Tack för att du valde Garmin® eTrex® H. eTrex H
använder de beprövade funktionerna hos Garmin GPS
för att ge en oslagbar bärbar GPS-mottagare. Ägna en
liten stund åt att jämföra innehållet i förpackningen
med packlistan på kartongen. Kontakta genast din
Garmin-återförsäljare om det saknas delar.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att
fylla i vår online‑registrering redan i dag! Besök
vår webbplats på http://my.garmin.com.. Spara
inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
eTrex H Användarhandbok
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor om användningen
av enheten. Kontakta Garmins produktsupport via
telefon: +1 (913) 397-8200 eller +1 (800) 800-1020,
måndag-fredag, 8:00–17:00 CT, eller gå till
www.garmin.com/support/.
Om du befinner dig i Europa ska du kontakta Garmin
(Europe) Ltd. på +44 (0) 870.8501242 (utanför
Storbritannien) eller 0808 2380000 (i Storbritannien).
VARNING! Läs blanketten Viktig säkerhetsoch produktinformation som följer med i
produktförpackningen för att få viktig
information om produkten och säkerhet.
Introduktion
Innehållsförteckning
Introduktion.........................................................i
Produktregistrering...............................................i
Komma igång.....................................................1
Översikt över enheten..........................................1
Installera batterier och bärrem............................2
Använda eTrex-enheten.......................................3
Knappfunktioner...................................................4
Sätta på eTrex-enheten........................................5
Huvudsidor.........................................................7
Huvudmenyn . .................................................11
Sidan för rutter.................................................. 14
Färdvägssidan................................................... 16
Bilaga................................................................23
Specifikationer................................................... 23
Tillbehör............................................................. 24
Ansluta eTrex till en dator................................ 25
Programlicensavtal .......................................... 26
Överensstämmelseförklaring........................... 26
Index.................................................................27
Himlavalvssida.....................................................7
Kartsida.................................................................7
Navigationssidan..................................................9
Färddatorsidan ................................................. 10
ii
eTrex H Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
Kontakt för extern
strömförsörjning och
dataanslutning (under
väderskyddslock)
Översikt över enheten
GPS-antenn
UPP/NEDknappar
ENTER/
MARKERAknapp
LCD-skärm
eTrex H Användarhandbok
AVSLUTA/
SIDA-knapp
Batterilucka
Strömknapp
Låsring för batterifack
Fästplats för
bärrem
Komma igång
Installera batterier och bärrem
eTrex-enheten drivs med två AA-batterier (medföljer
ej). Du kan använda alkaliska batterier eller NiMHbatterier.
Skåra för
låsstift
Så här fäster du bärremmen:
1. Ta bort batteriluckan och dra en ögla av
bärremmen genom fästet på enhetens
undersida.
2. För remmen genom öglan och dra åt ordentligt.
Batterifack
Så här installerar du batterierna:
1. Ta bort batterilocket genom att vrida låsringen
moturs och dra ut.
2. Sätt i batterierna med polerna rätt.
Ta bort batterierna om enheten inte ska användas på
flera månader. Sparade data försvinner inte även om du
tar bort batterierna.
Bärremsinstallation
eTrex H Användarhandbok
Komma igång
Använda eTrex-enheten
Förklaring av termer
Välj – flytta det markerade området på skärmen genom
att använda knapparna Upp och Ned för att välja/
markera enskilda fält.
Knapp – när du uppmanas att trycka på en knapp,
trycker du in knappen snabbt och släpper den sedan.
Fält – området på en sida där data eller alternativ visas
eller anges.
Konventioner för handboken
I den här handboken visas små pilar (>) i texten när du
ska välja ett objekt. De innebär att du ska välja en serie
objekt på skärmen med knapparna UPP eller NED och
trycka på ENTER efter varje objekt. Om exempelvis
texten skriver ”välj FÄRDVÄG. > INSTÄLLN. >”
ska du markera FÄRDVÄG. och trycka på ENTER.
Därefter markerar du INSTÄLLN. och trycker på
ENTER.
Rullningslist – när visning av en lista med objekt är
för lång för skärmen visas en rullningslist bredvid
listan. Du bläddrar i listan genom att trycka knapparna
Upp eller Ned.
Standard/förval – fabriksinställningen som är sparad
i enhetens minne. Du kan ändra inställningarna men
du återgår till fabriksinställningarna när du väljer
Återställ.
eTrex H Användarhandbok
Komma igång
Knappfunktioner
UPP/NED-knappar
På kartsidan trycker du på de här
knapparna för att zooma in eller ut
kartan.
AVSLUTA/SIDA-knapp
På övriga sidor trycker du på de
här knapparna för att bläddra upp
eller ned i en lista eller för att flytta
skjutreglage.
Tryck här för att lämna en sida eller
avsluta en funktion.
ENTER/MARKERA-knapp
Tryck snabbt för att ange val av data
eller alternativ på menyer.
Tryck här på en huvudsida för att visa
sidans alternativmeny.
Tryck här för att bläddra genom
huvudsidorna.
HÖG KÄNSLIGHET
Strömknapp
Tryck och håll ned för att sätta på eller
stänga av enheten.
Tryck in snabbt för att sätta på eller av
belysningen.
Tryck och håll ned MARKERA för
att ange din plats som en waypoint.
eTrex H Användarhandbok
Komma igång
Sätta på eTrex-enheten
När du sätter på eTrex-enheten visas himlavalvssidan
följt av meddelandet Klart att navigera efter
att enheten hittat tillräckligt med satellitdata för att
bestämma den aktuella positionen (initierats).
Så här sätter du på och stänger av eTrexenheten:
1. Tryck på och håll ned strömknappen. När
enheten sätts på visas välkomstsidan följt av
himlavalvssidan.
2. Stäng av eTrex-enheten genom att trycka på
och hålla ned strömknappen.
Belysnings- och kontrastjustering:
Så här sätter du på belysningen:
Tryck snabbt på strömknappen.
Så här anger du en tidsgräns och justerar
kontrasten:
1. Tryck på SIDA tills himlavalvssidan visas, tryck
därefter på ENTER två gånger så öppnas
fönstret för belysning/kontrast.
2. Tryck på ENTER för att visa
tidsgränsalternativen, gör ett val > ENTER.
3. Tryck på NED för att flytta kontrastreglaget >
ENTER.
4. Tryck på UPP eller NED när du vill justera
kontrasten > SLUTA för att stänga.
Alternativ för belysningstid
och skjutreglage för
kontrastjustering
Himlavalvssida
eTrex H Användarhandbok
Klar för navigering
Komma igång
Välja alternativ och ange data
Tryck på UPP/NED för att markera, välja eller ange ett
objekt i en lista eller ett fält på skärmen.
Så här väljer och aktiverar du ett alternativ:
1. På alla sidor utom menysidan trycker du på
ENTER så visas alternativmenyn.
2. Tryck på UPP eller NED när du vill flytta
markeringen uppåt eller nedåt i menyn. Du
väljer alternativet genom att trycka på ENTER.
Skärmmeddelanden
När en viktig händelse inträffar vid driften av enheten
visas ett skärmmeddelande som informerar om
händelsen. I samtliga fall, beskrivs tillståndet och
ofta visas hur du åtgärdar det. Tryck på ENTER
för att bekräfta meddelandet och stänga det.
Så här lämnar du en meny eller återgår till
den föregående inställningen:
Tryck på AVSLUTA/SIDA. Med knappen
AVSLUTA/SIDA flyttar du bakåt genom dina
steg. Tryck på AVSLUTA/SIDA upprepade
gånger tills du återgått till startsidan. När du
är på startsidan bläddrar du genom de fem
huvudsidorna genom att trycka på knappen.
eTrex H Användarhandbok
Huvudsidor
Huvudsidor
Alternativ på himlavalvssidan
Information som behövs för att hantera eTrex-enheten
finns på de fem huvudsidorna. Tryck på SIDA för att
bläddra genom sidorna.
Himlavalvssida
Statusmeddelande
Positionsnoggrannhet
(beräknad)
Satelliter
Satellitsignaler
Där du
befinner dig
Signalstyrkefält
för satelliter
Himlavalvssidan
På himlavalvssidan visas GPS-enhetens mottagningsstatus. Dessutom visas signalstyrkan hos
satelliterna. Meddelandet Klart att navigera
visas när mottagaren har hittat tillräckligt med
satellitinformation för att börja navigeringen.
eTrex H Användarhandbok
Du visar alternativmenyn genom att trycka på
ENTER.
• Display inst. – ändrar skärmkontrasten och
ställer in tidsgränsen för hur länge belysningen
är på.
• Avancerad översikt – välj funktionen
Avancerad översikt om du vill visa en sida som
innehåller detaljerad information om satelliterna.
Kartsida
Destinationswaypoint
Norrpekare
Där du
befinner dig
Väg till
destination
Kartskala
Kartsidan
Led
(Spårlogg)
På kartsidan visas var din position är och, i takt med
att du färdas, lämnar den animerade figuren en färdväg.
Dessutom visar kartan waypoint-namn och symboler.
Huvudsidor
eTrex-enheten är inställd på att automatiskt vrida
kartan i takt med att du färdas så att waypoints som
ligger framför dig alltid visas framför den animerade
figuren. Kartorienteringen visas i det övre vänstra
hörnet.
Du ökar kartans skala genom att trycka på UPP. Då
visas mer av området med färre detaljer. Du minskar
kartans skala genom att trycka på NED. Då visas
mindre av området med mer detaljer.
Alternativ på kartsidan
• Kartrikt. kurs/nord upp – när KURS UPP
är valt riktas överst på kartan i den riktning
du färdas, och en figurikon anger din aktuella
position. När NORD UPP är valt är kartan alltid
riktad mot norr, och den aktuella positionen ange
av en riktningspil.
• Auto-zoom till/från – vid Till justeras kartans
skala automatiskt så att hela rutten visas. Vid
Från trycker du på UPP eller NED för att välja
en kartstorlek.
• Göm waypoints – döljer waypoint-symboler
och -namn på kartan.
• Visa kurs-/bäringslinje – när du använder
GÅ TILL-funktionen kan du använda det här
alternativet till att visa en kurs- eller bäringslinje
till din destination. En kurslinje är fast från
din startposition, medan en bäringslinje ändras
beroende på den aktuella positionen.
• Avbryt navigering – avbryter den aktiva
navigeringen.
Så här väljer du ett alternativ på kartsidan:
1. Tryck på ENTER på kartsidan.
2. Tryck på UPP eller NED när du vill markera ett
alternativ och tryck på ENTER.
Obs! Ett blinkande frågetecken betyder att
du har förlorat satellitmottagningen. Flytta
till en plats som har fri sikt mot himlen.
eTrex H Användarhandbok
Huvudsidor
Navigationssidan
Distans för
en rak linje till
destinationen
Waypoint
(destination)
Tid till
destination
Förflyttningens
riktning
Mål symbol
Riktningspil
(följ denna)
Valbara färddata
Kompassring
Navigationssidan
På navigationssidan visas information som hjälper
dig gå till en destination. När du navigerar mot en
destination visar navigationssidan, namn, avstånd, tid
kvar och en riktningspil i kompassringen.
I kompassringen visas din riktning
(förflyttningsriktning). Du navigerar genom att gå i
den riktning som pilen pekar. När pilen pekar på den
rörliga riktningslinjen är din destination rakt fram.
Obs! eTrex-enheten är inte en magnetisk
kompass. Du måste röra på enheten för att
få information om din riktning.
eTrex H Användarhandbok
Tryck på UPP eller NED för att bläddra genom
färdinformationen längst ned på sidan.
Alternativ på navigationssidan
• Återställ maxfart – återställer värdet för
maxfarten som uppnåtts under färden.
• Återställ trippmätare – återställer färdad tid,
färdad distans (odometer) och medelhastigheten
tillbaka till noll.
• Avbryt navigering – avbryter den aktiva
navigeringen. Alternativet visas bara om du har
någon GÅ TILL eller rutt aktiverad.
Så här väljer du ett alternativ på
navigationssidan:
1. Tryck på ENTER på navigationssidan.
2. Välj ett alternativ > ENTER. Ändringen utförs
och alternativmenyn stängs.
Så här ändrar du i ett datafält:
På navigationssidan bläddrar du genom
alternativen och stannar på de data som du vill
visa.
Huvudsidor
Färddatorsidan
På färddatorsidan finns fem datafält som visar
information om färden.
Valbara
datafält
Så här byter du datafält:
1. Tryck på ENTER på färddatorsidan.
2. Välj BYTA DATAFÄLT > ENTER.
3. Välj det fält som ska bytas > ENTER.
4. Välj ett alternativ > ENTER.
5. Upprepa stegen 3 och 4 efter behov.
• Återställ maxfart – återställer maxfarten till
noll.
• Återställ trippmätare – återställer alla data i
färddatorn till noll.
• Återställ – återställer färddatorn till att visa de
fem standarddatafälten.
Färddatorsidan
Du kan anpassa de här fem fälten till att visa
information från en lista med datafält.
Alternativ på färddatorsidan
• Byta datafält – använd alternativet BYTA
DATAFÄLT om du vill välja vilka data som
ska visas från en lista med datafält.
10
eTrex H Användarhandbok
Huvudmenyn
Huvudmenyn
Använd menysidan till att anpassa visningen,
överföra information från en dator till eTrex-enheten
och tillbaks igen, administrera och organisera dina
waypoints.
Markera waypoint-sidan
Menyalternativ
Tidpunkt
och datum
Batteriindikator
Belysningsindikator
Huvudmenyn
Använd menysidan när du vill komma åt avancerade
funktioner, skapa och visa waypoints, skapa en rutt,
spara och visa registrerade färdvägar eller komma åt
systeminställningarna.
Så här ändrar du tidszon:
1. Tryck på SIDA så att menysidan öppnas.
Välj INSTÄLLN. > ENTER.
2. Väl TID > ENTER.
3. Välj TIDSZON > ENTER.
4. Bläddra genom alternativen. Tryck på ENTER
när du har hittat rätt tidszon.
Använd sidan Markera waypoint när du vill skapa en
waypoint på den aktuella platsen eller vid en plats som
du anger i positionsfältet.
Så här markerar du en waypoint:
Tryck på SIDA när du vill växla till menysidan.
Tryck på UPP eller NED för att markera
MARKERA. Tryck på ENTER.
Obs! Enheten måste visa meddelandet
KLART ATT NAVIGERA innan du kan
markera en waypoint.
Så här ändrar du symbolen:
1. På sidan Markera waypoint markerar du
waypoint-symbolen (ovanför waypoint-namnet)
> ENTER.
2. Välj en symbol > ENTER.
eTrex H Användarhandbok11
Huvudmenyn
Så här ändrar du namnet:
1. På sidan Markera waypoint markerar du det
numeriska namnet > ENTER.
2. Markera en bokstav > ENTER. Ett fönster där
du kan välja bokstäver visas. Välj en ny bokstav
och tryck på ENTER.
3. Välj OK > ENTER.
Waypoint-sidan
Via waypoint-sidan kan du redigera en waypoint, hitta
de första nio närmaste waypoint-punkterna, eller ta
bort alla egna waypoints.
Så här väljer du en waypoint:
1. Tryck på SIDA så att menysidan öppnas.
Välj WAYPOINTS > ENTER.
2. Välj den alfabetiska flik som innehåller
waypointen > ENTER. Välj waypointen >
ENTER.
12
Så här visar du sidan med NÄRMASTE
waypoints:
1. På waypoint-sidan väljer du NÄRMASTE. Tryck
på ENTER. Sidan Närmaste waypoints visas
med en lista över de nio närmaste waypointpunkterna, samt deras namn och avstånd från
din plats.
2. Välj en waypoint i listan > ENTER.
Så här raderar du alla waypoints:
På waypoint-sidan väljer du RADERA ALLT
> ENTER. Ett meddelande visas där du ska
bekräfta om du vill ta radera alla waypoints.
Om du vill det väljer du JA > ENTER.
GÅ TILL är en direkt navigeringslinje till en
destination.
Så här startar du en GÅ TILL:
1. Tryck på SIDA så att menysidan öppnas.
2. Välj WAYPOINTS > ENTER.
3. Välj den flik som innehåller den waypoint du vill
navigera till > ENTER.
4. Välj waypointen > ENTER.
5. Välj GÅ TILL > ENTER.
eTrex H Användarhandbok
Huvudmenyn
Pekarsidan visas och du kan börja navigera!
Så här avbryter du navigeringen:
1. Tryck på SIDA för att växla till pekar- eller
kartsidan > ENTER.
2. Välj AVBRYT NAVIGERING > ENTER.
Jakt- och fiskesidan
På jakt- och fiskesidan visas en lista över bästa
jakt- och fisketiderna för en vald plats (waypoint)
och datum.
Så här visar du jakt- och fiskesidan:
På sidan Titta på waypoint väljer du JAKT/
FISKE > ENTER.
De data som visas är bästa tiderna för aktuellt datum
och aktuell plats på waypointen såvida du inte anger
ett nytt datum i datumfältet.
Sol- och månesidan
På sol- och månesidan visas både sol- och månnedgång
samt uppgång för en viss plats och ett visst datum. Det
här alternativet finns längst ned på jakt- och fiskesidan.
Så här visar du sol- och månesidan:
1. På jakt- och fiskesidan väljer du SOL/MÅNE >
ENTER så visas sol- och månesidan.
2. Du kan visa tidpunkter för solens och månens
uppgång och nedgång, samt månens faser för
waypoint-platsen och datumet.
3. Du kan ange det datum då du vill se solens och
månens position (om det är ett annat datum
än det aktuella) genom att ange datumet i
datumfältet.
4. Du återgår till jakt- och fiskesidan genom att
välja alternativet Jakt/Fiske längst ned på
sidan > ENTER.
Använd projektfunktionen till att skapa en ny waypoint
på ett visst avstånd och med en viss bäring med den
befintliga waypointen som referens. Ändra namn,
symbol och höjd för den nya waypointen på den här
sidan.
eTrex H Användarhandbok13
Huvudmenyn
Projekt
Så här projekterar du en waypoint:
1. Välj en waypoint på waypoint-sidan > ENTER.
2. Välj PROJEKT > ENTER. Ett numeriskt namn
tilldelas till den nya waypointen.
3. Avstånd väljs som standard. Tryck på ENTER.
4. Med nummerändringssidan öppen trycker du
på NED för att markera nästa nummer i fältet.
När önskad siffra är vald trycker du på ENTER
så att nummerlistrutan aktiveras.
5. Välj rätt nummer > ENTER. När alla nummer
har angetts markerar du OK > ENTER.
6. Med sidan för projektering av en waypoint
öppen trycker du på NED så att bäringsfältet
markeras > ENTER så att sidan för ändring av
vinkel visas.
7. Tryck på NED så att markeringen flyttar till
nästa nummer i fältet. När önskad siffra är vald
trycker du på ENTER så att nummerlistrutan
aktiveras.
8. Välj rätt nummer > ENTER. När alla nummer
har angetts korrekt markerar du OK > ENTER.
14
9. Du kan även ändra namn, symbol och höjd på
den här sidan. När alla ändringarna är klara
markerar du OK > ENTER så att waypointen
sparas. Välj GÅ TILL för att spara waypointen
och direkt börja navigeringen till punkten.
Sidan för rutter
Navigera med någon av tre metoder: GÅ TILL, Ret.
rutt och Rutter.
Med funktionen för rutter får du anvisningar från
den första waypointen i rutten till varje efterföljande
waypoint till slutmålet.
Både funktionen Rutter och GÅ TILL tar dig till
destinationswaypoint-punkterna. Dock är funktionen
Rutter mer användbar om du navigerar till flera punkter
längs en färdväg. När du når en waypoint visas du
vägen till nästa waypoint längs rutten.
Du skapar en rutt genom att välja waypoints från
waypoint-listan och placera dem i en rutt i den följd du
vill navigera till dem. Du behöver minst två waypoints
(upp till högst 125) som länkas ihop för att skapa
en rutt. Skapa och spara upp till 20 enskilda rutter.
eTrex H Användarhandbok
Huvudmenyn
Sparade rutter får automatiskt namn efter den första
och sista waypointen i rutten. Sparade rutter visas på
sidan Rutter, där en pil visar den aktuella aktiva rutten.
Aktivera funktionen Rutter och mottagaren börjar
navigera mot den första waypointen i rutten. Använd
pekarsidan som hjälp för riktningen.
Så här skapar du en rutt:
1. Välj RUTT på menysidan och välj sedan NY
RUTT > ENTER. En tom ruttsida visas med
ruttens första fält markerad.
2. Tryck på ENTER.
3. Välj önskad waypoint > ENTER. Den valda
waypointen placeras i ruttens första fält och
det andra fältet markeras.
4. Upprepa stegen 2–3 tills alla waypoints har
angetts i rutten.
5. När du har angett alla waypoints i rutten trycker
du på SIDA. Den nya rutten sparas och visas
på sidan Rutter.
Obs! Du kan även skapa en rutt med Garmin
MapSource på en dator och överföra rutten
till eTrex. Mer information om hur du
använder MapSource (MapSource är ett
tillbehör som inte medföljer eTrex) får du
av din Garmin-återförsäljare.
Så här aktiverar du en rutt:
1. På sidan Rutter väljer du den rutt som du vill
följa > ENTER.
2. Välj FÖLJ > ENTER. Du uppmanas ange
destinationswaypoint.
3. Välj en destinationswaypoint > ENTER. eTrex
använder den första punkten i rutten som
startpunkt, och på pekarsidan visas vägen till
nästa waypoint i ruttlistan.
eTrex H Användarhandbok15
Huvudmenyn
Redigera en rutt
Så här lägger du till en waypoint i en rutt:
1. Tryck på SIDA och växla till menysidan. Välj
RUTTER > ENTER.
2. Välj en rutt > ENTER.
3. Markera den waypoint där du vill lägga till en
ny waypoint framför > ENTER. Fönstret Lägg
till/Ta bort visas. Välj LÄGG TILL > ENTER.
4. Välj en waypoint > ENTER.
Så här tar du bort en waypoint från en rutt:
1. Tryck på SIDA och växla till menysidan. Välj
RUTTER > ENTER. Välj en rutt > ENTER.
2. Markera den waypoint du vill ta bort. Välj
TA BORT > ENTER.
Så här raderar du en rutt:
1. På menysidan. Välj RUTTER > ENTER.
Välj rutten > ENTER.
2. Välj RADERA > ENTER. Nu visas ett
meddelande där du uppmanas bekräfta
att du vill radera rutten. Välj JA > ENTER.
16
Färdvägssidan
eTrex ritar en elektronisk färdväg på kartsidan där
du färdas. Färdvägen innehåller information om
alla punkter som plottas, inklusive tid och position.
Granska den sparade färdvägen på kartan, stäng av/sätt
på inspelningen och ändra hur färdvägar registreras.
Spårloggen börjar spela in så snart enheten får en
positionsbestämmelse. Spara den aktuella spårloggen
och rensa den innan du börjar färden. Den andel minne
som används av den aktuella spårloggen visas längst
upp på spårsidan. När skärmen visar 99 % börjar
den skriva över spårpunkterna i början. Du kan spara
spårloggen innan minnesanvändningen når 99 %.
När spårloggen är sparad har spåret en punkt för
START och SLUT. Du kan spara tio spårloggar.
Så här sparar du den aktuella spårloggen:
1. På menysidan väljer du FÄRDVÄG. > ENTER.
eTrex H Användarhandbok
Huvudmenyn
2. Välj SPARA > ENTER. Nu visas fönstret Spara
bakåt till med en tidsram för att spara ett spår
eller hela loggen (HELA REG).
3. Välj önskat alternativ > ENTER. Det sparade
spåret visas grafiskt på en undersida.
4. Välj OK > ENTER. Spåret är nu sparat
och visas i listan SPARADE SPÅR på
spårloggsidan.
Så här tömmer du den aktuella spårloggen:
1. På menysidan markerar du FÄRDVÄG. >
ENTER.
2. Välj TA BORT > ENTER.
3. Meddelandet VILL DU VERKLIGEN TÖMMA
HELA REGISTRET? visas. Välj JA.
Så här visar du en karta över ett sparat
spår:
1. På spårloggsidan väljer du SPARADE SPÅR >
ENTER.
2. När du har tittat klart på det sparade spåret
väljer du OK.
Så här byter du namn på en sparad
spårlogg:
2. Placera markeringen på det önskade sparade
spåret > ENTER. Det sparade spåret visas på
en karta med ett standarspårnamn.
3. Välj namnet > ENTER.
4. På sidan Ändra färdvägsnamn trycker du på
NED för att markera nästa plats i namnfältet.
När du gjort ditt val trycker du på ENTER.
5. Välj rätt bokstav > ENTER. När du angett
namnet väljer du OK > ENTER.
Två andra alternativ är: RET. RUTT och RADE..
Så här startar du returruttnavigering:
1. På spårloggsidan väljer du SPARADE SPÅR >
ENTER.
2. Välj RET. RUTT > ENTER. Bestäm om du vill
att destinationen ska vara i början eller slutet av
spåret.
3. Välj en destinationspunkt. Pekarsidan guidar
dig till den valda destinationen.
Så här tar du bort ett sparat spår:
1. På sidan FÄRDVÄGSREG väljer du SPARADE
SPÅR > ENTER.
1. På menysidan väljer du FÄRDVÄG. > ENTER.
eTrex H Användarhandbok17
Huvudmenyn
2. Välj RADERA > ENTER. Välj JA > ENTER.
Så här raderar du alla spår:
1. På spårloggsidan väljer du RADERA ALLT >
ENTER.
2. Välj JA > ENTER.
Spårinställningar
På sidan Spårinställningar kan du anpassa hur spåren
registreras.
• Registrerar – välj TILL för att registrera spåret
eller FRÅN för att sluta registrera.
• Registreringsintervall – ange intervalltyp för
spårregistreringen: Distans, Tid eller Auto.
• Upplösning/värde – det här fältet fungerar
tillsammans med registreringsintervallet till att
ange hur ofta punkter registreras. Om du väljer
Auto väljer du en upplösning för registrering
av spårpunkter. Om du väljer Distans eller Tid
anger du distans respektive tid.
• Börja om vid fullt – välj JA om du vill skriva
över spårpunkterna i början när spårloggen är
full. Välj NEJ om du vill avbryta registreringen
när minnet är fullt.
18
• Förval – återställer fabriksstandardinställningarna.
Så här använder du sidan Spårinställningar:
1. På spårloggsidan väljer du INSTÄLLN. >
ENTER.
2. Välj önskade fält > ENTER. Gör önskade
ändringar i fälten och tryck sedan på ENTER
så att ändringarna sparas.
3. Välj FÖRVAL > ENTER om du vill återställa
standardinställningarna för spår.
Inställningssida
På inställningssidan ändrar du koordinatsystem,
kartdatum, enhetsmått och ändrar tidsformat, nordlig
referens, läge, kontrast och belysningstid.
Tidssidan
Använd tidssidan till att välja 12-timmars- eller
24-timmarsformat, ange tidszon och sommartid.
Tidsformat
I 12-timmarsformatet visas klockan med
prefixer för förmiddag och eftermiddag.
Med 24-timmarsalternativet visas klockan
i en 24-timmarscykel.
eTrex H Användarhandbok
Huvudmenyn
Så här ändrar du tidsformat:
1. Tryck på SIDA och växla till menysidan.
Välj INSTÄLLN. > ENTER.
2. Välj TID > ENTER.
3. Välj TIDSFORMAT > ENTER.
4. Välj 12 eller 24 timmar > ENTER.
Tidszon
Ange tidszonfältet till en av åtta zoner.
UTC-tidsskillnad
Använd fältet UTC-tidsskillnad till att matcha
valfri tidszon i världen. Du kommer åt fältet UTCtidsskillnad genom att välja ÖVRIGA för tidszonen
och sedan ange tidskillnaden för UTC-tiden.
Sommartid
Välj Automatisk för att automatiskt justera
klockan för sommartid. Välj Ja för att lägga till
sommartid eller Nej för standardtid.
Så här ändrar du fältet för sommartid:
1. Tryck på SIDA och växla till menysidan.
Välj INSTÄLLN. > ENTER.
2. Välj TID > ENTER.
3. Välj SOMMARTID > ENTER.
4. Välj AUTO, JA eller NEJ > ENTER.
Obs! Inställningen för sommartid påverkar inte
UTC-tidsskillnadsinställningen.
Bildfönstersidan
Använd bildfönstersidan till att ställa in belysningstid
och kontrast för skärmen.
Så här ändrar du belysningstid:
1. Tryck på SIDA och växla till menysidan.
Välj INSTÄLLN. > ENTER.
2. Välj BILDFÖNST. Tryck på ENTER i fältet
Belysningstid.
3. Gör ditt val > ENTER.
Så här justerar du bildfönstrets kontrast:
1. Tryck på SIDA så att menysidan öppnas.
Välj INSTÄLLN..
2. Välj BILDFÖNST > ENTER. Markera ikonen
KONTRAST.
3. Tryck på UPP eller NED för att justera
kontrasten.
eTrex H Användarhandbok19
Huvudmenyn
Enhetssidan
Om du använder en karta tillsammans med eTrex väljer
du positionsformat (rutnät), kartdatum, kartenheter och
nordlig referens så att de stämmer med kartans enheter.
eTrex har stöd för rutnät enligt UTM/UPS och latitud
och longitud.
Positionsformat
Standardpositionsformatet är latitud och
longitud i grader och minuter (hdddº mm.mmm).
Användarpositionsformatet är för egna rutnät.
Så här ändrar du positionsformat:
1. Tryck på SIDA och växla till menysidan.
Välj INSTÄLLN. > ENTER. Välj ENHETER >
ENTER.
2. Välj POS.FORMAT > ENTER.
3. Välj ett format > ENTER.
Kartdatum
Om du jämför GPS-koordinaterna med en papperskarta
ska kartdatumet i eTrex matcha det horisontella
kartdatum som används. Standarddatum i eTrex är
WGS 84. Ändra bara på datumet om du använder ett
annat system än WGS 84.
20
Så här ändrar du kartdatum:
1.
2.
3.
4.
På menysidan väljer du INSTÄLLN. > ENTER.
Välj ENHETER > ENTER.
Välj KARTDATUM > ENTER.
Välj ett datum > ENTER.
Distans/fartenheter
Välj statute (engelska), nautiska eller metriska
måttenheter för alla fart- och distansmått.
Så här ändrar du på distans/fartenheter:
1.
2.
3.
4.
På menysidan väljer du INSTÄLLN. > ENTER.
Välj ENHETER > ENTER.
Välj ENHETER > ENTER.
Välj ett mått > ENTER.
Nordlig referens
Med referens menas riktningen på kartans rutnät.
Geografiskt norr är riktningen till nordpolen från valfri
plats på jordens yta. Bäringarna i eTrex motsvarar dem
för en kompass om eTrex är inställd på magnetiskt
norr.
eTrex H Användarhandbok
Huvudmenyn
Så här ändrar du den nordliga referensen:
1. Tryck på SIDA så att menysidan öppnas.
Välj INSTÄLLN. > ENTER.
2. Välj ENHETER > ENTER.
3. Välj NORDLIG REF. > ENTER.
4. Välj referens (SANN, MAG, NÄT eller EGEN) >
ENTER.
Enheter
I eTrex listas variationen mellan norr på rutnätet och
geografiskt norr för det valda rutnätet för nordlig
referens.
Så här anger du variationen manuellt:
1.
2.
3.
4.
På menysidan väljer du INSTÄLLN. > ENTER.
Välj ENHETER > ENTER.
Välj ENHETER > ENTER.
Ange ett värde > ENTER.
Vinkel
Visa riktningsinformation i GRADER eller MILS.
Så här väljer du en vinkelinställning:
1. På menysidan väljer du INSTÄLLN. > ENTER.
2. Välj ENHETER > ENTER.
3. Välj VINKEL > ENTER.
4. Välj GRADER eller MILS > ENTER.
Förval
Återställ enhetssidan till standardinställningarna
genom att markera FÖRVAL > ENTER.
Gränssnittssida
Använd gränssnittssidan till att ansluta och använda
enheter, exempelvis datorer.
In-/utdataformat
• GARMIN – format för att överföra waypoint-,
rutt- och spårdata.
• GARMIN DGPS – DGPS-indata med en
Garmin-radiomottagare och ett RTCM
SC-104-standardformat och DGPS-inställning.
• NMEA UT – stöd för utdata i NMEA 0183standard, version 3.0.
• TEXT UT – enkel ASCII-textutdata för
positions- och hastighetsinformation.
• RTCM IN – DGPS-indata i ett RTCM
SC-104-standardformat.
eTrex H Användarhandbok21
Huvudmenyn
• RTCM/NMEA – DGPS-indata, RTCM SC-104standardformat, data i NMEA 0183 version 3.0.
• RTCM/TEXT – DGPS-indata i ett RTCM SC104-standardformat och enkel ASCII-textutdata
för positions- och hastighetsinformation.
• INGEN – innebär inga gränssnittsmöjligheter.
Om GARMIN DGPS- eller RTCM/NMEA-format
används styr ytterligare fält en diff.-radiomottagare.
Så här väljer du I/O-format:
1. Tryck på SIDA så att menysidan öppnas.
Välj INSTÄLLN. > ENTER.
2. Välj GRÄNSSNITT > ENTER.
3. Tryck på ENTER på I/O-formatfältet > välj
önskat format > ENTER.
Systemsida
Läge
• Normalt läge – betyder att GPS-enheten är
aktiv och körs när enheten är påslagen.
• EGNOS-läge – förbättrar den övergripande
noggrannheten och säkerheten hos GPSsignalen.
22
• Demo-läge – visar funktioner och egenskaper
inomhus där satellitmottagningen inte fungerar.
Så här väljer du ett driftsläge:
1. På menysidan väljer du INSTÄLLN. > ENTER.
2. Välj SYSTEM > ENTER.
3. Välj GPS > ENTER.
4. Välj läge > ENTER.
Språk
Så här väljer du ett språk:
1. På menysidan markerar du INSTÄLLN. >
ENTER.
2. Välj SYSTEM > ENTER.
3. Välj SPRÅK > ENTER.
4. Välj ett språk > ENTER.
Programversion
På programversionssidan visas eTrex aktuella
programvaruversion. Gå till www.garmin.com
om du vill uppdatera.
eTrex H Användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Specifikationer
Fysiska
Hölje: Helt tätad, mycket stöttålig plastlegering,
vattentät enligt IPX7-standarden (vattentät
ned till 1 meter i 30 minuter)
Storlek: 11,2 H x 5,1 B x 3,0 D cm
Vikt:
Cirka 150 g med batterier
Temperaturområde: -15 till +70 °C (5 till 158 °F)3
Prestanda
Mottagare:
EGNOS-aktiverad, hög känslighet
Hämtningstider: Cirka 3 sekunder (snabbstart)
Cirka 32 sekunder (varmstart)
Cirka 39 sekunder (kallstart)
Uppdateringshastighet: 1/sek, kontinuerligt
GPS-noggrannhet:
<10 meter RMS1
DGPS (EGNOS)-noggrannhet: 3 meter 95 %
typiskt med
DGPS-korrigering2
Hastighetsnoggrannhet: .1 knop RMS i stadigt läge
Dynamik:
Prestanda enligt specifikation till 6 g’
Gränssnitt: NMEA 0183 (versionerna 2.00–3.0),
RTCM 104 (för DGPS-korrigering) och
RS-232 för datorgränssnitt
Antenn:
Ström
In:
Inbyggd
Två 1,5-volts AA-batterier, Extern strömadapter
Batterilivslängd: Upp till 17 timmar vid normal
användning
Specifikationerna kan ändras utan föregående varning.
Noggrannheten försämras till 100 m 2DRMS under U.S.
1
DoD:s SA-program (Selective Availability).
Tillvalsingång för diff.-radiomottagare (från andra leverantörer).
2
Temperaturklassningen för eTrex kan överskrida det användbara
området för vissa batterier. Extern ström får endast anslutas
med Garmins autoströmkabel eller datorgränssnittskabel med
autoströmadapter - kabeln har en spänningsregulator).
3
eTrex H Användarhandbok23
Bilaga
Tillbehör
*
Användarhandbok
*
Snabbguide
Bärväska – skyddar eTrex-enheten när den inte
används (nylon, neopren).
*
Bärrem – praktisk för att bära eTrex.
Installationsfäste för fordon – kan installeras
tillfälligt eller permanent på instrumentbrädan.
Bälteshållare – praktiskt sätt att bära eTrex.
Installationsfäste för cykelstyre – gör att eTrex kan
installeras på cykelstyre.
MapSource® Trip och Waypoint Manager – verktyg
för att skapa waypoints och rutter på din dator med
hjälp av en bakgrundskarta och sedan överföra dem till
din eTrex.
Strömkabel för fordon – ger ström för eTrex via
cigarettändaruttaget i en bil.
Sugkoppsfäste – gör att eTrex kan monteras på
vindrutan.
Datorgränssnittskabel – ger seriell överföring av data
till och från en dator.
Reservbatterilucka
* Medföljer enheten
Information om tillgänglighet får du av din Garminåterförsäljare eller på www.garmin.com.
Datakabelstam (frilagda trådar) – anslutning indata/
utdata.
Datorkabel med anslutning till cigarettändaruttag
– ger seriell överföring av data mellan en dator och
eTrex med ström från cigarettändaruttaget på en bil.
24
eTrex H Användarhandbok
Bilaga
Gränssnittsformat
Gränssnittsformaten väljer du på inställningssidan.
Indata-/utdatalinjerna på din eTrex är RS-232kompatibel, vilket enkelt ger anslutning till en rad
olika externa enheter, exempelvis datorer, diff.radiomottagare, marina autopiloter och/eller en andra
GPS-mottagare.
Gränssnittsformatet NMEA 0183 version 3.0 stöds och
enheten kan hantera upp till tre enheter.
Ansluta eTrex till en dator
Du kan ansluta din eTrex till en dator med
datoranslutningskabeln.
Så här ansluter du eTrex-enheten till datorn:
1. Lyft upp kommunikationsportens skyddslock
från eTrex-enhetens baksida och sätt in den
lilla kontakten på kabeln i motsvarande port.
2. Anslut den andra kabeländen till datorns
serieport.
Godkänd för NMEA 0183 version 3.0 .
Satser:
GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB,
GPRMC, GPBOD, GPRTE.
Garmin-satser:
PGRME (beräknat fel) och PGRMZ (höjd)
DGPS (diff.-GPS)-korrigeringar i RTCM SC-104
version 2.0-format kan användas via Data In-linjen.
Radiomottagare med korrekt RTCM-format kan
användas men visar kanske inte korrekt status och kan
kanske inte justeras från GPS-enheten.
eTrex H Användarhandbok25
Bilaga
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN, GÅR DU MED PÅ
ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
MJUKVARULISENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den
programvara som är inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär
körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de
intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran
tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är
skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt
enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du
bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och
koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter
som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är
en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar
att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller
bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller
på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del
av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger
på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att
exportera eller omexportera Programvaran till något land i
strid med de exportkontrollagar som gäller i USA.
26
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här produkten
i produkten eTrex H överensstämmer med de
grundläggande kraven och andra föreskrifter i
direktiv 1999/5/EC.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns
på Garmins webbplats för din Garmin-produkt:
http://www.garmin.com/products/etrexH/ eller klicka
på Manuals (handböcker) och välj sedan Declaration
of Conformity (överensstämmelseförklaring).
eTrex H Användarhandbok
Index
Index
A
aktivera en rutt: 15
B
bäring 8
batteriindikator 11
belysning 5
belysningsknapp 4
bildskärmsmeddelande 6
E
enheter 21
enhetssidan 20
F
färddatorsidan 10
förflyttningens riktningslinje 9
G
I
In-/utdataformat 21
initiera 5
installera batterier 2
inställningssidan 18
J
jakt/fiske 13
K
kartdatum 20
kartriktning 8
kartsida 7
kompassring 9
kontrast 5
konventioner för handboken 3
kurs 8
M
GÅ TILL 12
gränssnittssida 21
MapSource 15
markera 11
markera en waypoint 11
H
N
himlavalvssidan 7
huvudfunktioner 4
nordlig referens 20
norrpekare 7
O
översikt över enheten 1
P
programvaruversion 22
projektera en waypoint 14
R
radera ett spår 17
riktning 9
rutter 14
S
T
ta bort en waypoint 12
tidssidan 18
tillbehör 24
U
UTC-tidsskillnad 19
V
välja alternativ och ange
data 6
W
waypoint-symbol 11
waypoints 11
sätta på enheten 5
skapa en rutt 15
skapa en waypoint 11
sluta/sida-knapp 4
sol/måne 13
sommartid 19
spårlogg 16
stoppa navigering 9
ström-/belysningsknapp 4
navigationssidan 9
NMEA-format 22
eTrex H Användarhandbok27
Om du vill få tillgång till de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna
(exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter,
besöker du Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00818-39 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising