Garmin | Forerunner® 305 | User guide | Garmin Forerunner® 305 Podręcznik użytkownika

Garmin Forerunner® 305 Podręcznik użytkownika
Forerunner 205/305
®
osobisty trener
instrukcja obsługi
© 2006 Garmin Ltd. oraz jej podwykonawcy
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Tel. 913/397.8200 lub
800/800.1020
Fax 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey
Park Industrial Estate, Romsey,
SO51 9DL, U.K.
Tel. 44/0870.8501241
Fax 44/0870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Wszystkie prawa zastrzeżone. Za wyjątkiem przypadków podanych poniżej, żadna część tej instrukcji nie może być reprodukowana, kopiowana, transmitowana, pobierana lub zapisywana na
jakimkolwiek nośniku, dla jakichkolwiek potrzeb, bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Garmin. Niniejszym Garmin udziela zezwolenia na pobranie pojedynczej kopii tej instrukcji obsługi na dysk
twardy lub inny elektroniczny nośnik pamięci, w celu jej przeglądania oraz wydrukowania pojedynczej kopii tej instrukcji lub jej części, pod warunkiem że ta elektroniczna lub drukowana kopia instrukcji zawierać będzie pełny tekst informacji o prawach autorskich oraz że jakakolwiek nieautoryzowana komercyjna dystrybucja tej instrukcji lub jakiejkolwiek jej części jest ściśle zabroniona.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Garmin zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian lub modernizacji w swoich produktach oraz wprowadzania
zmian w zawartości tego dokumentu, bez konieczności powiadomienia jakiejkolwiek osoby lub organizacji o wprowadzonych zmianach lub modernizacjach. Aktualną wersję oprogramowania wewnętrznego oraz dodatkowe informacje na temat wykorzystywania i obsługi tego i innych produktów firmy Garmin znajdziesz w serwisach internetowych www.garmin.com oraz www.garmin.pl.
Garmin®, Forerunner®, Auto Lap® i Auto Pause® są zarejestrowanymi znakami handlowymi, a Virtual Partner™ i Garmin Training Center™ są znakami handlowymi firmy
Garmin Ltd. i nie mogą one być używane wyraźnego zezwolenia firmy Garmin.
Produkt ten wykorzystuje technologie, których właścicielem jest SiRF Technology, Inc.
Technologia SiRF jest chroniona prawem patentowym. SiRF, SiRFstar oraz logo SiRF
są zarejestrowanymi znakami handlowymi SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII i SiRF
Powered są znakami handlowymi firmy SiRF Technology, Inc.
Wstęp
Spis
Wstęp..................................... i
Kontakt z Garmin........................ ii
Rozpoczynamy.................... 1
Ładowanie Akumulatora.............1
Odbiór Sygnałów z Satelit...........2
Używanie Czujnika Tętna...........3
Wydłużanie Paska......................5
Przyciski......................................6
Ekrany.........................................7
Profil Użytkownika......................8
Trening.................................. 9
Alerty...........................................9
Auto Pause® . ...........................12
Auto Lap® . ...............................13
Virtual Partner™ . ......................15
Treningi: Szybki, Interwałowy i
Zaawansowany...................16
Wyścigi.....................................24
Treningi Multi-sport...................26
Historia............................... 29
Treści
Nawigacja........................... 33
Wyświetlanie Mapy...................33
Zaznaczanie Pozycji.................34
Tworzenie i Używanie Tras.......36
Informacje GPS........................38
Ustawienia.......................... 39
Ustawienia Ogólne....................39
Zapisywanie Danych.................42
Zmiana Ustawień Sportu..........45
Strefy Tempa / Prędkości..........46
Strefy Tętna..............................47
Dodatki............................... 49
Czyszczenie i Konserwacja......49
Pola Danych.............................50
Informacje o Tętnie...................53
Garmin Training Center............57
Specyfikacja Techniczna...........58
Warunki Gwarancji....................59
Uwagi........................................64
Ostrzeżenia...............................65
Przeglądanie Historii.................30
Usuwanie Historii......................32
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Wstęp
Kontakt z Garmin
Jeśli podczas używania Forerunner’a napotkasz na jakieś trudności lub
będziesz miał pytania możesz skontaktować się w U.S.A.: Garmin Product Support tel.:913/397.8200 lub 800/800.1020, Pon.-Pt., 8 am–5 pm
strefy US-Central; lub e-mail: techsupp@garmin.com.
W Europie, skontaktuj się z Garmin (Europe) Ltd., tel. 44/0870.8501241.
W Polsce - EXCEL Systemy Nawigacyjne, tel 91/4243880, Pon.-Pt. 9-16.
Rejestracja Produktu
Pomóż nam lepiej Cię obsłużyć, dokonując rejestracji on-line jeszcze
dziś! Odwiedź serwis www.garmin.com i skorzystaj z linku Product Registration. Numer seryjny odbiornika znajduje się z tyłu urządzenia.
Skorzystaj z pól poniżej i zanotuj numer seryjny Twojego odbiornika (8
cyfrowy, umieszczony z tyłu odbiornika pod opaską), który może być
potrzebny w przypadku zgubienia, kradzieży czy serwisowania urządzenia. Przechowuj dowód zakupu urządzenia w bezpiecznym miejscu,
lub dołącz jego kserokopię do instrukcji.
Numer Seryjny:
ii
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Rozpoczynamy
Rozpoczynamy
Ładowanie Akumulatora
Przed użyciem, Forerunner’a należy ładować przez trzy godziny. Gdy
bateria jest w pełni naładowana, wystarcza na ok. 10 godzin pracy. Aby
zapobiec korozji styków, zanim rozpoczniesz ładowanie lub podłączysz urządzenie do komputera upewnij się, że jest suche.
Aby naładować akumulator:
1. Umieść Forerunner’a w stacji dokującej.
2. Podłącz wtyczkę mini-USB zasilacza do gniazdka w stacji dokującej. Podłącz zasilacz do sieci.
port mini-USB
stacja
dokująca
UWAGA: Forerunner nie może być ładowany gdy temperatura jest poza zakresem 0°C–50°C (32°F–122°F).
Forerunner będzie również ładowany, gdy będzie podłączony do portu
USB komputera, przy pomocy kabla dostarczonego w pakiecie. Jednak
przed podłączeniem do komputera należy zainstalować oprogramowanie Garmin Training Center. Instrukcje dot. instalacji programu Training
Center znajdują się na stronie 57.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Rozpoczynamy
Odbiór Sygnałów z
Satelit
Zanim rozpoczniesz użytkowanie
Forerunner’a, musi on ustalić pozycję, odbierając sygnały z satelit GPS. W tym celu wyjdź na zewnątrz, w miejsce oddalone od
budynków i drzew. Akwizycja sygnałów satelitarnych przeważnie
zajmuje 30–60 sek.
Aby odebrać sygnały satelit
GPS:
Wyjdź na zewnątrz, na otwartą
przestrzeń i włącz urządzenie naciskając przycisk Power .
Poczekaj, aż Forerunner wyszuka satelity. Aby zapewnić najlepszy odbiór sygnałów, upewnij się,
że antena jest skierowana ku górze. Podczas akwizycji sygnału
stój nieruchomo na otwartej przestrzeni - nie chodź ani nie biegnij
- dopóki ekran Lokalizacja Satelitów nie zniknie.
Tutaj znajduje
się antena GPS
Gdy ekran Lokalizacja Satelitów
zniknie, możesz rozpocząć bieg
lub inne ćwiczenia.
W jaki sposób wyłączyć moduł
GPS i używać Forerunner’a w pomieszczeniu - zobacz str. 40.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Rozpoczynamy
Używanie Czujnika Tętna
Uwaga: Czujni tętna nie jest obsługiwany przez Forerunner 205.
Czujnik Tętna zakładaj bezpośrednio na skórę, zaraz pod klatką piersiową. Czujnik powinien być założony tak, aby zapewnić wygodę i pozostawać na miejscu podczas ćwiczeń.
Aby umiejscowić Czujnik Tętna:
1. Włóż końcówkę paska elastycznego w slot czujnika tętna i dociśnij
ją, aby zablokowała się.
sensory
2. Zwilż oba sensory znajdujące się z tyłu Czujnika Tętna, aby zapewnić dobre przewodzenie sygnału elektrycznego pulsu do czujnika.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Rozpoczynamy
3. Drugą końcówkę paska elastycznego włóż w drugi slot
czujnika, zapinając w ten sposób czujnik dookoła klatki
piersiowej.
UWAGA: Jeśli występują problemy z
nieregularnymi bądź błędnymi odczytami tętna, umieść czujnik na plecach
zamiast na klatce piersiowej lub zastosuj żel do elektrod.
4. Włącz Forerunner’a i trzymaj
go w odległości nie większej
niż 3 metry od czujnika tętna.
Gdy Forerunner zacznie odbierać
dane z czujnika tętna Ikona Tętna na Ekranie Stopera zmieni się z
migającej na stałą.
Upewnij się, żeby podczas pierwszego łączenia się (parowania)
Forerunner’a z czujnikiem, w pobliżu nie znajdowały się inne czujniki. Gdy Forerunner sparuje się
z twoim czujnikiem tętna, inne
czujniki znajdujące się w pobliżu
nie będą miały wpływu na pracę
urządzenia. Więcej informacji na
temat parowania oraz rowiązywania problemów z czujnikiem znajdziesz na stronach 55-56.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Rozpoczynamy
Wydłużanie Paska
Jeśli pasek Forerunner’a nie jest
wystarczająco długi, abyś mógł
zapiąć go na nadgarstku, możesz
wymienić część paska na dłuższą, dostarczoną w pakiecie.
Aby wydłużyć pasek:
1. Usuń krótszą część paska (ze
sprzączką). Za pomocą dołączonego narzędzia do zdejmowania sztyftów, wciśnij jeden teleskop i wyciągnij sztyft
z gniazda obudowy.
2. Przełóż sztyft do dłuższego
paska i załóż go. Umieść jeden koniec sztyftu w gnieździe w obudowie.
3. Ściśnij teleskop sztyftu i włóż
go w drugie gniazdo w obudowie.
Urządzenie do
zdejmowania sztyftów
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Rozpoczynamy
Przyciski
➊
Power
➋
mode
➌
lap/reset
➍
start/stop
➎
enter
➏
• Naciśnij i przytrzymaj aby wł./wył.
• Naciśnij aby wł./wył. podświetlenie.
➊
➋
• Naciśnij aby zobaczyć Stoper lub Menu Główne.
• Naciśnij aby wyjść z menu lub ekranu.
• Naciśnij i przytrzymaj aby zmienić sport.
➏
➎
➌
➍
• Naciśnij aby rozpocząć nowe okrążenie.
• Naciśnij i przytrzymaj aby wyzerować stoper.
Naciśnij aby uruchomić / zatrzymać stoper.
Naciśnij aby wybrać opcję lub potwierdzić komunikat.
arrows
• Naciśnij aby podświetlić opcję.
• Naciśnij aby poruszać się między opcjami menu i polami danych.
Uwaga: J eśli urządzenie przestanie reagować na naciśnięcia przycisków, naciśnij jednocześnie przyciski mode i lap/reset aby zresetować urządzenie.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Rozpoczynamy
Ekrany
Naciskaj przycisk mode aby przechodzić pomiędzy ekranem Stopera i
Menu Głównym.
Stoper
Menu Główne
mode
Ikona
Tętna
(FR 305)
Ikona
Baterii
Ikona aktualnie
aktywnego sportu
Gdy wyświetlony jest Stoper, naciskaj przyciski
aby wyświetlić kolejne ekrany Stopera. Ekrany mogą przełączać się automatycznie (zob.
str. 41). Aby zmienić wyświetlane pola danych - zob. str. 39.
Ekrany Stopera
Naciśnij i przytrzymaj w dowolnym momencie
przycisk mode aby zmienić aktywny sport.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Rozpoczynamy
Profil Użytkownika
Forerunner wykorzystuje podane
przez ciebie informacje do obliczania spalania kalorii. Ustal swój
profil użytkownika przed rozpoczęciem używania Forerunnera, aby zapewnić dokładność danych.
Aby określić profil użytkownika:
1. Naciśnij mode aby przejść do
Menu Głównego.
2. Wybierz Ustawienia > Ogólne
> Profil Użytkownika.
3. Używając przycisków
i enter wprowadź płeć, datę
urodzenia oraz wagę.
Wybierz strzałki aby
przesunąć kursor
na następny lub
poprzedni znak
Tylko Forerunner 305: Gdy ustawiasz profil użytkownika po raz
pierwszy, pojawi się komunikat
Max HR (max. tętno). Wybierz
Tak aby dostosować maksymalne
tętno do profilu użytkownika.
PORADA: Naciśnij mode aby wyjść
z menu lub ekranu. Naciskając wielokrotnie mode możesz wrócić do Stopera lub Menu Głównego.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Trening
Trening
UWAGA: Zanim zmienisz program
ćwiczeń skonsultuj to z Twoim trenerem.
Za pomocą Forerunner’a możesz określać cele treningu i alarmy, trenować z Wirtualnym Partnerem (Virtual Partner™), ustalać
proste i zaawansowane ćwiczenia oraz planować trasy na postawie zarejestrowanych „biegów”.
Alerty
Dzięki alertom Forerunner’a możesz prowadzić trening do osiągnięcia założonego czasu, odległości, prędkości lub tętna. Alerty
mogą być ustawione oddzielnie
dla każdego sportu.
Alerty Czasu i Odległości
Alerty czasu i odległości są użyteczne przy długich biegach, gdy
celem treningu jest osiągnięcie
określonego czasu lub odległości.
Gdy osiągniesz założony cel, Forerunner zapiszczy i wyświetli komunikat.
Aby ustawić alert czasu lub
odległości:
1. Naciśnij mode aby wywołać
Menu Główne. Wybierz Trening.
2. Wybierz Opcje Treningu >
Alerty > Alert Czas/Dyst.
3. W polu Alert Czasu wybierz
Raz lub Powtórz.
UWAGA: Alerty nie działają przy treningach: szybkim, interwale i zaawansowanym.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Trening
4. Wprowadź żądany czas w
polu Alert przy.
5. W polu Alert Dystansu wybierz Raz lub Powtórz.
6. Wprowadź żądaną odległość
w polu Alert przy.
PORADA: Aby wyjść kilkakrotnie naciśnij przycisk mode.
Używanie Alertów Tempa/
Prędkości
Alerty Tempa (w trybach Rowerowym i Innym nazywane Alertami Prędkości) powiadamiają cię o
przekroczeniu ustalonego tempa.
Alert Tempa wykorzystuje Strefy Tempa, które są zdefiniowanymi zakresami wartości tempa przechowywanymi w pamięci
Forerunner’a. Więcej na ten temat znajdziesz na str. 46.
10
Aby ustawić alert tempa /
prędkości:
1. Naciśnij mode aby wywołać
Menu Główne. Następnie wybierz Trening.
2. Wybierz Opcje Treningu
> Alerty > Alert Tempa
(Prędkości).
3. W polu Alert Dużego Tempa
(Dużej Prędkości) wybierz
strefę tempa / prędkości lub
wybierz opcję Własne i wprowadź wartość alarmu.
4. To samo wykonaj dla pola
Alert Małego Tempa (Małej
Prędkości).
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Trening
Alerty Tętna
UWAGA: Alerty tętna dostępne są
tylko w Forerunner 305.
Alert tętna informuje cię o przekroczeniu lub spadku poniżej
określonej liczby uderzeń serca
na minutę (bpm).
Alerty tętna mogą również powiadamiać o przekroczeniu lub spadku poniżej określonej strefy tętna - zakresu uderzeń na minutę.
Pięć powszechnie przyjętych stref
tętna może pomóc określić intensywność Twojego treningu. Więcej informacji na ten temat oraz o
strefach tętna - zob. str. 47.
Aby ustawić alert tętna:
1. Naciśnij mode aby przejść do
Menu Głównego. Następnie
wybierz Trening.
2. Wybierz Opcje Treningu >
Alerty > Alert Tętna.
3. W polu Alert min. tętna, wybierz strefę lub opcję Własne
aby określić własną wartość
alarmową.
4. Powtórz powyższy krok
dla pola Alert max. tętna.
Maksymalna dopuszczalna
wartość to 235 bpm.
UWAGA: Gdy podajesz własną wartość tętna, musisz ustawić alerty minimalnej i maksymalnej wartości o
różnicy przynajmniej 5 bpm.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi11
Trening
Używanie Alertu Rytmu
Pedałowania
Uwaga: Alerty rytmu pedałowania dostępne są tylko w Forerunner 305 i tylko
w trybie Rowerowym.
Jeśli posiadasz czujnik pedałowania Garmin, możesz używać alertów rytmu pedałowania. Alerty rytmu pedałowania powiadamiają o
przekroczeniu lub spadku poniżej
określonej wartości obrotów ramienia korby na minutę (rpm).
Ustawienia alertu rytmu pedałowania są podobne do ustawień
alertu tętna. Maksymalna dopuszczalna wartość rytmu to 255. Aby
ustawić alert rytmu, uaktywnij
Tryb Rowerowy.
Więcej informacji o czujniku pedałowania znajdziesz na stronie
www.garmin.com.
12
Auto Pause®
Możesz ustawić Forerunner’a aby
podczas treningu automatycznie
pauzował stoper gdy przestaniesz
się poruszać lub tempo spadnie poniżej określonej wartości. Ustawienie to jest pomocne gdy trasa treningu zawiera miejsca w których
musisz zwolnić lub zatrzymać się
(np. skrzyżowania).
Gdy włączysz funkcję Auto Pause,
Forerunner rejestruje czas pauzy
jako Czas Zatrzym. a odległość przebytą w trakcie pauzy jako Dystans
Zatrzym. Pola te możesz dodać do
ekranu Stopera (zob. str. 39).
UWAGA: Czas i Dystans zatrzymania
dla funkcji Auto Pause nie są zapamiętywane w historii.
UWAGA: Auto Pause nie działa przy treningach typu Interwał i Zaawansowany.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Trening
Aby włączyć Auto Pause:
1. Naciśnij mode aby przejść do
Menu Głównego.
2. Wybierz Trening > Opcje
Treningu > Auto Pause.
3. W polu Auto pauza stopera
wybierz Po zatrzymaniu lub
Własne tempo (prędkość) aby
podać własną wartość.
Auto Lap®
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego rozpoczęcia zliczania
nowego okrążenia (odcinka) po
przebyciu określonej odległości
lub osiągnięciu określonego punktu na trasie treningu. Jest to pomocne dla porównania wyników
w różnych częściach trasy (np. na
danym odcinku czy wzniesieniu).
UWAGA: Funkcja Auto Lap nie działa przy treningach typu Szybki, Interwał i Zaawansowany.
PORADA: Aby wyjść do ekranów
głównych naciskaj mode.
Aby włączyć Auto Lap:
1. Naciśnij mode aby przejść do
Menu Głównego.
2. Wybierz Trening > Opcje
Treningu > Auto Lap.
3. W polu Aut. zalicz. okrążenia wybierz Wg. dystansu aby
określić wartość.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi13
Trening
•
Auto Lap - Wg. dystansu
Jeśli wybierzesz opcję Wg.
pozycji, Forerunner automatycznie zaliczy okrążenie po
każdym przekroczeniu wybranego punktu. Dla tego ustawienia możesz wybrać następujące opcje:
Auto Lap - Wg. pozycji
•
14
Tylko przyc. Lap - rozpoczyna
nowe okrążenie po każdym naciśnięciu przycisku lap i przekroczeniu określonej pozycji.
•
Start i Lap - rozpoczyna nowe
okrążenie po każdym przekroczeniu punktu początkowego,
naciśnięciu przycisku lap oraz
przekroczeniu określonej pozycji.
Zazn i okrążenie - rozpoczyna nowe okrążenie od pozycji
zaznaczonej przed rozpoczęciem treningu, po każdym naciśnięciu lap oraz przekroczeniu określonej pozycji.
Jeśli wybierzesz opcję If you
select Zazn i okrążenie, udaj
się do miejsca, od którego
chcesz rozpocząć pierwsze
okrążenie. Następnie wybierz
Zaznacz pozycję. Gdy przekroczysz tą pozycję podczas
treningu, Forerunner automatycznie zaliczy okrążenie.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Trening
Wirtualny Partner™
Wirtualny Partner jest unikalnym narzędziem zaprojektowanym, aby pomóc Ci w osiągnięciu celów treningu. Po włączeniu,
podczas treningu typu Szybki oraz
Wyścigu Wirtualny Partner współzawodniczy z Tobą. Na dalszych
stronach znajdziesz informacje o
treningach i wyścigach.
Wirtualny
Partner
Ty
Jeśli wyprzedzasz Wirtualnego
Partnera, pole w dolnej części
ekranu ma białe tło, zaś jeśli znajdujesz się za nim - pole ma czarne tło, jak na obrazku powyżej.
Aby zobaczyć Wirtualnego
Partnera:
1. Skonfiguruj Trening Szybki
lub Wyścig.
2. Naciśnij start.
3. Naciskaj przyciski
aby
przejrzeć ekrany Stopera
(wśród nich będzie Wirtualny
Partner).
Aby wyłączyć Wirtualnego
Partnera:
1. Naciskaj mode aby przejść do
Menu Głównego.
2. Wybierz Trening > Opcje
Treningu > Wirtual. Partner.
3. W polu Wirtualny partner wybierz Wyłączone.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi15
Trening
Treningi: Szybki, Interwał
i Zaawansowany
Forerunner umożliwia zdefiniowanie trzech rodzajów treningu:
szybki, interwał i zaawansowany.
Jeśli zdefiniujesz trening zaawansowany, możesz zapisać go, edytować a także przesyłać go z
oprogramowania Garmin Training
Center™ na komputerze do Twojego Forerunner’a.
Trening Szybki
Przy treningu Szybki, określasz
cele treningu oparte o czas, odległość lub tempo, a Forerunner
wyświetla Wirtualnego Partnera,
który pomaga Ci osiągnąć je.
Dystans i Czas - podaj, jak duży
dystans chcesz pokonać i ile czasu powinno to zająć.
16
Czas i Tempo (Prędkość) - podaj,
jak długo ma trwać trening i jaką
prędkość chcesz osiągnąć.
Dystans i Tempo (Prędkość) - podaj, jak duży dystans chcesz pokonać i z jaką prędkością.
UWAGA: W tym treningu funkcja
Auto Lap i alerty nie działają.
Aby zdefiniować trening szybki:
1. Naciśnij mode aby przejść do
Menu Głównego. Następnie
wybierz Trening > Treningi >
Szybki.
2. Wybierz żądany typ treningu.
3. Wprowadź wartości w dwóch
pierwszych polach od góry
ekranu. Możesz wybrać wartość z listy lub opcję Własne
aby podać własne wartości.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Trening
4. Sprawdź wszystkie trzy pola
parametrów aby upewnić się,
że wartości odległości czasu i
tempa (prędkości) są właściwe. Jeśli nie, dokonaj zmian
w pierwszych dwóch polach.
5. Wybierz Koniec?.
6. Naciśnij start aby rozpocząć
trening.
Trening Interwałowy
Przy treningu interwałowym podajesz czas lub dystans treningu
i odpoczynku pokonać oraz ilość
powtórzeń:
• Trening na określonym dystansie i odpoczynek przez
określony czas.
• Trening na określonym dystansie i odpoczynek na
określonym dystansie.
• Trening przez określony
czas i odpoczynek przez
określony czas.
• Trening przez określony
czas i odpoczynek na określonym dystansie.
Aby utworzyć trening
interwałowy:
1. Naciskaj mode aby przejść do
Menu Głównego. Następnie
wybierz Trening.
2. Wybierz Treningi > Interwał.
3. Wybierz opcję odpowiadającą sposobowi w jaki chcesz
przeprowadzić trening.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi17
Trening
4. W odpowiednich polach wprowadź dystans lub czas.
5. W polu Powtórzenia podaj
ilość powtórzeń cyklu trening odpoczynek.
Gdy osiągniesz koniec odcinka,
zostanie wygenerowany alarm
oraz pojawi się komunikat i rozpocznie się odliczanie do rozpoczęcia następnego okrążenia.
UWAGA: Funkcje Auto Pause, Auto
Lap oraz alerty nie działają przy treningu interwałowym.
6. Wybierz Koniec?.
7. Naciśnij start aby rozpocząć
trening.
18
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Trening
Treningi Zaawansowane
Forerunner umożliwia tworzenie i
zapamiętywanie zaawansowanych
treningów zawierających cele dla
każdego kroku treningu oraz dystansy, czasy i okrążenia odpoczynkowe. Gdy utworzysz i zapiszesz
trening, możesz użyć oprogramowania Garmin Training Center™
do zaplanowania treningów na poszczególne dni. Planowanie pozwala zaoszczędzić czas przez wcześniejsze zaplanowanie treningów
i przesłanie ich do Forerunner’a.
Więcej informacji o programie Training Center, zob. str. 57.
Tworzenie Treningów
Zaawansowanych
Garmin zaleca korzystanie z oprogramowania Training Center do
tworzenia treningów i przesyłania ich do Forerunner’a. Jednak-
że możesz również tworzyć treningi bezpośrednio w urządzeniu.
Pamiętaj jednak, że w tym wypadku nie masz możliwości planowania treningów wg. dni; planowanie
umożliwia tylko Training Center.
UWAGA: Jeśli tworzysz trening w Forerunnerze, prześlij go do programu Training Center. Gdy załadujesz treningi z
Training Center, treningi znajdujące się
w urządzeniu zostaną skasowane.
Aby utworzyć trening zaawansowany w urządzeniu:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Następnie
wybierz Trening.
2. Wybierz Treningi >
Zaawansowane > <Utwórz
Nowy>.
3. W górnym polu podaj nazwę
treningu.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi19
Trening
4. Wybierz 1. Otwarty Brak celu,
a następnie Edycja kroku.
5. W polu Trwanie wybierz jak
długo dany krok ma trwać.
Jeśli wybierzesz opcję
Otwarty, będziesz mógł zakończyć krok podczas treningu, wciskając lap.
6. Poniżej pola Trwanie, wprowadź wartość dla wybranej
opcji.
7. W polu Cel wybierz cel, jaki
chcesz osiągnąć podczas danego kroku (prędkość, tętno,
pedałowanie lub brak).
20
UWAGA: Cele Tętno i Pedałowanie
dotyczą tylko Forerunner’a 305.
8. Poniżej pola Cel wprowadź
wartości celu dla danego kroku (jeśli są). Np. jeśli celem
jest tętno, wybierz strefę tętna
lub wprowadź własny zakres.
9. Gdy skończysz edycję kroku
naciśnij mode.
10. Aby wprowadzić kolejny krok,
wybierz <Dodaj krok> i powtórz punkty 5–9.
11. Aby oznaczyć krok jako krok
odpoczynkowy, podświetl go,
naciśnij enter i wybierz z menu
Zaznacz jako odpoczynek.
Kroki odpoczynkowe są zaznaczane w historii treningu.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Trening
Aby powtórzyć kroki:
1. Wybierz <Dodaj nowy krok>.
2. W polu Trwanie wybierz
Powtórz.
Aby uruchomić trening
zaawansowany:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Wybierz
Trening > Treningi > Zaawansowane.
3. W polu Wróć do kroku wybierz krok, do którego chcesz
wrócić.
4. W polu Ilość powtórzeń wprowadź liczbę powtórzeń cyklu.
5. Naciśnij mode aby kontynuoPowyższe menu pojawia się po załadować.
Uruchamianie Treningu
Zaawansowanego
Gdy rozpoczniesz trening zaawansowany, Forerunner będzie
wyświetlał każdy krok treningu w
postaci nazwy kroku, celu (jeśli
jest) oraz aktualnych danych treningu.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
waniu treningów z Training Center.
2. Wybierz trening który chcesz
uruchomić.
3. Wybierz Uruchom trening.
Podczas treningu, naciskając
przyciski
możesz przeglądać inne ekrany danych.
21
Trening
Gdy kończysz krok treningu, generowany jest alarm dźwiękowy.
Pojawia się komunikat i odliczany
jest czas lub dystans do rozpoczęcia kolejnego kroku.
Aby wcześniej zakończyć aktualny krok treningu i przejść do następnego, naciśnij lap.
Forerunner automatycznie przełącza się na właściwy sport po wybraniu danego treningu. Na przykład: jeśli próbujesz uruchomić
trening stworzony dla trybu Bieg
będąc w trybie Rower, Forerunner automatycznie zmieni aktywny sport na Bieg.
UWAGA: Funkcje Auto Pause, Auto
Lap oraz alerty nie działają, gdy uruchomiony jest trening zaawansowany.
Treningi zaawansowane są sportowo specyficzne, co oznacza, że
tworzysz trening dla określonego
sportu i możesz go wykonywać
tylko wtedy, gdy dany sport jest
aktywny. Np.: jeśli utworzyłeś trening dla trybu Rower, aby go wykonać musisz przełączyć się do
trybu Rower.
22
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Trening
Edycja Treningów
Zaawansowanych
Treningi możesz edytować w programie Training Center lub bezpośrednio w urządzeniu. Pamiętaj jednak, że Training Center
działa jako „lista nadrzędna” treningów. Jeśli edytujesz trening
bezpośrednio w urządzeniu, przy
najbliższym transferze danych
z Training Center wprowadzone
zmiany zostaną nadpisane. Aby
dokonać trwałych zmian w treningu, dokonaj edycji w programie
Training Center i prześlij je do
Forerunner’a.
Aby zmienić trening
zaawansowany:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Wybierz
Trening > Treningi >
Zaawansowane.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
2. Wybierz trening, który chcesz
zmienić. Następnie wybierz
Edytuj Trening.
3. Wybierz krok, który chcesz
edytować. Następnie wybierz
opcję Edytuj krok.
4. Dokonaj żądanych zmian i naciśnij mode.
5. Jeśli to potrzebne, dokonaj
zmian w innych krokach.
Aby usunąć trening
zaawansowany:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Wybierz
Trening > Treningi >
Zaawansowane.
2. Wybierz trening, który chcesz
usunąć. Następnie z menu
wybierz Usuń Krok. Wybierz
Tak aby potwierdzić.
23
Trening
Wyścigi
Innym sposobem wykorzystania
Forerunner’a do własnych treningów jest utworzenie „wyścigu” w oparciu o wcześniej zarejestrowaną trasę treningu. Możesz
wówczas ponownie pokonać
taką trasę, próbując osiągnąć lub
przekroczyć poprzednio ustalone cele. Przy tym typie treningu
możesz też używać Wirtualnego
Partnera. Jak włączyć Wirtualnego Partnera - zob. str. 15.
Tworzenie Wyścigów
Do tworzenia wyścigów oraz
przesyłania ich do Forerunner’a
Garmin zaleca używanie programu Training Center. Mimo to wyścigi możesz tworzyć i zapisywać
bezpośrednio w urządzeniu.
24
Aby utworzyć wyścig w
urządzeniu:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Wybierz
Trening > Wyścigi > <Utwórz
Nowy>.
2. Z ekranu historii wybierz wpis,
w oparciu o który chcesz
utworzyć wyścig.
3. W górnym polu wprowadź nazwę wyścigu.
4. Naciśnij mode aby wyjść.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Trening
Aby uruchomić wyścig:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Następnie
wybierz Trening > Wyścigi.
2. Wybierz wyścig, który chcesz
uruchomić.
3. Wybierz Uruchom wyścig.
Gdy uruchomisz wyścig, naciskaj przyciski
aby zobaczyć
wszystkie dane wyścigu. Naciśnij mode aby zobaczyć wyścig na
mapie.
Poprzedni
rezultat
Aktualna
pozycja
Mapa Wyścigu
Aby ręcznie zatrzymać wyścig:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
2. Wybierz Trening > Stop
Wyścigu.
Aby zmienić nazwę wyścigu:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Wybierz
Trening > Wyścigi.
2. Wybierz wyścig, którego nazwę chcesz zmienić. Wybierz
opcję Edytuj Wyścig.
3. Zmień nazwę wyścigu.
Aby usunąć wyścig:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Wybierz
Trening > Wyścigi.
2. Wybierz wyścig, który chcesz
usunąć. Następnie wybierz
opcję Usuń Wyścig. Wybierz
Tak aby potwierdzić.
25
Trening
Treningi Multi-sport
Triatloniści, biatloniści i zawodnicy
innych dyscyplin „wielosportowych”
mogą wykorzystywać Forerunner’a
do treningów składających się z kilku dyscyplin sportowych. Gdy skonfigurujesz trening typu Multi-sport,
będziesz mógł przełączać się między sportami i cały czas widzieć całkowity czas i dystans od początku
treningu. Na przykład: możesz przełączyć się z trybu Rower na Bieg i
widzieć łączny czas i dystans dla
biegu i roweru w trakcie treningu.
Forerunner zachowuje treningi typu
multi-sport w historii, łącznie z danymi o całkowitym czasie, dystansie,
średnim tętnie oraz spalonych kaloriach dla wszystkich sportów w treningu. Zawiera również dane specyficzne dla danego sportu. Aby
zobaczyć specyficzne dane spor26
tu, musisz przełączyć się na dany
sport. Np.: aby zobaczyć dane części rowerowej treningu, musisz
przełączyć się do trybu Rower.
Trening wielosportowy możesz
używać w trybie manualnym lub
skonfigurować go do wykorzystania podczas np. zawodów (Auto
Multi-sport).
Manualny Tryb Multi-sport
Manualny tryb multi-sport polega na zmianie trybu pracy
Forerunner’a (sportu) podczas
treningu bez kasowania stopera. Gdy zmieniasz sport, naciśnij przyciski
aby zobaczyć
ekran Stopera Multi-sport.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Trening
Aby utworzyć trening multisport w trybie manualnym:
1. Uruchom i wykonaj trening w
wybranym sporcie. Naciśnij
stop aby zakończyć trening,
ale nie kasuj stopera.
2. Naciśnij i przytrzymaj mode
aż pojawi się menu Zmień
Sport.
3. Wybierz kolejny sport. W sekwencji ekranów pojawi się
kolejny ekran - stoper multisport.
Treningi Auto Multi-sport
Jeśli bierzesz udział w zawodach
„wielosportowych” (biatlon, triatlon, itp.), możesz skonfigurować
trening auto multi-sport zawierający wszystkie sporty składające się na dane zawody. Możesz
również określić przerwę pomiędzy kolejnymi sportami. Będziesz
mógł łatwo przełączać się między
sportami naciskając przycisk lap.
Konfiguracja auto multi-sport:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego i wybierz
Trening > Auto Multisport.
2. Aby zmienić tryb sportu na liście, wybierz go.
Ekran Stoper Multi-sport
4. Naciśnij start aby rozpocząć
trening w nowym sporcie.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
27
Trening
3. Wybierz opcję z menu. Edytuj
Odcinek zmienia tryb sportu
na inny. Wstaw Odcinek dodaje sport przed wybraną pozycją. Usuń Odcinek usuwa
sport z listy.
4. Aby dodać sport na końcu listy, wybierz <Dodaj Sport>.
5. Aby dodać czas przerwy między sportami, zaznacz opcję
Dodaj Przerwy.
6. Aby rozpocząć trening, wybierz Uruchom Multisport.
28
Aby przejść do kolejnego sportu
naciśnij lap. Jeśli zaznaczyłeś opcję przerw między sportami, naciśnij lap, aby zakończyć sport i
rozpocząć przerwę. Naciśnij ponownie lap, aby zakończyć przerwę i rozpocząć następny sport.
Aby zatrzymać Auto Multisport:
Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Wybierz Trening > Zatrzymaj Multisport.
Możesz także skasować trening
multi-sport naciskając i przytrzymując reset, co skasuje wartości
zmierzone przez stoper. Zanim to
zrobisz, upewnij się, że stoper został zatrzymany.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Historia
Historia
Forerunner automatycznie zapisuje wszystkie dane treningu (gdy
stoper jest uruchomiony) i może
przechowywać dane z okresu do
dwóch lat (1000 okrążeń). Dane
te możesz przejrzeć w urządzeniu lub przesłać dane do programu Training Center, gdzie możesz
je analizować.
Gdy pamięć zostanie zapełniona, najstarsze
���������������������������
dane będą�������
nadpisywane. Aby zachować wszystkie
dane swoich terningów, pobieraj
je okresowo do programu Training
Center.
Dane historii zawierają czas, odległość, średnie i najlepsze tempo,
spalone kalorie oraz szczegółowe
dane o okrążeniu. Forerunner 305
przechowuje ponadto dane o tętForerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
nie. Gdy stoper jest zatrzymany,
dane nie są zapisywane.
Szczegóły Historii
Szczegóły historii wyświetlane są
różnie, zależnie od typu wykonenego treningu. Szczegóły prostych ćwiczeń prezentowane są
na jednym sumarycznym ekranie.
Szczegóły szybkiego, interwałowego i zaawansowanego treningu oraz wyścigów prezentowane
są w postaci zakładek grupujących dane w działy. Aby zobaczyć
dane z wybranej zakładki, skorzystaj z przycisków
.
Historia treningu interwałowego
29
Historia
Przeglądanie Historii
Historię możesz przeglądać według dni, tygodni oraz całościowo.
Aby zobaczyć historię wg. dni:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego i wybierz
Historia > Według Dni.
2. Naciskając możesz przemieszczać się po liście. Gdy
przesuwasz podświetlenie,
poniżej listy pojawiają się
szczegóły danej pozycji.
Okrążenia treningu interwałowego.
Strzałka wskazuje okrążenie
odpoczynkowe.
Aby zobaczyć okrążenie na
mapie:
1. Gdy przeglądasz szczegóły
wpisów historii, wybierz Lista
Okrążeń?.
2. Wybierz okrążenie z listy.
Następnie wybierz Pokaż Na
Mapie.
3. Wybierz wpis, który chcesz
szczegółowo zobaczyć.
Wybierz Lista Okrążeń? aby
zobaczyć dodatkowe szczegóły okrążenia.
30
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Historia
3. Za pomocą przycisków i
możesz zmieniać skalę mapy.
Wybierz Nast. aby wyświetlić
kolejne okrążenie.
Aby zobaczyć historię wg. tygodni:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego i wybierz
Historia > Według Tygodni.
Aby usunąć okrążenie lub cały
wpis z historii:
1. Gdy przeglądasz szczegóły ćwiczenia wybierz Lista
Okrążeń?.
2. Wybierz okrążenie, które
chcesz usunąć.
3. Wybierz Usuń Okrążenie lub
Usuń Cały Trening. Wybierz
Tak, aby potwierdzić.
2. Naciskając możesz przemieszczać się po liście. Gdy
przesuwasz podświetlenie,
poniżej listy pojawiają się
szczegóły danej pozycji.
3. Wybierz tydzień, który chcesz
przejrzeć wg. dni.
Aby zobaczyć Podsumowanie:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Wybierz
Historia > Podsumowanie.
Pojawi się podsumowanie
dystansu, czasu i kalorii dla
wszystkich wpisów.
2. Wybierz Lista tygodni? aby
wyświetlić listę tygodni.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
31
Historia
Usuwanie Historii
Po przesłaniu danych z Forerunnera do programu Training Center, możesz usunąć je z urządzenia.
Aby usunąć historię:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego i wybierz
Historia > Usuń....
2. Wybierz opcję Zostaw 1
Miesiąc, Zostaw 3 Miesiące
lub Usuń Wszystko. Wybierz
Tak Aby potwierdzić.
32
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Nawigacja
Nawigacja
Funkcji GPS Forerunner’a możesz używać aby zobaczyć ścieżkę treningu na mapie, zapisać pozycję którą chcesz zapamiętać,
utworzyć trasę czy też znaleźć
drogę do domu.
Wyświetlanie Mapy
Zanim skorzystasz z funkcji nawigacyjnych, skonfiguruj
Forerunner’a tak, by wyświetlał
ekran mapy.
Aby dodać ekran mapy:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego.
2. Wybierz Ustawienia > Ogólne
> Mapa.
3. W polu Pokaż Mapę wybierz
opcję Tak.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Naciskając teraz przycisk mode,
zobaczysz kolejno ekrany Stopera, Mapy i Menu Główne. Gdy
uruchomisz stoper i zaczniesz
się przemieszczać, na mapie pojawi się cienka kropkowana linia
pokazująca przebytą przez Ciebie drogę. Linia ta nazywana jest
śladem. Aby zmienić skalę mapy
użyj przycisków
. Informacje
o zmianach ustawień mapy znajdziesz na str. 43.
Wskazuje północ
Ty
Skala
mapy
Mapa
33
Nawigacja
Zaznaczanie Pozycji
Pozycja - waypoint - jest punktem
o określonych wsp. geograficznych zapisanym w pamięci. Jeśli
chcesz zapamiętać charakterystyczny punkt terenu lub powrócić
do konkretnego punktu, zaznacz
tam waypoint. Zaznaczony waypoint pojawia się na mapie wraz
z nazwą i symbolem. Waypointy
możesz wyszukiwać, przeglądać
oraz wykorzystać do nawigacji w
dowolnym czasie.
Aby zaznaczyć waypoint:
1. Przejdź do miejsca, które
chcesz zaznaczyć jako waypoint.
2. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Wybierz
Navigacja > Zazn. Waypoint.
34
3. Wpisz nazwę w prawym górnym polu. Możesz również
zmienić symbol (lewe górne
pole).
4. Wybierz OK.
Aby znaleźć i nawigować do
waypointu:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Wybierz
Nawigacja > Znajdź.
2. Używając przycisków
znajdź na liście żądany punkt
i naciśnij enter aby go wybrać.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Nawigacja
Aby zatrzymać nawigację:
Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Wybierz Nawigacja > Przerwij Go To.
3. Wybierz Nawiguj i podążaj
wzdłuż linii na mapie.
W trybie nawigacji do punktu dodawane są automatycznie ekrany Mapy i Kompasu. Naciskając mode możesz przeglądać te
ekrany. Na ekranie Kompasu,
strzałka wskazuje kierunek do
punktu. Podążaj w tym kierunku
aby dotrzeć do celu.
Aby zmienić lub usunąć punkt:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego. Wybierz
Nawigacja > Znajdź.
2. Wybierz punkt, który chcesz
edytować.
3. Według potrzeb zmień nazwę
i symbol. Aby usunąć waypoint wybierz Usuń.
Kompas
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
35
Nawigacja
Tworzenie i Używanie
Tras
Trasa jest prostoliniową ścieżką pomiędzy dwoma lub większą liczbą punktów na mapie. Po
utworzeniu waypointów, możesz
użyć ich do zbudowania tras wykorzystując przynajmniej dwa
punkty. Tak zbudowaną trasę możesz zapisać i używać w dowolnym momencie.
Aby utworzyć trasę:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego i wybierz
Nawigacja > Trasy.
2. Wybierz Nowa.
3. Podświetl przerywaną linię
i naciśnij enter aby dodać
punkt do trasy.
36
4. Wybierz punkt z listy i wybierz
Użyj.
5. Powtarzaj kroki 3 i 4 aby dodać żądane punkty do trasy.
6. Gdy skończysz dodawać
waypointy, wybierz Nawiguj.
Twoja trasa pojawi się na mapie jako ciemna linia łącząca
poszczególne punkty.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Nawigacja
Aby użyć zapisanych tras:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego i wybierz
Nawigacja > Trasy.
2. Wybierz trasę, którą chcesz
edytować i wybierz opcję
Edycja. Aby usunąć trasę wybierz Usuń.
2. Wybierz trasę, którą chcesz
użyć. Następnie wybierz
Nawiguj.
3. Wybierz punkt do edycji.
Dostępne będą opcje:
Przejrzyj - pokazuje punkt na
mapie.
Wstaw - dodaje punkt przed
zaznaczonym punktem.
Usuń - usuwa punkt z trasy.
Zmień - wymienia na inny punkt
Przesuń - przenosi na inną
pozycję w trasie.
4. Gdy zakończysz zmiany wybierz Nawiguj lub naciśnij mode aby wyjść z ekranu
edycji.
Aby zatrzymać nawigację wg.
trasy:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego.
2. Wybierz Nawigacja > Przerwij
Trasę.
Aby zmienić lub usunąć trasę:
1. Naciskając mode przejdź do
Menu Głównego i wybierz
Nawigacja > Trasy.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
37
Nawigacja
Informacje GPS
Ekran Satelitów pokazuje informacje dotyczące sygnału satelitów GPS aktualnie odbieranych
przez Forerunner’a. Aby zobaczyć ekran Satelitów wybierz Nawigacja > Satelity.
Każdy satelita GPS posiada własny numer. Numery niektórych satelitów GPS pojawiają się w okręgu na ekranie satelitów. Numery
te powiązane są z aktualną pozycją satelitów w przestrzeni.
Wszystkie podświetlone numery
powiązane są z satelitami od których Forerunner aktualnie odbiera sygnały.
Naciśnij
na ekranie Satelitów aby zobaczyć informacje o
sile sygnału. Czarne słupki reprezentują siłę sygnału odbieranego
z kązdego satelity (poniżej słupka wyświetlany jest numer danego satelity).
38
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Ustawienia
Ustawienia
Możesz dostosowywać ogólne
ustawienia Forerunner’a oraz indywidualne ustawienia sportów,
takie jak strefy tętna czy strefy
prędkości / tempa.
Ustawienia Ogólne
Aby zmienić ustawienia ogólne
wybierz z Menu Głównego Ustawienia > Ogólne.
Zmiana Pól Danych
Możesz zmieniać pola danych na
każdym z ekranów Stopera: Główny 1, GŁówny 2 oraz Bieg/Rower/
Inne. Zmiany jakie dokonasz na
ekranach zależnych od sportu poForerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
jawiać się będą tylko gdy aktywny będzie dany sport. Na przykład,
jeśli zmienisz konfigurację ekranu
Rower, wybrane pola pojawią się
tylko w trybie Rower.
Na stronie 50 znajdziesz listę dostępnych parametrów pól danych.
Aby zmienić pola danych:
1. Z Menu Głównego wybierz
Ustawienia > Ogólne > Pola
Danych.
2. Wybierz ekran, który chcesz
zmienić.
3. Wybierz liczbę pól danych, jaka
ma być widoczna na ekranie.
4. Użyj przycisków
i enter aby zmienić pola danych.
Naciśnij mode aby wyjść.
5. Powyższą procedurę powtórz
dla każdego ekranu, który
chcesz dostosować.
39
Ustawienia
Zmiana Ustawień
Systemowych
Ustawienia systemowe
Aby wyłączyć GPS przy
używaniu w pomieszczeniu:
1. Z Menu Głównego wybierz
Ustawienia > Ogólne > System.
2. Naciśnij enter i wybierz GPS
Wyłączony z menu GPS.
UWAGA: Gdy GPS jest wyłączony, dane o tempie i odległości są niedostępne. Po ponownym włączeniu
Forerunner’a, rozpocznie on ponowne szukanie satelitów.
40
Aby zmienić język opisów:
1. Z Menu Głównego wybierz
Ustawienia > Ogólne > System.
2. W polu Język Tekstu wybierz
żądaną wersję językową.
Aby wł. / wył. dźwięki:
1. Z Menu Głównego wybierz
Ustawienia > Ogólne > System.
2. W polu Dźwięki wybierz żądaną opcję aby włączyć lub wyłączyć sygnalizację dźwiękową.
Zmiana Profilu Użytkownika
Informacje o zmianie profilu użytkownika - zob. str. 8.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Ustawienia
Zmiana Ustawień
Wyświetlania
Aby zmienić podświetlenie i
kontrast:
1. Z Menu Głównego wybierz
Ustawienia > Ogólne >
Wyświetl..
2. Wybierz czas podświetlenia
oraz stopień kontrastu ekranu.
Naciśnij jednokrotnie przycisk
power aby włączyć podświetlenie. Po automatycznym wyłączeniu podświetlenia naciśnięcie
dowolnego przycisku spowoduje ponowne jego włączenie. Aby
ręcznie wyłączyć podświetlenie
naciśnij power.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
PORADA: Aby zmniejszyć zużycie
prądu używaj krótkich czasów podświetlenia.
Aby ekrany stopera przełączały
się automatycznie:
Wybierz Załączone w polu
Auto przełączanie ekranu stopera.
41
Ustawienia
Zapis Danych
Zapis Danych określa, w jaki sposób Forerunner zapisuje szczegółowe dane treningów i ćwiczeń. Domyślnie Forerunner zapisuje twój
trening i tworzy historię używając
trybu Smart Recording. W trybie
tym zachowywane są tylko kluczowe punkty, w których zmienia się
kierunek, prędkość lub tętno.
Możesz równie rejestrować punkt
co sekundę. Ten sposób rejestruje
twój trening bardzo dokładnie, jednak wówczas może zostać zarejestrowane tylko 3.5 godziny szczegółowych danych.
UWAGA: Gdy historia zostanie zapełniona, najstarsze dane będą automatycznie nadpisywane nowymi.
Upewnij się aby odpowiednio często
synchronizować dane z programem
Training Center.
42
Aby zmienić tryb zapisu danych:
1. Z Menu Głównego wybierz
Ustawienia > Ogólne > Zapis
Danych.
2. W polu Zapisz punkty danych wybierz Co sekundę lub
Smart Recording.
Dodawanie Akcesoriów
Forerunner 305 obsługiwać dwa
akcesoria: czujnik tętna oraz opcjonalny czujnik czujnik rytmu pedałowania Garmin. Z poziomu
menu możesz włączyć obsługę
tych akcesoriów lub ponowić wykrywanie jeśli masz problemy z
odbiorem danych.
Aby wykryć akcesoria:
1. Z Menu Głównego wybierz Ustawienia > Ogólne >
Akcesoria.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Ustawienia
2. Wybierz żądany czujnik; następnie wybierz Tak aby włączyć obsługę czujnika. Aby
ponowić wyszukiwanie czujnika wybierz Szukaj ponownie.
Więcej informacji o parowaniu
czujników oraz rozwiązywaniu
problemów z akcesoriami znajdziesz na stronach 55-56.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Zmiana Ustawień Mapy
Aby zmienić ustawienia mapy:
1. Z Menu Głownego wybierz
Ustawienia > Ogólne > Mapa.
2. Aby zmienić orientację mapy,
w polu Orientacja naciśnij enter i wybierz opcję.
Pln - Góra - mapa zorientowana
jest północą ku górze ekranu.
Kurs - Góra - mapa zorientowana będzie tak, by kierunek ruchu
był zawsze ku górze ekranu.
3. Aby pokazać / ukryć waypointy na mapie wybierz Pokaż lub
Ukryj w polu Wyapointy.
43
Ustawienia
4. Aby ekran mapy pojawił się w
sekwencji ekranów, wybierz
Tak w polu Pokaż mapę.
Porada: Gdy uruchomiona jest nawigacja do waypointu lub wg. trasy
lub wyścig, ekran mapy jest automatycznie wyświetlany.
Zmiana Jednostek
Aby zmienić jednostki miary:
1. Z Menu Głównego wybierz Ustawienia > Ogólne >
Jednostki.
2. Wybierz jednostki miary dla
Dystansu i prędkości, wysokości i tętna.
44
Zmiana Ustawień Czasu
Aby zmienić ustawienia czasu:
1. Z Menu Głównego wybierz
Ustawienia > Ogólne > Czas.
2. Wybierz format czasu, strefę
czasową oraz włącz lub wyłącz strefę czasową.
O Forerunner
Z Menu Głównego wybierz Ustawienia > Ogólne > O Forerunner
aby zobaczyć wersję firmware,
wersję GPS oraz ID odbiornika.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Ustawienia
Zmiana Ustawień
Sportu
Dla każdego sportu możesz
zmienić jednostki i wprowadzić
dodatkowe ustawienia dotyczące obciążenia, co wpływa na kalkulację spalanych kalorii. Możesz
również zdefiniować strefy prędkości i tętna dla każdego sportu.
Aby ustawić dodatkowe
obciążenie dla sportu:
1. Z Menu Głównego wybierz
Ustawienia.
2. Wybierz żądany sport, a następnie Obciążenie dodatk..
3. Wprowadź wielkość obciążenia.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Aby zmienić jednostki
prędkości dla sportu:
1. Z Menu Głównego wybierz
Ustawienia.
2. Wybierz sport, dla którego chcesz zmienić jednostki.
Następnie wybierz Jednostki
Prędkości.
3. Wybierz Tempo lub Prędkość.
4. Jeśli wybierzesz Tempo, wybierz stopień wygładzania
tempa.
45
Ustawienia
Wygładzanie tempa uśrednia wyświetlane odczyty tempa w ciągu
określonego czasu, dzięki czemu
zmniejsza się wpływ błędów pomiaru pozycji oraz prędkości, co
zależne jest od odbioru sygnału z satelitów. Gdy włączysz lub
zwiększysz wygładzanie tempa,
wyświetlane odczyty tempa są
stabilniejsze. Wygładzanie tempa dostępne jest tylko gdy jako
jednostkę prędkości wybierzesz
tempo.
UWAGA: Wygładzanie tempa skutekuje tylko do wyświetlania tempa, wywoływania alertów oraz funkcji Auto
Pause; nie ma jednak wpływu na
dane zapisywane w Historii.
46
Ustawienia Stref Tętna
/ Prędkości
Dla każdego sportu twój Forerunner zawiera strefy tempa / prędkości, czyli zakresy od bardzo
niskiej do maksymalnej prędkości. Wartości tych stref, zdefiniowane domyślnie, mogą nieodpowiadać Twoim wymaganiom. Gdy
wprowadzisz odpowiednie wartości możesz wykorzystać strefy do
ustawienia alertów tempa / prędkości lub użyć jako celów treningu zaawansowanego.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Ustawienia
Aby zmienić strefy tempa /
prędkości:
1. Z Menu Głównego wybierz
Ustawienia.
2. Wybierz żądany sport, a
następnie Strefy Tempa /
Prędkości.
3. Wybierz strefę, którą chcesz
zmienić. Wprowadź minimalne i maksymalne tempo /
prędkość dla danej strefy.
4. Powtórz krok 3 dla wszystkich
stref, które chcesz zmienić.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Ustawienia Stref Tętna
Strefa tętna jest określonym zakresem uderzeń na minutę. Strefy
tętna są generalnie oparte o procentową wartość maksymalnego
tętna i są numerowane od 1 do 5
w oparciu o wielkość (1 - najniższa, 5 - najwyższa).
Jeśli znasz swoje maksymalne
tętno, możesz wprowadzić je i pozwolić, by Forerunner automatycznie obliczył strefy tętna. Możesz również wprowadzić strefy
tętna ręcznie. Strefy tętna możesz określać osobno dla każdego sportu.
Aby określić strefy tętna w
oparciu o tętno maksymalne:
1. Z Menu Głównego wybierz
Ustawienia.
47
Ustawienia
2. Wybierz sport, dla którego
chcesz zdefiniować strefy tętna, a następnie wybierz Strefy
Tętna.
Aby ręcznie zmienić strefy
tętna:
1. Z Menu Głównego wybierz
Ustawienia.
3. Wybierz pole Strefy.
Następnie wybierz opcję Wg
max tętna.
2. Wybierz sport, dla którego
chcesz ustawić strefy, a następnie wybierz Strefy Tętna.
3. W polu Strefy wybierz opcję
Własne.
4. Dla każdej strefy, wybierz
wartość, którą chcesz zmienić i wprowadź nową wartość.
Powtórz to dla każdej pozycji,
którą chcesz zmienić.
4. Przejdź do pola Max i wprowadź wartość Twojego maksymalnego tętna. Forerunner
automatycznie obliczy strefy
tętna, w oparciu o podane tętno maksymalne.
48
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Dodatki
Dodatki
Uważnie przeczytaj Uwagi i Ostrzeżenia, aby zapoznać
się z zasadami bezpiecznego
i odpowiedzialnego używania
Forerunner’a.
Czyszczenie i
Konserwacja
Do czyszczenia Forerunner’a
oraz czujnika tętna używaj tkaniny zwilżonej średnio silnym detergentem i wytrzyj do sucha. Nie
używaj chemicznych środków
czyszczących ani rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić
plastikowe elementy.
Nie przechowuj Forerunner’a w
miejscach, gdzie może być narażony na wysokie temperatury (np. bagażnik samochodu), co
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
może spowodować trwałe uszkodzenie. Dane użytkownika, takie jak historia, waypointy i ślady
mogą być przechowywane w pamięci urządzenia, bez konieczności zasilania go, przez bardzo
długi czas. Zaleca się dokonywanie kopii danych użytkownika na
komputer, za pomocą programu
Training Center. Więcej informacji na str. 57.
Odporność Na Wodę
Forerunner jest wodoodporny
zgodnie ze standardem IEC Standard 60529 IPX7. Oznacza to, że
może zostać zanurzony na 1m
pod wodę na 30 minut. Dłuższe
zanurzenie może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Po kontakcie z wodą należy urządzenie
wytrzeć i wysuszyć przed ponownym użyciem czy ładowaniem.
49
Dodatki
Wymiana Baterii w
Czujniku Tętna
Czujnik tętna zawiera wymienialną baterię typu CR2032. Pamiętaj aby właściwie zutylizować starą baterię. Aby wymienić baterię,
zlokalizuj okrągłą pokrywę z tyłu
czujnika. Używając monety przekręć pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż poluzuje się i będzie mogła zostać
wyjęta. Zdejmij pokrywę i wymień baterię. Uważaj, aby nie
zgubić ani nie uszkodzić okrągłej uszczelki pokrywy. Następnie, za pomocą monety, zamknij
pokrywę.
Pola Danych
Pola danych, dostępne na ekranach Stopera, zmieniają się, zależnie od używanych czujników
oraz jednostek prędkości wybranych dla aktywnego sportu. Pola
oznaczone gwiazdką (*) dostępne
są tylko dla Forerunner’a 305.
Rytm Pedałowania* - obroty korby
pedałów na minutę.
Rytm Pedał. – Średni* - średni
rytm pedałowania w ciągu bieżącej jazdy.
Rytm Pedał. – Okrążenie* - średni rytm pedałowania dla bieżącego odcinka.
Kalorie - ilość spalonych kalorii.
Dystans - dystans przebyty w
czasie treningu.
50
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Dodatki
Dyst. – Okrążenie - dystans przebyty na odcinku.
Tętno* - uderzenia serca na minutę (bpm).
Dyst. – Ostat. Okr. - dystans ostatniego skończonego odcinka.
Tętno – Średnie* - średnie tętno
podczas aktualnego treningu.
Dyst. – Zatrzym. - dystans przebyty w czasie, gdy stoper był w trybie Auto Pause.
Tętno – Okrążenie* - średnie tętno
na aktualnym odcinku.
Wysokość - wysokość, nad / poniżej poziomu morza.
Dokładność GPS - dokładność
z jaką wyznaczana jest pozycja
(np. +/- 19 ft).
Stopień - współczynnik wznoszenia / opadania. Na przykład, jeśli zmienisz poziom (wysokość) o
10 m na dystansie 200 m, współczynnik wyniesie 5%.
Kierunek - kierunek, w którym aktualnie się poruszasz.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Strefa Tętna* - Aktualna strefa tętna (1–5). Domyślnie strefy tętna oparte są o twoje maksymalne
tętno oraz profil użytkownika.
Okrążenia - ilość zakończonych
odcinków (okrążeń).
Tempo - aktualne tempo.
Tempo – Średnie - średnie tempo
w trakcie aktualnego treningu.
Tempo – Max. - najlepsze tempo osiągnięte podczas aktualnego treningu.
51
Dodatki
Tempo – Okrążenie - średnie tempo na aktualnym odcinku (okrążeniu).
Tempo – Ostat. Okr. - średnie tempo
na ostatnim zakończonym odcinku.
Strefa Tempa - aktualny zakres
tempa w oparciu o strefy tempa.
Zob. str. 46.
Prędkość - aktualna prędkość.
Prędk. – Średnia - średnia prędkość w trakcie aktualnego treningu.
Prędk. – Okrążenie - średnia prędkość na aktualnym odcinku.
Prędk. – Ostat. Okr. - średnia
prędkość na ostatnim zakończonym odcinku.
Prędk. – Max - maksymalna prędkość osiągnięta w trakcie treningu.
Strefa Prędkości - aktualny zakres prędkości w oparciu o strefy
prędkości. Zob. str. 46.
52
Wschód Słońca - przybliżony czas
wschodu słońca w oparciu o pozycję z GPS.
Zachód Słońca - przybliżony czas
zachodu słońca w oparciu o pozycję z GPS.
Czas - czas zmierzony przez stoper.
Czas – Śr. Okrąż. - średni czas
wykonania pełnego okrążenia
(odcinka).
Czas – Okrąż. - czas aktualnego
okrążenia.
Czas – Ost. Okrąż. - czas pokonania ostatniego okrążenia (odcinka).
Czas – Zatrzym. - czas miniony w
trybie Auto Pause stopera.
Aktualny Czas - aktualny czas
(godzina) z uwzględnieniem wybranej strefy czasowej.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Dodatki
Informacje o Czujniku
Tętna
Wielu sportowców używa czujnika tętna do pomiaru i zwiększania
wydolności układu krążenia oraz
polepszania kondycji.
Co to są strefy tętna?
Strefy tętna są po prostu zakresami uderzeń serca na minutę
(bpm). Pięć zwykle akceptowanych stref tętna jest ponumerowanych od 1–5 odpowiednio do
zwiększających się wartości tętna. Generalnie strefy tętna są obliczane w oparciu o wartość procentową maksymalnego tętna.
Na następnej stronie będziesz
mógł przeczytać o efektach ćwiczeń, gdy serce pracuje w poszczególnych strefach tętna.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Jak strefy tętna wpływają na
osiąganie celów treningu?
Znajomość swoich stref tętna jest
pomocna w pomiarze i zwiększaniu kondycji przez znajomość i
stosowanie następujących zasad:
• Twoje tętno jest dobrym
wskaźnikiem intensywności
treningu.
• Trening w określonych
strefach tętna może pomóc
w zwiększeniu wydolności i
wzmocnieniu układu krążenia.
• Znając swoje strefy tętna
możesz zapobiegać przetrenowaniu i zmniejszyć ryzyko urazów.
Na następnej stronie znajdziesz
informacje o korzyściach treningu
w każdej ze stref tętna.
53
Dodatki
Jak mogę określić moje
strefy tętna?
Jeśli znasz swoje maksymalne
tętno, możesz wprowadzić je i pozwolić aby Forerunner obliczył
strefy tętna oparte o poniższą tabelę. Więcej informacji o ustawieniu stref tętna znajdziesz na stronie 47.
Strefa
% max
Tętna
Odczuwany Wysiłek
Korzyści
1
50%–60%
Reksacyjnie, spokojne tempo; oddech rytmiczny
Trening dla początkujących; redukuje stres
2
60%–70%
Tempo komfortowe; lekko
głębszy oddech, nie przeszkadza w romowie
Podst. trening wydolnościowy; dobre w okresie
przygotowawczym
3
70%–80%
Tempo umiarkowane;
oddech powoduje trudności
przy rozmowie
Rozwijanie wytrzymałości
tlenowej; trening optymalny dla układu krążenia
4
80%–90%
Wysokie tempo, niekomfortowe; oddech gwałtowny
Rozwijanie wytrzymałości beztlenowej; zwiększanie szybkości
5
90%–
100%
54
Tempo sprinterskie, tylko na Trening wytrzymałości
krótkie dystanse; trudności w beztlenowej; zwiększaoddychaniu
nie mocy
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Dodatki
Parowanie Czujników
Parowanie jest procesem przypisywania czujników, np. czujnika tętna, do współpracy z Twoim Forerunner’em 305. Proces ten
następuje automatycznie po włączeniu Forerunner’a i zajmuje tylko
kilka sekund, o ile czujnik jest włączony i funkcjonuje prawidłowo.
Po sparowaniu, Twój Forerunner
będzie odbierał dane tylko z Twojego czujnika. Po włączeniu, Forerunner automatycznie szuka
czujników, które zostały włączone (zob. paragraf „Dodawanie Akcesoriów”, na str. 42). Każdy czujnik posiada unikalne ID. Podczas
pierwszego parowania Forerunner zapamiętuje ID znalezionego
czujnika. Przy kolejnym uruchomieniu, Forerunner będzie szukał
tylko czujnika o zapamiętanym ID
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
(sparowanego). Jeśli Forerunner
nie znajdzie czujnika, powinieneś
uruchomić ponowne wyszukiwanie
aby od nowa odczytać ID czujnika.
Zakłócenia
Silne pola elektromagnetyczne
mogą wpływać na pracę czujnika
tętna i powodować nieprawidłowe
odczyty tętna (niezwykle wysoki,
niskie lub zanikające). Najczęstsze źródła zakłóceń to linie wysokiego napięcia, silniki elektryczne,
komputery, telewizory i telefony
komórkowe. Gdy oddalisz się od
źródła zakłóceń, odczyty czujnika
tętna powinny wrócić do normy.
55
Dodatki
Rozwiązywanie Problemów
z Czujnikiem Tętna
Jeśli masz problem ze sparowaniem czujnika tętna lub odczyty
są błędne, sprawdź poniższe porady.
•
•
•
•
•
56
Podczas parowania
Forerunner musi być w odległości nie większej niż 3 metry
od czujnika.
Podczas parowania w pobliżu
nie powinno być innych czujników.
Musisz znajdować się z dala
od źródeł zakłóceń.
Jeśli Twój Forerunner wygląda na sparowany z innym
czujnikiem, uruchom ponowne wyszukiwanie (str. 42).
Upewnij się, że szukany czujnik jest włączony (zob. str. 42).
•
•
Wymień baterię w czujniku.
Wyczyść czujnik. Zabrudzony
lub zapocony czujnik może
słabiej odbierać sygnały.
•
Zwilż ponownie sensory czujnika. Użyj żelu do elektrod,
wody lub śliny.
Upewnij się, że czujnik dobrze
przylega do ciała. Jeśli masz
problemy z błędnymi odczytami, umieść czujnik na plecach
zamiast na klatce piersiowej.
Ubieraj bawełniane koszulki, lub zwilżaj koszulkę.
Syntetyczne tkaniny trąc o
czujnik mogą spowodować
wytworzenie pola elektrostatycznego, które może zakłócać pracę czujnika tętna.
•
•
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Dodatki
Garmin Training
Center
Program Garmin Training Center
jest dostarczany w pakiecie standardowym wraz z Forerunner‘em.
Znajdź płytę CD „Training Center”
i użyj jej do zainstalowania programu Training Center na komputerze PC.
Training Center oferuje narzędzia
do analizy treningów i pozwala na
tworzenie i planowanie własnych
treningów i wyścigów oraz przesyłanie ich do Forerunner’a.
Aby zainstalować Training Center:
1. Włóż płytę Training Center CD
do napędu CD-ROM w Twoim
komputerze.
Jeśli nie pojawi się ekran startowy, kliknij Start a następnie
Uruchom….
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Wpisz literę odpowiadającą
napędowi CD-ROM a następnie „setup” (np.: D:\setup).
Następnie naciśnij Enter.
2. Gdy pojawi się ekran startowy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby zainstalować
Training Center.
Przy pomocy kabla USB dostarczanego w komplecie z odbiornikiem, podłącz Forerunner’a do
komputera. Następnie uruchom
Training Center. Aby uzyskać pomoc dotyczącą obsługi Training
Center, kliknij menu Help i wybierz Contents, lub naciśnij F1 na
klawiaturze komputera.
57
Dodatki
Specyfikacja Techniczna
GPS: Bardzo czuły moduł o architekturze SiRFstarIII™
Czas Akwizycji:
Gorący Start: < 1 s
Zimny Start: < 38 s
Stan Fabryczny: < 45 s
Uaktualnianie Danych: 1/sekundę, ciągle
Dokładność Pozycji GPS*:
< 10 metrów 50%, typowo
Dokładność Prędkości GPS*:
< 0.05 m/s
Dokładność zależna od widoczności nieba: 99%–czysty widok; 95%–typowo.
*
Dynamika: do 6 g
Zakres Temperatur Pracy:
-4°F do 140°F (-20°C do 60°C)
Waga: 77 g (2.72 oz)
Wyświetlacz: 33 x 20.3 mm (1.3” x 0.8”)
Pamięć okrążeń: 1,000 okrążeń
Akumulator: Litowo-jonowy, wewnętrzny, ładowalny
Czas Pracy na Akumulatorze: 10 godzin
(przy typowym użytkowaniu)
Wodoodporność: IEC 60529 IPX7 (zanurzenie na 1m pod wodę na 30 minut)
Czujnik Tętna:
Wymiary: 34.8 x 3.56 x 1.27 cm (13.7”
x 1.4” x 0.5” )
Zasięg nadajnika: ok. 3 m (9.8 ft)
Bateria: CR2032 (3 V)
Czas pracy na baterii: 3 lata (przy założeniu pracy 1 godzinę dziennie)
Waga: 21 g (0.74 oz)
Dokładność pomiaru może zostać obniżona na skutek złego kontaktu sensorów czujnika z ciałem, zakłóceń elektrycznych oraz zbyt dużej odległości
czujnika od urządzenia.
Wymiary: 53.3 x 17.8 x 68.6 mm (2.1” x
0.7” x 2.7”)
58
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Dodatki
Warunki Gwarancji
Garmin gwarantuje że produkt jest wolny od
wad materiałowych lub montażowych przez
rok od daty jego zakupu. W tym okresie Garmin, jako wyłączny autoryzowany serwis, naprawi lub wymieni komponenty uszkodzone
w czasie normalnego użytkowania produktu.
Wszystkie naprawy, czy wymiany, wykonane
będą bez obciążania użytkownikami kosztami
części czy obsługi serwisowej, jednak użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia uszkodzonego produktu do serwisu na własny koszt.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych
na skutek nadużycia, nieprawidłowego użycia,
wypadku lub dokonania nieautoryzowanych
zmian czy napraw.
GWARANCJA I ŚRODKI ZARADCZE W
NIEJ WYRAŻONE, SĄ WYŁĄCZNIE OBOWIĄZUJĄCYMI ORAZ NADRZĘDNYMI NAD
WSZYSTKIMI INNYMI GWARANCJAMI WYRAŻONYMI, DOROZUMIANYMI CZY USTAWOWYMI, WŁĄCZAJĄC W TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ Z GWARANCJI
UDZIELONEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ LUB
GWARANCJI STOSOWANYCH W SPECJALNYCH PRZYPADKACH OKREŚLONYCH
USTAWOWO LUB INNYCH. GWARANCJA
NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLO-
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
NE PRAWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ RÓŻNE W
RÓŻNYCH PAŃSTWACH.
W ŻADNYM WYPADKU GARMIN NIE JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA ZNISZCZENIA PRZYPADKOWE, CELOWE, NIEZAMIERZONE
LUB BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ KORZYSTANIA Z PRODUKTU, NIEPRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU, NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU,
CZY USZKODZEŃ TEGO PRODUKTU. W
niektórych państwach nie jest możliwe wyłączenie odpowiedzialności za zniszczenia przypadkowe lub będące konsekwencją użycia
produktu, stąd powyższe ograniczenie może
nie dotyczyć Twojego przypadku.
Garmin pozostawia sobie wyłączne prawo decydowania o naprawie, wymianie produktu lub
oprogramowania, czy też zaoferowania zwrotu pełnych kosztów zakupu produktu. KAŻDE Z TYCH ROZWIĄZAŃ JEST WYŁĄCZNE,
A JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE POSTANOWIEŃ GWARANCJI POWODUJE UTRATĘ MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TYCH
ROZWIĄZAŃ.
Aby skorzystać z gwarancyjnej obsługi serwisowej, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem sprzedaży produktów firmy
Garmin lub skorzystaj telefonicznie ze wspar-
59
Dodatki
cia technicznego, aby otrzymać informacje o
sposobie realizacji wysyłki. Produkt przesyłany do serwisu powinien być bezpiecznie zapakowany, z wyraźnie opisanym nadawcą przesyłki (zalecamy również dołączenie informacji
o wykrytym uszkodzeniu oraz nadawcy wewnątrz paczki). Produkt należy przesłać na
adres serwisu z góry opłaconą przesyłką. Jako
podstawę gwarancji, do przesyłki należy również dołączyć kopię oryginalnego dowodu zakupy produktu.
Zakupy poza USA: Oddzielna gwarancja
udzielana jest przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Garmin na dane państwo i
dystrybutor ten zapewnia lokalny serwis dla
produktów tej firmy. Gwarancja dystrybutora obowiązuje wyłącznie w obrębie państwa,
w którym operuje dany dystrybutor. Urządzenia zakupione w Stanach Zjednoczonych lub
Kanadzie mogą być serwisowane wyłącznie
w serwisach firmy Garmin, ulokowanych w
Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie i Tajwanie.
Garmin International, Inc.
Tel. 913/397.8200 Fax. 913/397.8282
Urządzenie nie zawiera żadnych elementów,
które mogą być samodzielnie naprawiane. W
przypadku problemów z pracą urządzenia,
zawsze powinieneś korzystać z autoryzowanego serwisu firmy Garmin.
Garmin (Europe) Ltd.
Tel. 44/0870.8501241 Fax 44/0870.8501251
Zakupy na aukcjach internetowych: Produkty sprzedawane poprzez aukcje internetowe nie podlegają rabatom ani innym specjalnym ofertom firmy Garmin. Potwierdzenia
zawarcia transakcji poprzez aukcję, nie są akceptowane jako podstawa gwarancji. Jako
podstawa gwarancji wymagana jest kopia
oryginalnego dowodu zakupu wystawionego
przez sprzedawcę produktów firmy Garmin.
Garmin nie uzupełnia również darmowo brakujących elementów pakietów zakupionych za
pośrednictwem aukcji.
60
Obudowa urządzenia jest skręcona za pomocą wkrętów. Jakakolwiek próba otwarcia
obudowy lub modyfikacji urządzenia, powoduje utratę gwarancji i może skutkować trwałymi uszkodzeniami.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Dodatki
Postanowienia FCC
Urządzenie jest zgodne z postanowieniami FCC Part 15 w zakresie limitów zakłóceń dla urządzeń cyfrowych klasy B
przeznaczonych do użytku domowego
lub biurowego. Limity te zapewniają możliwie najwyższy poziom zabezpieczeń
przez niepożądanymi zakłóceniami w instalacjach wewnątrz budynku i są znacznie bardziej rygorystyczne niż dla urządzeń przeznaczonych do pracy w terenie
otwartym.
Praca urządzenia podlega następującym
warunkom: (1) urządzenie nie może powodować niepożądanych zakłóceń, (2)
urządzenie musi akceptować każde odbierane zakłócenia, włączając w to zakłócenia mogące powodować niepożądane
zachowanie urządzenia.
Urządzenie generuje, wykorzystuje i może
emitować energię na częstotliwościach radiowych i jeśli nie zostanie zainstalowane zgodnie z tą instrukcją, może powodować powstawanie zakłóceń w komunikacji
radiowej. Nie ma gwarancji, iż zakłócenia
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
te nie wystąpią w przypadku prawidłowej
instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze programu radiowego
lub TV, co można określić przez jego wyłączenie i włączenie, jesteś zobowiązany
usunąć przyczynę tych zakłóceń, korzystając z jednego z poniższych środków:
• Zmień orientację lub położenie anteny
odbiorczej.
• Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłącz urządzenie do innego źródła zasilania, niż wykorzystywane przez
odbiornik
• Skonsultuj się z technikiem radiowo-telewizyjnym.
Urządzenie nie zawiera żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez
użytkownika. Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis firmy Garmin. Nieautoryzowane
naprawy lub modyfikacje mogą skutkować
trwałym uszkodzeniem urządzenia, utratą
gwarancji oraz utratą zgodności z postanowieniami FCC.
61
Dodatki
Warunki Licencji
Oprogramowania
KORZYSTAJĄC Z FORERUNNER
205/305, ZGADZASZ SIĘ POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI I WARUNKAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. UWAŻNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z
TREŚCIĄ LICENCJI.
Garmin udziela Ci ograniczonej licencji
na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu (dalej
zwanego “Oprogramowaniem”) w formie binarnego pliku wykonywalnego,
w czasie normalnej pracy tego urządzenia. Tytuł prawny, prawo własności i prawa własności intelektualnej do
Oprogramowania pozostają po stronie
firmy Garmin.
mowania są cenną tajemnicą handlową firmy Garmin, a Oprogramowanie
w formie kodu źródłowego pozostaje
cenną tajemnicą handlową firmy Garmin. Zgadzasz się nie poddawać Oprogramowania, ani żadnej jego części,
dekompilacji, disasemblacji, modyfikacji, asemblacji wstecznej, przetwarzania wstecznego, lub sprowadzania go
do postaci czytelnej, a także tworzenia innych produktów bazujących na
tym Oprogramowaniu. Zgadzasz się nie
eksportować lub reeksportować Oprogramowania do jakiegokolwiek państwa
objętego ograniczeniami eksportu ustanowionymi przez prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Potwierdzasz, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i jest chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz postanowieniami międzynarodowego prawa
autorskiego. Potwierdzasz także, że
struktura organizacja i kod Oprogra-
62
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Dodatki
Deklaracja Zgodności CE
Niniejszym firma Garmin International oświadcza, że odbiorniki do nawigacji satelitarnej GPS są zgodne z wszelkimi wymaganiami i postanowieniami zawartymi w Dyrektywie Komisji Europejskiej nr 1999/5/EC.
Issued: 14/12/2005
Issued:
Revised:
Revised: 7/12/2005
Page:
1 of 1
DECLARATION of CONFORMITY
Page:
DECLARATION of CONFORMITY
Application of Council Directive:
73/23/EEC, 89/336/EEC, 1999/5/EC
Application of Council Directive:
Standard to which Conformity is Declared:
EN 55022:1998 (CISPR 22) Information Technology
Equipment
Standard to which Conformity is Declared:
89/336/EEC, 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.5.1 (2004-07)
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 61000-4-3:2001 Electromagnetic Compatibility –
Radiated, Radio Frequency Immunity
47 CFR 15.249
EN 60950-1:2001 Safety of Information Technology
Equipment
GARMIN International
Manufacture’s Address:
1200 E. 151st Street
No.68, Jangshu 2nd Rd.,
Olathe, Kansas 66062
Shijr, Taipei County,
U.S.A
TAIWAN, R.O.C.
Authorised Representative:
&
GARMIN Corporation
GARMIN (Europe) Ltd, The Quadrangle,
Abbey Park Ind. Estate, Romsey, Hampshire,
RSS-210 (A2.9)
Manufactured by:
GARMIN International
Manufacture’s Address:
1200 E. 151st Street
No.68, Jangshu 2nd Rd.,
Olathe, Kansas 66062
Shijr, Taipei County,
U.S.A
TAIWAN, R.O.C.
Authorised Representative:
&
GARMIN Corporation
GARMIN (Europe) Ltd, The Quadrangle,
Abbey Park Ind. Estate, Romsey, Hampshire,
SO51 9DL, U.K.
SO51 9DL, U.K.
Type of Equipment:
Information Technology Equipment (Global Positioning System Receiver)
Model Number(s):
FORERUNNER 205
FORERUNNER 305
The undersigned does hereby declare that the equipment complies to the above Directives
Paul Morrow
Type of Equipment:
Low Power Unlicensed Transmitter
Model Number(s):
HRM1
The undersigned does hereby declare that the equipment complies to the above Directives
Paul Morrow
Quality Manager
GARMIN (Europe) Ltd
EN 60950-1:2001
EN 300 440-1 V1.3.1 (2001-09)
EN 61000-4-2:2001 Electromagnetic Compatibility –
Electrostatic Discharge Immunity
Manufactured by:
7/12/2005
1 of 1
Date: 14th December 2005
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Quality Manager
GARMIN (Europe) Ltd
Date: 7th December 2005
63
Dodatki
Ostrzeżenia
Jeśli nie będziesz unikać poniższych, potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, możesz doprowadzić do wypadku, lub kolizji,
czego wynikiem może być utrata
zdrowia lub życia.
W czasie nawigacji, porównuj wskazania urządzenia z innymi dostępnymi źródłami danych nawigacyjnych,
włączając w to znaki drogowe, czy
mapy. Dla własnego bezpieczeństwa, w razie powstania wątpliwości,
zawsze rozwiąż wszelkie problemy
przed kontynuacją nawigacji.
Forerunner zawiera niewymienialny
przez użytkownika akumulator LiIon.
Czujnik Tętna zawiera wymienialną
baterię CR2032. Bateria może powodować niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wycieku niebezpiecznych substancji chemicznych,
jeśli jest nieprawidłowo użytkowana.
duj poza urządzeniem, nie nagrzewaj powyżej 60°C, ani nie
spalaj.
• Przechowuj baterie w miejscach
niedostępnych dla dzieci.
• Dokonaj bezpiecznej utylizacji.
Skontaktuj się z lokalną firmą odpowiedzialną za utlizację akumulatorów i baterii.
Urządzenie nie zawiera żadnych elementów, które mogą być naprawiane
przez użytkownika. Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez
autoryzowany serwis firmy Garmin.
Przed rozpoczęciem lub zmianą programu treningów skonsultuj się ze
swoim lekarzem. Jeśli masz wszczepiony stymulator serca lub inne imlantowane urządzenie elektroniczne skonsultuj z lekarzem możliwość
używania czujnika tętna.
• Nie wyjmuj z urządzenia, nie ła-
64
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
Dodatki
Uwagi
Jeśli nie będziesz unikać niżej wymienionych potencjalnie niebezpiecznych
sytuacji, możesz spowodować utratę
zdrowia lub uszkodzenie mienia.
Używaj urządzenia wyłącznie jako pomocy nawigacyjnej. Nie korzystaj z
urządzenia do żadnych zastosowań wymagających wysokiej precyzji pomiaru
kierunku, odległości, pozycji czy topografii. Urządzenie nie powinno być również używane do określenia wysokości
w nawigacji lotniczej.
System GPS (Global Positioning System) jest utrzymywany przez rząd
USA, który jako jedyny jest odpowiedzialny za jego dokładność i sprawność.
Rządowy system może podlegać zmia-
nom wpływającym na dokładność i funkcjonalność sprzętu GPS, włączając w to
odbiorniki. Mimo iż urządzenie jest precyzyjnym urządzeniem nawigacyjnym,
jego wskazania mogą zostać nieprawidłowo wykorzystane lub zinterpretowane,
a przez to stać się niebezpieczne.
Urządzenie Forerunner oraz monitoring
pracy serca są przeznaczone wyłącznie dla potrzeb własnych konsumenta i nie są urządzeniami medycznymi.
Mogą one ulegać zkłóceniom wywołanym przez inne urządzenia elektryczne.
Odczyt pracy serca służy tylko i wyłącznie celom informacyjnym i treningowym,
w związku z czym producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędny odczyt.
OSTRZEŻENIE: Ten produkt, jego opakowanie i jego komponenty zawierają związki
chemiczne uznane w stanie Kalifornia za mogące powodować poronienia, uszkodzenia
płodu lub impotencję. Niniejsze ostrzeżenie zamieszczone jest zgodnie z prawem obowiązującym w stanie Kalifornia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, odwiedź serwis internetowy http://www.garmin.com/prop65.
Forerunner® 205/305 Instrukcja Obsługi
65
Aby zaktualizować oprogramowanie Twojego odbiornika
(z wyłączeniem map) odwiedź serwis internetowy
www.garmin.pl.
PRZEDSTAWICIEL GENERALNY
ul. Monte Cassino 24, 70 - 467 Szczecin
tel. (91) 424 38 00, 424 38 80 fax (91) 424 38 09
http://www.garmin.pl
http://www.zakupyonline.pl
e-mail: garmin@garmin.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising