Garmin | Forerunner® 310XT | Quick Start Guide | Garmin Forerunner® 310XT hurtigstartveiledning

Garmin Forerunner® 310XT hurtigstartveiledning
hurtigstartveiledning
FORERUNNER® 310XT
GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT
Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer
et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan
skiftes ut. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon, som ligger i produktesken.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag. Gå til
http://my.garmin.com. Oppbevar den
originale kvitteringen, eller en kopi av
den, på et trygt sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis
det er noe du lurer på når du bruker
Forerunner®-enheten. I USA går du
til www.garmin.com/support, eller ta
kontakt med Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
2
I Storbritannia tar du kontakt med
Garmin (Europa) Ltd. på telefon
0808 2380000.
I Europa går du til www.garmin.com
/support og klikker på Contact
Support (kontakt support) for
innenlandsk supportinformasjon,
eller ta kontakt med Garmin (Europa)
Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501241.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 310XT
Knapper
➋ mode
➊
➏
➋
➎
➌
➍
➊ av/på
• Trykk og hold for å slå Forerunner
av eller på.
• Trykk for å slå på
og for å justere
bakgrunnsbelysningen.
En statusside vises.
• Trykk for å pare med en
ANT+™-vekt (valgfritt tilbehør).
Hurtigstartveiledning for Forerunner 310XT
• Trykk for å vise tidtakersiden
og menysiden. Kartsiden og
kompassiden vises også hvis
de er aktive.
• Trykk for å gå ut av en meny eller
side. Innstillingene dine lagres.
• Trykk og hold for å bytte mellom
sportsmoduser.
lap/reset
➌
• Trykk for å opprette en ny runde.
• Trykk og hold for å nullstille
tidtakeren.
start/stop
➍
Trykk for å starte eller stoppe
tidtakeren.
➎ enter
Trykk for å velge alternativer og
for å bekrefte meldinger.
3
➏
piler (opp/ned)
• Trykk for å bla gjennom menyer og
innstillinger.
pilene
Tips: Trykk på og hold
for å bla raskt gjennom innstillingene.
• Trykk for å bla gjennom
treningssidene under en
treningsøkt.
• På siden for Virtual Partner®
trykker du og holder for å justere
tempoet til Virtual Partner.
Bakgrunnsbelysning for
Forerunner
Trykk på for å slå på bakgrunnsfor å justere
belysningen. Bruk
bakgrunnsbelysningsnivået. Dette
vinduet viser også flere statusikoner.
4
Ikoner
GPS er på, og
Forerunner-enheten
mottar satellittsignaler.
GPS er av for innendørs
bruk eller for trening med
den valgfrie fotsensoren.
Tidtakeren går.
Pulssensoren er aktiv.
Fotsensoren er aktiv.
Pedalfrekvenssensoren
er aktiv.
Kraftsensoren er aktiv.
Batteriladenivå.
Batteriet lades.
Enheten laster opp
data eller parer med
treningsutstyr.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 310XT
Trinn 1: Lade batteriet
Forsiktig: Hvis du vil forhindre
korrosjon, bør du tørke godt av
ladekontaktene og området rundt
før du lader enheten.
TIPS: Forerunner-enheten lades ikke
når den er utenfor temperaturområdet
0-50 °C
(32-122 °F).
1. Sett USB-kontakten på
ladeklemmekabelen inn i
nettadapteren.
2. Sett nettadapteren inn i en vanlig
stikkontakt.
3. Juster ladeklemmestolpene
mot kontaktene på baksiden
av Forerunner-enheten.
Kontakter
4. Fest laderen godt over urskiven
på Forerunner-enheten.
Et fulladet batteri varer i opptil
20 timer, avhengig av bruk.
Ladeklemme
Hurtigstartveiledning for Forerunner 310XT
5
Den første gangen du slår på
En permanent idrettsutøver er en
Forerunner-enheten og fullfører
person som har holdt på med intens
oppsettsveiviseren, bruker du tabellen
trening i mange år (unntatt ved kortere
nedenfor for å angi aktivitetsklassen.
skadeavbrekk) og har en hvilepuls på
Angi hvorvidt du er en permanent
60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
idrettsutøver.
Aktivitetsklassediagram
Treningsbeskrivelse
Treningsfrekvens
Treningstid per uke
0
Ingen trening
-
-
1
Valgfri, lett
trening
Én gang per 14. dag
Under 15 minutter
2
3
4
Fast trening
15 til 30 minutter
Én gang per uke
Ca. 30 minutter
2 til 3 ganger per uke
Ca. 45 minutter
5
45 minutter til 1 time
6
1 til 3 timer
7
8
9
10
Daglig trening
3 til 5 ganger per uke
3 til 7 timer
Nesten daglig
7 til 11 timer
Daglig
11 til 15 timer
Mer enn 15 timer
Aktivitetsklasseinformasjonen leveres av Firstbeat Technologies Ltd. Deler av den tar utgangspunkt i Jackson et
al. "Prediction of Functional Aerobic Capacity Without Exercise Testing", Medicine and Science in Sports and
Exercise 22 (1990): 863–870.
6
Hurtigstartveiledning for Forerunner 310XT
Trinn 2: Slå på
Forerunner-enheten
Trykk på og hold nede for å
slå på Forerunner-enheten. Følg
instruksjonene på skjermen for å
konfigurere Forerunner-enheten og
angi brukerprofilen.
Forerunner-enheten bruker
brukerprofilen din til å beregne
nøyaktige kaloridata. Velg 0–10 for
å angi aktivitetsklasse ved hjelp av
tabellen på side 6.
Hvis du bruker en ANT+-pulsmåler,
velger du Ja under konfigurasjonen for
å tillate at pulsmåleren pares (kobles
sammen) med Forerunner-enheten. Du
finner mer informasjon under Trinn 4.
Trinn 3: Innhente
satellittsignaler
Det kan ta 30–60 sekunder å innhente
satellittsignaler. Gå utendørs til et
Hurtigstartveiledning for Forerunner 310XT
åpent område. Pass på at forsiden
av Forerunner-enheten peker mot
himmelen, slik at du får best mulig
mottak.
Når Forerunner-enheten har innhentet
satellittsignaler, vises treningssiden
med satellittikonet ( ) øverst.
Trinn 4: Pare pulsmåleren
(valgfritt)
Mens du prøver å pare pulsmåleren
med Forerunner-enheten for første
gang, må du bevege deg bort fra andre
pulsmålere (10 m).
Bruke pulsmåleren
Pulsmåleren er i standbymodus og er
klar til å sende data. Bruk pulsmåleren
direkte mot huden rett under
brystkassen. Den bør sitte så stramt at
den holder seg på plass mens du løper.
7
1. Koble pulsmålermodulen ➊ til
stroppen.
➊
2. Fukt elektrodene ➋ på baksiden av
stroppen for å opprette god kontakt
mellom brystet og senderen.
Merk: Enkelte pulsmålere har en
kontaktlapp ➌. Fukt kontaktlappen.
➍ ➌ ➋
➋
3. Spenn stroppen rundt brystet, og
fest spennen på stroppen ➍ til
løkken.
Merk: Garmin-logoen må ha riktig
side opp.
4. Hold Forerunner-enheten innenfor
rekkevidden til pulsmåleren (3 m).
8
Merk: Hvis pulsdataene som vises
er feil eller ikke vises, kan det hende at
du må stramme stroppen rundt brystet,
eller varme opp i 5–10 minutter.
5. Trykk på menu > velg Innstillinger
> Innstillinger for løp > Puls >
ANT+ puls > Ja.
tips: Dette trinnet er ikke nødvendig
hvis du har konfigurert dette i
veiviseren.
Innstillinger for puls
For å få så nøyaktige kaloridata som
mulig må du angi maksimal puls og
hvilepuls. Du kan angi fem pulssoner
for å hjelpe deg med å måle og øke
hjertestyrken.
1. Trykk på mode > velg Innstillinger
> Innstillinger for løp > Puls >
Pulssoner.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 310XT
Trinn 5: Tilpasse
sportsinnstillingene
(valgfritt)
Trinn 6: Starte Treningen
1. Trykk på mode for å vise
treningssiden.
Trykk på mode > velg Innstillinger >
velg alternativet for sportsinnstillinger
(avhengig av den gjeldende
sportsmodusen).
Velg Datafelter for å tilpasse opptil
fire datasider. Hvert datafelt defineres
i Brukerveiledning for Forerunner
310XT. Brukerveiledningen inneholder
også informasjon om Auto Lap®, Auto
Pause®, autorull, ekstra ANT+-tilbehør,
Virtual Partner og innstillinger for
sykkelmodus.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 310XT
2. Trykk på start for å starte
tidtakeren.
3. Når du er ferdig med løpet, trykker
du på stop.
4. Trykk på og hold nede reset for
å lagre løpsdataene og nullstille
tidtakeren.
Trinn 7: Laste ned gratis
programvare
1. Gå til www.garminconnect.com
/start.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
9
Trinn 8: Overføre
treningsøktdataene
til datamaskinen
1. Plugg USB ANT Stick i en ledig
USB-port på datamaskinen.
USB ANT Stick-driverne installerer
Garmin ANT Agent automatisk. Du
kan laste ned USB ANT Agent hvis
driverne ikke installeres automatisk
Gå til www.garminconnect.com
/start.
2. Sørg for at Forerunner-enheten er
innenfor et område på 5 meter fra
datamaskinen.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Vise og slette historikk
Du kan vise følgende data på
Forerunner-enheten: tid, avstand,
gjennomsnittlig tempo/fart, kalorier,
gjennomsnittlige pulsdata og
gjennomsnittlig pedalfrekvens.
10
Slik viser du historikken for
aktiviteter:
1. Trykk på mode > velg Historikk >
Aktiviteter.
2. Bruk
pilene for å bla gjennom
aktivitetene. Velg Vise mer for å
vise gjennomsnitt/maksimum. Velg
Vise mer > Vise runder for å vise
rundesammendrag.
Slik sletter du historikken for
aktiviteter:
1. Trykk på mode > velg Historikk >
Slett.
2. Velg et alternativ:
• Individ. aktiviteter – sletter
individuelle aktiviteter.
• Alle aktiviteter – sletter alle
aktivitetene fra historikken.
• Gamle aktiviteter – sletter
aktiviteter som ble registrert
for over en måned siden.
• Resultater – tilbakestiller alle
totalene.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 310XT
Tilbakestille Forerunnerenheten
Hvis Forerunner-enheten ikke fungerer
slik den skal, trykker du på mode og
lap/reset samtidig til skjermen blir
tom. Dette sletter ikke noen av dataene
eller innstillingene dine.
merknad: Oppsamling av svette
og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere
nøyaktige data.
Du finner detaljerte instruksjoner for
hvordan du vasker stroppen, på
www.garmin.com/HRMcare.
Fjerne brukerdata
Merknad: Dette sletter all
informasjon som er angitt av
brukeren.
1. Slå av Forerunner-enheten.
2. Trykk på og hold nede mode og
til meldingen vises.
3. Velg Ja for å slette alle brukerdata.
Ta vare på pulsmåleren
merknad: Ta av modulen før du
rengjør stroppen.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 310XT
11
Garmin®, Garmin-logoen, Auto Lap®, Auto Pause®, Virtual Partner® og Dynastream® er varemerker for Garmin
Ltd. eller datterselskapene, registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, myGarmin™, USB ANT Stick™,
ANT™ og ANT+™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Hvis du vil ha siste nytt om produktene og tilbehør, kan du besøke Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2009-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
November 2012
Delenummer 190-01064-58 Rev. D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising