Garmin | Forerunner® 110 | User manual | Garmin Forerunner® 110 Brukerveiledning

Garmin Forerunner® 110 Brukerveiledning
brukerveiledning
FORERUNNER® 110
GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE
© 2010-2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Faks (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870 8501251
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig
angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, lastes ned
eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det
på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin.
Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av
denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet
elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive
ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til
denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av
denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden
om opphavsrett, og forutsatt at uautorisert kommersiell
distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte
versjoner av den er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller
forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet
uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins
webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle
oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og
drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City,
221, Taiwan
(Republikken Kina)
Tlf. (886) 2 2642 9199
Faks (886) 2 2642 9099
Garmin®, Garmin-logoen, og Forerunner® og Auto Lap®
er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene,
registrert i USA og andre land. Garmin Connect™,
ANT™ og ANT+™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et
registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Firstbeat
og Analyzed by Firstbeat er registrerte eller uregistrerte
varemerker for Firstbeat Technologies Ltd. Andre
varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Komme i gang
Lade Forerunner-enheten
 advarsel
Rådfør deg alltid med legen
før du begynner på eller
endrer et treningsprogram. Se
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
merknad
Hvis du vil forhindre korrosjon, bør
du tørke godt av ladekontaktene og
området rundt før du lader enheten.
Forerunner-enheten lader ikke hvis
batteriet er utenfor temperaturområdet
5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F).
Når du bruker Forerunner®-enheten for
første gang, må du gjøre følgende:
1. Lade Forerunner-enheten (side 3).
2. Konfigurere Forerunner-enheten (side
4).
3. Lokalisere satellitter (side 5).
4. Sette på pulsmåleren (ekstrautstyr)
(side 6).
5. Ta en løpetur (side 7).
6. Lagre løpsdata (side 7).
Brukerveiledning for Forerunner 110
Ladeklemme
3
1. Koble USB-enden av kabelen til
vekselstrømadapteren.
2. Koble vekselstrømadapteren inn
i en vanlig veggkontakt.
3. Juster alle de fire kontaktene
på baksiden av Forerunnerenheten slik at de passer med
de fire ladeklemmestolpene på
ladeklemmen.
Når du kobler Forerunner til en
strømkilde, slås Forerunner på, og
skjermbildet om lading vises.
Konfigurer
Forerunner-enheten
Første gang du bruker Forerunnerenheten oppfordres du til å angi
systeminnstillingene.
• Trykk på
og
for å vise valg og
endre standardinnstillingen.
• Trykk på OK for å foreta et valg.
Knapper
Hver knapp har flere funksjoner.
4. Lad Forerunner-enheten helt opp.
Når Forerunner-enheten er fulladet,
blir det animerte batteriet på skjermen
ensfarget (
).
4
Brukerveiledning for Forerunner 110
light
Trykk for å slå på
bakgrunnsbelysningen.
Trykk for å søke etter en
kompatibel vekt.
Trykk og hold nede for å slå
enheten av og på.
start/
stop
Trykk for å starte og stoppe
tidtakeren.
*
Trykk for å bla gjennom
menyer og innstillinger.
lap/
reset
Trykk for å markere en ny
runde.
Trykk og hold nede for å
lagre løpeturen og nullstille
tidtakeren.
page/
menu
Trykk for å veksle mellom
klokkeslett, tidtaker og
pulssider.
Trykk og hold nede for å åpne
menyen.
OK*
Trykk for å velge alternativer
og for å bekrefte meldinger.
*OK,
og
dukker opp med en
meny eller en beskjed.
Brukerveiledning for Forerunner 110
Ikoner
Batteriladenivå. Se side 13
hvis du vil ha mer informasjon
om batterilevetid.
GPS er på og mottar signaler.
Pulsmåleren er aktiv.
Alarmen er på.
Lokalisere satellittsignaler
Det kan ta 30 til 60 sekunder å lokalisere
satellittsignaler.
1. Hvis det er nødvendig kan du trykke
på page for å se siden
for satellittlokalisering.
2. Gå utendørs til et åpent område.
3. Vent mens Forerunner-enheten søker
etter satellitter.
Ikke start aktiviteten din før siden
for satellittlokalisering forsvinner.
Klokkeslettet settes automatisk.
5
Sette på pulsmåleren
 FORSIKTIG
Pulsmåleren kan forårsake gnagsår
når den brukes over lengre tid. For å
lindre dette problemet kan du påføre et
smøremiddel eller en gel mot gnisning
midt på den harde stroppen der den
kommer i kontakt med huden.
Ikke bruk gel eller smøremiddel
som inneholder solkrem. Ikke påfør
smøremiddel eller gel mot gnisning på
elektrodene.
Merk: Hvis du ikke har en pulsmåler,
kan du hoppe over denne delen.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett
under brystkassen. Den bør sitte så stramt
at den holder seg på plass under turen.
1. Skyv én av tappene på stroppen
gjennom sporet i pulsmåleren.
6
Tapp
Pulsmålerstropp
Spor
Pulsmåler (forside)
Elektroder
Pulsmåler (bakside)
2. Trykk tappen ned.
3. Fukt begge elektrodene på baksiden
av pulsmåleren for å opprette god
kontakt mellom brystet og senderen.
4. Spenn stroppen rundt brystet,
og fest den til den andre siden
av pulsmåleren.
Garmin-logoen skal ha den riktige
siden opp.
Når du har satt på pulsmåleren, er den i
standby-modus og klar til å sende data.
Du får en melding når pulsmåleren er
Brukerveiledning for Forerunner 110
tilknyttet og dukker opp på skjermen.
Se side 14 for tips om feilsøking.
Ta en løpetur
1. Trykk på start på tidakersiden for å
starte tidtakeren.
Historikk registreres bare når
tidtakeren går.
Distanse
Tempo
2. Når du er ferdig med turen, trykker
du på stop.
Lagre løpsdata
Trykk på og hold nede reset for
å lagre løpsdataene og nullstille
tidtakeren.
Brukerveiledning for Forerunner 110
Løpshistorie
Ved vanlig bruk kan forerunner-enheten
lagre omlag 180 timer med løpshistorie.
Når Forerunner-enhetens minne er fullt,
blir de eldste dataene overskrevet.
Vise et løp
Løpshistorien viser dato, klokkeslett,
avstand, løpstid, kalorier og
gjennomsnittlig tempo eller fart. Hvis du
bruker pulsmåleren (ekstrautstyr), kan
løpsdataene også vise gjennomsnittspuls.
1. Trykk på og hold nede menu.
2. Trykk på Historie.
og
for å bla gjennom
3. Bruk
lagrede løp.
4. Trykk på OK.
7
Slette løp
Trykk på og hold nede menu.
Velg Historikk.
og
for å velge et løp.
Bruk
og
Trykk på og hold nede
samtidig.
5. Trykk på OK.
6. Hvis du vil slette alle løp, klikker du
på Ja.
7. Trykk på OK.
1.
2.
3.
4.
Oppsett
Stille inn alarmen
1. Trykk på og hold nede menu.
2. Velg Alarm > Stille inn.
og
for å angi
3. Bruk
alarmtidspunktet.
4. Trykk på OK.
Bruke Auto Lap
Du kan bruke Auto Lap® til automatisk å
merke runden ved en bestemt distanse.
8
1.
2.
3.
4.
Trykk på og hold nede menu.
Velg Auto Lap.
og
for å angi distansen
Bruk
Trykk på OK.
Velge brukerprofilen din
Forerunner-enheten bruker informasjon
som du oppgir om deg selv, til å
beregne nøyaktige løpsdata. Du
kan endre følgende informasjon på
brukerprofilen: kjønn, alder, høyde, vekt
og aktivitetsklasse.
1. Trykk på og hold nede menu.
2. Velg Brukerprofil.
3. Bruk
og
for å angi
profilinformasjon.
Bruk diagrammet på side 11 for å
finne aktivitetsklassen din.
4. Trykk på OK.
Om kalorier
Kaloriforbruk og pulsanalyseteknologien
leveres og støttes av Firstbeat
Brukerveiledning for Forerunner 110
Technologies Ltd. Du finner mer
informasjon på
www.firstbeattechnologies.com.
Endre systeminnstillingene
Du kan endre klokkeslett, tidsformat,
toner, språk, enheter og tempo- eller
fartsformat.
1. Trykk på og hold nede menu.
2. Velg Oppsett.
og
for å endre
3. Bruk
innstillingene.
4. Trykk på OK.
Angi klokkeslett manuelt
Klokkeslettet settes automatisk når
Forerunner-enheten lokaliserer satellitter.
1.
2.
3.
4.
Trykk på og hold nede menu.
Velg Oppsett > Tid > Manuell.
og for å angi klokkeslett.
Bruk
Trykk på OK.
Brukerveiledning for Forerunner 110
Ved hjelp av Garmin
Connect
Garmin Connect er webbasert
programvare som brukes til å lagre og
analysere dataene.
1. Gå til www.garminconnect.com/start.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Overføre historikk til
datamaskinen din
1. Koble USB-kabelen til en
USB-port på datamaskinen.
2. Juster alle de fire kontaktene på
baksiden av Forerunner-enheten
slik at de passer med de fire
ladeklemmestolpene på ladeklemmen
(side 4).
3. Gå til www.garminconnect.com/start.
4. Følg instruksjonene som fulgte med
programvaren.
9
Datahåndtering
Forerunner-enheten er en USBmasselagringsenhet. Hvis du vil håndtere
Forerunner-filene på en annen måte, kan
du hoppe over denne delen.
Merk: Forerunner-enheten er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98, Me
eller NT. Den er heller ikke kompatibel
med Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.
2. Åpne Garmin-stasjonen eller
-volumet.
3. Åpne Activities-mappen eller
volumet.
4. Merk filene.
5. Trykk på delete-tasten på tastaturet.
Slette historiefiler
MERKNAD
Minnet til Forerunner-enheten
inneholder viktige systemfiler
og mapper som ikke må slettes.
1. Koble forerunner-enheten til
datamaskinen din med USB-kabelen
(side 9).
Forerunner-enheten vises som en
flyttbar stasjon i Min datamaskin
på Windows-datamaskiner og
som et aktivert volum på Macdatamaskiner.
10
Brukerveiledning for Forerunner 110
Koble fra USB-kabelen
1. Fullføre en handling:
• Windows-datamaskiner: Dobbeltklikk på ikonet for å løse ut
systemstatusfeltet.
• Mac-datamaskiner: Dra volumi­konet til papirkurven .
i
2. Koble Forerunner-enheten fra datamaskinen.
Aktivitetsklasser
Hvor aktiv er du?
Hvor ofte trener du?
Hvor lenge trener du?
0
Ingen trening
-
-
1
Valgfri, lett trening
Én gang hver 14. dag
Under 15 minutter
2
15 til 30 minutter
3
4
Fast trening
Én gang per uke
Ca. 30 minutter
2 til 3 ganger per uke
Ca. 45 minutter
5
45 minutter til 1 time
6
1 til 3 timer
7
8
9
Daglig trening
3 til 5 ganger per uke
3 til 7 timer
Nesten daglig
7 til 11 timer
Daglig
11 til 15 timer
10
Brukerveiledning for Forerunner 110
Mer enn 15 timer
11
Aktivitetsklasseinformasjonen leveres
av Firstbeat Technologies Ltd. Deler
av den tar utgangspunkt i Jackson et
al. “Prediction of Functional Aerobic
Capacity Without Exercise Testing”,
Medicine and Science in Sports and
Exercise 22 (1990): 863–870.
Spesifikasjoner
merknad
Enheten er vanntett i henhold til
IEC-standard 60529 IPX7. Den tåler
å være opptil 1 meter under vann i
30 minutter. Hvis enheten er under
vann lenger enn det, kan det oppstå
skader. Pass på at enheten tørkes av og
lufttørker før du bruker eller lader den.
Spesifikasjoner for Forerunner
Batteritype
200 mAh oppladbart,
litiumionbatteri,
knappcellebatteri
Batterilevetid
Se side 13.
Kompatibelt
tilbehør
Den trådløse ANT+teknologien på denne
Forerunner-enheten
virker bare med en
pulsmåler, og ikke med
annet tilbehør.
Spesifikasjoner for pulsmåler
Vanntetthet
32,9 fot (10 m)
Batteri
Utskiftbart
CR2032 (3 volt)
i perkloratmateriale
– spesiell håndtering
kan være nødvendig.
Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste
/perchlorate.
Batterilevetid
Ca. 3 år (1 time per dag)
Merk: Forerunner-enheten er ikke
beregnet på bruk under svømming.
12
Brukerveiledning for Forerunner 110
Om batteriet
 advarsel
Dette produktet inneholder et
litiumionbatteri. Se veiledningen Viktig
sikkerhets- og produktinformasjon
i produktesken for å lese advarsler
angående produktet og annen viktig
informasjon.
Forerunner-enhetens
batterilevetid
Batte­
rilevetid*
Bruk av Forerunner
1 uke
Du trener 45 minutter
daglig med GPS.
Forerunner-enheten er
i strømsparingsmodus
den resten av tiden.
Opp til 3 uker
Du bruker alltid
Forerunner-enheten
i strømsparingsmodus.
Opp til
åtte timer
Du trener med GPS
hele tiden.
Brukerveiledning for Forerunner 110
*Levetiden til et fulladet batteri er
avhengig av hvor mye du bruker
GPSen, bakgrunnsbelysning og
strømsparingsmodus. Ekstrem kulde
vil også redusere levetiden.
Strømsparing
Når Forerunner-enheten har vært
inaktiv en stund, går den over i
strømsparingsmodus. Forerunner-enheten
vil vise klokkeslett og dato, men vil
ikke koble seg til pulsmåleren din eller
bruke GPS. Trykk på page for å avslutte
strømsparingsmodus.
13
Feilsøking
Tilbakestille
Forerunner-enheten
Hvis skjermen eller knappene på
Forerunner-enheten slutter å virke,
kan du tilbakestille enheten.
1. Trykk på og hold nede light til
skjermen blir tom.
2. Trykk på og hold nede light til
skjermen slår seg på.
Merk: Dette sletter ikke noen av
dataene eller innstillingene dine.
Pare pulsmåleren
Hvis Forerunner-enheten ikke viser
pulsdata, kan det hende at du må pare
pulsmåleren.
• Hold Forerunner-enheten innenfor
rekkevidden til pulsmåleren (3 m).
Stå 10 meter unna andre ANTsensorer når du skal pare enheten.
14
• Hvis
er slått av, trykk på
og hold nede menu, og velg
Pulsmåler > På.
• Hvis
blinker, trykker du på page
på tidtakersiden for å se pulssiden.
Forerunner-enheten leter etter pulsen
din i 30 sekunder.
• Bytt ut batteriene på pulsmåleren hvis
problemet vedvarer.
Skifte batteriet i pulsmåleren
Pulsmåleren inneholder et CR2032batteri som kan skiftes av brukeren.
Merk: Kontakt det lokale
renovasjonsselskapet for å få mer
informasjon om hvor du skal avhende
batterier.
1. Finn det runde batteridekselet på
baksiden av pulsmåleren.
Brukerveiledning for Forerunner 110
Oppdatere programvaren
1. Velg et alternativ:
2. Bruk en mynt til å vri dekselet mot
klokken slik at pilen på dekselet
peker mot OPEN.
3. Fjern dekselet og batteriet.
4. Vent i 30 sekunder.
5. Sett inn det nye batteriet med den
positive siden opp.
Merk: Pass på at du ikke skader
eller mister tetningsringen til
dekselet.
6. Bruk en mynt til å vri dekselet med
klokken slik at pilen på dekselet
peker mot CLOSE.
Brukerveiledning for Forerunner 110
• Bruk WebUpdater. Gå til
www.garmin.com/products
/webupdater.
• Bruk Garmin Connect. Gå til
http://garminconnect.com.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi
av den, på et trygt sted.
15
Kontakte Garmins
produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du
har spørsmål om produktet.
• I USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller kontakt Garmin
USA på telefon (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ta kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 2380000.
• I Europa: Gå til www.garmin.com
/support, og klikk på Contact
Support for innenlandsk
supportinformasjon, eller ta kontakt
med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 8501241.
Mer informasjon
Du finner mer informasjon om produktet
på Garmins hjemmeside.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com
/learningcenter.
August 2013
Delenummer 190-01154-38 Rev. F
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising