Garmin | Forerunner® 410 | User manual | Garmin Forerunner® 410 Brukerveiledning

Garmin Forerunner® 410 Brukerveiledning
brukerveiledning
FORERUNNER® 410
GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS
SYNKRONISERING
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er
uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne
brukerveiledningen reproduseres, kopieres,
overføres, spres, lastes ned eller lagres på noe
medium, uansett formål, uten at det på forhånd
er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin.
Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én
kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk
eller et annet elektronisk lagringsmedium for
visning, og til å skrive ut én kopi av denne
brukerveiledningen eller tillegg til denne,
forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi
av denne brukerveiledningen inneholder hele
merknaden om opphavsrett, og forutsatt at
uautorisert kommersiell distribusjon av denne
brukerveiledningen eller reviderte versjoner av
den er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å
endre eller forbedre produktene sine og gjøre
endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen
person eller organisasjon om slike endringer
eller forbedringer. Besøk Garmins webområde
(www.garmin.com) for å finne aktuelle
oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og
drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, Forerunner®, Garmin
Training Center®, Auto Pause®, Auto Lap® og
Virtual Partner® er varemerker for Garmin
Ltd. eller datterselskapene, registrert i USA og
andre land. Garmin Connect™, ANT™, ANT
Agent™, ANT+™, GSC™ 10 og USB ANT
Stick™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerte
eller uregistrerte varemerker for Firstbeat
Technologies Ltd. Dette produktet ble produsert
under følgende USA-patenter og ekvivalenter i
andre land.
EP1507474 (A1), US7460901, EP1545310 (A1),
US7192401 (B2) og U20080279. WO03099114
(A1) (patent-anm.), EP1507474 (A1), US7460901
(B2), WO2004016173 (A1) (patent-anm.),
EP1545310 (A1) (patent-anm.), U20080279
(patent-anm.)
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
Innledning
Innholdsfortegnelse
Innledning................................ iii
Kontakt Garmin................................iii
Produktregistrering...........................iii
Gratis programvare..........................iii
Ta vare på enheten...........................iv
Nedsenking i vann............................iv
Komme i gang........................... 1
Bruke berøringsringen...................... 1
Lade batteriet................................... 4
Konfigurere enheten......................... 5
Innhente satellittsignaler................... 5
Sette på pulsmåleren....................... 6
Ta en løpetur!................................... 7
Laste ned gratis programvare.......... 7
Pare datamaskinen og
enheten.......................................... 7
Overføre data til
datamaskinen................................ 8
Klokkeslett-/datomodus........... 9
Tidsalternativer................................. 9
Brukerveiledning for Forerunner 410
Treningsmodus....................... 10
Om treningssiden........................... 10
Sportsmodus.................................. 10
Auto Pause..................................... 10
Auto Lap..........................................11
Bla automatisk................................ 12
Tidsavbrudd.................................... 12
Hastighetsenheter.......................... 12
Virtual Partner® .............................. 12
Treningsøkter................................. 13
Enkle treningsøkter........................ 14
Pulstreningsøkter........................... 14
Intervalltreningsøkter...................... 15
Avanserte treningsøkter................. 16
Løyper............................................ 17
GPS-modus............................. 19
Om GPS......................................... 20
Historikk.................................. 21
Slette historikk................................ 21
Vise aktiviteter................................ 22
Vise totaler...................................... 22
Vise mål.......................................... 22
i
Innledning
Innstillinger............................. 23
Datafelter........................................ 23
Brukerprofil..................................... 26
Alarmer........................................... 26
Tid................................................... 27
System............................................ 27
ANT+.............................................. 28
Pulssonetabell................................ 41
Indeks...................................... 42
Bruke tilbehør......................... 31
Pare tilbehør................................... 31
Statusikoner................................... 32
Pulsmåler....................................... 32
Fotsensor....................................... 35
GSC 10........................................... 36
Tillegg...................................... 37
Nullstille enheten............................ 37
Fjerne brukerdata........................... 37
Oppdatere programvare ved
hjelp av Garmin Connect............. 37
Batteriinformasjon.......................... 37
Samsvarserklæring........................ 38
Programvarelisensavtale................ 38
Feilsøking....................................... 40
ii
Brukerveiledning for Forerunner 410
Innledning
Innledning
 Advarsel
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Rådfør
deg alltid med legen før du begynner
på eller endrer et treningsprogram.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport
hvis det er noe du lurer på når du
bruker produktet. I USA: Gå til
www.garmin.com/support, eller kontakt
Garmin USA på telefon (913) 397 8200
eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin
(Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
Brukerveiledning for Forerunner 410
I Europa: Gå til www.garmin.com
/support, og klikk på Contact Support
for innenlandsk supportinformasjon, eller
ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på
telefon +44 (0) 870 850 1241.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag. Gå til
http://my.garmin.com. Oppbevar den
originale kvitteringen, eller en kopi av
den, på et trygt sted.
Gratis programvare
Gå til www.garmin.com/intosports for
å få informasjon om den webbaserte
programvaren Garmin Connect™ eller
dataprogramvaren Garmin Training
Center®. Bruk denne programvaren til
å lagre og analysere treningsøktdataene
dine.
iii
Innledning
Ta vare på enheten
Rengjør enheten og pulsmåleren med en
klut fuktet med mildt såpevann. Tørk av.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Ikke oppbevar enheten der den kan bli
utsatt for ekstreme temperaturer (for
eksempel i bagasjerommet på bilen).
Dette kan forårsake permanent skade.
Brukerinformasjon, for eksempel
historikk, posisjoner og spor, beholdes
for alltid i minnet på enheten, uten
behov for eksterne strømkilder.
Sikkerhetskopier viktige brukerdata ved
å overføre dem til Garmin Connect eller
til Garmin Training Center. Se side 8.
iv
Nedsenking i vann
 forsiktig
Denne enheten er ikke laget for bruk
under svømming. Svømming eller en
lang periode under vann kan forårsake en
kortslutning i enheten, noe som i sjeldne
tilfeller kan føre til liten brannskade eller
irritasjon i området der du bærer enheten.
Enheten er vanntett i henhold til IECstandard 60529 IPX7. Den tåler å være
opptil 1 meter under vann i 30 minutter.
Hvis enheten er under vann lenger
enn det, kan det oppstå skader. Etter at
enheten har vært under vann, må du tørke
av den og la den lufttørke før du bruker
den igjen.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Komme i gang
Komme i gang
Bruke berøringsringen
Ringen rundt urskiven fungerer som en
flerfunksjonsknapp.
Trykk og dra (bla): Trykk på
berøringsringen med fingeren, og drei
den rundt ringen for å bla gjennom
menyalternativene eller for å øke eller
redusere verdier.
Trykk lett: Trykk raskt med fingeren
på berøringsringen for å foreta et valg,
veksle mellom menyalternativer eller
bytte side.
Trykk og hold nede: Hold fingeren
på én av de fire merkede områdene på
ringen for å endre modi.
Trykk to steder: Trykk med to fingre på
to områder på berøringsringen for å slå
på bakgrunnslyset.
Brukerveiledning for Forerunner 410
1
Komme i gang
•
•
Områder og knapper på
berøringsringen
➊
➎
➋
➍
➏
Trykk for å foreta et valg.
Trykk for å avslutte
strømsparingsmodus.
• Trykk og hold nede for å slå på
klokken.
➏ lap/reset/quit:
•
•
➌
➊ time/date: Trykk og hold nede for å
bytte til klokkeslett-/datomodus.
•
➋ GPS: Trykk og hold nede for å bytte
•
til GPS-modus.
➌ menu: Trykk og hold nede for å åpne
menysiden.
➍ training: Trykk og hold nede for å
bytte til treningsmodus.
➎ start/stop/enter:
•
2
Trykk for å opprette en ny runde i
treningsmodus.
Trykk og hold nede for å nullstille
tidtakeren og lagre aktivitet i
treningsmodus.
Trykk for å gå ut av en meny eller
side.
Trykk for å avslutte
strømsparingsmodus.
Berøringstips
• Trykk hardt på ringen.
• Trykk på den ytterste kanten av
ringen, der ordene står, ikke den
innerste kanten ved urskiven.
Trykk for å starte/stoppe tidtakeren i
treningsmodus.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Komme i gang
•
•
•
Hvert ringvalg bør utføres som en
separat handling.
Ikke hvil fingeren eller tommelen på
ringen mens du bruker den.
Ikke bruk tykke hansker når du
bruker ringen.
Låse ringen
Hvis du vil unngå utilsiktede trykk på
berøringsringen (som skyldes vått tøy
eller utilsiktet støt), trykker du på enter
og quit samtidig. Trykk på enter og quit
samtidig for å låse opp ringen.
Strømsparingsmodus
Etter en periode uten aktivitet går
enheten inn i strømsparingsmodus.
Enheten er inaktiv så lenge tidtakeren
ikke er i bruk, du ikke navigerer
til et bestemmelsessted og ser på
navigasjonssiden og du ikke har trykket
på noen knapper eller på berøringsringen.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Når du er i strømsparingsmodus,
kan du se hva klokken er, slå på
bakgrunnslyset og bruke ANT+™datamaskintilkoblingen. Hvis du vil
avslutte strømsparingsmodusen, trykker
du på enter- eller quit-knappen.
Slå av
Du kan spare batteri ved å slå av
Forerunner-enheten når du ikke bruker
den.
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > System > Slå av.
2. Velg Ja.
Trykk på og hold nede enter for å slå på
Forerunner-enheten.
3
Komme i gang
Lade batteriet
Enheten leveres med strømmen av for å
spare batteriet. Lad enheten i minst tre
timer før du bruker den.
Kontakter
merk: Hvis du vil forhindre korrosjon,
bør du tørke godt av ladekontaktene og
området rundt før du lader enheten.
TIPS: Enheten lades ikke når den er
utenfor temperaturområdet 0–50 °C
(32–122 °F).
1. Plugg USB-kontakten på ladeklemmekabelen inn i vekselstrømadapteren.
2. Koble vekselstrømadapteren inn i en
vanlig veggkontakt.
3. Still ladeklemmestolpene på linje
med kontaktene på baksiden av
enheten.
4. Klem laderen godt fast over urskiven
til enheten.
Ladeklemme
Hvor lenge et fulladet batteri varer,
avhenger av bruken. Et fulladet batteri
kan drive enheten med GPS slått på i
opptil åtte timer.
4
Brukerveiledning for Forerunner 410
Komme i gang
Konfigurere enheten
Den første gangen du tar i bruk enheten,
følger du instruksjonene på skjermen
for å lære hvordan du skal bruke
berøringsringen, angi brukerprofilen og
konfigurere enheten.
Hvis du bruker en ANT+-pulsmåler,
velger du Ja under konfigurasjonen for
å tillate at pulsmåleren pares (kobles
sammen) med enheten. Se side 6 hvis du
vil ha mer informasjon.
Enheten bruker brukerprofilen din for å
beregne nøyaktige treningsdata.
Merk: Hvis du vil ha informasjon om
hvordan du slår av GPS-mottakeren og
bruker enheten innendørs, kan du se
side 19.
Merk: Du kan ikke hente inn
satellittsignaler i strømsparingsmodus.
Hvis du vil gå ut av strømsparingsmodus,
trykker du på enter eller quit.
1. Gå utendørs til et åpent område. For
å få best mulig mottak må du passe
på at antennen på enheten peker mot
himmelen.
Innhente satellittsignaler
Hvis du vil angi riktig klokkeslett og
begynne å bruke enheten, må du hente
inn GPS-satellittsignaler. Det kan ta noen
minutter å hente inn signaler.
Antenneplassering
2. Trykk på og hold nede training for å
bytte til treningsmodus.
Brukerveiledning for Forerunner 410
5
Komme i gang
3. Stå stille, og ikke beveg deg før siden
for å finne satellitter lukkes.
Når du mottar satellittsignaler,
vises GPS-ikonet på sidene for
treningsmodus.
Sette på pulsmåleren
merk: Hvis du ikke har en pulsmåler,
kan du hoppe over dette trinnet.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett
under brystkassen. Den bør sitte så stramt
at den holder seg på plass under turen.
1. Koble pulsmålermodulen ➊ til
stroppen.
➊
2. Fukt begge elektrodene ➋ på
baksiden av stroppen for å opprette
god kontakt mellom brystet og
senderen.
➋
3. Spenn stroppen rundt brystet, og fest
den.
Garmin-logoen skal ha riktig side
opp.
4. Hold Forerunner-enheten innenfor
rekkevidden til pulsmåleren (3 m).
TIPS: Hvis pulsdataene er unøyaktige
eller ikke vises, kan det hende at du må
stramme stroppen rundt brystet eller
varme opp i 5–10 minutter.
Når du har satt på pulsmåleren, er den
i standbymodus og klar til å sende
6
Brukerveiledning for Forerunner 410
Komme i gang
data. Når pulsmåleren pares, vises det
en melding, og pulsikonet
vises i
treningsmodus.
Tips: Angi den høyeste pulsverdien
og hvilepulsen i Innstillinger >
Brukerprofil. Bruk Garmin Connect
eller Garmin Training Center for å
tilpasse pulssonene.
Hvis du vil ha instruksjoner om bruk av
tilbehør, kan du se side 31.
Ta en løpetur!
Tips: Angi brukerprofilen slik at
enheten kan beregne kaloriene helt riktig.
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > Brukerprofil.
1. Trykk på og hold nede training.
2. Trykk på start for å starte tidtakeren.
3. Når du er ferdig med turen, trykker
du på stop.
4. Trykk på og hold nede reset for
å lagre løpsdataene og nullstille
tidtakeren.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Laste ned gratis
programvare
ANT Agent™ gjør at du kan bruke
enheten din med Garmin Connect™,
som er et webbasert treningsverktøy, og
Garmin Training Center®, et PC-basert
treningsverktøy.
1. Gå til www.garmin.com/intosports.
2. Velg Train with Garmin.
3. Følg instruksjonene på skjermen for
å laste ned og installere ANT Agent.
Pare datamaskinen og
enheten
Merk: Før du kobler USB ANT
Stick™ til datamaskinen, må du laste ned
gratisprogramvaren som angitt slik at
de nødvendige USB-driverne installeres
(side 7).
7
Komme i gang
1. Plugg USB ANT Stick i en ledig
USB-port på datamaskinen.
2. Sørg for at enheten er innenfor
rekkevidden til datamaskinen (3 m).
3. Når ANT Agent finner enheten, viser
ANT Agent enhets-IDen og spør om
du vil utføre paringen. Velg ja.
4. Enheten skal nå vise det samme
nummeret som ANT Agent
viste. Hvis den gjør det, velger
du ja på enheten for å fullføre
paringsprosessen.
8
Overføre data til
datamaskinen
Sørg for at enheten er innenfor
rekkevidden til datamaskinen (3 m). ANT
Agent overfører automatisk data mellom
enheten og Garmin Connect eller Garmin
Training Center.
Merk: Hvis du har mye data, kan dette
ta noen minutter. Enhetsfunksjoner er
ikke tilgjengelige under dataoverføring.
Bruk Garmin Connect eller Garmin
Training Center for å vise og analysere
dataene.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Klokkeslett-/datomodus
Klokkeslett-/
datomodus
Trykk på og hold nede time/date for å
bytte til klokkeslett-/datomodus.
Tidsalternativer
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > Tid. Se side 27.
Trykk lett på berøringsringen for å bla
gjennom de tilgjengelige sidene:
•
•
•
•
Tid
Batterimåler
Still inn alarm (hvis aktuelt)
Mål-/fremskrittsindikator (hvis
aktuelt)
Brukerveiledning for Forerunner 410
9
Treningsmodus
Treningsmodus
Enheten inneholder en rekke
treningsfunksjoner og valgfrie
innstillinger.
Om treningssiden
Trykk på og hold nede training for å
bytte til treningsmodus. Trykk lett på
berøringsringen for å bla gjennom de
tilgjengelige sidene.
Sportsmodus
Løping er satt som standard
sportsmodus. Trykk på og hold nede
menu > velg Trening > Alternativer >
Sportsmodus for å endre sportsmodus.
Treningsinnstillinger som f.eks.
Auto Lap®, Auto Pause®, pulssoner og
fartssoner gjelder for løping eller sykling.
Treningsalternativer som endres i
løpemodus eller sykkelmodus, blir lagret
og brukt i den sportsmodusen. Dermed
blir aktiviteten merket som løping eller
sykling når historikken din lastes inn på
datamaskinen.
Auto Pause
Hvis du vil tilpasse datafeltene på
treningssidene, kan du se side 23.
10
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Alternativer > Auto
Pause.
2. Velg ett av de følgende alternativene:
•
•
Av
Egendefinert tempo — setter
automatisk tidtakeren på pause
når hastigheten din synker under
en angitt verdi.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Treningsmodus
•
Når stoppet — setter automatisk
tidtakeren på pause når du slutter
å bevege deg.
3. Trykk på quit for å avslutte.
Auto Pause er nyttig hvis ruten
inneholder trafikklys eller andre steder
der du må senke farten eller stoppe.
2. Velg Etter avstand for å angi en
verdi eller Etter posisjon for å velge
et alternativ:
•
•
Auto Lap
Du kan bruke Auto Lap til å merke
runden automatisk på en bestemt
posisjon eller etter at du har tilbakelagt
en bestemt avstand. Denne innstillingen
er nyttig når du skal sammenligne ytelsen
på ulike deler av et løp (for eksempel
for annenhver kilometer eller for en stor
bakke).
Angi Auto Lap
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Alternativer > Auto Lap.
Brukerveiledning for Forerunner 410
•
Trykk kun runde — merker en
runde hver gang du trykker på
lap, og hver gang du passerer en
av disse posisjonene igjen.
Start og runde — merker en
runde på GPS-posisjonen der
du trykker på start, og på alle
posisjonene under løpet der du
trykket på lap.
Merke og runde — merker en
runde på den bestemte GPSposisjonen du merker av når du
velger dette alternativet, og på
alle posisjonene under løpet der
du trykket på lap.
3. Trykk på quit for å avslutte.
Merk: Når du følger en løype, bruker
du Etter posisjon hvis du vil merke
runder på alle rundeposisjonene som er
avmerket i løypen (side 17).
11
Treningsmodus
Bla automatisk
Bruk funksjonen Bla automatisk til å
bla gjennom alle treningsdatasidene
automatisk mens tidtakeren er i gang.
Bruke Bla automatisk
1. Trykk på og hold nede menu >
velg Trening > Alternativer >
Bla automatisk.
2. Velg en visningshastighet: Sakte,
Middels eller Rask.
3. Trykk på quit for å avslutte.
Tidsavbrudd
Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Alternativer > Tidsavbrudd.
Velg Av for å forhindre at enheten
går over i strømsparingsmodus når du
befinner deg i treningsmodus. Velg
Aktivert for å bruke den automatiske
strømsparingsmodusen i alle moduser.
12
Merk: Enheten går bare over i
strømsparingsmodus når den har vært
inaktiv en periode.
Hastighetsenheter
Trykk på og hold nede menu >
velg Trening > Alternativer >
Hastighetsenheter.
Tempo — tiden som går med til å
tilbakelegge en bestemt avstand.
Hastighet — avstanden som er
tilbakelagt på en time, f.eks. miles
per time eller kilometer i timen.
Merk: Selv om du endrer
hastighetsenhetene, endres ikke de
tilpassede datafeltene (side 23).
Virtual Partner®
Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Alternativer > Virtual
Partner > På.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Treningsmodus
Virtual Partner er et unikt verktøy
som er laget for å hjelpe deg med å nå
treningsmålene dine. Virtual Partner
konkurrerer med deg hver gang du løper
med tidtakeren på.
Hvis du foretar endringer i tempoet eller
hastigheten til Virtual Partner før du
starter tidtakeren, blir disse endringene
lagret. Hvis du foretar endringer for
Virtual Partner under løpet, og tidtakeren
er i gang, blir ikke endringene lagret når
tidtakeren nullstilles. Hvis du foretar
endringer for Virtual Partner under et løp,
vil Virtual Partner bruke det nye tempoet
fra denne posisjonen.
Angi tempo for Virtual Partner
(VP)
1. Trykk på og hold nede training for å
bytte til treningsmodus.
2. Trykk lett på berøringsringen for å
vise siden Virtual Partner.
Virtual
Partner
Deg
3. Trykk og dra med klokken for å
øke VP-tempoet. Trykk og dra mot
klokken for å senke VP-tempoet.
4. Hvis du vil lagre endringene, trykker
du lett på berøringsringen eller venter
til det oppstår tidsavbrudd for siden.
Treningsøkter
Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Treningsøkter for å velge en
type treningsøkt som passer for deg.
Brukerveiledning for Forerunner 410
13
Treningsmodus
Enkle treningsøkter, intervalltreningsøkter og pulstreningsøkter erstattes hver
gang du oppretter en treningsøkt av
samme type. Avanserte treningsøkter må
opprettes i Garmin Training Center.
merk: Du kan trykke lett på
berøringsringen under en treningsøkt for
å vise flere datasider.
Når du har fullført alle trinnene
i treningsøkten, vises meldingen
Treningsøkt ferdig.
Avslutte en treningsøkt før den
er ferdig
1. Trykk på stop.
2. Trykk på og hold nede reset.
Enkle treningsøkter
Sette opp en enkel treningsøkt
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Treningsøkter > Enkel.
2. Velg Type enkel treningsøkt.
3. Angi en verdi for Varighet.
4. Velg Start treningsøkt.
5. Trykk på start.
Pulstreningsøkter
merk: For å bruke alternativet for
pulstreningsøkter må du ha en pulsmåler,
og du må aktivere pulsmåleren (side 31).
Du kan bruke enheten til å trene i en
bestemt pulssone eller i en tilpasset sone
av slag per minutt (bpm). Innstillingene
for type og varighet fungerer på samme
måte som i en enkel treningsøkt.
Enkle treningsøkter kan baseres på de
følgende tilpassede målene:
•
•
•
14
Tid
Avstand
Kalorier
Brukerveiledning for Forerunner 410
Treningsmodus
Opprette en pulstreningsøkt
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Treningsøkter > Puls.
2. Velg et alternativ.
• Sone — verdiene for minimal og
maksimal puls angis automatisk
basert på pulssonene dine
(side 33 og side 41).
• Egendef. — du kan selv
angi verdiene for minimal og
maksimal puls.
merk: Den laveste verdien er
35 bpm. Den høyeste verdien
er 250 bpm. Når du angir
egendefinerte bpm-verdier,
må den høyeste og den laveste
verdien være minst 5 bpm fra
hverandre.
3. Velg Type pulstreningsøkt.
Brukerveiledning for Forerunner 410
4. Angi en verdi for Varighet.
5. Velg Start treningsøkt.
6. Trykk på start.
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter
med enheten. Intervallene kan ta
utgangspunkt i tid eller avstand for løpet
og hviledelene av treningsøkten.
Lage en intervalltreningsøkt
1. Trykk på og hold nede menu >
velg Trening > Treningsøkter >
Intervall.
2. Velg Type intervalltreningsøkt.
3. Angi en verdi for Varighet.
4. Velg Hviletype.
5. Angi en verdi for Varighet.
6. Angi en verdi for Repetisjoner.
7. Velg Oppvarming Ja og Avkjøling
Ja (valgfritt).
15
Treningsmodus
8. Velg Start treningsøkt.
9. Trykk på start.
Hvis du har valgt oppvarming eller
avkjøling, trykker du på lap når du er
ferdig med oppvarmingsrunden, for å
begynne på det første intervallet. På
slutten av det siste intervallet starter
enheten automatisk en avkjølingsrunde.
Når du er ferdig med å avkjøle deg,
trykker du på lap for å avslutte
treningsøkten.
Når du nærmer deg slutten av hvert
intervall, er det en alarm som teller ned
tiden til et nytt intervall begynner. Hvis
du vil avslutte et intervall før det er
ferdig, trykker du på knappen lap/reset.
Avanserte treningsøkter
Avanserte treningsøkter kan inneholde
mål for hvert trinn i treningsøkten og
forskjellige avstander, tider og kalorier.
Bruk Garmin Training Center til å
opprette og redigere treningsøkter og
16
overføre dem til enheten. Du kan også
planlegge treningsøkter med Garmin
Training Center. Du kan planlegge
treningsøkter på forhånd og lagre dem
på enheten.
merk: Hvis du vil ha mer informasjon
om overføring av data til enheten, kan du
se side 8.
Tips: I klokkeslett-/datomodus kan du
trykke lett på berøringsringen for å vise
dagens planlagte treningsøkt. Trykk på
enter for å utføre treningsøkten.
Starte en avansert treningsøkt
1. Trykk på og hold nede menu >
velg Trening > Treningsøkter >
Avansert.
2. Velg treningsøkten.
3. Velg Start treningsøkt.
4. Trykk på start.
Når du starter en avansert treningsøkt,
viser enheten hvert trinn av
Brukerveiledning for Forerunner 410
Treningsmodus
treningsøkten, inkludert navnet på
trinnet, målet (hvis aktuelt) og gjeldende
treningsøktdata.
Når du nærmer deg slutten av hvert trinn,
er det en alarm som teller ned tiden til et
nytt trinn begynner.
Avslutte en avansert treningsøkt
før den er ferdig
Trykk på knappen lap/reset.
Slette en avansert treningsøkt
1. Trykk på og hold nede menu >
velg Trening > Treningsøkter >
Avansert.
2. Velg treningsøkten.
3. Velg Slett treningsøkt > Ja.
4. Trykk på quit for å avslutte.
Løyper
Du kan også bruke enheten til tilpasset
trening ved å følge løyper basert på en
Brukerveiledning for Forerunner 410
tidligere registrert aktivitet. Du kan følge
løypen og forsøke å måle deg med eller
overgå tidligere satte mål. Du kan også
konkurrere mot Virtual Partner når du
trener med løyper.
Opprette løyper
Bruk Garmin Connect eller Garmin
Training Center til å opprette løyper
og løypepunkter og overføre dem til
enheten.
merk: Hvis du vil ha mer informasjon
om overføring av data til enheten, kan du
se side 8.
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Løyper.
2. Velg en bane fra listen.
3. Velg Start løype.
4. Trykk på start. Det registreres
historikk selv om du ikke er i løypen.
Når du følger en løype i treningsmodus,
kan du trykke lett på berøringsringen for
17
Treningsmodus
å vise navigasjonssiden.
Hvis du ønsker å avslutte en løype
manuelt, trykker du på stop > trykk på og
hold nede reset.
Begynne på en løype
Du kan inkludere en oppvarming før du
begynner på løypen. Trykk på start for
å starte på løypen, og varm deretter opp.
Sørg for at du holder deg utenfor løypen
når du varmer opp. Når du er klar til å
starte på løypen, kan du sette kursen mot
løypen. Når du befinner deg i løypen,
viser enheten en melding om at du er i
løypen.
Hvis du beveger deg utenfor løypen,
viser enheten en melding om at du er
utenfor løypen. Bruk navigasjonssiden til
å finne tilbake til løypen.
Slette en løype
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Løyper.
2. Velg en bane fra listen.
3. Velg Slett løype.
4. Velg Ja for å slette løypen.
5. Trykk på quit for å avslutte.
Når du starter på en løype, starter også
Virtual Partner på løypen. Hvis du
varmer opp utenfor løypen, vil Virtual
Partner starte på løypen på nytt fra din
gjeldende posisjon når du entrer løypen
første gang.
18
Brukerveiledning for Forerunner 410
GPS-modus
GPS-modus
Trykk på og hold nede GPS for å vise
GPS-menyen.
Satellitter — vis informasjon om
GPS-signalene som mottas av
enheten for øyeblikket. De svarte
søylene representerer styrken på hvert
satellittsignal. Satellittnummeret vises
under hver søyle. GPS-nøyaktigheten
vises nederst på siden.
GPS — slå GPS-funksjonen av eller på
(for innendørs bruk).
Brukerveiledning for Forerunner 410
Merk: Farts- og avstandsdata er
ikke tilgjengelig når GPS-funksjonen
er avslått, med mindre du bruker
fotsensoren.
Lagre posisjon — lagre din gjeldende
posisjon. Trykk på enter for å redigere
posisjonen. Trykk på quit for å avslutte.
Merke en kjent posisjon ved
hjelp av koordinater
1. Trykk på og hold nede GPS > velg
Lagre posisjon.
2. Trykk på enter > velg Posisjon.
3. Angi de kjente koordinatene.
4. Endre posisjonsnavnet og høyden
(valgfritt).
Gå til posisjon — velg en posisjon fra
listen, og velg deretter Gå. Enheten
navigerer deg til den lagrede posisjonen
ved hjelp av navigasjonssiden.
19
GPS-modus
Tilbake til start — navigerer deg tilbake
til utgangspunktet.
Merk: Du må starte tidtakeren for å
bruke Tilbake til start.
Om GPS
Hvis du vil stoppe navigeringen til
posisjonen, trykker du på quit > velg
Stopp Gå Til.
Redigere en posisjon
1. Trykk på og hold nede GPS > velg
Gå til posisjon.
2. Velg posisjonen du ønsker å redigere.
3. Velg Rediger.
4. Velg et alternativ som skal redigeres.
Hvis du vil slette en posisjon, trykker
du på og holder nede GPS > velg Gå til
posisjon. Velg posisjonen du ønsker å
slette. Velg Slett > Ja.
20
SystemetGlobal Positioning System
(GPS) er et satellittbasert navigasjonssystem som består av et nettverk av
24 satellitter. GPS fungerer under alle
værforhold verden over, døgnet rundt.
Det kreves ingen abonnementsavgifter
eller oppsettsavgifter for å bruke GPS.
Gå til www.garmin.com/aboutGPS hvis
du vil ha mer informasjon.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Historikk
Historikk
Enheten lagrer historikk automatisk
når du starter tidtakeren. Enheten kan
registrere opptil 1000 runder og ca.
20 timer med detaljerte sporloggdata
(når den registrerer ca. 1 sporpunkt hvert
fjerde sekund). Sporloggdata inneholder
GPS-posisjonen din (hvis tilgjengelig) og
tilleggsdata, for eksempel pulsdata.
Når minnet er fullt, blir de eldste
sporloggdataene overskrevet. Last opp
historikken til Garmin Connect eller
Garmin Training Center med jevne
mellomrom for å holde rede på dataene
dine (side 8).
Merk: Enheten vil ikke
automatisk slette eller overskrive
rundesammendragsdataene dine. Hvis
du vil vite mer om hvordan du sletter
rundedata, kan du se side 21.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Slette historikk
Når du har overført historikken din til
Garmin Connect eller Garmin Training
Center, kan du slette den fra enheten.
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Historikk > Slett.
2. Velg et alternativ:
•
•
•
Alle aktiviteter — sletter alle
aktivitetene fra historikken.
Gamle aktivitet. — sletter
aktiviteter som ble registrert for
over en måned siden.
Totalt — nullstiller alle totalene.
Slette enkeltløp og -runder
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Historikk > Aktiviteter.
2. Bruk berøringsringen til å bla
gjennom aktivitetene. Trykk lett
på berøringsringen for å vise
rundeinformasjon.
21
Historikk
3. Trykk på og hold nede reset mens du
viser løpet eller runden.
4. Velg Ja.
Vise totaler
Vise aktiviteter
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Historikk > Totalt.
2. Trykk på quit for å avslutte.
Du kan vise følgende data på enheten:
tid, avstand, gjennomsnittlig tempo/
hastighet, kalorier, gjennomsnittlige
pulsdata og gjennomsnittlig pedalrytme.
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Historikk > Aktiviteter.
2. Bruk berøringsringen til å bla
gjennom aktivitetene. Trykk lett
på berøringsringen for å vise
rundeinformasjon.
3. Trykk på quit for å avslutte.
22
Enheten registrerer den totale tiden og
avstanden du har trent med den.
Vise mål
Du kan bruke Garmin Connect til å sette
opp forskjellige typer mål og sende
dem til enheten. Enheten holder rede på
fremskrittene dine mot målene.
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Historikk > Mål.
2. Trykk på quit for å avslutte.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Innstillinger
Innstillinger
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger.
TIPS: Når du er ferdig med å velge
alternativer eller angi verdier på
enheten, trykker du på enter for å lagre
innstillingen.
Datafelter
Du kan vise eller skjule følgende sider
og tilpasse opptil tre datafelter på hver
av sidene:
•
•
•
•
Trening 1 (vises alltid)
Trening 2
Trening 3
Puls (vises bare når enheten mottar
pulsdata)
Brukerveiledning for Forerunner 410
Angi datafelter
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > Datafelter.
2. Velg en av treningssidene.
3. Velg antallet datafelter.
4. Bruk berøringsringen til å velge og
endre datafeltene.
Alternativer for datafelt
*Betegner et datafelt som viser engelske
eller metriske enheter.
**Krever ekstra tilbehør.
Datafelt
Beskrivelse
Avstand *
Den tilbakelagte avstanden i
det gjeldende løpet.
Fart *
Gjeldende fart.
Fart–siste
rund *
Gjennomsnittlig fart i den
siste fullførte runden.
GPSnøyaktig. *
Slingringsmonn for din
nøyaktige posisjon.
GPS-posisjonen din er for
eksempel nøyaktig innenfor
+/- 19 fot.
23
Innstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Grad
Beregning av stigning under
løp. Hvis du for eksempel
beveger deg 3 meter opp i
høyden over en avstand på
60 meter, er graden din 5 %.
Puls – rund
%maks **
ELLER
HF – etap.
%HFR **
Høyde *
Høyde over/under havnivå.
Snittprosent av maksimal
puls for runden.
ELLER
Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus
hvilepuls) for runden.
Kalorier
Mengden forbrente kalorier.
Klokke
Gjeldende klokkeslett basert
på tidsinnstillingene (se
side 27).
Puls –
runde **
Gjennomsnittlig puls for
runden.
Puls snitt **
Gjennomsnittlig puls for
løpet.
Pedalryt.
runde **
Gjennomsnittlig pedalrytme
for den gjeldende runden.
Pedalrytme **
Trinn per minutt eller
omdreininger av pedalarmen
per minutt.
Puls, %maks
ELLER
HF –
%HFR **
Prosent av maks.puls.
ELLER
Prosent av pulsreserve
(maksimal puls minus
hvilepuls).
Puls **
Puls i slag per minutt (bpm).
24
Brukerveiledning for Forerunner 410
Innstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Puls, snitt
%maks. **
ELLER
HF – snitt
%HFR **
Snittprosent av maks.puls
for løpet.
ELLER
Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus
hvilepuls) for løpet.
Siste
rundelen. *
Avstanden for den siste
fullførte runden.
Siste rundetid
Tid som brukes på å fullføre
den siste hele runden.
Pulsgraf **
Linjegraf som viser
gjeldende pulssone (1–5).
Snitt
pedalryt. **
Gjennomsnittlig pedalrytme
for den gjeldende turen.
Snittfart *
Gjennomsnittlig fart i løpet.
Pulssone **
Gjeldende pulssone (1–5).
Standardsonene er basert
på brukerprofilen, maksimal
puls og hvilepuls.
Snittrundetid
Gjennomsnittlig tid for å
fullføre rundene så langt.
Sol ned
Tidspunkt for solnedgang
basert på GPS-posisjonen
din.
Sol opp
Tidspunktet for soloppgang
basert på GPS-posisjonen
din.
Tempo *
Gjeldende tempo.
Tempo –
runde *
Gjennomsnittlig tempo i den
gjeldende runden.
Retning
Retningen du beveger deg i.
Rundefart *
Gjennomsnittlig fart i den
gjeldende runden.
Rundelengde *
Den tilbakelagte avstanden i
den gjeldende runden.
Runder
Antall fullførte runder.
Rundetid
Tid på den gjeldende
runden.
Brukerveiledning for Forerunner 410
25
Innstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Tempo –
snitt *
Gjennomsnittlig tempo for
løpet.
Tempo–sis.
rund *
Gjennomsnittlig tempo i den
siste fullførte runden.
Tid
Stoppeklokketid.
Brukerprofil
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > Brukerprofil. Enheten
bruker informasjon som du angir om deg
selv, til å beregne kaloriforbrenningen.
Angi brukerprofilen før du begynner å
bruke enheten.
Kaloriforbruk basert på
pulsanalyseteknologi leveres og
støttes av Firstbeat Technologies Ltd.
Du finner mer informasjon på
http://www.firstbeattechnologies.com
/files/Energy_Expenditure
_Estimation.pdf.
Alarmer
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > Alarmer.
Still inn alarm — slå alarmen av eller
på. Når alarmen er på, kan du trykke
lett på berøringsringen i klokkeslett-/
datomodus for å vise alarmtidspunktet.
Still inn tid — bruk berøringsringen til å
stille inn alarmtidspunktet.
Type — still inn alarmen på Daglig eller
Én gang.
26
Brukerveiledning for Forerunner 410
Innstillinger
Gjør følgende når du hører
alarmen
• Trykk på berøringsringen for å
stoppe alarmlyden.
• Trykk på enter for å slumre i
9 minutter.
• Trykk på quit for å slå av alarmen.
• Ikke gjør noe. Alarmen slumrer
automatisk etter 1 minutt. Alarmen
slås automatisk av etter 1 time.
Tid
Enheten stiller automatisk inn
klokkeslettet ved hjelp av GPSsatellittsignaler. Hvis du går tom for
batteri, må du lade batteriet og innhente
satellitter for å stille klokkeslettet.
Tidssone — velg riktig tidssone eller en
nærliggende by.
Sommertid — velg Ja, Nei eller
Automatisk. Innstillingen Automatisk
justerer automatisk tiden til sommertid
på grunnlag av tidssonen.
Tid2 — slå Tid2 av eller på. Når Tid2
er på, kan du angi Tid2 Format, Tid2
Sone og Tid2 Sommertid. Når Tid2 er
aktiv, trykker du på og holder nede enter
i tidsmodus for å bytte til Tid2. Ikonet
eller vises ved siden av tiden.
System
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > System.
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > Tid.
Tidsformat — velg 12 timer eller
24 timer.
Brukerveiledning for Forerunner 410
27
Innstillinger
Språk — velg hvilket tekstspråk du
vil ha på skjermen. Selv om du endrer
tekstspråk, endres ikke språket i
brukerangitte data, slik som løypenavn.
Varslingstoner — slå meldingstonene
av eller på.
Tastetoner — slå tonene for knappene
og berøringsringen av eller på.
Kontrast — velg hvor mye kontrast du
vil ha på skjermen.
Om — vis programvareversjonen,
GPS-versjonen og enhets-IDen.
Enheter — velg Engelsk måleenhet
eller Metrisk for måleenheter.
Bakgrunnslys
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > System > Bakgrunnslys.
28
Modus — velg hvordan bakgrunnslyset
skal slås på. Velg Manuell for å trykke
med to fingre på berøringsringen for å
slå på bakgrunnslyset i tidsavbruddsperioden. Velg Taster og varsler for å slå
på bakgrunnslyset én gang med to fingre,
og deretter hver gang det trykkes på en
knapp eller vises en varselsmelding. Velg
Av hvis du alltid vil ha bakgrunnslyset
avslått.
Tidsavbrudd — velg hvor lenge
bakgrunnslyset skal være på. Bruk en
kort bakgrunnslysinnstilling for å spare
batteri.
Lysstyrke — juster lysstyrken.
ANT+
Tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon om
tilbehør, kan du se side 31.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Innstillinger
Aktivere datamaskinparing
Beveg deg 10 m bort fra annet ANT+tilbehør når enheten forsøker å pare med
datamaskinen for første gang.
1. Kontroller at datamaskinen er
konfigurert for dataopplasting, og at
funksjonen for paring er aktivert i
ANT Agent. Se side 8.
2. Trykk på og hold nede menu >
velg Innstillinger > ANT+ >
Datamaskin.
3. Velg Paring > På.
4. Sørg for at enheten er innenfor
rekkevidden til datamaskinen (3 m).
5. Når ANT Agent finner enheten, viser
ANT Agent enhets-IDen og spør om
du vil utføre paringen. Velg ja.
Brukerveiledning for Forerunner 410
6. Enheten skal vise det samme
nummeret som ANT Agent viser.
Hvis det er tilfellet, velger du ja på
enheten for å fullføre paringen.
Merk: Du kan forhindre at enheten
overfører data til eller mottar data
fra en datamaskin, til og med en
paret datamaskin. Trykk på og hold
nede menu > velg Innstillinger >
ANT+ > Datamaskin > Aktivert >
Nei.
Sende alle data
Som standard sender enheten kun
nye data til datamaskinen. Du kan
tvinge enheten til å sende alle data til
datamaskinen. Trykk på og hold nede
menu > velg Innstillinger > ANT+ >
Datamaskin > Tvangssende > Ja. Alle
data sendes på nytt.
29
Innstillinger
Enhet til enhet
Du kan overføre avanserte treningsøkter,
løyper og posisjoner til og fra en annen
Forerunner 410-enhet.
1. På enheten som skal sende, trykker
du på og holder nede menu > velg
Innstillinger > ANT+ > Enhet til
enhet > Overfør. Velg dataene du vil
sende.
2. På enheten som skal motta, trykker
du på og holder nede menu > velg
Innstillinger > ANT+ > Enhet til
enhet > Motta.
Enheten som skal sende, kobler seg
til enheten som skal motta, og sender
dataene.
30
Brukerveiledning for Forerunner 410
Bruke tilbehør
Bruke tilbehør
Følgende ANT+-tilbehør er kompatibelt
med enheten:
•
•
•
Pulsmåler
Fotsensor
GSC™ 10 hastighets- og
pedalrytmesensor
• USB ANT Stick (se side 8 og
side 28)
Hvis du vil kjøpe tilbehør, kan du gå
til http://buy.garmin.com eller kontakte
Garmin-forhandleren.
Pare tilbehør
Hvis du kjøpte tilbehør med trådløs
ANT+-teknologi, må du pare det med
enheten.
få sekunder når tilbehøret er aktivert og
fungerer som det skal. Etter paringen
mottar enheten bare data fra tilbehøret
ditt, selv om du er i nærheten av annet
tilbehør.
Etter den første paringen gjenkjenner
enheten automatisk tilbehøret ditt hver
gang det aktiveres.
1. Gå (10 m) unna annet tilbehør. Hold
tilbehøret innenfor rekkevidden til
enheten (3 m).
2. Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > ANT+ > Tilbehør.
3. Velg tilbehøret.
4. Velg Aktivert > Ja.
5. Rull nedover for å vise Status.
Hvis enheten ikke kan pares med
tilbehøret, velger du Skann på nytt.
Paring er det samme som å koble ANT+tilbehør, for eksempel pulsmåleren, til
enheten. Paringsprosessen tar bare noen
Brukerveiledning for Forerunner 410
31
Bruke tilbehør
Tips: Tilbehøret må sende data for
å fullføre paringsprosessen. Du må
ha på deg pulsmåleren, ta et steg med
fotsensoren eller trå sykkelen din
med GSC 10-enheten.
Statusikoner
Når du er i treningsmodus, blinker ikonet
for tilbehøret mens enheten søker etter
det nye tilbehøret. Ikonet lyser konstant
når tilbehøret er paret.
Pulsmålertips
Hvis du oppdager unøyaktige pulsdata
eller feil pulsdata, kan du gjøre følgende:
•
•
•
•
Pulsmåler aktiv
Hastighets- og pedalrytmesensor
aktiv
Fotsensor aktiv
Pulsmåler
Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du setter på pulsmåleren, kan du
se side 6.
32
•
Pass på at du har pulsmåleren nært
inntil kroppen.
Påfør et nytt lag med vann, spytt eller
elektrodegel på elektrodene.
Rengjør elektrodene. Skitt og
svettedråper på elektrodene kan
forstyrre pulssignalene.
Ha på deg en bomullsskjorte eller
fukt t-skjorten hvis det er passende
for aktiviteten. Syntetiske stoffer som
gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som
forstyrrer pulssignalene.
Beveg deg vekk fra kilder til sterke
elektromagnetiske felt og enkelte
trådløse sensorer på 2,4 GHz, siden
disse kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake interferens,
kan omfatte kraftlinjer med svært
høy spenning, elektriske motorer,
Brukerveiledning for Forerunner 410
Bruke tilbehør
mikrobølgeovner, trådløse telefoner
på 2,4 GHz og trådløse LANtilgangspunkter.
Pulssoner
merknad
Spør legen din om hvilke pulssoner/-mål
som passer til din form og helsetilstand.
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner
til å måle og øke den kardiovaskulære
styrken og forbedre formen. En
pulssone er et definert intervall over
hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1–5 etter
hvor høy intensiteten er. Enheten angir
pulssoneområdene (se tabellen på
side 41) med utgangspunkt i maksimal
puls og hvilepuls som er angitt i
brukerprofilen (se side 26).
Brukerveiledning for Forerunner 410
Du kan også tilpasse pulssonene i
brukerprofilen din i Garmin Connect
eller Garmin Training Center. Når du
har tilpasset pulssonene dine, kan du
overføre data til enheten.
Hvordan påvirker pulssoner
formmålene dine?
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan
du enklere måle og forbedre formen din
ved å forstå og følge disse prinsippene:
•
•
•
Pulsen gir en god indikasjon på
intensiteten på treningsøkten.
Ved å trene i bestemte pulssoner kan
du forbedre den kardiovaskulære
kapasiteten og styrken.
Hvis du kjenner til pulssonene
dine, kan du unngå overtrening og
redusere faren for skader.
33
Bruke tilbehør
Skifte batteriet i pulsmåleren
Pulsmåleren inneholder et CR2032batteri som kan byttes av brukeren.
Merk: Kontakt det lokale
renovasjonsselskapet for å få mer
informasjon om hvor du skal avhende
batterier.
1. Bruk en liten stjerneskrutrekker til å
fjerne de fire skruene på baksiden av
modulen.
2. Fjern dekselet og batteriet. Vent i
30 sekunder. Sett inn det nye batteriet
med den positive siden opp.
Merk: Pass på at du ikke skader
eller mister tetningsringen.
3. Sett på plass dekselet og de fire
skruene.
34
MERK: Når du har byttet batteri,
kan det hende at du må pare
pulsmåleren med enheten på nytt.
TIPS: Batterilevetiden blir forlenget hvis
du fjerner pulsmodulen fra stroppen når
den ikke er i bruk.
Ta vare på pulsmåleren
Merk: Ta av modulen før du rengjør
stroppen.
Skyll stroppen etter hver bruk. Vask
stroppen for hånd i kaldt vann med et
mildt vaskemiddel etter hver femte gang
du bruker den.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Bruke tilbehør
Fotsensor
Enheten er kompatibel med fotsensoren.
Du kan bruke fotsensoren til å sende
data for enheten når du trener innendørs,
når du har svakt GPS-signal, eller når
du mister satellittsignaler. Fotsensoren
er i standbymodus og er klar til å sende
data (slik som pulsmåleren). Du må pare
fotsensoren med enheten. Se side 31.
Kalibrere fotsensoren
Det er valgfritt å kalibrere fotsensoren,
men det kan forbedre nøyaktigheten. Du
kan justere kalibreringen på tre måter:
avstand, GPS og manuelt.
Avstandkalibrering
Fotsensoren bør kalibreres ved å bruke
det indre feltet av et reguleringsspor for å
få best mulig resultat. Et reguleringsspor
(2 runder = 800 m) er mer nøyaktig enn
en tredemølle.
Brukerveiledning for Forerunner 410
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > ANT+ > Tilbehør >
Fotsensor > Kalibrere > Avstand.
2. Velg en avstand.
3. Trykk på start for å begynne
registreringen.
4. Løp eller gå avstanden.
5. Trykk på stop.
GPS-kalibrering
Du må ha GPS-signaler for å kalibrere
fotsensoren ved hjelp av GPS.
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > ANT+ > Tilbehør >
Fotsensor > Kalibrere > GPS.
2. Trykk på start for å begynne
registreringen.
3. Løp eller gå ca. 1000 m. Enheten gir
deg beskjed om at du har beveget deg
langt nok.
35
Bruke tilbehør
Manuell kalibrering
Hvis fotsensoravstanden virker noe høy
eller lav hver gang du løper, kan du
justere kalibreringsfaktoren manuelt.
Kalibrere sykkelsensoren
Det er valgfritt å kalibrere
sykkelsensoren, men det kan forbedre
nøyaktigheten.
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > ANT+ > Tilbehør >
Fotsensor > Kalibr.faktor. Juster
kalibreringsfaktoren. Øk kalibreringsfaktoren hvis avstanden er for lav,
og reduser kalibreringsfaktoren hvis
avstanden er for høy.
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > ANT+ > Tilbehør >
Sykkelsensor > Kalibrering.
2. Velg Manuell for å angi
hjulstørrelsen. Velg Automatisk
for å la GPS-funksjonen finne
hjulstørrelsen.
GSC 10
Enheten er kompatibel med
sykkelsensoren GSC 10 for hastighet og
pedalrytme. Du må pare GSC 10 med
enheten. Se side 31.
36
Brukerveiledning for Forerunner 410
Tillegg
Tillegg
Nullstille enheten
Hvis enheten har låst seg, nullstiller du
den. Trykk på og hold nede enter og quit
samtidig, til skjermen blir tom (cirka
7 sekunder). Dette sletter ikke noen av
dataene eller innstillingene dine.
Fjerne brukerdata
Hvis du vil fjerne/slette alle
brukerdataene, trykker du på og holder
nede enter og quit samtidig, til skjermen
blir tom (cirka 7 sekunder). Hvis du skal
nullstille enheten, fortsetter du å holde
nede quit-knappen, men slipper opp
enter-knappen. Følg instruksjonene på
skjermen.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Oppdatere programvare
ved hjelp av Garmin
Connect
Gå til www.garmin.com/intosports hvis
du vil ha informasjon om oppdateringer
av programvaren og webbasert Garmin
Connect-programvare.
Hvis ny programvare er tilgjengelig,
vil Garmin Connect gi deg beskjed om
å oppdatere programvaren på enheten.
Følg instruksjonene for å oppdatere
programvaren. Pass på at enheten er
innenfor datamaskinens rekkevidde
under oppdateringsprosessen.
Batteriinformasjon
 advarsel
Dette produktet inneholder et
lithiumionbatteri. Se veiledningen Viktig
sikkerhets- og produktinformasjon
i produktesken for å lese advarsler
angående produktet og annen viktig
informasjon.
37
Tillegg
Batterilevetid*
Bruk av Forerunner
1 uke
Du trener 30 minutter
daglig med GPS.
Forerunner-enheten er
i strømsparingsmodus
resten av tiden.
Opptil 2 uker
Du bruker alltid
Forerunner-enheten i
strømsparingsmodus.
Opp til
åtte timer
Du trener med GPS hele
tiden.
*Levetiden til et fulladet batteri er
avhengig av hvor mye du bruker
GPS, bakgrunnsbelysning og
strømsparingsmodus. Ekstrem kulde vil
også redusere levetiden.
38
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette
produktet samsvarer med hovedkravene
og andre relevante bestemmelser i
direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil se hele
samsvarserklæringen, kan du gå til
www.garmin.com/compliance.
Programvarelisensavtale
VED Å BRUKE FORERUNNER 410ENHETEN GODTAR DU Å VÆRE
BUNDET AV VILKÅRENE OG
BETINGELSENE I DEN FØLGENDE
PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES
AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin")
gir deg en begrenset lisens til å bruke
programvaren som følger med denne
enheten ("Programvaren"), i en binær
kjørbar form ved normal bruk av produktet.
Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og
til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av
Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og er
beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover
og internasjonale avtaler om opphavsrett.
Brukerveiledning for Forerunner 410
Tillegg
Du er videre innforstått med at strukturen,
organiseringen og kodingen i Programvaren,
som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende
Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og
at Programvaren i kildekodeform forblir en
verdifull forretningshemmelighet som tilhører
Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
Du samtykker i at du ikke skal dekompilere,
demontere, endre, foreta omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den
til lesbar form, eller lage avledede produkter
basert på Programvaren. Du samtykker i at
du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med
USAs eksportlover eksportlovene til et hvilket
som helst annet land som er aktuelt.
Brukerveiledning for Forerunner 410
39
Tillegg
Feilsøking
Problem
Løsning/svar
Berøringsringen reagerer
ikke når jeg trykker på
den.
Hvis du vil låse opp berøringsringen, trykker du på enter og quit
samtidig. Trykk hardt på berøringsringen for å oppnå best resultat. Trykk
lett på den ytre ringen av berøringsringen, og ikke på den indre ringen
nær urskiven.
Enheten mottar aldri
satellittsignaler.
Trykk på og hold nede GPS. Kontroller at GPS er satt til På.
Ta med deg enheten utendørs og vekk fra høye bygninger. Hold enheten
på samme sted i noen minutter.
Batterimåleren virker
unøyaktig.
La enheten bli helt utladet før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte
ladingen).
Stå 10 meter unna annet ANT+-tilbehør når du skal pare enheten. Hold
enheten innenfor rekkevidden til sensoren (3 m) når du utfører paringen.
Pulsmåleren, fotsensoren
Start skanningen etter tilbehøret på nytt (se side 31). Kontroller at
eller GSC 10 vil ikke
tilbehøret sender data (du må for eksempel ha på deg pulsmåleren). Hvis
pares med enheten.
problemet vedvarer, fjerner du batteriet. Vent i 30 sekunder, og sett inn
det nye batteriet.
Pulsdataene er
unøyaktige.
Se side 32.
Noen av dataene mine
mangler på enheten.
Enheten overskriver de eldste detaljdataene hvis du ikke overfører dem
til datamaskinen. Overfør data regelmessig for å unngå å miste data.
40
Brukerveiledning for Forerunner 410
Tillegg
Pulssonetabell
% av maksimal puls Oppfattet anstrengelse
eller hvilepuls
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevn fart, rytmisk pust
Aerob trening på begynnernivå
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabel fart, litt tyngre pust,
samtale er mulig
Grunnleggende kardiovaskulær
trening, bra nedtrappingsfart
3
70–80 %
Moderat fart, vanskeligere å holde en Forbedret aerob kapasitet,
samtale i gang
optimal kardiovaskulær trening
4
80–90 %
Høy fart og litt ubehagelig, vanskelig Forbedret anaerob kapasitet og
å puste
terskel, økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig over lengre
tid, vanskelig å puste
Brukerveiledning for Forerunner 410
Anaerob og muskulær
utholdenhet og økt kraft
41
Indeks
Indeks
A
aktiviteter 22
alarmer 26
alle data, slette 37
Auto Lap 11
Auto Pause 10
avanserte treningsøkter 16
avstandsdatafelter 23
B
bakgrunnsbelysning 28
batteri
informasjon 37
lade 4
berøringsring 1
D
data, sende 29
datafelter 23
datamaskinparing 7, 29
datamaskintilkobling 8
dataopplasting 8
drivere, USB 7
42
E
enheter 28
enhets-ID 28
enkle treningsøkter 14
I
ikoner 32
innendørs bruk 19
intervalltreningsøkter 15
F
fartsdatafelter 23
feilsøking 40
fotsensor 35
kalibrere 35, 36
K
kalibrere
fotsensor 35
sykkelsensor
(GSC 10) 36
kalorier 24
klokkeslett 5
G
Garmin Connect iii, 37
Garmin Training Center iii
GPS 19, 20, 23
grad 24
GSC 10 36
H
hastighetsenheter 12
historikk 21
overføre 8
slette 21
vise 22
høydedatafelter 24
L
laste ned programvare 7
laste opp data 8
light 28
M
mål 22
N
nedsenking i vann iv
nedtrappingstempo 12
nullstille Forerunnerenheten 37
Brukerveiledning for Forerunner 410
Indeks
O
oppdatere programvare 37
overføre data 8
P
pare sensorer 5
paring
datamaskinen 7
pulsmåler 6
pedalrytme, datafelter 24
posisjoner 19
produktregistrering iii
programvarenedlastinger iii, 7
programvareoppdatering 37
programvareversjon 28
puls
datafelter 24
soner 33
pulsmåler 5, 32
batteri 34
tips 32
R
rengjøre Forerunnerenheten iv
ring 2
ruter 17
slette 18
S
satellittside 19
satellittsignaler 5
sende alle data 29
sensorer, pare 5
skjermkontrast 28
slå av 3
slette
avanserte
treningsøkter 17
historikk 21
løp 21
runder 21
ruter 18
slette alle data 37
soner, puls 33
sportsmodus 10
språk 28
statusikoner 32
strømsparingsmodus 3
Brukerveiledning for Forerunner 410
T
Tid2 27
tidsdatafelter 26
tidsinnstillinger 27
tilbehør 5, 28, 31–36
toner 28
totaler 22
trening 10
treningsøkter 13
avanserte 16
enkle 14
intervalltrening 15
tvangssende 29
U
USB-drivere 7
USB ANT Stick 8
V
veipunkter, Se posisjoner
Virtual Partner 12, 17
43
Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
September 2010
Delenummer 190-01274-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising