Garmin | Forerunner® 110 | User guide | Garmin Forerunner® 110 Användarhandbok

Garmin Forerunner® 110 Användarhandbok
användarhandbok
FORERUNNER® 110
GPS-SPORTKLOCKA
© 2010-2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges
i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas
eller lagras i något lagringsmedium i något som helst
syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från
Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned
en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk
eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning,
samt för utskrift av en kopia av handboken eller av
eventuell revidering av den, under förutsättning att en
sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även
under förutsättning att all obehörig kommersiell
distribution av handboken eller eventuell revidering av
den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan
förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan
skyldighet att meddela någon person eller organisation
om sådana ändringar eller förbättringar. Besök
Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City,
221, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
uppdateringar och tilläggsinformation om användning
och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, Forerunner® och Auto
Lap® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag, registrerat i USA och andra länder. Garmin
Connect™, ANT™ och ANT+™ är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag De här varumärkena
får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc. Firstbeat och Analyzed by Firstbeat är
registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör
Firstbeat Technologies Ltd. Övriga varumärken och
varunamn tillhör respektive ägare.
Komma igång
Ladda Forerunner-enheten
 varning
Rådgör alltid med läkare innan du
påbörjar eller ändrar ett motionsprogram.
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen finns viktig
information och produktvarningar.
Meddelande
För att förhindra korrosion bör du torka
av kontakterna och det omgivande
området noggrant innan du laddar eller
ansluter till en dator.
Första gången du använder Forerunner®
utför du följande steg:
1. Ladda Forerunner-enheten (sidan 3).
2. Konfigurera Forerunner-enheten
(sidan 4).
3. Söka satelliter (sidan 5).
4. Slå på pulsmätaren (tillval) (sidan 6).
5. Ut och springa (sidan 7).
6. Spara löpdata (sidan 7).
Användarhandbok för Forerunner 110
Forerunner-enheten laddas inte när
batteriet är utanför temperaturområdet
5 °C till 40 °C (41 °F till 104 °F).
Laddnings­
fäste
3
1. Anslut USB-änden av kabeln till
nätadaptern.
2. Anslut nätadaptern till ett vanligt
vägguttag.
3. Passa in alla fyra kontakterna på
Forerunner-enhetens baksida med
de fyra hållarna på laddningsfästet.
När du ansluter Forerunner-enheten
till en strömkälla slås Forerunnerenheten på och laddningsskärmen
visas.
Konfigurera
Forerunner-enheten
Första gången du använder
Forerunner-enheten uppmanas
du välja systeminställningar.
• Tryck på
och
om du vill se
alternativ och ändra standardvalet.
• Tryck på OK för att göra ett val.
Knappar
Varje knapp har flera funktioner.
4. Ladda Forerunner-enheten helt.
När Forerunner-enheten är fulladdad
lyser det animerade batteriet på skärmen
med fast sken (
).
4
Användarhandbok för Forerunner 110
light
Tryck här om du vill slå på
bakgrundsbelysningen.
Tryck här om du vill söka efter en
kompatibel våg.
Tryck här och håll knappen
intryckt för att slå på eller stänga
av enheten.
start/stop
Tryck här när du vill starta eller
stoppa timern.
*
Tryck på för att bläddra mellan
menyer och inställningar.
lap/reset
Tryck här om du vill markera ett
nytt varv.
Tryck här och håll knappen
intryckt om du vill spara din
löpning och nollställa tiduret.
page/
menu
Tryck här för att växla mellan
sidorna för klockslag, tidur och
puls.
Tryck här och håll knappen
intryckt när du vill öppna menyn.
OK *
Tryck här för att välja
menyalternativ och bekräfta
meddelanden.
*OK,
och
visas med en meny
eller ett meddelande.
Användarhandbok för Forerunner 110
Ikoner
Batteriladdningsnivå Information
om batteritid
finns på sidan 13.
GPS är aktiv och tar emot
signaler.
Pulsmätaren är aktiv.
Larmet är aktiverat.
Söka satellitsignaler
Det kan ta 30 till 60 sekunder att söka
signaler.
1. Om det behövs trycker du på page för
att visa sidan för satellitsökning.
2. Gå utomhus till en öppen plats.
3. Vänta medan Forerunner-enheten
söker efter satelliter.
Påbörja inte aktiviteten förrän
sidan för satellitsökning försvinner.
Klockslaget ställs in automatiskt.
5
Sätta på pulsmätaren
 VARNING
Pulsmätaren kan börja skava när den
används under långa perioder. Du kan
lindra detta genom att applicera en kräm
eller ett gel mot friktion mitt på den
hårda remmen där den kommer i kontakt
med huden.
Använd inte gel eller kräm som
innehåller solskyddsmedel. Applicera
inte gel eller kräm mot friktion på
elektroderna.
Obs! Om du saknar pulsmätare kan du
hoppa över det här avsnittet.
Ha pulsmätaren direkt på huden, precis
under bröstet. Den ska sitta tillräckligt
hårt för att sitta på plats under löpning.
1. Tryck en flik genom uttaget
i pulsmätaren.
6
Flik
Rem för pulsmätare
Uttag
Pulsmätare (framsida)
Elektroder
Pulsmätare (baksida)
2. Tryck ned fliken.
3. Fukta båda elektroderna på baksidan
av pulsmätaren för att skapa en
ordentlig anslutning mellan ditt bröst
och sändaren.
4. Led remmen runt bröstet och fäst den
i den andra änden av pulsmätaren.
Garmin-logotypen ska ha den högra
sidan uppåt.
När du har satt på pulsmätaren är den
i viloläge och redo att sända data. När
pulsmätaren är ihopparad visas ett
Användarhandbok för Forerunner 110
meddelande och
visas på skärmen.
Tips om felsökning finns på sidan 14.
Ut och springa
1. På tidurssidan trycker du på start för
att starta tiduret.
Historiken registreras bara när tiduret
är igång.
Distans
Tempo
2. När du är klar med rundan trycker du
på stop.
Spara löpdata
Tryck och håll ned reset om du vill
spara löpdata och nollställa timern.
Användarhandbok för Forerunner 110
Löpningshistorik
Forerunner-enheten kan spara cirka 180
timmars löpningshistorik vid normal
användning. När Forerunner-minnet är
fullt skrivs de äldsta data över.
Visa en löpning
Löpningshistoriken visar datum,
klockslag, distans, löptid, kalorier
och genomsnittligt tempo eller hastighet.
Löpningshistoriken kan också inkludera
genomsnittliga pulsdata om du använder
pulsmätaren (tillval).
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Historik.
3. Använd
och
för att bläddra
igenom dina sparade löpningar.
4. Tryck på OK.
Ta bort löpningar
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Historik.
3. Använd
och
för att välja en
löpning.
7
4. Håll
och
nedtryckta samtidigt.
5. Tryck på OK.
6. Om du vill ta bort alla löpningar
väljer du Ja.
7. Tryck på OK.
Inställningar
Ställa in larmet
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Alarm > Välj.
3. Använd
och
för att ange
larmtiden.
4. Tryck på OK.
Använda Auto Lap
Med Auto Lap® kan du automatiskt
markera varvet på en viss distans.
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Auto Lap.
3. Använd
och
för att ange
distansen.
4. Tryck på OK.
8
Ställa in din användarprofil
Forerunner-enheten använder information
som du anger om dig själv för beräkning
av löpdata. Du kan ändra följande
användarprofilinformation: kön, ålder,
längd, vikt och aktivitetsklass.
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Användarprofil.
3. Använd
och
om du vill ändra
din profilinformation.
Du kan använda diagrammet på
sidan 11 för att fastställa vilken
aktivitetsklass du tillhör.
4. Tryck på OK.
Om kalorier
Tekniken för kaloriförbrukning
och pulsanalys tillhandahålls av
Firstbeat Technologies Ltd. Om
du vill ha mer information läser
du i www.firstbeattechnologies.com.
Användarhandbok för Forerunner 110
Ändra systeminställningar
Du kan ändra format för klockslag,
tidsformat, ljud, språk, enheter och
tempo eller hastighet.
Använda Garmin Connect
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Inställning.
3. Använd
och
om du vill ändra
inställningarna.
4. Tryck på OK.
1. Gå till www.garminconnect.com
/start.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Ställa in tiden manuellt
Som standard ställs klocktiden in
automatiskt när Forerunner-enheten
söker efter satelliter.
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Inställning > Tid > Manuell.
3. Använd
och
för att ställa in
tiden.
4. Tryck på OK.
Användarhandbok för Forerunner 110
Garmin Connect är webbaserad
programvara som du använder till att
spara och analysera dina data.
Överföra historik till datorn
1. Anslut USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
2. Passa in alla fyra kontakterna på
Forerunner-enhetens baksida med
de fyra hållarna på laddningsfästet
(sidan 4).
3. Gå till www.garminconnect.com
/start.
4. Följ instruktionerna som medföljer
programvaran.
9
Datahantering
Forerunner-enheten är en USBmasslagringsenhet. Om du inte vill
hantera dina Forerunner-filer på det här
sättet kan du hoppa över det här avsnittet.
Obs! Forerunner-enheten är inte
kompatibel med Windows® 95, 98 Me
eller NT. Den är heller inte kompatibel
med Mac® OS 10.3 eller tidigare.
2. Öppna ”Garmin”-enheten eller
-volymen.
3. Öppna mappen eller volymen
”Aktiviteter”.
4. Markera filerna.
5. Tryck på Delete på tangentbordet.
Ta bort historikfiler
Meddelande
Minnet på Forerunner-enheten innehåller
viktiga systemfiler och mappar som du
inte bör ta bort.
1. Ansluta Forerunner-enheten till
datorn med USB-kabeln (sidan 9).
Forerunner-enheten visas som en
flyttbar enhet under Den här datorn
om du har Windows eller som en
volym på skrivbordet om du har Mac
OS.
10
Användarhandbok för Forerunner 110
Koppla bort USB-kabeln
1. Slutför en åtgärd:
• För Windows: klicka på utmatningsikonen
i systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen till papperskorgen .
2. Koppla bort Forerunner-enheten från datorn.
Aktivitetsklasser
Hur aktiv är du?
Hur ofta tränar du?
Hur länge tränar du?
0
Ingen träning
-
-
1
Någon gång ibland, lätt
träning
En gång varannan vecka
Mindre än 15 minuter
2
3
4
Regelbunden träning
15 till 30 minuter
En gång i veckan
Cirka 30 minuter
2 till 3 gånger per vecka
Cirka 45 minuter
5
45 minuter till 1 timme
6
1 till 3 timmar
7
8
9
Träning varje dag
3 till 5 gånger per vecka
3 till 7 timmar
Träning nästan varje dag
7 till 11 timmar
Varje dag
11 till 15 timmar
10
Användarhandbok för Forerunner 110
Mer än 15 timmar
11
Aktivitetsklassdiagrammet tillhandahålls
av Firstbeat Technologies Ltd., delar
av det är baserat på Jackson et al:
”Prediction of Functional Aerobic
Capacity Without Exercise Testing”,
Medicine and Science in Sports and
Exercise 22 (1990): 863–870.
Specifikationer
Meddelande
Enheten är vattentät enligt IEC Standard
60529 IPX7. Den tål att vara nedsänkt
i vatten på 1 meters djup i 30 minuter.
Längre tider kan leda till att enheten
skadas. Efter nedsänkning måste du torka
rent enheten och sedan blåsa den torr
innan du använder eller laddar den.
Specifikationer för Forerunner
Batterityp
200 mAh
uppladdningsbart
litiumjonbatteri av
knappcellstyp
Batteriets livslängd
Se sidan 13.
Kompatibla tillbehör
Den trådlösa ANT+tekniken i den här
Forerunner-enheten
fungerar endast med
en pulsmätare, inga
andra tillbehör.
Pulsmätare - Specifikationer
Vattentålighet
10 m (32,9 fot)
Batterifack
Batteri: utbytbart CR2032
(3 Volt) Perkloratmaterial
– särskild hantering kan
gälla.
Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste
/perchlorate.
Batteriets livslängd
Cirka 3 år (vid 1 timmes
användning om dagen)
Obs! Använd inte Forerunner-enheten
när du simmar.
12
Användarhandbok för Forerunner 110
Om batteriet
 varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. I guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation som
medföljer i produktförpackningen finns
viktig information och produktvarningar.
Forerunner-enhetens
batteritid
Batteritid*
Användning av
Forerunner
1 vecka
Du tränar 45 minuter
per dag med GPS.
Forerunner-enheten
är i energisparläget
resten av tiden.
Upp till
3 veckor
Du använder Forerunnerenheten i energisparläget
hela tiden.
Upp till
8 timmar
Du tränar med GPS hela
tiden.
Användarhandbok för Forerunner 110
*Den faktiska batteritiden för ett
fulladdat batteri beror på hur mycket
du använder GPS, bakgrundsbelysning
och energisparläge. Batteritiden minskar
också om enheten utsätts för extremt låga
temperaturer.
Strömspar
Efter en tids inaktivitet uppmanas du
av Forerunner-enheten att växla till
energisparläge. Forerunner-enheten
visar tid och datum, men är inte ansluten
till pulsmätaren och GPS används
inte. Tryck på page om du vill avsluta
energisparläget.
13
Felsökning
Återställa Forerunner-enheten
Om Forerunner-enhetens skärm eller
knappar inte svarar kan du återställa
enheten.
1. Håll light nedtryckt tills skärmen
blir tom.
2. Håll light nedtryckt tills skärmen
slås på.
Obs! Detta raderar inte dina data eller
inställningar.
Para ihop pulsmätaren
Om Forerunner-enheten inte visar
pulsdata kan du behöva para ihop
pulsmätaren. Flytta Forerunner-enheten
inom räckhåll (3 m) för pulsmätaren.
Håll dig på minst 10 m avstånd
från andra ANT-sensorer under
ihopparning.
14
• Om
är av håller du menu
nedtryckt och väljer Pulsmätare >
På.
• Om
blinkar trycker du på page
på tidurssidan om du vill visa sidan
för pulsmätaren.
Forerunner-enheten söker efter
pulssignalen i 30 sekunder.
• Byt pulsmätarens batteri om
problemet kvarstår.
Byta pulsmätarens batteri
Pulsmätaren innehåller ett CR2032batteri som kan bytas av användaren.
Obs! Kontakta din lokala återvinning­
scentral och ta reda på var du kan kasta
batterierna.
1. Sök efter det runda batterilocket på
baksidan av pulsmätaren.
Användarhandbok för Forerunner 110
2. Använd ett mynt för att vrida locket
moturs så att pilen på locket pekar på
OPEN.
3. Ta bort locket och batteriet.
4. Vänta i 30 sekunder.
5. Sätt i det nya batteriet med pluspolen
vänd uppåt.
Obs! Skada inte eller lossa på
o-ringpackningen på locket.
6. Använd ett mynt för att vrida locket
medurs så att pilen på locket pekar på
CLOSE.
Användarhandbok för Forerunner 110
Uppdatera programvaran
1. Välj ett alternativ:
• Använd WebUpdater. Gå till
www.garmin.com/products
/webupdater.
• Använd Garmin Connect. Gå till
http://garminconnect.com.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering
redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
15
Kontakta Garmins
produktsupport
Du kan kontakta Garmins produktsupport
om du har frågor om produkten.
• I USA går du till www.garmin
.com/support eller kontaktar
Garmin USA på telefonnummer
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon
på 0808 2380000.
• I Europa går du till www.garmin
.com/support och klickar på
Contact Support för inhemsk
supportinformation eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. på
telefonnummer +44 (0) 870 8501241.
Mer information
Du hittar mer information om produkten
på Garmins webbplats.
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till www.garmin.com
/learningcenter.
Augusti 2013
Artikelnummer 190-01154-39 Rev. F
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising