Garmin | Forerunner® 405CX | Garmin Forerunner® 405CX Lynstartvejledning

Garmin Forerunner® 405CX Lynstartvejledning
Lynstartvejledning
FORERUNNER® 405CX
GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING
Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan
udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken
med produktet for at få vigtige oplysninger om batterisikkerhed.
Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i
æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Trin 1: Brug af trykringen
Sølvringen omkring urskiven
fungerer som en knap med flere
funktioner.
Tryk og træk (rul): Tryk fingeren på
ringen, og træk den rundt om ringen
for at rulle gennem menuvalgene
eller for at øge eller mindske værdier.
Tryk: Tryk fingeren kort mod
ringen for at foretage et valg,
skifte menuvalg eller skifte side.
Tryk og hold: Hold fingeren på en af
de fire markerede områder på ringen
for at skifte tilstand.
Dobbelttryk: Tryk med to fingre
to steder på ringen for at tænde for
baggrundsbelysningen.
Forerunner 405CX Lynstartvejledning
Trykring Områder og knapper
➊
➎
➋
➍
➏
➌
➊ time/date: Tryk og hold for at
skifte til tilstanden klokkeslæt/dato.
➋ GPS: Tryk og hold for at skifte
til GPS-tilstand.
➌ menu: Tryk og hold for at åbne
menusiden.
➎ start/stop/enter:
• Tryk for at starte/stoppe timeren
i træningstilstand.
• Tryk for at foretage et valg.
• Tryk for at gå ud af
strømsparetilstanden.
➏ lap/reset/quit:
• Tryk for at oprette en ny omgang
i træningstilstand.
• Tryk og hold for at nulstille
timeren i træningstilstand.
• Tryk for at forlade en menu eller
en side.
• Tryk for at gå ud af
strømsparetilstanden.
➍ training: Tryk og hold for at
skifte til træningstilstand.
Forerunner 405CX Lynstartvejledning
Tip til ringen
• Tryk fast på ringen.
• Tryk på den ydre ring med ordene
på, og ikke den inderste ring
omkring urskiven.
• Gør hvert valg på ringen til en
enkeltstående handling.
• Lad ikke en finger hvile på
ringen, mens den er i brug.
• Ringen kan ikke betjenes med
vanter på.
• Hvis ringen er våd, skal den tørres
før brug.
Lås ringen
For at forhindre utilsigtede tryk på
ringen (pga. fugt eller utilsigtede
slag) skal du trykke på enter og quit
samtidigt. Ringen låses op igen ved at
trykke samtidigt på enter og quit.
Strømsparetilstand
Efter nogen tids inaktivitet skifter
Forerunner til strømsparetilstand.
Forerunner bliver inaktiv, hvis
timeren ikke kører, hvis du ikke
navigerer efter en destination og
bruger navigationssiden, og du ikke
har trykket på nogen af knapperne
eller på ringen.
I strømsparetilstand kan man
se klokkeslæt, tænde for
baggrundsbelysningen og bruge
computertilslutningen ANT+™.
Tryk på enter eller quit for at
gå ud af strømsparetilstanden.
Forerunner 405CX Lynstartvejledning
Trin 2: Oplad batteriet
Forerunner leveres med strømmen
afbrudt for at spare på batteriet.
Oplad Forerunner i mindst tre timer
før brug.
bemærk: For at forebygge
korrosion skal du tørre
opladningskontakterne og det
omkringliggende område før
opladning.
Kontakter
4. Sæt opladeren sikkert fast på
oversiden af Forerunner.
TIP: Forerunner kan ikke oplades,
hvis temperaturen er under 0° C
eller over 50° C.
Sådan oplades Forerunner:
1. Sæt USB-stikket fra opladerclip’en i AC-adapteren.
2. Sæt AC-adapter i en almindelig
stikkontakt.
3. Indstil opladerclip’en efter
kontakterne bag på Forerunner.
Forerunner 405CX Lynstartvejledning
Opladerclip
Hvor længe et fuldt opladet batteri
holder afhænger af brugen. Et fuldt
opladet batteri kan holde Forerunner
i gang med GPS i op til 8 timer.
Se brugervejledningen for at få
yderligere oplysninger.
Trin 3: Konfigurer Forerunner
Første gang du anvender Forerunner, skal du følge vejledningen på skærmen for
at lære at bruge ringen, indstille din brugerprofil og konfigurere Forerunner.
Tabel for aktivitetsniveau
Træning
Beskrivelse
Træning Frekvens
Træningstid pr. uge
0
Ingen motion
-
-
1
Lejlighedsvis,
let motion
En gang hver 14. dag
Under 15 minutter
2
3
4
5
6
Regelmæssig
motion og
træning
7
8
9
10
Daglig træning
15 til 30 minutter
En gang om ugen
Ca. 30 minutter
2 til 3 gange om ugen
Ca. 45 minutter
45 minutter til 1 time
1 til 3 timer
3 til 5 gange om ugen
3 til 7 timer
Næsten daglig
7 til 11 timer
Daglig
11 til 15 timer
Mere end 15 timer
Tabellen for aktivitetsniveau er udbudt af Firstbeat Technologies Ltd., og dele af den er baseret
på Jackson et al. Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing. Medicine and
Science in Sports & Exercise 22:863:870, 1990.
Forerunner 405CX Lynstartvejledning
Forerunner anvender din brugerprofil
til at beregne kalorieforbruget. Ved
hjælp af tabellen på side 6 skal
du vælge 0-10 for at angive dit
aktivitetsniveau.
Hvis du bruger en ANT+-pulssensor,
skal du vælge Ja under konfigurationen, så pulssensoren kan parres
(forbindes) med Forerunner. Se
Trin 5 for at få flere oplysninger.
Trin 4: Find
satellitsignaler
For at kunne indstille klokkeslæt og
begynde at anvende Forerunner skal
du modtage GPS-satellitsignaler.
Det kan tage et par minutter at finde
signaler.
Bemærk: GPS-modtageren kan
slukkes for at anvende Forerunner
indendørs ved at trykke på og
holde GPS nede. Vælg Fra til
GPS.
Forerunner 405CX Lynstartvejledning
Bemærk: Det er ikke muligt
at modtage satellitsignaler i
strømsparetilstand. Tryk på
enter eller quit for at gå ud af
strømsparetilstanden.
1. Gå udendørs i et åbent område.
Den bedste modtagelse fås ved
at sikre, at antennen i Forerunner
peger mod himlen.
Antennens
placering
2. Tryk og hold training nede for
at skifte til træningstilstand.
3. Stå stille og bevæg dig ikke,
før siden Lokaliserer satellitter
forsvinder.
Når du modtager satellitsignaler,
vises GPS-ikonet på siderne i
træningstilstand.
Trin 5: Parring af
pulssensoren (valgfri)
Tap
Hul
Pulssensor-rem
Pulssensor (forside)
Elektroder
Pulssensor (bagside)
Når pulssensoren forsøger at oprette
forbindelse til Forerunner første
gang, skal du flytte dig væk (10 m)
fra andre pulssensorer.
Pulssensoren står på standby og er
klar til at sende data. Pulssensoren
skal bæres direkte på huden, lige
under brystbenet.
Den skal sidde så tæt, at den bliver,
hvor den er, under dit løb.
1. Skub en tap på remmen gennem
hullet i pulssensoren. Tryk tappen
ned.
2. Gør begge elektroderne bag på
pulssensoren våde for at sikre en
stærk forbindelse mellem dit bryst
og senderen.
3. Spænd remmen rundt om din
brystkasse, og fastgør den til
den anden side af pulssensoren.
bemærk: Garmin-logoet skal
vende den højre side opad.
4. Tryk på quit eller enter for at gå
ud af strømsparetilstanden.
5. Bring Forerunner inden for
rækkevidde (3 m) af pulssensoren. Ikonet for puls
vises
på siderne for træningstilstand.
Forerunner 405CX Lynstartvejledning
Trin 6: Løb en tur!
1. Tryk og hold training nede.
2. Tryk på start for at starte timeren.
3. Når du er færdig med din løbetur,
skal du trykke på stop.
4. Hold reset nede for at gemme
dine løbedata og nulstille timeren.
Trin 7: Download gratis
software
Med ANT Agent™ kan du bruge
Forerunner sammen med Garmin
Connect™, et webbaseret træningsværktøj, og Garmin Training Center®,
et computerbaseret træningsværktøj.
1. Gå til www.garmin.com
/forerunner405/owners.
2. Følg vejledningen på skærmen
for at downloade og installere
ANT Agent.
Forerunner 405CX Lynstartvejledning
Trin 8: Parring af din
computer og Forerunner
Bemærk: Før USB ANT
Stick™ sluttes til computeren,
skal du downloade software
som beskrevet i Trin 7, så
de nødvendige USB-drivere
installeres.
1. Slut USB ANT Stick™ til en ledig
USB-port på computeren.
2. Placer din Forerunner inden for
din computers rækkevidde (3 m).
3. Når ANT Agent finder Forerunner,
viser ANT Agent et enheds-ID
og spørger, om den skal parres.
Vælg ja.
4. Forerunner bør vise det samme
nummer som ANT Agent. Tryk i
givet fald på ja på Forerunner for
at gennemføre parringen.
Trin 9: Overfør data til
computeren
Placer din Forerunner inden for
rækkevidde (3 m) af computeren.
ANT Agent overfører automatisk
data mellem din Forerunner og
Garmin Connect eller Garmin
Training Center.
Brug Garmin Connect eller Garmin
Training Center til at se og analysere
data.
Nulstilling af Forerunner
Hvis Forerunner låser, kan man
nulstille den. Tryk og hold samtidigt
enter og quit inde, indtil skærmen
bliver tom (ca. 7 sekunder).
Dette sletter ikke dine data eller
indstillinger.
Bemærk: Hvis du har mange
data, kan dette tage et par minutter. Forerunners funktioner er ikke
tilgængelige under dataoverførsel.
10
Forerunner 405CX Lynstartvejledning
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at
gennemføre vores onlineregistrering
i dag. Gå til http://my.garmin.com.
Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert
sted.
Mere information
Du kan finde flere oplysninger
om funktioner og indstillinger til
Forerunner i brugervejledningen.
Advarsel: Forerunner er ikke
beregnet til brug ved svømning.
Svømning eller længerevarende
ophold i vand kan forårsage
kortslutning i enheden, hvilket
i sjældne tilfælde kan medføre
mindre forbrændinger eller
irritation under enheden.
Forerunner 405CX Lynstartvejledning
11
Garmin®, Garmin-logoet, Forerunner®, Dynastream®, Garmin Training Center® og Virtual Partner® er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin
Connect™, ANT™, ANT Agent™, ANT+™ og USB ANT Stick™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.
eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerede eller ikke-registrerede varemærker tilhørende Firstbeat
Technologies Ltd. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Dette produkt er
fremstillet under følgende amerikanske patenter og deres udenlandske modstykker. EP1507474 (A1),
US7460901, EP1545310 (A1), US7192401 (B2) og U20080279. WO03099114 (A1) (anmeldt patent),
EP1507474 (A1), US7460901 (B2), WO2004016173 (A1) (anmeldt patent), EP1545310 (A1) (anmeldt
patent), U20080279 (anmeldt patent)
Se de nyeste produktoplysninger og tilbehør på Garmins websted på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
Marts 2009
Varenummer 190-01066-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising