Garmin | Forerunner® 410 | User guide | Garmin Forerunner® 410 Podręcznik użytkownika

Garmin Forerunner® 410 Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika
FORERUNNER® 410
ZEGAREK SPORTOWY GPS Z SYNCHRONIZACJĄ
BEZPRZEWODOWĄ
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji
wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie,
żadnej części tego podręcznika nie można powielać,
kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać
ani przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci,
w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej
wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma
Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie
jednej kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź
inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego
przeglądania oraz na wydrukowanie jednej kopii
tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem,
iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego
podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej
informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie
tego podręcznika lub jego korekty w celach
handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian,
ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez
konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową
firmy Garmin (www.garmin.com), aby pobrać bieżące
aktualizacje i informacje uzupełniające, dotyczące
użytkowania i funkcjonowania tego i innych
produktów firmy Garmin.
Garmin®, logo Garmin, Forerunner®, Garmin Training
Center®, Auto Pause®, Auto Lap® oraz Virtual
Partner® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.
lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. Garmin Connect™, ANT™, ANT Agent™,
ANT+™, GSC™ 10 oraz USB ANT Stick™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody
firmy Garmin jest zabronione.
Firstbeat oraz Analyzed by Firstbeat są zastrzeżonymi
i niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Firstbeat Technologies Ltd. Produkt jest objęty
następującymi patentami amerykańskimi oraz ich
zagranicznymi odpowiednikami.
EP1507474 (A1), US7460901, EP1545310 (A1),
US7192401 (B2) i U20080279. WO03099114 (A1)
(patent oczekujący na zatwierdzenie), EP1507474
(A1), US7460901 (B2), WO2004016173 (A1) (patent
oczekujący na zatwierdzenie), EP1545310 (A1)
(patent oczekujący na zatwierdzenie), U20080279
(patent oczekujący na zatwierdzenie)
Pozostałe nazwy i znaki handlowe stanowią własność
poszczególnych jednostek.
Wstęp
Spis treści
Wstęp.............................................. iii
Kontakt z firmą Garmin............................ iii
Rejestracja produktu............................... iii
Darmowe oprogramowanie..................... iii
Dbanie o urządzenie............................... iv
Zanurzenie w wodzie............................... iv
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem................................. 1
Korzystanie z ramki dotykowej.................1
Ładowanie baterii.....................................4
Konfiguracja urządzenia...........................5
Odbieranie sygnałów satelitarnych...........5
Zakładanie czujnika tętna.........................6
Idź pobiegać!............................................7
Pobieranie darmowego
oprogramowania....................................7
Parowanie komputera
z urządzeniem.......................................7
Przesyłanie danych do komputera...........8
Tryb czasu/daty.............................. 9
Opcje czasu..............................................9
Tryb treningu................................. 10
Informacje o stronie treningu..................10
Tryb sportowy.........................................10
Autopauza..............................................10
Autookrążenie........................................ 11
Autoprzewijanie......................................12
Limit czasu.............................................12
Jednostki prędkości................................12
Virtual Partner® ......................................12
Treningi...................................................13
Proste treningi........................................14
Treningi wytrzymałościowe (tętno).........14
Trening interwałowy................................15
Ćwiczenia zaawansowane.....................16
Kursy......................................................17
Tryb GPS....................................... 19
Informacje o GPS...................................20
Historia.......................................... 21
Usuwanie historii....................................21
Wyświetlanie aktywności........................22
Wyświetlanie podsumowań....................22
Wyświetlanie celów................................22
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
i
Wstęp
Ustawienia..................................... 23
Pola danych............................................23
Profil użytkownika...................................26
Alarmy....................................................26
Czas.......................................................27
System...................................................27
ANT+......................................................28
Tabele stref tętna....................................41
Indeks............................................ 42
Korzystanie z akcesoriów............ 31
Parowanie akcesoriów...........................31
Ikony stanu.............................................32
Czujnik tętna...........................................32
Czujnik na nogę......................................35
Czujnik rowerowy GSC 10.....................36
Załącznik....................................... 37
Resetowanie urządzenia........................37
Usuwanie danych użytkownika..............37
Aktualizacja oprogramowania przy
pomocy serwisu Garmin
Connect...............................................37
Informacje o baterii.................................37
Deklaracja zgodności.............................38
Umowa licencyjna na
oprogramowanie..................................38
Rozwiązywanie problemów....................40
ii
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Wstęp
Wstęp
 Ostrzeżenie
Ten produkt jest zasilany przez niewymienną
baterię litowo-jonową. Przed rozpoczęciem
lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować
się z lekarzem. Należy zapoznać się
z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym
ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Kontakt z firmą Garmin
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
produktu prosimy o kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin. Jeśli znajdujesz się
w USA, odwiedź stronę www.garmin.com
/support lub skontaktuj się telefonicznie
z firmą Garmin USA, dzwoniąc pod numer
(913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach, lub skontaktuj się
telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd.,
dzwoniąc pod numer +44 (0) 870 8501241.
Rejestracja produktu
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać
Tobie pomocy i jak najszybciej zarejestruj
swoje urządzenie przez Internet. Odwiedź
stronę http://my.garmin.com. Pamiętaj
o konieczności zachowania oryginalnego
dowodu zakupu (względnie jego kserokopii)
i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu.
Darmowe oprogramowanie
Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports,
aby uzyskać informacje na temat oprogramowania internetowego Garmin Connect™ lub
oprogramowania komputerowego Garmin
Training Center®. Oprogramowanie to służy
do przechowywania i analizowania danych
treningowych.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
iii
Wstęp
Dbanie o urządzenie
Do czyszczenia urządzenia i czujnika tętna
używaj ściereczki zwilżonej łagodnym
roztworem czyszczącym. Zawsze wycieraj
urządzenie do sucha. Nie należy używać
chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one
uszkodzić elementy plastikowe.
Nie wolno przechowywać urządzenia
w miejscach, w których występują
ekstremalnie niskie bądź ekstremalnie
wysokie temperatury (np. w bagażniku
samochodu), gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Informacje użytkownika, takie jak historia,
pozycje i ślady, są przechowywane przez
czas nieokreślony w pamięci urządzenia bez
konieczności posiadania zewnętrznego źródła
zasilania. Wykonaj kopię zapasową ważnych
danych użytkownika, przesyłając je do
serwisu Garmin Connect lub aplikacji Garmin
Training Center. Patrz strona 8.
iv
Zanurzenie w wodzie
 przestroga
Urządzenie nie jest przeznaczone do
korzystania podczas pływania. Pływanie
z urządzeniem lub dłuższe zanurzanie go
w wodzie może spowodować zwarcie, które
w rzadkich przypadkach może prowadzić do
lekkich oparzeń skóry lub podrażnienia skóry
w okolicy urządzenia.
Urządzenie jest wodoodporne, zgodnie ze
standardem IEC 60529 IPX7. Może być
zanurzane w wodzie na głębokość 1 m przez
30 minut. Przedłużone zanurzanie urządzenia
może spowodować jego uszkodzenie. Po
zanurzeniu urządzenia należy je wytrzeć
i pozostawić do wyschnięcia, nim rozpocznie
się jego używanie.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
Korzystanie z ramki
dotykowej
Dotknięcie i przeciąganie (przewijanie):
naciśnięcie ramki palcem i przeciąganie go
wokół ramki umożliwia przewijanie opcji
menu lub zwiększanie/zmniejszanie wartości.
Ramka wokół zegarka pełni rolę
wielofunkcyjnego przycisku.
Dotknięcie: szybkie dotknięcie ramki palcem
umożliwia wybór lub zmianę opcji menu lub
zmianę stron.
Dotknięcie i przytrzymanie: przytrzymanie
palca na jednym z czterech oznaczonych
obszarów ramki pozwala na zmianę trybu.
Podwójne naciśnięcie: naciśnięcie dwoma
palcami dwóch obszarów ramki powoduje
włączenie podświetlenia.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Obszary i przyciski ramki
dotykowej
➎ start/stop/enter:
•
➊
➋
➎
•
•
➍
•
➏
➏ lap/reset/quit:
•
➌
•
➊ time/date: naciśnij i przytrzymaj, aby
przejść do trybu czasu/daty.
➋ GPS: naciśnij i przytrzymaj, aby przejść
do trybu GPS.
➌ menu: naciśnij i przytrzymaj, aby
otworzyć stronę menu.
➍ training: naciśnij i przytrzymaj, aby
przejść do trybu treningu.
2
Naciśnij, aby włączyć lub zatrzymać
stoper w trybie treningu.
Naciśnij, aby dokonać wyboru.
Naciśnij, aby wyłączyć tryb oszczędzania
energii.
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć
zegarek.
•
•
Naciśnij, aby utworzyć nowe okrążenie
w trybie treningu.
Naciśnij i przytrzymaj, aby wyzerować
stoper i zapisać aktywność w trybie
treningu.
Naciśnij, aby zamknąć menu lub stronę.
Naciśnij, aby wyłączyć tryb oszczędzania
energii.
Porady dotyczące
korzystania z ramki
•
•
Ramka powinna być dotykana mocno.
Dotykaj pierścienia zewnętrznego, gdzie
widać napisy, a nie wewnętrznego, który
znajduje się bliżej tarczy zegarka.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
•
•
•
Każdy wybór z użyciem ramki powinien
stanowić odrębną czynność.
Nie trzymaj palca na ramce podczas
korzystania z niej.
Nie noś grubych rękawic podczas
korzystania z ramki.
Blokowanie ramki
Aby zapobiec przypadkowym dotknięciom
ramki (spowodowanymi przez mokrą odzież
lub przypadkowe uderzenia), naciśnij
jednocześnie enter i quit. Aby odblokować
ramkę, ponownie naciśnij jednocześnie enter
i quit.
Tryb oszczędzania energii
Po pewnym okresie bezczynności urządzenie
przełącza się w tryb oszczędzania energii.
Urządzenie pozostaje nieaktywne, jeśli stoper
nie jest włączony, nie odbywa się nawigacja
do celu, nie jest wyświetlana strona nawigacji
oraz nie naciśnięto żadnego przycisku ani
ramki.
Podczas gdy urządzenie pozostaje w trybie
oszczędzania energii, można wyświetlić
godzinę, włączyć podświetlenie i korzystać
z połączenia z komputerem ANT+™. Aby
wyjść z trybu oszczędzania energii, naciśnij
przycisk enter lub quit.
Wyłączanie
Aby oszczędzać energię baterii, możesz
wyłączyć urządzenie Forerunner na czas,
w którym nie będziesz z niego korzystać.
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > System >
Zamknij.
2. Wybierz Tak.
Naciśnij i przytrzymaj enter, aby włączyć
urządzenie Forerunner.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
3
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Ładowanie baterii
W celu oszczędzenia energii baterii urządzenie
jest wysyłane z wyłączonym zasilaniem. Przed
użyciem urządzenia należy ładować je przez
przynajmniej trzy godziny.
Kontakty
UWAGA: Aby zapobiec korozji, należy
dokładnie osuszyć styki i obszar wokół nich
przed ładowaniem.
PORADA: Urządzenie nie będzie się
ładować, gdy temperatura otoczenia będzie
poza zakresem od 0°C do 50°C (32°F do
122°F).
1. Podłącz złącze USB na kablu z zaczepem
do ładowania do zasilacza sieciowego.
2. Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego
gniazdka elektrycznego.
3. Ustaw wypustki na zaczepie do ładowania
w jednej linii ze stykami znajdującymi się
na spodzie urządzenia.
4. Dobrze zamocuj ładowarkę w taki sposób,
aby zachodziła na przód urządzenia.
Zaczep do
ładowania
Czas działania całkowicie naładowanej baterii
zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
Całkowicie naładowana bateria umożliwia
korzystanie z urządzenia z włączoną funkcją
GPS przez maksymalnie 8 godzin.
4
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Konfiguracja urządzenia
Podczas pierwszego użycia urządzenia
postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby nauczyć
się sposobu korzystania z ramki, ustawić
swój profil użytkownika i skonfigurować
urządzenie.
Jeśli korzystasz z czujnika tętna ANT+,
wybierz Tak w czasie konfiguracji, aby
czujnik tętna mógł sparować się (połączyć)
z urządzeniem Forerunner. Więcej informacji
można znaleźć na stronie 6.
Uwaga: Aby wyłączyć odbiornik GPS
i korzystać z urządzenia w pomieszczeniu,
patrz strona 19.
Uwaga: W trybie oszczędzania energii nie
można odbierać sygnałów satelitarnych. Aby
wyjść z trybu oszczędzania energii, naciśnij
enter lub quit.
1. Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
W celu uzyskania najlepszego odbioru
upewnij się, że antena urządzenia jest
zwrócona w kierunku nieba.
Urządzenie wykorzystuje informacje z profilu
użytkownika do obliczania dokładnych
danych związanych z treningiem.
Odbieranie sygnałów
satelitarnych
Aby ustawić prawidłową godzinę dnia
i rozpocząć korzystanie z urządzenia,
konieczne jest odebranie sygnałów
satelitarnych GPS. Odebranie sygnałów
może zająć kilka minut.
Umiejscowienie
anteny
2. Dotknij i przytrzymaj training, aby
przejść do trybu treningu.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
5
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
3. Stój spokojnie i nie ruszaj się do momentu
zniknięcia strony lokalizowania satelitów.
Podczas odbierania sygnałów satelitarnych
pojawi się ikona GPS na stronach trybu
treningu.
Zakładanie czujnika tętna
Uwaga: Jeśli nie posiadasz czujnika tętna,
możesz pominąć ten punkt.
Umieść czujnik tętna bezpośrednio na skórze,
tuż poniżej piersi. Czujnik powinien przylegać
do ciała w taki sposób, aby nie zmieniał
położenia podczas biegu.
1. Podłącz moduł czujnika tętna ➊ do paska.
➊
2. Zwilż obie elektrody ➋ z tyłu paska, aby
zapewnić prawidłowy kontakt między
klatką piersiową a nadajnikiem.
➋
3. Owiń pasek wokół klatki piersiowej
i podłącz go.
Logo firmy Garmin powinno być
zwrócone prawą stroną do góry.
4. Umieść urządzenie Forerunner w zasięgu
czujnika tętna (w odległości nie większej
niż 3 m).
PORADA: Jeśli dane dotyczące tętna nie
są wyświetlane lub odczyt jest nierówny,
może być koniecznie mocniejsze zaciśnięcie
paska na klatce piersiowej lub wykonanie
rozgrzewki przez 5–10 minut.
Po założeniu czujnik tętna działa w trybie
gotowości i jest gotowy do przesyłania
danych. Po sparowaniu czujnika tętna zostanie
6
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
wyświetlony komunikat, w trybie treningu
pojawi się ikona tętna .
Pobieranie darmowego
oprogramowania
Porada: Maksymalne tętno i tętno
spoczynkowe można ustawić, wybierając
kolejno Ustawienia > Profil uzytkownika.
Skorzystaj z serwisu Garmin Connect lub
aplikacji Garmin Training Center, aby ustawić
strefy tętna.
Aplikacja ANT Agent™ umożliwia
korzystanie z urządzenia z narzędziem
treningowym Garmin Connect™, będącym
oprogramowaniem (serwisem) internetowym,
jak również Garmin Training Center®, które
jest komputerowym narzędziem treningowym.
Instrukcje na temat korzystania z akcesoriów
można znaleźć na stronie 31.
1. Odwiedź stronę
www.garmin.com/intosports.
2. Wybierz Trenuj z urządzeniem Garmin.
3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby pobrać i zainstalować
aplikację ANT Agent.
Idź pobiegać!
Porada: Ustaw profil użytkownika, aby
urządzenie mogło prawidłowo obliczać
kalorie. Dotknij i przytrzymaj menu, a
następnie wybierz kolejno Ustawienia >
Profil uzytkownika.
1.
2.
3.
4.
Dotknij i przytrzymaj training.
Naciśnij start, aby uruchomić stoper.
Po zakończeniu biegu naciśnij stop.
Naciśnij i przytrzymaj reset, aby zapisać
dane biegu i wyzerować stoper.
Parowanie komputera
z urządzeniem
Uwaga: Przed podłączeniem pamięci
USB ANT Stick™ do komputera trzeba
zgodnie z instrukcjami pobrać darmowe
oprogramowanie, aby zostały zainstalowane
niezbędne sterowniki USB (strona 7).
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
7
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Przesyłanie danych do
komputera
1. Podłącz pamięć USB ANT Stick do
wolnego portu USB w komputerze.
2. Umieść urządzenie w odległości nie
większej niż 3 m od komputera.
3. Gdy aplikacja ANT Agent wykryje
urządzenie, w aplikacji zostanie
wyświetlony identyfikator urządzenia oraz
pytanie, czy chcesz wykonać parowanie.
Wybierz Tak.
4. Urządzenie powinno wyświetlić ten sam
numer, co aplikacja ANT Agent. Jeśli tak
się stanie, wybierz Tak w urządzeniu, aby
zakończyć proces parowania.
8
Umieść urządzenie w odległości nie większej
niż 3 m od komputera. Aplikacja ANT Agent
automatycznie przesyła dane pomiędzy
urządzeniem a serwisem Garmin Connect lub
aplikacją Garmin Training Center.
Uwaga: Jeśli ilość danych jest duża,
czynność ta może zająć kilka minut. Podczas
przesyłania danych funkcje urządzenia są
niedostępne.
Skorzystaj z serwisu Garmin Connect lub
aplikacji Garmin Training Center, aby
wyświetlić i przeanalizować swoje dane.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Tryb czasu/daty
Tryb czasu/daty
Dotknij i przytrzymaj time/date, aby przejść
do trybu czasu/daty.
Opcje czasu
Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > Czas. Patrz
strona 27.
Dotknij ramki, aby przewijać dostępne strony:
•
•
•
•
Czas
Wskaźnik naładowania baterii
Ustawiony alarm (jeśli jest)
Wskaźnik celu/postępu (jeśli jest)
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
9
Tryb treningu
Tryb treningu
Tryb sportowy
Urządzenie oferuje kilka funkcji treningowych
i opcjonalnych ustawień.
Informacje o stronie treningu
Dotknij i przytrzymaj training, aby przejść do
trybu treningu. Dotknij ramki, aby przewijać
dostępne strony.
Bieganie jest domyślnym trybem sportowym.
Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Trening > Opcje > Tryb
sportowy, aby zmienić tryb sportowy.
Ustawienia treningu, takie jak autookrążenia
Auto Lap®, autopauzy Auto Pause®, strefy
tętna i strefy prędkości są określane dla
biegania lub jazdy na rowerze. Wszelkie
opcje treningowe, zmieniane w trybie
biegania lub jazdy na rowerze, są zapisywane
i wykorzystywane we właściwym trybie
sportowym. Aktywność jest oznaczana jako
bieganie lub jazda na rowerze po przesłaniu
historii do komputera.
Autopauza
Informacje na temat dostosowywania pól
danych na stronach treningu można znaleźć
na stronie 23.
10
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Trening > Opcje >
Autopauza.
2. Wybierz jedną z następujących opcji:
•
Wyl.
•
Wlasne tempo — automatyczne
wstrzymanie stopera, gdy prędkość
spada poniżej określonej wartości.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Tryb treningu
•
Po zatrzymaniu — automatyczne
wstrzymanie stopera w momencie
zatrzymania się.
3. Naciśnij quit, aby zakończyć.
Funkcja autopauzy Auto Pause jest
przydatna, jeśli na trasie treningu znajduje
się sygnalizacja świetlna lub inne miejsca,
w których trzeba zwolnić bądź się zatrzymać.
2. Wybierz Wg dystansu, aby podać
wartość, lub Wg pozycji, aby wybrać
opcję:
•
Tylko przycisk Lap — oznacza
okrążenie za każdym naciśnięciem lap
oraz za każdym razem, gdy ponownie
mijasz dowolne z zaznaczonych
miejsc.
•
Start i okrazenie — oznacza
okrążenie w pozycji GPS, w której
został naciśnięty start, oraz w każdym
miejscu podczas biegu, w którym
zostanie naciśnięty przycisk lap.
•
Zazn. i okrazenie — oznacza
okrążenie w pozycji GPS określonej
w momencie wybrania tej opcji oraz
w każdym innym miejscu, w którym
zostanie naciśnięty przycisk lap.
Autookrążenie
Funkcja autookrążenia Auto Lap służy
do automatycznego oznaczania okrążenia
w określonym miejscu lub po przebyciu
określonego dystansu. Ustawienie to
umożliwia porównywanie swoich wyników
na różnych etapach biegu (np. co każde
2 kilometry lub większe wzniesienie).
Ustawianie funkcji
Autookrążenia
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Trening > Opcje >
Autookrazenie.
3. Naciśnij quit, aby zakończyć.
Uwaga: Podczas wykonywania kursu
(strona 17) należy korzystać z opcji
Wg pozycji, aby oznaczać okrążenia we
wszystkich pozycjach okrążeń w trakcie
kursu.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
11
Tryb treningu
Autoprzewijanie
Funkcja autoprzewijania umożliwia
automatyczne przełączanie stron z danymi
dotyczącymi treningu, gdy stoper jest
włączony.
Korzystanie z funkcji
autoprzewijania
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Trening > Opcje >
Autoprzewijanie.
2. Wybierz prędkość wyświetlania: Wolno,
Srednio lub Szybko.
3. Naciśnij quit, aby zakończyć.
Limit czasu
Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Trening > Opcje > Limit
czasu. Wybierz Wyl., aby wyłączyć funkcję
przechodzenia urządzenia w tryb oszczędzania
energii podczas pracy w trybie treningu.
Wybierz Wlaczone, aby korzystać z funkcji
automatycznego trybu oszczędzania energii
we wszystkich trybach użytkowania.
12
Uwaga: Urządzenie przejdzie w tryb
oszczędzania energii tylko po pewnym okresie
bezczynności.
Jednostki prędkości
Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Trening > Opcje > Jedn.
predkosci.
Tempo — ilość czasu potrzebna do przebycia
określonego dystansu.
Predkosc — dystans pokonany w ciągu
godziny, np. liczba kilometrów na godzinę lub
mil na godzinę.
Uwaga: Zmiana jednostek prędkości nie
wpływa na zmianę pól danych użytkownika
urządzenia (strona 23).
Virtual Partner®
Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Trening > Opcje > Virtual
Partner > Wl.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Tryb treningu
Funkcja Virtual Partner to unikalne narzędzie
zaprojektowane, aby ułatwić osiągnięcie
celów treningowych. Za każdym razem, gdy
biegniesz i włączony jest stoper, rywalizuje
z Tobą wirtualny partner funkcji Virtual
Partner.
W przypadku zmiany tempa/prędkości Virtual
Partner przed włączeniem stopera zmiany te
zostaną zachowane. Zmiany wprowadzone
w funkcji Virtual Partner podczas biegu, gdy
stoper jest włączony, nie będą zapisane po
zresetowaniu stopera. W przypadku zmiany
tempa Virtual Partner w trakcie biegu funkcja
stosuje nowe tempo od bieżącej pozycji.
Virtual
Partner
Ty
3. Dotknij i przeciągnij palec w prawo,
aby zwiększyć tempo VP. Dotknij
i przeciągnij palec w lewo, aby
zmniejszyć tempo VP.
Zmiana tempa Virtual
Partner (VP)
1. Dotknij i przytrzymaj training, aby
przejść do trybu treningu.
2. Dotknij ramki, aby wyświetlić stronę
Virtual Partner.
4. W celu zapisania zmian dotknij ramki lub
poczekaj na wygaśnięcie strony.
Treningi
Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Trening > Treningi, aby
wybrać odpowiednie dla siebie ćwiczenia.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
13
Tryb treningu
Treningi prosty, interwałowy i wytrzymałościowy (tętno) są zastępowane za każdym
razem, gdy utworzysz trening tego samego
typu. Treningi zaawansowane muszą być
tworzone za pomocą aplikacji Garmin
Training Center.
uwaga: W trakcie wykonywania ćwiczeń
dotknij ramki, aby wyświetlić więcej stron
z danymi.
Po wykonaniu wszystkich etapów treningu
zostanie wyświetlony komunikat „Trening
zakoncz.”.
Wcześniejsze kończenie
treningu
1. Naciśnij stop.
2. Naciśnij i przytrzymaj reset.
Proste treningi
Proste treningi mogą opierać się na
następujących celach własnych:
•
•
•
14
Konfigurowanie prostego
treningu
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Trening > Treningi >
Prosty.
2. Wybierz Typ prostego treningu.
3. Podaj wartość dla ustawienia Czas.
4. Wybierz Zacznij trening.
5. Naciśnij start.
Treningi wytrzymałościowe
(tętno)
Uwaga: Aby korzystać z treningów
wytrzymałościowych (tętno), musisz posiadać
i włączyć czujnik tętna (strona 31).
Możesz używać urządzenia do trenowania
w ramach określonej strefy tętna lub własnych
wartości tętna (uderzeń/min). Funkcja
ustawień typu i czasu trwania jest taka sama,
jak w przypadku prostego treningu.
Czas
Dystans
Kalorie
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Tryb treningu
Tworzenie treningu
wytrzymałościowego (tętno)
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Trening > Treningi >
Tetno.
2. Wybierz opcję.
• Strefa — minimalne i maksymalne
wartości tętna są ustawiane
automatycznie w oparciu o strefy
tętna użytkownika (strona 33 i 41).
• Wlasne — umożliwia ustawienie
własnych minimalnych
i maksymalnych wartości tętna.
Uwaga: Wartość minimalna
wynosi 35 uderzenia/min. Wartość
maksymalna wynosi 250 uderzeń/
min. Wprowadzając własne
wartości tętna, należy pamiętać,
że różnica pomiędzy minimalnymi
i maksymalnymi wartościami musi
wynosić co najmniej 5 uderzeń/min.
3. Wybierz Typ treningu
wytrzymałościowego (tętno).
4. Podaj wartość dla ustawienia Czas.
5. Wybierz Zacznij trening.
6. Naciśnij start.
Trening interwałowy
Urządzenie umożliwia tworzenie treningów
interwałowych. Interwały mogą być tworzone
w oparciu o czas lub dystans biegu oraz
przerw na odpoczynek w czasie treningu.
Tworzenie treningu
interwałowego
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Trening > Treningi >
Interwalowy.
2. Wybierz Typ treningu interwałowego.
3. Podaj wartość dla ustawienia Czas.
4. Wybierz Typ odpocz.
5. Podaj wartość dla ustawienia Czas.
6. Podaj wartość dla ustawienia
Powtórzenia.
7. Wybierz Rozgrz. Tak i Rozluzn. Tak
(opcjonalnie).
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
15
Tryb treningu
8. Wybierz Zacznij trening.
9. Naciśnij start.
Jeśli wykonujesz rozgrzewkę lub ćwiczenia
rozluźniające, naciśnij lap po wykonaniu
okrążenia rozgrzewkowego, aby rozpocząć
pierwszy interwał. Po ostatnim interwale
urządzenie automatycznie rozpocznie
okrążenie rozluźniające. Po zakończeniu
ćwiczeń rozluźniających naciśnij lap, aby
zakończyć trening.
również tworzyć harmonogramy treningów.
Można z wyprzedzeniem planować treningi
i przechowywać je w urządzeniu.
Pod koniec każdego interwału alarm zaczyna
odliczać czas do rozpoczęcia nowego
interwału. Aby wcześniej zakończyć interwał,
naciśnij przycisk lap/reset.
Rozpoczynanie treningu
zaawansowanego
Ćwiczenia zaawansowane
Zaawansowane treningi mogą zawierać
cele dla każdego etapu treningu oraz różne
dystanse, czasy i liczby kalorii. Skorzystaj
z aplikacji Garmin Training Center, aby
tworzyć i edytować treningi, a następnie
przesyłać je do urządzenia. Przy pomocy
aplikacją Garmin Training Center można
16
uwaga: Więcej informacji na temat
przesyłania danych do urządzenia można
znaleźć na stronie 8.
Porada: W trybie czasu/daty dotknij ramki,
aby wyświetlić trening zaplanowany na dziś.
Naciśnij enter, aby zacząć trening.
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Trening > Treningi >
Zaawansowany.
2. Wybierz trening.
3. Wybierz Zacznij trening.
4. Naciśnij start.
Po rozpoczęciu zaawansowanego treningu
urządzenie wyświetla każdy etap treningu,
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Tryb treningu
w tym jego nazwę, cel (jeśli został wybrany)
oraz bieżące dane o treningu.
Pod koniec każdego etapu alarm zaczyna
odliczać czas do rozpoczęcia nowego etapu.
Wcześniejsze kończenie
treningu zaawansowanego
Naciśnij przycisk lap/reset.
Usuwanie treningu
zaawansowanego
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Trening > Treningi >
Zaawansowany.
2. Wybierz trening.
3. Wybierz kolejno Usun trening > Tak.
4. Naciśnij quit, aby zakończyć.
Kursy
Inną możliwością wykorzystania urządzenia
dla własnych treningów jest podążanie
kursami opartymi na poprzednio zapisanych
aktywnościach. Można wtedy podążać
kursem, próbując osiągnąć lub poprawić
poprzednie cele. Podczas treningów z kursami
można również ścigać się z wirtualnym
partnerem, korzystając z funkcji Virtual
Partner.
Tworzenie kursów
Skorzystaj z serwisu Garmin Connect lub
aplikacji Garmin Training Center, aby tworzyć
kursy i punkty kursów, a następnie przesyłać
je do urządzenia.
uwaga: Więcej informacji na temat
przesyłania danych do urządzenia można
znaleźć na stronie 8.
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > Kursy.
2. Wybierz kurs z listy.
3. Wybierz Zacznij kurs.
4. Naciśnij start. Historia jest zapisywana
nawet wtedy, gdy nie znajdujesz się na
kursie.
Podążając kursem w trybie treningu dotknij
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
17
Tryb treningu
Aby ręcznie zakończyć kurs, naciśnij stop, po
czym naciśnij i przytrzymaj reset.
Jeśli zboczysz z kursu, urządzenie wyświetli
wiadomość „Zejscie z kursu”. Użyj strony
nawigacji, aby odszukać drogę powrotną na
kurs.
Rozpoczynanie kursu
Usuwanie kursu
ramki, aby wyświetlić stronę nawigacji.
Rozgrzewkę można dodać przed rozpoczęciem
kursu. Naciśnij start, aby rozpocząć kurs
i rozgrzewkę. Podczas rozgrzewki nie wchodź
na ścieżkę kursu. Aby rozpocząć kurs, udaj
się w jego kierunku. Jeśli znajdujesz się
w dowolnym miejscu na ścieżce kursu,
urządzenie wyświetla wiadomość „Na kursie”.
W momencie rozpoczęcia kursu funkcja
Virtual Partner również go rozpocznie. Jeśli
robisz rozgrzewkę i nie znajdujesz się na
kursie, po pierwszym wejściu na kurs funkcja
Virtual Partner ponownie rozpocznie kurs od
Twojej bieżącej pozycji.
18
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > Kursy.
2. Wybierz kurs z listy.
3. Wybierz Usun kurs.
4. Wybierz Tak, aby usunąć kurs.
5. Naciśnij quit, aby zakończyć.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Tryb GPS
Tryb GPS
Dotknij i przytrzymaj GPS, aby wyświetlić
menu GPS.
Satelity — wyświetlanie informacji na temat
sygnałów GPS, które urządzenie aktualnie
odbiera. Czarne paski oznaczają moc każdego
sygnału satelitarnego. Numer satelity pojawia
się pod każdym paskiem. Dokładność GPS
jest wyświetlana w dolnej części strony.
GPS — włączanie i wyłączanie modułu
GPS (w przypadku korzystania z urządzenia
w pomieszczeniu).
Uwaga: Gdy funkcja GPS jest wyłączona,
dane prędkości i dystansu są niedostępne,
chyba że używany jest czujnik na nogę.
Zapisz pozycje — zapisywanie aktualnej
pozycji. Naciśnij enter, aby edytować
pozycję. Naciśnij quit, aby zakończyć.
Oznaczanie znanej pozycji
przy użyciu współrzędnych
1. Dotknij i przytrzymaj GPS i wybierz
Zapisz pozycje.
2. Naciśnij enter i wybierz Pozycja.
3. Podaj znane współrzędne.
4. Wpisz nazwę pozycji oraz wysokość
(opcjonalnie).
Idz do pozycji — wybierz pozycję z listy, a
następnie wybierz Jedz. Urządzenie będzie
wskazywać drogę do zapisanej pozycji za
pomocą strony nawigacji.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
19
Tryb GPS
Wroc do startu — urządzenie wskazuje
drogę z powrotem do punktu startowego.
Uwaga: Aby użyć opcji Wroc do startu,
należy uruchomić stoper.
Informacje o GPS
Aby zatrzymać nawigację do wybranej
pozycji, naciśnij quit i wybierz Przerwij
jazde.
Edytowanie pozycji
1. Dotknij i przytrzymaj GPS, a następnie
wybierz Idz do pozycji.
2. Wybierz pozycję, którą chcesz edytować.
3. Wybierz Edytuj.
4. Wybierz opcję do edycji.
Aby usunąć pozycję, dotknij i przytrzymaj
GPS, a następnie wybierz Idz do pozycji.
Wybierz pozycję, którą chcesz usunąć.
Wybierz kolejno Usun > Tak.
20
Globalny system pozycjonowania (GPS,
Global Positioning System) jest systemem
nawigacji satelitarnej, który tworzy sieć
24 satelitów. System GPS działa w każdych
warunkach pogodowych, w każdym miejscu
na świecie, przez 24 godziny na dobę. Za
korzystanie z systemu GPS nie są pobierane
żadne opłaty subskrypcyjne ani aktywacyjne.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/aboutGPS.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Historia
Historia
Urządzenie automatycznie zapisuje historię po
włączeniu stopera. Urządzenie może zapisać
maksymalnie 1000 okrążeń i około 20 godzin
szczegółowych danych wykresu śladów
(przy zapisywaniu około 1 punku śladu co
4 sekundy). Dane z wykresu śladu zawierają
pozycję GPS (jeśli jest dostępna) oraz dane
z akcesoriów, takie jak tętno.
Gdy pamięć urządzenia zapełni się, najstarsze
dane z wykresu śladu będą nadpisywane.
Można od czasu do czasu przesyłać historię do
serwisu Garmin Connect lub aplikacji Garmin
Training Center, aby móc śledzić wszystkie
dane (strona 8).
Uwaga: Urządzenie nie usuwa ani
nie nadpisuje automatycznie danych
podsumowania okrążeń. Przejdź do stronie 21,
aby dowiedzieć się, jak usunąć dane okrążeń.
Usuwanie historii
Po przesłaniu historii do serwisu Garmin
Connect lub aplikacji Garmin Training Center
można ją usunąć z urządzenia.
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Historia > Usun.
2. Wybierz opcję:
•
Wsz. aktywnosci — umożliwia
usunięcie wszystkich aktywności
z historii.
•
Stare działania — umożliwia usunięcie
aktywności zapisanych dawniej niż
miesiąc temu.
•
Podsumowanie — umożliwia
wyzerowanie wszystkich podsumowań.
Usuwanie pojedynczych
biegów i okrążeń
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Historia > Aktywnosci.
2. Użyj ramki, aby przewijać aktywności.
Dotknij ramki, aby wyświetlić informacje
o okrążeniu.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
21
Historia
Wyświetlanie podsumowań
3. Naciśnij i przytrzymaj reset podczas
wyświetlania biegu lub okrążenia.
4. Wybierz Tak.
Urządzenie zapisuje całkowity przebyty
dystans oraz czas spędzony na treningach
z urządzeniem.
Wyświetlanie aktywności
W urządzeniu można wyświetlać następujące
dane: czas, dystans, średnie tempo/prędkość,
kalorie, średnie tętno i średni rytm.
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Historia > Aktywnosci.
2. Użyj ramki, aby przewijać aktywności.
Dotknij ramki, aby wyświetlić informacje
o okrążeniu.
3. Naciśnij quit, aby zakończyć.
1. Dotknij i przytrzymaj menu,
a następnie wybierz kolejno Historia >
Podsumowanie.
2. Naciśnij quit, aby zakończyć.
Wyświetlanie celów
Za pomocą serwisu Garmin Connect można
konfigurować różne typy celów i wysyłać
je do urządzenia. Urządzenie śledzi postęp
realizacji wyznaczonych celów.
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Historia > Cele.
2. Naciśnij quit, aby zakończyć.
22
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Ustawienia
Ustawienia
Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz Ustawienia.
PORADA: Po zakończeniu wybierania opcji
lub wprowadzania wartości w urządzeniu
naciśnij enter, aby je zapisać.
Pola danych
Można pokazać/ukryć następujące strony
i dostosować maksymalnie trzy pola danych
na każdej ze stron:
•
•
•
•
Trening 1 (zawsze wyświetlana)
Trening 2
Trening 3
Tętno (wyświetlana tylko wówczas, gdy
urządzenie odbiera dane dotyczące tętna)
Ustawianie pól danych
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > Pola
danych.
2. Wybierz jedną ze stron treningu.
3. Wybierz liczbę pól danych.
4. Wybieranie i zmiana pól danych odbywa
się za pomocą ramki.
Opcje pól danych
* Oznacza pole danych zawierające jednostki
brytyjskie lub metryczne.
** Wymaga dodatkowego akcesorium.
Pole danych
Opis
Aktualny czas
Bieżący czas dnia w oparciu
o ustawienia czasu (patrz
strona 27).
Czas
Czas stopera.
Czas –
okrazenie
Czas bieżącego okrążenia.
Czas – ost.
okraz.
Ilość czasu do zakończenia
ostatniego pełnego okrążenia.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
23
Ustawienia
Pole danych
Opis
Pole danych
Opis
Czas – sr. okr.
Średni czas pokonywania
okrążeń.
Nachylenie
Dokladnosc
GPS *
Margines błędu przy obliczaniu
dokładnej pozycji. Przykład:
pozycja GPS jest określona
z dokładnością do +/- 5,79 m
(19 stóp).
Pomiar nachylenia powierzchni
na trasie biegu. Na przykład
jeśli dla każdych 3 m (10
stóp) pokonanego wzniosu
(wysokości) pokonujesz 60,96 m
(200 stóp) (dystans), stopień
nachylenia wynosi 5%.
Dyst. – okrąż. *
Dystans pokonany w trakcie
bieżącego okrążenia.
Okrazenia
Liczba ukończonych okrążeń.
Pred. – okraz. *
Dyst. – ost.
okraz. *
Dystans ostatniego ukończonego
okrążenia.
Średnia prędkość w trakcie
bieżącego okrążenia.
Dystans *
Dystans pokonany w trakcie
bieżącego biegu.
Pred. – ost.
okraz. *
Średnia prędkość w trakcie
ostatniego pełnego okrążenia.
Kalorie
Liczba spalonych kalorii.
Kierunek
Bieżący kierunek podróży.
24
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Ustawienia
Pole danych
Opis
Pole danych
Opis
Pred. – sred. *
Średnia prędkość podczas biegu.
Predkosc *
Bieżąca prędkość.
Rytm **
Liczba kroków lub obrotów
ramienia korby na minutę.
Tet. –
maks. % **
LUB
Tetno –
% rez. tetna **
Rytm –
okrąż. **
Średni rytm w czasie bieżącego
okrążenia.
Procentowa wartość
maksymalnego tętna.
LUB
Procentowa wartość rezerwy
tętna (maksymalne tętno minus
tętno spoczynkowe).
Tet. – okr. **
Sred. rytm **
Średni rytm w czasie
pokonywania bieżącej trasy.
Średnie tętno w trakcie
okrążenia.
Tet.-sr. **
Średnie tętno podczas biegu.
Strefa tetna **
Bieżący zakres tętna
(1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil
użytkownika, maksymalne tętno
i tętno spoczynkowe.
Tetno **
Tętno w uderzeniach serca na
minutę.
Tetno –
maks. sr. % **
LUB
Tetno –
sr. % rez.
tetna **
Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna podczas
biegu.
LUB
Średnia procentowa wartość
rezerwy tętna (maksymalne
tętno minus tętno spoczynkowe)
podczas biegu.
Wsch. slonca
Godzina wschodu słońca przy
uwzględnieniu pozycji GPS.
Tempo *
Bieżące tempo.
Tempo – okr. *
Średnie tempo w trakcie
bieżącego okrążenia.
Tempo – ost.
okraz. *
Średnie tempo w trakcie
ostatniego pełnego okrążenia.
Tempo – sr. *
Średnie tempo podczas biegu.
Tet. – % maks.
okr. **
LUB
Tet.– % rez.tet.
okr. **
Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna podczas
okrążenia.
LUB
Średnia procentowa wartość
rezerwy tętna (maksymalne
tętno minus tętno spoczynkowe)
podczas okrążenia.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
25
Ustawienia
Pole danych
Opis
Wykres tetna **
Wykres liniowy przedstawiający
bieżącą strefę tętna (1–5).
Wysokosc *
Wysokość ponad/poniżej
poziomu morza.
Zach. slonca
Godzina zachodu słońca przy
uwzględnieniu pozycji GPS.
Profil użytkownika
Analiza wydatku kalorii w oparciu
o technologię analizy tętna jest
dostarczana i obsługiwana przez firmę
Firstbeat Technologies Ltd. Więcej
informacji można znaleźć na stronie
http://www.firstbeattechnologies.com/files
/Energy_Expenditure_Estimation.
Alarmy
Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > Profil
uzytkownika. Urządzenie wykorzystuje
informacje podane przez użytkownika do
obliczania spalania kalorii. Ustaw profil
użytkownika przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia.
Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy.
Ustaw alarm — włączenie/wyłączenie
alarmu. Gdy alarm jest włączony, dotknij
ramki w trybie czasu/daty, aby wyświetlić
czas alarmu.
Ustaw czas — użyj ramki, aby ustawić czas
alarmu.
Typ — ustaw częstotliwość alarmu na
Codziennie lub Raz.
26
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Ustawienia
Sygnał dźwiękowy alarmu
•
•
•
•
Dotknij ramki, aby wyciszyć alarm.
Naciśnij enter, aby ustawić drzemkę na
9 minut.
Naciśnij quit, aby wyłączyć alarm.
Nie wykonuj żadnych czynności. Po
1 minucie alarm włączy się automatycznie
w trybie drzemki. Po 1 godzinie alarm
wyłączy się automatycznie.
Czas
Urządzenie automatycznie ustawia aktualny
czas, korzystając z sygnałów satelitarnych
GPS. Gdy bateria wyczerpie się, należy ją
naładować, a następnie odebrać sygnały
satelitarne, aby zresetować aktualny czas.
Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > Czas.
Strefa czasowa — wybór strefy czasowej lub
strefy najbliższego miasta.
Czas letni — wybierz Tak, Nie lub
Auto. Dzięki ustawieniu Auto urządzenie
automatycznie ustawia czas letni
obowiązujący w strefie czasowej, w której
znajduje się użytkownik.
Czas2 — włączanie lub wyłączanie opcji
Czas2. Jeśli opcja Czas2 jest włączona, można
ustawić Czas2 Format, Czas2 Strefa i Czas2
Czas letni. Gdy opcja Czas2 jest włączona,
naciśnij i przytrzymaj enter w trybie czasu,
aby przejść do opcji Czas2. Obok czasu
zostanie wyświetlona ikona lub .
System
Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > System.
Format czasu — wybór formatu 12 godzin
lub 24 godziny.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
27
Ustawienia
Jezyk — zmiana języka tekstu na ekranie.
Zmiana języka komunikatów tekstowych
nie wiąże się ze zmianą języka danych
wprowadzonych przez użytkownika, takich
jak nazwy kursów.
Dzwieki alertu — włączanie lub wyłączanie
dźwięków komunikatów.
Dzwieki klawiszy — włączanie lub
wyłączanie dźwięków przycisków i ramki.
Kontrast — wybór stopnia kontrastu ekranu.
O systemie — wyświetlanie wersji
oprogramowania, wersji GPS oraz
identyfikatora urządzenia.
Tryb — wybór sposobu włączania
podświetlenia. Wybierz Recznie, aby
włączenie podświetlenia na określony czas
odbywało się poprzez naciśnięcie dwoma
palcami ramki. Wybierz Przyciski i alerty,
aby włączyć podświetlenie po raz pierwszy
naciśnięciem dwóch palców, a następnie
zawsze po naciśnięciu klawisza lub po
pojawieniu się komunikatu alertu. Wybierz
Wyl., aby podświetlenie było stale wyłączone.
Czas podswietlania — wybór czasu, przez
który podświetlenie ma być włączone. Ustaw
krótki czas, aby oszczędzać energię baterii.
Jasnosc — regulacja jasności.
Jednostki — wybierz Brytyjskie lub
Metryczne dla jednostek miary.
ANT+
Podświetlenie
Informacje na temat akcesoriów można
znaleźć na stronie 31.
Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > System >
Podswietlenie.
28
Akcesoria
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Ustawienia
Włączanie parowania
z komputerem
Oddal się o co najmniej 10 m od innych
akcesoriów ANT+ przed pierwszą próbą
sparowania urządzenia z komputerem.
1. Upewnij się, że komputer jest
skonfigurowany do przesyłania danych
oraz że parowanie jest włączone
w aplikacji ANT Agent. Patrz strona 8.
2. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > ANT+ >
Komputer.
3. Wybierz kolejno Parowanie > Wl.
4. Umieść urządzenie w odległości nie
większej niż 3 m od komputera.
5. Gdy aplikacja ANT Agent wykryje
urządzenie, w aplikacji zostanie
wyświetlony identyfikator urządzenia oraz
pytanie, czy chcesz wykonać parowanie.
Wybierz Tak.
6. Urządzenie powinno wyświetlić ten sam
numer, co aplikacja ANT Agent. Jeśli tak
się stanie, wybierz Tak w urządzeniu, aby
zakończyć proces parowania.
Uwaga: Można zapobiec wysyłaniu
przez urządzenie danych do lub
z komputera, nawet jeśli został on
sparowany z urządzeniem. Dotknij
i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > ANT+ >
Komputer > Wlaczone > Nie.
Wysyłanie wszystkich
danych
Domyślnie urządzenie wysyła jedynie nowe
dane do komputera. Istnieje możliwość
wymuszenia wysłania przez urządzenie
wszystkich danych do komputera. Dotknij
i przytrzymaj menu, a następnie wybierz
kolejno Ustawienia > ANT+ > Komputer >
Wymus wysl. > Tak. Wszystkie dane zostaną
ponownie wysłane.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
29
Ustawienia
Z urządzenia do urządzenia
Zaawansowane treningów, kursy i pozycje
można przesłać między różnymi urządzeniami
Forerunner 410.
1. W urządzeniu wysyłającym dotknij
i przytrzymaj menu, a następnie wybierz
kolejno Ustawienia > ANT+ > Urzadz.
do urzadzenia > Transfer. Wybierz
dane, które chcesz wysłać.
2. W urządzeniu odbiorczym dotknij
i przytrzymaj menu, a następnie wybierz
kolejno Ustawienia > ANT+ > Urzadz.
do urzadzenia > Odbierz.
Urządzenie wysyłające łączy się
z urządzeniem odbiorczym i wysyła dane.
30
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Korzystanie z akcesoriów
Korzystanie
z akcesoriów
Następujące akcesoria ANT+ są zgodne
z urządzeniem:
•
•
•
Czujnik tętna
Czujnik na nogę
Rowerowy czujnik prędkości i rytmu
GSC™ 10
• Pamięć USB ANT Stick (patrz strona 8
i strona 28)
Aby kupić akcesoria, odwiedź stronę
http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin.
Parowanie akcesoriów
W przypadku zakupu akcesoriów
obsługujących bezprzewodową technologię
ANT+ trzeba je sparować z urządzeniem.
Parowanie oznacza nawiązanie połączenia
między akcesoriami ANT+, takimi jak czujnik
tętna, oraz urządzeniem. Proces parowania
zajmuje tylko kilka sekund, jeśli akcesoria
są włączone i działają prawidłowo. Po
sparowaniu urządzenie odbiera tylko dane ze
sparowanego akcesorium, nawet jeśli znajduje
się w pobliżu innych akcesoriów.
Po przeprowadzeniu pierwszego parowania
urządzenie będzie automatycznie rozpoznawać
sparowane akcesorium po każdym jego
włączeniu.
1. Oddal się (na odległość 10 m) od innych
akcesoriów. Umieść akcesorium, które ma
być sparowane, w odległości nie większej
niż 3 m od urządzenia.
2. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > ANT+ >
Akcesoria.
3. Wybierz akcesorium.
4. Wybierz kolejno Wlaczone > Tak.
5. Przewiń, aby wyświetlić Stan.
Jeśli urządzenia nie można sparować
z akcesorium, wybierz Skan. ponow.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
31
Korzystanie z akcesoriów
Porada: Akcesorium musi wysłać
dane, aby zakończyć proces parowania.
Trzeba założyć czujnik tętna, zrobić
krok z założonym czujnikiem na nogę,
lub zacząć pedałować z zamontowanym
czujnikiem GSC 10.
Ikony stanu
W trybie treningu ikona akcesorium miga,
gdy urządzenie wyszukuje nowe akcesorium.
Ikona jest wyświetlana w sposób ciągły, gdy
akcesorium zostanie sparowane.
Porady dotyczące czujnika
tętna
Jeśli dane z czujnika tętna są niedokładne
lub odczyt jest nierówny, skorzystaj
z następujących porad.
•
•
•
•
Czujnik tętna jest aktywny
Czujnik prędkości i rytmu jest aktywny
Czujnik na nogę jest aktywny
Czujnik tętna
•
Informacje na temat zakładania czujnika tętna
można znaleźć na stronie 6.
32
Upewnij się, że czujnik tętna dokładnie
przylega do ciała.
Zwilż elektrody wodą, śliną albo
specjalnym żelem.
Wyczyść elektrody. Brud i pot mogą
zakłócać sygnały czujnika tętna.
Załóż bawełnianą koszulkę lub pomocz
koszulkę, jeśli jest to właściwe wyjście
w przypadku wykonywanych ćwiczeń.
Syntetyczne tkaniny, które pocierają
lub uderzają o czujnik tętna, mogą
powodować zakłócenia w odbieraniu
sygnałów z czujnika tętna.
Oddal się od źródeł silnych pól
elektromagnetycznych i niektórych
bezprzewodowych czujników 2,4 GHz,
które mogą wpływać na działanie
czujnika tętna. Źródłami zakłóceń
mogą być linie wysokiego napięcia,
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Korzystanie z akcesoriów
silniki elektryczne, mikrofalówki,
bezprzewodowe telefony 2,4 GHz oraz
punkty dostępowe bezprzewodowej sieci
LAN.
Strefy tętna
uwaga
Skonsultuj się z lekarzem, aby określić strefy
tętna/cele odpowiednie dla twojej sprawności
fizycznej i stanu zdrowia.
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna,
aby dokonywać pomiarów i zwiększać swoją
wydolność sercowo-naczyniową, a także
poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna
to ustalony zakres liczby uderzeń serca na
minutę. Pięć ogólnie przyjętych stref tętna
jest ponumerowanych od 1 do 5 według
wzrastającej intensywności. Urządzenie
ustala zakresy stref tętna (patrz tabela na
stronie 41) w oparciu o maksymalne tętno
oraz tętno spoczynkowe ustawione w profilu
użytkownika (patrz strona 26).
Strefy tętna można dostosować w profilu
użytkownika serwisu Garmin Connect
lub aplikacji Garmin Training Center. Po
ustawieniu własnych stref tętna prześlij dane
do urządzenia.
Jak strefy tętna wpływają na
cele fitness?
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu
i poprawianiu sprawności fizycznej dzięki
zrozumieniu i zastosowaniu następujących
zasad:
•
•
•
Tętno jest dobrą miarą intensywności
ćwiczeń.
Trenowanie w określonych strefach tętna
może pomóc poprawić wydolność układu
sercowo-naczyniowego.
Znajomość stref tętna może zapobiec
przetrenowaniu i zmniejszyć ryzyko
urazu.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
33
Korzystanie z akcesoriów
Wymiana baterii czujnika
tętna
Czujnik tętna jest wyposażony w wymienną
baterię CR2032.
Uwaga: Zużytą baterię nienadającą się
do dalszego użytku należy przekazać do
lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
1. Za pomocą małego śrubokręta
krzyżakowego odkręć cztery wkręty
z tyłu urządzenia.
2. Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
Poczekaj 30 sekund. Włóż nową baterię
w taki sposób, aby biegun dodatni był
skierowany do góry.
Uwaga: Postępuj ostrożnie, aby
nie uszkodzić lub nie zgubić okrągłej
uszczelki.
3. Załóż z powrotem tylną pokrywę
i przykręć cztery wkręty.
34
UWAGA: Po wymianie baterii może być
konieczne ponowne sparowanie czujnika
tętna z urządzeniem.
PORADA: Gdy czujnik tętna nie jest
używany, należy zdjąć go z paska, co pozwoli
wydłużyć czas działania baterii.
Dbanie o czujnik tętna
Uwaga: Przed czyszczeniem paska zdejmij
z niego czujnik tętna.
Wypłucz pasek po każdym użyciu. Co pięć
użyć wypierz ręcznie pasek w zimnej wodzie
z dodatkiem łagodnego środka piorącego.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Korzystanie z akcesoriów
Czujnik na nogę
Urządzenie współpracuje z czujnikiem na
nogę. Czujnik na nogę można używać do
wysyłania danych do urządzenia podczas
treningu w pomieszczeniach, gdy sygnał GPS
jest słaby, lub w przypadku utraty sygnału
satelitarnego. Czujnik na nogę znajduje
się w trybie gotowości i jest gotowy do
przesyłania danych (podobnie jak czujnik
tętna). Jednak najpierw czujnik na nogę należy
sparować z urządzeniem. Patrz strona 31.
Kalibracja czujnika na nogę
Kalibracja czujnika na nogę jest opcjonalna,
jednak może poprawić jego dokładność. Są
trzy sposoby, według których można dokonać
kalibracji: dystans, GPS i kalibracja ręczna.
Kalibracja wg dystansu
Aby uzyskać optymalne rezultaty, czujnik
na nogę powinien być skalibrowany
w czasie biegu po wewnętrznej stronie toru
regulacyjnego. Tor regulacyjny (2 okrążenia =
800 m) jest dokładniejszy niż ruchoma
bieżnia.
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > ANT+ >
Akcesoria > Czujnik na noge >
Kalibruj > Dystans.
2. Wybierz dystans.
3. Naciśnij start, aby rozpocząć
rejestrowanie.
4. Przebiegnij lub przejdź dystans.
5. Naciśnij stop.
Kalibracja przez GPS
Aby skalibrować czujnik na nogę za pomocą
GPS, urządzenie musi odbierać sygnały GPS.
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > ANT+ >
Akcesoria > Czujnik na noge >
Kalibruj > GPS.
2. Naciśnij start, aby rozpocząć
rejestrowanie.
3. Przebiegnij lub przejdź dystans około.
1000 m. Urządzenie poinformuje Cię, gdy
zostanie przebyty wystarczający dystans.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
35
Korzystanie z akcesoriów
Kalibracja ręczna
Jeśli podczas każdego biegu dystans
wskazywany przez czujnik na nogę wydaje
się nieco za duży lub za mały, współczynnik
kalibracji można dostosować ręcznie.
Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > ANT+ >
Akcesoria > Czujnik na noge > Wspolcz.
kalibracji. Dostosuj współczynnik kalibracji.
Zwiększ współczynnik kalibracji, jeśli dystans
jest za mały, lub zmniejsz go, jeśli dystans
jest za duży.
Kalibracja czujnika
rowerowego
Kalibracja czujnika rowerowego jest
opcjonalna, jednak może poprawić jego
dokładność.
1. Dotknij i przytrzymaj menu, a następnie
wybierz kolejno Ustawienia > ANT+ >
Akcesoria > Czujnik rowerowy >
Kalibracja.
2. Wybierz Recznie w celu podania
rozmiaru kół. Wybierz Auto, aby
funkcja GPS określiła rozmiar kół.
Czujnik rowerowy GSC 10
Urządzenie współpracuje z rowerowym
czujnikiem prędkości i rytmu GSC 10.
Najpierw czujnik GSC 10 należy sparować
z urządzeniem. Patrz strona 31.
36
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Załącznik
Załącznik
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie jest zablokowane, należy
je zresetować. Naciśnij i przytrzymaj
jednocześnie enter i quit, aż wyłączy się
ekran (ok. 7 sekund). Nie spowoduje to
usunięcia żadnych danych ani ustawień.
Usuwanie danych
użytkownika
Aby wyczyścić/usunąć wszystkie dane
użytkownika, naciśnij i przytrzymaj
jednocześnie enter i quit, aż wyłączy się
ekranu (ok. 7 sekund). Aby zresetować
urządzenie, przytrzymuj dalej przycisk quit,
zwalniając przycisk enter. Wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
Aktualizacja oprogramowania
przy pomocy serwisu Garmin
Connect
Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports,
aby uzyskać informacje na temat aktualizacji
oprogramowania urządzenia oraz oprogramowania internetowego Garmin Connect.
Jeśli dostępna będzie nowa wersja
oprogramowania, serwis Garmin Connect
poinformuje użytkownika o możliwości
aktualizacji oprogramowania urządzenia.
Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby
zaktualizować oprogramowanie. Upewnij się,
że podczas procesu aktualizacji urządzenie
znajduje się w zasięgu komputera.
Informacje o baterii
 ostrzeżenie
Ten produkt jest zasilany przez baterię
litowo-jonową. Należy zapoznać się
z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym
ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
37
Załącznik
Deklaracja zgodności
Czas
działania
baterii*
Korzystanie z urządzenia
Forerunner
1 tydzień
Ćwiczysz 30 minut dziennie
z włączonym odbiornikiem GPS.
Przez pozostały czas urządzenie
Forerunner działa w trybie
oszczędzania energii.
Do 2 tygodni
Przez cały czas korzystasz
z urządzenia Forerunner w trybie
oszczędzania energii.
Do 8 godz.
Ćwiczysz z włączonym przez cały
czas odbiornikiem GPS.
*Rzeczywisty czas działania całkowicie
naładowanej baterii zależy od tego, przez
ile czasu używany jest odbiornik GPS,
podświetlenie i tryb oszczędzania energii.
Ekstremalnie niskie temperatury również
skracają czas działania baterii.
Firma Garmin niniejszym deklaruje, że
ten produkt spełnia zasadnicze wymagania
dyrektywy 1999/5/WE i inne określone
w niej warunki. Treść deklaracji
zgodności można znaleźć na stronie
www.garmin.com/compliance.
Umowa licencyjna na
oprogramowanie
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA FORERUNNER
410 OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA
NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z UMOWĄ.
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej
„Garmin”) udzielają użytkownikowi ograniczonej
licencji na użytkowanie oprogramowania urządzenia
(„Oprogramowanie”) w formie binarnego pliku
wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy
Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
Oprogramowanie jest własnością firmy Garmin
i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest chronione
prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami
ochrony praw autorskich. Użytkownik przyjmuje
38
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Załącznik
do wiadomości, że struktura, organizacja i kod
Oprogramowania stanowią cenną tajemnicę
handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy oprogramowania
pozostaje cenną tajemnicą handlową firmy Garmin
i/lub jej zewnętrznych dostawców. Użytkownik
zgadza się nie dekompilować, dezasemblować,
modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji
do formy możliwej do odczytu w części lub
w całości. Użytkownik zgadza się nie tworzyć
żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie
eksportować ani reeksportować Oprogramowania
do żadnego kraju niezgodnie z ustawą o kontroli
eksportu obowiązującą w Stanach Zjednoczonych
lub w innych odnośnych krajach.
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
39
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązanie/odpowiedź
Ramka nie reaguje na dotyk.
Odblokuj ramkę: naciśnij jednocześnie enter i quit. Naciskaj mocno ramkę,
aby uzyskać najlepsze rezultaty. Dotykaj pierścienia zewnętrznego ramki, a nie
wewnętrznego, który znajduje się bliżej tarczy zegarka.
Urządzenie w ogóle nie
odbiera sygnału z satelitów.
Dotknij i przytrzymaj GPS. Upewnij się, że dla opcji GPS jest ustawione Wl.
Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz i oddal się od wysokich budynków i drzew.
Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Wskazania stanu wyczerpania Całkowicie rozładuj baterię urządzenia, a następnie całkowicie ją naładuj (bez
baterii są niedokładne.
przerywania ładowania).
Podczas parowania ustaw się w odległości co najmniej 10 m od innych akcesoriów
Czujnik tętna, czujnik na nogę ANT+. Podczas parowania umieść urządzenie w zasięgu czujnika (w odległości nie
lub czujnik GSC 10 nie chcą
większej niż 3 m). Uruchom ponownie wyszukiwanie akcesoriów (patrz strona 31).
się sparować z urządzeniem. Upewnij się, że akcesorium przesyła dane (np. czujnik tętna musi być założony).
Jeśli problem się powtarza, wyjmij baterię. Odczekaj 30 sekund i włóż nową baterię.
Dane dotyczące tętna są
niedokładne.
Patrz strona 32.
W urządzeniu brak niektórych
danych.
Urządzenie nadpisuje najstarsze dane, jeśli nie zostaną one przesłane do komputera.
Regularnie przesyłaj dane, aby uniknąć ich utraty.
40
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Załącznik
Tabele stref tętna
% maks. tętna lub tętna Obserwowany wysiłek fizyczny
spoczynkowego
Korzyści
1
50–60%
Spokojne, lekkie tempo, rytmiczny oddech
Trening dla początkujących
poprawiający wydolność oddechową,
zmniejsza obciążenie
2
60–70%
Wygodne tempo, trochę głębszy oddech,
możliwe prowadzenie rozmów
Podstawowy trening poprawiający
wydolność sercowo-naczyniową,
dobre tempo do odrobienia formy
3
70–80%
Średnie tempo, trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona wydolność oddechowa,
optymalny trening poprawiający
wydolność sercowo-naczyniową
4
80–90%
Szybkie, trochę męczące tempo, szybki
oddech
Zwiększona wydolność i próg
beztlenowy, większa prędkość
5
90–100%
Bardzo szybkie tempo, nie do utrzymania
przez dłuższy czas, ciężki oddech
Wydolność beztlenowa i mięśniowa,
zwiększona moc
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
41
Indeks
Indeks
A
akcesoria 5, 28, 31–36
aktualizacja oprogramowania 37
aktualizowanie
oprogramowania 37
aktualny czas 5
aktywności 22
alarmy 26
Autookrążenie 11
Autopauza 10
B
bateria
informacje 37
ładowanie 4
C
cele 22
Czas2 27
czujniki, parowanie 5
czujnik na nogę 35
kalibrowanie 35, 36
czujnik tętna 5, 32
bateria 34
porady 32
czyszczenie urządzenia
Forerunner iv
42
D
dane, przesyłanie 8
dane, wysyłanie 29
dźwięki 28
G
Garmin Connect iii, 37
Garmin Training Center iii
GPS 19, 20, 24
GSC 10 36
H
historia 21
przesyłanie 8
usuwanie 21
wyświetlanie 22
I
identyfikator urządzenia 28
ikony 32
ikony stanu 32
J
jasność 28
jednostki 28
jednostki prędkości 12
język 28
K
kalibrowanie
czujnik na nogę 35
czujnik rowerowy
(GSC 10) 36
kalorie 24
kontrast ekranu 28
kursy 17
usuwanie 18
N
nachylenie 24
O
oprogramowanie, pobieranie iii, 7
P
pamięć USB ANT Stick 8
parowanie
czujnik tętna 6
komputer 7
parowanie czujników 5
parowanie z komputerem 7, 29
pobieranie oprogramowania 7
podsumowanie 22
podświetlenie 28
pola danych 23
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
Indeks
pola danych czasu 23
pola danych dystansu 24
pola danych rytmu 25
pola danych szybkości 25
pola danych wysokości 26
połączenie z komputerem 8
pozycje 19
proste treningi 14
przesyłanie danych 8
punkty trasy, patrz pozycje
R
ramka 2
ramka dotykowa 1
rejestracja produktu iii
resetowanie urządzenia
Forerunner 37
rozwiązywanie problemów 40
S
sterowniki USB 7
strefy, tętno 33
strona satelitów 19
sygnały satelitarne 5
T
tempo 12
tętno
pola danych 25
strefy 33
trening 10
treningi 13
interwałowe 15
proste 14
zaawansowane 16
trening interwałowy 15
tryb oszczędzania energii 3
tryb sportowy 10
V
Virtual Partner 12, 17
W
wersja oprogramowania 28
wszystkie dane, usuwanie 37
wyłączanie 3
wymuszone wysyłanie 29
wysyłanie wszystkich danych 29
Z
zaawansowane treningi 16
zanurzenie w wodzie iv
U
USB, sterowniki 7
ustawienia czasu 27
usuwanie
biegi 21
historia 21
kursy 18
okrążenia 21
zaawansowane treningi 17
usuwanie wszystkich danych 37
Podręcznik użytkownika urządzenia Forerunner 410
43
Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) są zawsze
dostępne na stronie internetowej firmy Garmin pod adresem www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tajwan
www.garmin.com
Wrzesień 2010
Numer katalogowy 190-01274-40 Rev. A
Wydrukowano na Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising