Garmin | Forerunner® 220 | Operating instructions | Garmin Forerunner® 220 Návod k obsluze

Garmin Forerunner® 220 Návod k obsluze
Forerunner 220
®
Návod k obsluze
© 2013 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Forerunner a Virtual Partner jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované
v USA a dalších zemích. Garmin Connect™ a Garmin Express™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez
výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Mac je registrovaná obchodní značka
společnosti Apple Computer, Inc. Windows a Windows NT jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
Obsah
Péče o snímač srdečního tepu .............................................. 7
Baterie snímače srdečního tepu ............................................ 7
Úvod ................................................................................ 1
Odstranění problémů..................................................... 7
Začínáme .................................................................................... 1
Klávesy ....................................................................................... 1
Ikony stavu ............................................................................. 1
Jdeme běhat ............................................................................... 1
Používání Garmin Connect ......................................................... 1
Garmin Connect ..................................................................... 1
Připojené funkce Bluetooth .................................................... 2
Nabíjení zařízení ......................................................................... 2
Podpora a aktualizace ................................................................ 7
Další informace ........................................................................... 7
Vynulování zařízení .................................................................... 7
Vymazání uživatelských dat ....................................................... 7
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ............................ 8
Zobrazení informací o zařízení ................................................... 8
Aktualizace softwaru ................................................................... 8
Maximalizace životnosti baterie .................................................. 8
Přepínání do režimu sledování .............................................. 8
Vypnutí zařízení ..................................................................... 8
Trénink............................................................................ 2
Tréninky ...................................................................................... 2
Sledování tréninku z webové stránky .................................... 2
Zahájení tréninku ................................................................... 2
Informace o tréninkovém kalendáři ........................................ 2
Intervalové tréninky ..................................................................... 3
Vytvoření intervalového tréninku ............................................ 3
Zahájení intervalového tréninku ............................................. 3
Zastavení intervalového tréninku ........................................... 3
Osobní rekordy ........................................................................... 3
Zobrazení osobních rekordů .................................................. 3
Vymazání osobního rekordu .................................................. 3
Obnovení osobního rekordu .................................................. 3
Vymazání všech osobních rekordů ........................................ 3
Dodatek ........................................................................... 8
Výpočty rozsahů srdečního tepu ................................................ 8
Datová pole .................................................................................8
Softwarová licenční dohoda ....................................................... 8
Rejstřík .......................................................................... 10
Snímače ANT+®..............................................................3
Nasazování snímače srdečního tepu ......................................... 3
Nastavení rozsahů srdečního tepu ........................................ 4
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ........................... 4
Párování snímačů ANT+ ............................................................ 4
Nožní snímač .............................................................................. 4
Běhání s využitím nožního snímače ...................................... 4
Kalibrace nožního snímače .................................................... 4
Historie............................................................................ 4
Zobrazení historie ....................................................................... 4
Zobrazení souhrnů dat ................................................................ 5
Odstranění historie ..................................................................... 5
Správa dat .................................................................................. 5
Odstranění souborů ............................................................... 5
Odpojení kabelu USB ............................................................ 5
Přizpůsobení zařízení..................................................... 5
Nastavení uživatelského profilu .................................................. 5
Nastavení aktivity ........................................................................ 5
Přizpůsobení datových obrazovek ......................................... 5
Upozornění ............................................................................ 5
Používání režimu Auto Pause® ............................................. 5
Označování kol podle vzdálenosti ......................................... 6
Použití funkce Automatické procházení ................................. 6
Nastavení prodlevy ................................................................ 6
Nastavení systému ..................................................................... 6
Změna jazyka zařízení ........................................................... 6
Nastavení času ...................................................................... 6
Nastavení podsvícení ............................................................ 6
Nastavení zvuků zařízení ....................................................... 6
Změna měrných jednotek ...................................................... 6
Změna barvy vzhledu ............................................................. 6
Trénink uvnitř ......................................................................... 6
Nastavení formátu .................................................................. 6
Informace o zařízení....................................................... 6
Technické údaje ..........................................................................6
Technické údaje k zařízení Forerunner ................................. 6
Technické údaje snímače srdečního tepu ............................. 7
Péče o zařízení ........................................................................... 7
Čištění zařízení ...................................................................... 7
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
1 Podržením tlačítka zapněte zařízení.
2 Na obrazovce s denní dobou vyberte klávesu (kromě ) a
výběrem ikony
zařízení odemkněte.
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Vyhledání satelitních signálů může trvat několik minut. Pruhy
označující sílu signálu zezelenají a objeví se obrazovka
stopek.
Začínáme
Při prvním použití zařízení byste měli provést tyto úkony, abyste
zařízení připravili k použití a získali informace o základních
funkcích.
1 Nabijte zařízení (Nabíjení zařízení, strana 2).
2 Nasaďte si volitelný snímač srdečního tepu (Nasazování
snímače srdečního tepu, strana 3).
3 Jděte si zaběhat (Jdeme běhat, strana 1).
4 Nahrajte svůj běh do služby Garmin Connect™ (Používání
Garmin Connect, strana 1).
5 Získejte více informací (Další informace, strana 7).
Klávesy
À
Á
Â
Ã
Výběrem zapnete a vypnete podsvícení.
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
Výběrem možnosti zařízení odemknete.
Výběrem spustíte a zastavíte stopky.
Stisknutím vyberete možnost nebo potvrdíte zprávu.
Výběrem označíte nový okruh.
Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.
Stisknutím procházíte datové obrazovky, možnosti a
nastavení.
Podržením tlačítka je procházíte rychle.
Ikony stavu
Ikony se zobrazí v horní části domovské obrazovky. Blikající
ikona signalizuje, že zařízení vyhledává signál. Pokud bude
ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál a
snímač je připojen.
Stav GPS
Stav technologie Bluetooth
®
Stav srdečního tepu
Stav nožního snímače
Jdeme běhat
Zařízení je částečně nabito. Je možné, že bude třeba zařízení
(Nabíjení zařízení, strana 2) před běháním dobít.
Úvod
4
5
6
7
Výběrem možnosti stopky spustíte.
Nyní můžete běžet.
Po dokončení běhu vyberte ikonu a stopky zastavte.
Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Obnovit a stopky se znovu spustí.
• Vyberte možnost Uložit, běh se uloží a stopky se vynulují.
Zobrazí se přehled.
POZNÁMKA: Nyní můžete svůj běh uložit do služby
Garmin Connect.
• Vyberte možnost Zrušit a běh vymažte.
Používání Garmin Connect
Máte možnost odeslat vaše data do služby Garmin Connect pro
provedení komplexní analýzy. Služba Garmin Connect vám
umožňuje podívat se na mapu vaší aktivity a sdílet vaše aktivity
s přáteli.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect.
Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras, analýzu,
sdílení a vzájemnému povzbuzování. Zaznamenávejte svůj
aktivní životní styl včetně běhu, chůze, jízdy, plavání, turistiky,
triatlonů a dalších aktivit. Pokud se chcete zaregistrovat
k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
www.garminconnect.com/start.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do Garmin Connect a
uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadence, VO2 maximální,
1
dynamiky běhu, zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a
rychlosti a přizpůsobení zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Refer to the
cleaning instructions in the appendix.
1 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
2 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně
zařízení a zatlačte na nabíječku À, dokud nezacvakne.
Naplánujte si svůj trénink: Můžete si zvolit cíl aktivit typu
fitness a načíst jeden z denních tréninkových plánů.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
3 Zařízení zcela nabijte.
Trénink
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení Forerunner má několik připojených funkcí Bluetooth pro
kompatibilní smartphone s aplikací Garmin Connect Mobile.
Odeslání aktivit: Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše
aktivity automaticky odeslány do aplikace Garmin Connect
Mobile.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do aplikace
Garmin Connect Mobile.
Stahování tréninků: Umožňuje procházet tréninky v aplikaci
Garmin Connect Mobile a bezdrátově je odesílat do vašeho
zařízení.
Spárování smartphonu se zařízením Forerunner
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports
/apps a stáhněte si mobilní aplikaci Garmin Connect pro svůj
smartphone.
2 Umístěte smartphone do vzdálenosti 10 m (33 stop) od
zařízení Forerunner.
3 Na Forerunner domovské obrazovce vyberte možnost Menu
> Nastavení > Bluetooth > Párovat mobilní zařízení.
4 Spusťte mobilní aplikaci Garmin Connect a připojte zařízení
podle pokynů na obrazovce.
Instrukce jsou zobrazeny v průběhu výchozího nastavení
nebo po výběru možnosti
> Moje zařízení.
Vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
• Na domovské obrazovce Forerunner vyberte možnost Menu
> Nastavení > Bluetooth > Stav > Vypnuto.
• Informace o vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
naleznete v návod k obsluze ke svému mobilnímu zařízení.
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
2
Tréninky
Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro
každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie.
Můžete vytvořit tréninky pomocí Garmin Connect nebo vybrat
tréninkový plán, který obsahuje předdefinované tréninky Garmin
Connect a přenést je do svého zařízení.
Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect.
Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém
zařízení.
Sledování tréninku z webové stránky
Chcete-li stáhnout trénink z Garmin Connect, musíte mít účet
Garmin Connect (Garmin Connect, strana 1).
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na stránku www.garminconnect.com/workouts.
3 Vytvořte a uložte nový trénink.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
5 Odpojte zařízení.
Zahájení tréninku
Chcete-li trénink zahájit, musíte si trénink stáhnout z Garmin
Connect.
1 Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte možnost Spustit trénink.
Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl
(pokud nějaký je) a aktuální data z tréninků.
Informace o tréninkovém kalendáři
Tréninkový kalendář ve vašem zařízení je rozšířením
tréninkového kalendáře nebo plánu, který jste nastavili v Garmin
Connect. Po přidání několika tréninků do kalendáře Garmin
Connect je můžete odeslat do zařízení. Všechny naplánované
tréninky odeslané do zařízení se zobrazí v seznamu
tréninkového kalendáře podle data. Pokud si v tréninkovém
kalendáři vyberte den, můžete si trénink zobrazit nebo spustit.
Naplánovaný trénink zůstane ve vašem zařízení bez ohledu na
to, zda jej dokončíte nebo přeskočíte. Pokud odešlete
naplánované tréninky z Garmin Connect, přepíší stávající
tréninkový kalendář.
Trénink
Používání tréninkových plánů Garmin Connect
Chcete-li stáhnout tréninkový plán z Garmin Connect, musíte
mít účet Garmin Connect (Garmin Connect, strana 1).
Můžete procházet Garmin Connect a vyhledat tréninkový plán,
naplánovat tréninky a stáhnout plán do svého zařízení.
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vyberte možnost Plán > Tréninkové plány.
4 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
5 Vyberte možnost Plán > Kalendář.
6 Vyberte možnost a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Intervalové tréninky
Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti
nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud
nevytvoříte jiný intervalový trénink. Můžete použít otevřené
intervaly pro běžecké tréninky nebo pokud se chystáte uběhnout
známou vzdálenost. Pokud vyberete možnost
, zařízení
zaznamená interval a přesune se na klidový interval.
2 Vyberte rekord.
3 Vyberte možnost Zobrazit záznam.
Vymazání osobního rekordu
1 Vyberte možnost Menu > Rekordy.
2 Vyberte rekord, který chcete odstranit.
3 Vyberte možnost Vymazat záznam > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
1 Vyberte možnost Menu > Rekordy.
2 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
3 Vyberte možnost Předchozí > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Vymazání všech osobních rekordů
Vybrat možnost Menu > Rekordy > Vymazat všechny
záznamy > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Vytvoření intervalového tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Upravit > Interval >
2
3
4
5
6
7
Typ.
Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřít.
TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem
nastavením typu na možnost Otevřít.
V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu
časového intervalu pro trénink a vyberte možnost .
Vyberte možnost Zbývající.
Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřít.
V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro
klidový interval a vyberte možnost .
Vyberte jednu nebo více možností:
• Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost
Opakovat.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahřívání >
Zapnuto.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidnění >
Zapnuto.
Zahájení intervalového tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Spustit trénink.
2 Vyberte možnost .
3 Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, výběrem
možnosti
zahájíte první interval.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.
Zastavení intervalového tréninku
Snímače ANT+
®
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http://buy.garmin.com.
Nasazování snímače srdečního tepu
POZNÁMKA: Pokud nemáte snímač srdečního tepu, můžete
tento úkol přeskočit.
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 Připevněte modul snímače srdečního tepu À na pásek.
Loga Garmin na modulu i na pásku musí být správnou
stranou nahoru.
2 Navlhčete elektrody Á a kontaktní plošky  na zadní straně
pásku pro lepší vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
®
3 Upevněte pásek na hrudník a připojte háček pásku à ke
smyčce Ä.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
• Výběrem možnosti
můžete interval kdykoliv ukončit.
• Výběrem možnosti můžete stopky kdykoliv zastavit.
• Pokud jste do intervalového tréninku přidali zklidnění,
výběrem možnosti
intervalový trénink ukončíte.
Osobní rekordy
Po dokončení běhu zařízení zobrazí jakékoli nové osobní
rekordy, kterých jste během tohoto běhu dosáhli. Osobní
rekordy zahrnují váš nejrychlejší čas na několika typických
závodních vzdálenostech a váš nejdelší běh.
Zobrazení osobních rekordů
1 Vyberte možnost Menu > Rekordy.
Snímače ANT+
®
Loga Garmin musí směřovat směrem nahoru.
4 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače
srdečního tepu.
3
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
TIP: Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
neobjeví, přečtěte si tipy pro odstraňování problémů
www.garmin.com/HRMcare.
Nastavení rozsahů srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich výchozích rozsahů srdečního tepu.
Pokud chcete získat nejpřesnější data o kaloriích, nastavte svůj
maximální srdeční tep. Můžete rovněž ručně nastavit každý
rozsah srdečního tepu a zadat svůj klidový srdeční tep.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Uživatelský profil >
Zóny srdečního tepu > Podle.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Tepy za minutu zobrazíte a upravíte
rozsahy v tepech za minutu.
• Výběrem možnosti %maximální ST zobrazíte a upravíte
rozsahy jako procento svého maximálního srdečního tepu.
• Výběrem možnosti %RST zobrazíte a upravíte rozsahy
jako procento své rezervy srdečního tepu (maximální
srdeční tep minus klidový srdeční tep).
3 Vyberte možnost Maximální ST a zadejte maximální srdeční
tep.
4 Vyberte rozsah a zadejte hodnotu pro každý rozsah
srdečního tepu.
5 Vyberte možnost Klidový ST a zadejte klidový srdeční tep.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
• Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže
vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 8) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky.
• Upevněte pásek na hrudník.
• Nechte jej asi 5–10 minut zahřát.
• Dodržujte pokyny ohledně péče www.garmin.com/HRMcare.
• Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě
strany pásku.
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.
4
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.
Párování snímačů ANT+
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+,
například připojení snímače srdečního tepu k zařízení Garmin.
1 Umístěte zařízení v dosahu (3 m) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zůstaňte ve vzdálenosti 10 m
od ostatních ANT+ snímačů.
2 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Snímače > Přidat
snímač.
3 Vyberte snímač.
Pokud je snímač spárován s vaším zařízením, zobrazí se
zpráva. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovalo
data snímače.
Nožní snímač
Vaše zařízení je kompatibilní s nožním snímačem. Nožní
snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto
systému GPS v případech, kdy trénujete uvnitř nebo kdy je
slabý signál GPS. Nožní snímač je v pohotovostním režimu,
připravený k odesílání dat (podobně jako snímač srdečního
tepu).
Po 30 minutách nečinnosti se nožní snímač vypne, aby šetřil
energii baterie. Je-li baterie slabá, objeví se na zařízení hlášení.
Zbývá přibližně ještě pět hodin životnosti baterie.
Běhání s využitím nožního snímače
Než se vydáte běhat, musíte spárovat nožní snímač se svým
zařízením (Párování snímačů ANT+, strana 4).
Můžete běhat v hale a použít nožní snímač pro zaznamenání
tempa, vzdálenosti a kadence. Můžete rovněž běhat venku a
použít nožní snímač pro zaznamenání dat kadence pomocí
tempa a vzdálenosti GPS.
1 Upevněte nožní snímač podle pokynů k příslušenství.
2 V případě potřeby vypněte GPS (Trénink uvnitř, strana 6).
3 Výběrem možnosti stopky spustíte.
4 Nyní můžete běžet.
5 Po dokončení běhu vyberte ikonu a stopky zastavte.
Kalibrace nožního snímače
Nožní snímač se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti
a vzdálenosti se zvyšuje po několika použitích zařízení venku se
zapnutým systémem GPS.
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, průměrnou rychlost,
údaje o okruhu a volitelné ANT+ informace ze snímače.
POZNÁMKA: Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se
přepíší.
Zobrazení historie
1
2
3
4
Vyberte možnost Menu > Historie > Aktivity.
Pro zobrazení uložených aktivit použijte tlačítka a .
Vyberte aktivitu.
Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Podrobnosti zobrazíte další informace
o aktivitě.
Historie
• Výběrem možnosti Okruhy vyberte kolo a zobrazte další
informace o jednotlivých kolech.
• Výběrem možnosti Odstranit odstraníte vybranou aktivitu.
Zobrazení souhrnů dat
Můžete zobrazit celkové údaje o vzdálenosti a čase uložené ve
vašem zařízení.
1 Vyberte možnost Menu > Historie > Souhrny.
2 V případě potřeby vyberte typ aktivity.
3 Vyberte možnost zobrazení týdenních nebo měsíčních
souhrnů.
Odstranění historie
1 Vyberte možnost Menu > Historie > Možnosti.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Odstranit všechny aktivity odstraníte
z historie všechny aktivity.
• Výběrem možnosti Vynulovat celkové souhrny
vynulujete všechny souhrny pro vzdálenost a čas.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené
aktivity.
3 Potvrďte výběr.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, váhu,
výšku a rozsah srdečního tepu (Nastavení rozsahů srdečního
tepu, strana 4). Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné
údaje o tréninku.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Uživatelský profil.
2 Vyberte možnost.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení aktivity
Tato nastavení vám umožní přizpůsobit zařízení vlastním
tréninkovým potřebám. Můžete například přizpůsobit datové
obrazovky a aktivovat upozornění a funkce tréninků.
Přizpůsobení datových obrazovek
Můžete přizpůsobit datové obrazovky pro nastavení aktivity.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Nastavení aktivity >
Datové obrazovky.
Vyberte
obrazovku.
2
3 V případě potřeby zapněte datovou obrazovku.
4 V případě potřeby vyberte datové pole.
Upozornění
Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním
cílům v podobě srdečního tepu a tempa a pro nastavení
časových intervalů pro běh a chůzi.
Upozornění na nastavení rozsahu
Upozornění na rozsah vás upozorní, pokud se bude zařízení
nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem hodnot.
Například pokud máte volitelný snímač srdečního tepu, můžete
nastavit zařízení tak, aby vás upozornilo, pokud bude váš
srdeční tep nižší než 90 tepů za minutu nebo vyšší než 180 tepů
za minutu.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Nastavení aktivity >
Alarmy.
2 Vyberte možnost Srdeční tep nebo Tempo.
3 Zapněte upozornění.
4 Zadejte minimální a maximální hodnoty.
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovený
rozsah, zobrazí se zpráva. Zařízení také zapípá nebo zavibruje,
jestliže jsou zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení,
strana 6).
Nastavení upozornění na přestávky na chůzi
Některé běžecké programy využívají v pravidelných intervalech
přestávky na chůzi. Například během dlouhého běžeckého
tréninku můžete nastavit zařízení tak, aby vás opakovaně
upozorňovalo, že máte 4 minuty běžet a potom 1 minutu jít. Auto
Lap funguje při používání upozornění na běh/chůzi správně.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Nastavení aktivity >
Alarmy > Běh/chůze > Stav > Zapnuto.
2 Vyberte možnost Čas běhu a zadejte čas.
3 Vyberte možnost Čas chůze a zadejte čas.
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Zařízení také zapípá nebo zavibruje, jestliže
jsou zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení,
strana 6).
®
Používání režimu Auto Pause
®
Režim Auto Pause můžete použít pro automatické pozastavení
stopek, když se přestane pohybovat nebo pokud vaše tempo
klesne pod stanovenou hodnotu. Tato funkce je užitečná,
jestliže vaše aktivita obsahuje semafory nebo jiná místa, kde
musíte zpomalit nebo zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Nastavení aktivity >
Auto Pause.
2 Vyberte možnost:
• Po výběru možnosti Při zastavení se stopky automaticky
zastaví, když se přestanete pohybovat.
• Po výběru možnosti Vlastní se stopky automaticky
zastaví, když vaše tempo klesne pod stanovenou
hodnotu.
5
Označování kol podle vzdálenosti
Režim Auto Lap můžete použít pro automatické označení kola
po určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro porovnání vaší
výkonnosti během různých úseků běhu (například každou 1 míli
nebo 5 kilometrů).
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Nastavení aktivity >
Auto Lap > Vzdálenost.
2 Vyberte vzdálenost.
Pokaždé, když dokončíte kolo, zobrazí se zpráva s časem pro
dané kolo. Zařízení také zapípá nebo zavibruje, jestliže jsou
zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení, strana 6).
V případě potřeby můžete přizpůsobit datové obrazovky tak, aby
zobrazovaly další údaje o kolech.
Použití funkce Automatické procházení
Funkci automatického procházení můžete použít k tomu, aby
procházela všechny datové obrazovky tréninků, jestliže jsou
zapnuty stopky.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Nastavení aktivity >
Automatické procházení.
2 Vyberte rychlost zobrazování.
Nastavení prodlevy
Nastavení prodlevy ovlivní, jak dlouho vaše zařízení zůstane
v režimu tréninku, například když čekáte na start závodu.
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Nastavení aktivity >
Prodleva.
Normální: Nastaví zařízení pro přechod do režimu sledování
s nízkou spotřebou energie po 5 minutách nečinnosti.
Prodloužená: Nastaví zařízení pro přechod do režimu
sledování s nízkou spotřebou energie po 25 minutách
nečinnosti. Rozšířený režim může způsobit kratší životnost
baterie mezi jednotlivými nabíjeními.
Nastavení systému
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém.
• Jazyk (Změna jazyka zařízení, strana 6)
• Nastavení času (Nastavení času, strana 6)
• Nastavení podsvícení (Nastavení podsvícení, strana 6)
• Nastavení zvuku (Nastavení zvuků zařízení, strana 6)
• Nastavení jednotek (Změna měrných jednotek, strana 6)
• Barevný vzhled (Změna barvy vzhledu, strana 6)
• GPS (Trénink uvnitř, strana 6)
• Nastavení formátů (Nastavení formátu, strana 6)
Nastavení budíku
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Budík > Stav >
Zapnuto.
Vyberte
možnost Doba a zadejte čas.
2
Nastavení podsvícení
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Podsvícení.
Režim: Umožňuje nastavit podsvícení na manuální zapínání
nebo pro tlačítka a upozornění.
Prodleva: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení
vypnuto.
Nastavení zvuků zařízení
Zvuky zařízení zahrnují tóny kláves, tóny upozornění a vibrace.
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Zvuky.
Změna měrných jednotek
Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti
a hmotnosti.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Jednotky.
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku.
Změna barvy vzhledu
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Barva
tématu.
Vyberte
barvu.
2
Trénink uvnitř
Technologii GPS lze při tréninku v interiérech vypnout a šetřit
tak energii baterie.
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > GPS >
Vypnuto.
TIP: Můžete rovněž vybrat ikonu a vypnout GPS.
Je-li systém GPS vypnutý, rychlost a vzdálenost se vypočítává
pomocí senzoru zrychlení zařízení. Senzor zrychlení se kalibruje
automaticky. Přesnost dat rychlosti a vzdálenosti se zvyšuje po
několika použitích zařízení venku se zapnutým systémem GPS.
Při dalším spuštění nebo odemknutí zařízení bude zařízení
znovu vyhledávat signál družic.
Nastavení formátu
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Formát.
Běh: Umožňuje nastavit zobrazení rychlosti nebo tempa.
Začátek týdne: Umožňuje nastavit první den týdne pro historii
týdenních souhrnů.
Změna jazyka zařízení
Informace o zařízení
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Jazyk.
Nastavení času
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Hodiny.
Formát času: Nastaví zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový
formát.
Nastavit čas: Umožňuje nastavit čas ručně nebo automaticky
na základě vaší pozice GPS.
Technické údaje
Technické údaje k zařízení Forerunner
Typ baterie
Dobíjecí integrovaná lithiová baterie
Životnost baterie
Až 6 týdnů v režimu sledování
Až 10 hodin v režimu GPS
Časové zóny
Při každém zapnutí zařízení a vyhledání družic zařízení
automaticky detekuje časovou zónu a aktuální denní dobu.
Stupeň vodotěsnosti
5 ATM*
Rozsah nabíjecí teploty
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Ruční nastavení času
Ve výchozím nastavení je čas nastaven automaticky, jakmile
zařízení získá satelitní signály.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Hodiny >
Nastavit čas > Ruční.
2 Vyberte možnost Doba a zadejte denní dobu.
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT+
Chytrá bezdrátová technologie Bluetooth
6
Rozsah provozních teplot Od −20 do 60 ºC (od −4 do 140 ºF)
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Informace o zařízení
Technické údaje snímače srdečního tepu
Typ baterie
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem,
3 volty
Životnost baterie
Až 4,5 roku (1 hodina denně)
Odolnost proti vodě
3 ATM*
POZNÁMKA: Během plávání nepřenáší
tento produkt srdeční tep.
Rozsah provozních
teplot
Od -5 ° do 50 °C (od 23 ° do 122 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT+
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů. Chloristanový
materiál – může být vyžadována speciální manipulace. Přejděte
na webovou stránku www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
Výměna baterie snímače srdečního tepu
1 Pomocí malého šroubováku Phillips vyjměte čtyři šroubky na
zadní straně modulu.
2 Vyjměte kryt a baterii.
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 30 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Před praním šňůrky musíte šňůrku odepnout a odstranit modul.
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Přejděte na webové stránky www.garmin.com/HRMcare, kde
se dozvíte podrobné informace pro praní.
• Pásek po každém použití opláchněte.
• Po každých sedmi použitích pásek vyperte v pračce.
• Nedávejte pásek do sušičky.
• Při sušení pásek pověste nebo jej položte.
• Životnost snímače srdečního tepu lze prodloužit tím, že jej
odepnete, když není používán.
Baterie snímače srdečního tepu
VAROVÁNÍ
K vyjmutí vyměnitelných baterií nepoužívejte ostré předměty.
Odstranění problémů
3 Počkejte 30 sekund.
4 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
5 Vraťte zadní kryt a čtyři šroubky na své místo.
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu
spárovat se zařízením.
Odstranění problémů
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro zařízení Garmin. Některé služby
nemusí být pro vaše zařízení k dispozici.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace map a hřišť
• Vozidla, hlasy a další doplňky
Další informace
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
1 Podržte tlačítko po dobu 15 sekund.
Zařízení se vypne.
2 Podržením tlačítka po dobu jedné sekundy zařízení
zapněte.
Vymazání uživatelských dat
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
POZNÁMKA: Tato operace odstraní všech informace zadané
uživatelem, ale neodstraní vaši historii.
1 Podržte tlačítko , zvolte možnost Ano a zařízení se vypne.
7
2 Současným podržením ikony
zapnete.
3 Vyberte možnost Ano.
a tlačítka
Dodatek
zařízení
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatele a historii aktivity.
Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí hodnoty od
výrobce.
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Obnovit
výchozí hodnoty > Ano.
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit ID jednotky, verzi softwaru, verzi GPS
a informace o softwaru.
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Informace
o.
Aktualizace softwaru
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle do vašeho zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Neodpojujte zařízení od počítače, než aplikace Garmin
Express stáhne software.
TIP: V případě potíží s aktualizováním softwaru pomocí
aplikace Garmin Express možná bude nutné nahrát historii
aktivit do aplikace Garmin Connect a pak odstranit historii
aktivit ze zařízení. Tím by se měl uvolnit dostatek místa pro
aktualizaci.
Maximalizace životnosti baterie
• Zkraťte prodlevu podsvícení (Nastavení podsvícení,
strana 6).
• Zkraťte prodlevu pro režim sledování (Nastavení času,
strana 6).
• Vypněte bezdrátovou funkci Bluetooth (Vypnutí bezdrátové
technologie Bluetooth, strana 2).
Přepínání do režimu sledování
Zařízení můžete přepnout do režimu sledování s nízkou
spotřebou proudu, který uzamkne zařízené a maximalizuje
životnost baterie.
1 Vyberte ikonu , dokud se nezobrazí ikona .
Zařízení je v režimu sledování.
2 Vyberte libovolnou klávesu (kromě ) a výběrem ikony
zařízení odemkněte.
Vypnutí zařízení
Pokud chcete zařízení dlouhodobě skladovat a maximalizovat
životnost baterie, můžete zařízení vypnout.
Podržte tlačítko , zvolte možnost Ano a zařízení se vypne.
8
Datová pole
Čas okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Kadence: Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Průměrné tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.
Průměrný ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm).
Stopky: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Tempo: Aktuální tempo
Tempo okruhu: Průměrné tempo pro aktuální okruh.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Zóna ST: Aktuální zóna srdečního tepu. Výchozí zóny vycházejí
z vašeho uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu
(220 minus váš věk).
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok,
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
Dodatek
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.
Dodatek
9
Rejstřík
osobní rekordy 3
odstranění 3
A
P
aktualizace, software 8
alarmy 6
aplikace 2
smartphone 2
Auto Lap 6
Auto Pause 5
Automatické procházení 6
párování, smartphone 2
párování snímačů ANT+ 4
podsvícení 1, 6
profily, uživatelské 5
příslušenství 3, 7
přizpůsobení zařízení 5
B
barevná obrazovka 6
baterie
maximalizace 2, 6, 8
nabíjení 2
výměna 7
Č
čas 6
nastavení 6
časové zóny 6
čištění zařízení 7
D
data
přenos 1
ukládání 1
datová pole 1, 5, 8
G
Garmin Connect 2, 3
ukládání dat 1
Garmin Express
aktualizace softwaru 7
registrace zařízení 7
GPS 1
zastavení 6
H
historie 4–6
odeslání do počítače 1
odstranění 5
hodiny 6
I
ID zařízení 8
ikony 1
intervaly, tréninky 3
intervaly chůze 5
R
registrace produktu 7
registrace zařízení 7
režim sledování 6, 8
rozsahy, srdeční tep 4
rychlost 6
S
smartphone
aplikace 2
párování 2
Snímače ANT+ 3
párování 4
software
aktualizace 7, 8
verze 8
softwarová licenční dohoda 8
srdeční tep 1
rozsahy 4, 8
snímač 3, 4, 7
upozornění 5
stopky 1, 4
T
technické údaje 6, 7
Technologie Bluetooth 1, 2
tempo 5, 6
tóny 6
trénink 2, 3
stránky 1
trénink uvnitř 6
tréninkové 5
plány 2, 3
tréninky 2
načítání 2
U
K
ukládání aktivit 1
upozornění 5
USB 8
odpojení 5
uzamčení, obrazovka 8
uživatelská data, odstranění 5
uživatelský profil 5
kalendář 2, 3
klávesy 1, 7
V
J
jazyk 6
M
mapy, aktualizace 7
menu 1
měrné jednotky 6
N
vibrace 6
výměna baterie 7
vynulování zařízení 7
Z
zapínací tlačítko 8
zóny, čas 6
nabíjení 2
nastavení 5–8
zařízení 6
nastavení systému 6
nožní snímač 4
O
obrazovka 6
uzamčení 8
odolnost proti vodě 7
odstranění
historie 5
osobní rekordy 3
všechna uživatelská data 5, 7
odstranění problémů 4, 7
okruhy 1
10
Rejstřík
support.garmin.com
Září 2018
190-01632-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising