Garmin | Forerunner® 110 | User manual | Garmin Forerunner® 110 Brugervejledning

Garmin Forerunner® 110 Brugervejledning
brugervejledning
FORERUNNER® 110
GPS-AKTIVERET SPORTSUR
© 2010-2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (udenfor Storbritannien)
0808 2380000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der
udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning
hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,
transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes
på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin
giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af
denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk
lagringsmedie til visning og udskrivning af én kopi af
vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat
at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret og med
den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig
distribution af vejledningen og eventuelle ændringer
heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden
varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller
forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden
at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og
forbedringer til personer eller organisationer. Besøg
Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få
yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug
og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City,
221, Taiwan (R.O.C.)
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax +886 2 2642 9099
Garmin®, Garmin-logoet, Forerunner® og Auto Lap®
er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
Garmin Connect™, ANT™ og ANT+™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac®
er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer,
Inc. Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerede
eller uregistrerede varemærker tilhørende Firstbeat
Technologies Ltd. Rettighederne til øvrige varemærker
og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Sådan kommer du i gang
Opladning af Forerunner
 advarsel
Konsulter altid din læge, inden du starter
eller ændrer et træningsprogram. Se
guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
bemærk
For at forebygge korrosion skal du tørre
kontakterne og det omgivende område
grundigt før opladning eller tilslutning
til en pc.
Når du bruger Forerunner® første gang, skal
du gøre følgende:
Forerunner kan ikke oplades, når
batteriet er uden for temperaturområdet
5°C til 40°C (41°F til 104°F).
1.
2.
3.
4.
Oplad Forerunner (side 3).
Konfigurer Forerunner (side 4).
Lokaliser satellitter (side 5).
Tag pulssensoren på (valgfrit)
(side 6).
5. Løb en tur (side 7).
6. Gem løbeturen (side 7).
Opladerclip
Brugervejledning til Forerunner 110
3
1. Slut USB-enden af kablet til ACadapteren.
2. Sæt AC-adapteren i en almindelig
stikkontakt.
3. Indstil alle fire kontakter bag på
Forerunner efter de fire punkter på
opladerclip’en.
Når du slutter Forerunner til en
strømkilde, tændes Forerunner, og
opladningsskærmen vises.
Konfiguration af
Forerunner
Første gang du bruger Forerunner, bliver du
bedt om at vælge dine systemindstillinger.
• Tryk på
og
for at få
vist valgmuligheder og ændre
standardvalgene.
• Tryk på OK for at foretage et valg.
Knapper
Hver knap har flere funktioner.
4. Oplad Forerunner helt.
Når Forerunner er helt opladet, vises et
).
udfyldt batteriikon på skærmen (
4
Brugervejledning til Forerunner 110
light
Tryk for at tænde for
baggrundsbelysningen.
Tryk for at søge efter en
kompatibel vægt.
Tryk og hold for at tænde og
slukke for enheden.
start/stop
*
Tryk for at starte og stoppe
timeren.
Tryk for at rulle gennem menuer
og indstillinger.
lap/reset
Tryk for at angive en ny
omgang. Tryk og hold for at
gemme din løbetur og nulstille
timeren.
page/
menu
Tryk for at skifte mellem siderne
Klokkeslæt, Timer og Puls.
Tryk, og hold for at åbne
menuen.
OK *
Tryk for at vælge
menufunktioner og bekræfte
meddelelser.
*OK,
og
vises med en menu eller
en meddelelse.
Brugervejledning til Forerunner 110
Ikoner
Batteriniveau. Der findes
oplysninger om batterilevetid
på side 13.
GPS er tændt og modtager
signaler.
Pulssensor er aktiv.
Alarmen er tændt.
Lokalisering af
satellitsignaler
Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde
satellitsignaler.
1. Tryk eventuelt på page for at se siden
Lokaliser satellitter.
2. Gå udendørs i et åbent område.
3. Vent, mens Forerunner søger efter
satellitter.
Start ikke din aktivitet, før siden
Lokaliserer satellitter forsvinder.
Klokkeslæt indstilles automatisk.
5
Påsætning af pulssensoren
Tap
 advarsel
Pulssensoren kan forårsage gnavesår, når
den anvendes i længere tid ad gangen. For
at afhjælpe dette problem kan du påføre
et smøremiddel til afhjælpning af friktion
på det sted, hvor stroppen har kontakt med
huden.
Brug ikke gel eller creme, der indeholder
solfaktor. Påfør ikke antifriktionssmøremiddel på elektroderne.
bemærk: Hvis du ikke har en
pulssensor, kan du springe dette afsnit over.
Pulssensoren skal bæres direkte på huden,
lige under brystbenet. Den skal sidde så tæt,
at den bliver, hvor den er, under dit løb.
1. Skub en tap på remmen gennem hullet i
pulssensoren.
6
Hul
Pulssensor-rem
Pulssensor (forside)
Elektroder
Pulssensor (bagside)
2. Tryk tappen ned.
3. Gør begge elektroderne bag på
pulssensoren våde for at sikre en
stærk forbindelse mellem dit bryst og
senderen.
4. Spænd remmen rundt om din
brystkasse, og fastgør den til den anden
side af pulssensoren.
Garmin-logoet skal vende den højre
side opad.
Efter du har monteret pulssensoren, står
den på standby og er klar til at sende data.
Brugervejledning til Forerunner 110
Når pulssensoren er blevet parret, åbnes en
meddelelse, og
vises på skærmen. Se
tip til fejlfinding på side 14.
At løbe en tur
1. Tryk på start på siden Timer for at
starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren er
aktiveret.
Distance
Tempo
2. Når du er færdig med din løbetur, skal
du trykke på stop.
Løbehistorik
Forerunner kan gemme ca. 180 timers
løbehistorik ved almindelig brug. Når
hukommelsen i Forerunner er fuld, vil dine
ældste data blive overskrevet.
Visning af løbetur
Løbehistorik viser dato, klokkeslæt,
distance, løbetid, kalorier og gennemsnitligt
tempo eller fart. Løbehistorikken kan også
indeholde data om gennemsnitlig puls, hvis
du bruger pulssensoren.
1. Tryk på og hold menu nede.
2. Vælg Historik.
og
til at rulle gennem dine
3. Brug
gemte løbeture.
4. Tryk på OK.
Sådan gemmes din løbetur
Hold reset nede for at gemme din
løbetur og nulstille timeren.
Brugervejledning til Forerunner 110
7
Sletning af løbeture
Tryk på og hold menu nede.
Vælg Historik.
og
til at vælge en løbetur.
Brug
og
nede
Tryk på og hold
samtidig.
5. Tryk på OK.
6. Hvis du vil slette alle løbeture, skal du
vælge Ja.
7. Tryk på OK.
1.
2.
3.
4.
Indstillinger
Indstilling af alarm
1. Tryk på og hold menu nede.
2. Vælg Alarm > Indstil.
og
til at indstille
3. Brug
alarmtidspunktet.
4. Tryk på OK.
Brug af Auto Lap
Du kan bruge Auto Lap® til automatisk
at markere en omgang ved en bestemt
distance.
1. Tryk på og hold menu nede.
8
2. Vælg Auto Lap.
og
til at indtaste
3. Brug
distancen.
4. Tryk på OK.
Indstilling af din brugerprofil
Forerunner anvender de oplysninger, som
du indtaster om dig selv, til at beregne
nøjagtige løbedata. Du kan ændre følgende
oplysninger i brugerprofilen: køn, alder,
højde, vægt og aktivitetsniveau.
1. Tryk på og hold menu nede.
2. Vælg Brugerprofil.
og
til at indtaste dine
3. Brug
profiloplysninger.
Du kan bruge diagrammet på side 11
til at finde dit aktivitetsniveau.
4. Tryk på OK.
Om kalorier
Kalorieforbrug og pulsanalyseteknologi
udbydes og understøttes af Firstbeat
Technologies Ltd. Hvis du vil have
flere oplysninger, skal du gå til
www.firstbeattechnologies.com.
Brugervejledning til Forerunner 110
Ændring af dine
systemindstillinger
Du kan ændre klokkeslæt, tidsformat,
toner, sprog, enheder og tempo- eller
hastighedsformat.
1. Tryk på og hold menu nede.
2. Vælg Opsætning.
og
til at ændre
3. Brug
indstillingerne.
4. Tryk på OK.
Manuel indstilling af tid
Uret indstilles som standard automatisk, når
Forerunner lokaliserer satellitter.
1.
2.
3.
4.
Tryk på og hold menu nede.
Vælg Opsætning > Tid > Manuel.
og
til at indstille tiden.
Brug
Tryk på OK.
Brugervejledning til Forerunner 110
Med Garmin Connect
Garmin Connect er webbaseret software til
lagring og analyse af dine data.
1. Gå til www.garminconnect.com/start.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
Overførsel af historik til
computer
1. Slut USB-kablet til en USB-port på
computeren.
2. Indstil alle fire kontakter bag på
Forerunner efter de fire punkter på
opladerclip’en (side 4).
3. Gå til www.garminconnect.com/start.
4. Følg vejledningen, der fulgte med
softwaren.
9
Datahåndtering
Forerunner er en USB-lagerenhed. Hvis
du ikke ønsker at administrere dine
Forerunner-filer på denne måde, kan du
springe dette afsnit over.
3. Åbn mappen eller diskenheden
“Aktiviteter”.
4. Marker filerne.
5. Tryk på Delete-tasten på tastaturet.
bemærk: Forerunner er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er
heller ikke kompatibel med Mac® OS 10.3
og ældre versioner.
Sletning af historikfiler
BEMÆRK
Hukommelsen i din Forerunner
indeholder vigtige systemfiler
og mapper, som IKKE må slettes.
1. Slut Forerunner til din computer med
USB-kablet (side 9).
Din Forerunner vises som et flytbart
drev under Denne computer på
Windows-computere og som en
monteret disk på Mac-computere.
2. Åbn drevet eller diskenheden
“Garmin”.
10
Brugervejledning til Forerunner 110
Frakobling af USB-kablet
1. Afslutning af en handling:
• Hvis din computer er Windows-baseret, skal du klikke på ikonet Skub ud
proceslinjen.
• På Mac-computere skal du trække diskikonet til papirkurven .
i
2. Kobl Forerunner fra computeren.
Aktivitetsniveauer
Hvor aktiv er du?
Hvor tit træner du?
Hvor længe træner du?
0
Ingen motion
-
-
1
Lejlighedsvis, let
motion
En gang hver 14. dag
Under 15 minutter
2
3
4
5
Regelmæssig motion
og træning
15 til 30 minutter
En gang om ugen
Ca. 30 minutter
2 til 3 gange om ugen
Ca. 45 minutter
45 minutter til 1 time
6
1 til 3 timer
7
8
9
Daglig træning
3 til 5 gange om ugen
3 til 7 timer
Næsten daglig
7 til 11 timer
Daglig
11 til 15 timer
10
Brugervejledning til Forerunner 110
Mere end 15 timer
11
Oplysningerne om aktivitetsniveau kommer
fra Firstbeat Technologies Ltd., og dele af
dem er baseret på Jackson et al. “Prediction
of Functional Aerobic Capacity Without
Exercise Testing,” Medicine and Science in
Sports and Exercise 22 (1990): 863–870.
Specifikationer
bemærk
Forerunner er vandtæt iht. IECstandarden 60529 IPX7. Den kan
modstå nedsænkning i 1 meter vand i
30 minutter. Forlænget nedsænkning
kan gøre skade på enheden. Efter
nedsænkningen skal du tørre enheden af
og lade den lufttørre, inden den anvendes
eller oplades.
bemærk: Forerunner er ikke beregnet til
brug ved svømning.
12
Specifikationer for Forerunner
Batteritype
200 mAh genopladeligt,
litiumion, knapcellebatteri
Batterilevetid
Se side 13.
Kompatibelt
tilbehør
ANT+ trådløs teknologi
på denne Forerunner
virker kun med en
pulssensor, ikke andet
tilbehør.
Specifikationer for pulssensor
Vandtæthed
32,9 fod (10 m)
Batteri
CR2032 (3 V)
perkloratmateriale, kan
udskiftes af brugeren
– særlig håndtering kan
være nødvendig.
Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste
/perchlorate.
Batterilevetid
Ca. 3 år (1 time pr. dag)
Brugervejledning til Forerunner 110
Om batteriet
 advarsel
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
oplysninger om sikkerhed og
produkter i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Batterilevetid på
Forerunner
Batterilevetid*
Forerunner-forbrug
1 uge
Du træner 45 minutter
om dagen med GPS.
Forerunner er
i strømsparetilstand
resten af tiden.
Op til 3 uger
Du bruger Forerunner i
strømsparetilstand hele
tiden.
Op til 8 timer
Du træner med GPS hele
tiden.
Brugervejledning til Forerunner 110
*Den faktiske batterilevetid for et fuldt
opladet batteri afhænger af, hvor længe
du bruger GPS, baggrundsbelysningen og
strømsparetilstanden. Udsættes enheden
for ekstremt kolde temperaturer reduceres
batteriets levetid.
Strømbesparelse
Efter en periode med inaktivitet vil
Forerunner bede dig om at skifte til
strømsparetilstand. Forerunner viser tid og
dato, men tilslutter ikke pulssensoren eller
bruger GPS. Tryk på page for at gå ud af
strømsparetilstanden.
13
Fejlfinding
Nulstilling af Forerunner
Hvis skærmen eller knapperne på din
Forerunner ikke reagerer, kan du nulstille
enheden.
1. Tryk på og hold light nede, indtil
skærmen bliver tom.
2. Tryk på og hold light nede, indtil
skærmen tændes.
Bemærk: Dette sletter ikke dine data
eller indstillinger.
Parring af pulssensoren
Hvis din Forerunner ikke viser pulsdata,
skal du muligvis parre pulssensoren.
• Bring Forerunner inden for
rækkevidde (3 m) af pulssensoren.
• Hvis
blinker på timer-siden,
skal du trykke på page for at få vist
puls-siden.
Forerunner søger efter dit pulssignal i
30 sekunder.
• Hvis problemet fortsætter, skal du
udskifte pulssensor-batteriet
Udskiftning af pulssensorens
batteri
Pulssensoren indeholder et CR2032-batteri,
som kan udskiftes af brugeren.
Bemærk: Følg de lokale retningslinjer
for bortskaffelse af batterier.
1. Find det runde batteridæksel på
bagsiden af pulssensoren.
Hold dig 10 m fra andre ANT-sensorer
under parring.
• Hvis
er slået fra, skal du trykke
på og holde menuen nede og vælge
Pulssensor > Til.
14
Brugervejledning til Forerunner 110
Opdatering af softwaren
1. Vælg en funktion:
2. Drej dækslet mod uret med en mønt, til
pilen på dækslet peger på OPEN.
3. Fjern dækslet og batteriet.
4. Vent 30 sekunder.
5. Sæt det nye batteri i med den positive
side opad.
Bemærk: Vær forsigtig med ikke
at beskadige eller miste dækslets
tætningsring.
6. Drej dækslet med uret med en mønt, til
pilen på dækslet peger på CLOSE.
Brugervejledning til Forerunner 110
• Brug WebUpdater. Der findes en
liste over kompatible produkter
på www.garmin.com/products
/webupdater.
• Brug Garmin Connect. Gå til
http://garminconnect.com.
2. Følg vejledningen på skærmen.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support
ved at gennemføre vores onlineregistrering
i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering
eller en kopi af den på et sikkert sted.
15
Kontakt Garmins
produktsupport
Du kan kontakte Garmins produktsupport,
hvis du har spørgsmål om dette produkt.
• I USA skal du gå til www.garmin
.com/support eller kontakte Garmin
USA på telefon (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
• I Storbritannien skal du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 2380000.
• I Europa skal du gå til www.garmin
.com/support og klikke på Contact
Support for at få support i det land,
hvor du bor, eller du kan kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette
produkt på Garmins websted.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com
/learningcenter.
August 2013
Delnummer 190-01154-36 Rev. F
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising