Garmin | Forerunner® 405CX | Garmin Forerunner® 405CX verkorte handleiding

Garmin Forerunner® 405CX verkorte handleiding
verkorte handleiding
FORERUNNER® 405CX
GPS-SPORTHORLOGE MET DRAADLOZE SYNCHRONISATIE
Waarschuwing: dit product bevat een lithium-ionbatterij die niet kan
worden vervangen. Raadpleeg de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor belangrijke veiligheidsinformatie over de batterij.
Waarschuwing: raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt. Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie
in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
Stap 1: de aanraakring
gebruiken
De zilveren ring rond het horloge heeft
meerdere functies.
Drukken en slepen (schuiven): draai
de ring rond om door de menuopties te
bladeren of om waarden te verhogen of
te verlagen.
Drukken: druk kortstondig met een
vinger op de ring om een item te
selecteren, een menuoptie in of uit te
schakelen of een andere pagina weer
te geven.
Ingedrukt houden: houd een van de
vier labels op de ring ingedrukt om een
andere modus te activeren.
Indrukken met twee vingers: druk
met twee vingers op de ring om de
schermverlichting in te schakelen.
Forerunner 405CX Verkorte handleiding
Drukgebieden en knoppen van
de ring
➊
➎
➋
➍
➏
➌
➊ time/date: houd dit ingedrukt om
de modus Tijd/datum te activeren.
➋ GPS: houd dit ingedrukt om de
modus GPS te activeren.
➌ menu: houd dit ingedrukt om de
menupagina te openen.
➍ training: houd dit ingedrukt om
➎ start/stop/enter:
• Indrukken om de timer te starten of
te stoppen in de modus Training.
• Indrukken om een selectie te
maken.
• Indrukken om de spaarstand uit te
schakelen.
➏ lap/reset/quit:
• Indrukken om een nieuwe ronde te
beginnen in de modus Training.
• Ingedrukt houden om de timer
opnieuw in te stellen in de modus
Training.
• Indrukken om een menu of pagina
af te sluiten.
• Indrukken om de spaarstand uit te
schakelen.
de modus Training te activeren.
Forerunner 405CX Verkorte handleiding
Tips voor de ring
• Druk stevig op de ring.
• Druk aan de buitenzijde op de
ring (bij de tekst), en niet aan de
binnenzijde bij het horlogeglas.
• Selecteer één item per keer met
de ring.
• Houd uw vinger niet op de ring als
u deze gebruikt.
• Draag geen dikke handschoenen
tijdens het gebruik van de ring.
• Als de ring nat is, droogt u deze af
voordat u deze gebruikt.
De ring vergrendelen
Druk tegelijkertijd op enter en quit
om te voorkomen dat de ring reageert
als deze per ongeluk wordt ingedrukt
(door vocht of onbedoeld botsen).
Als u de ring wilt ontgrendelen,
drukt u opnieuw tegelijkertijd op
enter en quit.
Spaarstand
Na een periode zonder activiteit wordt
de spaarstand van de Forerunner
geactiveerd. De Forerunner is niet
actief als de timer niet loopt, u niet
naar een bestemming navigeert en de
navigatiepagina niet is geopend en als
u niet op de knopjes of op de ring hebt
gedrukt.
In de spaarstand wordt de tijd weergegeven, kunt u de schermverlichting
inschakelen en de ANT+™-computerverbinding gebruiken. Als u de
spaarstand wilt beëindigen, drukt
u op enter of quit.
Forerunner 405CX Verkorte handleiding
Stap 2: de batterij
opladen
De Forerunner wordt uitgeschakeld
geleverd om de batterij te sparen.
Laad de Forerunner gedurende
minimaal 3 uur op voordat u deze
gaat gebruiken.
Opmerking: u voorkomt
corrosie door de contactpunten
en de omringende delen vóór het
opladen grondig af te drogen.
TIP: de Forerunner kan niet worden
opgeladen als de temperatuur lager
dan 0 °C of hoger dan 50 °C is.
De Forerunner opladen:
1. Sluit de USB-connector van de
laadclipkabel aan op de netadapter.
2. Steek de netadapter in een
stopcontact.
3. Breng de contactpunten van
de laadclip op één lijn met de
contactpunten aan de achterkant
van de Forerunner.
Forerunner 405CX Verkorte handleiding
Contactpersonen
4. Bevestig de laadclip stevig op de
Forerunner.
Laadclip
Hoe lang de batterij meegaat als deze
volledig is opgeladen, is afhankelijk
van het gebruik. Met een volledig
opgeladen batterij kunt u de Forerunner
met GPS maximaal 8 uur gebruiken.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor
meer informatie.
Stap 3: uw Forerunner configureren
De eerste keer dat u de Forerunner gebruikt, volgt u de aanwijzingen op het scherm
om met de ring te leren werken, uw gebruikersprofiel in te stellen en de Forerunner
te configureren.
Tabel met activiteitsklassen
Trainingsomschrijving
Trainingsfrequentie
Trainingstijd per week
0
Geen training
-
-
1
Af en toe, lichte training
Een keer per twee
weken
Minder dan 15 minuten
Een keer per week
Circa 30 minuten
2 tot 3 keer per week
Circa 45 minuten
2
3
4
Regelmatige training
15 tot 30 minuten
5
45 minuten tot 1 uur
6
1 tot 3 uur
7
8
9
10
Dagelijkse training
3 tot 5 keer per week
3 tot 7 uur
Bijna dagelijks
7 tot 11 uur
Dagelijks
11 tot 15 uur
Meer dan 15 uur
Tabel met activiteitsklassen geleverd door Firstbeat Technologies Ltd., waarvan delen zijn gebaseerd op
Jackson et al. Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing. Medicine and Science in
Sports & Exercise 22:863:870, 1990.
Forerunner 405CX Verkorte handleiding
De Forerunner gebruikt uw gebruikersprofiel om uw calorieverbruik te
berekenen. Selecteer 0-10 met behulp
van de tabel op pagina 6 om uw
activiteitsklasse in te stellen.
Als u een ANT+ -hartslagmeter
gebruikt, kiest u Yes tijdens de
configuratie om de verbinding
tussen de hartslagmeter en de
Forerunner tot stand te brengen.
Zie stap 5 voor meer informatie.
Stap 4: satellietsignalen
ontvangen
Voordat u de tijd kunt instellen en de
Forerunner kunt gaan gebruiken, dient
u GPS-satellietsignalen te ontvangen.
Het kan enkele minuten duren voordat
u signalen ontvangt.
Opmerking: houd GPS
ingedrukt als u de GPS-ontvanger
wilt uitschakelen om de Forerunner
binnenshuis te gebruiken. Selecteer
Off voor GPS.
Forerunner 405CX Verkorte handleiding
Opmerking: in de spaarstand
kunt u geen satellietsignalen
ontvangen. Als u de spaarstand
wilt uitschakelen, drukt u op enter
of quit.
1. Ga naar buiten naar een open
gebied. U krijgt de beste ontvangst
wanneer de antenne van de
Forerunner naar de lucht is gericht.
Antennelocatie
2. Houd training ingedrukt om de
modus Training te activeren.
3. Blijf stilstaan totdat de pagina voor
het zoeken van de satellieten niet
meer wordt weergegeven.
Als u satellietsignalen ontvangt, wordt
het pictogram (GPS) weergegeven
op de pagina’s van de modus Training.
Stap 5: de hartslagmeter
(optioneel) koppelen
Schuifje
Sleuf
Hartslagmeterband
Hartslagmeter (vooraanzicht)
Elektroden
Hartslagmeter (achteraanzicht)
Als u de hartslagmeter de eerste
keer aan de Forerunner koppelt,
dient u 10 meter afstand van andere
hartslagmeters te houden.
De hartslagmeter is stand-by en
klaar om gegevens te verzenden.
Zorg ervoor dat de hartslagmeter
rechtstreeks in contact is met uw
huid vlak onder uw borstbeen. De
band moet strak genoeg zitten om
niet te verschuiven tijdens het
hardlopen.
1. Steek een van de schuifjes op
de band door de sleuf in de
hartslagmeter. Druk het schuifje
vast.
2. Bevochtig beide elektroden aan de
achterzijde van de hartslagmeter
om een goede verbinding tussen
uw borst en de zender tot stand te
brengen.
3. Bind de band om uw borst en sluit
deze aan op de andere zijde van
de hartslagmeter.
Opmerking: het Garmin-logo
dient niet op de kop te worden
weergegeven.
4. Druk op quit of enter om de
spaarstand uit te schakelen.
5. Zorg dat de Forerunner zich binnen
drie meter van de hartslagmeter
bevindt. Het hartslagpictogram
wordt op de pagina’s van de modus
Training weergegeven.
Forerunner 405CX Verkorte handleiding
Stap 6: ga op pad!
1. Houd training ingedrukt.
2. Druk op start om de timer te
starten.
3. Druk na afloop van het hardlopen
op stop.
4. Houd reset ingedrukt om uw
gegevens op te slaan en de
timer opnieuw in te stellen.
Stap 7: gratis software
downloaden
Met behulp van ANT Agent™ kunt
u de Forerunner samen gebruiken
met Garmin Connect™, een op het
web gebaseerd trainingsprogramma,
en Garmin Training Center®, een
trainingsprogramma op de computer.
Stap 8: uw computer aan
de Forerunner koppelen
Opmerking: voordat u de
USB ANT Stick™ op uw computer
aansluit, moet u de software
downloaden zoals uitgelegd
in stap 7, zodat de benodigde
USB- stuurprogramma’s worden
geïnstalleerd.
1. Sluit de USB ANT Stick™ aan op
een beschikbare USB-poort op de
computer.
2. Zorg dat de Forerunner zich binnen
3 meter van uw computer bevindt.
1. Ga naar www.garmin.com
/forerunner405/owners.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm
om ANT Agent te downloaden en te
installeren.
Forerunner 405CX Verkorte handleiding
3. Als ANT Agent de Forerunner heeft
gevonden, wordt de toestel-ID
weergegeven en wordt gevraagd
of u de toestellen wilt koppelen.
Selecteer Yes.
4. Op de Forerunner moet hetzelfde
nummer worden weergegeven als
in ANT Agent. Als dit het geval is,
kiest u Yes op de Forerunner om
het koppelingsproces te voltooien.
Stap 9: gegevens
overbrengen naar
uw computer
Gebruik Garmin Connect of Garmin
Training Center om uw gegevens weer
te geven en te analyseren.
De Forerunner resetten
Als de Forerunner is vastgelopen,
dient u deze te resetten. Houd enter en
quit tegelijkertijd ingedrukt totdat het
scherm leeg is (ongeveer 7 seconden).
Uw gegevens en instellingen worden
dan niet gewist.
Zorg dat de Forerunner zich binnen
3 meter van uw computer bevindt.
ANT Agent brengt automatisch
gegevens over tussen de Forerunner
en Garmin Connect of Garmin
Training Center.
Opmerking: als u veel gegevens
hebt, kan dit enkele minuten duren.
Tijdens de gegevensoverdracht zijn
de functies van de Forerunner niet
beschikbaar.
10
Forerunner 405CX Verkorte handleiding
Productregistratie
Vul de onlineregistratie vandaag nog
in zodat wij u beter kunnen helpen! Ga
naar http://my.garmin.com. Bewaar
uw originele aankoopbewijs of een
fotokopie op een veilige plek.
Meer informatie
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor
meer informatie over de functies en
instellingen van de Forerunner.
Waarschuwing: gebruik
de Forerunner niet tijdens het
zwemmen. Als u het horloge tijdens
het zwemmen draagt of gedurende
geruime tijd aan water blootstelt,
kan er kortsluiting optreden,
waardoor u in zeldzame gevallen
een lichte huidverbranding of
irritatie van de huid rondom het
horloge kunt oplopen.
Forerunner 405CX Verkorte handleiding
11
Garmin®, het Garmin-logo, Forerunner®, Dynastream®, Garmin Training Center® en Virtual Partner® zijn
handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en
andere landen. Garmin Connect™, ANT™, ANT Agent™, ANT+™ en USB ANT Stick™ zijn handelsmerken
van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder
de uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Firstbeat en Analyzed by Firstbeat zijn geregistreerde of
ongeregistreerde handelsmerken van Firstbeat Technologies Ltd. Andere handelsmerken en merknamen zijn
het eigendom van hun respectieve eigenaars. Dit product is geproduceerd onder de volgende Amerikaanse
patenten en hun buitenlandse equivalenten. EP1507474 (A1), US7460901, EP1545310 (A1), US7192401 (B2)
en U20080279. WO03099114 (A1) (patent aangevraagd), EP1507474 (A1), US7460901 (B2), WO2004016173
(A1) (patent aangevraagd), EP1545310 (A1) (patent aangevraagd), U20080279 (patent aangevraagd)
De meest recente productinformatie en accessoires vindt u op de website van Garmin op www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB VK
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
Maart 2009
Onderdeelnummer 190-01066-55 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising