Garmin | Forerunner® 310XT | User guide | Garmin Forerunner® 310XT Anvandarhandbok

Garmin Forerunner® 310XT Anvandarhandbok
användarhandbok
FORERUNNER® 310XT
MULTISPORT GPS-ENHET FÖR TRÄNING
© 2009-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen
anges i detta dokument, får ingen del av
denna handbok reproduceras, kopieras,
överföras, spridas, hämtas eller lagras i
något lagringsmedium i något som helst
syfte utan föregående uttryckligt skriftligt
tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed
tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av
denna handbok till en hårddisk eller annat
elektroniskt lagringsmedium för visning,
samt för utskrift av en kopia av handboken
eller av eventuell revidering av den, under
förutsättning att en sådan elektronisk eller
utskriven kopia av handboken innehåller hela
copyrightredogörelsens text och även under
förutsättning att all obehörig kommersiell
distribution av handboken eller eventuell
revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras
utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten
att ändra eller förbättra sina produkter och
att förändra innehållet utan skyldighet att
meddela någon person eller organisation om
sådana ändringar eller förbättringar. Besök
Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation
om användning och drift av denna och andra
produkter från Garmin.
Garmin®, the Garmin logo, Forerunner®,
Auto Pause®, Auto Lap®, Virtual Partner® är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i
andra länder. Garmin Connect™, ANT™, ANT
Agent™, ANT+™, GSC™ 10 och USB ANT
Stick™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd.
eller dess dotterbolag. De här varumärkena
får inte användas utan skriftligt tillstånd av
Garmin.
Firstbeat och Analyzed by Firstbeat är
registrerade eller oregistrerade varumärken
som tillhör Firstbeat Technologies Ltd. Den
här produkten har tillverkats under följande
patent registrerade i USA, med motsvarigheter
i andra länder.
EP1507474 (A1), US7460901, EP1545310
(A1), US7192401 (B2) och U20080279.
WO03099114 (A1) (sökt patent), EP1507474
(A1), US7460901 (B2), WO2004016173 (A1)
(sökt patent), EP1545310 (A1) (sökt patent),
U20080279 (sökt patent)
Övriga varumärken och varunamn tillhör deras
respektive ägare.
Innehållsförteckning
Introduktion................................... i
Mer information..................................... i
Produktregistrering................................ i
Kostnadsfri programvara....................... i
Kontakta Garmin................................... i
Knappar................................................ ii
Komma igång............................... 1
Ladda batteriet.....................................1
Slå på enheten.....................................1
Söka satellitsignaler.............................2
Para ihop pulsmätaren (valfritt)............3
Anpassa dina sportinställningar
(valfritt)...............................................4
Börja träna!...........................................4
Hämta kostnadsfri programvara...........5
Överföra träningsdata till en dator........5
Låsa knapparna....................................5
Forerunner-belysning...........................5
Tränings....................................... 8
Om träningssidan.................................8
Sportläge..............................................8
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Auto Lap®..............................................................................8
Auto Pause®.......................................................................9
Rulla automatiskt................................10
Puls....................................................10
Virtual Partner®............................................................11
Varningar............................................12
Träningspass......................................13
Banor..................................................16
Multisportpass....................................17
Simma med Forerunner-enheten.......19
Använda nedräkningstimern...............20
Historik....................................... 21
Spara historik.....................................21
Visa aktivitetshistorik..........................21
Visa totaler..........................................21
Ta bort historik....................................22
Navigering.................................. 23
Lägga till kartsidan.............................23
Markera platser..................................23
Söka efter och gå till en plats.............24
Redigera eller ta bort en plats............24
Använda Tillbaka till start....................25
Visa GPS-information.........................25
c
Inställningar............................... 26
Datafält...............................................26
System...............................................30
Användarprofil....................................34
Om Forerunner...................................34
Använda tillbehör...................... 35
Para ihop tillbehör..............................35
Pulsmätare.........................................36
Sköta pulsmätaren.............................37
Fotenhet.............................................37
GSC 10-cykelsensor..........................39
Cykeldetaljer.......................................39
Dataregistrering..................................40
Kraftmätare.........................................40
Batteriinformation...............................42
Specifikationer....................................42
Programlicensavtal.............................44
Överensstämmelseförklar-ing............44
Felsökning..........................................45
Pulszonstabell....................................46
Index........................................... 47
Bilagor........................................ 41
Återställa Forerunner-enheten...........41
Radera användarinformation..............41
Sköta Forerunner-enheten.................41
Uppdatera Forerunner-programvaran
med hjälp av Garmin Connect.........42
d
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Introduktion
Introduktion
Varning! Du bör alltid prata med en
läkare innan du påbörjar eller ändrar
ett motionsprogram. I guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation,
som medföljer i produktförpackningen,
finns det viktig information och
produktvarningar.
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri som inte går att byta ut.
Mer information
Kontakta Garmin
Om du har några frågor om din produkt
kontaktar du Garmins produktsupport. I
USA går du till www.garmin.com/support
eller kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact Support
för inhemsk supportinformation eller
kontakta Garmin (Europe) Ltd. per telefon
på +44 (0) 870 8501241.
Mer information om tillbehör finns på
http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin-återförsäljare.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom
att fylla i vår onlineregistrering redan i
dag! Gå till http://my.garmin.com. Spara
inköpskvittot, i original eller kopia, på ett
säkert ställe.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
i
Introduktion
Knappar
•
•
➊
➋
➏
➎
➌
➍
➊ kraft
•
•
•
Håll knappen nedtryckt för att slå på
eller stänga av Forerunner.
Tryck på knappen för att
tända bakgrundsbelysningen
eller justera den. En
statussida visas.
Tryck för att para ihop med
din ANT+™-våg (sidan 32).
mode (läge)
➋
•
ii
Tryck för att visa timern och menyn.
Kartsidan och kompassidan visas också
om de är aktiva.
Tryck på knappen när du vill avsluta
en meny eller stänga en sida. Dina
inställningar har sparats.
Håll nedtryckt för att växla sportlägen.
lap/reset
➌
•
•
Tryck på knappen om du vill skapa ett
nytt varv.
Håll den nedtryckt om du vill nollställa
timern.
start/stop
➍
Tryck på knappen när du vill starta eller
stoppa timern.
➎ enter
Tryck på knappen för att välja
alternativ och bekräfta meddelanden.
➏
•
•
•
pilar (upp/ned)
Tryck på för att bläddra mellan menyer
och inställningar. Håll ned om du vill
bläddra igenom inställningarna snabbt.
Tryck på pilarna om du vill bläddra
igenom träningssidor under ett pass.
På sidan Virtual Partner® håller du dem
nedtryckta om du vill justera Virtual
Partner-tempot.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
Ladda batteriet
Contacts
Obs! För att förhindra korrosion bör du
torka av laddningskontakterna och det
omgivande området noggrant innan du
laddar.
Obs! Forerunner-enheten laddas inte
utanför temperaturområdet 0 till 50 °C
(32 till 122 °F).
4. Kläm fast laddaren ordentligt över
Forerunner-enhetens framsida.
1. Koppla in USB-anslutningen på
laddningsfästet till nätadaptern.
2. Anslut nätadaptern till ett vanligt
vägguttag.
3. Passa in laddningsfästets hållare med
kontakterna på Forerunner-enhetens
baksida.
Laddningsfäste
Ett fulladdat batteri räcker i upp till
20 timmar, beroende på användning.
Slå på enheten
Håll nedtryckt för att slå på Forerunnerenheten.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
1
Komma igång
Konfigurera Forerunner-enheten
Din användarprofil i Forerunner-enheten
används för beräkning av kaloridata. På
sidan 7 finns information om aktivitetsklass
och om du har idrottat hela livet.
1. Konfigurera Forerunner-enheten och
ange din användarprofil genom att följa
anvisningarna på skärmen.
2. Tryck på
om du vill se alternativ
och ändra standardvalet.
3. Tryck på enter för att markera ett
alternativ.
Om du använder en ANT+-pulsmätare
väljer du Ja under konfigurationen om du
vill para ihop (ansluta) pulsmätaren med
Forerunner-enheten. Mer information finns
på sidan 3.
En person som har idrottat hela livet har
tränat intensivt i många år (med undantag
för perioder med mindre skador) och har en
vilopuls på 60 slag/min eller lägre.
Söka satellitsignaler
Det kan ta 30–60 sekunder att söka efter
satellitsignaler. Gå utomhus till en öppen
plats. Se till att Forerunner-enhetens antenn
är riktad mot himlen för bästa mottagning.
När Forerunner-enheten har hämtat
satellitsignalerna visas träningssidan med
satellitikonen ( ) överst.
Obs! Som standard uppdateras tid
och tidszon automatiskt enligt satellitinformationen.
När du slår på Forerunner-enheten den
första gången och slutfört den första
inställningen, använder du tabellen på
sidan 7 för att ställa in din aktivitetsklass.
Ange om du har idrottat hela livet.
2
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Komma igång
Para ihop pulsmätaren
(valfritt)
Första gången du parar ihop pulsmätaren
och Forerunner-enheten förflyttar du dig
10 m bort från övriga pulsmätare.
Använda pulsmätaren
Pulsmätaren är satt i viloläge och är redo
att skicka data. Ha pulsmätaren direkt på
huden, precis under bröstet. Den ska sitta
tillräckligt hårt för att sitta på plats under
löpning.
1. Anslut pulsmätarmodulen ➊ vid
remmen.
➊
2. Fukta elektroderna ➋ på baksidan
av pulsmätarens rem för att skapa en
ordentlig anslutning mellan ditt bröst och
sändaren.
Obs! Vissa pulsmätare har en
kontaktplatta ➌. Fukta kontaktplattan.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
➍ ➌ ➋
➋
3. Linda remmen runt bröstet och fäst
remmens krok ➍ i öglan.
Obs! Garmin-logotypen ska ha den
högra sidan uppåt.
4. Flytta Forerunner-enheten inom räckhåll
(3 m) för pulsmätaren.
Obs! Om pulsdata är fel eller inte
visas kan du behöva dra åt remmen på
bröstet eller värma upp i 5-10 minuter.
5. Tryck på mode > välj Inställningar >
Löpningsinställningar > Puls > ANT+
Puls > Ja.
Pulsinställningar
Ange värden för maxpuls och vilopuls så
får du bästa kaloridata. Du kan ange fem
pulszoner som hjälper dig att mäta och öka
din kardiovaskulära styrka. Om du har
konfigurerat enheten så att pulsmätare ingår
behöver du inte utföra det här steget.
3
Komma igång
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
Löpningsinställningar > Puls >
Pulszoner.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Håll ned mode och ändra
sportinställningarna. Konfigurera
pulsinställningarna för cykling och
andra sportlägen genom att följa steg
1 och 2.
Anpassa dina
sportinställningar (valfritt)
1. Håll ned mode (läge) om du vill ändra
sportläge.
2. Tryck på mode > välj Inställningar >
välj sportinställning.
Välj Datafält och anpassa upp till fyra
datasidor för din aktivitet (sidan 26).
Börja träna!
1. Tryck på mode (läge) för att visa
träningssidan.
2. Tryck på start för att starta timern.
3. När du är klar med aktiviteten trycker du
på stop.
4. Tryck och håll ned reset om du vill spara
aktiviteten och nollställa träningssidan.
4
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Komma igång
Hämta kostnadsfri
programvara
1. Gå till www.garminconnect.com/start.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
4. Kontrollera att funktionen för att para
ihop är aktiverad.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
5. Med Garmin Connect kan du visa och
analysera data.
Överföra träningsdata till en
dator
Låsa knapparna
1. Anslut USB ANT Stick till en ledig USBport på datorn.
USB ANT Stick-drivrutinerna installerar
automatiskt Garmin ANT Agent. Du kan
hämta USB ANT Agent om drivrutinerna
inte installerar den automatiskt. Gå till
www.garminconnect.com/start.
2. Placera Forerunner-enheten inom 5 m
från datorn.
Du kan låsa knapparna på din Forerunner.
Detta sänker risken för att du av misstag
ska trycka på en knapp när du tar på eller
av dig enheten.
1. Tryck på mode och
låsa knapparna.
samtidigt för att
2. Tryck på mode och
låsa upp knapparna.
samtidigt för att
Forerunner-belysning
Tryck på om du vill slå på
bakgrundsbelysningen i femton
till att justera
sekunder. Använd
belysningsnivån. Tryck på mode om
du vill lämna sidan med status för
bakgrundsbelysningen. På den här sidan
visas även flera statusikoner (sidan 6).
Forerunner 310XT – Användarhandbok
5
Komma igång
Ikoner
GPS:en påslagen, och
Forerunner tar emot
satellitsignaler.
GPS:en avstängd för
användning inomhus.
Statusikoner
Tryck på och släpp så visas
statusikonerna.
Pulsmätaren aktiv
Hastighets- och taktsensor aktiv
Timern igång.
Fotenheten aktiv
Pulsmätaren aktiv.
Kraftsensor aktiv
Fotenhetssensorn aktiv.
Hastighets- och taktsensorn
aktiv.
Kraftsensorn aktiv.
Batteriladdningsnivå.
Batteriet laddar.
Enheten överför data
eller parar ihop sig med
träningsutrustning.
6
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Komma igång
Aktivitetsklassdiagram
Beskrivning av
träningen
Träningsfrekvens
Träningstid per vecka
0
Ingen träning
-
-
1
Någon gång
ibland, lätt träning
En gång varannan vecka
Mindre än 15 minuter
2
3
4
5
Regelbunden
träning
15 till 30 minuter
En gång i veckan
Cirka 30 minuter
2 till 3 gånger per vecka
Cirka 45 minuter
45 minuter till 1 timme
6
1 till 3 timmar
7
8
9
Träning varje dag
3 till 5 gånger per vecka
3 till 7 timmar
Träning nästan varje dag
7 till 11 timmar
Varje dag
11 till 15 timmar
10
Mer än 15 timmar
Aktivitetsklassdiagrammet tillhandahålls av Firstbeat Technologies Ltd., delar av det är baserat på
Jackson et al: “Prediction of Functional Aerobic Capacity Without Exercise Testing,” Medicine and
Science in Sports and Exercise 22 (1990): 863–870.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
7
Tränings
Tränings
Obs! Rådgör alltid med läkare innan du
påbörjar eller ändrar ett motionsprogram.
Använd Forerunner-enheten till att ange
varningar, träna med Virtual Partner®,
programmera intervallpass eller egna pass
och planera banor baserade på befintliga
aktiviteter. Forerunner-enheten har flera
träningsfunktioner och valfria inställningar.
Om träningssidan
Tryck på mode (läge) för att visa
till att bläddra
träningssidan. Använd
igenom tillgängliga sidor.
Om du vill anpassa datafälten på
träningssidorna, se sidan 26.
Sportläge
Håll ned mode (läge) om du vill ändra
sportläge. Alla inställningar är specifika för
den aktuella sport du har valt.
Auto Lap®
Med den här funktionen kan du automatiskt
markera varvet på en viss position eller
efter att du har färdats en viss distans. Den
här inställningen är användbar när du vill
jämföra prestationer över olika delar av en
löpning (varannan kilometer eller varje stor
backe till exempel).
Obs! Auto Lap fungerar inte med intervalleller anpassade träningspass.
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
välj sportinställningar (beroende på
aktuellt sportläge) > Auto Lap.
8
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Tränings
2. I fältet Autom. varvstart väljer du Efter
sträcka om du vill ange ett värde
eller Efter position om du vill välja ett
alternativ:
•
Endast varv — markerar ett varv
varje gång du trycker på lap och
varje gång du passerar någon av de
platserna igen.
•
Start och varv — markerar ett varv
på den GPS-position där du trycker
på start och på alla platser under
turen där du trycker på lap.
•
Märke och varv — markerar
ett varv på den GPS-position du
markerar när du väljer det här
alternativet och på alla platser under
löpningen där du trycker på lap.
Obs! Under en sträcka (se sidan 16)
använder du Efter position om du vill
markera varv på alla varvpositioner som
markerats på sträckan.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Auto Pause®
Funktionen Auto Pause är användbar om
träningen innehåller trafikljus eller andra
platser där du måste sakta ned eller stanna.
Obs! Auto Pause fungerar inte med
intervall- eller anpassade träningspass.
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
välj alternativ för sportinställningar
(beroende på aktuellt sportläge, se
sidan 8).
2. Välj Auto Pause.
3. Välj något av följande alternativ:
•
Av
•
Efter stopp — gör automatiskt paus
i timern när du stannar.
•
Eget tempo — gör automatiskt
paus i timern när hastigheten faller
under ett visst värde.
9
Tränings
Rulla automatiskt
Använd den här funktionen om du
automatiskt vill växla genom alla sidor med
träningsdata medan timern är igång.
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
välj alternativ för sportinställningar
(beroende på aktuellt sportläge, se
sidan 8).
2. Välj Rulla automatiskt.
3. Välj en visningshastighet: Sakta,
Medium eller Snabbt.
Puls
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
välj alternativ för sportinställningar
(beroende på aktuellt sportläge, se
sidan 8).
4. Välj Pulszoner för att starta guiden för
konfiguration av pulszoner.
Pulszoner
Varning! Rådfråga din läkare
om lämpliga pulszoner/mål för din
träningsnivå och hälsotillstånd.
Många idrottsmän använder pulszoner till
att mäta och förbättra sin kardiovaskulära
styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut.
De fem oftast använda pulszonerna är
numrerade från 1–5 i stigande intensitet.
Forerunner-enheten anger pulszonerna
(se tabellen på sidan 46) baserat på den
maxpuls och vilopuls du har angett i
användarprofilen (se sidan 34).
2. Välj Puls.
3. Välj ANT+Puls för att aktivera
ihopparning med pulsmätaren (tillval).
10
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Tränings
Du kan anpassa dina pulszoner i användarprofilen i Garmin Connect och sedan
överföra data till Forerunner-enheten.
Hur påverkar pulszoner dina
träningsmål?
Om du känner till dina pulszoner kan du
enklare mäta och förbättra din träning
genom att förstå och tillämpa dessa
principer:
•
•
•
Din puls är ett bra mått på träningens
intensitet.
Träning i vissa pulszoner kan hjälpa
dig att förbättra din kardiovaskulära
kapacitet och styrka.
Genom att känna till dina pulszoner
kan du förhindra att du övertränar och
minska risken för skador.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Virtual Partner®
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
välj alternativ för sportinställningar
(beroende på aktuellt sportläge, se
sidan 8).
2. Välj Virtual Partner > På.
Virtual Partner är ett unikt verktyg som
utformats för att hjälpa dig att uppfylla dina
träningsmål. Virtual Partner tävlar mot dig
varje gång du springer och timern är igång.
Om du ändrar tempo för Virtual Partner
innan du startar timern sparas de
ändringarna. Ändringar som du utför i
Virtual Partner-tempo efter att timern har
startats genomförs endast för den aktuella
sessionen och sparas inte när timern
nollställs. Om du ändrar den virtuella
kompisen under en aktivitet, använder
Virutal Partner det nya tempot från din
plats.
11
Tränings
Ändra tempot för Virtual Partner
1. Tryck på mode (läge) för att visa
träningssidan.
2. Välj
för att visa sidan Virtual
Partner.
Virtual
Partner
Du
3. Håll ned
om du vill öka eller
minska takten för VP.
4. Om du vill spara ändringarna trycker du
på mode för att avsluta eller väntar tills
tidsgränsen uppnås för sidan.
Obs! Varningar fungerar inte under
intervallpass eller egna motionspass.
1. Tryck på mode > välj Träning > välj
alternativ för sportvarning (beroende på
aktuellt sportläge, se sidan 8).
2. Välj
och tryck på enter så kan du
ange information för följande varningar:
•
Tidsvarning — meddelar när du
har sprungit en viss tidsperiod.
•
Distansvarning — meddelar när
du har sprungit en viss distans.
•
Kalorivarning — meddelar när
du har bränt ett visst antal kalorier.
•
Pulsvarning — meddelar om
pulsen överskrider, eller faller
under, ett visst antal slag per minut
(slag/min).
Varningar
Använd Forerunner-enhetens varningar om
du vill träna mot vissa tids-, distans- och
pulsmål. Du kan ange separata varningar i
varje sportläge.
12
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Tränings
Obs! Om du vill använda pulsvarningar måste du ha en Forerunner 310XT
och en pulsmätare.
•
Taktvarning — meddelar om takten
överskrider, eller faller under, ett
visst antal varv av vevarmen per
minut (varv/min) eller steg per minut
(spm).
Obs! Om du vill använda taktvarningar
måste du ha en Forerunner 310XT och
en fotenhet eller cykeltaktgivare.
•
Kraftvarning — varnar om
kraftnivån överskrider, eller faller
under, ett visst värde i watt.
Obs! Om du vill använda kraftvarningar måste du ha en Forerunner 310XT
och en kraftmätare.
Träningspass
1. Tryck på mode (läge) > välj Träning >
Pass och välj den typ av motion som
passar dig.
2. Tryck på start.
Obs! När du genomför ett pass kan
om du vill visa fler
du trycka på
datasidor.
När du slutför alla steg i ditt träningspass
visas ett meddelande om att träningspasset
slutförts.
Skapa intervallpass
Du kan skapa ett intervallpass baserat på tid
eller distans och vilodelar av passet. Du kan
skapa endast ett intervallpass åt gången.
Om du skapar ännu ett intervallpass skrivs
tidigare pass över.
1. Tryck på mode > välj Träning > Pass >
Intervall.
2. Välj typ av intervallpass.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
13
Tränings
3. Ange ett värde för varaktighet.
4. Välj ett värde för Vilotyp.
5. Ange ett värde för varaktighet.
6. Välj Mer och ange ett värde för
Repetitioner.
7. Välj Uppvärmning Ja och Nedvarvning
Ja (valfritt).
8. Välj Kör träningspass.
9. Tryck på start.
Avbryta ett träningspass
1. Tryck på stop (stopp).
2. Tryck på och håll ned reset.
Om du använder uppvärmning eller
nedvarvning trycker du på lap (varv) efter
uppvärmningsvarvet för att starta det första
intervallet. I slutet av det sista intervallet
startar Forerunner-enheten automatiskt ett
nedvarvningsvarv. När du har varvat ned
trycker du på lap (varv) för att avsluta
passet.
Skapa egna pass
Egna pass kan innehålla mål för varje steg
och olika avstånd, tider och kalorier. Med
Garmin Connect kan du skapa och redigera
pass och överföra dem till din Forerunner.
Du kan också schemalägga pass med
Garmin Connect. Du kan planera pass i
förväg och lagra dem på din Forerunnerenhet.
Obs! Mer information om hur du överför
data till Forerunner-enheten finns på
sidan 5.
1. Tryck på mode > Träning > Pass >
Eget.
2. Välj Ny.
3. Ange ett namn på passet i det översta
fältet.
4. Välj 1. Öppna Inget mål och välj Ändra
steg.
När du närmar dig slutet av intervallet
räknar ett larm ned tiden tills ett nytt
intervall börjar. Om du vill avsluta ett
intervall i förtid trycker du på knappen
lap/reset.
14
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Tränings
5. I fältet Varaktighet väljer du hur länge
du vill att steget ska vara. Om du väljer
Öppna, kan du avsluta steget under
passet genom att trycka på lap.
6. Under Varaktighet anger du ett värde
för när steget ska avslutas.
7. I fältet Mål väljer du mål under steget
(hastighet, puls, takt, kraft eller inget).
8. Under Mål anger du ett målvärde för
steget (vid behov). Exempel: om ditt mål
är puls, väljer du en pulszon och anger
ett eget intervall.
9. När du är klar med det här steget trycker
du på mode.
10. Om du vill lägga till ännu ett steg väljer
du <Lägg till nytt steg>. Upprepa
steg 5-9.
11. Om du vill markera något steg som
vilosteg väljer du det steget. Sedan
väljer du Märk som vilosteg på menyn.
Vilosteg noteras i träningshistoriken.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Upprepade steg
1. Välj <Lägg till nytt steg>.
2
I fältet Varaktighet väljer du Repetera.
3. I fältet Tillbaka till steg väljer du det
steg som du vill repetera.
4. I fältet Antal repetitioner anger du
antalet repetitioner.
5. Tryck på mode för att fortsätta.
Påbörja ett eget pass
1. Tryck på mode > Träning > Pass >
Eget.
2. Välj passet.
3. Välj Kör träningspass.
4. Tryck på start.
När du har påbörjat ett eget pass visar
Forerunner-enheten varje steg i passet,
inklusive namnet på steget, målet (om det
finns något) och aktuella passdata.
När du närmar dig slutet av varje steg
räknar ett larm ned tiden tills ett nytt steg
börjar.
15
Tränings
Stoppa ett eget pass
Tryck på lap/reset.
Ta bort ett eget pass
1. Tryck på mode > Träning > Pass >
Eget.
2. Välj passet.
3. Välj Ta bort träningspass > Ja.
Banor
Ett annat sätt att använda Forerunner på för
anpassad träning är att följa banor utifrån
inspelade aktiviteter. Du kan följa banan
och försöka matcha eller överträffa tidigare
prestationer. Du kan också tävla mot Virtual
Partner när du tränar med banor.
Skapa banor med Garmin Connect
Med Garmin Connect kan du skapa banor
och banpunkter och överföra dem till
Forerunner-enheten.
16
Obs! Mer information om hur du överför
data till Forerunner-enheten finns på
sidan 5.
Skapa banor med din enhet
1. Tryck på mode > välj Träning >
Banor > Ny.
2. På sidan Historik väljer du en post som
du vill basera banan på.
3. Ange ett namn på banan.
4. Tryck på mode om du vill avsluta.
Påbörja en bana
1. Tryck på mode > välj Träning > Banor.
2. Välj en sträcka i listan.
3. Välj Kör bana.
4. Tryck på start. Historiken registreras
även om du inte är på banan.
Om du vill avsluta en bana manuellt trycker
du på stop > och håller reset intryckt.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Tränings
Uppvärmning
Du kan ta med en uppvärmning innan du
påbörjar banan. Tryck på start om du vill
påbörja banan och värm sedan upp. Håll
dig från banan när du värmer upp. När du
är redo att börja, vänder du dig mot banan.
När du befinner dig på en del av banan,
visas ett meddelande om att du är på banan.
När du påbörjar en bana börjar även Virtual
Partner med banan. Om du värmer upp och
inte befinner dig på banan så startar Virtual
Partner om banan från den aktuella platsen
den första gånger du påbörjar banan.
Om du avviker från banan visas
ett meddelande om det. Använd
navigationssidan för att hitta tillbaka till
banan.
Ta bort en bana
1. Tryck på mode > välj Träning > Banor.
2. Välj en sträcka i listan.
3. Välj Ta bort bana.
4. Välj Ja om du vill ta bort den.
5. Tryck på mode om du vill avsluta.
Multisportpass
Om du tävlar i triathlon, duathlon eller
andra multisporter har du nytta av
Forerunner-enhetens multisportpass. När
du skapar ett multisportpass kan du växla
mellan sportlägen och hela tiden se den
totala tiden och distansen för alla sporterna.
Du kan till exempel växla från läget cykling
till löpning och se den totala tiden/distansen
för cykling och löpning genom hela passet.
Forerunner-enheten lagrar multisportpass
i historiken med data om total tid, distans,
genomsnittspuls och kalorier för alla sporter
Forerunner 310XT – Användarhandbok
17
Tränings
i passet. Även specifika detaljer för varje
sport tas med.
Du kan använda multisportpass manuellt,
eller så kan du ställa in multisportpass för
lopp och andra händelser i förväg.
Skapa ett manuellt multisportpass
Du kan skapa ett manuellt multisportpass
genom att ändra sportläge under passet
utan att nollställa timern. När du ändrar
så visas
sportläge trycker du på
Multisporttimer.
1. Starta och slutför ett pass i valfri sport.
Tryck på stop när du vill avsluta passet,
men nollställ inte timern.
2. Håll ned mode tills menyn Ändra sport
visas.
3. Välj en annan sport.
4. Tryck på start när du vill påbörja passet
med den nya sporten.
18
Skapa automultisportpass
Om du deltar i ett lopp eller en tävling
kan du ange ett automultisportpass som
innehåller alla sporterna i tävlingen. Du kan
också ta med övergångstiden från den ena
sporten till den andra. Flytta utan avbrott
från sport till sport genom att trycka på
knappen lap.
1. Tryck på mode > välj Träning >
Auto-multisport.
2. Om du vill ändra ett sportläge i listan
väljer du sporten.
3. Välj ett alternativ på menyn. Redigera
sträcka — ändra sportläget till en annan
sport. Infoga sträcka — infoga ett annat
sportläge före den här sporten. Ta bort
sträcka — ta bort sportläget från listan.
4. Om du vill lägga till ett sportläge i slutet
av listan väljer du <Lägg till sport>.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Tränings
5. Om du vill ta med övergångstiden
mellan varje sportläge väljer du
Ta med övergång.
6. När du vill starta passet väljer du
Starta multisport.
När du vill ändra från ett sportläge till
nästa trycker du på lap (varv). Om du har
tagit med övergångstiden trycker du på
lap (varv) när du är klar med en sport. Då
startas övergångstiden. Tryck på lap (varv)
igen så avslutas övergångstiden och nästa
sport påbörjas.
Stoppa automultisport
Tryck på mode (läge) > välj Träning >
Stoppa multisport. Du kan också rensa
ett multisportpass genom att trycka på stop
och sedan hålla ned reset (återställ) så att
timern nollställs.
Simma med Forerunnerenheten
Forerunner-enheten är vattentät ned till
50 m djup och kan användas vid vanlig
simning. Använd timern till att registrera
simningstiden.
Obs! Forerunner-enheten registrerar bara
GPS-data när du simmar utomhus med
crawlsimtag.
Tips: Eftersom GPS-signalerna kan
störas, bör simmare och triatleter placera
enheten i en badmössa för maximalt exakta
hastighets- och avståndsdata.
1. Håll ned mode > välj Övrigt.
2. Tryck på mode > välj Inställningar >
Övriga inställningar > Simning.
3. Välj Aktiverat > Ja.
Obs! Simningsinställningen måste
aktiveras för att du ska erhålla korrekta
avståndsdata.
4. Tryck på start för att starta timern.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
19
Tränings
5. När du har simmat färdigt trycker du på
lap eller stop för att visa avståndet och
medelhastigheten i datafälten.
Du måste trycka på stop för att stoppa
timern.
Obs! Dykning med Forerunner-enheten
kan skada produkten och ogiltigförklara
garantin.
Använda nedräkningstimern
Du kan använda nedräkningstimern och
automatiskt starta Forerunner-timern efter
en angiven tid. Exempel: du kan använda
en 30-sekunders nedräkning innan du
påbörjar en tidtagen sprintsträcka. Du kan
också ställa in en 5-minuters nedräkning
innan ett båtlopp startas.
20
Obs! Under nedräkningen registreras ingen
historik.
Simningsinställningen måste vara avstängd
om du ska komma åt nedräkningstimern.
1. Håll ned mode > välj Övrigt.
2. Tryck på mode > välj Inställningar >
Övriga inställningar >
Nedräkningstimer.
3. Välj Nedräkningstimer > På.
4. Ange nedräkningstiden.
5. Tryck på start för att starta
nedräkningstimern.
Du hör 5 pipsignaler innan timern startas
automatiskt.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Historik
Historik
Forerunner-enheten kan lagra upp till
1000 varv och ca 20 timmars utförliga
spårloggdata (vid inspelning av ca 1
spårpunkt var 4 sekund). Spårloggdata
inkluderar din GPS-position (om den är
tillgänglig) och tillvalsdata som pulsdata.
Spara historik
Enheten lagrar data baserat på typ av
aktivitet, de tillbehör som används och
dina träningsinställningar.
Om du vill spara aktiviteten trycker du på
och håller ned lap/reset i tre sekunder.
När Forerunner-minnet är fullt visas ett
felmeddelande.
Obs! Din Forerunner tar inte automatiskt
bort eller skriver över dina data. På sidan 22
kan du läsa om hur du tar bort historik.
Visa aktivitetshistorik
Du kan visa följande data på din
Forerunner: tid, avstånd, genomsnittligt
tempo/hastighet, kalorier, genomsnittliga
pulsdata och genomsnittlig takt.
1. Tryck på mode > välj Historik >
Aktiviteter.
2. Välj
om du vill bläddra igenom
aktiviteterna. Välj Visa mer om du
vill se genomsnitts- och maxvärden.
Välj Visa mer > Visa varv för att visa
varvsammanfattningar.
Visa totaler
Forerunner-enheten spelar in den totala
färdade sträckan och den tid du har tränat
tillsammans med din Forerunner.
Om du vill visa totalerna, tryck på
mode > välj Historik > Totaler.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
21
Historik
Ta bort historik
1. Tryck på mode > välj Historik > Ta bort.
2. Välj ett alternativ:
22
•
Enskilda aktiviteter
•
Alla aktiviteter — tar bort alla
aktiviteter från historiken.
•
Gamla aktiviteter — tar bort
aktiviteter som spelats in för en
månad sedan eller mer.
•
Totaler — nollställer alla dina
totaler.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Navigering
Navigering
Med GPS-navigeringsfunktionen på
Forerunner-enheten kan du se din sträcka
på en karta, spara platser som du vill
komma ihåg och hitta rätt väg hem.
Lägga till kartsidan
Innan du kan använda navigeringsfunktionerna bör du konfigurera
Forerunner-enheten så att kartan visas.
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
System > Karta.
2. I fältet Visa karta väljer du Ja.
Tryck på mode så visas timern, kartan och
huvudmenyn. När du startar timern och
börjar röra på dig, visas en streckad linje
på kartan som anger exakt hur du rört dig.
Denna streckade linje kallas för spår. Om
du vill zooma in eller ut på kartan trycker
.
du på
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Pekar mot
norr
Du
Zoomnivå
Karta
Markera platser
En plats är en positionspunkt som du lagrar
i minnet. Om du vill komma ihåg särskilda
platser eller komma tillbaka till en viss
punkt markerar du en plats där. Platsen
visas på kartan med ett namn och en
symbol. Du kan söka efter, visa och gå till
platser när som helst.
1. Gå till en plats som du vill markera.
2. Tryck på mode > välj GPS > Spara
plats.
23
Navigering
3. Ange ett namn i det översta fältet.
4. Välj OK.
Markera platser med latitud/
longitud
1. Tryck på mode > välj GPS > Spara
plats.
2. Välj fältet Position. Ange latitud och
longitud för platsen du vill markera.
När du går till en plats läggs kart- och
kompassidorna till automatiskt. Tryck
på mode (läge) så visas sidorna. På
kompassidan pekar pilarna mot platsen. Gå
i pilens riktning så kommer du till platsen.
På kompassidan visas också hur långt det
är kvar och hur lång tid det tar innan du är
framme.
3. Gör andra ändringar om det behövs och
välj sedan OK.
Söka efter och gå till en
plats
1. Tryck på mode > välj GPS > Gå till
plats.
2. Alla sparade platser visas.
3. Leta reda på en plats i listan genom att
trycka på
och välj platsen genom
att trycka på enter.
4. Välj Gå till. Följ linjen på kartan till den
valda platsen.
24
Kompass
Avbryta att gå till en plats
Tryck på mode > välj GPS > Avbryt
Gå till.
Redigera eller ta bort en
plats
1. Tryck på mode > välj GPS > Gå till
plats.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Navigering
2. Välj den plats du vill redigera.
3. Ändra informationen efter behov. Om du
vill ta bort platsen väljer du Ta bort.
Använda Tillbaka till start
Om du vill gå tillbaka till startpunkten kan
du gå tillbaka exakt samma väg genom att
välja Tillbaka till start.
Tryck på mode > välj GPS > Tillbaka
till start.
En linje visas på kartan från den aktuella
platsen till startpunkten.
Visa GPS-information
På sidan Satellit visas information om de
GPS-signaler som Forerunner-enheten tar
emot för tillfället. Tryck på mode > välj
GPS > Satelliter så visas satellitsidan.
Om du vill ha mer information om GPS
går du till www.garmin.com/aboutGPS.
på sidan Satellit så visas
Tryck på
information om satellitstyrka. De svarta
markeringarna visar styrkan på varje
satellitsignal som tas emot (numret på
satelliten visas under markeringen).
Följ linjen tillbaka till startpunkten.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
25
Inställningar
Inställningar
Tryck på mode (läge) > välj Inställningar.
Tips: När du har valt alternativ eller angett
värden på Forerunner-enheten trycker du på
mode för att spara inställningen.
Datafält
Du kan visa/dölja följande sidor och
anpassa upp till fyra datafält på fyra
sportspecifika sidor.
Obs! Du ser bara sidorna för det sportläge
som du har valt för tillfället (sidan 8).
Alternativ för infofält
* Ett fält som visar engelska eller metriska
enheter.
** Kräver tillbehör.
Datafält
Beskrivning
Avstånd *
Tillryggalagt avstånd i
den aktuella löpningen.
Dist. – Nautisk
Distans i nautiska mil.
Dist. – Varv *
Tillryggalagt avstånd
på det aktuella varvet.
GPSnoggrannhet *
Marginal för fel för
din exakta position.
Exempel: din GPSposition är exakt till
inom +/- 19 fot.
Grad
Beräkning av stigning
under körning.
Exempel: Om du för
varje 10 fot i höjdled
förflyttar dig 200 fot i
distans är stigningen
5 %.
Hastighet **
Aktuell fart.
Ställa in datafält
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
välj alternativ för sportinställningar
(beroende på aktuellt sportläge, se
sidan 8).
2. Välj Datafält.
3. Välj en av träningssidorna.
4. Tryck på
26
och välj antalet datafält.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Hastighet –
Med. **
Snitthastighet för
löpningen.
Klocka
Hastighet –
Nautisk
Hastighet i knop.
Hastighet –
Senaste
varvet **
Medelhastighet för det
senaste hela varvet.
Aktuell tid baserat på
tidsinställningarna (se
sidan 31). Tidsinformationen uppdateras
automatiskt efter standardinställningarna.
Kraft **
Hastighet –
Varv **
Medelfart för det
aktuella varvet.
Aktuell uteffekt i Watt
eller % FTP.
Hastighet –
Vertikal
Höjdstigningens/sänkningens hastighet
över tid.
Kraft –
Kilojoule **
Total (ackumulerad)
uteffekt i kilojoule.
Kraft – Max **
Höjd *
Höjd över/under havet.
Toppfart som erhölls
under den aktuella
resan.
Kalorier
Antal kalorier som
förbränts.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
27
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Kraft – Med. **
Medeluteffekt för
den aktuella resans
varaktighet.
Puls – Med. **
Medelpuls för
löpningen.
Kraft – Varv **
Medeluteffekt för det
aktuella varvet.
Puls – Med.
%HRR **
Kraftzon **
Aktuellt intervall för
uteffekt (1-7) baserat
på FTP eller egna
inställningar.
Snittprocentandel av
pulsreserven (maxpuls
minus vilopuls) för
löpningen.
Puls – Med.
%Max **
Snittprocentandel
av maxpulsen för
löpningen.
Puls **
Hjärtslag per minut
(bpm).
Puls – Varv **
Medelpuls för
löpningen.
Puls –
%HRR **
Procentandel av
pulsreserv (maxpuls
minus vilopuls).
Puls – Varv
%HRR**
Puls – %Max **
Procentandel av
maxpuls.
Snittprocentandel av
pulsreserven (maxpuls
minus vilopuls) för
varvet.
Puls – Varv
%Max **
Snittprocentandel av
maxpulsen för varvet.
28
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Pulsdiagram **
Linjediagram som visar
din aktuella pulszon
(1-5).
Takt – Varv **
Genomsnittlig takt för
det aktuella varvet.
Pulszon **
Aktuellt intervall
för puls (1-5).
Standardzonerna är
baserade på din
användarprofil,
maximala puls och
vilopuls.
Tempo **
Aktuellt tempo.
Tempo –
Medel **
Snittempo för
löpningen.
Tempo –
Senaste
varvet **
Medeltempot för det
senaste hela varvet.
Tempo –
Varv **
Medeltempo för det
aktuella varvet.
Tid
Stoppur tid.
Tid – Med.varv
Medeltid för att slutföra
varven hittills.
Tid – senaste
varv
Tid för att slutföra det
senaste hela varvet.
Tid – Tillrygg.
Total tid från början
till slutet av aktiviteten
(inbegripet pauser eller
stopp).
Riktning
Din aktuella
färdriktning.
Senaste
varvsträcka
Avstånd för det senast
slutförda varvet.
Takt **
Antal steg eller varv av
vevarmen per minut.
Takt – Medel **
Medeltakt för den
aktuella resans
varaktighet.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
29
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Tid – Varv
Tid för det aktuella
varvet.
Total stigning
Stigningens totala
höjddistans.
Totalt nedför
Sänkningens totala
höjddistans.
Varv
Antal körda varv.
System
Tryck på mode > välj Inställningar >
System.
Språk — ändra språk för texten ‑på
skärmen. Att textspråket ändras innebär inte
att språket i data som användaren lagt in,
t.ex. bannamn, ändras.
30
Om du vill hämta ett språk som inte ingår
i enheten går du till www.garmin.com
/intosports och klickar på Garmin
Connect. Enheten kan bara innehålla ett
hämtat språk åt gången.
Toner och vibration — sidan 31
Skärm — sidan 31
Karta — sidan 31
Tid — sidan 31
Enheter — sidan 32
Våg ANT+ — sidan 32
Träningsutrustning — sidan 32
Dataöverföring — sidan 33
Första konfiguration — kör den första
konfigurationen för att konfigurera
Forerunner-enheten.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Inställningar
Slå på och stänga av toner och
vibrationer
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
System > Toner och vibration.
2. Välj bland följande alternativ:
•
Knapptoner — aktivera eller
avaktivera knapptoner.
•
Meddelandetoner — aktivera eller
avaktivera meddelandetoner.
•
Meddelandevibration —
aktivera eller avaktivera
meddelandevibrationer.
Ändra skärminställningar
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
System > Skärm.
2.
Välj bland följande alternativ:
•
•
Tidsgräns för bakgrundsbelysning — ange hur länge
belysningen ska vara tänd. Använd
en kort tidsgräns om du vill spara på
batterierna.
Ändra kartinställningarna
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
System > Karta.
2. Om du vill ändra orientering för kartan
trycker du på enter och väljer ett
alternativ.
•
Norr upp — visa kartan med norr
uppåt på skärmen.
•
Kurs upp — visar kartan med
färdriktningen uppåt på skärmen.
3. Om du vill visa/dölja kontrollpunkter på
kartan väljer du Visa eller Dölj i fältet
Användarplatser.
4. Om du vill visa kartan som en del av
sidslingan väljer du Ja i fältet Visa karta.
Ändra tidsinställningar
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
System > Tid.
2. Välj ett tidsformat och en tidszon.
Kontrast — välj skärmens
kontrastnivå.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
31
Inställningar
Ändra måttenheter
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
System > Enheter.
2. Välj måttenheter för distans, höjd,
vikt/längd, tempo/hastighet och position.
Använda vågen
Om du har en ANT+-kompatibel våg kan
enheten läsa av data från vågen.
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
System > Våg Ant+.
2. Välj Aktiverat > Ja.
3. Från timersidan, tryck på
sedan snabbt.
och släpp
Ett meddelande visas som anger att
enheten söker efter våg.
4. Ställ dig på vågen när lampan blinkar.
Obs! Om du använder en
kroppskonstitutionsvåg, tar du av dig
skor och strumpor för att säkerställa
att alla kroppskonstitutionsparametrar
läses av och registreras.
32
5. Kliv av vågen när lampan börjar lysa
med fast sken.
Obs! Om ett fel inträffar kliver du av
vågen. Kliv på när detta indikeras.
Avläsningar för vikt, kroppsfett och
kroppens vätskenivå visas på enheten.
Ytterligare vågavläsningar lagras på
enheten och alla värden skickas automatiskt
till datorn när du överför historiken
(sidan 5).
Ansluta till träningsredskap
Om du vill ansluta enheten till kompatibel
träningsutrustning söker du efter ANT+
Link Here-logotypen.
Obs! Om träningsutrustning redan har
aktiverats går du till steg 3.
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
System > Träningsutrustning.
2. Välj Aktiverat > Ja.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Inställningar
3. Tryck på mode om du vill växla till
timersidan.
En blinkande
anger att det går bra
att para ihop nu.
4. Placera enheten
nära ANT+ Link
Here-logotypen.
Ett meddelande
visas som anger att
träningsutrustning upptäckts. När
lyser med fast sken har enheten parats
ihop.
5. Starta timern på träningsutrustningen om
du vill påbörja ditt träningspass.
Timern på enheten startar automatiskt.
Om du upplever problem med anslutningen, återställer du träningsutrustningen och parar sedan ihop igen.
Se www.garmin.com/antplus för mer
anslutningsinstruktioner.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Överföra data
Flytta dig (10 m) från andra ANT+-tillbehör
medan Forerunner-enheten försöker ansluta
till datorn första gången.
1. Kontrollera att datorn är inställd för
dataöverföring och att ihopparning är
aktiverat i ANT Agent. Se sidan 5.
2. Tryck på mode > välj Inställningar >
System > Dataöverföring.
3. Välj Ihopparning > På.
4. Placera Forerunner-enheten inom
räckhåll (3 m) för datorn.
5. När ANT Agent hittar Forerunner-enheten
visar den enhets-ID och du tillfrågas om
du vill para ihop dem. Välj Ja.
6. Forerunner-enheten ska visa samma
enhets-ID som ANT Agent visade. Om
så är fallet väljer du Ja på Forerunnerenheten för att slutföra ihopparningen.
33
Inställningar
Förhindra dataöverföring
Om du vill förhindra överföring till eller
från någon dator, även en hopparad dator,
trycker du på mode > Inställningar >
System > Dataöverföring > Aktiverad >
Nej.
Skicka alla data
Som standard skickar Forerunner-enheten
bara nya data till datorn. Om du vill skicka
alla data till datorn igen, tryck på mode >
välj Historik > Överför alla.
Tekniken för kaloriförbrukning baserat
på pulsanalys tillhandahålls avFirstbeat
Technologies Ltd. För mer information, gå
till http://www.firstbeattechnologies.com
/files/Energy_Expenditure_Estimation.
Om Forerunner
Tryck på mode > välj Inställningar >
Om Forerunner om du vill visa
programvaruversion, GPS-version och
enhets-ID.
Användarprofil
Tryck på mode > välj Inställningar >
Användarprofil. Forerunner-enheten
använder information som du anger om dig
själv till att beräkna kaloriförbrukningen.
Under den första konfiguration får du också
hatt konfigurera profilen innan du börjar
använda Forerunner-enheten.
34
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Använda tillbehör
Använda tillbehör
Följande ANT+-tillbehör är kompatibla
med Forerunner 310XT:
•
•
•
Pulsövervakare
Fotenhet
GSC™ 10 — hastighets- och
taktcykelsensor
• USB ANT Stick (se sidan 5 och
sidan 33)
• ANT+-kraftmätare från andra
tillverkare
Om du vill köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com eller kontaktar din
Garmin-återförsäljare.
Ihopparning innebär att koppla ihop ett
ANT+-tillbehör, t.ex. pulsmätaren, med din
Forerunner-enhet. Ihopparningsprocessen
tar bara några sekunder när tillbehören är
aktiverade och fungerar som de ska. När
den är ihopparad tar Forerunner-enheten
endast emot data från ditt tillbehör så att du
kan vara i närheten av andra tillbehör.
När du har parat ihop första gången känner
din Forerunner automatiskt igen tillbehöret
varje gång det aktiveras.
Tips: Tillbehöret måste skicka data för att
ihopparningsprocessen ska kunna slutföras.
Du måste ha pulsmätaren på dig, ta ett steg
med fotenheten eller trampa med cykeln
med GSC 10.
Para ihop tillbehör
Om du har köpt ett tillbehör med trådlös
ANT+-teknik måste du para ihop det med
din Forerunner-enhet.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
35
Använda tillbehör
Pulsmätare
Mer information om hur du sätter på dig
pulsmätaren finns på sidan 3.
Tips för pulsmätare
Om du upptäcker att pulsdata är felaktiga
eller oregelbundna, kan du ha följande tips
i åtanke.
•
•
•
36
Använd vatten, saliv eller elektrodgel
på sensorerna.
Använd en bomullströja eller fukta
tröjan om det är lämpligt för din
aktivitet. Syntettyger som gnids eller
slår mot pulsmätaren kan skapa elastisk
elektricitet som stör pulssignalerna.
Flytta dig bort från källor till kraftiga
elektromagnetiska fält och vissa
trådlösa 2,4 GHz sensorer, som kan
störa pulsmätaren. Störningskällor
kan innefatta högspänningsledningar,
elmotorer, mikrovågsugnar, trådlösa
2,4 GHz-telefoner och trådlösa
nätverksåtkomstpunkter.
Byta pulsmätarens batteri
Pulsmätaren innehåller ett extra CR2032batteri.
Obs! Kontakta din lokala återvinningscentral och ta reda på var du kan kasta
batterierna.
1. Använd en liten stjärnskruvmejsel för att
ta bort de fyra skruvarna på baksidan av
modulen.
2. Ta bort locket och batteriet. Vänta i
30 sekunder. Sätt i det nya batteriet
med pluspolen vänd uppåt.
Obs! Se till att du inte skadar eller
tappar bort o-ringspackningen.
3. Sätt tillbaka locket på baksidan och de
fyra skruvarna.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Använda tillbehör
Obs! När du har bytt batteriet kan du
behöva para ihop pulsmätaren med
Forerunner-enheten på nytt.
Tips: Om du vill maximera
batterilivslängden tar du bort pulsmodulen
från remmen när den inte används.
Sköta pulsmätaren
Handtvätt
•
Lägg inte remmen i torktumlaren.
•
Om du vill förlänga pulsmätarens
livslängd bör du ta loss modulen när
den inte används.
OBS! Du måste lossa modulen innan du
rengör remmen.
OBS! Svett och salt som fastnar i
remmen kan minska pulsmätarens
förmåga att rapportera korrekta data.
•
Tvättinstruktioner finns på
www.garmin.com/HRMcare.
•
Skölj remmen efter varje användning.
•
Tvätta remmen efter var sjunde
användning. De tryckta symbolerna på
remmen visar tillvägagångssättet för
rengöring.
Maskintvätt
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Fotenhet
Din Forerunner är kompatibel med
fotenheten. Du kan använda fotenheten
till att skicka data för din Forerunner när
du tränar inomhus, när GPS-signalen är
svag eller när du förlorar satellitsignaler.
Fotenheten är placerad i viloläge och klar
att skicka data (precis som pulsmätaren).
Du måste koppla ihop fotenheten med din
Forerunner.
Kalibrera fotenheten
Det är inte nödvändigt att kalibrera
fotenheten men det kan förbättra
noggrannheten. Du kan justera
37
Använda tillbehör
kalibreringen på tre sätt: avstånd,
GPS och manuellt.
Avståndskalibrering
För bästa resultat bör fotenheten kalibreras
med hjälp av innerbanan på en löparbana.
En löparbana (2 varv = 800 m) är mer exakt
än ett löpband.
GPS-kalibrering
Du måste ha GPS-signaler för att kalibrera
fotenheten med GPS.
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
Löpningsinställningar > Fotenhet.
2. Välj Ja i fältet Fotenhetssensor närv.?
3. Välj Kalibrera.
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
Löpningsinställningar > Fotenhet.
4. Välj Efter GPS.
2. Välj Ja i fältet Fotenhetssensor närv.?
6. Tryck på Start.
3. Välj Kalibrera.
4. Välj Efter sträcka.
5. Välj sedan ett avstånd.
6. Välj fortsätt.
7. Tryck på start för att börja spela in.
8. Spring eller gå sträckan.
9. Tryck på stop (stopp).
38
5. Välj Fortsätt.
7. Spring eller gå. Forerunner-enheten
meddelar dig att du har färdats tillräckligt
långt.
Manuell kalibrering
Om fotenhetens avstånd verkar vara något
för högt eller lågt när du springer kan du
justera kalibreringsfaktorn manuellt.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Använda tillbehör
Tryck på mode (läge) > välj
Inställningar > Löpningsinställningar >
Fotenhet > Kalibreringsfaktor.
Justera kalibreringsfaktorn. Öka
kalibreringsfaktorn om avståndet är för kort
eller minska den om avståndet är för långt.
Cykeldetaljer
GSC 10-cykelsensor
1. Håll ned mode och välj cykelsportläget.
Din Forerunner är kompatibel med
GSC 10 – hastighets- och taktsensorn för
cyklar. Du måste koppla ihop GSC 10
med din Forerunner. Du måste vara i
cykelsportläge.
Konfigurera cykelsensorn
Det är inte nödvändigt att kalibrera
cykelsensorn men det kan förbättra
noggrannheten.
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
Cykelinställningar > cykelns namn >
ANT+Hast./takt.
3. Vid behov trycker du på Mer och anger
sensortyp.
Så här anger du information som är specifik
för din cykel, så att du kan kalibrera
sensorerna mer exakt:
2. Tryck på mode > välj Inställningar >
Cykelinställningar > cykelns namn >
Cykeldetaljer.
3. Ändra informationen i fälten Namn, Vikt
och Trippmätare.
4. Du kan ange din hjulstorlek manuellt
genom att välja ett eget värde i fältet
Hjulstorlek.
Obs! Standardinställningen är
Automatisk. Din hjulstorlek beräknas
automatiskt med GPS-avstånd.
2. Välj Ja i fältet Cykelsensorer
närvarande?
Forerunner 310XT – Användarhandbok
39
Använda tillbehör
Dataregistrering
Forerunner-enheten använder smart
registrering. Den registrerar nyckelpunkter
där du ändrar riktning, fart eller puls.
När en kraftmätare från tredje part
(sidan 40) är ansluten till enheten
registrerar Forerunner-enheten punkter
varje sekund. Inspelning av punkter varje
sekund använder mer av det tillgängliga
minnet på Forerunner-enheten men skapar
istället en väldigt exakt bild av din tur.
En lista över kompatibla kraftmätare från
andra tillverkare finns på www.garmin.com.
Kraftmätare
Kraftkalibrering
Kalibreringsanvisningar för just
din kraftmätare finns i tillverkarens
instruktioner.
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
Cykelinställningar > cykelns namn >
ANT+Kraft.
2. Välj Ja i fältet Kraftmätare på plats?
3. Välj Kalibrera.
4. Håll kraftmätaren aktiv genom att trampa
tills meddelandet visas.
Kraftzoner
Du måste vara i cykelsportläge.
1. Tryck på mode > välj Inställningar >
Cykelinställningar > cykelns namn >
Kraftzoner.
2. Välj Bas. på FTP eller Egen.
Du kan ange sju anpassade kraftzoner
(1=lägsta, 7=högsta). Om du känner till ditt
FTP-värde ("functional threshold power"),
kan du ange det och låta enheten beräkna
dina kraftzoner automatiskt. Du kan också
ange kraftzonerna manuellt.
Innan du kan kalibrera din kraftmätare
måste du installera den och ha börjat
spela in data aktivt. Du måste vara i
cykelsportläge.
40
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Bilagor
Bilagor
Återställa Forerunnerenheten
Om Forerunner-enheten inte fungerar
som den ska kan du återställa den genom
att hålla ned mode (läge) och lap/reset
(varv/återställ) samtidigt tills skärmen blir
tom (ca 7 sekunder). Detta raderar inte dina
data eller inställningar.
Radera
användarinformation
Obs! Åtgärden tar bort alla information
som angetts av användaren ‑inklusive
historik.
1. Slå av Forerunner-enheten.
2. Håll ned mode och
visas.
Sköta Forerunner-enheten
Rengör Forerunner-enheten och
pulsmätaren med en trasa fuktad med
en mild tvättmedelslösning. Torka sedan
torrt. Undvik kemiska rengöringsoch lösningsmedel som kan skada
plastkomponenter.
Förvara inte enheten där den kan utsättas
för extrema temperaturer (som i bakluckan
på bilen) eftersom den då kan skadas
permanent.
Användarinformation, t.ex. historik, platser
och banor, bevaras för evigt i enhetens
minne utan behov av extern ström.
Säkerhetskopiera viktiga användardata
genom att överföra dem till Garmin
Connect. Se sidan 5.
tills meddelandet
3. Om du vill rensa alla användardata
trycker du på Ja.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
41
Bilagor
Uppdatera Forerunnerprogramvaran med hjälp av
Garmin Connect
Gå till www.garmin.com/intosports om
du vill ha information om uppdateringar
av Forerunner-programvaran och den
webbaserade programvaran Garmin
Connect.
Om det finns ny programvara tillgänglig
uppmanar Garmin Connect dig att
uppdatera Forerunner-enhetens
programvara. Följ instruktionerna på
skärmen. Se till att enheten är inom räckhåll
för datorn under uppdateringsprocessen.
Batteriinformation
Den faktiska batterilivslängden beror på
användningen av följande funktioner:
GPS, bakgrundsbelysning och ANT+
datoranslutning.
Med fulladdat batteri kan Forerunnerenheten användas i upp till 20 timmar
med GPS aktiverat.
42
Specifikationer
Forerunner
Enhetens storlek, utan remmar:
B × L × D: 54 × 56 × 19 mm
(2,13 × 2,20 × 0,75 tum)
Vikt: 72 gram (2,5 oz.)
Skärm: 33 × 21 mm (1,3 × 0,8 tum),
160 × 100 pixlars upplösning,
med LED-bakgrundsbelysning.
Vattentålighet: ytsimning
Datalagring: ca 20 timmars data
(antagandes att 1 spårpunkt
spelas in var 4 sekund).
Minne: upp till 1 000 varv, 100
användarplatser.
Datorgränssnitt: USB ANT Stick
Batterityp: 700 mA uppladdningsbart
litiumjonbatteri
Batterilivslängd: upp till 20 timmar vid
normal användning.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Bilagor
Drifttemperatur: -20 °C till 60 °C
(-4 °F till 140 °F)
Laddningstemperatur: 0 °C till 50 °C
(32 °F till 122 °F)
Radiofrekvens/-protokoll:
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
GPS-antenn: intern patch
GPS-mottagare: högkänslig, integrerad
USB ANT Stick
Fysisk storlek: L × B × D: 59 × 18 × 7 mm
(2,32 × 0,71 × 0,28 tum)
Vikt: 6 gram (0,01 lbs.)
Sändningsräckvidd: Cirka 5 meter
(16,4 fot)
Driftstemperatur: -10 °C till 50 °C
(14 °F till 122 °F)
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Radiofrekvens/-protokoll:
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
Strömkälla: USB
Pulsmätare
Fysisk storlek (modul):
B × H × D: 62 × 34 × 11 mm
(2,4 × 1,3 × 0,4 tum)
Remlängd: dras ut från 53 till 75 cm
(dras ut från 21 tum till 29,5 tum)
Vikt: 45 gram (1,6 oz.)
Vattentålighet: 30 meter (98,4 fot)
Obs! Den här produkten sänder inte
pulsdata till GPS-enheten när du simmar.
Sändningsräckvidd: cirka 3 meter (9,8 fot)
Batteri: utbytbart CR2032 (3 Volt)
Perkloratmaterial – särskild hantering
kan gälla. Mer information finns på
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
43
Bilagor
Batteriets livslängd: cirka 4,5 år
(vid 1 timmes användning om dagen)
Driftstemperatur: från -5 °C till 50 °C
(från 23 °F till 122 °F)
Radiofrekvens/-protokoll:
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
Systemkompatibilitet: ANT+
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA FORERUNNERENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT VARA
BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU
BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET
NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift av
produkten. Äganderätten och de intellektuella
immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin.
44
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin
och är skyddad enligt de copyrightlagar
som gäller i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av
och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och
att källkoden för Programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin. Du
intygar att du inte kommer att dekompilera,
demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på
något annat sätt göra om Programvaran eller
någon del av den till läsbar form eller skapa
något arbete som bygger på Programvaran. Du
intygar också att du inte kommer att exportera
eller omexportera Programvaran till något
land i strid med de exportkontrollagar som
gäller i USA.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här
produkten uppfyller de grundläggande
kraven och andra tillämpliga föreskrifter
i direktiv 1999/5/EG. Den fullständiga
överensstämmelseförklaringen finns på
www.garmin.com/compliance.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Bilagor
Felsökning
Problem
Lösning/svar
Min enhet får
aldrig kontakt med
satellitsignaler.
Tryck på mode > välj GPS > GPS-status. Kontrollera att GPS:en är
aktiverad. Ta med enheten utomhus, undan från höga byggnader.
Var stillastående i flera minuter.
Det verkar inte som om Ladda ur Forerunner-enheten helt och ladda upp den helt igen (utan
batterimätaren visar rätt. att avbryta uppladdningsprocessen).
Pulsmätaren, fotenheten
eller GSC 10 kan
inte paras ihop med
Forerunner-enheten.
Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+-tillbehör under
ihopparningen. Flytta Forerunner-enheten inom räckhåll (3 m)
för sensorn vid ihopparning. Starta om sökningen efter tillbehöret
(se sidan 35). Se till att tillbehöret sänder data (du behöver t.ex.
ha pulsmätaren på dig). Om problemet kvarstår byter du batteri i
tillbehöret.
Pulsdata är inte exakta. Se sidan 36.
Pulsmätarremmen är
för stor.
En elastisk mindre rem säljs separat. Gå till http://buy.garmin.com.
Min Forerunnerenhet paras inte
ihop med kompatibel
träningsutrustning.
Kontrollera att träningsutrustningen är aktiverad (sidan 32). Tryck
på mode för att växla genom alla menysidor tills du återkommer
till timersidan. Om du fortfarande inte kan para ihop, återställer du
både enheten (sidan 41) och den kompatibla träningsutrustningen.
Forerunner 310XT – Användarhandbok
45
Bilagor
Problem
Lösning/svar
En del av mina data
saknas från min
Forerunner-enhet.
Forerunner-enheten registrerar inte längre data om du inte överför
dem till datorn. Överför data regelbundet så undviker du att förlora
något.
Pulszonstabell
% av max- eller
vilopuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
1
50–60 %
Avslappnad, lätt takt, rytmisk
andning
Aerobisk träning på
nybörjarnivå, minskar stress
2
60–70 %
Bekväm takt, något djupare
andning, konversation möjlig
Grundläggande
konditionsträning, bra
återhämtningstakt
3
70–80 %
Måttlig takt, svårare att
upprätthålla konversation
Förbättrad aerobisk kapacitet,
optimal konditionsträning
4
80–90 %
Snabb takt och lite obekväm, tung Förbättrad anaerobisk
andning
kapacitet och gräns, högre
hastighet
5
90–100 %
Spurttempo, ohållbart under längre Anaerobisk och muskulär
perioder, ansträngd andning
uthållighet, ökad kraft
46
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Index
Index
A
aktivitetsklass 7
användarprofil 34
Auto Lap (autovarv) 8
Automatisk multisport 18
automultisport 18
Auto Pause (autopaus) 9
avståndsdatafält 26
B
bakgrundsbelysning 31
banor 16
ta bort 17
batteri
information 42
laddar 1
C
cykelläge 17
cykeltillbehör 39
D
data, ta bort användardata 41
datafält 26
E
enheter 30
enhets-ID 34
F
felsökning 45
Firstbeat Technologies Ltd 34
fotenhet 37
kalibrera 37
G
Garmin Connect i, 5, 30, 42
Garmins produktsupport i
gå till plats 24
GPS 23–25
grad 26
GSC 10 39
Forerunner 310XT – Användarhandbok
H
hastighetsdatafält 26
historik
spara 21
ta bort 22
visa 21
höjddatafält 27
I
ihopparning
datorn 33
pulsmätare 3
tillbehör 35
träningsredskap 33
ikoner 6
intervallpass 13
K
kalibrera
cykelsensor (GSC 10) 39
fotenhet 37
GSC 10 39
kraftmätare 40
47
Index
kalorier 27
karta 23
knappar ii
låsa 5
kompass 24
kraft
kalibrering 40
meter 40
zoner 40
L
licensavtal 44
light 31
litiumjonbatteri 42
ljud 31
ljudsignaler 12
M
multisportpass 17–19
myGarmin 5
48
puls
N
navigering 23–25
nedräkningstimer 20
P
pass 13
egna 14
intervall 13
platser
markera 23
söka 24
ta bort 24
produktregistrering i
produktsupport i
profil, användarprofil 34
programlicensavtal 44
programuppdatering 42
programvaruhämtningar 5
datafält 28
inställningar 4
zoner 10, 46
pulsmätare 3, 36
batteri 36
rengöra 37
tips 36
R
radera data 41
registrering i
rengöra Forerunner-enheten 41
rensa information 41
Rulla automatiskt 10
S
satellitsida 25
satellitsignaler
söka 2
simning 19–20
skärmkontrast 31
specifikationer 42
Forerunner 310XT – Användarhandbok
Index
sportläge 8
språk 30
statusikoner 6
summor 21
T
ta bort
avancerade träningspass 16
banor 17
historik 22
taktdatafält 29
tekniska specifikationer 42
tidsdatafält 29
tidszon, ändra 31
tillbehör 33, 35–40
träning 8
träningsredskap
felsökning 45
länka 32
U
uppdatera programvaran 42
USB ANT Stick 5
V
våg 32
varv ii
Virtual Partner 11, 12, 16
Z
zoner
kraft 40
puls 10
Forerunner 310XT – Användarhandbok
49
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela
livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2009-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
November 2012
Artikelnummer 190-01064-39 Rev. D
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising