Garmin | Forerunner® 110 | Garmin Forerunner® 110 Ръководство на притежателя

Garmin Forerunner® 110 Ръководство на притежателя
Ръководство
F O R E R U N N E R ® 11 0
GPS-БАЗИРАН СПОРТЕН ЧАСОВНИК
© 2011 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, САЩ
Tel. (913) 397.8200 or
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Великобритания
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Всички права са запазени. Никоя част от
ръководството не се възпроизвежда, копира,
изпраща, разпространява или записва на какъв
да е носител без изришно писмено съгласие на
Garmin. Garmin с настоящото дава разрешение
за сваляне на едно копие от това ръководство
на хард диск или друго запаметяващо
устройство за разглеждане и печат на едно
копие от ръководството, при условие, че е
включен пълния текст от тази бележка за права.
Принтването и свалянето са само при условие, че
всяко неоторизирано търговско разпространение
и ревизия на ръководството е забрането.
Информацията в документа може да се промени
без предупреждение. Garmin си запазва правото
да променя или подобрява своите продукти и да
прави промени в съдържанието без да е задължен
да информира кой да е човек или организация за
такива промени и подобрения. Посетете www
.garmin.com за текущи ъпдейти и информация за
този и други продукти на Garmin products.
Garmin®, логото на Garmin, Forerunner®,
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road,
Xizhi Dist., New Taipei City,
221, Тайван
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Dynastream®, Auto Pause®, Auto Lap®, Virtual
Partner® са търговски марки на Garmin Ltd. и
филиали, регистрирани в САЩ и други държави.
Те не могат да се ползват без изришното
разрешение на Garmin.
Windows® е регистрирана търговска марка на
Microsoft Corporation в САЩ и други държави.
Mac® е регистрирана търговска марка на Apple
Computer, Inc. Firstbeat и Analyzed by Firstbeat
са регистрирани търговски марки на Firstbeat
Technologies Ltd.
Други търговски марки и търговски имена са на
техните съответни собственици.
Българската версия на английското ръководство
на Forerunner 110 е направено за Ваше удобство.
При нужда се консултирайте с най-новата версия
на английското ръководство на уреда.
GARMIN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ
ЗА ТОЧНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО
РЪКОВОДСТВО И ОТКАЗВА ВСЯКАКВА
ОТГОВОРНОСТ, ПОРОДЕНА ОТ
ПРЕДОВЕРЯВАНЕ.
Стартиране
Зареждане
 ВНИМАНИЕ
Консултирайте се с лекаря си
преди да започнете или да смените
тренировъчна програма. Вижте
Важна информация за продукта и
безопасността в продуктовата кутия
на уреда.
БЕЛЕЖКА
За да предпазите от корозия,
изсушете контактите и корпуса
около тях преди да заредите или
свържете с компютър.
Започвайки с Forerunner® направете
следното:
1. Заредете уреда (стр. 3).
2. Конфигурирайте Forerunner
(стр. 4).
3. Локализирайте спътници (стр. 5).
4. Поставете пулсомера (купува се
отделно) (стр. 6).
5. Започнете бягането (стр. 6).
6. Запазете бягането (стр. 7).
Forerunner 110 Ръководство
Forerunner няма да се зарежда при
външна температура извън рамките
на 5°C до 40°C.
Заряден
клип
3
1. Вкарайте USB края на кабела в
AC адаптера.
2. Вкарайте AC адаптера в контакт
от мрежата.
3. Позиционирайте 4-те контакта
отзад на Forerunner с четирите
зарядни слота на клипа.
Когато свържете Forerunner
с източник за зареждане,
Forerunner се включва и се явява
екран за зареждане.
Конфигуриране на
Forerunner
При първо ползване на Forerunner,
Вие трябва да изберете Вашите
системни настройки.
• Натиснете и за да
видите опциите и да смените
фабричните настройки.
• Натиснете OK за да изберете.
Бутони
Всеки бутон има няколко функции.
4. Заредете Forerunner напълно.
Когато Forerunner е зареден,
иконката на батерията е плътна
(
).
4
Forerunner 110 Ръководство
light
Натиснете light за
включване на осветлението.
GPS е включен и приема
сигнали.
start/
stop
Нат. start/stop за старт / стоп
на таймера.
Таймерът работи.
*
Нат.
и
за да
минавате през менютата.
lap/
reset
Нат. lap за да марк. нова
обиколка. Нат. и задръжте
reset за нулир. на таймера.
page/
menu
Натиснете page за да
преминете през страниците
за часа, таймера и пулса .
Нат. и задръжте menu за
отваряне на меню.
OK *
Нат. OK за да изберете
опция от менюто или да
приемете съобщение.
*OK, , и
съобщение.
се явяват с меню или
Иконки
Ниво на батерията. За
батерията вижте стр. 13.
Forerunner 110 Ръководство
Пулсомерът е активен.
Алармата е включена.
Локализиране на
спътници
Може да отнеме от 30 до 60 сек.
локализирането на спътници.
1. Нат. page за да видите страницата
със спътниците.
2. Излезте на открито.
3. Изчакайте Forerunner да намери
спътници.
Не започвайте тренировка
преди спътниковата страница
да изчезне. Часа се настройва
автоматично.
5
Поставяне на пулсомер
БЕЛЕЖКА: Ако нямате пулсомер,
прескочете раздела
Поставете пулсомера директно на
кожата, под гръдния кош. Стегнете
достатъчно, за да остане на място
при тренировката.
1. Вкарайте езичето на каишката в
слота на пулсомера.
Езиче
Каишка на пулсомера
Слот
Пулсомер (отпред)
Електроди
Пулсомер (отзад)
3. Навлажнете електродите отзад на
пулсомера, за да създадете здрава
връзка между гръдния си кош и
трансмитера.
4. Прекарайте каишката около Вас
и свържете и другия и край с
пулсомера.
Логото на Garmin трябва да е
горе в дясно.
е в стендбай режим и е готов да
праща данни. Когато пулсомерът е
aсе явява
сдвоен с уреда, икона
на екрана, както и съобщение. За
съвети при проблеми вижте стр. 14.
Бягане
1. На стр. таймер, натиснете start за
стартиране на таймера.
История се записва само ако
таймерът работи.
2. Натиснете езичето надолу.
6
Forerunner 110 Ръководство
Разст.
Скор
2. След завършване на бягането,
натиснете stop.
Запис на бягането
Натиснете и задръжте reset за да
запишете бягането и да нулирате
таймера.
История на бягането
Forerunner може да запише до 180
часа бягане при типична употреба.
Когато паметта е пълна, най-старите
записи се изтриват и се пише върху
тях. Прехвърляйте история (стр. 9) в
Garmin Connect™ и Garmin Training
Center® периодично.
Forerunner 110 Ръководство
Преглед на бягане
Историята на бягането показва дата,
час, разстояние, време, калории,
средна скорост. Историята може
да включва и среден пулс ако
ползвате уреда с пулсомер (купува се
допълнително).
1. Натиснете и задръжте menu.
2. Изберете History.
3. С и разгледайте
записаните бягания и изберете.
4. Натиснете OK.
Изтриване на бягане
1. Натиснете и задръжте menu.
2. Изберете History.
3. С и изберете бягане.
4. Натиснете и задръжте
и
едновременно.
5. Натиснете OK.
7
Настройки
Въвеждане на аларма
1. Натиснете и задръжте menu.
2. Изберете Alarm > Set.
3. С и въведете час за аларма.
4. Натиснете OK.
Ползване на Auto Lap
Може да ползвате Auto Lap® за
автоматично маркиране на обиколка
при изминаване на дадена дължина.
1.
2.
3.
4.
Натиснете и задръжте menu.
Изберете Auto Lap.
С и въведете разстоянието.
Натиснете OK.
Потребителски профил
Forerunner ползва информацията,
която въвеждате за себе си за точно
изчисляване на данни за бягането.
Вие може да въведете следната
информация: пол, възраст, ръст,
тегло и клас на активност.
8
1. Натиснете и задръжте menu.
2. Изберете User Profile.
3. С и въведете
информацията за Вас.
Може да ползвате схемата на
стр. 11 за клас на активност.
4. Натиснете OK.
За калориите
Изгорените калории и анализа на
пулса са осигурени от Firstbeat
Technologies Ltd. За повече
информация идете на www
.firstbeattechnologies.com.
Модифициране на
системните настройки
Вие може да смениче часа, формата
на часа, звуците, езика, мерните
единици и формата на скоростта.
1. Натиснете и задръжте menu.
2. Изберете Setup.
3. С и сменете настройките.
Forerunner 110 Ръководство
4. Натиснете OK.
Ръчно въвеждане на часа
По подразбиране, Forerunner взима
часа от локализираните спътници.
1.
2.
3.
4.
Натиснете и задръжте menu.
Изберете Setup > Time > Manual.
С и въведете часа.
Натиснете OK.
Безплатен софтуер
Garmin предлага два безплатни
софтуера за съхранение и анализ на
историята:
• Garmin Connect е Web‑базиран.
Може да ползвате Garmin Connect
от кой да е компютър с интернет
достъп.
• Garmin Training Center е софтуер,
който не изисква интернет
след инсталиране. Той работи
директно на Вашия компютър, не
в интернет.
Forerunner 110 Ръководство
1. Go to www.garmin.com/intosports.
2. Follow the on-screen instructions to
install the software.
Прехвърляне на история
към компютър
1. Свържете USB кабела с USB
порта на компютъра.
2. Позиционирайте 4-те контакта
отзад на orerunner с 4-те на
зареждащия клип (стр. 3).
3. Отворте Garmin Connect
(http://garminconnect.com), или
Garmin Training Center.
4. Следвайте инструкциите на
софтуера.
Управление на данни
Forerunner е USB mass storage
устройство. Ако не искате да
управлявате файлове, прескочете
този раздел.
9
БЕЛЕЖКА: Forerunner не е
съвместим с Windows® 95, 98, Me,
или NT. Не е съвместим и с Mac® OS
10.3 и по-ранен.
Изтриване на история
БЕЛЕЖКА
В паметта на уреда има важни
системни файлове и директории,
които НЕ трябва да се трият.
1. Свържете Forerunner с компютъра
чрез USB кабела (стр. 9).
Forerunner се явява като
изтриваем драйв в My Computer
в Windows компютри и като
mounted volume на Mac
компютри.
2. Отворете “Garmin” drive или
volume.
3. Отворете директория “Activities”.
4. Маркирайте файловете.
10
5. Натиснете Delete бутона на
клавиатурата.
Отстраняване на USB кабел
1. Направете следното:
• За Windows компютри,
на
кликнете на иконка
системния ред.
• За Mac компютри, плъзнете
volume иконката в Trash .
2. Отстранете Forerunner от
компютъра.
Forerunner 110 Ръководство
Клас на активност
Колко сте
активен?
Колко често
тренирате?
Колко дълго тренирате?
0
Не тренирам
-
-
1
Рядко, леки
упражнения
Веднъж на 2 седмици
Под 15 минути
2
3
4
5
6
Редовни
упражнения и
тренировки
7
8
9
Ежедневни
тренировки
10
15 - 30 минути
Веднъж седмично
Около 30 минути
2 - 3 пъти седмично
Около 45 минути
45 минути - 1 час
1 - 3 часа
3 - 5 пъти седмично
3 - 7 часа
Почти всеки ден
7 - 11 часа
Всеки ден
11 - 15 часа
Повече от 15 часа
Информацията за клас на активност е осигурена от Firstbeat Technologies
Ltd., базирани на Jackson et al. “Prediction of Functional Aerobic Capacity
Without Exercise Testing,” Medicine and Science in Sports and Exercise 22
(1990): 863–870.
Forerunner 110 Ръководство
11
Спецификации
БЕЛЕЖКА
Forerunner е водоустойчив по IEC
Standard 60529 IPX7. Той може
да бъде потопен на дълбочина
1м под вода до 30 минути. Попродължително потапяне може
да повреди уреда. След потапяне,
избършете добре уреда преди да го
ползвате и зареждате.
БЕЛЕЖКА: Forerunner не е
предназначен за плуване.
Спецификации на пулсомера
Водоустойчивост
32.9 ft. (10 m)
Батерия
Сменяема от клиента
CR2032 (3V)
Изисква специално
третиране при
изхвърляне. Вижте
www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste
/perchlorate.
Батерия
живот
Около 3 години
(1 час на ден)
Forerunner спецификации
Батерия тип
200 mAh акумулаторна,
lithium-ion, малка
кръгла батерия
Батерия живот
Вижте стр.13.
Съвместими
аксесоари
ANT+ технологията на
Forerunner работи само
с пулсомер, не и други
аксесоари.
12
Forerunner 110 Ръководство
За батерията
 внимание
Продуктът е с литиево йонна
батерия. Вижте Важна информация
за продукта и безопасността в
продуктовата кутия.
Живот на батерията
Батерия
живот*
Forerunner ползване
1 седмица
Тренирате 45 минути на
ден с GPS. Forerunner
е в режим икономия на
енергия в останалото
време.
До 3
седмици
Forerunner е в режим
икономия на енергия
през цялото време.
До 8 часа
Тренирате с GPS през
цялото време.
Forerunner 110 Ръководство
*Животът на напълно заредена
батерия зависи от времето, в което
ползвате GPS, осветление, както и
икономията на енергия. Ако ползвате
уреда при много ниски температури,
живота се скъсява.
Икономия на енергия
След период на неактивност,
Forerunner Ви напомня да влезете
в режим икономия на енергия.
Forerunner показва часа и датата,
но не е свързан с пулсомера и е с
изключен GPS. Натиснете page за да
излезете от режима.
13
Проблеми
Ресет на Forerunner
Ако екрана или бутоните на
Forerunner спрат да реагират, може
да направите ресет на уреда.
1. Натиснете и задръжте light
докато екрана стане празен.
2. Натиснете и задръжте light
докато екрана се включи.
БЕЛЕЖКА: Това действие не трие
данни иле настройки.
Сдвояване на пулсомера с
Forerunner
Сдвояване на пулсомера
Ако Forerunner не показва пулса Ви
при поставен пулсомер може да се
наложи да сдвоите с пулсомера.
• Forerunner трябва да е в рамките
на 3m от пулсомера.
Стойте на над 10m от други ANT
сензори при сдвояване.
14
• Ако
е изключен, натиснете
и задръжте menu, изберете
Accessories > HR Monitor > On.
• Ако
мига, на страница
таймер, натиснете page за да
видите страницата на пулсомера.
Forerunner търси сигнал за пулса
Ви около 30 секунди.
• Ако проблемът продължава,
сменете батерията на пулсомера.
Смяна на батерия на
пулсомера
Пулсомерът е със сменяема CR2032
батерия.
БЕЛЕЖКА: Съблюдавайте
местните закони при изхвърляне на
старата батерия.
1. На гърба на пулсомера е капака
на слота на батерията.
Forerunner 110 Ръководство
2. С монета завъртете капака
обратно на часовата стрелка,
докато стрелката посочи OPEN.
3. Махнете капака и батерията.
4. Почакайте 30 секунди.
5. Поставете новата батерия с +
нагоре.
БЕЛЕЖКА: Пазете уплътне
нието на O‑пръстена на капака.
6. Ползвайте монета, за да
завъртите капака по часовата
стрелка, докато стрелката посочи
CLOSE.
Forerunner 110 Ръководство
Обновяване на софтуера
1. Изберете опция:
• Чрез WebUpdater. Идете на
www.garmin.com/products
/webupdater.
• Чрез Garmin Connect. Идете
на http://garminconnect.com.
2. Следвайте инструкциите.
Регистриране на уреда
Помогнете ни като се регистрирате.
Така ще получавате по‑добра
поддръжка.
• Идете на http://my.garmin.com.
• Пазете оригинлната касова
бележка и/или фактура.
15
Свържете се с Garmin
Product Support
Вие може да се свържете с Garmin
Product Support при въпроси за този
продукт.
• В USA, идете на www.garmin
.com/support, или позвънете на
Garmin USA на телефони (913)
397.8200 или (800) 800.1020.
• В UK, позвънете на Garmin
(Europe) Ltd. на 0808 2380000.
• В Европа, идете на to www
.garmin.com/support и кликнете
Contact Support за да намерите
поддръжката във Вашата
държава или позвънете на Garmin
(Europe) Ltd. на телефон +44 (0)
870.8501241.
190-01154-14_0A
декември 2011
Повече информация
Вие може да намерите повече
информация за този продукт на:
• www.garmin.com/intosports.
• www.garmin.com/learningcenter.
This Bulgarian version of the Forerunner 110
English manual (Garmin part number
190-01154-00, revision C) is provided as a
convenience. If necessary, please consult the most
recent revision of the English manual regarding the
operation and use of the Forerunner 110.
GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE
ACCURACY OF THIS BULGARIAN MANUAL
AND DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING
FROM THE RELIANCE THEREON.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising