Garmin | Forerunner® 15 | User manual | Garmin Forerunner® 15 Brugervejledning

Garmin Forerunner® 15 Brugervejledning
Løbe en tur
Forerunner® 15 Brugervejledning
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.‍
Sådan kommer du i gang
Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse
opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende
funktioner at kende.‍
1 Oplad enheden (Opladning af enheden).‍
2 Aktiver registrering af aktivitet (Aktivering af Registrering af
aktivitet).‍
3 Tag pulsmåleren på (ekstraudstyr) (Påsætning af
pulsmåleren).‍
4 Løb en tur (Løbe en tur).‍
5 Upload din løbetur til Garmin Connect™ webstedet (Brug af
Garmin Connect).‍
6 Få flere oplysninger (Sådan får du flere oplysninger).‍
Enheden leveres delvist opladet.‍ Du skal muligvis oplade
enheden (Opladning af enheden), før du løber en tur.‍
1 Tag pulsmåleren på (ekstraudstyr) (Påsætning af
pulsmåleren).‍
nede for at tænde for enheden.‍
Hold
2
3 Vælg .‍
4 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.‍
Det kan tage nogle minutter at finde satellitsignaler.‍ Når den
har fundet satellitsignaler, lyser
konstant.‍
5 Når du bruger en pulsmåler, skal du vente, indtil enheden er
forbundet med sensoren.‍
Når enheden registrerer pulsmåleren, vises en meddelelse,
og
lyser konstant.‍
6 Vælg Start for at starte timeren.‍
7 Løb en tur.‍
Tid À, distance Á, tempo Â, kalorier forbrændt Ã, slag pr.‍
minut Ä og pulszone Å registreres, når timeren kører.‍
Taster
8 Når du er færdig med din løbetur, skal du vælge
À
Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.‍
Hold nede for at tænde og slukke for enheden.‍
Á
Vælg for at starte og stoppe timeren.‍
Vælg for at vælge det fremhævede menupunkt.‍
Â
Vælg for at rulle gennem skærmbillederne, funktionerne og
indstillingerne.‍
Ã
Vælg for at rulle gennem data for Registrering af aktivitet.‍
Vælg for at angive en ny omgang.‍
Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.‍
Garmin Connect
Statusikoner
Et blinkende ikon betyder, at enheden søger efter et signal.‍ Et
fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller at sensoren er
tilsluttet.‍
GPS-status
Pulsstatus
Status for fodsensor
September 2014
for at
stoppe timeren.‍
9 Vælg en funktion:
• Vælg Fortsæt for at genstarte timeren.‍
BEMÆRK: Efter et par sekunder vises en oversigt.‍
• Vælg Gem for at gemme løbeturen og nulstille timeren.‍
Der vises et resumé.‍
BEMÆRK: Du kan nu uploade din løbetur til Garmin
Connect (Brug af Garmin Connect).‍
• Vælg Slet for at slette løbeturen.‍
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.‍
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele
og anbefale hinanden.‍ Registrer begivenheder fra din aktive
livsstil, bl.‍a.‍ løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon
osv.‍ Registrer en gratis konto på www.garminconnect.com/‍start.‍
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.‍
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, puls,
forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.‍
Trykt i Taiwan
190-01727-36_0C
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.‍eks.‍
pulssensor.‍
BEMÆRK
Påfør ikke antifriktions-smøremiddel på elektroderne.‍
Brug ikke gel eller creme, der indeholder solfaktor.‍
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet.‍ Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.‍
1 Skub en tap À på remmen gennem hullet Á i
pulssensormodulet.‍
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.‍
Del dine aktiviteter: Du kan tilslutte venner, så I kan følge
hinandens aktiviteter eller sende links til dine aktiviteter på
dine foretrukne sociale netværkswebsteder.‍
Brug af Garmin Connect
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.‍
2 Gå til www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Opladning af enheden
2 Tryk tappen ned.‍
3 Gør begge elektroder  bagpå modulet våde for at sikre en
stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen.‍
4 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og fastgør den til
den anden side af pulssensormodulet.‍
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
pc.‍
1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.‍
2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden,
og tryk på opladeren, indtil den klikker på plads.‍
Logoet Garmin® skal vende den højre side opad.‍
5 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af
pulsmåleren.‍
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.‍
Parring af ANT‍+ sensorer
3 Oplad enheden helt.‍
Første gang, du tilslutter en ANT‍+ sensor til din enhed, skal du
parre enheden og sensoren.‍ Efter den indledende parring
forbindes enheden automatisk til sensoren, når du løber en tur,
og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde.‍
BEMÆRK: Hvis der fulgte en pulsmåler med enheden, er
enheden og pulsmåleren allerede parret.‍
1 Tag pulsmåleren på (Påsætning af pulsmåleren).‍
2 Vælg .‍
3 Flyt enheden inden for 1 cm fra pulsmåleren, og vent, indtil
enheden opnår forbindelse til sensoren.‍
Når enheden registrerer pulsmåleren, vises en meddelelse,
og
lyser konstant.‍
ANT‍+® sensorer
Indstilling af din maksimale puls
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT‍+ sensorer.‍
Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer
på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Påsætning af pulsmåleren
BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe
denne handling over.‍
BEMÆRK: Enheden kan forårsage gnavesår, når den
anvendes i længere tid ad gangen.‍ For at afhjælpe dette
problem kan du påføre et smøremiddel på det sted, hvor
stroppen har kontakt med huden.‍
2
Enheden bruger din profildata fra den første opsætning til at
fastsætte din maksimal puls og fastsætte dine
standardpulszoner.‍ For at få de mest nøjagtige kaloriedata
under aktiviteten skal du angive din maksimale puls (hvis du
kender den).‍
1 Vælg > Indstillinger > Brugerprofil > Maksimal puls.‍
2 Angiv din maksimale puls.‍
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition.‍ En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr.‍ minut.‍ De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet.‍ Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.‍
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.‍
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.‍
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.‍
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.‍
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone) til at fastsætte den pulszone, der
passer bedst til dine konditionsmål.‍
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet.‍ Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls.‍ Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.‍
Indstilling af pulsalarmer
Hvis du har en pulsmåler (ekstraudstyr), kan du indstille
enheden til at sende en alarm, når pulsen er over eller under en
målzone eller et brugerdefineret interval.‍ Du kan f.‍eks.‍ indstille
enheden til advare dig, hvis din puls er under 150 bpm
(hjerteslag pr.‍ minut).‍
1 Vælg > Indstillinger for løb > Pulsalarm.‍
2 Vælg Aktiver eller Rediger alarm for at indstille alarmen.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg en pulszone, hvis du vil bruge intervallet fra en
eksisterende pulszone.‍
• Hvis du vil tilpasse en maksimalværdi, skal du vælge
Brugerdefineret > Høj > Aktiver, og angive en værdi.‍
• Hvis du vil tilpasse en minimumværdi, skal du vælge
Brugerdefineret > Lav > Aktiver, og angive en værdi.‍
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval
eller den brugerdefinerede værdi, vises en meddelelse.‍
Enheden bipper også, hvis hørbare toner slås til (Indstillinger).‍
Fodsensor
Din enhed er kompatibel med en fodsensor.‍ Du kan bruge
fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af
GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt.‍
Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom
pulsmåleren).‍
Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare
på batteriet.‍ Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på
din enhed.‍ Der er så ca.‍ fem timers batterilevetid tilbage.‍
Løbe en tur med brug af en fodsensor
Du kan løbe indendørs og bruge en fodsensor til at registrere
tempo, distance og kadence.‍ Du kan også løbe udendørs og
bruge en fodsensor til at registrere kadencedata med dit GPStempo og distance.‍
1 Installer fodsensoren i overensstemmelse med
tilbehørsinstruktionerne.‍
2 Vælg .‍
3 Sluk om nødvendigt for GPS (Træning indendørs).‍
4 Mens du bruger en fodsensor, skal du bringe enheden tæt på
sensoren og vente, mens enheden opretter forbindelse til
sensor.‍
TIP: Hvis din fodsensor er installeret under din indlægssål,
skal du eventuelt sørge for at placere enheden tæt ved
skosålen.‍
Når enheden registrerer fodsensoren, vises en meddelelse.‍
5 Vælg Start for at starte timeren.‍
6 Løb en tur.‍
7 Når du har overstået din løbetur, vælger du
timeren.‍
for at stoppe
Kalibrering af fodsensor
Fodsensoren er selvkalibrerende.‍ Nøjagtigheden af dataene for
fart og distance forbedres efter et par udendørs løb med GPS.‍
Træning
Brug af intervaller for Løb og Gang
BEMÆRK: Du skal indstille løb/gang-funktionen, før du starter
en løbetur.‍ Når du har startet timeren for løb, kan du ikke ændre
indstillingerne.‍
1 Vælg > Indstillinger for løb > Løb/gang > Aktiver.‍
2 Indstil tiden for løb for hvert interval.‍
3 Indstil tiden for gang for hvert interval.‍
4 Løb en tur.‍
Når du har aktiveret løb/gang-funktionen, bruges den, hver gang
du løber en tur, medmindre du deaktiverer den eller aktiverer
Virtual Pacer™ (Virtual Pacer).‍
Ændring af datafelter
Du kan ændre datafeltkombinationerne for de sider, der vises,
mens timeren kører.‍
1 Vælg > Indstillinger for løb > Datafelter.‍
2 Vælg den datafeltkombination, der skal vises på den første
side.‍
3 Vælg den datafeltkombination, der skal vises på den anden
side.‍
Visning af tempo eller hastighed
Du kan ændre typen af tempo- og hastighedsoplysninger, der
vises i datafeltet for tempo eller hastighed.‍
1 Vælg > Indstillinger for løb > Tempo/fart.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Tempo for at få vist dit aktuelle tempo.‍
• Vælg Omgangstempo for at få vist gennemsnitstempoet
for den aktuelle omgang.‍
• Vælg Gennemsnitstempo for at få vist
gennemsnitstempoet for den aktuelle aktivitet.‍
• Vælg Hastighed for at få vist din aktuelle hastighed.‍
• Vælg Omgangsfart for at få vist gennemsnitshastigheden
for den aktuelle omgang.‍
• Vælg Gennemsnitsfart for at få vist
gennemsnitshastigheden for den aktuelle aktivitet.‍
Virtual Pacer
Virtual Pacer er et træningsredskab til at hjælpe dig med at
forbedre dine præstationer ved at opfordre dig til at løbe i det
tempo, du indstiller.‍
Løb med Virtual Pacer
BEMÆRK: Du skal indstille Virtual Pacer før du starter en
løbetur.‍ Når du har startet timeren for løb, kan du ikke ændre
indstillingerne.‍
1 Vælg > Indstillinger for løb > Virtual Pacer.‍
2 Vælg Aktiver eller Rediger tempo for at angive tempoet.‍
3 Angiv tempoet.‍
Når du har deaktiveret Virtual Pacer, bruges funktionen, hver
gang du løber en tur, medmindre du deaktiverer den eller
aktiverer løb/gang (Brug af intervaller for Løb og Gang).‍
3
Markering af omgange
Du kan indstille enheden til at bruge funktionen Auto Lap®, som
automatisk markerer en omgang hver kilometer (mil), og du kan
markere omgange manuelt.‍ Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en
aktivitet.‍
1 Vælg > Indstillinger for løb > Omgange.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Auto Lap > Aktiver for at bruge funktionen Auto
Lap.‍
• Vælg Lap-tast > Aktiver for at bruge
til at markere en
omgang under en aktivitet.‍
3 Løb en tur (Løbe en tur).‍
Automatisk pause under din løbetur
Du kan bruge Auto Pause® til automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig.‍ Denne funktion er
nyttig, hvis der på din løbetur er lyskryds eller andre steder, hvor
du skal stoppe.‍
BEMÆRK: Den tid, hvor turen er sat på pause, gemmes ikke
med historikdataene.‍
Vælg > Indstillinger for løb > Auto Pause > Aktiver.‍
Registrering af aktivitet
Aktivering af Registrering af aktivitet
Funktionen Registrering af aktivitet registrerer dit daglige
skridttal, mål for antallet af skridt, hvor langt du har bevæget dig,
og hvor mange kalorier, du har forbrændt for hver dag, der er
registreret.‍ Kalorier forbrændt inkluderer basis stofskifte plus
aktivitetskalorier.‍
Registrering af aktivitet kan aktiveres under den indledende
opsætning af enheden, eller når som helst.‍
Vælg > Indstillinger > Registrering af aktivitet >
Aktiver.‍
Din skridttæller vises ikke, før enheden modtager
satellitsignaler og indstiller tiden automatisk.‍ Enheden skal
muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange
satellitsignaler.‍
Dit samlede antal skridt i løbet af dagen vises under
klokkeslættet.‍ Skridttælleren opdateres jævnligt.‍
TIP: Vælg for at rulle gennem dine aktivitetsovervågningsdata.‍
Om mål for antallet af skridt
Du skal aktivere Registrering af aktivitet, før du kan bruge mål
for antallet af skridt.‍
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på den forrige dags skridttælling.‍ Du kan indstille et
personligt mål for antallet af skridt på Garmin Connect.‍ I løbet af
dagen viser enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål À.‍
Skjul mål for antallet af skridt
Du kan skjule målet for antallet af skridt på skærmen.‍
Vælg > Indstillinger > Registrering af aktivitet > Mål >
Skjul.‍
Brug af aktivitetsalarm
Du skal aktivere registrering af aktivitet, før du kan bruge
aktivitetsalarmen.‍
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre skadelige
forandringer i stofskiftet.‍ Aktivitetsalarmen minder dig om at
4
holde dig i bevægelse.‍ Efter en times inaktivitet vises Bevæg
dig!.‍
Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille
aktivitetsalarmen.‍
Søvnregistrering
I søvntilstand registrerer enheden din hvile.‍ Søvnstatistik
omfatter det samlede antal timers søvn, perioder med
bevægelse og perioder med rolig søvn.‍
Sådan bruger du søvnregistrering
1 Bær enheden, mens du sover.‍
2 Upload dine søvnregistreringsdata til Garmin Connect
webstedet (Brug af Garmin Connect).‍
3 Indtast dine sove- og vågnetidspunkter på din Garmin
Connect konto for at se din søvnstatistik.‍
Historik
Du kan få vist dine seneste syv løbesessioner på din
Forerunner, og du kan få vist og uploade et ubegrænset antal
løbesessioner til Garmin Connect.‍ Når enhedens hukommelse
er fuld, vil dine ældste data blive overskrevet.‍
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.‍
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en løbetur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende
løbetur.‍ Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere
typiske distancer samt længste løbetur.‍
Visning af historik
1 Vælg > Historik.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Daglige skridt for at vise dine antal skridt, mål,
distance tilbagelagt og kalorier forbrændt for hver dag, der
registreres.‍
• Vælg Løb for at vise dato, klokkeslæt, distance, tempo,
kalorier forbrændt og omgangsdata for dine gemte
løbesessioner.‍
BEMÆRK: Du kan også få vist din gennemsnitlige puls
og pulszone for gemte løbesessioner ved hjælp af en
pulsmåler (ekstraudstyr).‍
• Vælg Rekorder for at få vist dine personlige rekorder,
distance og tempo over forskellige distancer.‍
Sletning af en løbetur fra historikken
BEMÆRK: Når du sletter en løbetur fra enhedens historik,
slettes den ikke fra Garmin Connect.‍
1 Vælg > Historik.‍
2 Vælg Løb.‍
3 Vælg en løbetur.‍
4 Vælg > Slet > Ja.‍
Sletning af personlige rekorder
1 Vælg > Historik > Rekorder.‍
2 Vælg den rekord, der skal slettes.‍
3 Vælg Ryd > Ja.‍
Gendannelse af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.‍
1 Vælg > Historik > Rekorder.‍
2 Vælg den rekord, der skal gendannes.‍
3 Vælg Brug tidligere > Brug rekord.‍
1 Vælg
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT® og Mac® OS 10.‍3 og tidligere.‍
®
Sletning af filer
> > Nej.‍
Enheden går i timertilstand.‍
2 Vælg Start for at starte timeren.‍
3 Løb en tur.‍
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den.‍ Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.‍
Enhedsoplysninger
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
1
2
3
4
Batterilevetid
Op til 5 uger i strømsparetilstand
Op til 8 timer i aktiv tilstand
Driftstemperaturområde
Fra -15º til 60ºC (fra 5º til 140ºF)
Åbn drevet eller disken Garmin.‍
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.‍
Vælg en fil.‍
Tryk på tasten Slet på tastaturet.‍
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data.‍ Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.‍
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.‍
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.‍
2 Tag kablet ud af computeren.‍
Tilpasning af din enhed
Indstillinger
Hvis du vil åbne enhedsindstillinger, skal du vælge >
Indstillinger.‍
Alarm: Indstiller en daglig alarm.‍
Registrering af aktivitet: Slår Registrering af aktivitet til eller fra
(Aktivering af Registrering af aktivitet).‍
Toner: Slår tonerne til eller fra.‍ Du kan indstille tastetoner og
alarmmeddelelser.‍
Brugerprofil: Angiver maksimal puls, vægt, højde, køn og
fødselsår.‍
BEMÆRK: Kalorie- og pulszonemålinger under løb (Løbe en
tur) er mest nøjagtige, når du åbner din brugerprofil.‍
Opsætning: Indstiller klokkeslæt, tidsformat, sprog og
måleenheder.‍
Indstilling af alarm
1 Vælg > Indstillinger > Alarm.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Rediger alarm, hvis den allerede er indstillet, og du
vil ændre den.‍
• Vælg Aktiver, hvis alarmen ikke er indstillet.‍
3 Indstil tiden, og vælg for at acceptere.‍
Indstilling af tid
Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden
modtager satellitsignaler.‍ Du kan også indstille tiden manuelt.‍
1 Vælg > Indstillinger > Opsætning > Tid > Indstil tid.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Automatisk for at lade enheden indstille tiden
automatisk, når den modtager satellitsignaler.‍
• Vælg Manuel for at indstille tiden manuelt og indtaste
tiden.‍
Træning indendørs
Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at spare
batterilevetid.‍
Forerunner specifikationer
Temperatur ved opladning Fra 0º til 45ºC (fra 32º til 113ºF)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT‍+ trådløs
kommunikationsprotokol
Vandklassificering
5 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m.‍ Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/‍waterrating.‍
Specifikationer for pulsmåler
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Ca.‍ 3 år (1 time pr.‍ dag)
Driftstemperaturområde Fra -10° til 50 °C (fra 14° til 122 °F)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT‍+ trådløs
kommunikationsprotokol
Vandklassificering
1 ATM*
BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende
pulsdata under svømning.‍
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m.‍ Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/‍waterrating.‍
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.‍
Undgå at trykke på tasterne under vandet.‍
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.‍
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.‍
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier.‍ Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.‍
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.‍
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.‍
2 Tør den af.‍
Vedligeholdelse af pulsmåleren
BEMÆRK
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data.‍
• Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt.‍
• Håndvask remmen engang imellem med en lille smule mildt
rengøringsmiddel, for eksempel opvaskemiddel.‍
BEMÆRK: Hvis du bruger for meget rengøringsmiddel, kan
det beskadige remmen.‍
• Kom ikke remmen i en tørretumbler.‍
5
• Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges
fladt.‍
Udskiftelige batterier
ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.‍
Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde.‍
Batterier må aldrig puttes i munden.‍ Hvis de sluges, skal du
kontakte din læge eller en lokal giftkontrolmyndighed.‍
Knapcellebatterier, der kan udskiftes, kan indeholde
perkloratmateriale.‍ Særlig håndtering kan være nødvendig.‍ Se www.dtsc.ca.gov/‍hazardouswaste​/‍perchlorate.‍
ADVARSEL
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.‍
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Find det runde batteridæksel på bagsiden af pulssensoren.‍
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
programmet den til enheden.‍
2 Følg instruktionerne på skærmen.‍
3 Fjern ikke enheden fra computeren, mens Garmin Express
programmet downloader software.‍
TIP: Hvis du har problemer med at opdatere software ved
hjælp af Garmin Express programmet, kan du overføre din
aktivitetshistorik til Garmin Connect programmet og slette din
aktivitetshistorik fra enheden.‍ Dette skulle give tilstrækkelig
hukommelsesplads til en opdatering.‍
Appendiks
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende
kredsløbstræning;
pulsen falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og
lettere ukomfortabelt;
forceret åndedræt
Forbedret anaerob
kapacitet og tærskel;
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
2 Drej dækslet mod uret med en mønt, indtil det er løst nok til
at kunne fjernes (pilen peger på OPEN).‍
3 Fjern dækslet og batteriet.‍
4 Vent 30 sekunder.‍
5 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.‍
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.‍
6 Drej dækslet tilbage på plads i urets retning med en mønt
(pilen peger på CLOSE).‍
Når du har udskiftet pulsmålerens batteri, skal du muligvis parre
pulsmåleren med enheden igen.‍
Fejlfinding
Mit daglige antal skridt vises ikke
Det daglige antal skridt nulstilles hver dag ved midnat.‍
Hvis der vises tankestreger i stedet for antal skridt, skal du
lade enheden finde satellitsignaler og indstille tiden
automatisk.‍
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.garmin.com/‍intosports.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.‍
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den.‍ Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.‍
1 Hold nede i 15 sekunder.‍
Enheden slukkes.‍
2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden.‍
Opdatering af softwaren
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express™.‍
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.‍
6
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE.‍ LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.‍
Garmin Ltd.‍ og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet.‍ Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.‍
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret.‍ Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom.‍ Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software.‍ Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.‍
Garmin®, Garmin logoet, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause® og Forerunner® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin
Express™ og Virtual Pacer™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
Dette produkt er ANT+® certificeret. Besøg www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og applikationer.
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising