Garmin | Forerunner® 310XT | User manual | Garmin Forerunner® 310XT brugervejledning

Garmin Forerunner® 310XT brugervejledning
brugervejledning
FORERUNNER® 310XT
MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED
© 2009–2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre
der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må
denne vejledning hverken helt eller delvist
reproduceres, kopieres, transmitteres,
udbredes, downloades eller gemmes på noget
medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin giver hermed tilladelse til download
af en enkelt kopi af denne vejledning på en
harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie
til visning og udskrivning af én kopi af
vejledningen og eventuelle opdateringer
heraf, forudsat at den elektroniske eller
udskrevne kopi af vejledningen indeholder
hele denne meddelelse om ophavsret og
med den betingelse, at enhver uautoriseret
erhvervsmæssig distribution af vejledningen og
eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i denne vejledning kan ændres
uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til
at ændre eller forbedre sine produkter og til at
ændre indholdet uden at være forpligtet til at
varsle sådanne ændringer og forbedringer til
personer eller organisationer. Besøg Garmins
hjemmeside (www.garmin.com) for at få
aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger
vedrørende brug og håndtering af dette og
andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, Forerunner®, Auto
Pause®, Auto Lap® og Virtual Partner® er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. Garmin Connect™, ANT™, ANT Agent™,
ANT+™, GSC™ 10 og USB ANT Stick™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er
registrerede eller uregistrerede varemærker
tilhørende Firstbeat Technologies Ltd. Dette
produkt blev fremstillet under følgende
amerikanske patenter og deres udenlandske
modstykker.
EP1507474 (A1), US7460901, EP1545310
(A1), US7192401 (B2) og U20080279.
WO03099114 (A1) (anmeldt patent),
EP1507474 (A1), US7460901 (B2),
WO2004016173 (A1) (anmeldt patent),
EP1545310 (A1) (anmeldt patent), U20080279
(anmeldt patent)
Rettighederne til øvrige varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Indholdsfortegnelse
Introduktion................................... i
Mere information................................... i
Produktregistrering................................ i
Gratis software...................................... i
Kontakt Garmin..................................... i
Taster.................................................... ii
Sådan kommer
du i gang....................................... 1
Opladning af batteriet...........................1
Aktivering af enheden...........................1
Modtagelse af satellitsignaler...............2
Parring af pulssensoren (valgfrit).........3
Tilpasning af dine sportsindstillinger
(valgfrit)..............................................4
Start din træning!..................................4
Download af gratis software.................5
Afsendelse af træningsdata til din
computer............................................5
Låsning af tasterne...............................5
Forerunner baggrundsbelysning..........5
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Træning........................................ 8
Om siden Træning................................8
Sportstilstand........................................8
Auto Lap®..............................................................................8
Auto Pause®.......................................................................9
Automatisk rullefunktion.....................10
Puls....................................................10
Virtual Partner® .................................. 11
Alarmer...............................................12
Træning..............................................13
Baner..................................................16
Multisport-træning..............................17
Svømning med din Forerunner...........19
Brug af nedtællingstimeren................20
Historik....................................... 21
Lagring af historik...............................21
Visning af aktivitetshistorik.................21
Visning af resultater............................21
Sletning af historik..............................22
Navigation.................................. 23
Tilføjelse af kortsiden..........................23
Markering af positioner.......................23
c
Finde og gå til en position..................24
Redigering eller sletning
af en position...................................24
Brug af Tilbage til Start.......................25
Visning af GPS-oplysninger................25
Indstillinger................................ 26
Datafelter............................................26
System...............................................30
Brugerprofil.........................................34
Om Forerunner...................................34
Brug af tilbehør.......................... 35
Parring af tilbehør...............................35
Pulssensor..........................................36
Vedligeholdelse af pulssensoren........37
Fodsensor..........................................37
GSC 10 cykelsensor...........................39
Cykeloplysninger................................39
Datalagring.........................................40
Energimåler........................................40
d
Appendiks.................................. 41
Nulstilling af Forerunner.....................41
Sletning af brugerdata........................41
Pleje af Forerunner.............................41
Opdatering af software til Forerunner
med Garmin Connect......................42
Batterioplysninger...............................42
Specifikationer....................................42
Softwarelicensaftale...........................44
Overensstemmelseserklæring.............................................44
Fejlsøgning.........................................45
Pulszonetabel.....................................46
Indeks......................................... 47
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Introduktion
Introduktion
advarsel: Konsulter altid din
læge, inden du starter eller ændrer
et træningsprogram. Se guiden
Vigtige oplysninger om sikkerhed og
produkter i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes.
Mere information
Du kan få yderligere oplysninger om
tilbehør på http://buy.garmin.com eller ved
at kontakte din Garmin-forhandler.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis
du har spørgsmål omkring brugen af din
Forerunner. Hvis du befinder dig i USA,
skal du gå til www.garmin.com/support
eller kontakte Garmin USA på telefon (913)
397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin
(Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå
til www.garmin.com/support og klikke på
Contact Support for at få oplysninger om
support i de forskellige lande, eller du kan
kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 8501241.
Produktregistrering
Hjælp os med at give dig bedre support ved
at gennemføre vores onlineregistrering i
dag. Gå til http://my.garmin.com. Opbevar
den originale købskvittering, eller en kopi
af den, på et sikkert sted.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
i
Introduktion
Taster
•
•
➊
➋
➏
➎
➌
➊ Tænd/sluk
•
•
•
Tryk og hold nede for at tænde eller
slukke for Forerunner.
Tryk for at tænde og justere
baggrundsbelysningen. En
statusside vises.
Tryk for at parre med din ANT+™-vægt
(side 32).
mode
➋
•
ii
➍
Tryk for at få vist timeren og menuen.
Kortet og kompasset vises også, hvis
de er aktive.
Tryk for at forlade en menu eller en
side. Dine indstillinger gemmes.
Tryk og hold nede for at skifte
sportstilstand.
lap/reset
➌
•
•
Tryk for at oprette en ny omgang.
Tryk og hold nede for at nulstille
timeren.
start/stop
➍
Tryk for at starte eller stoppe timeren.
➎ enter
Tryk for at vælge funktioner og
bekræfte meddelelser.
➏
•
•
•
pile (op/ned)
Tryk for at rulle gennem menuer og
indstillinger. Tryk og hold nede for at
rulle hurtigt gennem indstillingerne.
Tryk for at rulle gennem
træningssiderne under en træning.
Tryk og hold nede for at justere
farten for Virtual Partner på siden
Virtual Partner®.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer
du i gang
Kontakter
Opladning af batteriet
Advarsel: Du kan forebygge korrosion ved at tørre opladningskontakterne
og det omkringliggende område før
opladning.
Tip: Forerunner kan ikke oplades, hvis
temperaturen er under 0 °C eller over 50 °C
(under 32 °F eller over 122 °F).
4. Sæt opladeren sikkert fast på oversiden
af Forerunner.
1. Sæt USB-stikket fra opladerclip'en i ACadapteren.
2. Sæt AC-adapteren i en almindelig
stikkontakt.
3. Indstil opladerclip'en efter kontakterne
bag på Forerunner.
Opladerclip
Et fuldt opladet batteri holder op til
20 timer, alt afhængigt af anvendelsen.
Aktivering af enheden
Hold nede for at tænde for din
Forerunner.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
1
Sådan kommer du i gang
Konfiguration af Forerunner
Forerunner anvender din brugerprofil til at
beregne nøjagtige kaloriedata. Se side 7 for
at få oplysninger om aktivitetsniveau og
Sportsmand hele livet.
En sportsmand hele livet er en person,
der har trænet intensivt i mange år (med
undtagelse af mindre skader) og har en
hvilepuls på 60 slag pr. minut (bpm) eller
mindre.
1. Følg instruktionerne på skærmen for at
konfigurere Forerunner og indstille din
brugerprofil.
Modtagelse af
satellitsignaler
2. Tryk på
for at få vist
valgmuligheder og ændre
standardvalgene.
3. Tryk på enter for at foretage et valg.
Hvis du bruger en ANT+-pulssensor,
skal du vælge Ja under konfigurationen,
så pulssensoren kan parres (forbindes)
med Forerunner. Se side 3 for at få flere
oplysninger.
Første gang, du tænder for Forerunner og
fuldfører den første opsætning, kan du
bruge tabellen på side 7 til at indstille dit
aktivitetsniveau. Angiv, om du har været
sportsmand hele livet.
2
Det kan tage 30–60 sekunder at finde
satellitsignaler. Gå udendørs i et åbent
område. Den bedste modtagelse fås ved at
sikre, at forsiden af Forerunner peger mod
himlen.
Når Forerunner har modtaget
satellitsignaler, vises træningssiden
med satellitikonet ( ) øverst.
Bemærk: Indstillingerne på din
Forerunner opdaterer som standard tiden og
den korrekte tidszone automatisk i henhold
til satellitoplysningerne.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Sådan kommer du i gang
Parring af pulssensoren
(valgfrit)
Når pulssensoren forsøger at oprette
forbindelse til Forerunner første gang,
skal du flytte dig væk (10 m) fra andre
pulssensorer.
Brug af pulssensoren
Hjertefrekvensmonitoren står på standby
og er klar til at sende data. Pulssensoren
skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den
bliver, hvor den er, under dit løb.
1. Monter pulsmåleren ➊ på remmen.
➊
2. Gør begge elektroder ➋ bagpå remmen
våde for at sikre en stærk forbindelse
mellem dit bryst og senderen.
Bemærk: Nogle pulssensorer har
kontaktområde ➌. Gør kontaktområdet
vådt.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
➍ ➌ ➋
➋
3. Spænd remmen rundt om din
brystkasse, og tilslut krogen ➍ på
remmen.
Bemærk: Garmin-logoet skal vende
den højre side opad.
4. Bring Forerunner inden for rækkevidde
(3 m) af pulssensoren.
Bemærk: Hvis pulsdata er
sporadiske eller ikke vises, er det
muligvis nødvendigt at stramme
remmen om brystet eller varme op i
5-10 minutter.
5. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Løbeindstillinger > Puls > ANT+ HR >
Ja.
Pulsindstillinger
Du får de mest nøjagtige kaloriedata, hvis
du angiver din maksimale puls og din
hvilepuls. Du kan angive fem pulszoner
til at måle og øge dit hjerte-kar-systems
styrke. Hvis du har konfigureret din enhed
i den første opsætning til at inkludere en
3
Sådan kommer du i gang
pulssensor, er dette trin unødvendigt.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Løbeindstillinger > Puls > Pulszoner.
2. Følg vejledningen på skærmen.
Bemærk: Tryk på og hold mode
nede, og rediger sportsindstillingerne.
Følg trin 1 og 2 for at konfigurere dine
pulsindstillinger for cykel og andre
sportstilstande.
Tilpasning af dine
sportsindstillinger (valgfrit)
1. Tryk på mode og hold den nede for at
ændre sportstilstand.
2. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Vælg sportsindstillingen.
Vælg Datafelter for at tilpasse op til fire
datasider for din aktivitet (side 26).
Start din træning!
1. Tryk på mode for at se siden med
træning.
2. Tryk på start for at starte timeren.
3. Tryk på stop, når du er færdig med din
aktivitet.
4. Tryk og hold reset nede for at gemme
din aktivitet og nulstille træningssiden.
4
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Sådan kommer du i gang
Download af gratis software
1. Gå til www.garminconnect.com/start.
2. Følg vejledningen på skærmen.
Afsendelse af træningsdata
til din computer
1. Slut USB ANT Stick til en ledig USB-port
på computeren.
USB ANT Stick-driverne installeres
automatisk Garmin ANT Agent. Du kan
downloade USB ANT Agent, hvis
driverne ikke installeres automatisk. Gå
til www.garminconnect.com/start.
2. Placer din Forerunner inden for din
computers rækkevidde (5 m).
3. Følg vejledningen på skærmen.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Låsning af tasterne
Du kan låse tasterne på din Forerunner. Det
mindsker risikoen for at du ved et uheld
kommer til at trykke på en tast, når du tager
enheden på og af.
1. Tryk på mode og
tasterne.
samtidigt for at låse
2. Tryk på mode og
tasterne op.
samtidigt for at låse
Forerunner
baggrundsbelysning
Tryk på for at tænde for baggrundslyset
til at justere
i 15 sekunder. Brug
niveauet for baggrundslyset. Tryk på
mode for at lukke siden med status for
baggrundslyset. Denne side viser også
andre statusikoner (side 6).
5
Sådan kommer du i gang
Ikoner
GPS er tændt, og Forerunner
modtager satellitsignaler.
GPS er slukket for indendørs
brug.
Timeren kører.
Pulssensoren er aktiv.
Fodsensoren er aktiv.
Statusikoner
Tryk på og slip for at se statusikonerne.
Pulssensor aktiv
Hastighed- og kadencesensor
aktiv
Fodsensor aktiv
Energisensor aktiv
Hastigheds- og
kadencesensoren er aktiv.
Energisensoren er aktiv.
Batteriniveau.
Batteriet oplader.
Denne enhed uploader data
eller parres med fitnessudstyr.
6
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Sådan kommer du i gang
Tabel for aktivitetsniveau
Trænings
beskrivelse
Trænings frekvens
Træningstid pr. uge
0
Ingen motion
-
-
1
Lejlighedsvis, let
motion
En gang hver 14. dag
Under 15 minutter
2
3
4
5
Regelmæssig
motion og træning
15 til 30 minutter
En gang om ugen
Ca. 30 minutter
2 til 3 gange om ugen
Ca. 45 minutter
45 minutter til 1 time
6
1 til 3 timer
7
8
9
Daglig træning
3 til 5 gange om ugen
3 til 7 timer
Næsten daglig
7 til 11 timer
Daglig
11 til 15 timer
10
Mere end 15 timer
Oplysningerne om aktivitetsniveau kommer fra Firstbeat Technologies Ltd., og dele af dem er
baseret på Jackson et al. "Prediction of Functional Aerobic Capacity Without Exercise Testing,"
Medicine and Science in Sports and Exercise 22 (1990): 863–870.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
7
Træning
Træning
Bemærk: Konsulter altid din læge, inden
du starter eller ændrer et træningsprogram.
Du kan bruge din Forerunner til at indstille
alarmer, træne med Virtual Partner®,
programmere intervaltræning eller
brugerdefineret træning og planlægge baner
på baggrund af eksisterende aktiviteter.
Forerunner har mange træningsfunktioner
og valgfri indstillinger.
Om siden Træning
Tryk på mode for at se siden med træning.
til at rulle gennem de
Brug
tilgængelige sider.
Sportstilstand
Tryk på mode og hold den nede for at
ændre sportstilstand. Alle indstillinger er
specifikke for den aktuelle sport, du har
valgt.
Auto Lap®
Du kan bruge Auto Lap til automatisk
at markere en omgang ved en bestemt
position, eller når du har tilbagelagt
en bestemt distance. Denne indstilling
er nyttig, hvis du vil sammenligne din
præstation på forskellige dele af en tur
(f.eks. for hver 2 km eller hver større
bakke).
Bemærk: Auto Lap fungerer ikke under
interval- eller brugerdefineret træning.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
vælg sportsindstillinger (afhænger af din
aktuelle sportstilstand) > Auto Lap.
Hvis du vil tilpasse datafelterne på
træningssiderne, skal du se side 26.
8
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Træning
2. I feltet Auto omgang registrer vælges
Efter distance for at indsætte en værdi
eller Efter position for at vælge en
funktion:
•
Omgang kun v/tryk — aktiverer
omgangstælleren, hver gang du
trykker på lap, og hver gang du
passerer en af disse positioner igen.
•
Start og omg. — aktiverer
omgangstælleren ved den GPSposition, hvor du trykker på start,
samt ved alle positioner under turen,
hvor du har trykket på lap.
•
Mærke og omg. — aktiverer
omgangstælleren ved den GPSposition, du markerer, når du vælger
denne indstilling, samt ved alle
positioner under turen, hvor du har
trykket på lap.
Bemærk: Når du løber en bane (se
side 16), skal du bruge Efter position for
at markere omgange ved alle de positioner,
der er markeret på banen.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Auto Pause®
Auto Pause er nyttig, hvis der på din rute
er lyskryds eller andre steder, hvor du skal
sætte farten ned eller stoppe.
Bemærk: Auto Pause fungerer ikke
under interval- eller brugerdefineret
træning.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
vælg sportsindstillingen (afhænger af din
aktuelle sportstilstand, se side 8).
2. Vælg Auto Pause.
3. Vælg en af følgende indstillinger:
•
Fra
•
Når stoppet — sætter automatisk
timeren på pause, når du holder op
med at bevæge dig.
•
Brugerdef.fart — sætter automatisk
timeren på pause, når din fart falder
til under en angivet værdi.
9
Træning
Automatisk rullefunktion
Brug den automatiske rullefunktion til at
navigere automatisk gennem alle siderne
med træningsdata, mens timeren kører.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
vælg sportsindstillingen (afhænger af din
aktuelle sportstilstand, se side 8).
2. Vælg Automatisk rullefunktion.
3. Vælg en visningshastighed: Langsom,
Medium eller Hurtig.
Puls
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
vælg sportsindstillingen (afhænger af din
aktuelle sportstilstand, se side 8).
2. Vælg Puls.
3. Vælg ANT+HR for at aktivere parring
med den valgfrie pulssensor.
10
4. Vælg Pulszoner for at starte guiden til
konfiguration af pulszone.
Pulszoner
Advarsel: Tal med din læge for at
fastlægge pulszoner/-mål, der passer til
din kondition og sundhedstilstand.
Mange atleter bruger pulszoner til at måle
og øge deres hjerte-kar-systems styrke og
forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De
fem almindeligt accepterede pulszoner er
nummereret 1-5 efter den øgede intensitet.
Forerunner indstiller intervallerne
for pulszonen (se tabellen på side 46)
på baggrund af den maksimalpuls og
hvilepuls, der er angivet i din brugerprofil
(se side 34).
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Træning
Du kan tilpasse dine pulszoner i din Garmin
Connect-brugerprofil og derefter overføre
data til din Forerunner.
Hvordan påvirker pulszoner dine
konditionsmål?
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe
til at måle og forbedre konditionen ved at
forstå og anvende disse principper:
•
•
•
Pulsen er en god indikator for
træningens intensitet.
Træning inden for bestemte pulszoner
kan hjælpe med at forbedre hjerte-karsystemets kapacitet og styrke.
Kendskab til dine pulszoner kan
forebygge overtræning og nedsætte
risikoen for skader.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Virtual Partner®
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
vælg sportsindstillingen (afhænger af din
aktuelle sportstilstand, se side 8).
2. Vælg Virtual Partner > Til.
Din Virtual Partner er et enestående
redskab til at hjælpe dig med at nå dine
træningsmål. Virtual Partner konkurrerer
med dig, hver gang du og timeren er i gang.
Hvis du ændrer på tempoet for Virtual
Partner, inden du starter timeren, er det de
ændringer, der bliver gemt. Ændringer af
tempoet for Virtual Partner, som foretages
efter, at timeren er startet, anvendes kun
på den aktuelle session og gemmes ikke,
når timeren nulstilles. Hvis du foretager
ændringer af Virtual Partner under en
aktivitet, vil Virtual Partner anvende det
nye tempo fra din position.
11
Træning
Indstilling af tempo for Virtual
Partner
1. Tryk på mode for at se siden med
træning.
2. Brug
Partner.
for at få vist siden Virtual
Virtual
Partner
Dig
3. Tryk på og hold
nede for at øge
eller sænke VP-tempoet.
4. Hvis du vil gemme ændringerne, skal du
trykke på mode for at afslutte eller vente
på sidens timeout.
Alarmer
Brug dine Forerunner-alarmer til at træne
mod bestemte mål for tid, distance og puls.
Du kan indstille separate alarmer i hver
sportstilstand.
12
Bemærk: Alarmer fungerer ikke under
intervaltræning eller brugerdefineret
træning.
1. Tryk på mode > vælg Træning > vælg
sportsindstillingen (afhænger af din
aktuelle sportstilstand, se side 8).
2. Brug
, og tryk på enter for at
indtaste oplysninger for følgende
alarmer:
•
Tidsalarm — gør dig opmærksom
på, hvornår du har løbet i en
bestemt tidsperiode.
•
Distance alarm — gør dig
opmærksom på, hvornår du har
løbet en bestemt distance.
•
Kalorie alarm — gør dig
opmærksom på, hvornår du har
forbrændt et bestemt antal kalorier.
•
Pulsalarm — gør dig opmærksom
på, hvis din puls kommer over eller
under et bestemt antal slag pr. minut
(bpm).
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Træning
Bemærk: Du skal have en
Forerunner 310XT og en pulssensor for
at bruge pulsalarmer.
•
Kadence alarm — gør dig
opmærksom på, hvis din kadence
kommer over eller under et bestemt
antal omdrejninger af pedalarmen
pr. minut (rpm).
Bemærk: Du skal have en
Forerunner 310XT og en fodsensor
eller en sensor til cykelkadence for at
bruge kadencealarmer.
•
Energi alarm — gør dig
opmærksom på, hvis din energi
kommer over eller under en bestemt
værdi i Watt.
Bemærk: Du skal have en
Forerunner 310XT og en energimåler
for at bruge energialarmer.
Træning
1. Tryk på mode > vælg Træning >
Træning for at vælge den ønskede type
træning.
2. Tryk på start.
Bemærk: Når du udfører din træning,
for at få vist flere
kan du trykke på
datasider.
Når du har fuldført alle trin i din træning,
vises beskeden "Træning afsluttet!".
Oprettelse af intervaltræninger
Du kan oprette en intervaltræning baseret
på tid eller distance og hviletid fordelt
på træningen. Du kan kun oprette én
intervaltræning ad gangen. Hvis du opretter
en ekstra intervaltræning, bliver den
tidligere træning overskrevet.
1. Tryk på mode > vælg Træning >
Træning > Interval.
2. Vælg typen af intervaltræning.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
13
Træning
3. Angiv en værdi for Varighed.
4. Vælg Type hvil.
5. Angiv en værdi for Varighed.
6. Vælg Flere, og indtast værdien for
Gentagelser.
7. Vælg Opvarmning Ja og Nedkøling Ja
(valgfrit).
8. Vælg Start træningen.
9. Tryk på start.
Stop af en træning
1. Tryk på stop.
2. Tryk på reset, og hold den nede.
Hvis du laver opvarmning eller
nedkøling, skal du klikke på lap efter
din opvarmning for at starte dit første
interval. Ved slutningen af dit sidste
interval starter Forerunner automatisk en
nedkølingsomgang. Når du er færdig med
nedkølingen, skal du trykke på lap for at
afslutte din træning.
Oprettelse af brugerdefinerede
træninger
Brugerdefineret træning kan indeholde
mål for hvert træningstrin og forskellige
distancer, tider og kalorier. Brug Garmin
Connect til at oprette og redigere
træningsture, og overfør dem til din
Forerunner. Du kan også planlægge
træningsture ved hjælp af Garmin Connect.
Du kan planlægge træningsture på forhånd
og gemme dem på din Forerunner.
Bemærk: Du kan finde flere oplysninger
om at overføre data til din Forerunner på
side 5.
1. Tryk på mode > Træning > Træning >
Brugerdefineret.
2. Vælg Ny.
3. Indtast et træningsnavn i det øverste felt.
4. Vælg 1. Åbn Intet mål, og vælg derefter
Rediger trin.
Når du nærmer dig slutningen af intervallet,
er der en alarm, der tæller ned, indtil et nyt
interval begynder. Hvis du vil stoppe et
interval tidligere, skal du trykke på knappen
lap/reset.
14
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Træning
5. Vælg, hvor længe dette trin skal vare, i
feltet Varighed. Hvis du vælger Åben,
kan du afslutte trinnet under træning ved
at trykke på lap.
6. Indtast den værdi, hvor trinnet skal
slutte, under Varighed.
7. I feltet Mål skal du vælge dit mål på
dette trin (fart, puls, kadence, energi
eller ingen).
8. Under Mål skal du indtaste en målværdi
for dette trin (hvis det er nødvendigt).
Hvis dit mål f.eks. er en bestemt puls,
kan du vælge en pulszone eller indsætte
et brugerdefineret interval.
9. Tryk på mode, når du er færdig med
dette trin.
10. Vælg <Tilføj nyt trin>, hvis du vil tilføje
et andet trin. Gentag trin 5-9.
11. Hvis du vil markere nogen af trinnene
som pause, skal du vælge trinnet. Vælg
derefter Marker som pause fra menuen.
Pauserne noteres i din træningshistorik.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Gentagelse af trin
1. Vælg <Tilføj nyt trin>.
2
Vælg Gentag i feltet Varighed.
3. Vælg det trin, du ønsker at gentage,
i feltet Tilbage til trin.
4. Indsæt antallet af gentagelser i feltet
Antal gentagelser.
5. Tryk på mode for at fortsætte.
Start en brugerdefineret træning
1. Tryk på mode > Træning > Træning >
Brugerdefineret.
2. Vælg træning.
3. Vælg Start træningen.
4. Tryk på start.
Når du er startet på en brugerdefineret
træning, viser Forerunner hvert trin af
træningen, herunder navnet på trinnet,
målet (hvis der er valgt et) samt aktuelle
træningsdata.
Når du nærmer dig slutningen af hvert trin,
er der en alarm, der tæller ned, indtil et nyt
trin begynder.
15
Træning
Stop en brugerdefineret træning
Tryk på lap/reset.
Sletning af en brugerdefineret
træning
1. Tryk på mode > Træning > Træning >
Brugerdefineret.
2. Vælg træning.
Bemærk: Du kan finde flere oplysninger
om at overføre data til din Forerunner på
side 5.
Oprettelse af baner med din enhed
1. Tryk på mode > vælg Træning >
Baner > Ny.
3. Vælg Slet træning > Ja.
2. Fra siden Historik skal du vælge en post,
som banen skal baseres på.
Baner
4. Tryk på mode for at afslutte.
En anden måde at bruge Forerunner til
tilpasset træning er at følge baner baseret
på en tidligere registreret aktivitet. Du
kan følge banen for at prøve at nå eller
slå tidligere præstationer. Du kan også
konkurrere med Virtual Partner, når du
træner på baner.
Oprettelse af baner med Garmin
Connect
Brug Garmin Connect til at oprette baner
og banepunkter, og overfør dem til din
Forerunner.
16
3. Indtast et navn til banen.
Start på en bane
1. Tryk på mode > vælg Træning > Baner.
2. Vælg en bane på listen.
3. Vælg Start på banen.
4. Tryk på start. Historikken registreres,
selvom du ikke befinder dig på banen.
Hvis du vil afslutte en bane manuelt, skal
du trykke på stop > trykke på reset og hold
den inde.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Træning
Opvarmning
Du kan inkludere en opvarmning før banen.
Tryk på start for at begynde på banen, og
varm derefter op. Hold dig fra banen, mens
du varmer op. Når du er klar til at starte din
bane, skal du begive dig mod banen. Når
du kommer ind på banen, viser Forerunner
meddelelsen "På banen".
Når du starter en bane, vil din Virtual
Partner også starte banen. Hvis du varmer
op og ikke er på banen, vil din Virtual
Partner genstarte banen fra din aktuelle
position, når du kommer ind på banen
første gang.
Hvis du forvilder dig væk fra banen, viser
Forerunner meddelelsen "Afvigelse". Brug
navigationssiden til at finde tilbage til
banen.
Sletning af en bane
1. Tryk på mode > vælg Træning > Baner.
2. Vælg en bane på listen.
3. Vælg Slet banen.
4. Vælg Ja for at slette banen.
5. Tryk på mode for at afslutte.
Multisport-træning
Triatlon- og duatlonudøvere og andre
multisport-konkurrenter kan drage fordel
af Forerunners multisport-træning. Når
du indstiller en multisport-træning, kan
du skifte mellem sportstilstande og stadig
se din samlede tid og distance for alle
sportsaktiviteterne. Du kan f.eks. skifte fra
tilstanden Cykling til Løb og få vist din
samlede tid og distance for cykling og løb i
løbet af hele træningen.
Forerunner gemmer multisport-træning i
historik og inkluderer samlet tid, distance,
gennemsnitlig puls og kalorier for alle
Brugervejledning til Forerunner 310XT
17
Træning
sportsaktiviteterne i træningen. Den
indeholder også bestemte detaljer for hver
sportsaktivitet.
Du kan bruge multisport-træning manuelt,
eller du kan forudindstille multisporttræning for løb og andre begivenheder.
Oprettelse af en manuel
multisport-træning
Du kan oprette en manuel multisporttræning ved at skifte sportstilstand under
træningen uden at nulstille timeren. Når du
skifter sportstilstande, skal du trykke på
for at få vist siden Multisport Timer.
1. Start og gennemfør en træning i en
hvilken som helst sportsaktivitet. Tryk
på stop for at afslutte din træning, men
undlad at nulstille timeren.
2. Tryk på og hold mode nede, indtil
menuen Skift sport vises.
3. Vælg en anden sport.
Oprettelse af Automatisk
multisport-træning
Hvis du deltager i et løb eller en
begivenhed, kan du indstille en automatisk
multisport-træning, der indeholder hver
sport i begivenheden. Du kan også medtage
skiftetid fra én sport til en anden. Flyt uden
problemer fra sport til sport ved at trykke
på lap-knappen.
1. Tryk på mode > vælg Træning >
Automatisk multisport.
2. Hvis du vil ændre en sportstilstand på
listen, skal du vælge sporten.
3. Vælg en indstilling fra menuen. Rediger
etape ændrer denne sportstilstand til en
anden sport. Indsæt etape indsætter
en anden sportstilstand før denne sport.
Fjern etape fjerner denne sportstilstand
fra listen.
4. Vælg <Tilføj sport> for at tilføje en
sportstilstand sidst på listen.
4. Tryk på start for at starte din træning i
den nye sport.
18
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Træning
5. Vælg Medtag skift for at medtage
skiftetid mellem hver sportstilstand.
6. Vælg Start multisport for at starte din
træning.
Hvis du vil skifte fra én sportstilstand til en
anden, skal du trykke på lap. Hvis du har
medtaget skiftetid, skal du trykke på lap,
når du er færdig med én sport for at starte
skiftetiden. Tryk på lap igen for at afslutte
skiftetiden og begynde den næste sport.
Stop af Automatisk multisport
Tryk på mode > vælg Træning > Stop
multisport. Du kan også rydde en
multisport-træning ved at trykke på stop og
derefter trykke på og holde reset nede for at
nulstille timeren.
Svømning med din
Forerunner
Forerunner er vandtæt til 50 m ved
svømning nær overfladen. Brug timeren til
at registrere din svømmetid.
Bemærk: Forerunner registrerer kun
GPS-data, når du svømmer crawl udenfor.
Tip: Da GPS-signaler kan afbrydes, skal
svømmere og triatleter placere enheden i
en svømmehætte for at få de mest nøjagtige
hastigheds- og distancedata.
1. Tryk og hold mode nede > vælg Andre.
2. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Andre indstillinger > Svøm.
3. Vælg Aktiveret > Ja.
Bemærk: Svømmeindstillingen
skal være aktiveret for at få nøjagtige
distancedata.
4. Tryk på start for at starte timeren.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
19
Træning
5. Når du er færdig med at svømme, skal
du trykke på lap eller stop for at få vist
din distance og gennemsnitshastighed i
datafelterne.
Du skal trykke på stop for at stoppe
timeren.
Bemærk: Sportsdykning med
Forerunner kan skade produktet,
og garantien vil bortfalde.
Brug af nedtællingstimeren
Du kan bruge nedtællingstimeren til
automatisk at starte Forerunner-timeren
efter en angiven nedtælling. Du kan f.eks.
bruge en nedtælling på 30 sekunder, før du
starter en tidsbestemt sprint. Du kan også
angive en nedtælling på 5 minutter før
starten på et bådløb.
20
Bemærk: Under nedtællingen registreres
historikken ikke.
Svømmeindstillingen skal være
deaktiveret, for at du kan få adgang til
nedtællingstimeren.
1. Tryk og hold mode nede > vælg Andre.
2. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Andre indstillinger >
Nedtællingstimer.
3. Vælg Nedtællingstimer > Til.
4. Indtast nedtællingstiden.
5. Tryk på start for at starte
nedtællingstimeren.
Der lyder 5 bip, før timeren starter
automatisk.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Historik
Historik
Forerunner kan registrere op til 1000
omgange og ca. 20 timers detaljerede
sporlogdata (når der registreres ca. 1 punkt
på sporet hvert 4. sekund). Sporlogdata
omfatter din GPS-position (hvis denne
er tilgængelig) og ekstra data som f.eks.
pulsdata.
Lagring af historik
Din enhed gemmer træningsdata baseret på
typen af aktivitet, hvilket tilbehør du har
brugt, samt dine træningsindstillinger.
Du gemmer en aktivitet ved at trykke på
lap/reset i 3 sekunder.
Når Forerunner-hukommelsen er fuld, vises
en fejlmeddelelse.
Bemærk: Din Forerunner sletter eller
overskriver ikke dine data automatisk. Se
side 22 for at finde ud af, hvordan du sletter
historik.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Visning af aktivitetshistorik
Du kan få vist følgende data på din
Forerunner: tid, distance, gennemsnit
for tempo/fart, kalorier, gennemsnitlige
pulsdata og gennemsnitlig kadence.
1. Tryk på mode > vælg Historik >
Aktiviteter.
2. Brug
til at rulle gennem
aktiviteterne. Vælg Se flere til at se
Gennemsnit og Maks. Vælg Se flere >
Se omgange for at få vist oversigtsdata
for omgange.
Visning af resultater
Forerunner registrerer den samlede
distance, der er tilbagelagt, og den tid, du
har trænet med din Forerunner.
Tryk på mode > vælg Historik > Totaler
for at få vist totalerne.
21
Historik
Sletning af historik
1. Tryk på mode > vælg Historik > Slet.
2. Vælg en funktion:
22
•
Individuelle aktiviteter
•
Alle aktiviteter — slet alle
aktiviteter fra historikken.
•
Gamle aktiviteter — slet aktiviteter,
der er registreret for mere end en
måned siden.
•
Totaler — nulstil alle dine totaler.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Navigation
Navigation
Brug GPS-navigationsfunktionerne på
din Forerunner til at se din sti på et kort,
gemme positioner, du vil huske, og finde
hjem.
Tilføjelse af kortsiden
Inden du bruger navigationsfunktionerne,
kan det være en fordel at konfigurere
Forerunner til at vise kortet.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Kort.
2. Vælg Ja i feltet Vis kort.
Tryk på mode for at få vist timeren, kortet
og hovedmenuen. Når du starter timeren
og begynder at bevæge dig, vises en stiplet
linje på kortet, som viser præcis, hvor du
har været. Den stiplede linje kaldes et spor.
for at zoome ind eller ud på
Tryk på
kortet.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Peger mod
nord
Dig
Zoomniveau
Kort
Markering af positioner
En position er et hvilket som helst punkt,
du gemmer i hukommelsen. Hvis du vil
huske seværdigheder eller vende tilbage til
et bestemt sted, kan du markere en position
der. Positionen vises på kortet med et navn
og et symbol. Du kan til enhver tid finde, se
og gå til positioner.
1. Gå til det sted, hvor du vil markere en
position.
2. Tryk på mode > vælg GPS > Gem
placering.
23
Navigation
3. Indtast et navn i det øverste felt.
4. Vælg OK.
Markering af positioner ved hjælp
af længdegrad/breddegrad
1. Tryk på mode > vælg GPS > Gem
placering.
2. Vælg feltet Position. Indtast længde- og
breddegrade for den position, du vil
markere.
Når du går til en position, bliver kort- og
kompassiderne automatisk tilføjet. Tryk på
mode for at se disse sider. På kompasset
peger pilen hen mod positionen. Gå i
pilens retning for at komme til positionen.
Kompasset viser også distancen og
resterende tid, indtil du kommer til
positionen.
3. Foretag om nødvendigt andre
ændringer, og vælg OK.
Finde og gå til en position
1. Tryk på mode > vælg GPS > Gå til
position.
2. Alle dine gemte positioner vises.
3. Tryk på
for at finde en position på
listen, og tryk på enter for at vælge.
4. Vælg Go To. Følg linjen på kortet til
positionen.
Kompas
Stop med at gå til en position
Tryk på mode > vælg GPS >
Stop Go To.
Redigering eller sletning af
en position
1. Tryk på mode > vælg GPS > Gå til
position.
24
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Navigation
2. Vælg den position, som du vil redigere.
3. Rediger oplysningerne efter behov. Vælg
Slet for at slette positionen.
Brug af Tilbage til Start
Hvis du vil vende tilbage til
udgangspunktet, kan Forerunner tage
dig tilbage langs den nøjagtige sti, du
tilbagelagde, ved hjælp af Tilbage til Start.
Tryk på mode > vælg GPS >
Tilbage til Start.
Der vises en linje på kortet fra din aktuelle
position til dit udgangspunkt.
Visning af GPS-oplysninger
Siden Satellit viser oplysninger om de GPSsignaler, Forerunner aktuelt modtager. Tryk
på mode > vælg GPS > Satellitter for at få
vist siden Satellitter.
Der findes oplysninger om GPS på adressen
www.garmin.com/aboutGPS.
på siden Satellitter for at
Tryk på
få vist oplysninger om satellitstyrken. De
sorte søjler repræsenterer styrken af hvert
modtaget satellitsignal (nummeret på
satellitten vises under hver søjle).
Følg linjen tilbage til dit udgangspunkt.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
25
Indstillinger
Indstillinger
Tryk på mode > vælg Indstillinger.
Tip: Når du er færdig med at vælge
indstillinger eller angive værdier på din
Forerunner, skal du trykke på mode for at
gemme indstillingen.
Indstillinger for datafelter
* Angiver et datafelt, som viser statute eller
metriske måleenheder.
** Kræver tilbehør.
Datafelt
Beskrivelse
Dist. – nautisk
Distance i nautiske mil.
Dist. – sidste
omgang
Distance i den senest
gennemførte omgang.
Distance *
Bemærk: Du kan kun få vist siderne for
den sportstilstand, du har valgt i øjeblikket
(side 8).
Den tilbagelagte
distance på den
aktuelle løbetur.
Distance –
omgang *
Tilbagelagt distance
i den nuværende
omgang.
Angivelse af datafelter
Effekt **
Aktuel effekt i watt eller
% FTP.
Effekt – gnsn **
Gennemsnitlig effekt
for hele din aktuelle
køretur.
Datafelter
Du kan vise/skjule de følgende sider og
tilpasse op til fire datafelter på hver af
siderne.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
vælg sportsindstillingen (afhænger af din
aktuelle sportstilstand, se side 8).
2. Vælg Datafelter.
3. Vælg en af træningssiderne.
4. Tryk på
datafelter.
26
for at vælge antallet af
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Effekt –
Kilojoule **
Den totale
(akkumulerede) effekt
målt i kilojoule.
Fart – lodret
Frekvensen for
højdeforøgelse/
reduktion over tid.
Effekt –
Maks. **
Den højeste effekt
opnået under den
aktuelle tur.
Fart – nautisk
Hastighed i knob.
Effekt –
Omgang **
Gennemsnitlig effekt i
den aktuelle omgang.
Fart –
omgang **
Gennemsnitlig
hastighed for den
aktuelle omgang.
Energizone **
Aktuelt interval for
effekt (1-7) baseret
på din FTP eller dine
brugerdefinerede
indstillinger.
Fart – sidste
omgang **
Gennemsnitlig
hastighed i den
seneste hele omgang.
GPSnøjagtighed *
Fejlmargen for din
nøjagtige position.
F.eks. er din GPSposition nøjagtig ned til
+/- 19 fod (5,7 m).
Fart **
Aktuel hastighed.
Fart –
Gennemsnit **
Gennemsnitlig
hastighed for turen.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
27
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Højde *
Højde over/under
havets overflade.
Omgange
Antal tilbagelagte
omgange.
Kadence **
Trin pr. minut
eller pedalarmens
omdrejninger pr. minut.
Puls **
Puls i hjerteslag pr.
minut (bpm).
Kadence –
gnsn. **
Gennemsnitlig kadence
for hele din aktuelle tur.
Puls –
%HRR **
Procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
Kadence –
omgang **
Gennemsnitlig kadence
for den aktuelle
omgang.
Puls –
%maks. **
Procentdel af
maksimale puls.
Kalorier
Antal forbrændte
kalorier.
Puls – gnsn **
Gennemsnitspuls for
turen.
Klokkeslæt
Aktuel tid baseret
på tidsindstillinger
(se side 31).
Standardindstillingerne
opdaterer automatisk
tidsoplysningerne.
Puls – gnsn
%HRR **
Gennemsnitlig
procentdel af heart
rate reserve (maksimal
puls minus hvilepuls)
for turen.
28
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Puls – gnsn
%maks. **
Gennemsnitlig
procentdel af den
maksimale puls for
turen.
Samlet fald
Den samlede
højdedistance ved
nedstigning.
Puls –
omgang **
Gennemsnitspuls for
omgangen.
Samlet stigning
Den samlede
højdedistance ved
stigning.
Puls –
omgang
%HRR **
Gennemsnitlig
procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls
minus hvilepuls) for
omgangen.
Stigning
Puls – omgang
%maks. **
Gennemsnitlig
procentdel af den
maksimale puls for
omgangen.
Beregning af stigning
fordelt på distancen.
Hvis du f.eks. for hver
10 fod stigning (højde)
flytter dig 200 fod
(distance), er din
stigning 5 %.
Tempo **
Aktuelt tempo.
Tempo –
gennemsnit **
Gennemsnitstempo for
turen.
Tempo –
omgang **
Gennemsnitstempo for
den aktuelle omgang.
Tempo –
sidste
omgang **
Gennemsnitstempo
i den seneste hele
omgang.
Tid
Stopur tid.
Pulsgraf **
Linjegraf, der viser din
aktuelle pulszone (1-5).
Pulszone **
Aktuelt interval for puls
(1-5). Standardzonerne
er baseret på din
brugerprofil, maksimal
puls og hvilepuls.
Retning
Den aktuelle retning for
din tur.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
29
Indstillinger
Hvis du vil downloade et sprog, som ikke
leveres sammen med din enhed, skal du gå
til www.garmin.com/intosports og klikke
på Garmin Connect. Din enhed kan kun
indeholde ét downloadet sprog ad gangen.
Datafelt
Beskrivelse
Tid – gået
Den samlede tid
fra start til slut af
aktiviteten (inklusive
eventuelle pauser eller
stop).
Tid – omgang
Tid i den aktuelle
omgang.
Skærm — side 31
Tid – omgang
gnsn.
Gennemsnitlig tid til at
gennemføre omgange
indtil nu.
Tid — side 31
Tid – sidste
omgang
Den brugte tid på
at gennemføre den
seneste hele omgang.
System
Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System.
Toner og vibrationer — side 31
Kort — side 31
Enheder — side 32
Vægt ANT+ — side 32
Fitnessudstyr — side 32
Dataoverførsel — side 33
Første opsætning — kør den første
opsætning for at konfigurere Forerunner.
Sprog — rediger det ‑tekstsprog, der
anvendes på skærmen. Når du ændrer
tekstsproget, ændres sproget for
brugerindtastede data, f.eks. banenavne,
ikke.
30
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Indstillinger
Tænde og slukke for toner og
vibrationer
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Toner og vibration.
2. Vælg mellem følgende muligheder:
•
Tastetoner — slå tastetoner til
eller fra.
•
Meddelelsestoner — slå
meddelelsestoner til eller fra.
•
Meddelelsesvibration — slå
meddelelsesvibration til eller fra.
Ændring af kortindstillingerne
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Kort.
2. Hvis du vil ændre retningen af kortet,
skal du trykke på enter og vælge en
indstilling.
•
Nord op — viser kortet med nord
øverst på skærmen.
•
Spor op — viser kortet med din
rejseretning øverst på skærmen.
Ændring af displayet
3. Hvis du vil vise/skjule waypoints på
kortet, skal du vælge Vis eller Skjul i
feltet Brugerpositioner.
2.
4. Hvis du vil have vist siden Kort som en
del af sideløkken, skal du vælge Ja i
feltet Vis kort.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Display.
Vælg mellem følgende muligheder:
•
•
Tid til lys slukker — vælg, hvor
længe baggrundslyset skal forblive
tændt. Brug en kort indstilling
for baggrundslyset for at spare
batterikapacitet.
Ændring af tidsindstillinger
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Tid.
2. Vælg et tidsformat og en tidszone.
Kontrast — vælg mængden af
skærmkontrast.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
31
Indstillinger
Ændring af måleenheder
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Enheder.
2. Vælg måleenheder for distance, højde,
vægt/højde, tempo/fart og position.
Brug af vægten
Hvis du har en ANT+ kompatibel vægt, kan
enheden læse data fra vægten.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Vægt Ant+.
2. Vælg Aktiveret > Ja.
3. Tryk hurtigt på
på timersiden.
Der vises en meddelelse om, at der
scannes efter vægten.
4. Stå på vægten, når lyset blinker.
Bemærk: Hvis du bruger en vægt,
der måler kropssammensætning, skal
du tage sko og sokker af for at sikre, at
alle kropssammensætningsparametre
læses og registreres.
32
5. Gå ned fra vægten, når lyset ikke blinker
mere.
Bemærk: Hvis der opstår en fejl,
skal du træde af vægten. Træd op på
den, når det angives.
Vægt, kropsfedt og kropsfugtighed vises
på din enhed. Andre vægtdata gemmes på
enheden, og alle data sendes automatisk til
din computer, når du overfører historikken
(side 5).
Tilslutning til fitnessudstyr
Du slutter din enhed til kompatibelt
fitnessudstyr via logoet ANT+ Link Here.
Bemærk: Hvis fitnessudstyret allerede
er aktiveret, skal du gå til trin 3.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Fitnessudstyr.
2. Vælg Aktiveret > Ja.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Indstillinger
3. Tryk på mode for at åbne timersiden.
klar.
blinker for at angive af parringen er
4. Flyt enheden tæt på
logoet ANT+ Link
Here.
Der vises en
meddelelse om, at
fitnessudstyret er registreret.
når din enhed er blevet parret.
Overfører data
Gå væk (10 m) fra andet ANT+-udstyr,
mens Forerunner prøver at blive parret med
computeren for første gang.
1. Kontroller, at computeren er indstillet til
dataoverførsel, og at parring er aktiveret i
ANT Agent. Se side 5.
lyser,
5. Start timeren på fitnessudstyret for at
starte din træning.
Timeren på din enhed starter automatisk.
Hvis du har problemer med tilslutningen,
skal du nulstille fitnessudstyret og parre
igen.
Se www.garmin.com/antplus for flere
instruktioner om tilslutning.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
2. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Data overførsel.
3. Vælg Parring > Til.
4. Placer din Forerunner inden for
computerens rækkevidde (3 m).
5. Når ANT Agenten finder Forerunner, viser
ANT Agent et enheds-ID og spørger, om
den skal parres. Vælg Ja.
6. Din Forerunner skal altid vise det samme
enheds-ID som ANT Agenten. Tryk i
givet fald på ja på Forerunner for at
gennemføre parringen.
33
Indstillinger
Forhindring af dataoverførsel
Hvis du vil forhindre overførsel af data
til/fra en hvilken som helst computer, også
en computer, den er parret med, skal du
trykke på mode > Indstillinger > System >
Data overførsel > Aktiveret > Nej.
Kalorieforbrug og pulsanalyseteknologi
udbydes og understøttes af Firstbeat
Technologies Ltd. Hvis du vil have
flere oplysninger, skal du gå til
http://www.firstbeattechnologies.com/files
/Energy_Expenditure_Estimation.
Send alle data
Om Forerunner
Som standard sender din Forerunner kun
nye data til din computer. Tryk på mode >
vælg Historik > Overfør alle for at sende
alle data til din computer igen.
Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Om Forerunner for at få vist softwareversionen, GPS-versionen samt enhedsID'et.
Brugerprofil
Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Brugerprofil. Forerunner anvender de
informationer, som du angiver om dig selv,
til at beregne kalorieforbruget. Guiden til
første opsætning hjælper dig også med at
konfigurere din profil, inden du begynder at
bruge Forerunner.
34
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Brug af tilbehør
Brug af tilbehør
Følgende ANT+-tilbehør er kompatibelt
med Forerunner 310XT:
•
•
•
Pulssensor
Fodsensor
GSC™ 10 hastigheds- og kadencesensor
til cykel
• USB ANT Stick (se side 5 og side 33)
• ANT+-energimålere fra tredjepart
Du kan købe tilbehør på
http://buy.garmin.com eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
Parring af tilbehør
Parring er tilslutning af ANT+-tilbehør,
f.eks. en pulssensor, til din Forerunner.
Parringsprocessen tager kun få sekunder,
når tilbehøret er aktiveret og fungerer
korrekt. Når de er parret, modtager din
Forerunner kun data fra dit tilbehør, også
selvom du er i nærheden af andet tilbehør.
Når du har parret første gang, vil din
Forerunner automatisk genkende dit
tilbehør, hver gang tilbehøret aktiveres.
Tip: Tilbehøret skal afsende data for at
kunne gennemføre parringsprocessen. Du
skal have pulssensoren på dig, tage et skridt
med din fodsensor på eller dreje pedalen på
din cykel med GSC 10.
Hvis du har købt tilbehør med trådløs
ANT+-teknologi, skal du parre det med din
Forerunner.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
35
Brug af tilbehør
Pulssensor
Der findes oplysninger om montering af
pulssensoren på side 3.
Tip til hjertefrekvensmonitor
Hvis du oplever unøjagtige eller
uregelmæssige pulsdata, kan du afprøve
følgende tip.
•
•
•
36
Fugt elektroderne med vand, spyt eller
elektrodegel.
Brug en bomuldstrøje, eller fugt din
trøje, hvis det er muligt til din aktivitet.
Syntetiske stoffer, der gnider eller
slår mod pulssensoren, kan skabe
statisk elektricitet, der forstyrrer
pulssignalerne.
Gå væk fra kilder til stærke
elektromagnetiske felter og visse
2,4-GHz trådløse sensorer, som
kan forstyrre din pulssensor. Andre
forstyrrende kilder kan være elledninger med meget høj spænding,
elektriske motorer, mikrobølgeovne,
2,4 GHz trådløse telefoner og LANadgangspunkter.
Udskiftning af pulssensorens
batteri
Pulssensoren indeholder et CR2032-batteri,
som kan udskiftes af brugeren.
Bemærk: Følg de lokale retningslinjer
for bortskaffelse af batterier.
1. Brug en lille stjerneskruetrækker til
at fjerne de fire skruer på modulets
bagside.
2. Fjern dækslet og batteriet. Vent 30
sekunder. Sæt det nye batteri i med den
positive side opad.
Bemærk: Vær forsigtig med ikke
at beskadige eller miste dækslets
tætningsring.
3. Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på
plads.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Brug af tilbehør
Bemærk: Efter udskiftning af
batteriet skal du muligvis parre
pulssensoren med din Forerunner igen.
Tip: Du kan maksimere batteriets levetid
ved at fjerne pulsmodulet fra remmen, når
du ikke bruger den.
Vedligeholdelse af
pulssensoren
bemærk: Tag remmen af modulet, før
det rengøres.
bemærk: En sammenhobning af
sved og salt på remmen kan reducere
muligheden for at pulssensoren
rapporterer nøjagtige data.
•
Gå til www.garmin.com
/HRMcare for at få detaljerede
rengøringsinstruktioner.
•
Skyl remmen, hver gang den er blevet
brugt.
•
Vask remmen, hver gang den er blevet
brugt syv gange. Rengøringsmetoden
bestemmes af de symboler, der står på
remmen.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Maskinvask
Håndvask
•
Kom ikke remmen i en tørretumbler.
•
Du kan forlænge levetiden af
pulsmåleren ved at afmontere modulet,
når du ikke bruger den.
Fodsensor
Din Forerunner er kompatibel med en
fodsensor. Du kan bruge din fodsensor til
at sende data til din Forerunner, når du
træner indendørs, eller når dit GPS-signal
er svagt, eller du mister satellitsignalerne.
Fodsensoren er på standby og klar til at
sende data (ligesom pulssensoren). Du skal
parre din fodsensor med din Forerunner.
37
Brug af tilbehør
Sådan kalibrerer du fodsensoren
Det er valgfrit, om du vil kalibrere
din fodsensor, men det kan forbedre
nøjagtigheden. Der er tre måder at justere
kalibreringen på: distance, GPS og manuelt.
Distancekalibrering
For at få de bedste resultater bør
fodsensoren kalibreres ved at bruge den
inderste bane i en standardomgang. En
standardomgang (2 omgange = 800 m) er
mere nøjagtig end et løbebånd.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Løbeindstillinger > Fodsensor.
9. Tryk på stop.
GPS-kalibrering
Du skal have GPS-signaler for at kunne
kalibrere fodsensoren vha. GPS.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Løbeindstillinger > Fodsensor.
2. Svar Ja på spørgsmålet Er der en
fodsensor?
3. Vælg Kalibrer.
4. Vælg Efter GPS.
5. Vælg Fortsæt.
6. Tryk på Start.
2. Svar Ja til spørgsmålet Er der en
fodsensor?
7. Løb eller gå. Forerunner giver dig
besked, når du er nået langt nok.
3. Vælg Kalibrer.
Manuel kalibrering
4. Vælg Efter distance.
5. Vælg en distance.
6. Vælg fortsæt.
7. Tryk på start for at begynde
registreringen.
8. Løb eller gå distancen.
38
Hvis du synes fodsensordistancen er lidt for
lang eller lidt for kort, når du løber, kan du
justere kalibreringsfaktoren manuelt.
Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Løbeindstillinger > Fodsensor >
Kalibreringsfaktor. Juster kalibreringsfaktoren. Øg kalibreringsfaktoren,
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Brug af tilbehør
hvis din distance er for kort, og sænk
kalibreringsfaktoren, hvis din distance er
for lang.
GSC 10 cykelsensor
Din Forerunner er kompatibel med
hastigheds- og kadencesensoren GSC 10
til cykler. Du skal parre GSC 10
med din Forerunner. Du skal bruge
cykelsportstilstand.
Opsætning af cykelsensoren
Det er valgfrit, om du vil kalibrere
din cykelsensor, men det kan forbedre
nøjagtigheden.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > cyklens navn >
ANT+Spd/Cad.
2. Svar Ja på spørgsmålet Er der
cykelsensorer?
Cykeloplysninger
Hvis du vil indtaste specifikke oplysninger
om din cykel for at kalibrere dine sensorer
mere nøjagtigt, skal du udføre følgende
trin:
1. Tryk på og hold mode nede for at vælge
cykelsportstilstand.
2. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > cyklens navn >
Cykeloplysninger.
3. Rediger oplysningerne i felterne Navn,
Vægt og Triptæller.
4. Du kan vælge Brugerdefineret i feltet
Hjulstør. for manuelt at indtaste din
hjulstørrelse.
Bemærk: Standardindstillingen er
Automatisk. Din hjulstørrelse beregnes
automatisk vha. GPS-distancen.
3. Tryk evt. på Flere for sensortype.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
39
Brug af tilbehør
Datalagring
Forerunner anvender avanceret lagring.
Den optager nøglepunkter, hvor du skifter
retning, fart eller puls.
Når der foretages parring med en
energimåler fra tredjepart (side 40),
registrerer Forerunner punkter hvert
sekund. Ved registrering af punkter hvert
sekund bruges der mere af den tilgængelige
hukommelse på Forerunner, men der
dannes en meget nøjagtig måling af din tur.
Hvis du vil have en liste over kompatible
energimålere fra tredjeparter, skal du gå til
www.garmin.com.
Energimåler
Energikalibrering
Hvis du vil have specifikke kalibreringsinstruktioner til din energimåler, skal du se
producentens instruktioner.
Før du kan kalibrere din energimåler, skal
den være korrekt påsat og aktivt registrere
data. Du skal bruge cykelsportstilstand.
40
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > cyklens navn >
ANT+Energi.
2. Svar Ja på spørgsmålet Energimåler
tilgængelig?
3. Vælg Kalibrer.
4. Hold energimåleren aktiv ved at træde i
pedalerne, indtil meddelelsen vises.
Energizoner
Du skal bruge cykelsportstilstand.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > cyklens navn >
Energizoner.
2. Vælg Bas. på FTP eller Brug.def.
Der kan indstilles syv tilpassede
energizoner (1=lavest, 7=højest). Hvis du
kender din FTP-værdi (functional threshold
power: funktionelle grænseenergi), kan
du indtaste den og lade enheden beregne
dine energizoner automatisk. Du kan også
indtaste dine energizoner manuelt.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Appendiks
Appendiks
Nulstilling af Forerunner
Hvis din Forerunner ikke fungerer korrekt,
skal du trykke på og holde mode og lap/
reset nede på samme tid, indtil skærmen
bliver tom (ca. 7 sekunder) for at nulstille
Forerunner. Dette sletter ikke dine data eller
indstillinger.
Sletning af brugerdata
Bemærk: Det sletter alle
bruger‑angivne oplysninger herunder
historik.
1. Sluk Forerunner.
2. Tryk og hold mode og
meddelelsen vises.
nede, indtil
3. Vælg Ja for at slette alle brugerdata.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Pleje af Forerunner
Rens Forerunner og den valgfri pulssensor
med en klud fugtet med en skånsom
rengøringsmiddelopløsning. Tør den
af. Undgå kemiske rengøringsmidler
og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Lad være med at opbevare din Forerunner,
hvor der kan opstå langvarig udsættelse
for ekstreme temperaturer (som f.eks.
i bagagerummet), da der kan opstå
permanent skade.
Brugeroplysninger, f.eks. historik,
positioner og spor, gemmes på ubestemt
tid i enhedens hukommelse uden behov
for ekstern strøm. Tag sikkerhedskopier af
vigtige brugerdata ved at overføre dem til
Garmin Connect. Se side 5.
41
Appendiks
Opdatering af software til
Forerunner med Garmin
Connect
Gå til www.garmin.com/intosports for
at få oplysninger om opdateringer til
Forerunner-software og webbaseret
Garmin Connect-software.
Hvis der er ny software til rådighed,
vil Garmin Connect bede dig om at
opdatere softwaren til Forerunner. Følg
vejledningen på skærmen. Sørg for, at din
enhed er i nærheden af computeren under
opdateringsprocessen.
Batterioplysninger
Den faktiske batterilevetid afhænger
af brugen af følgende elementer:
GPS, baggrundslys og ANT+computertilslutning.
Med et fuldt opladet batteri kan Forerunner
fungere i op til 20 timer med GPS tændt.
42
Specifikationer
Forerunner
Enhedens størrelse, uden remme:
B × L × D: 2,13 × 2,20 ×
0,75 tommer (54 × 56 × 19 mm)
Vægt: 2,5 oz. (72 g)
Display: 1,3 × 0,8 tommer (33 × 21 mm),
opløsning på 160 × 100 pixel, med
LED-baggrundslys.
Vandtæt: Svømning ved overfladen
Datalagring: Cirka 20 timers data (når der
registreres ca. 1 punkt på sporet hvert
4. sekund).
Hukommelse: op til 1000 omgange,
100 brugerpositioner (waypoints).
Computergrænseflade: USB ANT Stick
Batteritype: 700 mA genopladeligt
litiumionbatteri
Batterilevetid: op til 20 timer, normal
brug.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Appendiks
Arbejdstemperatur: Fra -4 °F til 140 °F
(fra -20 °C til 60 °C)
Opladningstemperaturområde:
Fra 32 °F til 122 °F
(fra 0 °C til 50 °C)
Radiofrekvens/protokol:
Trådløs 2,4 GHz/ANT+
kommunikationsprotokol
GPS-antenne: indbygget
GPS-modtager: højfølsom, integreret
USB ANT Stick
Fysisk størrelse: L × B × D:
2,32 × 0,71 × 0,28 tommer
(59 × 18 × 7 mm)
Vægt: 0,01 lbs. (6 g)
Rækkevidde: Cirka 16,4 ft. (5 m)
Driftstemperatur: Fra 14 °F til 122 °F
(fra -10 °C til 50 °C)
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Radiofrekvens/protokol:
Trådløs 2,4 GHz/ANT+
kommunikationsprotokol
Strømkilde: USB
Pulssensor
Fysisk størrelse: L × B × D:
2,4 × 1,3 × 0,4 tommer
(62 × 34 × 11 mm)
Remmens længde: kan udvides fra
21 tommer til 29,5 tommer
(kan udvides fra 53 cm til 75 cm)
Vægt: 1,6 oz. (45 g)
Vandtæt: 98,4 ft. (30 m)
Bemærk: Dette produkt kan ikke
sende pulsdata til din GPS-enhed under
svømning.
Rækkevidde: ca. 9,8 ft. (3 m)
Batteri: CR2032 (3 V) perkloratmateriale,
kan udskiftes af brugeren – særlig
håndtering kan være nødvendig.
Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
43
Appendiks
Batterilevetid: ca. 4,5 år (1 time pr. dag)
Driftstemperatur: fra 23 °F til 122 °F
(fra -5 °C til 50 °C)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz/ANT+
trådløs kommunikationsprotokol
Systemkompatibilitet: ANT+
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE FORERUNNER
ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF
VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE.
LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at
bruge softwaren i denne enhed ("Softwaren")
i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver
hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin
og er beskyttet ifølge amerikansk lov om
ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at
softwarens struktur, organisering og kode er
44
værdifulde forretningshemmeligheder, ejet
af Garmin, og at softwaren i kildekodeform
er en værdifuld forretningshemmelighed, der
forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller dele af denne ikke må skilles
ad, demonteres, modificeres, ommonteres,
omstruktureres eller reduceres til læsbar
form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software.
Du accepterer, at du ikke må eksportere eller
reeksportere produktet til noget land i strid
med USA's love om eksportregulering.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at dette produkt
overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktivet 1999/5/EC. Hvis
du vil se hele overensstemmelseserklæringen,
skal du gå til www.garmin.com/compliance.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Appendiks
Fejlsøgning
Problem
Løsning/svar
Min Forerunner får
aldrig satellitsignaler.
Tryk på mode > vælg GPS > GPS-status. Kontroller, at GPS
er aktiveret. Tag din Forerunner med udenfor og væk fra høje
bygninger. Stå stille i flere minutter.
Min batteriindikator
synes ikke at være
præcis.
Lad din Forerunner aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at
afbryde opladningen).
Hold dig 10 m fra andet ANT+-tilbehør under parringen. Bring
Pulssensoren,
Forerunner inden for rækkevidde (3 m) af pulssensoren under
fodsensoren eller
parring. Genstart scanningen efter tilbehør (se side 35). Sørg for, at
GSC 10 kan ikke parres
tilbehøret afsender data (f.eks. skal du bære pulssensoren på dig).
med min Forerunner.
Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet i tilbehøret.
Pulsdata er unøjagtige.
Se side 36.
Remmen på
Man kan købe en elastisk rem, der er mindre. Gå til
pulssensoren er for stor. http://buy.garmin.com.
Kontroller, at fitnessudstyret er aktiveret (side 32). Tryk på mode for
Min Forerunner kan ikke
at gå gennem menusiderne, indtil du får vist timersiden igen. Hvis
parres med kompatibelt
du stadigvæk ikke kan parre, skal du nulstille enheden (side 41) og
fitnessudstyr.
det kompatible fitnessudstyr.
Brugervejledning til Forerunner 310XT
45
Appendiks
Problem
Løsning/svar
Nogle af mine data
findes ikke i min
Forerunner.
Forerunner vil ikke længere registrere data, hvis du ikke overfører
dataene til din computer. Overfør data regelmæssigt for at undgå at
miste data.
Pulszonetabel
% af den maksimale Opfattet anstrengelse
puls eller hvilepuls
Fordele
1
50–60%
Afslappet, behageligt tempo;
rytmisk åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau; nedsætter
stress
2
60–70%
Behageligt tempo; lidt dybere
åndedræt, muligt at snakke
Grundlæggende
kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70–80%
Moderat tempo; mere besværligt
at snakke
Forbedret aerob kapacitet;
optimal kredsløbstræning
4
80–90%
Hurtigt tempo og lettere
ukomfortabelt; forceret åndedræt
Forbedret anaerob kapacitet
og tærskel; forbedret
hastighed
5
90–100%
Sprintertempo, kan ikke
opretholdes i længere tid;
besværet åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget styrke
46
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Indeks
Indeks
A
aktivitetsniveau 7
alarmer 12
Auto. pause 9
Automatisk multisport 18
Automatisk omgang 8
Automatisk rullefunktion 10
B
baggrundslys 31
batteri
information 42
opladning 1
brugerprofil 34
C
cykelstilstand
17
cykeltilbehør 39
D
data, slette bruger 41
datafelter 26
distancedatafelter 26
E
energi
kalibrering 40
meter 40
zoner 40
enheder 30
enheds-ID 34
etaper 16
slette 17
F
fejlfinding 45
Firstbeat Technologies Ltd 34
fitnessudstyr
fejlfinding 45
tilslutning 32
fodsensor 37
kalibrere 37
Brugervejledning til Forerunner 310XT
G
Garmin Connect i, 5, 30, 42
Garmins produktsupport i
gå til position 24
GPS 23–25
GSC 10 39
H
hastighedsdatafelter 27
historik
gemme 21
slette 22
vise 21
højdedatafelter 28
I
ikoner 6
intervaltræning 13
47
Indeks
K
kadencedatafelter 28
kalibrering
cykelsensor (GSC 10) 39
energimåler 40
fodsensor 37
GSC 10 39
kalorier 28
kompas 24
kort 23
L
licensaftale 44
light 31
litiumionbatteri 42
M
Multisport, Automatisk 18
multisport-træning 17–19
myGarmin 5
48
puls
N
navigation 23–25
nedtællingstimer 20
O
omgang ii
opdatering af software 42
P
parring
computer 33
fitnessudstyr 33
pulssensor 3
tilbehør 35
positioner
finde 24
markere 23
slette 24
produktregistrering i
produktsupport i
profil, bruger 34
datafelter 28
indstillinger 4
zoner 10, 46
pulssensor 3, 36
batteri 36
rengøring 37
tip 36
R
registrering i
rengøre Forerunner 41
S
satellitsignaler
modtagelse 2
siden satellitter 25
skærmkontrast 31
slette
avanceret træning 16
etaper 17
historik 22
Brugervejledning til Forerunner 310XT
Indeks
slette data 41
slette oplysninger 41
softwaredownload 5
softwarelicensaftale 44
softwareopdatering 42
specifikationer 42
sportstilstand 8
sprog 30
statusikoner 6
stigning 29
svømning 19–20
U
USB ANT Stick™ 5
V
vægt 32
Virtual Partner 11, 12, 16
Z
zoner
energi 40
puls 10
T
taster ii
låse 5
tekniske specifikationer 42
tidsdatafelter 29
tidszone, ændre 31
tilbehør 33, 35–40
toner 31
totaler 21
træning 8, 13
brugerdefineret 14
interval 13
Brugervejledning til Forerunner 310XT
49
Hvis du vil have de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garminprodukts levetid, skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen www.garmin.com.
© 2009–2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
November 2012
Delnummer 190-01064-36 Rev. D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising