Garmin | Forerunner® 225 | User manual | Garmin Forerunner® 225 Brugervejledning

Garmin Forerunner® 225 Brugervejledning
Forerunner 225
®
Brugervejledning
Maj 2015
Trykt i Taiwan
190-01887-36_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause og Forerunner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande. Garmin Connect™ og Garmin Express™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac er et varemærke tilhørende
Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Philips er et registreret varemærke tilhørende Koninklijke Philips N.V. Windows og Windows NT er registrerede
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Besøg www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og applikationer.
®
M/N: A02740
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Taster .......................................................................................... 1
Statusikoner ........................................................................... 1
Sådan bærer du enheden og registrerer puls ............................. 1
Løb en tur ............................................................................... 1
Visning af dine puls i urtilstand .............................................. 1
Garmin Connect .......................................................................... 1
Brug af Garmin Connect ........................................................ 2
Bluetooth connectede funktioner ........................................... 2
Opladning af enheden ................................................................ 2
Træning........................................................................... 2
Træning ...................................................................................... 2
Følg en træning fra internettet ............................................... 2
Start af en træning ................................................................. 2
Om træningskalenderen ........................................................ 2
Intervaltræning ............................................................................ 3
Oprettelse af en intervaltræning ............................................. 3
Start en intervaltræning .......................................................... 3
Stop en intervaltræning .......................................................... 3
Personlige rekorder .................................................................... 3
Visning af dine personlige rekorder ....................................... 3
Sletning af en personlig rekord .............................................. 3
Gendannelse af en personlig rekord ...................................... 3
Sletning af alle personlige rekorder ....................................... 3
Registrering af aktivitet ............................................................... 3
Aktivering af Registrering af aktivitet ...................................... 3
Brug af aktivitetsalarm ........................................................... 3
Automatisk mål ...................................................................... 3
Enhedsspecifikationer ................................................................. 6
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 6
Rengøring af enheden ........................................................... 7
Udskiftning af let forsegling .................................................... 7
Fejlfinding....................................................................... 7
Tip til uregelmæssige pulsdata ................................................... 7
Support og opdateringer ............................................................. 7
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 7
Nulstilling af enheden ................................................................. 7
Sletning af brugerdata ................................................................ 7
Gendannelse af alle standardindstillinger ................................... 7
Visning af enhedsoplysninger ..................................................... 7
Opdatering af softwaren ............................................................. 7
Maksimering af batterilevetiden .................................................. 8
Skift til Urtilstand .................................................................... 8
Deaktivering af pulsmåleren .................................................. 8
Slukning af enheden .............................................................. 8
Appendiks....................................................................... 8
Udregning af pulszone ................................................................ 8
Datafelter .................................................................................... 8
Softwarelicensaftale .................................................................... 8
Indeks.............................................................................. 9
ANT+® sensorer ............................................................. 4
Parring af ANT+ sensorer ........................................................... 4
Fodsensor ................................................................................... 4
Løb en tur med brug af en fodsensor .................................... 4
Kalibrering af fodsensor ......................................................... 4
Historik ............................................................................ 4
Visning af historik ........................................................................ 4
Visning af samlede data ............................................................. 4
Sletning af historik ...................................................................... 4
Datahåndtering ........................................................................... 4
Sletning af filer ....................................................................... 4
Frakobling af USB-kablet ....................................................... 4
Tilpasning af din enhed................................................. 5
Indstilling af din brugerprofil ........................................................ 5
Indstilling af dine pulszoner ........................................................ 5
Pulsfarvezoner ....................................................................... 5
Konditionsmål ........................................................................ 5
Aktivitetsindstillinger ................................................................... 5
Tilpasning af skærmbilleder ................................................... 5
Alarmer .................................................................................. 5
Brug af Auto Pause® ............................................................. 5
Markering af omgange efter distance .................................... 5
Brug af automatisk rullefunktion ............................................. 6
Indstillinger for timeout ........................................................... 6
Systemindstillinger ...................................................................... 6
Ændring af enhedens sprog .................................................. 6
Tidsindstillinger ...................................................................... 6
Indstillinger for baggrundsbelysning ...................................... 6
Sådan ændres enhedens lydindstillinger ............................... 6
Ændring af måleenhed ........................................................... 6
Sådan ændres farvetemaet ................................................... 6
Træning indendørs ................................................................. 6
Format opsætning .................................................................. 6
Enhedsoplysninger........................................................ 6
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
2 På skærmbilledet med klokkeslættet skal du vælge
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
to
gange for at låse op for enheden.
3 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
Det kan tage nogle minutter at finde satellitsignaler.
Satellitbjælken bliver grøn, og timerskærmbilledet kommer
frem.
Taster
4 Vælg for at starte timeren.
5 Løb en tur.
6 Vælg for at få vist skærmbilledet for puls.
À
Á
Â
Ã
Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.
Hold nede for at tænde og slukke for enheden.
Vælg for at låse enheden op.
Vælg for at starte og stoppe timeren.
Vælg en indstilling, eller bekræft en meddelelse.
Vælg for at angive en ny omgang.
Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Vælg for at rulle gennem skærmbillederne, funktionerne
og indstillingerne.
Hold nede for at rulle hurtigt.
Statusikoner
Ikoner vises øverst på startskærmen. Et blinkende ikon betyder,
at enheden søger efter et signal. Et fast ikon betyder, at signalet
blev fundet, eller sensoren tilsluttes.
7 Når du er færdig med din løbetur, skal du vælge
for at
stoppe timeren.
8 Vælg en funktion:
• Vælg Fortsæt for at genstarte timeren.
• Vælg Gem for at gemme din løbetur og nulstille timeren.
Der vises et resumé.
GPS-status
Bluetooth teknologistatus
®
Pulsstatus
Status for fodsensor
Sådan bærer du enheden og registrerer puls
• Under træning bærer du Forerunner enheden over
håndledsknoglen, og fastgør båndet stramt rundt om dit
håndled for at sikre en korrekt registrering af pulsen.
BEMÆRK: Du kan uploade din løbetur på Garmin
Connect™.
• Vælg Slet for at slette løbeturen.
Visning af dine puls i urtilstand
• Du må ikke fjerne eller smide den lette forsegling på
bagsiden af enheden væk.
• Se Fejlfinding for yderligere oplysninger.
Pulsmålerfunktionen i Forerunner enheden er Philips
licenseret teknologi.
Du kan få vist din aktuelle puls i slag pr. minut (bpm) fra
skærmen med klokkeslæt.
1 Vælg .
2 Vent nogle få sekunder.
Din aktuelle puls vises .
®
Løb en tur
Enheden leveres delvist opladet. Du skal muligvis oplade
enheden (Opladning af enheden), før du løber en tur.
1 Hold nede for at tænde enheden.
Introduktion
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil,
bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triathlon osv.
Registrer en gratis konto på www.garminconnect.com/start.
1
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, højde,
puls, forbrændte kalorier, kadence, VO2 maksimal,
løbedynamik, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks.
pulssensor.
• Se i brugermanualen til din mobilenhed for at få oplysninger
om at deaktivere Bluetooth trådløs teknologi.
Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
pcomputer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden,
og sæt opladerklipsen À godt fast på enheden.
Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse
en af dag-til-dag-træningsplanerne.
Del dine aktiviteter: Du kan tilslutte venner, så I kan følge
hinandens aktiviteter eller sende links til dine aktiviteter på
dine foretrukne sociale netværkswebsteder.
Brug af Garmin Connect
Du kan uploade alle dine aktivitetsdata til Garmin Connect for at
kunne udføre omfattende analyser. Med Garmin Connect kan du
se et kort over din aktivitet og dele dine aktiviteter med venner.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Oplad enheden helt.
4 Tryk på Á for at fjerne laderen.
Træning
Bluetooth connectede funktioner
Træning
Enheden Forerunner har adskillige Bluetooth tilknyttede
funktioner til din kompatible smartphone eller mobile enhed ved
brug af Garmin Connect Mobile app. Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine
direkte data på en registreringsside til Garmin Connect.
Aktivitetsoverførsler: Sender automatisk din aktivitet til Garmin
Connect Mobile, så snart du er færdig med at registrere
aktiviteten.
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect Mobile.
Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer
mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og
kalorier. Du kan oprette træninger ved hjælp af Garmin Connect
eller vælge en træningsplan med indbyggede træninger fra
Garmin Connect og indlæse dem på din enhed.
Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect.
Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på
din enhed.
Parring din smartphone med din Forerunner
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og download Garmin
Connect Mobile-app'en til din smartphone.
2 Placer din smartphone inden for en rækkevidde af 10 m
(33 ft.) til din Forerunner.
3 På Forerunner startskærmbilledet skal du vælge Menu >
Indstillinger > Bluetooth > Par den mobile enhed.
4 Åbn Garmin Connect Mobile-app'en, og følg instruktionerne
på skærmen for at tilslutte en enhed.
Vejledningen begynder under den indledende konfiguration
eller, hvis du vælger
> Min enhed.
Deaktivering af Bluetooth trådløs teknologi
• På Forerunner startskærmbilledet skal du vælge Menu >
Indstillinger > Bluetooth > Status > Fra.
2
Følg en træning fra internettet
Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du
have en Garmin Connect konto (Garmin Connect).
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opret og gem en ny træning.
4 Vælg Send til enhed, og følg vejledningen på skærmen.
5 Frakobl enheden.
Start af en træning
Før du kan starte en træning, skal du indlæse en træning fra
Garmin Connect.
1 Vælg Træning > Min træning.
2 Vælg en træning.
3 Vælg Start træningen.
Efter du starter en træning, viser enheden hvert trin i træningen,
målet (hvis der er valgt et) og de aktuelle træningsdata.
Om træningskalenderen
Træningskalenderen på din enhed er en udvidelse af den
træningskalender eller plan, du har sat op i Garmin Connect.
Træning
Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen,
kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der
sendes til enheden, vises på listen i træningskalenderen efter
dato. Når du vælger en dag i træningskalenderen, kan du få vist
eller gennemføre træningen. Den planlagte træning forbliver på
enheden, uanset om du gennemfører den eller springer den
over. Når du sender planlagte træninger fra Garmin Connect,
overskriver de den eksisterende træningskalender.
Brug af Garmin Connect træningsplaner
Før du kan indlæse en træningsplan fra Garmin Connect, skal
du have en Garmin Connect konto (Garmin Connect).
Du kan gennemse Garmin Connect for at finde en træningsplan,
planlægge træningerne og indlæse planen på din enhed.
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Vælg Plan > Træningsplaner.
4 Vælg og planlæg en træningsplan.
5 Vælg Plan > Kalender.
6 Vælg , og følg instruktionerne på skærmen.
Intervaltræning
Du kan oprette intervaltræning baseret på distance eller tid.
Enheden gemmer din brugerdefinerede intervaltræning, indtil du
opretter en anden intervaltræning. Du kan bruge åbne intervaller
til banetræninger, og når du løber en kendt afstand. Når du
, registrerer enheden et interval og går til et
vælger
hvileinterval.
Oprettelse af en intervaltræning
1 Vælg Træning > Intervaller > Rediger > Interval > Type.
2 Vælg Distance, Tid eller Åben.
3
4
5
6
7
TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at indstille
typen til Åben.
Indtast om nødvendigt en distance eller et tidsinterval for
træningen, og vælg .
Vælg Hvile.
Vælg Distance, Tid eller Åben.
Indtast om nødvendigt en distance- eller tidsværdi for
hvileintervallet, og vælg .
Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge
Gentag.
• Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Opvarmn. > Til.
• Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Nedkøling > Til.
Start en intervaltræning
1 Vælg Træning > Intervaller > Start træningen.
2 Vælg .
3 Hvis intervaltræningen har en opvarmning, skal du vælge
for at starte det første interval.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Når alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.
Stop en intervaltræning
• Du kan til enhver tid vælge
for at stoppe et interval før tid.
• Du kan til enhver tid vælge for at stoppe timeren.
• Hvis du har tilføjet en nedkøling til intervaltræningen, skal du
vælge
for at afslutte intervaltræningen.
løbetur. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere
typiske distancer samt længste løbetur.
Visning af dine personlige rekorder
1 Vælg Menu > Rekorder.
2 Vælg en rekord.
3 Vælg Vis rekord.
Sletning af en personlig rekord
1 Vælg Menu > Rekorder.
2 Vælg den rekord, der skal slettes.
3 Vælg Slet rekord > Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Gendannelse af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
1 Vælg Menu > Rekorder.
2 Vælg den rekord, der skal gendannes.
3 Vælg Forrige > Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af alle personlige rekorder
Vælg Menu > Rekorder > Slet alle rekorder > Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Registrering af aktivitet
Aktivering af Registrering af aktivitet
Funktionen Registrering af aktivitet registrerer dit daglige
skridttal, mål for antallet af skridt, hvor langt du har bevæget dig,
og hvor mange kalorier, du har forbrændt for hver dag, der er
registreret. Kalorier forbrændt inkluderer basis stofskifte plus
aktivitetskalorier.
Registrering af aktivitet kan aktiveres under den indledende
opsætning af enheden, eller når som helst.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Registrering af aktivitet >
Status > Til.
Din skridttæller vises ikke, før enheden lokaliserer satellitter
og indstiller tiden automatisk. Enheden skal muligvis have frit
udsyn til himlen for at kunne lokalisere satellitsignaler.
2 Vælg for at vende tilbage til skærmen med klokkeslættet.
3 Vælg eller for at få vist data om aktivitetssporing.
Dit samlede antal skridt for hele dagen vises .
Skridttælleren opdateres jævnligt.
Brug af aktivitetsalarm
Før du kan anvende aktivitetsalarmen, skal du aktivere
registrering af aktivitet.
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at
holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises Bevæg
dig! og den røde bjælke. Enheden bipper eller vibrerer også,
hvis hørbare toner slås til (Sådan ændres enhedens
lydindstillinger).
Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille
aktivitetsalarmen.
Automatisk mål
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser
enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål À.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en løbetur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende
Træning
3
Historik
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, gennemsnitlig tempo eller
fart, omgangsdata og evt. ANT+ sensoroplysninger.
BEMÆRK: Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste
data blive overskrevet.
Visning af historik
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect
konto.
1
2
3
4
ANT+ sensorer
®
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer.
Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer
på http://buy.garmin.com.
Parring af ANT+ sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Parring betyder, at du opretter forbindelsen mellem ANT+ de
trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler til din
Garmin enhed.
1 Flyt enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Vælg Menu > Indstillinger > Sensorer > Tilføj sensor.
3 Vælg en sensor.
Når sensoren er parret med din enhed, vises der en
meddelelse. Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.
®
Fodsensor
Din enhed er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge
fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af
GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt.
Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom
pulsmåleren).
Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare
på batteriet. Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på
din enhed. Der er så ca. fem timers batterilevetid tilbage.
Løb en tur med brug af en fodsensor
Før du løber en tur, skal du parre fodsensoren med din enhed
(Parring af ANT+ sensorer).
Du kan løbe indendørs og bruge en fodsensor til at registrere
tempo, distance og kadence. Du kan også løbe udendørs og
bruge en fodsensor til at registrere kadencedata med dit GPStempo og distance.
1 Installer fodsensoren i overensstemmelse med
tilbehørsinstruktionerne.
2 Sluk om nødvendigt for GPS (Træning indendørs).
3 Vælg for at starte timeren.
4 Løb en tur.
5 Når du har overstået din løbetur, vælger du for at stoppe
timeren.
Kalibrering af fodsensor
Fodsensoren er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for
fart og distance forbedres efter et par udendørs løb med GPS.
4
Vælg Menu > Historik > Aktiviteter.
Vælg eller for at få vist dine gemte aktiviteter.
Vælg en aktivitet.
Vælg en funktion:
• Vælg Oplysninger for at se flere oplysninger om
aktiviteten.
• Vælg Omgange for at vælge en omgang og se flere
oplysninger om hver omgang.
• Vælg Slet for at slette den valgte aktivitet.
Visning af samlede data
Du kan se de akkumulerede data for distance og tid, der er gemt
på enheden.
1 Vælg Menu > Historik > Totaler.
2 Vælg evt. aktivitetstypen.
3 Vælg en indstilling for se ugentlige og månedlige totaler.
Sletning af historik
1 Vælg Menu > Historik > Valgmuligheder.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Slet alle aktiviteter for at slette alle aktiviteter fra
historikken.
• Vælg Nulstil totaler for at nulstille alle totalværdier for
distancer og tider.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
3 Bekræft dit valg.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
ANT+ sensorer
®
Tilpasning af din enhed
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt
og pulszone (Indstilling af dine pulszoner). Enheden anvender
disse oplysninger til at beregne nøjagtige træningsdata.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Brugerprofil.
2 Vælg en funktion.
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine standardpulszoner. Indstil din maksimale puls for
at få de mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten. Du kan
også manuelt indstille hver pulszone og indtaste din hvilepuls.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Brugerprofil > Pulszoner >
Baseret på.
2 Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at få vist og redigere zonerne i slag pr.
minut.
• Vælg %maksimal puls for at få vist og redigere zonerne
som en procentsats af din maksimale puls.
• Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en
procentdel af din heart rate reserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
3 Vælg Maksimal puls, og indtast din maksimale puls.
4 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver pulszone.
5 Vælg Hvilepuls, og indtast din hvilepuls.
Pulsfarvezoner
Grå
Opvarmning Afslappet, roligt tempo
Blå
Let
Behageligt tempo; konversation
Grøn
Aerob
Moderat tempo, optimal kredsløbstræning
Orange Tærskel
Hurtigt tempo; forceret åndedræt
Rød
Sprintertempo, kan ikke opretholdes i
længere tid
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone) til at fastsætte den pulszone, der
passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Aktivitetsindstillinger
Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse enheden på
basis af dine træningsbehov. Du kan f.eks. tilpasse
dataskærmbilleder og aktivere alarmer og træningsfunktioner.
Tilpasning af din enhed
Alarmer
Brug alarmer til at træne mod bestemte mål for puls og tempo
og til at indstille tidsintervaller for løb og gang.
Indstilling af områdealarmer
Med en områdealarm får du besked, når enheden er over eller
under et bestemt værdiområde. Hvis du f.eks. har en pulsmåler
(ekstraudstyr), kan du indstille enheden til at sende en alarm,
når pulsen er under 90 bpm (slag per minut) og over 180 bpm.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger >
Alarmer.
2 Vælg Puls eller Tempo.
3 Slå alarmen til.
4 Angiv de minimale og maksimale værdier.
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval,
vises en meddelelse. Enheden bipper eller vibrerer også, hvis
hørbare toner slås til (Sådan ændres enhedens lydindstillinger).
Indstilling af alarmer for gåpauser
I nogle programmer indlægges tidsafhængige gåpauser med
regelmæssige intervaller. F.eks. kan du under en lang løbetur
indstille enheden til at give dig besked om at løbe i 4 minutter,
derefter gå i 1 minut og gentage dette. Auto Lap fungerer
korrekt, når du bruger alarmer for løb/gang.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger >
Alarmer > Løb/gå > Status > Til.
2 Vælg Løbetid, og indtast varighed.
3 Vælg Gåtid, og indtast varighed.
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden
bipper eller vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Sådan
ændres enhedens lydindstillinger).
®
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. Der findes fem
almindeligt accepterede pulszoner, som er ordnet efter
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Maksimum
Tilpasning af skærmbilleder
Du kan tilpasse skærmbilleder til dine aktivitetsindstillinger.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger >
Skærmbilleder.
2 Vælg et skærmbillede.
3 Aktiver skærmbilledet, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg et datafelt, hvis det er nødvendigt.
Brug af Auto Pause
®
Du kan bruge Auto Pause til automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller dit tempo
falder til under en angivet værdi. Denne funktion er nyttig, hvis
der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder, hvor du skal
sætte farten ned eller stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger > Auto
Pause.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig.
• Vælg Brugerdefineret for automatisk at sætte timeren på
pause, når dit tempo falder til under en angivet værdi.
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge Auto Lap til automatisk markering af en omgang
ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne din præstation på forskellige dele af en løbetur
(f.eks. for hver 5 km eller 1 mile).
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger > Auto
Lap > Distance.
2 Vælg en distance.
Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse
med tiden for den pågældende omgang. Enheden bipper eller
5
vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Sådan ændres
enhedens lydindstillinger).
Du kan eventuelt tilpasse skærmbillederne til at vise yderligere
omgangsdata.
Tilstand: Indstiller baggrundsbelysningen, så den tændes
manuelt eller ved tastetryk eller alarmer.
Timeout: Indstiller længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Brug af automatisk rullefunktion
Sådan ændres enhedens lydindstillinger
Du kan bruge den automatiske rullefunktion til automatisk at
navigere gennem skærmbillederne med træningsdata, mens
timeren kører.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger > Auto.
rullefunktion.
2 Vælg en visningshastighed.
Enhedens lyde omfatter tastetoner, alarmtoner og vibrationer.
Vælg Menu > Indstillinger > System > Lyde.
Indstillinger for timeout
Indstillingerne for timeout påvirker, hvor længe enheden bliver i
træningstilstand, f.eks. når du venter på, at et løb skal starte.
Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsindstillinger >
Timeout.
Normal: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende
urtilstand efter 5 minutters inaktivitet.
Udvidet: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende
urtilstand efter 25 minutters inaktivitet. Den udvidede tilstand
kan resultere i kortere batterilevetid.
Systemindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > System.
• Sprog (Ændring af enhedens sprog)
• Tidsindstillinger (Tidsindstillinger)
• Indstillinger for baggrundslys (Indstillinger for
baggrundsbelysning)
• Lydindstillinger (Sådan ændres enhedens lydindstillinger)
• Enhedsindstillinger (Ændring af måleenhed)
• Temafarve (Sådan ændres farvetemaet)
• GPS (Træning indendørs)
• Formatindstillinger (Format opsætning)
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance, tempo og
hastighed og vægt.
1 Vælg Menu > Indstillinger > System > Enheder.
2 Vælg en måletype.
3 Vælg måleenhed.
Sådan ændres farvetemaet
1 Vælg Menu > Indstillinger > System > Temafarve.
2 Vælg en farve.
Træning indendørs
Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at spare
batterilevetid.
1 Vælg to gange for at låse enheden op.
2 Vælg > Fra.
Når GPS er slukket, beregnes fart og distance vha.
accelerometeret i enheden. Accelerometeret er
selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for fart og distance
forbedres efter et par udendørs løb med GPS. Næste gang du
tænder for enheden eller låser enheden op, vil den søge efter
satellitsignaler.
Format opsætning
Format Menu > Indstillinger > System > Formater.
Løb: Indstiller enheden til at vise fart eller tempo.
Start på uge: Indstiller ugens første dag for dine samlede
ugentlige historikker.
Ændring af enhedens sprog
Vælg Menu > Indstillinger > System > Tekst sprog.
Enhedsoplysninger
Tidsindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > System > Ur.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Indstil tid: Giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt eller
automatisk ud fra GPS-positionen.
Baggrund: Indstiller baggrundsfarven til sort eller hvid.
Brug temafarve: Indstiller farvetonen for skærmbilledet med
klokkeslæt til at være den samme som temafarven.
Tidszoner
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler,
registrerer enheden automatisk tidszonen og det aktuelle
klokkeslæt.
Manuel indstilling af tid
Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden
modtager satellitsignaler.
1 Vælg Menu > Indstillinger > System > Ur > Indstil tid >
Manuel.
2 Vælg Tid, og indtast et klokkeslæt.
Indstilling af alarm
1 Vælg Menu > Indstillinger > Alarm > Status > Til.
2 Vælg Tid, og indtast et klokkeslæt.
Indstillinger for baggrundsbelysning
Vælg Menu > Indstillinger > System > Baggrundslys.
6
Enhedsspecifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 6 uger i urtilstand
Op til 4 uger. i urtilstand med registrering af
aktivitet
7 til 10 timer i GPS-tilstand ved brug af
håndledspulsmåler
Vandklassificering
5 ATM*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Temperatur ved opladning Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs
kommunikationsprotokol
Bluetooth Smart trådløs teknologi
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Enhedsoplysninger
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Udskiftning af let forsegling
Enheden har en let forsegling, der kan udskiftes af brugeren. Du
skal kontrollere, om den lette forsegling er slidt eller beskadiget.
Hvis den lette forsegling er beskadiget, kan det resultere i
unøjagtige pulsdata eller ubehag.
1 Brug en finger til at fjerne den eksisterende lette forsegling
fra bagsiden af enheden.
BEMÆRK: Brug ikke en skarp genstand til at fjerne den lette
forsegling.
2 Placer den nye lette forsegling korrekt.
BEMÆRK: Du kan prøve at bære enheden højere oppe på
underarmen. Du kan prøve at bære enheden på den anden
arm.
• Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du
begynder på din aktivitet.
BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op
indendøre.
• Skyl enheden efter hver træning.
• Rengør den lette forsegling på bagsiden, og se efter tegn på
beskadigelse (Udskiftning af let forsegling).
Support og opdateringer
Garmin Express™ giver hurtig adgang til disse tjenester til
Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Data uploades til Garmin Connect
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den.
BEMÆRK: Nulstilling af enheden kan slette dine data eller
indstillinger.
1 Hold nede i 15 sekunder.
Enheden slukkes.
2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden.
Sletning af brugerdata
3 Brug en finger til at trykke den lette forsegling på plads.
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til
fabriksværdierne.
BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede
oplysninger, men den sletter ikke din historik.
1 Hold nede, og vælg Ja for at slukke for enheden.
nede, skal du holde nede for at tænde
2 Mens du holder
for enheden.
3 Vælg Ja.
Gendannelse af alle standardindstillinger
Der må ikke være mellemrum mellem den lette forsegling og
bagsiden af enheden.
Fejlfinding
Tip til uregelmæssige pulsdata
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Vask og tør din arm, før du tager enheden på.
• Placer båndet over håndledsknoglen, og stram det godt til.
Fejlfinding
BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og
historik.
Du kan nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
Vælg Menu > Indstillinger > System > Gendan
stnd.indstil. > Ja.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion, GPS-version og
softwareoplysninger.
Vælg Menu > Indstillinger > System > Om.
Opdatering af softwaren
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
7
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
programmet den til enheden.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Fjern ikke enheden fra computeren, mens Garmin Express
programmet downloader software.
TIP: Hvis du har problemer med at opdatere software ved
hjælp af Garmin Express programmet, kan du overføre din
aktivitetshistorik til Garmin Connect programmet og slette din
aktivitetshistorik fra enheden. Dette skulle give tilstrækkelig
hukommelsesplads til en opdatering.
Maksimering af batterilevetiden
• Reducer tiden, før baggrundslyset slukker (Indstillinger for
baggrundsbelysning).
• Reducer tiden, før skift til urtilstand (Indstillinger for timeout).
• Deaktiver registrering af aktivitet (Registrering af aktivitet).
• Deaktiver pulsmåleren (Deaktivering af pulsmåleren).
• Deaktiver den Bluetooth trådløse funktion (Deaktivering af
Bluetooth trådløs teknologi).
Skift til Urtilstand
Du kan sætte enheden i en strømbesparende urtilstand, som
låser enheden og forlænger batteriernes levetid.
1 Vælg , indtil vises.
Enheden er i tilstanden Kun ur.
2 Vælg to gange for at låse enheden op.
Deaktivering af pulsmåleren
Vælg Menu > Indstillinger > Pulssensor > Fra.
Slukning af enheden
For langtidsopbevaring og for at forlænge batteriets levetid, kan
du slukke for enheden.
Hold nede, og vælg Ja for at slukke for enheden.
Appendiks
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende
kredsløbstræning;
pulsen falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og
lettere ukomfortabelt;
forceret åndedræt
Forbedret anaerob
kapacitet og tærskel;
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Kadence: Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre).
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle
omgang.
Omgangstempo: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle
omgang.
Omgangstid: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm).
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls. Standardzonerne er
baseret på din brugerprofil og maksimale puls (220 minus din
alder).
Tempo: Det aktuelle tempo.
Timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
Datafelter
Distance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle spor eller
den aktuelle aktivitet.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Gennemsnitlig puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Gennemsnitstempo: Det gennemsnitlige tempo for den
aktuelle aktivitet.
8
Appendiks
Indeks
A
advarsler 5
alarmer 5, 6
ANT+ sensorer 4
parre 4
apps, smartphone 2
Auto Lap 5
Auto Pause 5
Automatisk rullefunktion 6
B
baggrundsbelysning 6
baggrundslys 1
batteri
maksimere 2, 6, 8
oplade 2
Bluetooth teknologi 1, 2
brugerdata, slette 4
brugerprofil 5
D
data
opbevare 1, 2
overføre 1, 2
datafelter 1, 5, 8
E
enheds-ID 7
F
farveskærm 6
fejlfinding 7
fodsensor 4
G
gangintervaller 5
Garmin Connect 2, 3
opbevare data 1, 2
Garmin Express
opdatering af software 7
registrering af enheden 7
gemme aktiviteter 1
GPS 1
stoppe 6
H
hastighed 6
historik 4, 6
sende til computer 1, 2
slette 4
I
ikoner 1
indendørs træning 6
indstillinger 5–7
enhed 6
intervaller, træningsture 3
K
kalender 2, 3
kort, opdatere 7
L
personlige rekorder 3
slette 3
produktregistrering 7
profiler, bruger 5
programmer 2
puls 1, 8
advarsler 5
måler 7
zoner 5, 8
R
registrering af aktivitet 3
registrering af enheden 7
rengøring af enheden 6, 7
reservedele 7
S
skærm 6
låse 8
slette
alle brugerdata 4, 7
historik 4
personlige rekorder 3
smartphone
parre 2
programmer 2
software
opdatere 7
version 7
softwarelicensaftale 8
specifikationer 6
sprog 6
systemindstillinger 6
T
taster 1, 6
tempo 5, 6
tid 6
indstillinger 6
tidszoner 6
tilbehør 4, 7
tilpasse enhed 5
timer 1, 4
toner 6
træning 2, 3, 5
planer 2, 3
sider 1
træningsture 2
indlæse 2
tænd/sluk-knap 8
U
ur 6
urtilstand 6, 8
USB 7
frakoble 4
V
vibration 6
Z
zoner
puls 5
tid 6
låse, skærm 8
M
menu 1
måleenheder 6
N
nulstilling af enheden 7
O
omgange 1
opdateringer, software 7
oplade 2
P
parre, smartphone 2
parring af ANT+ sensorer 4
Indeks
9
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising