Garmin | Forerunner® 110 | User guide | Garmin Forerunner® 110 Podręcznik użytkownika

Garmin Forerunner® 110 Podręcznik użytkownika
podręcznik użytkownika
FORERUNNER® 110
ZEGAREK SPORTOWY
Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM GPS
© 2010-2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
Stany Zjednoczone
Tel. (913) 397 8200 lub
(800) 800 1020
Faks (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Tel. +44 (0) 870 8501241 (spoza Wielkiej Brytanii)
0808 2380000 (z Wielkiej Brytanii)
Faks +44 (0) 870 8501251
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji
wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie,
żadnej części tego podręcznika nie można powielać,
kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani
przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci,
w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej
pisemnej zgody firm Garmin. Firma Garmin niniejszym
udziela zgody na pobranie jednej kopii tego podręcznika
na dysk twardy bądź inny elektroniczny nośnik pamięci
w celu jego przeglądania oraz na wydrukowanie
jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty, pod
warunkiem, iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia
tego podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej
informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie
tego podręcznika lub jego korekty w celach handlowych
bez zezwolenia jest surowo wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do
produktów lub ich zawartości bez konieczności
powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub
organizacji. Odwiedź stronę internetową firmy Garmin
(www.garmin.com), aby pobrać bieżące aktualizacje
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City,
221, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 886/2 2642 9199
Faks 886/2 2642 9099
i informacje uzupełniające, dotyczące użytkowania
i funkcjonowania tego i innych produktów firmy
Garmin.
Garmin®, logo Garmin, Forerunner® i Auto Lap®
są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
Garmin Connect™, ANT™ i ANT+™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków towarowych bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
w innych krajach. Mac® jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Apple Computer, Inc. Firstbeat
i Analyzed by Firstbeat są zastrzeżonymi i niezastrze­
żonymi znakami towarowymi firmy Firstbeat
Technologies Ltd. Pozostałe znaki towarowe i nazwy
handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
Ładowanie urządzenia
Forerunner
 ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem
zmian w programie ćwiczeń należy zawsze
skonsultować się z lekarzem. Należy
zapoznać się z zamieszczoną w instrukcji
obsługi częścią Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającą
ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
uwaga
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie
osuszyć styki i obszar wokół nich przed
ładowaniem i podłączeniem urządzenia
do komputera.
Przy pierwszym użyciu urządzenia
Forerunner® wykonaj następujące czynności:
Urządzenie Forerunner nie będzie się
ładować, jeśli temperatura otoczenia znajdzie
się poza zakresem 5°C (41°F) lub wyższa niż
40°C (104°F).
1. Naładuj urządzenie Forerunner (strona 3).
2. Skonfiguruj urządzenie Forerunner
(strona 4).
3. Zlokalizuj satelity (strona 5).
4. Załóż opcjonalny czujnik tętna (strona 6).
5. Idź pobiegać (strona 7).
6. Zapisz swój bieg (strona 7).
Zaczep do
ładowania
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 110
3
1. Podłącz wtyk USB kabla do zasilacza
sieciowego.
2. Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego
gniazdka elektrycznego.
3. Ustaw cztery styki znajdujące się na
spodzie urządzenia Forerunner w jednej
linii z czterema wypustkami na zaczepie
do ładowania.
Po podłączeniu do źródła zasilania
urządzenie Forerunner włączy się oraz
pojawi się ekran ładowania.
4. Całkowicie naładuj urządzenie
Forerunner.
Gdy urządzenie Forerunner jest w pełni
naładowane, animowana bateria na ekranie
).
jest pełna (
4
Konfigurowanie urządzenia
Forerunner
Przy pierwszym użyciu urządzenia Forerunner
zostanie wyświetlony monit o wybranie
ustawień systemowych.
i , aby wyświetlić
• Naciśnij
dostępne opcje i zmienić domyślne
ustawienia.
• Naciśnij OK, aby dokonać wyboru.
Przyciski
Każdy przycisk ma kilka funkcji.
light
Naciśnij, aby włączyć
podświetlenie.
Naciśnij, aby wyszukać zgodną
wagę.
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć
lub wyłączyć urządzenie.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 110
start/stop
*
lap/reset
Naciśnij, aby włączyć lub
zatrzymać stoper.
Naciskaj, aby przewijać menu
i ustawienia.
Naciśnij, aby oznaczyć nowe
okrążenie.
Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać
swój bieg i wyzerować stoper.
page/
menu
Naciśnij, aby przełączać między
stronami aktualnego czasu,
stopera
i czujnika tętna.
Naciśnij i przytrzymaj, aby
otworzyć menu.
OK *
Naciśnij, aby wybrać opcje menu
i potwierdzić komunikaty.
*OK,
i
pojawiają się w menu oraz
przy wiadomościach.
Ikony
Alarm jest włączony.
Lokalizowanie sygnałów
satelitarnych
Lokalizacja sygnałów satelitarnych może
zająć 30–60 sekund.
1. W razie potrzeby naciśnij page, aby
wyświetlić stronę lokalizowania satelitów.
2. Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
3. Zaczekaj, aż urządzenie Forerunner
wyszuka satelity.
Nie rozpoczynaj ćwiczeń do momentu
zniknięcia strony lokalizowania
satelitów. Aktualny czas jest ustawiany
automatycznie.
Poziom naładowania baterii.
Więcej informacji o czasie
działania baterii można znaleźć na
strona 13.
Odbiornik GPS jest włączony
i odbiera sygnały.
Czujnik tętna jest aktywny.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 110
5
Zakładanie czujnika tętna
Końcówka
 PRZESTROGA
Czujnik tętna może spowodować otarcia,
jeśli korzysta się z niego przez dłuższy czas.
Aby temu zapobiec, należy nałożyć środek
nawilżający lub żel w środku paska, w
miejscu, w którym styka się ze skórą.
Nie należy używać żeli ani środków
nawilżających zawierających filtry
przeciwsłoneczne. Nie należy nakładać żelu
ani środka nawilżającego na elektrody.
uwaga: Jeśli nie posiadasz czujnika tętna,
możesz pominąć ten punkt.
Umieść czujnik tętna bezpośrednio na skórze,
tuż poniżej piersi. Czujnik powinien przylegać
do ciała w taki sposób, aby nie zmieniał
położenia podczas biegu.
1. Przeciśnij jeden koniec paska przez otwór
w czujniku tętna.
6
Pasek czujnika tętna
Otwór
Czujnik tętna (przód)
Elektrody
Czujnik tętna (tył)
2. Dociśnij koniec paska.
3. Zwilż obie elektrody z tyłu czujnika tętna,
aby zapewnić prawidłowy kontakt między
klatką piersiową a nadajnikiem.
4. Owiń pasek wokół klatki piersiowej
i przymocuj go z drugiej strony czujnika
tętna.
Logo firmy Garmin powinno być
zwrócone prawą stroną do góry.
Po założeniu czujnik tętna działa w trybie
gotowości i jest gotowy do przesyłania
danych. Po sparowaniu czujnika tętna
zostanie wyświetlony komunikat, a na
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 110
ekranie pojawi się ikona . Porady
dotyczące rozwiązywania problemów
można znaleźć na strona 14.
Bieganie
1. Na stronie stopera naciśnij start, aby
włączyć stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy,
gdy stoper jest włączony.
Dystans
Tempo
2. Po zakończeniu biegu naciśnij stop.
Zapisywanie biegu
Historia biegów
W urządzeniu Forerunner można zapisać
około 180 godzin historii typowych biegów.
Gdy pamięć urządzenia Forerunner zapełni
się, najstarsze dane będą nadpisywane.
Wyświetlanie biegu
W historii biegów wyświetlana jest data,
aktualny czas, dystans, czas biegu, spalone
kalorie oraz średnie tempo lub prędkość.
Historia biegów może również zawierać
informacje na temat średniego tętna, jeśli
korzystasz z opcjonalnego czujnika tętna.
1. Naciśnij i przytrzymaj menu.
2. Wybierz Historia.
3. Zapisane biegi przewija się za pomocą
i .
4. Naciśnij OK.
Naciśnij i przytrzymaj reset, aby zapisać
swój bieg i wyzerować stoper.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 110
7
Usuwanie biegów
Naciśnij i przytrzymaj menu.
Wybierz Historia.
i
wybierz bieg.
Za pomocą
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie
i .
5. Naciśnij OK.
6. Aby usunąć wszystkie biegi, wybierz Tak.
7. Naciśnij OK.
1.
2.
3.
4.
Ustawienia
Ustawianie alarmu
1. Naciśnij i przytrzymaj menu.
2. Wybierz kolejno Alarm > Ustaw.
i
podaj godzinę
3. Za pomocą
alarmu.
4. Naciśnij OK.
Korzystanie z funkcji
Autookrążenie
Funkcja Autookrążenie (ang. Auto Lap®) służy
do automatycznego oznaczania określonego
dystansu jako okrążenia.
8
1.
2.
3.
4.
Naciśnij i przytrzymaj menu.
Wybierz opcję Autookrazenie.
i
podaj dystans.
Za pomocą
Naciśnij OK.
Ustawianie profilu użytkownika
Urządzenie Forerunner wykorzystuje
informacje podane przez użytkownika
do obliczania dokładnych danych o biegu.
W profilu użytkownika można zmienić
następujące informacje: płeć, wiek, wzrost,
waga i stopień aktywności.
1. Naciśnij i przytrzymaj menu.
2. Wybierz User Profile (Profil
uzytkownika).
i
podaj informacje
3. Za pomocą
o profilu.
Do określenia stopnia aktywności
możesz użyć wykresu zamieszczonego
na strona 11.
4. Naciśnij OK.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 110
Informacje o kaloriach
Technologia analizy tętna oraz wydatku
kalorii jest dostarczana i obsługiwana przez
firmę Firstbeat Technologies Ltd. Więcej
informacji można znaleźć na stronie
www.firstbeattechnologies.com.
Zmiana ustawień systemowych
Zmienić można aktualny czasu, format
czasu, dźwięki, język, jednostki, format
tempa i prędkości.
1.
2.
3.
4.
Naciśnij i przytrzymaj menu.
Wybierz Ustawienia.
i
zmień ustawiania.
Za pomocą
Naciśnij OK.
Ręczne ustawianie czasu
Domyślnie czas w zegarku jest ustawiany
automatycznie, gdy urządzenie Forerunner
zlokalizuje satelity.
1. Naciśnij i przytrzymaj menu.
2. Wybierz kolejno Ustawienia > Czas >
Recznie.
i
ustaw czas.
3. Za pomocą
4. Naciśnij OK.
Korzystanie z usługi Garmin
Connect
Garmin Connect to aplikacja internetowa
umożliwiająca zapisywanie i analizę danych.
1. Odwiedź stronę www.garminconnect.com
/start.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Przesyłanie historii do
komputera
1. Podłącz kabel USB do portu USB
w komputerze.
2. Ustaw cztery styki znajdujące się na
spodzie urządzenia Forerunner w jednej
linii z czterema wypustkami na zaczepie
do ładowania (strona 4).
3. Odwiedź stronę www.garminconnect.com
/start.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami
dołączonymi do oprogramowania.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 110
9
Zarządzanie danymi
Usuwanie plików historii
Forerunner jest urządzeniem pamięci masowej
USB. Jeśli nie chcesz zarządzać plikami
w urządzeniu Forerunner w ten sposób,
możesz pominąć ten punkt.
uwaga: Urządzenie Forerunner nie
jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows® 95, 98, Me ani NT. Nie jest
również zgodne z systemem operacyjnym
Mac® OS w wersji 10.3 i starszych.
10
UWAGA
W pamięci urządzenia Forerunner znajdują się
ważne pliki i foldery systemowe, których nie
należy usuwać.
1. Podłącz urządzenie Forerunner
do komputera za pomocą kabla
USB (strona 9).
Urządzenie Forerunner w komputerach
z systemem operacyjnym Windows
jest wyświetlane jako dysk wymienny
w folderze Mój komputer,
a w komputerach Mac jako
zainstalowany wolumin.
2. Otwórz dysk lub wolumin „Garmin”.
3. Otwórz dysk lub wolumin „Aktywności”.
4. Zaznacz pliki.
5. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 110
Odłączanie kabla USB
1. Wykonaj następujące czynności:
• W komputerze z systemem Windows kliknij ikonę wysunięcia
zadań systemu.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza .
2. Odłącz urządzenie Forerunner od komputera.
na pasku
Stopnie aktywności
Jak oceniasz swoją
aktywność?
Jak często ćwiczysz?
Jak długo trwają
Twoje ćwiczenia?
0
Brak ćwiczeń
-
-
1
Rzadko, lekkie ćwiczenia
Raz co dwa tygodnie
Mniej niż 15 min.
2
15 do 30 min.
3
4
5
Regularne ćwiczenia i
trening
Raz na tydzień
Około 30 min.
2 do 3 razy tygodniowo
Około 45 min.
45 min. do 1 godz.
6
1 do 3 godz.
7
8
9
Codzienny trening
3 do 5 razy tygodniowo
3 do 7 godz.
Prawie codziennie
7 do 11 godz.
Codziennie
11 do 15 godz.
10
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 110
Więcej niż 15 godz.
11
Informacje o stopniu aktywności dostarczone
przez firmę Firstbeat Technologies Ltd.,
którego fragmenty są oparte na badaniach
Jacksona i innych. „Prediction of Functional
Aerobic Capacity Without Exercise Testing”,
Medicine and Science in Sports and Exercise
22 (1990): 863–870.
Dane techniczne
uwaga
Forerunner spełnia normę wodoszczelności
IEC 60529 IPX7. Może pozostać zanurzony w
wodzie o głębokości 1m na okres do 30 minut.
Przedłużone zanurzenie może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Po wyjęciu z wody
osusz dokładnie urządzenie przed użyciem lub
ładowaniem.
Dane techniczne urządzenia Forerunner
Typ baterii
Bateria pastylkowa
litowo-jonowa
o pojemności 200 mAh
Czas działania
baterii
Patrz strona 13.
Zgodne
akcesoria
Bezprzewodowa technologia
ANT+ w tym urządzeniu
Forerunner działa wyłącznie
z czujnikiem tętna i nie
działa z żadnymi innymi
akcesoriami.
Dane techniczne czujnika tętna
Wodoszczelny
32,9 stopy (10 m)
Bateria
Bateria CR2032 (3 V)
wymieniana przez
użytkownika, zawierająca
nadchloran – może być
konieczny specjalny sposób
postępowania.
Patrz strona www.dtsc
.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
Czas działania
baterii
Około 3 lata
(1 godz. dziennie)
uwaga: Forerunner nie został przeznaczony
do pływania.
12
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 110
Informacje o baterii
 ostrzeżenie
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowojonową. Należy zapoznać się z zamieszczoną
w instrukcji obsługi częścią Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i produktu
zawierającą ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Czas działania baterii
urządzenia Forerunner
Czas
działania
baterii*
Korzystanie z urządzenia
Forerunner
1 tydzień
Ćwiczysz 45 minut dziennie
z włączonym odbiornikiem
GPS. Przez pozostały czas
urządzenie Forerunner działa w
trybie oszczędzania energii.
Do 3 tygodni
Przez cały czas korzystasz z
urządzenia Forerunner w trybie
oszczędzania energii.
Do 8 godz.
Ćwiczysz z włączonym przez
cały czas odbiornikiem GPS.
*Rzeczywisty czas działania całkowicie
naładowanej baterii zależy od tego, przez
ile czasu używany jest odbiornik GPS,
podświetlenie i tryb oszczędzania energii.
Ekstremalnie niskie temperatury również
skracają czas działania baterii.
Oszczędzanie energii
Po pewnym czasie bezczynności urządzenie
Forerunner wyświetla monit o przełączenie
go w tryb oszczędzania energii. Urządzenie
Forerunner wyświetla wtedy godzinę i datę,
ale nie łączy się z czujnikiem tętna ani nie
korzysta z odbiornika GPS. Naciśnij page,
aby wyłączyć tryb oszczędzania energii.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 110
13
Rozwiązywanie problemów
•
Resetowanie urządzenia
Forerunner
•
Jeśli ekran lub przyciski urządzenia
Forerunner przestaną reagować, należy
zresetować urządzenie.
1. Naciśnij i przytrzymaj light, aż ekran się
wyłączy.
2. Naciśnij i przytrzymaj light, aż ekran się
włączy.
Uwaga: Nie spowoduje to usunięcia
żadnych danych ani ustawień.
Parowanie czujnika tętna
Jeśli urządzenie Forerunner nie wyświetla
danych z czujnika tętna, może być koniecznie
sparowanie czujnika.
•
14
Umieść urządzenie Forerunner w zasięgu
czujnika tętna (w odległości nie większej
niż 3 m).
Podczas parowania ustaw się w odległości
co najmniej 10 m od innych czujników
ANT.
•
jest wyłączona, naciśnij
Jeśli ikona
i przytrzymaj menu, a następnie wybierz
kolejno Czujnik tetna> Wl..
miga, na stronie stopera
Jeśli ikona
naciśnij page, aby wyświetlić stronę
czujnika tętna.
Urządzenie Forerunner będzie szukać
sygnału czujnika tętna przez 30 sekund.
Jeśli problem się powtarza, wymień
baterię czujnika tętna.
Wymiana baterii czujnika tętna
Czujnik tętna jest wyposażony w wymienną
baterię CR2032.
Uwaga: Zużytą baterię nienadającą się
do dalszego użytku należy przekazać do
lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
1. Zlokalizuj okrągłą pokrywkę komory
baterii na spodzie czujnika tętna.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 110
Aktualizowanie oprogramowania
2. Za pomocą monety przekręć pokrywkę
w lewo, aby strzałka na pokrywce
wskazywała napis OPEN.
3. Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
4. Poczekaj 30 sekund.
5. Włóż nową baterię w taki sposób, aby
biegun dodatni był skierowany do góry.
Uwaga: Postępuj ostrożnie, aby
nie uszkodzić lub nie zgubić okrągłej
uszczelki znajdującej się na pokrywce.
6. Za pomocą monety przekręć pokrywkę
w prawo, aby strzałka na pokrywce
wskazywała napis CLOSE.
1. Wybierz opcję:
• Użyj aplikacji WebUpdater. Odwiedź
stronę www.garmin.com/products
/webupdater.
• Skorzystaj z serwisu Garmin
Connect. Odwiedź stronę
http://garminconnect.com.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie
pomocy i jak najszybciej zarejestruj swoje
urządzenie przez Internet.
•
•
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 110
Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
Pamiętaj o konieczności zachowania
oryginalnego dowodu zakupu (względnie
jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
15
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin
Aby uzyskać więcej
informacji
•
•
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące
tego produktu, skontaktuj się z działem
pomocy technicznej firmy Garmin.
•
•
Jeśli znajdujesz się w Stanach
Zjednoczonych, odwiedź stronę
www.garmin.com/support lub skontaktuj
się telefonicznie z firmą Garmin USA,
dzwoniąc pod numer 913 397 8200 bądź
800 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej
dostępnej w poszczególnych krajach
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer +44 (0) 870 8501241.
Więcej informacji na temat niniejszego
produktu można znaleźć na stronie
internetowej firmy Garmin.
•
Odwiedź stronę www.garmin.com
/intosports.
Odwiedź stronę www.garmin.com
/learningcenter.
Sierpień 2013
Numer katalogowy 190-01154-40, Rev. F
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising