Garmin | Forerunner® 410 | Garmin Forerunner® 410 Snabbstartshandbok

Garmin Forerunner® 410 Snabbstartshandbok
snabbstartshandbok
FORERUNNER® 410
SPORTKLOCKA MED GPS OCH
TRÅDLÖS SYNKRONISERING
 Varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri som inte går att byta ut.
Använd tryckramen
Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar
eller ändrar ett motionsprogram. I guiden
Viktig säkerhets- och produktinformation,
som medföljer i produktförpackningen,
finns det viktig information och
produktvarningar.
Tryck: tryck snabbt med fingret på ramen
om du vill välja ett alternativ, bläddra
mellan menyer eller byta sida.
 Varning
Använd inte enheten när du simmar. Om
enheten används vid simning eller sänks
ned i vatten en längre tid kan den kortslutas.
Detta kan i sällsynta fall leda till lättare
brännskador eller irritation på det område
där enheten har suttit.
Tryck två gånger: tryck två fingrar på
två områden på ramen om du vill slå på
bakgrundsbelysningen.
2
Ramen runt urtavlan fungerar som en
multifunktionsknapp.
Tryck och håll ned: håll fingret på ett av
de fyra märkta områdena på ramen om du
vill byta läge.
Tryck och dra (bläddra): tryck med
fingret på ramen och dra fingret runt ramen
om du vill bläddra mellan menyalternativen
eller öka/minska värden.
Snabbstartshandbok för Forerunner 410
➌ menu (meny): tryck och håll ned om
du vill öppna menysidan.
➍ training (träning): tryck och håll ned
om du vill gå till träningsläget.
➎ start/stop/enter (starta/stoppa/enter):
•
Områden och knappar på
tryckramen
➊
➎
➋
Tryck om du vill starta/stoppa timern i
träningsläge.
• Tryck om du vill göra ett val.
• Tryck om du vill avsluta
energisparläget.
• Håll denna intryckt när du vill slå på
klockan.
➏ lap/reset/quit (varv/återställ/avsluta):
➍
•
➏
•
➌
➊ time/date (tid/datum): tryck och håll
ned om du vill gå till tids-/datumläget.
➋ GPS: tryck och håll ned om du vill gå
•
•
Tryck om du vill skapa ett nytt varv i
träningsläget.
Håll denna intryckt om du vill
återställa tiduret och spara aktiviteten i
träningsläget.
Tryck på när du vill avsluta en meny
eller stänga en sida.
Tryck om du vill avsluta
energisparläget.
till GPS-läget.
Snabbstartshandbok för Forerunner 410
3
Tips för ramen
• Tryck ordentligt på ramen.
• Tryck på ramens yttre ring, där orden
syns. Tryck inte på den inre ringen nära
urtavlan.
• Gör ett ramval i taget.
• Vila inte fingret eller tummen på ramen
när du använder den.
• Bär inte tjocka handskar när du
använder ramen.
Låsa ramen
Om du vill förhindra att du trycker på
ramen av misstag (på grund av våta kläder
eller att du råkar komma åt den) trycker du
på enter och quit samtidigt. Du låser upp
ramen genom att trycka på enter och quit
(avsluta) samtidigt igen.
4
Energisparläge
Efter en tids inaktivitet växlar enheten
till energisparläge. Enheten är inaktiv om
tiduret inte är igång, du inte navigerar till en
destination och visar navigeringssidan och
du inte har tryckt på några knappar eller
tryckt på ramen.
I energisparläge kan du kan du visa tiden,
slå på bakgrundsbelysningen och använda
datoranslutningen ANT+™. Avsluta
energisparläge genom att trycka på enter
eller quit (avsluta).
Snabbstartshandbok för Forerunner 410
Stänga av
För att spara på batteriet kan du stänga av
din Forerunner när du inte använder den.
1. Tryck på menu > välj Inställningar >
System > Stäng av.
2. Välj Ja.
Håll enter intryckt när du vill slå på
Forerunner-enheten.
Ladda batteriet
1. Koppla in USB-anslutningen på
laddningsfästet till nätadaptern.
2. Anslut nätadaptern till ett vanligt
vägguttag.
3. Passa in laddningsfästets hållare med
kontakterna enhetens baksida.
Kontakter
Vid leveransen är enheten avstängd för att
spara på batteriet. Ladda enheten i minst tre
timmar innan du använder den.
Obs! För att förhindra korrosion bör du
torka av laddningskontakterna och det
omgivande området noggrant innan du
laddar.
4. Kläm fast laddaren ordentligt över
enhetens framsida.
TIPS: Det går inte att ladda enheten när du
befinner dig utanför temperaturintervallet
0 – 50 °C (32 – 122 °F).
Snabbstartshandbok för Forerunner 410
5
Om du använder en ANT+-pulsmätare
väljer du Ja under konfigurationen om du
vill para ihop (ansluta) pulsmätaren med
enheten. Mer information finns på sidan 7.
Hämta satellitsignaler
Laddningsfäste
Batteritiden för ett fulladdat batteri beror
på hur det används. Ett fulladdat batteri
kan driva enheten med aktiverad GPS i
upp till 8 timmar. Mer information finns i
användarhandboken.
Konfigurera enheten
Första gången du använder enheten följer
du instruktionerna på skärmen för att lära
dig hur du använder ramen, anger din
användarprofil och konfigurerar enheten.
För att kunna ställa in rätt klockslag och
börja använda enheten måste du hämta
GPS-satellitsignaler. Det kan ta några
minuter att söka efter signaler.
Obs! Om du vill stänga av GPSmottagaren och använda enheten inomhus
trycker du in och håller ned GPS. Välj
Från för GPS.
Obs! Du kan inte hämta satellitinformation
i energisparläge. Avsluta energisparläge
genom att trycka på enter eller quit
(avsluta).
Din användarprofil används för beräkning
av kaloriförbrukning på enheten.
6
Snabbstartshandbok för Forerunner 410
1. Gå utomhus till en öppen plats. För
bästa mottagning, se till att enhetens
antenn är riktad mot himlen.
Sätta på pulsmätaren
Obs! Om du saknar pulsmätare kan du
hoppa över det här steget.
Ha pulsmätaren direkt på huden, precis
under bröstet. Den ska sitta tillräckligt hårt
för att sitta på plats under löpning.
1. Anslut pulsmätarmodulen ➊ till
remmen.
Antennens
plats
2. Tryck och håll ned training (träning)
om du vill gå till träningsläget.
3. Stå still och börja inte röra dig innan
sidan för satellitsökning försvinner.
När du tar emot satellitsignaler visas
GPS-ikonen i sidorna för träningsläge.
➊
2. Fukta båda elektroderna ➋ på baksidan
av pulsmätarens rem för att skapa en
ordentlig anslutning mellan ditt bröst
och sändaren.
➋
3. Led remmen runt bröstet och fäst den.
Snabbstartshandbok för Forerunner 410
7
Garmin-logotypen ska ha den högra
sidan uppåt.
4. Flytta Forerunner-enheten inom
räckhåll (3 m) för pulsmätaren.
TIPS: Om pulsdata är fel eller inte visas
kan du behöva dra åt remmen på bröstet
eller värma upp i 5-10 minuter.
När du har satt på pulsmätaren är den
i viloläge och redo att sända data. När
pulsmätaren är ihopparad visas ett
visas i
meddelande och pulsikonen
träningsläget.
Obs! Mer information om pulsmätaren
finns i Användarhandbok för
Forerunner 410.
Ut och spring!
1. Tryck på och håll ned training.
2. Tryck på start för att starta timern.
3. När du är klar med rundan trycker du
på stop (stopp).
4. Tryck på och håll ned reset om du vill
spara löpdata och nollställa tiduret.
Hämta kostnadsfri
programvara
Med ANT Agent™ kan du använda
enheten tillsammans med det webbaserade
träningsverktyget Garmin Connect™ och
det datorbaserade träningsverktyget Garmin
Training Center®.
1. Gå till www.garmin.com/intosports.
2. Välj Träna med Garmin.
3. Följ instruktionerna på skärmen om du
vill hämta och installera ANT Agent.
8
Snabbstartshandbok för Forerunner 410
Para ihop datorn med
enheten
Obs! Innan du ansluter USB ANT
Stick™-minnet till datorn måste du hämta
den kostnadsfria programvaran så att
nödvändiga USB-drivrutiner installeras
(sidan 8).
1. Anslut USB ANT Stick till en ledig
USB-port på datorn.
4. Enheten ska visa samma nummer som
ANT Agent visade. Om så är fallet
väljer du Ja på enheten för att slutföra
ihopparningen.
Överföra data till datorn
Placera enheten inom räckhåll (3 m) för
datorn. ANT Agent för automatiskt över
data mellan enheten och Garmin Connect
eller Garmin Training Center.
Obs! Om du har stora mängder data kan
det ta några minuter. Enhetens funktioner är
inte tillgängliga under dataöverföringen.
2. Placera enheten inom räckhåll (3 m) för
datorn.
3. När ANT Agent hittar enheten visar den
enhets-ID och du tillfrågas om du vill
para ihop dem. Välj Ja.
Snabbstartshandbok för Forerunner 410
Med Garmin Connect eller Garmin Training
Center kan du visa och analysera data.
9
Återställa enheten
Kontakta Garmin
Produktregistrering
I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
Om enheten har låst sig kan du återställa
den. Tryck och håll ned enter och quit
(avsluta) samtidigt, tills skärmen blir tom
(cirka 7 sekunder). Detta raderar inte dina
data eller inställningar.
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom
att fylla i vår onlineregistrering redan i
dag! Gå till http://my.garmin.com. Spara
inköpskvittot, i original eller kopia, på ett
säkert ställe.
Om du har några frågor om din enhet
kontaktar du Garmins produktsupport.
I USA går du till www.garmin.com/support
eller kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact Support
för inhemsk supportinformation eller
kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per telefon
på +44 (0) 870 8501241.
Mer information
Mer information om enhetens
funktioner och inställningar finns i
användarhandboken.
10
Snabbstartshandbok för Forerunner 410
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Garmin®, Garmin Training Center® och
Forerunner® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerade i USA
och andra länder. Garmin Connect™, ANT™ och ANT+™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd.
eller dess dotterbolag De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela
livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
September 2010
Artikelnummer 190-01274-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising