Garmin | Forerunner® 610 | User manual | Garmin Forerunner® 610 Brugervejledning

Garmin Forerunner® 610 Brugervejledning
FORERUNNER
®
610
brugervejledning
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der
udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne
vejledning hverken helt eller delvist reproduceres,
kopieres, transmitteres, udbredes, downloades
eller gemmes på noget medie uanset formålet uden
udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke
fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse til
download af en enkelt kopi af denne vejledning på
en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til
visning og udskrivning af én kopi af vejledningen
og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den
elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret
og med den betingelse, at enhver uautoriseret
erhvervsmæssig distribution af vejledningen og
eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i denne vejledning kan ændres
uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre
indholdet uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer
eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside
(www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer
og yderligere oplysninger vedrørende brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, Forerunner®, Virtual
Partner®, Auto Pause® og Auto Lap® er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. GSC™, Garmin
Connect™, Virtual Racer™, USB ANT Stick™, ANT™
og ANT+™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.
eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerede
eller ikke-registrerede varemærker tilhørende
Firstbeat Technologies Ltd. New Leaf® er et
registreret varemærke tilhørende Angeion
Corporation. Rettighederne til øvrige varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Introduktion
Indholdsfortegnelse
Introduktion................................... 3
Om batteriet...........................................3
Opsætning af enheden..........................3
Registrering af din enhed......................3
Flere oplysninger...................................3
Taster.....................................................4
Ikoner....................................................4
Lokalisering af satellitsignaler ..............5
Menuoversigt.........................................6
Din træning................................... 7
At løbe en tur.........................................7
Sådan gemmes din løbetur...................8
Indstillinger for løb.................................8
Intervaltræning....................................13
Brugerdefinerede træningsture...........15
Indstillinger for cykeltræning................17
Brugervejledning til Forerunner 610
ANT+-sensorer............................ 18
Parring af dine ANT+-sensorer............18
Pulsmåler............................................19
Fodsensor...........................................21
GSC 10................................................23
Brug af vægten....................................23
Fitnessudstyr.......................................24
Udregning af pulszone........................25
ANT+-sensor Fejlfinding......................26
Historik........................................ 27
Visning af historik................................27
Sletning af historik...............................28
Brug af Garmin Connect......................28
Afsendelse af historik til din
computer .........................................28
Navigation................................... 30
Positioner............................................30
Navigation til en gemt position............30
Navigation tilbage til start....................31
1
Introduktion
Afbrydelse af navigationen..................31
GPS-indstillinger..................................31
Indstillinger................................. 32
Systemindstillinger..............................32
Tidsindstillinger....................................33
Indstilling af din brugerprofil................33
Tilpasning af træningssiderne.............34
Appendiks................................... 39
Specifikationer.....................................39
Om batteriet.........................................40
Batteri til pulsmåleren..........................42
Udskiftning af håndledsremmen..........43
Vedligeholdelse af enheden................44
Opdatering af softwaren med
Garmin Connect...............................45
Fejlsøgning..........................................46
Indeks.......................................... 47
2
Brugervejledning til Forerunner 610
Introduktion
Introduktion
 advarsel
Konsulter altid din læge, inden du starter
eller ændrer et træningsprogram. Se guiden
Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer
i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Om batteriet
 advarsel
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Enheden får strøm fra et indbygget
litiumionbatteri, som du kan genoplades ved
hjælp af vekselstrømsopladeren i æsken med
produktet (side 41).
Brugervejledning til Forerunner 610
Opsætning af enheden
Når du bruger din Forerunner®
første gang, skal du følge
opsætningsvejledningen i Forerunner
610 Lynstartvejledning.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved
at gennemføre vores onlineregistrering i dag.
•
•
Gå til http://my.garmin.com.
Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Flere oplysninger
•
•
•
Gå til www.garmin.com/intosports.
Gå til www.garmin.com/learningcenter.
Gå til http://buy.garmin.com, eller
kontakt din Garmin-forhandler for at
få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
3
Introduktion
Taster
➎
◄
Vælg for at gå tilbage til forrige
side.
Hver tast har flere funktioner.
➊
➋
➎
Ikoner
Et ikon, der ikke blinker, betyder, at
funktionen er aktiv. Et blinkende ikon
betyder, at enheden søger.
GPS er tændt og modtager signaler.
Pulsmåler er aktiv.
➌
➍

➊
POWER/
LIGHT
Hold nede for at tænde og
slukke for enheden.
Vælg for at tænde for
baggrundsbelysningen.
Vælg for at søge efter en
kompatibel vægt.
➋
START/
STOP
Vælg for at starte og stoppe
timeren.
➌
LAP/
RESET
Vælg for at angive en ny
omgang.
Hold nede for at gemme din
løbetur og nulstille timeren.
➍
4
Vælg at vise og skjule menuen.
Fodsensor er aktiv.
Cykelsensor er aktiv.
Uret er i strømsparetilstand (side 40).
Fitnessudstyret er aktiveret.
Tip til berøringsskærm
Forerunner-berøringsskærmen er
forskellig fra de fleste mobile enheder.
Berøringsskærmen er designet til, at
du kan betjene den med din fingernegl.
Berøringsskærmen er optimeret til at undgå
utilsigtet berøring, mens du løber.
BEMÆRK: Du skal bruge et fast tryk eller
bevæge fingeren bestemt, når du vælger
Brugervejledning til Forerunner 610
Introduktion
elementer eller skifter side. Øv dig i at bruge
berøringsskærmen, før du tager ud at løbe.
•
•
•
•
Tryk på berøringsskærmen for at
navigere gennem siderne ➊.
TIP: Du kan også køre din finger hen
over berøringsskærmen.
Før fingeren til venstre for at forlade
strømsparetilstand.
Tryk på berøringsskærmen for at
bekræfte meddelelserne.
Gør hvert valg eller fingerkommando på
berøringsskærmen til en enkeltstående
handling.
Ændring af datafelter
På en vilkårlig træningsside skal du
holde et datafelt nede, indtil det er
markeret.
➊
»
»
Tid
Når du løfter din finger, bliver du bedt
om at vælge et nyt datafelt (side 35).
Lokalisering af
satellitsignaler
Det kan tage 30–60 sekunder at finde
satellitsignaler.
1. Fra ursiden skal du føre fingeren til
venstre for at få vist banneret for
lokalisering af satellitter.
2. Gå udendørs i et åbent område.
3. Vent, mens Forerunner søger efter
satellitter.
Start ikke din aktivitet, før banneret
for lokalisering af satellitter forsvinder.
Klokkeslæt og dato indstilles
automatisk.
»
Pulssensor
Brugervejledning til Forerunner 610
»
Virtual Partner®
»
Ur
5
Introduktion
Menuoversigt
Aktiviteter
Resultat
Valgmuligheder: visning af tempo eller fart, start på ugen, sletning af aktiviteter, nulstilling
af totaler, upload af en aktivitet
Klar til løb
Indstillinger: alarmer, Auto Lap, Auto Pause, automatisk rullefunktion
Virtual Partner
Virtual Racer
Træning: intervaller, brugerdefineret træning
Sportsgren: løb eller cykling
Træningssider: datafelter
Alarm
Pulsmåler: parring, pulszoner
Fodsensor: parring, hastighedskilde, kalibrering
Cykelsensor: parring, kalibrering, hjulstørrelse
Brugerprofil: køn, fødselsår, vægt, højde
System: sprog, toner, skærm, dataoptagelse, GPS, baggrundslys, tid, enheder,
dataoverførsel, gendan standardindstillinger
Hvor er jeg?
Tilbage til Start
positioner
6
Brugervejledning til Forerunner 610
Din træning
Din træning
I dette afsnit beskrives enhedens
træningsfunktioner og indstillinger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grundlæggende om løb (side 7–8)
Alarmer (side 8)
Auto Lap® (side 10)
Auto Pause® (side 11)
Automatisk rullefunktion (side 11)
Virtual Partner® (side 12)
Virtual Racer™ (side 12)
Intervaltræning (side 13)
Brugerdefineret træning (side 15)
Cykeltræning (side 17)
1. Vælg START på timersiden for at starte
timeren ➊.
Historik registreres kun, når timeren er
aktiveret. Distance ➋ og omgangstempo
➌ vises på timersiden.
➋
➊

➌
De viste datafelter er standard. Du kan
tilpasse datafelter (side 35).
2. Når du er færdig med din løbetur, skal
du trykke på STOP.
At løbe en tur
Før du kan registrere historik, skal du
finde satellitsignaler (side 5) eller parre din
Forerunner med en fodsensor (ekstraudstyr)
(side 21).
Brugervejledning til Forerunner 610
7
Din træning
Sådan gemmes din løbetur
Hold RESET nede for at gemme din
løbetur og nulstille timeren.
Indstillinger for løb
Visning af tempo eller fart
1. Vælg
> Opsætning.
2. Vælg Træningssider.
3. Vælg en træningsside, som du vil
tilpasse.
4. Vælg et datafelt, som du vil tilpasse.
5. Vælg Tempo/fart.
6. Vælg typen af tempo- eller fartdata, som
skal vises på træningssiden.
Se side 35 for at få en komplet liste over
tilgængelige datafelter og beskrivelser.
8
Alarmer
BEMÆRK: Alarmer fungerer ikke under
intervaltræning eller brugerdefineret træning.
Du kan bruge alarmer til at træne mod
bestemte mål for tid, distance, kalorier, puls
og kadence.
BEMÆRK: Hvis du vil tænde for
alarmtoner og vibrationer, skal du se side 32.
Indstilling af alarmer for tid, distance og
kalorier
1. Vælg
> Træning > Indstillinger >
Alarmer.
2. Vælg Tid, Distance eller Kalorier.
3. Vælg Til.
4. Vælg Alarm ved, og angiv et tidsrum,
en distance eller et kalorieantal.
Hver gang du når alarmværdien, bipper
enheden og viser en meddelelse.
Brugervejledning til Forerunner 610
Din træning
Indstilling af avancerede alarmer
Hvis du har en pulsmåler, en fodsensor eller
GSC™ 10 som tilbehør, kan du indstille
avancerede alarmer for puls og kadence.
1. Vælg
> Træning > Indstillinger >
Alarmer.
2. Vælg en funktion:
• Vælg Puls for at indstille et
minimum og maksimum for puls i
hjerteslag pr. minut (bpm).
BEMÆRK: Der er flere oplysninger
om pulszoner på side 19.
• Vælg Kadence for at indstille
værdier for høj og lav kadence i trin
pr. minut (spm) eller i omdrejninger
af pedalarmen pr. minut (rpm).
3. Angiv parametrene for dine puls- eller
kadencealarmer.
Brugervejledning til Forerunner 610
Hver gang du kommer over eller under den
angivne værdi for puls eller kadence, bipper
enheden og viser en meddelelse.Indstilling
af alarmer for gåpauser
I nogle programmer indlægges
tidsafhængige gåpauser med regelmæssige
intervaller. F.eks. kan programmet under
en lang løbetur bede dig om at løbe i fire
minutter, derefter gå i 1 minut og til sidst
gentage dette. Auto Lap fungerer korrekt,
når du bruger alarmer for løb/gang.
> Træning > Indstillinger >
1. Vælg
Alarmer.
2. Vælg Løb/gang > Alarm for løb/
gang > Til.
3. Vælg Alarm for løb, og angiv et
tidsrum.
4. Vælg Alarm for gang, og angiv et
tidsrum.
Hver gang du når alarmværdien, bipper
enheden og viser en meddelelse. Alarmerne
9
Din træning
for løb/gang bliver gentaget, indtil du
stopper timeren.
Auto Lap
Standardindstillingen for Auto Lap er Efter
distance, 1 mile eller 1 kilometer.
BEMÆRK: Auto Lap fungerer ikke under
intervaltræning eller brugerdefineret træning.
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge Auto Lap til automatisk
at markere en omgang ved en bestemt
distance. Denne funktion er nyttig, hvis
du vil sammenligne dine præstationer ved
forskellige dele af en løbetur.
> Træning > Indstillinger >
1. Vælg
Auto Lap.
2. Vælg Auto Lap > Efter distance.
3. Vælg Omgang ved, og indtast en
distance.
10
Markering af omgange efter position
Du kan bruge Auto Lap til automatisk
at markere en omgang ved en bestemt
position. Denne funktion er nyttig, hvis
du vil sammenligne dine præstationer på
forskellige dele af en løbetur (f.eks. ved en
lang bakke, eller når du træner spurter).
> Træning > Indstillinger >
1. Vælg
Auto Lap.
2. Vælg Auto Lap > Efter position >
Omgang ved.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Lap kun v/tryk for at aktivere
omgangstælleren, hver gang du
vælger LAP, og hver gang du
passerer en af disse positioner igen.
• Vælg Start og Lap for at aktivere
omgangstælleren ved den GPSposition, hvor du vælger START,
samt ved alle positioner under
løbeturen, hvor du vælger LAP.
Brugervejledning til Forerunner 610
Din træning
•
Vælg Mærke og Lap for at aktivere
omgangstælleren ved en bestemt
GPS-position markeret før løbeturen
(brug Markér position) og ved alle
positioner på løbeturen, hvor du
vælger LAP.
Automatisk pause under din
løbetur
BEMÆRK: Auto Pause fungerer ikke under
intervaltræning eller brugerdefineret træning.
Du kan bruge Auto Pause til automatisk at
sætte timeren på pause, hvis du holder op
med at bevæge dig, eller din hastighed falder
til under en angivet værdi. Denne funktion
er nyttig, hvis der på din løbetur er lyskryds
eller andre steder, hvor du skal sætte farten
ned eller stoppe.
BEMÆRK: Den tid, hvor turen er sat på
pause, gemmes ikke med historikdataene.
2. Vælg en funktion:
• Hvis timeren automatisk skal sættes
på pause, når du holder op med
at bevæge dig, skal du vælge Når
stoppet.
• Hvis timeren automatisk skal sættes
på pause, når din hastighed falder
til under en angivet værdi, skal du
vælge Brugerdefineret fart.
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge den automatiske rullefunktion
til at navigere automatisk gennem alle
siderne med træningsdata, mens timeren
kører.
> Træning > Indstillinger >
1. Vælg
Automatisk rullefunktion >
Automatisk rullefunktion.
2. Vælg Langsom, Medium eller Hurtig.
> Træning > Indstillinger >
1. Vælg
Auto Pause > Auto Pause.
Brugervejledning til Forerunner 610
11
Din træning
Løb med Virtual Partner
Din Virtual Partner er et træningsredskab til
at hjælpe dig med at nå dine mål.
1. Vælg
> Træning > Virtual Partner.
2. Vælg Virtual Partner > Til.
3. Vælg Format, og vælg Fart eller
Tempo.
4. Indtast en værdi for Virtual Partners fart
eller tempo.
5. Vælg Alarm > Til (valgfrit).
6. Løb en tur.
7. Rul til siden Virtual Partner for at se,
hvem der fører.
Virtual Racer
Din Virtual Racer er et træningsredskab
til at hjælpe dig med at forbedre dine
præstationer. Du kan konkurrere med dine
egne aktiviteter eller med en aktivitet, som
er overført fra computeren (side 13). Du kan
for eksempel træne ved at løbe den rigtige
løberute og gemme den i Forerunner. På
løbsdagen kan du konkurrere med dette
træningsløb. Virtual Racer presser dig til
at forbedre dit hidtidige tempo, herunder
på bakker, hvor du har tendens til at løbe
langsommere, og på den sidste sprint mod
mållinjen.
Løb med en Virtual Racer
Inden du kan oprette et løb skal du have
gemt mindst én aktivitet.
1. Vælg
> Træning > Virtual Racer.
2. Vælg Opret nyt løb, og vælg en
aktivitet fra listen.
3. Indtast et navn.
12
Brugervejledning til Forerunner 610
Din træning
4. Vælg løbet.
5. Vælg Start løb.
Indstillinger for Virtual Racer
Vælg
> Træning > Virtual Racer, og
vælg et løb.
•
•
Vis statistik – Viser tid og distance for
den forrige aktivitet.
Indstillinger for løb – Giver dig
mulighed for at redigere løbets navn,
slette løbet og indstille alarmtoner.
Løb imod en aktivitet fra internettet
Du skal have en Garmin Connect-konto
(side 28).
3. Klik på Send til enhed.
> Træning > Virtual Racer
4. Vælg
på enheden.
5. Vælg løbet.
6. Vælg Start løb.
Intervaltræning
Du kan oprette intervaltræning baseret på
distance eller tid. Din brugerdefinerede
intervaltræning gemmes, indtil du opretter
en anden intervaltræning. Åbne intervaller
kan bruges til banetræning, når du løber en
kendt distance og vil holde styr på, hvor
mange intervaller du har færdiggjort.
Før du kan sende en aktivitet til enheden
trådløst, skal du parre Forerunner med din
computer ved hjælp af USB ANT Stick™
(side 29).
1. Par enheden med din computer.
2. Gå til www.garminconnect.com, og find
en aktivitet.
Brugervejledning til Forerunner 610
13
Din træning
Oprettelse af en intervaltræning
1. Vælg
> Træning > Træningsture >
Intervaller.
2. Vælg Rediger træning.
3. Vælg Type, og vælg Tid, Distance eller
Åben.
TIP: Du kan oprette et interval uden fast
sluttid ved at indstille typen til Åben.
4. Indtast en distance eller et tidsinterval.
5. Vælg Type hvil, og vælg Distance, Tid
eller Åben.
6. Indtast en værdi for hvileintervallets
distance eller tid, hvis det er nødvendigt.
7. Vælg antallet af gentagelser.
8. Vælg om nødvendigt Opvarmning >
Ja for at tilføje en opvarmning uden fast
tidsramme til din træning.
9. Vælg om nødvendigt Nedkøling > Ja
for at tilføje en nedkøling uden fast
tidsramme til din træning.
14
Start en intervaltræning
1. Vælg
> Træning > Træningsture >
Intervaller > Start træning.
2. Vælg START.
Hvis der hører en opvarmning til din
intervaltræning, skal du vælge LAP for
at begynde på det første interval.
3. Følg vejledningen på skærmen.
Når alle intervaller er fuldført, vises en
meddelelse.
Stop en intervaltræning
• Du kan til enhver tid vælge LAP for at
stoppe et interval før tid.
• Du kan til enhver tid vælge STOP for at
stoppe timeren.
• Hvis der hører en nedkøling til din
intervaltræning, skal du vælge LAP for
at afslutte intervaltræningen.
Brugervejledning til Forerunner 610
Din træning
Brugerdefinerede
træningsture
Brugerdefinerede træningsture kan indeholde
mål for hvert træningstrin og forskellige
distancer, tider og kalorier. Du kan oprette
brugerdefinerede træninger ved hjælp af
Garmin Connect (side 28) og overføre
dem til Forerunner. Du kan imidlertid også
sammensætte og gemme en brugerdefineret
træningstur direkte på din Forerunner.
Du kan også planlægge træninger ved hjælp
af Garmin Connect. Du kan planlægge
træningsture på forhånd og gemme dem på
din Forerunner.
Brugervejledning til Forerunner 610
Opret en brugerdefineret
træningstur
1. Vælg
> Træning > Træningsture >
Brugerdefineret > Opret ny.
2. Vælg Løb 000 for at redigere navnet på
træningsturen.
3. Vælg Tilføj nyt trin.
4. Vælg Varighed for at angive, hvordan
dette trin skal måles.
Vælg f.eks. Distance for at afslutte
trinnet efter en specifik distance.
Hvis du vælger Åben, kan du afslutte
trinnet under træningsturen ved at vælge
LAP.
5. Vælg Værdi for varighed, og indtast en
værdi, hvis det er nødvendigt.
6. Vælg Mål for at vælge dit mål under
dette trin.
Du kan f.eks. vælge Puls for at
opretholde en stabil puls under dette trin.
7. Vælg en målzone eller indtast et
brugerdefineret interval, hvis det er
nødvendigt.
15
Din træning
Du kan f.eks. vælge en pulszone. Hver
gang du kommer over eller under den
angivne værdi for puls, bipper enheden
og viser en meddelelse.
8. Vælg Hvileomgang > Ja, hvis det er
nødvendigt.
Under en hvileomgang fortsætter
timeren med at køre, og data registreres.
9. Tilføj et trin mere til træningsturen, hvis
det er nødvendigt.
Gentag et brugerdefineret træningstrin
Inden du kan gentage et træningstrin, skal du
have oprettet en træning med mindst ét trin.
1. Vælg Tilføj nyt trin > Varighed.
2. Vælg en funktion:
• Vælg Gentag for at gentage et trin
en eller flere gange.
Du kan f.eks. gentage et 1 km-trin
fire gange.
16
Vælg Gentag indtil for at gentage et
trin i et specifikt tidsinterval.
Du kan f.eks. gentage et 5-minutters
trin i 30 minutter, eller indtil du når
pulszone 5.
3. Vælg Tilbage til trin, og vælg et trin til
gentagelse.
•
Start en brugerdefineret
træningstur
1. Vælg
> Træning > Træningsture >
Brugerdefineret.
2. Vælg en træningstur, og vælg Start
træning.
3. Vælg START.
4. Følg vejledningen på skærmen.
Når alle trin er fuldført, vises en meddelelse.
Brugervejledning til Forerunner 610
Din træning
Stop en brugerdefineret
træningstur
• Du kan til enhver tid vælge LAP for at
afslutte et trin.
• Du kan til enhver tid vælge STOP for at
stoppe timeren.
Sletning af en brugerdefineret
træningstur
1. Vælg
> Træning > Træningsture >
Brugerdefineret.
2. Vælg træning.
3. Vælg Slet træning > Ja.
Afsendelse af træningsture til
enheden
Før du kan sende træningsture til enheden
trådløst, skal du parre Forerunner med din
computer ved hjælp af USB ANT Stick™
(side 28).
1. Tilslut USB ANT Stick til computeren.
2. Gå til www.garminconnect.com, og find
en aktivitet.
3. Følg vejledningen på skærmen.
Brugervejledning til Forerunner 610
Indstillinger for cykeltræning
Mange af træningsfunktionerne i Forerunner
kan anvendes i forbindelse med cykling.
For at få de bedste resultater bør du tilpasse
indstillingerne for cykling.
Ændre sportsgren til cykling
Din Forerunner kan vise data og historik for
din cykeltræning.
1. Vælg
> Træning > Sportsgren >
Indstillinger for cykling > Vis.
2. Vælg Aktuel sportsgren > Cykling.
Når du har ændret sportsgrenen, kan du
konfigurere indstillinger for alarmer, Auto
Lap, Auto Pause og automatisk rullefunktion
for din cykeltræning (side 8–11).
Træning med en cykelsensor
Du kan se flere oplysninger om
GSC™ 10, på side 23.
17
ANT+-sensorer
ANT+-sensorer
Forerunner er kompatibel med følgende
ANT+-tilbehør.
• Pulsmåler (side 19)
• Fodsensor (side 21)
• GSC 10 (side 23)
• Vægt (side 23)
• Fitnessudstyr (side 24)
Du kan finde flere oplysninger om køb af
yderligere tilbehør på http://buy.garmin.com.
Parring af dine ANT+sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage
pulsmåleren på eller installere sensoren. Se
Forerunner 610 Lynstartvejledning eller
vejledningen til tilbehøret.
18
Hvis din Forerunner ikke viser data fra
tilbehøret, skal du muligvis parre tilbehøret
med din Forerunner. Parring er tilslutning af
ANT+™ trådløse sensorer, f.eks. tilslutning
af din fodsensor til en Forerunner. Når
du har parret første gang, genkender din
Forerunner automatisk din fodsensor, hver
gang den aktiveres.
•
•
•
•
Kontroller, at ANT+-sensoren er
kompatibel med din Garmin-enhed.
Bring din Forerunner inden for ANT+sensorens rækkevidde (3 m).
Hold dig 10 m fra andre ANT+-sensorer
under parring.
>
Hvis er slukket, skal du vælge
Opsætning > Pulsmåler > Pulsmåler >
Til > Søg efter ny.
>
Hvis er slukket, skal du vælge
Opsætning > Fodsensor > Fodsensor >
Til > Søg efter ny.
Brugervejledning til Forerunner 610
ANT+-sensorer
•
Hvis er slukket, skal du vælge
>
Opsætning > Cykel sensor > Cykel
sensor > Til > Søg efter ny.
• Hvis du stadig ikke kan parre tilbehøret,
skal du udskifte batteriet i tilbehøret
(pulsmåler, side 42).
Når tilbehøret er blevet parret, vises en
meddelelse, og ikonet for ekstraudstyr
(side 4) vises uden at blinke på skærmen.
Pulsmåler
Indstilling af dine pulszoner
Før du kan tilpasse dine pulszoner, skal du
aktivere pulsmåleren.
Brugervejledning til Forerunner 610
Forerunner bruger dine profildata fra
den første opsætning til at fastsætte dine
pulszoner. For at få de mest nøjagtige
kaloriedata skal du angive din maksimale
puls, din hvilepuls og dine pulszoner.
> Opsætning > Pulsmåler >
1. Vælg
Pulszoner > Baseret på.
2. Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at få vist og redigere
zonerne i slag pr. minut.
• Vælg %maks. for at få vist og
redigere zonerne som en procentsats
af din maksimale puls.
• Vælg %HRR for at få vist og
redigere zonerne som en procentsats
af din hvilepuls.
3. Vælg Maks. puls, og indtast din
maksimale puls.
4. Vælg Hvilepuls, og indtast din
hvilepuls.
19
ANT+-sensorer
Zoneværdierne opdateres automatisk,
men du kan stadig redigere de enkelte
værdier manuelt.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle
og øge deres hjerte-kar-systems styrke og
forbedre deres kondition. En pulszone er et
givet interval af hjerteslag pr. minut.
De fem almindeligt accepterede pulszoner
er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner
baseret på procentdele af den maksimale
puls.
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at
måle og forbedre konditionen ved at forstå
og anvende disse principper.
•
20
•
Træning inden for bestemte pulszoner
kan hjælpe med at forbedre hjerte-/
karsystemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan
forebygge overtræning og nedsætte
risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan
du bruge tabellen (side 25) til at fastsætte
den pulszone, der passer bedst til dine
konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan
du bruge et af de beregningsredskaber, der
findes på internettet. Nogle fitnesscentre og
andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls.
Pulsen er en god indikator for
træningens intensitet.
Brugervejledning til Forerunner 610
ANT+-sensorer
Flere indstillinger for puls
• Pulsalarmer (side 9)
• Udregning af pulszone (side 25)
• Datafelter for puls (side 35)
• Fejlfinding i forbindelse med puls
(side 26)
Fodsensor
Din Forerunner er kompatibel med en
fodsensor. Du kan bruge din fodsensor til
at sende data til din Forerunner, når du
træner indendørs, eller når dit GPS-signal
er svagt eller du mister satellitsignalerne.
Fodsensoren er i standby og klar til at sende
data. Du skal parre din fodsensor med din
Forerunner (side 18).
Efter 30 minutter uden aktivitet slukker
fodsensoren for at spare på batteriet. Hvis
batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse
på din Forerunner.
Brugervejledning til Forerunner 610
Så er der cirka fem timers batterilevetid
tilbage.
Valg af hastighedskilde
Hvis du planlægger at træne udendørs, kan
du indstille Forerunner til at bruge data fra
fodsensoren til beregning af tempoet, i stedet
for at bruge GPS.
> Opsætning > Fodsensor >
Vælg
Hastighedskilde > Fodsensor.
Om kalibrering af fodsensor
Det er valgfrit, om du vil kalibrere
din fodsensor, men det kan forbedre
nøjagtigheden. Der er tre måder at justere
kalibreringen på: distance, GPS og manuelt.
Kalibrering af fodsensor vha. distance
For at få de bedste resultater bør fodsensoren
kalibreres ved at bruge den inderste bane
i en standardomgang. En standardomgang
(2 omgange = 800 m) er mere nøjagtig end
et løbebånd.
21
ANT+-sensorer
1. Vælg
> Opsætning > Fodsensor >
Kalibrer > Distance.
2. Vælg en distance.
3. Vælg START for at begynde
registreringen.
4. Løb eller gå distancen.
5. Vælg STOP.
Kalibrering af fodsensor vha. GPS
Du skal have GPS-signaler for at kunne
kalibrere fodsensoren vha. GPS.
1. Vælg
> Opsætning > Fodsensor >
Kalibrer > GPS.
2. Vælg START for at begynde
registreringen.
3. Løb eller gå ca. 1000 m.
Forerunner giver dig besked, når du er
nået langt nok.
22
Manuel kalibrering af fodsensor
Hvis du synes fodsensordistancen er lidt
for lang eller lidt for kort, når du løber, kan
du justere kalibreringsfaktoren manuelt.
Kalibreringsformlen er den faktiske distance
(brug en standardomgang)/registreret
distance × aktuel kalibreringsfaktor =
ny kalibreringsfaktor. For eksempel,
1600 m/1580 m × 95 = 96,2.
> Opsætning > Fodsensor >
1. Vælg
Kalibreringsfaktor.
2. Juster kalibreringsfaktoren.
Brugervejledning til Forerunner 610
ANT+-sensorer
GSC 10
Kadencedata fra GSC 10 registreres altid.
Hvis der ikke er parret en GSC 10, bruges
GPS-data til at beregne hastigheden og
distancen. Kadence er hastigheden af dine
pedalbevægelser eller "spinning" målt som
antallet af omdrejninger af pedalarmen pr.
minut (rpm). GSC 10 har to sensorer: en for
kadence og en for hastighed.
Kalibrering af cykelsensoren
Før du tilpasser indstillingerne for
cykelsensoren, skal du ændre din sportsgren
til cykling (side 17).
Før du kan kalibrere cykelsensoren, skal den
være korrekt monteret og aktivt registrere
data.
Det er valgfrit, om du vil kalibrere
din cykelsensor, men det kan forbedre
nøjagtigheden. Hvis du vil have specifikke
kalibreringsinstruktioner til din cykelsensor,
skal du se producentens instruktioner.
Brugervejledning til Forerunner 610
> Opsætning > Cykel
1. Vælg
sensor > Kalibrering.
2. Vælg en funktion:
• Hvis du vil bruge GPS til at
bestemme din hjulstørrelse, skal du
vælge Auto.
• Hvis du vil indtaste din hjulstørrelse,
skal du vælge Manuel.
Flere indstillinger for cykling
• Kadencealarmer (side 9)
• Cykeltræning (side 17)
• Kadencedatafelter (side 35)
Brug af vægten
Hvis du har en ANT+-kompatibel vægt, kan
Forerunner læse data fra vægten.
1. Vælg LIGHT.
Der vises en meddelelse, når vægten
findes.
2. Stå på vægten.
23
ANT+-sensorer
Bemærk: Hvis du bruger en vægt,
der måler kropssammensætning, skal du
tage sko og sokker af for at sikre, at alle
kropssammensætningsparametre læses
og registreres.
3. Træd ned fra vægten.
TIP: Hvis der opstår en fejl, skal du
træde ned af vægten og prøve igen.
Om Sportsmand hele livet
Indstillingen for sportsmand hele livet
påvirker forskellige vægtskalaberegninger.
En sportsmand hele livet er en person,
der har trænet intensivt i mange år (med
undtagelse af mindre skader) og har en
hvilepuls på 60 slag pr. minut (bpm) eller
mindre.
24
Fitnessudstyr
ANT+-teknologi forbinder automatisk
din Forerunner og din pulsmåler med
fitnessudstyr, så du kan se din puls på
træningsudstyrets display. Hold øje med
logoet ANT+ Link Here på kompatibelt
fitnessudstyr.
Gå til www.garmin.com/antplus for flere
instruktioner om tilslutning.
Brugervejledning til Forerunner 610
ANT+-sensorer
Udregning af pulszone
Zone
% af maksimal
puls
Opfattet anstrengelse
Fordele
1
50–60%
Afslappet, behageligt tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på begynderniveau;
nedsætter stress
2
60–70%
Behageligt tempo; lidt dybere åndedræt, Grundlæggende kredsløbstræning;
muligt at snakke
pulsen falder hurtigt igen
3
70–80%
Moderat tempo; mere besværligt at
snakke
Forbedret aerob kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80–90%
Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt;
forceret åndedræt
Forbedret anaerob kapacitet og tærskel;
forbedret hastighed
5
90–100%
Sprintertempo, kan ikke opretholdes i
længere tid; besværet åndedræt
Anaerob og muskulær udholdenhed;
øget styrke
Brugervejledning til Forerunner 610
25
ANT+-sensorer
ANT+-sensor Fejlfinding
Problem
Løsning
Jeg har en ANT+-sensor fra Kontroller, at den er kompatibel med Forerunner (www.garmin.com/intosports).
tredjepart.
Jeg har udskiftet batteriet i
mit tilbehør.
Du skal parre sensoren med Forerunner igen (side 18).
Data for puls er unøjagtige
eller sporadiske.
•
•
•
•
•
•
26
Sørg for, at pulsmåleren sidder tæt mod kroppen.
Varm op i 5–10 minutter.
Fugt elektroderne igen. Brug vand, spyt eller elektrodegel.
Rengør elektroderne. Rester af snavs eller sved på elektroderne kan
forstyrre pulssignalerne.
Brug en bomuldstrøje, eller fugt din trøje, hvis det er muligt til din aktivitet.
Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan skabe statisk
elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne.
Gå væk fra kilder til stærke elektromagnetiske felter og visse 2,4-GHz
trådløse sensorer, som kan forstyrre din pulsmåler. Andre forstyrrende
kilder kan være el-ledninger med meget høj spænding, elektriske
motorer, mikrobølgeovne, 2,4-GHz trådløse telefoner og trådløse LANadgangspunkter.
Brugervejledning til Forerunner 610
Historik
Historik
Din Forerunner gemmer træningsdata
baseret på typen af aktivitet, hvilket tilbehør
du har brugt, samt dine træningsindstillinger.
Forerunner kan gemme ca. 180 timers
historik ved almindelig brug. Når
hukommelsen i Forerunner er fuld, vil dine
ældste data blive overskrevet.
Visning af historik
Historikken viser dato, klokkeslæt, distance,
aktivitetstid, kalorier, samt gennemsnit og
maksimum for tempo eller fart. Historikken
kan også vise den gennemsnitlige og
maksimale puls og kadencedata, hvis
du bruger pulsmåler, fodsensor eller
kadencesensor (valgfrit tilbehør).
4. Rul til bunden af siden, og vælg Se
omgange.
5. Før fingeren opad eller nedad for at rulle
igennem omgangene.
Visning af tempo eller fart i
historikken
1. Vælg
> Historik > Indstillinger.
2. Vælg Løb eller Cykling, afhængigt af
hvilken sportsgren, du arbejder med.
3. Vælg Vis tempo eller Vis fart.
Visning af totaler
1. Vælg
> Historik > Totaler.
Din samlede tid og distance bliver vist.
2. Vælg Ugentlig eller Månedlig.
> Historik > Aktiviteter.
1. Vælg
2. Før fingeren opad eller nedad for at se
dine gemte aktiviteter.
3. Vælg en aktivitet.
Brugervejledning til Forerunner 610
27
Historik
Nulstilling af dine totaler
Du kan nulstille de totaler for distance og
tid, som bliver vist på enheden.
Brug af Garmin Connect
BEMÆRK: Denne handling sletter ikke
noget af historikken.
1 Gå til www.garminconnect.com/start.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Vælg
> Historik > Indstillinger >
Nulstil totaler > Ja.
Sletning af historik
Sletning af løbetur
1. Vælg
> Historik > Aktiviteter.
2. Vælg en løbetur.
3. Rul til bunden af siden, og vælg
Slet > Ja.
Sletning af alle aktiviteter
Vælg
> Historik > Indstillinger >
Slet alle aktiviteter > Ja.
28
Garmin Connect er webbaseret software til
lagring og analyse af dine data.
Afsendelse af historik til din
computer
1. Tilslut USB ANT Stick til en USB-port
på din computer.
USB ANT Stick-driverne installeres
automatisk Garmin ANT Agent. Du
kan downloade USB ANT Agent, hvis
driverne ikke installeres automatisk. Gå
til www.garminconnect.com/start.
2. Placer din enhed inden for computerens
rækkevidde (3 m).
3. Vælg Ja.
4. Følg vejledningen på skærmen.
Brugervejledning til Forerunner 610
Historik
Forhindring af dataoverførsel
Du kan forhindre overførsel af data til eller
fra en computer, også en computer, som
enheden er parret med.
> Opsætning > System >
Vælg
Data overførsel > Data overførsel >
Fra.
Brugervejledning til Forerunner 610
29
Navigation
Navigation
Positioner
Visning og lagring af din aktuelle
position
Før du kan vise og gemme din position, skal
du finde satellitsignaler (side 5).
Du kan gemme din aktuelle position, f.eks.
privatadresse eller parkeringssted.
1. Vælg
> Find > Hvor er jeg?.
Dine aktuelle koordinater vises.
2. Vælg Gem.
3. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge
Rediger for at redigere egenskaberne.
Redigering af positioner
1. Vælg
> Find > Positioner.
2. Vælg en placering.
30
3. Vælg Vis position > Rediger.
4. Vælg en attribut.
Du kan for eksempel vælge Rediger
højde for at angive en kendt højde for
positionen.
5. Indtast den nye information.
Sletning af positioner
1. Vælg
> Find > Positioner.
2. Vælg en placering.
3. Vælg Slet position > Ja.
Navigation til en gemt
position
Før du kan navigere til en gemt position,
skal du finde satellitsignaler.
1. Vælg
> Find > Positioner.
2. Vælg en position.
Brugervejledning til Forerunner 610
Navigation
3. Vælg Gå til position.
Kompassiden vises.
For at registrere aktiviteten skal du starte
timeren.
Navigation tilbage til start
Du kan kun navigere til din startposition,
hvis du træner med GPS.
Fra ethvert punkt på turen kan du vende
tilbage til startpunktet. Du skal starte timeren
for at kunne bruge denne funktion.
1. Tryk på STOP for at afslutte din tur,
men undlad at nulstille timeren.
> Find > Tilbage til Start.
2. Vælg
Kompassiden vises. Forerunner angiver
vejen tilbage til startpunktet for din tur.
Afbrydelse af navigationen
Vælg
> Find > Stop navigation.
GPS-indstillinger
Slå GPS fra
Vælg
> Opsætning > System >
GPS > GPS > Fra.
Når GPS er slået fra, kan oplysninger om
fart og distance ikke vises, medmindre
du har en sensor (tilbehør), som sender
oplysninger om fart og distance til enheden
(såsom fodsensoren eller GSC 10). Næste
gang du tænder for enheden, vil den igen
søge efter satellitsignaler.
Siden Satellit
Siden for satellitter viser dine aktuelle
oplysninger om GPS-satellitter. Hvis du vil
have flere oplysninger, skal du gå til
www.garmin.com/aboutGPS.
> Opsætning > System > GPS >
Vælg
Satellitter.
Brugervejledning til Forerunner 610
31
Indstillinger
Indstillinger
Systemindstillinger
Vælg
•
•
•
•
•
32
> Opsætning > System.
Sprog – indstiller enhedens sprog.
Tastetoner – indstiller enheden til at
bruge hørbare tones til tastetryk.
Alarmtoner – indstiller enheden til at
bruge hørbare toner til meddelelser.
Vibrationsalarm – indstiller enheden til
at bruge vibration til meddelelser.
Dataoptagelse – bestemmer, hvordan
enheden registrerer aktivitetsdata.
◦◦ Dataoptagelse – optager
nøglepunkter, hvor du skifter
retning, fart eller puls.
•
•
◦◦ Hvert sekund – optager punkter
hvert sekund. Der oprettes en
meget detaljeret registrering af
din aktivitet. Dette får imidlertid
aktiviteten til at optage meget mere
plads.
GPS – side 31.
Baggrundslys – side 41.
Tilpasning af enhedsindstillinger
Du kan tilpasse måleenhederne for distance,
tempo og fart, højde, positionsformat og
vægt.
> Opsætning > System >
1. Vælg
Enheder.
2. Vælg en indstilling.
3. Vælg en enhed til indstillingen.
Brugervejledning til Forerunner 610
Indstillinger
Tidsindstillinger
Manuel indstilling af tid
Urets klokkeslæt indstilles som standard
automatisk, når Forerunner finder satellitter.
1. Vælg
> Opsætning > System >
Tid > Indstil tid > Manuel.
2. Indtast tiden.
3. Vælg Tidsformat for at vælge mellem
12 timer og 24 timer, hvis det er
nødvendigt.
Indstilling af alarm
1. Vælg
> Opsætning > Alarm.
2. Vælg Alarm > Til.
3. Vælg Tid, og indtast et klokkeslæt.
Tidszoner
Hver gang, du modtager satellitsignaler,
registrerer enheden automatisk tidszonen og
det aktuelle klokkeslæt.
Brugervejledning til Forerunner 610
Indstilling af din brugerprofil
Forerunner anvender de oplysninger, som
du indtaster om dig selv, til at beregne
nøjagtige løbedata. Du kan ændre følgende
oplysninger i brugerprofilen: køn, alder,
vægt og højde.
> Opsætning > Brugerprofil.
1. Vælg
2. Rediger indstillingerne.
Om kalorier
Kalorieforbrug og pulsanalyseteknologi
udbydes og understøttes af Firstbeat
Technologies Ltd. Hvis du vil have flere
oplysninger, skal du gå til
www.firstbeattechnologies.com.
Om Training Effect
Training Effect måler, hvilken indvirkning
en aktivitet har på din aerobe kondition.
Training Effect stiger under aktiviteten.
Efterhånden som aktiviteten skrider frem,
øges Training Effects værdi og fortæller dig
derved, hvordan aktiviteten har forbedret din
kondition. Training Effect bestemmes af din
brugerprofils oplysninger, puls, varighed og
aktivitetens intensitet.
33
Indstillinger
Det er vigtigt at vide, at tallene for Training
Effect (1,0-5,0) kan virke unormalt høje i
forbindelse med dine første løbeture. Der
skal flere aktiviteter til, før enheden kender
din aerobe kondition.
Training
Effect (TE)
Beskrivelse
1,0–1,9
Giver bedre restitution
(korte aktiviteter). Forbedrer
udholdenhed ved længere
aktiviteter (mere end 40 minutter).
2,0–2,9
Vedligeholdelse af din aerobe
kondition.
3,0–3,9
Forbedrer din aerobe kondition,
hvis den gentages som en del af
dit ugentlige træningsprogram.
4,0–4,9
Stor forbedring af din aerobe
kondition, forudsat gentaget 1–2
gange om ugen, med tilstrækkelig
restitutionstid.
5,0
Giver midlertidig overbelastning
med stor forbedring. Træn op
til dette tal med meget stor
forsigtighed. Kræver yderligere
dage til restitution.
34
Training Effect-teknologien udbydes og
understøttes af Firstbeat Technologies Ltd.
Hvis du vil have flere oplysninger, skal du
gå til www.firstbeattechnologies.com.
Tilpasning af
træningssiderne
Du kan tilpasse datafelterne på fire
træningssider.
1. Vælg
> Opsætning > Træning
Sider.
2. Vælg en træningsside.
3. Vælg .
4. Ændr antallet af datafelter, du vil se på
siden.
5. Vælg Aktiveret.
Brugervejledning til Forerunner 610
Indstillinger
6. Vælg ◄.
7. Vælg et datafelt for at redigere det.
8. Vælg en kategori og et datafelt.
Vælg f.eks. Puls > Puls - omgang.
Datafelter
Datafelter med *-symbolet viser engelske
eller metriske måleenheder. Datafelter med
**-symbolet kræver en ANT+-sensor.
Datafelt
Beskrivelse
Distance *
Den tilbagelagte distance med
den aktuelle aktivitet.
Distance –
omgang *
Tilbagelagt distance i den
nuværende omgang.
Distance – sidste
omgang *
Distance i den senest
gennemførte omgang.
Distance tilbage *
Den resterende distance
under en træning, når trinets
varighed er udtrykt som en
distance.
Fart –
gennemsnit *
Gennemsnitlig hastighed for
aktiviteten.
Brugervejledning til Forerunner 610
Datafelt
Beskrivelse
Fart zone *
Det aktuelle interval for
hastighed. Zoner kan indstilles
i Garmin Connect.
Gent. tilbage
Det resterende antal
gentagelser under en træning.
GPSnøjagtighed *
Fejlmargenen for din nøjagtige
position. F.eks. er din GPSposition nøjagtig ned til +/3,66 m (12 fod).
Hastighed *
Aktuel hastighed.
Hastighed –
omgang *
Gennemsnitlig hastighed for
den aktuelle omgang.
Hastighed –
Sidste omgang *
Gennemsnitstempo for den
seneste gennemførte omgang.
35
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Højde *
Højde over eller under havets
overflade.
Omgange
Antal gennemførte omgange.
Kadence **
Ved løb måles kadencen
som trin pr. minut (spm). Ved
cykling måles kadencen som
omdrejninger af pedalarmen
pr. minut (rpm).
Omgangsfartzone *
Interval for hastighed (ti
zoner er tilgængelige) for den
aktuelle omgang.
Omgangstempozone
Interval for tempo (ti zoner er
tilgængelige) for den aktuelle
omgang.
Kadence –
Gennemsnit. **
Gennemsnitlig kadence for
hele din aktuelle aktivitet.
Puls **
Kadence –
omgang **
Gennemsnitlig kadence for
den aktuelle omgang.
Puls i hjerteslag pr. minut
(bpm).
Puls – %HRR **
Kalorier
Antal forbrændte kalorier i alt.
Procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
Kalorier – fedt
Antal forbrændte fedtkalorier
i alt. Kræver en New Leaf®vurdering.
Kalorier tilbage
Det resterende antal kalorier
under en træning, når trinets
varighed er udtrykt som et
bestemt kalorieantal.
Klokkeslæt
Det aktuelle klokkeslæt
baseret på dine tidsindstillinger
(format, tidszone og
sommertid).
36
Brugervejledning til Forerunner 610
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Puls – %Maks. **
Procentdel af maksimale puls.
Sol ned
Puls –
gennemsnit **
Gennemsnitlig puls for hele
den aktuelle aktivitet.
Tidspunktet for solnedgang på
din GPS-position.
Sol op
Puls – gnsn.
%HRR **
Gennemsnitlig procentdel af
heart rate reserve (maksimal
puls minus hvilepuls) for
aktiviteten.
Tidspunktet for solopgang på
din GPS-position.
Stigning
Puls – gnsn.
%Maks. **
Gennemsnitlig procentdel
af den maksimale puls for
aktiviteten.
Beregning af stigning fordelt
på distancen. Hvis du f.eks.
for hver 3 m (10 fod) stigning
(højde) flytter dig 60 m (200
fod) (distance), er din stigning
5 %.
Puls – omgang **
Gennemsnitspuls i aktuel
omgang.
Tempo
Aktuelt tempo.
Puls – omgang
%HRR **
Gennemsnitlig procentdel af
heart rate reserve (maksimal
puls minus hvilepuls) for
omgangen.
Tempo –
gennemsnit
Gennemsnitligt tempo for hele
den aktuelle aktivitet.
Tempo – omgang
Gennemsnitstempo for den
aktuelle omgang.
Puls – omgang
%Maks. **
Gennemsnitlig procentdel
af den maksimale puls for
omgangen.
Tempo – sidste
omgang
Gennemsnitstempo for den
seneste gennemførte omgang.
Tempo zone
Puls tilbage **
Hvor meget du ligger over
eller under pulsmålet under
en træning.
Aktuelt interval for tempo.
Zoner kan indstilles i Garmin
Connect.
Tid
Stopur tid.
Pulszone **
Aktuelt interval for puls (1
til 5). Standardzonerne er
baseret på din brugerprofil,
maksimal puls og hvilepuls.
Retning
Den retning, du bevæger dig i.
Brugervejledning til Forerunner 610
37
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Tid – forløbet
Den samlede tid, som er
registreret. Hvis du f.eks. løber
i 10 minutter, stopper timeren
i 5 minutter og derefter starter
timeren igen og løber i 20
minutter, er den forløbne tid
35 minutter.
Tid – gnsn.
Omgang
Gennemsnitlig tid til at
gennemføre omgange indtil
nu.
Tid – omgang
Tid i den aktuelle omgang.
Tid – sidste
omgang
Den brugte tid på at
gennemføre den seneste
omgang.
Tid tilbage
Den resterende tid i intervallet
eller trinet under en træning.
Training Effect
(TE) **
Aktuel indvirkning (1.0-5.0) på
aerobe kondition (side 33).
38
Tilpasning af kategorien Favoritter
1. Vælg
> Opsætning > Træning
Sider.
2. Vælg en træningsside.
3. Vælg et datafelt for at redigere det.
4. Vælg Favoritter > Rediger favoritter.
5. Vælg et eller flere datafelter.
Brugervejledning til Forerunner 610
Appendiks
Appendiks
Specifikationer
bemærk
Forerunner er vandtæt iht. IEC-standarden
60529 IPX7. Den kan modstå nedsænkning
i 1 meter vand i 30 minutter. Forlænget
nedsænkning kan gøre skade på enheden.
Efter nedsænkningen skal du tørre enheden
af og lade den lufttørre, inden den anvendes
eller oplades.
bemærk: Forerunner er ikke beregnet til
brug ved svømning.
Specifikationer for Forerunner
Kompatibelt
tilbehør
Specifikationer for pulsmåler
Vandtæt
98,4 fod (30 m)
Dette produkt kan ikke sende
pulsdata til din GPS-enhed
under svømning.
Batteri
CR2032, 3 volt, kan udskiftes af
brugeren (side 42)
Batterilevetid
Ca. 4,5 år
(1 time pr. dag)
Driftstemperatur
Fra 23°F til 122°F
(fra -5°C til 50°C)
Bemærk: I koldt vejr skal
du bære passende tøj, så
pulsmålerens temperatur
holdes i nærheden af din
kropstemperatur.
Radiofrekvens/
protokol
2,4 GHz/ANT+ trådløs
kommunikationsprotokol
Specifikationer for Forerunner
Batteri
200 mAh genopladeligt,
litiumion, knapcellebatteri
Batterilevetid
Side 40
Driftstemperaturområde
Fra -4°F til 140°F
(fra -20°C til 60°C)
Radiofrekvens/
protokol
2,4 GHz/ANT+ trådløs
kommunikationsprotokol
Brugervejledning til Forerunner 610
ANT+ trådløs teknologi fungerer
sammen med kompatibel
pulsmåler, fodsensor, GSC 10
og vægt, og sammen med
kompatibelt og fitnessudstyr.
39
Appendiks
Om batteriet
 advarsel
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Batterilevetid på Forerunner
Batterilevetid*
Forerunner-forbrug
1 uge
Du træner 45 minutter om
dagen med GPS. Forerunner
er i strømsparetilstand resten
af tiden.
Op til 4 uger
Du bruger Forerunner i
strømsparetilstand hele tiden.
Op til 8 timer
Du træner med GPS hele tiden.
strømsparetilstanden. Udsættes enheden
for ekstremt kolde temperaturer reduceres
batteriets levetid.
Strømbesparelse
Efter nogen tids inaktivitet skifter
Forerunner til strømsparetilstand, og
vises. Forerunner viser tid og dato, men
tilslutter ikke din ANT+ tilbehør eller bruger
GPS. Før fingeren til venstre for at forlade
strømsparetilstand.
Maksimering af batterilevetiden
Omfattende brug af skærmens
baggrundsbelysning reducerer batteriets
levetid væsentligt.
*Den faktiske batterilevetid for et fuldt
opladet batteri afhænger af, hvor længe
du bruger GPS, baggrundsbelysningen og
40
Brugervejledning til Forerunner 610
Appendiks
Indstilling af baggrundsbelysningen
1. Vælg
> Opsætning > System >
Baggrundslys > Tilstand.
2. Vælg en funktion:
• Vælg Manuel, hvis baggrundslyset
skal aktiveres udelukkende ved brug
af tasten LIGHT.
• Hvis baggrundslyset skal aktiveres
for alle tastetryk og meddelelser,
skal du vælge Taster/alarmer.
Justering af tid til baggrundslyset
slukker
1. Vælg
> Opsætning > System >
Baggrundslys > Timeout.
2. Vælg en kortere timeout for
baggrundslys.
Opladning af Forerunner
 ADVARSEL
Opladningsholderen indeholder en magnet. I
bestemte situationer kan magneter forårsage
interferens i visse medicinske apparater,
f.eks. pacemakere og insulinpumper.
Opbevar opladningsholderen væk fra
sådanne medicinske apparater.
Brugervejledning til Forerunner 610
BEMÆRK
Opladningsholderen indeholder en magnet. I
bestemte situationer kan magneter forårsage
skade på visse elektroniske enheder,
f.eks. harddiske i bærbare computere.
Vær forsigtig når opladningsholderen er i
nærheden af elektroniske enheder.
For at forebygge korrosion skal du tørre
kontakterne og det omgivende område
grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer.
1. Slut USB-enden af kablet til ACadapteren.
2. Sæt AC-adapter i en almindelig
stikkontakt.
3. Indstil kontakterne bag på
Forerunner efter punkterne på
opladningsholderen ➊.
Opladningsholderen er magnetisk og
holder Forerunner på plads.

41
Appendiks
Batteri til pulsmåleren
➊
Når du slutter Forerunner til en
strømkilde, tændes Forerunner, og
opladningsskærmen vises.
 advarsel
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne
batterier,‑ der kan udskiftes af brugeren.
Kontakt din lokale genbrugsstation for
oplysninger om korrekt genanvendelse af
batterierne. Perkloratmateriale – særlig
håndtering kan være nødvendig. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1. Brug en lille stjerneskruetrækker til
at fjerne de fire skruer på modulets
bagside.
2. Fjern dækslet og batteriet.
4. Oplad Forerunner helt.
42
Brugervejledning til Forerunner 610
Appendiks
3. Vent 30 sekunder.
4. Sæt det nye batteri i med den positive
side opad.
Bemærk: Pas på ikke at beskadige
tætningsringen.
5. Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på
plads.
Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren,
skal den parres med enheden igen.
Udskiftning af
håndledsremmen
Du kan købe en håndledsrem af stof
som tilbehør til Forerunner
(http://buy.garmin.com).
➋
➊

BEMÆRK: Smid ikke låsepindene ud.
2. Juster toppen af Forerunner ➌ med
stikket ➍.
➍
➌
1. Brug låsepindsværktøjet ➊ til at fjerne
låsepindene ➋.
➎
Brugervejledning til Forerunner 610
➐
➏
43
Appendiks
3. Indsæt låsepindens spidse ende ➎ for at
fastgøre stikket til Forerunner.
TIP: Tryk låsepinden ind i stikket
med et fast tryk. Brug en solid, stump
genstand, hvis det er nødvendigt.
4. Juster stikket i forhold til løkken ➏ i
håndledsremmen af stof.
5. Indsæt låsepindens spidse ende ➐ for at
fastgøre stikket til løkken.
6. Gentag trin 2-5 for det nederste stik.
Vedligeholdelse af enheden
bemærk
Du må ikke opbevare enheden på steder,
hvor den kan blive udsat for ekstreme
temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Undgå kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Rengøring af enheden
1. Brug en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2. Tør den af.
Rengøring af skærmen
1. Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2. Brug vand, isopropylalkohol eller
brillerens efter behov.
3. Fugt kluden med væsken, og tør
forsigtigt skærmen af.
Vedligeholdelse af pulsmåleren
bemærk
Tag remmen af modulet, før det rengøres.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp
genstand til at betjene berøringsskærmen, da
det kan beskadige den.
Brug ikke en skarp genstand til rengøring af
området mellem skærmen og ringen.
44
Brugervejledning til Forerunner 610
Appendiks
En sammenhobning af sved og salt på
remmen kan reducere muligheden for at
pulssensoren rapporterer nøjagtige data.
•
•
•
Gå til www.garmin.com/HRMcare for at
få detaljerede rengøringsinstruktioner.
Skyl remmen, hver gang den er blevet
brugt.
Vask remmen, hver gang den er blevet
brugt syv gange. Rengøringsmetoden
bestemmes af de symboler, der står på
remmen.
Maskinvask
Håndvask
•
•
Opdatering af softwaren med
Garmin Connect
Før du kan opdatere softwaren til enheden,
skal du parre USB ANT Stick med din
computer (side 28).
1. Tilslut USB ANT Stick til computeren.
2. Gå til www.garminconnect.com.
Hvis der er ny software til rådighed,
vil Garmin Connect bede dig om at
opdatere softwaren.
3. Følg vejledningen på skærmen.
4. Sørg for, at enheden er inden for
computerens rækkevidde (3 m) under
opdateringsprocessen.
Kom ikke remmen i en tørretumbler.
Du kan forlænge levetiden af
pulsmåleren ved at afmontere modulet,
når du ikke bruger den.
Brugervejledning til Forerunner 610
45
Appendiks
Fejlsøgning
Problem
Løsning
Tasterne reagerer ikke.
Hvordan nulstiller jeg
enheden?
1. Hold POWER nede, indtil skærmen bliver tom.
2. Hold POWER nede, indtil skærmen tændes.
BEMÆRK: Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
Jeg vil slette alle brugerdata BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede ‑oplysninger, men den
fra min enhed.
sletter ikke din historik.
1. Sluk for enheden.
2. Tænd for enheden, mens du holder LAP nede.
3. Vælg Ja.
Hvordan nulstiller jeg
enheden til de oprindelige
fabriksindstillinger?
Vælg
Min enhed modtager ikke
satellitsignaler.
1.
2.
Nogle af mine data findes
ikke i historikken.
Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive overskrevet. Du bør
regelmæssigt overføre data til din computer for at undgå tab af data.
Hvor finder jeg oplysninger
om softwareversionen?
> Opsætning > System > Om for at se vigtige softwareoplysninger
Vælg
samt dit enheds-id.
Hvordan skifter jeg
sportsgren hurtigt?
Vælg RESET, mens der ikke bliver vist nogen tid i timeren.
Hvad skal jeg gøre for at få
en New Leaf-vurdering?
Gå til www.newleaffitness.com. Nogle fitnesscentre og andre træningscentre kan
udarbejde en vurdering.
46
> Opsætning > System > Gendan standardindstillinger > Ja.
Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
Stå stille i flere minutter.
Brugervejledning til Forerunner 610
Indeks
Indeks
A
alarm 33
alarmer 8–9
toner og vibrationer 32
ANT+
fejlfinding 26
fitnessudstyr 24
fodsensor 21
parring 18
pulsmåler 19
vægt 23
Auto Lap 10–11
automatisk rullefunktion 11
Auto Pause 11
B
baggrundslys 41
batteri
Forerunner 40
opladning 3, 41
pulsmåler 42
berøringsskærm
rengøring 44
tip 4
brugerprofil 33
C
cykelsensorer 23
satellitsignaler 5, 31
GSC 10 23
D
datafelter 5, 35–38
dataoptagelse 32
distance
alarmer 8
datafelter 35
H
håndledsrem 43
hastighedskilde 21
historik
manglende 46
overføre 28
slette 28
vise 27, 46
højde
datafelter 36
E
enheder 32
F
fart 8, 27, 35
fejlfinding
ANT+-tilbehør 26
Forerunner 46
fitnessudstyr 24
fodsensor 21, 21–22
G
gåpauser 9
Garmin Connect 28
gemme
din aktivitet 8
positioner 30
GPS
indstillinger 33
nøjagtighed 35
Brugervejledning til Forerunner 610
I
igen 8, 27, 37
ikoner 4
intervaltræning 13
K
kadence
alarmer 9
datafelter 36
GSC 10 23
kalibrering
cykelsensorer 23
fodsensor 21–22
kalorie
alarmer 8
datafelter 36
47
Indeks
forbrug 33
koordinater 30
L
litiumionbatteri 3, 39, 40
lokalisering af
satellitsignaler 46
M
markere din position 30
N
navigation
tilbage til Start 31
til positioner 30
New Leaf 36, 46
nulstille
enheden 46
historik for totaler 28
O
opbevare enheden 44
opdatering af softwaren 3
opladning 41
overføre
historik 28
48
P
parring af ANT+-sensorer 18
pause for en aktivitet 11
positioner 30
profil 33
puls
alarmer 9
datafelter 36–37
zoner 19–20
pulsmåler
batteri 42
parring 18
rengøring 44
specifikationer 39
R
registrering af din enhed 3
rydde brugerdata 46
S
satellitsignaler 5, 31, 46
sensorer 18–26
slette
brugerdefineret
træningstur 17
historik 28
positioner 30
software 3, 46
specifikationer 39–40
sportsmand hele livet 24
sprog 32
stigning 37
strømbesparelse 40
svømning 39
T
taster 4
toner 32
tid
alarmer 8
datafelter 37
format 33
indstilling af uret 33
zoner 33
tilbage til Start 31
tilbehør 3, 18–22, 43
toner
alarmer 32
taster 32
træningsture
brugerdefineret 15
interval 13
Training Effect (TE) 38
Brugervejledning til Forerunner 610
Indeks
V
vægt 23
vandtæt 39–40
vedligeholdelse af dine
enheder 44
vibration
alarmer 32
Virtual Partner 12
Virtual Racer 12, 13
Brugervejledning til Forerunner 610
49

www.garmin.com/support
FAQs
Software
(800) 800.1020
(913) 397.8200
Contact
Support
Hvis du vil have de nyeste gratis
softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid, skal du
besøge Garmins hjemmeside på adressen
www.garmin.com.
Product
Documentation
0808 2380000
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe,
Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
+44 (0) 870 8501241
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
November 2012
190-01296-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising