Garmin | Forerunner® 610 | User guide | Garmin Forerunner® 610 Användarhandbok

Garmin Forerunner® 610 Användarhandbok
FORERUNNER
®
610
användarhandbok
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges
i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas
eller lagras i något lagringsmedium i något som
helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt
tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed
tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna
handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift
av en kopia av handboken eller av eventuell
revidering av den, under förutsättning att en sådan
elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även
under förutsättning att all obehörig kommersiell
distribution av handboken eller eventuell revidering
av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan
förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra
eller förbättra sina produkter och att förändra
innehållet utan skyldighet att meddela någon
person eller organisation om sådana ändringar
eller förbättringar. Besök Garmins webbplats
(www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation om användning och drift av
denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, Forerunner®, Virtual
Partner®, Auto Pause® och Auto Lap® är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och
är registrerade i USA och i andra länder. GSC™,
Garmin Connect™, Virtual Racer™, USB ANT
Stick™, ANT™ och ANT+™ är varumärken som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De
här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd av Garmin.
Firstbeat och Analyzed by Firstbeat är registrerade
eller oregistrerade varumärken som tillhör Firstbeat
Technologies Ltd. New Leaf® är ett registrerat
varumärke som tillhör Angeion Corporation. Övriga
varumärken och varunamn tillhör deras respektive
ägare.

Introduktion
Innehållsförteckning
Introduktion................................... 3
Om batteriet...........................................3
Ställa in enheten....................................3
Registrera enheten................................3
Mer information.....................................3
Knappar.................................................4
Ikoner....................................................4
Pekskärmstips.......................................4
Söka satellitsignaler .............................5
Menyöversikt.........................................6
Din träning..................................... 7
Ut och springa.......................................7
Spara löpdata........................................8
Alternativ för Löpning............................8
Intervallpass........................................13
Egna pass...........................................15
Träningsalternativ för Cykel.................17
Forerunner 610 - Användarhandbok
ANT+-sensorer............................ 18
Para ihop dina ANT+-sensorer............18
Pulsmätare..........................................19
Fotenhet..............................................21
GSC 10................................................23
Använda vågen...................................23
Träningsredskap..................................24
Beräkning av pulszon..........................25
ANT+-sensor – Felsökning..................26
Historik........................................ 27
Visa historik.........................................27
Ta bort historik.....................................28
Använda Garmin Connect...................28
Skicka historik till datorn . ...................28
Navigering................................... 30
Positioner............................................30
Navigera till en sparad position...........30
Navigera Tillbaka till start....................31
1
Introduktion
Avbryta navigering...............................31
GPS-inställningar................................31
Inställningar................................ 32
Systeminställningar.............................32
Tidsinställningar...................................33
Ställa in din användarprofil..................33
Anpassa träningssidorna.....................34
Bilagor......................................... 39
Specifikationer.....................................39
Om batteriet.........................................40
Batteri för pulsmätare..........................42
Ladda armbandet................................43
Sköta om enheten...............................44
Uppdatera Forerunner-programvaran
med hjälp av Garmin Connect..........45
Felsökning...........................................46
Index............................................ 47
2
Forerunner 610 - Användarhandbok
Introduktion
Introduktion
 varning
Rådgör alltid med en läkare innan du
påbörjar eller ändrar ett motionsprogram.
Guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, innehåller viktig
information och produktvarningar.
Om batteriet
 varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. Guiden Viktig säkerhetsoch produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, innehåller viktig
information och produktvarningar.
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri
som du kan ladda med den nätadapter
eller USB-kabel som medföljer i
produktförpackningen (sidan 41).
Forerunner 610 - Användarhandbok
Ställa in enheten
När du använder Forerunner® första
gången följer du konfigurationsinstruktionerna i Snabbstartshandbok
för Forerunner 610.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering redan
i dag.
•
•
Gå till http://my.garmin.com.
Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Mer information
•
•
•
Gå till www.garmin.com/intosports.
Gå till www.garmin.com/learningcenter.
Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta din Garmin-återförsäljare
för information om tillbehör och
utbytesdelar.
3
Introduktion
Knappar
Välj för att visa eller dölja
menyn.
➍
Varje knapp har flera funktioner.
➊
➎
➋
◄
Välj för att återgå till
föregående sida.
Ikoner
En ikon som lyser fast innebär att funktionen
är aktiv. En ikon som blinkar innebär att
enheten söker.
➎
GPS är aktiv och tar emot signaler.
➌
➍

➊
POWER/
LIGHT
Håll nedtryckt om du vill slå på
eller stänga av enheten.
Välj för att slå på
bakgrundsbelysningen.
Välj för att söka efter en
kompatibel våg.
➋
START/
STOP
Välj för att starta eller stoppa
tiduret.
➌
LAP/
RESET
Välj för att markera ett nytt
varv.
Håll nedtryckt om du vill spara
din löpning och nollställa
tiduret.
4
Pulsmätaren är aktiv.
Fotenheten är aktiv.
Cykelsensorn är aktiv.
Tidtagaren är i energisparläge
(sidan 40).
Träningsredskap är aktivt.
Pekskärmstips
Forerunner-pekskärmen skiljer sig från de
flesta andra mobila enheter. Pekskärmen har
utformats så att du kan använda den med
din fingernagel. Pekskärmen är optimerad
för att undvika oavsiktlig aktivering när du
springer.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Introduktion
Obs! Du måste trycka eller svepa med fast
tryck för att välja objekt och byta sida. Du
bör träna på att använda pekskärmen innan
du ger dig ut.
•
•
•
•
När du lyfter fingret uppmanas du att
välja ett nytt datafält (sidan 35).
Söka satellitsignaler
Det kan ta 30–60 sekunder att söka
satellitsignaler.
Tryck på pekskärmen om du vill bläddra
genom sidorna ➊.
TIPS: Du kan även svepa med fingret
över pekskärmen.
Svep åt vänster för att avsluta
energisparläget.
Tryck på pekskärmen för att bekräfta
meddelanden.
Gör ett val i taget på pekskärmen eller
svep för en separat åtgärd.
1. Svep åt vänster för att visa ramen för
satellitsökning på tidssidan.
2. Gå utomhus till en öppen plats.
3. Vänta medan Forerunner-enheten söker
efter satelliter.
Påbörja inte aktiviteten förrän ramen för
satellitsökning försvinner. Klockslaget
och datumet ställs in automatiskt.
Byta datafält
På alla träningssidor kan du peka på och
hålla ned ett datafält tills det är markerat.
➊
»
»
Tid
Pulsmätaren
Forerunner 610 - Användarhandbok
»
»
Virtual Partner®
»
Klocka
5
Introduktion
Menyöversikt
Aktiviteter
Totaler
Alternativ: visa tempo eller hastighet, början på veckan, ta bort aktiviteter, återställa
totaler, överföra en aktivitet
Klar för löpning
Alternativ: varningar, Auto Lap, Auto Pause, Auto Scroll
Virtual Partner
Virtual Racer
Träningspass: intervaller, egna pass
Sport: löpning eller cykling
Träningssidor: datafält
Larm
Pulsmätare: para ihop, pulszoner
Fotenhet: para ihop, hastighetskälla, kalibrering
Cykelsensor: para ihop, kalibrering, hjulstorlek
Användarprofil: kön, födelseår, vikt, längd
System: språk, toner, display, datainspelning, GPS, bakgrundsbelysning, tid, enheter,
dataöverföring, återställa standardinställningar
Var är jag?
Tillbaka till start
Positioner
6
Forerunner 610 - Användarhandbok
Din träning
Din träning
Det här avsnittet beskriver funktionerna och
inställningarna för träning i din enhet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Löpning (sida 7–8)
Varningar (sidan 8)
Auto Lap® (sidan 10)
Auto Pause® (sidan 11)
Auto Scroll (sidan 11)
Virtual Partner® (sidan 12)
Virtual Racer ™ (sidan 12)
Intervallpass (sidan 13)
Egna pass (sidan 15)
Cykelträning (sidan 17)
1. Välj START på tidurssidan för att starta
tiduret ➊.
Historiken registreras bara när tiduret är
igång. Din distans ➋ och ditt varvtempo
➌ visas på tidurssidan.
➋
➊

➌
Datafälten som visas är standardfälten.
Du kan anpassa datafält (sidan 35).
2. När du är klar med rundan väljer du
STOP.
Ut och springa
Innan du kan spela in historik måste du
lokalisera satellitsignaler (sidan 5) eller
para ihop din Forerunner med en fotenhet
(sidan 21).
Forerunner 610 - Användarhandbok
7
Din träning
Spara löpdata
Håll RESET nedtryckt om du vill spara
löpningen och nollställa tiduret.
Alternativ för Löpning
Visa tempo eller hastighet
1. Välj
> Inställning.
2. Välj Träningssidor.
3. Välj en träningssida som du vill anpassa.
4. Välj ett datafält som du vill anpassa.
5. Välj Tempo/hastighet.
6. Välj den typ av tempo- eller
hastighetsdata som ska visas på
träningssidan.
En komplett lista över tillgängliga
datafält och beskrivningar finns på
sidan 35.
8
Varningar
Obs! Varningar fungerar inte under
intervallpass eller egna motionspass.
Du kan använda varningar om du vill träna
mot vissa tids-, distans-, kalori-, puls-,
taktmål.
Obs! Information om hur du aktiverar
ljudsignaler för meddelanden finns på
sidan 32.
Ställa in varningar för Tid, Distans och
Kalori
1. Välj
> Träning > Alternativ >
Varningar.
2. Välj Tid, Distans eller Kalorier.
3. Välj På.
4. Välj Varna vid och ange en tid, distans
eller kalorivärde.
Varje gång du når ett varningsvärde avger
enheten en signal och ett meddelande visas.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Din träning
Ställa in avancerade varningar
Om du har ett tillbehör för pulsmätare,
fotenhet eller GSC ™ 10 kan du ställa in
avancerade varningar för puls och takt.
1. Välj
> Träning > Alternativ >
Varningar.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Puls för att ange lägsta
respektive högsta puls i slag per
minut (bpm).
Obs! Mer information om
pulszoner finns på sidan 19.
• Välj Takt för att ange de snabba och
långsamma taktvärdena i steg per
minut (spm) eller trampans varvtal
per minut (rpm).
3. Ställ in parametrarna för dina varningar
för puls eller takt.
Varje gång du överstiger eller faller under
den angivna pulsen eller takten, avger
enheten en signal och ett meddelande visas.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Ställa in varningar för gångrast
Vissa löpningsprogram använder
tidsinställda gångraster vid jämna
mellanrum. Programmet kan t.ex. under en
lång löprunda uppmana dig att löpa i fyra
minuter, gå i en minut och sedan upprepa.
Funktionerna för Auto Lap fungerar på rätt
sätt när du använder varningarna för löp/gå.
> Träning > Alternativ >
1. Välj
Varningar.
2. Välj Löpning/Gång > Varning för
Löpning/Gång > På.
3. Välj Löpningsvarning och ange en tid.
4. Välj Gångvarning och ange en tid.
Varje gång du når ett varningsvärde avger
enheten en signal och ett meddelande visas.
9
Din träning
Varningarna för löpning/gång upprepas tills
du stoppar tiduret.
Auto Lap
Standardinställningen för Auto Lap är Efter
sträcka, 1 mile eller 1 km.
Obs! Auto Lap fungerar inte under
intervall- eller anpassade träningspass.
Markera varv enligt distans
Med varvautomatiken Auto Lap kan du
automatiskt markera vissa distanser under
varvet. Den här funktionen är användbar
vid jämförelse mellan olika delar av en
löprunda.
> Träning > Alternativ > Auto
1. Välj
Lap.
2. Använda Auto Lap > Efter sträcka.
3. Välj Varv vid och ange en sträcka.
10
Markera varv efter position
Med Auto Lap kan du automatiskt markera
varvet på en viss position. Den här
funktionen är användbar när du vill jämföra
prestationer över olika delar av en löpning
(t.ex. en lång backe eller sprintsträckor).
> Träning > Alternativ > Auto
1. Välj
Lap.
2. Välj Auto Lap > Efter position > Varv
vid.
3. Välj ett alternativ:
• Välj Endast varv för att aktivera
varvmätaren varje gång du väljer
LAP och varje gång du passerar
någon av dessa positioner igen.
• Välj Start och varv för att aktivera
varvräknaren på den GPS-position
där du väljer START och på alla
platser under löpningen där du väljer
LAP.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Din träning
•
Välj Markera och varv för att
aktivera varvräknaren vid en viss
GPS-position som märkts ut före
löpningen (använd Markera
position) och på alla platser under
löpningen där du väljer LAP.
Pausa löpningen automatiskt
Obs! Auto Pause fungerar inte under
intervallpass eller anpassade träningspass.
Använd Auto Pause för att pausa tiduret
automatiskt när du stannar eller när din
hastighet faller under ett angivet värde. Den
här funktionen är användbar om det finns
trafikljus eller andra ställen där du måste
sakta ned eller stanna under din löprunda.
Obs! Den pausade tiden sparas inte med
dina historikdata.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Vid stopp om du vill pausa
tiduret automatiskt när du slutar röra
på dig.
• Välj Egen hastighet om du vill
att tiduret pausas automatiskt när
din hastighet faller under ett visst
angivet värde.
Använda Auto Scroll
Använd funktionen för automatisk bläddring
om du vill bläddra automatiskt genom alla
sidor med träningsdata medan tiduret är
igång.
> Träning > Alternativ > Auto
1. Välj
Scroll > Auto Scroll.
2. Välj Sakta, Medelsnabbt eller Snabbt.
> Träning > Alternativ > Auto
1. Välj
Pause > Auto Pause.
Forerunner 610 - Användarhandbok
11
Din träning
Löpa med en Virtual Partner
Din Virtual Partner är ett unikt
träningsverktyg som utformats för att hjälpa
dig att uppnå dina mål.
> Träning > Virtual Partner.
1. Välj
2. Välj Virtual Partner > På.
3. Välj Format och välj Hastighet eller
Takt.
4. Ange ett värde för Virtual Partners
hastighet eller takt.
5. Välj Varning > På (valfritt).
6. Ut och spring.
7. Gå till sidan för Virtual Partner för att se
vem som leder.
Virtual Racer
Din Virtual Racer är ett unikt
träningsverktyg som utformats för att hjälpa
dig att förbättra dina prestanda. Du kan
tävla mot din egen aktivitet eller en som
du har överfört från din dator (sidan 13).
Du kan, t.ex., träna genom att löpa den
verkliga tävlingsrundan och spara den i din
Forerunner. På själva tävlingsdagen kan du
sedan löpa mot den träningsrundan. Virtual
Racer pressar dig att slå din tidigare takt,
inklusive backar där du kanske saktar ned,
och slutspurten till mållinjen.
Löpa med en Virtual Racer
Innan du kan skapa en tävling måste du ha
sparat minst en aktivitet.
1. Välj
> Träning > Virtual Racer.
2. Välj Skapa nytt lopp och välj en
aktivitet i listan.
3. Ange ett namn.
12
Forerunner 610 - Användarhandbok
Din träning
4. Välj loppet.
5. Välj Genomför lopp.
Alternativ för Virtual Racer
Välj
> Träning > Virtual Racer, och
välj ett lopp.
•
•
Visa statistik – Visar tiden och sträckan
för den föregående aktiviteten.
Loppalternativ – Gör att du kan
redigera loppets namn, ta bort loppet och
ställa in larmljud.
Tävla mot en aktivitet på webben
Du måste ha ett Garmin Connect-konto
(sidan 28).
3. Klicka på Skicka till enhet.
> Träning > Virtual Racer på
4. Välj
enheten.
5. Välj loppet.
6. Välj Genomför lopp.
Intervallpass
Du kan skapa intervallpass baserade på
distans eller tid. Ditt eget intervallpass
sparas tills du skapar ett nytt intervallpass.
Öppna intervaller kan användas för att
registrera träningspass när du löper en känd
sträcka, men vill hålla reda på hur många
intervaller du har slutfört.
Innan du kan skicka en aktivitet trådlöst till
din enhet, måste du para ihop Forerunner
med din dator med hjälp av USB ANT
Stick™ (sidan 29).
1. Para ihop enheten med din dator.
2. Gå till www.garminconnect.com och sök
efter en aktivitet.
Forerunner 610 - Användarhandbok
13
Din träning
Skapa ett intervallpass
1. Välj
> Träning > Pass >
Intervaller.
2. Välj Redigera träningspass.
3. Välj Typ och välj Tid, Sträcka eller
Öppet.
TIPS! Om du vill skapa ett öppet
intervall ställer du in värdet till Öppet.
4. Ange en sträcka eller ett
tidsintervallvärde.
5. Välj Vilotyp och välj Sträcka, Tid eller
Öppet.
6. Välj, vid behov, en sträcka eller ett
tidsvärde för vilointervallet.
7. Välj antal repetitioner.
8. Välj, vid behov, Uppvärmning > Ja för
att lägga till en öppen uppvärmning till
ditt pass.
9. Välj, vid behov, Nedvarvning > Ja för
att lägga till en öppen nedvarvning till
ditt pass.
14
Starta ett intervallpass
1. Välj
> Träning > Pass >
Intervaller > Kör träningspass.
2. Välj START.
Om intervallpasset har en uppvärmning
måste du välja LAP för att påbörja
första intervallet.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
När du har slutfört alla intervaller visas ett
meddelande.
Stoppa ett intervallpass
• Välj LAP när som helst för att avsluta
ett intervall.
• Välj STOP när som helst för att stoppa
tiduret.
• Om intervallpasset har en nedvarvning
måste du välja LAP för att avsluta
intervallpasset.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Din träning
Egna pass
Egna pass kan innehålla mål för varje steg
och olika sträckor, tider och kalorier. Du
kan skapa egna träningspass med Garmin
Connect (sidan 28) och överföra dem till
Forerunner-enheten. Du kan även skapa och
spara ett träningspass direkt i Forerunner.
Du kan också schemalägga egna pass med
Garmin Connect. Du kan planera pass i
förväg och lagra dem på din Forerunnerenhet.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Skapa ett eget träningspass
1. Välj
> Träning > Pass > Egna >
Skapa nytt.
2. Välj Löpning 000 för att redigera
namnet på passet.
3. Välj Lägg till nytt steg.
4. Välj Varaktighet om du vill ange hur
steget ska mätas.
Till exempel kan du välja Distans om du
vill avsluta steget efter en viss distans.
Om du väljer Öppet kan du avsluta
steget under passet genom att välja LAP.
5. Välj, vid behov, Varaktighet och ange
ett värde.
6. Välj Mål om du vill välja mål under
steget.
Till exempel kan du välja Puls om du
vill hålla en jämn puls under steget.
7. Du kan, vid behov, välja en målzon eller
ange ett eget intervall.
15
Din träning
Du kan till exempel välja en pulszon.
Varje gång du överstiger eller faller
under den angivna pulsen avger enheten
en signal och ett meddelande visas.
8. Välj, vid behov, Vilosteg > Ja.
Under ett vilosteg fortsätter tiduret att gå
och data registreras.
9. Lägg, vid behov, till ytterligare ett steg i
träningspasset.
Upprepa ett eget passteg
Innan du kan upprepa ett steg i ett
träningspass måste du skapa ett träningspass
med minst ett steg.
1. Välj Lägg till nytt steg > Varaktighet.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Upprepa om du vill upprepa ett
steg en eller flera gånger.
Du kan t.ex. upprepa ett steg på 1
mile 4 gånger.
16
Välj Upprepa tills om du vill
upprepa ett steg under en viss
varaktighet.
Du kan t.ex. upprepa ett steg på 5
minuter i 30 minuter eller tills din
puls uppnår zon 5.
3. Välj Tillbaka till steg och välj det steg
som du vill upprepa.
•
Starta ett eget pass
1. Välj
> Träning > Pass > Egna.
2. Välj ett träningspass och välj sedan Kör
pass.
3. Välj START.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
När du har slutfört alla steg visas ett
meddelande.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Din träning
Stoppa ett eget pass
• Välj LAP när som helst för att avsluta
ett steg.
• Välj STOP när som helst för att stoppa
tiduret.
Träningsalternativ för Cykel
Ta bort ett eget träningspass
1. Välj
> Träning > Pass > Egna.
2. Välj passet.
3. Välj Ta bort träningspass > Ja.
Ändra din sport till cykling
Din Forerunner kan visa data och historik
för din cyklingsträning.
Skicka träningspass till din enhet
Innan du kan skicka träningspass trådlöst
till din enhet, måste du para ihop Forerunner
med din dator med hjälp av USB ANT
Stick™ (sidan 28).
1. Anslut USB ANT Stick till din dator.
2. Gå till www.garminconnect.com och sök
efter en aktivitet.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Många av träningsfunktionerna i
Forerunner kan användas för cykling.
Du uppnår bäst resultat om du anpassar
cyklingsinställningarna.
1. Välj
> Träning > Sport >
Alternativ för cykling > Visa.
2. Välj Aktuell sport > Cykling.
När du har ändrat din sport kan du ange
inställningar för varningar, Auto Lap, Auto
Pause och Auto Scroll för din cykelträning
(sida 8–11).
Träna med en cykelsensor
Information om GSC™ 10 finns på
sidan 23.
17
ANT+-sensorer
ANT+-sensorer
Forerunner är kompatibel med följande
tillbehör för ANT+.
• Pulsmätare (sidan 19)
• Fotenhet (sidan 21)
• GSC 10 (sidan 23)
• Våg (sidan 23)
• Träningsutrustning (sidan 24)
Mer information om hur du köper tillbehör
finns på http://buy.garmin.com.
Para ihop dina ANT+sensorer
Du bör starta pulsmätaren eller installera
sensorn innan du kan para ihop dem.
Se anvisningarna i Snabbstartshandbok
för Forerunner 610 eller på tillbehörets
förpackning.
18
Om Forerunner inte visar data från
tillbehöret kan det hända att du måste para
ihop det med din Forerunner. Att para
ihop betyder att ansluta trådlösa ANT+™sensorer, t.ex. att ansluta din fotenhet till en
Forerunner. Efter att du har parat ihop första
gången känner din Forerunner automatiskt
igen fotenheten varje gång den aktiveras.
•
•
•
•
Kontrollera att ANT+-sensorn är
kompatibel med Garmin-enheten.
Flytta Forerunner inom räckhåll (3 m)
för ANT+-sensorn.
Håll dig på minst 10 m avstånd
från andra ANT+-sensorer under
ihopparningen.
>
Om är av ska du välja
Inställning > Pulsmätare >
Pulsmätare > På > Sök efter ny.
>
Om är av ska du välja
Inställning > Fotenhet > Fotenhet >
På > Sök efter ny.
Forerunner 610 - Användarhandbok
ANT+-sensorer
•
Om är av ska du välja
>
Inställning > Cykelsensor >
Cykelsensor > På > Sök efter ny.
• Om du ändå inte kan para ihop
tillbehöret ska du byta ut tillbehörets
batteri (pulsmätare, sidan 42).
När tillbehöret har parats ihop visas ett
meddelande och den ifyllda tillbehörsikonen
(sidan 4) visas på skärmen.
Pulsmätare
Ställa in dina pulszoner
Innan du kan anpassa dina pulszoner måste
du aktivera pulsmätaren.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Forerunner använder informationen
i din användarprofil från den första
konfigurationen för att fastställa dina
pulszoner. Ange maximal puls, vilopuls och
pulszoner för att få korrekt information om
kaloriförbränningen under aktiviteten.
> Inställning > Pulsmätare >
1. Välj
Pulszoner > Baserade på.
2. Välj ett alternativ:
• Välj BPM för att se och redigera
pulszonerna i hjärtslag per minut.
• Välj % Max. för att se och redigera
pulszonerna som procent av din
maximala puls.
• Välj % HFR för att se och redigera
pulszonerna som procent av din
vilopuls.
3. Välj Max. puls och ange din maximala
puls.
4. Välj Vilopuls och ange din puls under
vila.
19
ANT+-sensorer
Pulszonernas värde uppdateras
automatiskt, men du kan även redigera
varje värde manuellt.
Om pulszoner
Många idrottsmän använder pulszoner till
att mäta och förbättra sin kardiovaskulära
styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut.
De fem mest använda pulszonerna är
numrerade från 1 till 5 efter stigande
intensitet. I allmänhet beräknas pulszoner på
procentandelar av den maximala pulsen.
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du
enklare mäta och förbättra din träning
genom att förstå och tillämpa dessa
principer.
•
20
•
Träning i vissa pulszoner kan hjälpa
dig att förbättra din kardiovaskulära
kapacitet och styrka.
• Genom att känna till dina pulszoner
kan du förhindra att du övertränar och
minska risken för skador.
Om du känner till din maxpuls kan du
använda tabellen (sidan 25) till att fastställa
den bästa pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan du
använda någon av de beräkningsfunktioner
som är tillgängliga på Internet. Vissa gym
och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter
maximal puls.
Din puls är ett bra mått på träningens
intensitet.
Forerunner 610 - Användarhandbok
ANT+-sensorer
Fler alternativ för puls
• Pulsvarningar (sidan 9)
• Pulszonsberäkningar (sidan 25)
• Pulsdatafält (sidan 35)
• Felsöka puls (sidan 26)
Fotenhet
Då återstår ungefär fem timmars batteritid.
Välja hastighetskälla
Om du planerar att träna utomhus kan du
ställa in Forerunner, så att fotenhetsdata
används för att beräkna takten i stället för att
använda GPS.
> Inställning > Fotenhet >
Välj
Hastighetskälla > Fotenhet.
Din Forerunner är kompatibel med
fotenheten. Du kan använda fotenheten
för att skicka data till din Forerunner när
du tränar inomhus, när GPS-signalen är
svag eller när du förlorar satellitsignaler.
Fotenheten är satt i viloläge och klar att
skicka data. Du måste para ihop fotenheten
med din Forerunner (sidan 18).
Om kalibrering av fotenhet
Det är inte nödvändigt att kalibrera
fotenheten men det kan förbättra
noggrannheten. Du kan justera kalibreringen
på tre sätt: avstånd, GPS och manuellt.
Efter 30 minuters inaktivitet stängs
fotenheten av för att spara på batteriet. När
batteriet är svagt visas ett meddelande på din
Forerunner.
För bästa resultat bör fotenheten kalibreras
med hjälp av innerbanan på en löparbana.
En löparbana (2 varv = 800 m) är mer exakt
än ett löpband.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Kalibrera din fotenhet efter sträcka
21
ANT+-sensorer
1. Välj
> Inställning > Fotenhet >
Kalibrera > Sträcka.
2. Välj sedan ett avstånd.
3. Välj START för att börja inspelningen.
4. Spring eller gå sträckan.
5. Välj STOP.
Kalibrera din fotenhet efter GPS
Du måste ha GPS-signaler för att kalibrera
fotenheten med GPS.
1. Välj
> Inställning > Fotenhet >
Kalibrera > GPS.
2. Välj START för att börja inspelningen.
3. Spring eller gå ca 1 000 m.
Forerunner-enheten meddelar dig att du
har färdats tillräckligt långt.
22
Kalibrera fotenheten manuellt
Om fotenhetens avstånd verkar vara något
för högt eller lågt när du springer kan
du justera kalibreringsfaktorn manuellt.
Kalibreringsformeln är faktisk distans
(använd en löparbana)/registrerad distans ×
aktuell kalibreringsfaktor =
ny kalibreringsfaktor. Exempel:
1 600 m/1 580 m × 95 = 96,2.
> Inställning > Fotenhet >
1. Välj
Kalibreringsfaktor.
2. Justera kalibreringsfaktorn.
Forerunner 610 - Användarhandbok
ANT+-sensorer
GSC 10
Taktdata från GSC 10 registreras alltid.
Om det inte finns någon GSC 10 ihopparad
används GPS-data för att beräkna
hastigheten och avståndet. Takten är dina
tramptag mätt enligt vevarmens varvtal per
minut (v/min). Det finns två sensorer på
GSC 10: en för takt och en för hastighet.
Kalibrera cykelsensorn
Innan du anpassar alternativen för
cykelsensorn måste du byta sport till
cykling (sidan 17).
Innan du kan kalibrera din cykelsensor
måste den vara rätt installerad och aktivt
spela in data.
Det är inte nödvändigt att kalibrera
cykelsensorn men det kan förbättra
noggrannheten. Kalibreringsanvisningar
för din cykelsensor finns i tillverkarens
instruktioner.
Forerunner 610 - Användarhandbok
> Inställning > Cykelsensor >
1. Välj
Kalibrering.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Auto om du vill att GPS ska
fastställa hjulstorleken.
• Ange din hjulstorlek genom att välja
Manuellt.
Fler cykelalternativ
• Taktvarningar (sidan 9)
• Cykelträning (sidan 17)
• Taktdatafält (sidan 35)
Använda vågen
Om du har en ANT+-kompatibel våg kan
Forerunner läsa av data från vågen.
1. Välj LIGHT.
Ett meddelande visas när vågen hittats.
2. Ställ dig på vågen.
23
ANT+-sensorer
Obs! Om du använder en våg som
mäter kroppssammansättning ska du
ta av dig skor och strumpor för att
säkerställa att alla parametrar läses av
och registreras.
3. Stig ner från vågen.
TIPS! Om ett fel uppstår stiger du ner
från vågen och försöker igen.
Om Idrottare hela livet
Inställningen Idrottare hela livet påverkar
vissa vågberäkningar. En som har idrottat
hela livet är en person som har tränat
intensivt i många år (utom vid småskador)
och har en vilopuls på högst 60 slag per
minut.
24
Träningsredskap
Med ANT+-teknik kan du automatiskt
ansluta din Forerunner och pulsmätare
till träningsredskap så att du kan visa
dina data på redskapets konsol. Leta efter
logotypen ANT+ Link Here på kompatibla
träningsredskap.
Gå till www.garmin.com/antplus för mer
anslutningsinstruktioner.
Forerunner 610 - Användarhandbok
ANT+-sensorer
Beräkning av pulszon
Zon
% av maxpuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
1
50-60 %
Avslappnat, lätt tempo, rytmisk
andning
Aerobisk träning på nybörjarnivå,
minskar stress
2
60-70 %
Bekvämt tempo, något djupare
andning, konversation möjlig
Grundläggande konditionsträning, bra
återhämtningstempo
3
70-80 %
Måttlig takt, svårare att upprätthålla
konversation
Förbättrad aerobisk kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
4
80-90 %
Snabbt tempo och något obekväm,
tung andning
Förbättrad anaerobisk kapacitet och
gräns, högre hastighet
5
90-100 %
Spurttempo, ohållbart under längre
perioder, ansträngd andning
Anaerobisk och muskulär uthållighet,
ökad styrka
Forerunner 610 - Användarhandbok
25
ANT+-sensorer
ANT+-sensor – Felsökning
Problem
Lösning
Jag har en ANT+-sensor
från en annan tillverkare.
Kontrollera att den är kompatibel med Forerunner (www.garmin.com/intosports).
Jag har bytt batteri i mitt
tillbehör.
Du måste para ihop sensorn med Forerunner igen (sidan 18).
Pulsdata är felaktiga eller
oregelbundna.
•
•
•
•
•
•
26
Se till att pulsmätaren ligger tätt mot kroppen.
Värm upp i 5–10 minuter.
Fukta elektroderna igen. Använd vatten, saliv eller elektrodgel.
Rengör elektroderna. Smuts- och svettrester på elektroderna kan störa
pulssignalerna.
Använd en bomullströja eller fukta tröjan om det är lämpligt för din aktivitet.
Syntettyger som gnids eller slår mot pulsmätaren kan skapa statisk
elektricitet som stör pulssignalerna.
Flytta dig bort från källor till kraftiga elektromagnetiska fält och vissa
trådlösa 2,4 GHz-sensorer, som kan störa pulsmätaren. Störningar kan
orsakas av högspänningsledningar, elmotorer, mikrovågsugnar, trådlösa
2,4 GHz-telefoner och trådlösa nätverksåtkomstpunkter.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Historik
Historik
Forerunner-enheten lagrar data baserat på
typ av aktivitet, de tillbehör som används
och dina träningsinställningar. Forerunnerenheten kan spara cirka 180 timmars historik
vid normal användning. När Forerunnerminnet är fullt skrivs de äldsta data över.
Visa historik
Historiken visar datum, klockslag, distans,
aktivitetstid, kalorier och maximalt tempo
eller hastighet. Historiken kan även visa
genomsnittlig och maximal puls- och
taktdata om du använder en pulsmätare,
fotenhet eller taktsensor (tillbehör).
> Historik > Aktiviteter.
1. Välj
2. Svep uppåt eller nedåt för att visa dina
sparade aktiviteter.
Forerunner 610 - Användarhandbok
3. Välj en aktivitet.
4. Rulla till botten av sidan och välj Visa
varv.
5. Svep uppåt eller nedåt för att bläddra
bland varv.
Visa tempo eller hastighet i
historiken
1. Välj
> Historik > Alternativ.
2. Välj Löpning eller Cykling, beroende
på vilken sport du utövar.
3. Välj Visa tempo eller Visa hastighet.
Visa totaler
1. Välj
> Historik > Totaler.
Din tid och sträcka visas.
2. Välj Vecka eller Månad.
27
Historik
Nollställa dina totaler
Du kan nollställa totalerna för sträcka och
tid som visas på enheten.
Obs! Detta tar inte bort någon historik.
Välj
> Historik > Alternativ >
Nollställ totaler > Ja.
Ta bort historik
Ta bort en löpning
1. Välj
> Historik > Aktiviteter.
2. Välj en löpning.
3. Rulla till botten av sidan och välj Ta
bort > Ja.
Ta bort alla aktiviteter
Välj
> Historik > Alternativ > Ta
bort alla aktiviteter > Ja.
28
Använda Garmin Connect
Garmin Connect är webbaserad programvara
som du använder till att spara och analysera
dina data.
1 Gå till www.garminconnect.com/start.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Skicka historik till datorn
1. Anslut USB ANT Stick till en USB-port
på datorn.
USB ANT Stick-drivrutinerna installerar
automatiskt Garmin ANT Agent. Du kan
hämta USB ANT Agent om drivrutinerna
inte installerar den automatiskt. Gå till
www.garminconnect.com/start.
2. Placera enheten inom räckhåll (3 m) för
datorn.
3. Välj Ja.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Historik
Förhindra dataöverföring
Du kan förhindra överföring av data till eller
från alla datorer, även den ihopparade.
Välj
> Inställning > System >
Dataöverföring > Dataöverföring >
Av.
Forerunner 610 - Användarhandbok
29
Navigering
Navigering
Positioner
Visa och spara and din aktuella
position
Innan du kan spara din position måste du
söka efter satellitsignaler (sidan 5).
Du kanspara din aktuella position, t.ex. ditt
hem eller en parkeringsplats.
1. Välj
> Vart? > Var är jag?.
Dina aktuella koordinater visas.
2. Välj Spara.
3. Välj, vid behov, Redigera för att
redigera egenskaperna.
Redigera positioner
1. Välj
> Vart? > Positioner.
2. Välj en plats.
30
3. Välj Visa plats > Redigera.
4. Välj ett kännetecken.
Välj till exempel Ändra höjd för
att ange en känd höjd över havet för
platsen.
5. Ange ny information.
Ta bort positioner
1. Välj
> Vart? > Positioner.
2. Välj en plats.
3. Välj Ta bort position > Ja.
Navigera till en sparad
position
Innan du kan navigera till en sparad position
måste du söka efter satellitsignaler.
1. Välj
> Vart? > Positioner.
2. Välj en plats.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Navigering
3. Välj Gå till position.
Kompassidan öppnas.
Du måste starta tiduret om du vill spela in
en aktivitet.
Navigera Tillbaka till start
Du kan endast navigera tillbaka till din
startposition om du tränar med GPS.
Du kan när som helst under löprundan
återvända till din startposition. Du måste
starta tiduret för att kunna använda den här
funktionen.
1. Välj STOP under löprundan, men
återställ inte tiduret.
> Vart? > Tillbaka till start.
2. Välj
Kompassidan öppnas. Forerunner
vägleder dig tillbaka till startpositionen
för din löprunda.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Avbryta navigering
Välj
> Vart? > Avbryt navigering.
GPS-inställningar
Stänga av GPS
Välj
> Inställning > System >
GPS > GPS > Av.
När GPS-funktionen är avstängd är data för
hastighet och sträcka inte tillgängliga om
du inte har en tillvalssensor som skickar
hastighets- och sträckdata till enheten
(t.ex. en fotenhet eller GSC 10). Nästa
gång du slår på enheten söker den efter
satellitsignaler igen.
Satellitsida
Satellitsidan visar den aktuella GPSsatellitinformationen. Mer information
finns på www.garmin.com/aboutGPS.
> Inställning > System > GPS >
Välj
Satelliter.
31
Inställningar
Inställningar
Systeminställningar
Välj
•
•
•
•
•
32
> Inställning > System.
Språk – anger Edge-enhetens språk.
Knappljud – anger att enheten
ska använda hörbara toner vid
knapptryckningar.
Larmljud – anger att enheten ska
använda hörbara toner för meddelanden.
Larmvibration – anger att enheten ska
använda vibrationer för meddelanden.
Datainspelning – anger hur enheten
spelar in aktivitetsdata.
◦◦ Smart inspelning – registrerar
nyckelpunkter där du ändrar
riktning, hastighet eller puls.
•
•
◦◦ Varje sekund – registrerar punkter
varje sekund. Detta skapar en
mycket detaljerad post över din
aktivitet, men aktivitetens storlek
ökas väsentligt.
GPS – sidan 31.
Belysning – sidan 41.
Anpassa inställningar för
måttenheter
Du kan anpassa måttenheter för avstånd och
hastighet, höjd, positionsformat och vikt.
1. Välj
> Inställning > System >
Enheter.
2. Välj en inställning.
3. Välj en enhet för inställningen.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Inställningar
Tidsinställningar
Ställa in tid manuellt
Som standard ställs klocktiden in
automatiskt när Forerunner söker efter
satelliter.
> Inställning > System >
1. Välj
Tid > Ställ in tid > Manuellt.
2. Ange tiden.
3. Välj, vid behov, Tidsformat för att välja
mellan 12 timmar och 24 timmar.
Ställa in larmet
1. Välj
> Inställning > Larm.
2. Välj Alarm > På.
3. Välj Tid och ange en tid.
Tidszoner
Varje gång du söker efter satelliter hittar
enheten automatiskt din tidszon och det
aktuella klockslaget.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Ställa in din användarprofil
Forerunner-enheten använder information
som du anger om dig själv för beräkning av
löpdata. Du kan ändra följande information
om användarprofil: kön, ålder, vikt och
längd.
> Inställning >
1. Välj
Användarprofil.
2. Ändra inställningarna.
Om kalorier
Tekniken för kaloriförbrukning och
pulsanalys tillhandahålls av Firstbeat
Technologies Ltd. Mer information finns på
www.firstbeattechnologies.com.
Om Training Effect
Träningseffekten mäter hur träningen
påverkar din kondition. Träningseffekten
ackumuleras under aktiviteten. Under
aktivitetens gång ökar träningseffektens
värde, vilket talar om för dig på vilket sätt
aktiviteten har förbättrat din kondition.
Träningseffekten fastställs med hjälp av din
användarprofilinformation, puls, varaktighet,
och aktivitetens intensitet.
33
Inställningar
Det är viktigt att du känner till att värdena
för träningseffekt (1,0–5,0) kan verka vara
onormalt höga under de första löpningarna.
Det tar flera aktiviteter för att enheten ska
kunna "lära" sig din kondition.
Training
Effect
Beskrivning
1,0-1,9
Underlättar återhämtning (korta
aktiviteter). Förbättrar uthålligheten
vid längre aktiviteter (mer än 40
minuter).
2,0-2,9
Bibehåller din kondition.
3,0-3,9
Förbättrar din kondition om den
upprepas som en del av ditt
veckoträningsprogram.
4,0-4,9
34
Förbättrar väsentligt din kondition
vid upprepning 1-2 gånger per
vecka med tillräcklig tid för
återhämtning.
5,0
Förorsakar tillfällig överbelastning
vid stor förbättring. Träna
mycket försiktigt upp till den här
nivån. Kräver extra dagar för
återhämtning.
Training Effect-tekniken tillhandahålls
och stöds av Firstbeat Technologies Ltd.
Mer information finns på
www.firstbeattechnologies.com.
Anpassa träningssidorna
Du kan anpassa datafälten på fyra
träningssidor.
1. Välj
> Inställning > Träningssidor.
2. Välj en träningssida.
3. Välj .
4. Ändra antalet datafält som ska visas på
den här sidan.
5. Välj Till.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Inställningar
6. Välj ◄.
7. Välj ett datafält för att ändra i det.
8. Välj en kategori och ett datafält.
Välj, t.ex. Puls > Puls - Varv.
Datafält
Datafält med symbolen * visar brittiska eller
metriska enheter. Datafält med symbolen **
kräver en ANT+-sensor.
Datafält
Beskrivning
Grad
Beräkning av stigning under
cykelturen. Exempel: om du
för varje 3 meter (10 fot) du
stiger (höjd) färdas 60 meter
(200 fot), är din grad 5 %.
Hastighet *
Aktuell hastighet.
Hastighet –
medel *
Snitthastighet för aktiviteten.
Datafält
Beskrivning
Hastighet –
sista varv **
Medelhastighet under det
senast slutförda varvet.
Avstånd *
Tillryggalagt avstånd för den
aktuella aktiviteten.
Hastighet –
varv *
Medelhastighet för det
aktuella varvet.
Avstånd – sista
varv *
Avstånd för det senast
slutförda varvet.
Hastighetszon *
Avstånd – varv *
Tillryggalagt avstånd på det
aktuella varvet.
Aktuellt hastighetsintervall.
Zoner kan anges i Garmin
Connect..
Höjd *
Höjd över eller under havet.
GPSnoggrannhet *
Felmarginal för din exakta
position. Exempel: din GPSposition är exakt till inom
+/- 3,6 m (+/- 12 fot).
Forerunner 610 - Användarhandbok
35
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Kalorier
Mängden kalorier som
förbränts.
Puls – medel **
Kalorier från fett
Mängden kalorier från fett
som förbränts. Kräver en
New Leaf® bedömning.
Medelpulsvärde för den
aktuella aktivitetens
varaktighet.
Puls – medel
%HFR **
Kalorier kvar
Visar under träningspasset
de återstående kalorierna
när stegvaraktigheten är
kalorimängd.
Medelprocentandel av
pulsreservens (maxpuls
minus vilopuls) för aktiviteten.
Puls – medel
%Max. **
Medelprocentvärde för
maxpulsen för aktiviteten.
Klocka
Aktuell tid på dagen baserat
på dina tidsinställningar
(format, tidszon och
sommartid).
Puls – varv **
Medelpuls för det aktuella
varvet.
Puls – varv
%HFR **
Snittprocentandel av
pulsreserven (maxpuls minus
vilopuls) för varvet.
Puls – varv
%Max. **
Medelprocentandel av den
maximala pulsen för varvet.
Puls **
Hjärtslag per minut (bpm).
Puls – %HFR **
Procentandel av pulsreserv
(maxpuls minus vilopuls).
Puls – %Max. **
Procentandel av maxpuls.
36
Forerunner 610 - Användarhandbok
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Puls kvar **
Visar under träningspasset
hur mycket under eller över
angiven puls du ligger.
Takt – medel. **
Medeltakt för den aktuella
aktivitetens varaktighet.
Pulszon **
Aktuellt intervall för puls
(1 till 5). Standardzonerna
är baserade på din
användarprofil, maximala
puls och vilopuls.
Takt – varv **
Genomsnittlig takt för det
aktuella varvet.
Tempo
Aktuellt tempo.
Tempo – medel
Medeltempo för den aktuella
aktivitetens varaktighet.
Tempo – sista
varv
Medeltempo under det
senast slutförda varvet.
Tempo – varv
Medeltempo för det aktuella
varvet.
Rep. kvar
De återstående
repetitionerna under ett
träningspass.
Riktning
Riktningen som du rör dig i.
Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat
på din GPS-position.
Tempozon
Aktuellt tempointervall. Zoner
kan anges i Garmin Connect.
Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat
på din GPS-position.
Tid
Stoppurstid.
Sträcka kvar *
Visar under träningspasset
den återstående sträckan
när stegvaraktigheten är
avståndet.
Tid – förfluten
Takt **
För löpning mäts takt i steg
per minut (spm). För cykling
mäts takt i trampningar per
minut (rpm).
Total inspelad tid. Om du,
t.ex. löper i 10 minuter,
stoppar tiduret i 5 minuter
och sedan startar tiduret igen
och löper i 20 minuter, är din
tid 35 minuter.
Tid – medel varv
Genomsnittlig tid för att
slutföra varven hittills.
Forerunner 610 - Användarhandbok
37
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Tid – sista varv
Tid under det senast
slutförda varvet.
Tid – varv
Tid för det aktuella varvet.
Tid kvar
Den återstående tiden i
intervallet eller steget under
ett träningspass.
Training
Effect (TE) **
Aktuell påverkan (1,0-5,0) på
din kondition (sidan 33).
Varv
Antal fullbordade varv.
Varvhastighetszon *
Hastighetsintervall (tio zoner
tillgängliga) för det aktuella
varvet.
Varvtempozon
Tempointervall (tio zoner
tillgängliga) för det aktuella
varvet.
38
Anpassa kategorin Favoriter
1. Välj
> Inställning > Träningssidor.
2. Välj en träningssida.
3. Välj ett datafält för att ändra i det.
4. Välj Favoriter > Ändra favoriter.
5. Välj ett eller flera datafält.
Forerunner 610 - Användarhandbok
Bilagor
Bilagor
Specifikationer för Forerunner
Kompatibla tillbehör
Specifikationer
meddelande
Forerunner är vattentät enligt IEC-standard
60529 IPX7. Den tål att vara nedsänkt i
vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Längre
tider kan leda till att enheten skadas. Efter
nedsänkning måste du torka rent enheten och
sedan blåsa den torr innan du använder eller
laddar den.
Obs! Använd inte Forerunner-enheten när
du simmar.
Specifikationer för Forerunner
Batteri
200 mAh uppladdningsbart
litiumjonbatteri av
knappcellstyp
Batteriets livslängd
Sidan 40
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 °C
(från -4 till 140 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
Forerunner 610 - Användarhandbok
ANT+-trådlös teknik
fungerar med kompatibla
pulsmätare, fotenheter,
GSC 10, vågar och
träningsredskap.
Pulsmätare - Specifikationer
Vattentålighet
30 m (98,4 fot)
Den här produkten sänder inte
pulsdata till GPS-enheten när
du simmar.
Batteri
CR2032, 3 volt, kan bytas av
användaren (sidan 42)
Batteriets
livslängd
Cirka 4,5 år
(vid 1 timmes användning om
dagen)
Drifttemperatur
Från -5 till 50 °C
(från 23 till 122 °F)
Obs! Under kalla förhållanden
bör du ha lämpliga
kläder som hjälper dig att
hålla pulsmätaren nära
kroppstemperaturen.
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
39
Bilagor
Om batteriet
 varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. Guiden Viktig säkerhetsoch produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, innehåller viktig
information och produktvarningar.
Forerunner-enhetens batteritid
Batteritid*
Användning av Forerunner
1 vecka
Du tränar 45 minuter per dag
med GPS. Forerunner-enheten
är i energisparläget resten av
tiden.
också om enheten utsätts för extremt låga
temperaturer.
Energisparläge
Efter en tids inaktivitet växlar Forerunnerenheten till energisparläge och visas.
Forerunner-enheten visar tid och datum, men
är inte ansluten till ANT+-tillbehören och
GPS används inte. Svep åt vänster för att
avsluta energisparläget.
Maximera batteriets användningstid
Omfattande användning av skärmbelysning
kan förkorta batteriets livslängd avsevärt.
Upp till 4 veckor Du använder Forerunner-enheten
i energisparläget hela tiden.
Upp till 8
timmar
Du tränar med GPS hela tiden.
*Den faktiska batteritiden för ett fulladdat
batteri beror på hur mycket du använder
GPS, bakgrundsbelysning och
energisparläge. Batteritiden minskar
40
Forerunner 610 - Användarhandbok
Bilagor
Ställ in belysningen
1. Välj
> Inställning > System >
Belysning > Läge.
2. Välj ett alternativ:
• Aktivera endast belysningen genom
att använda knappen LIGHT och
välj Manuellt.
• Aktivera belysningen för
knapptryckningar och meddelanden
genom att välja Knappar/
Varningar.
Justera tidsgränsen för belysning
1. Välj
> Inställning > System >
Belysning > Tidsgräns.
2. Välj en kort tidsgräns för belysningen.
Ladda Forerunner-enheten
 VARNING
Laddningsdockan innehåller en magnet.
I vissa fall kan magneter störa viss
medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar och
insulinpumpar. Håll laddningsdockan borta
från sådan medicinsk utrustning.
Forerunner 610 - Användarhandbok
meddelande
Laddningsdockan innehåller en magnet.
I vissa fall kan magneter skada viss
elektronisk utrustning som hårddiskar
i bärbara datorer. Var försiktig när du
använder laddningsdockan i närheten av
elektronisk utrustning.
Förhindra korrosion genom att torka av
kontakterna och det omgivande området
noggrant innan du laddar eller ansluter till
en dator.
1. Anslut USB-änden av kabeln till
nätadaptern.
2. Anslut nätadaptern till ett vanligt
vägguttag.
3. Passa in kontakterna på Forerunnerenhetens baksida med hållarna på
laddningsfästet ➊.
Laddningsfästet är magnetiskt och håller
Forerunner-enheten på plats.

41
Bilagor
Batteri för pulsmätare
➊
När du ansluter Forerunner-enheten till
en strömkälla slås Forerunner-enheten
på och laddningsskärmen visas.
 varning
Använd inte vassa föremål när du tar
bort‑utbytbara batterier. Kontakta din lokala
återvinningscentral för korrekt återvinning
av batterierna. Perkloratmaterial – särskild
hantering kan gälla. Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
Byta pulsmätarens batteri
1. Använd en liten stjärnskruvmejsel för att
ta bort de fyra skruvarna på baksidan av
modulen.
2. Ta bort locket och batteriet.
4. Ladda Forerunner-enheten helt.
42
Forerunner 610 - Användarhandbok
Bilagor
3. Vänta i 30 sekunder.
4. Sätt i det nya batteriet med pluspolen
vänd uppåt.
Obs! Se till att du inte skadar eller
tappar bort O-ringpackningen.
5. Sätt tillbaka locket på baksidan och de
fyra skruvarna.
När du har bytt ut pulsmätarens batteri måste
du para ihop det med enheten igen.
Ladda armbandet
Du kan köpa ett armband av tyg som
tillbehör till Forerunner
(http://buy.garmin.com).
➋
➊

Obs! Kassera inte stiften.
2. Rikta in överdelen av Forerunner ➌
med anslutningen ➍.

➍
1. Använd stiftverktyget ➊ för att ta bort
stiften ➋.
➌
➎
Forerunner 610 - Användarhandbok
➐
➏
43
Bilagor
3. För in den spetsiga änden ➎ av stiftet
för att fästa anslutningen till Forerunner.
TIPS: Du måste trycka in stiftet
ordentligt i anslutningen. Använd vid
behov ett trubbigt föremål.
4. Rikta in anslutningen med öglan ➏ på
armbandet av tyg.
5. För in den spetsiga änden ➐ av stiftet
för att fästa anslutningen till öglan.
6. Upprepa steg 2-5 för den nedre
anslutningen.
Sköta om enheten
meddelande
Förvara inte enheten där den kan utsättas
för extrema temperaturer eftersom det kan
orsaka permanenta skador.
Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på
pekskärmen eftersom den då kan skadas.
Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Rengöra enheten
1. Använd en trasa fuktad med milt
rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.
Rengöra skärmen
1. Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring.
3. Fukta trasan med vätskan och torka
försiktigt rent skärmen med den.
Sköta pulsmätaren
OBS!
Du måste lossa modulen innan du rengör
remmen.
Använd inte några vassa föremål för att
rengöra mellan skärmen och ramen.
44
Forerunner 610 - Användarhandbok
Bilagor
Svett och salt som fastnar i remmen kan
minska pulsmätarens förmåga att rapportera
korrekta data.
•
•
•
Tvättinstruktioner finns på www.garmin.
com/HRMcare.
Skölj remmen efter varje användning.
Tvätta remmen efter var sjunde
användning. De tryckta symbolerna på
remmen visar tillvägagångssättet för
rengöring.
Maskintvätt
Handtvätt
•
•
Uppdatera Forerunnerprogramvaran med hjälp av
Garmin Connect
Innan du kan uppdatera enhetsprogramvaran
måste du para ihop USB ANT Stick med
datorn (sidan 28).
1. Anslut USB ANT Stick till din dator.
2. Gå till www.garminconnect.com.
Om det finns ny programvara tillgänglig
uppmanar Garmin Connect dig att
uppdatera programvaran.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
4. Se till att enheten är inom räckhåll (3 m)
för datorn under uppdateringsprocessen.
Lägg inte remmen i torktumlaren.
Om du vill förlänga pulsmätarens
livslängd bör du ta loss modulen när den
inte används.
Forerunner 610 - Användarhandbok
45
Bilagor
Felsökning
Problem
Lösning
Knapparna reagerar
inte. Hur återställer jag
enheten?
1. Håll POWER nedtryckt tills skärmen blir tom.
2. Håll POWER nedtryckt tills skärmen slås på.
Obs! Detta raderar inte dina data eller inställningar.
Jag vill rensa alla
användardata från
enheten.
Obs! Det här innebär att du tar bort all information som du har angett, men inte
historiken.
1. Stäng av enheten.
2. Håll ned LAP och slå på enheten.
3. Välj Ja.
Hur återställer jag enheten Välj
till de ursprungliga
fabriksinställningarna?
> Inställning > System > Återställ standardinställningar > Ja.
Min enhet hittar inga
satellitsignaler.
1.
2.
Ta ut enheten från garage och bort från höga byggnader och träd.
Stå stilla i flera minuter.
En del av mina data
saknas från historiken.
När enhetsminnet är fullt skrivs de äldsta data över. Du kan undvika att förlora
data genom att regelbundet överföra data till datorn.
Var finns informationen om Välj
> Inställning > System > Om för att visa viktigt programinformation
programversion?
och din enhets ID.
Hur snabbt kan jag byta
sport?
Utan tid på tiduret, välj RESET.
Hur kan jag få en New
Leaf-bedömning?
Gå till www.newleaffitness.com. Vissa gym och vårdcentraler erbjuder en
bedömning.
46
Forerunner 610 - Användarhandbok
Index
Index
A
ange position 30
ANT+
felsökning 26
fotenhet 21
ihopparning 18
pulsmätare 19
träningsredskap 24
våg 23
användarprofil 33
armband 43
Auto Lap 10–11
Auto Pause 11
Auto Scroll 11
B
bakgrundsbelysning 41
batteri
Forerunner 40
laddar 3, 41
pulsmätare 42
C
cykelsensorer 23
D
datafält 5, 35–38
datainspelning 32
dataregistrering 32
distans
datafält 35
varningar 8
E
enheter 32
F
felsökning
ANT+-tillbehör 26
Forerunner 46
förvara enheten 44
fotenhet 21, 21–22
G
gångraster 9
Garmin Connect 28
Forerunner 610 - Användarhandbok
GPS
inställningar 33
noggrannhet 35
satellitsignaler 5, 31
grad 35
GSC 10 23
H
hastighet 8, 27, 35
hastighetskälla 21
historik
överföra 28
saknas 46
ta bort 28
visa 27, 46
höjd
datafält 35
I
idrottare hela livet 24
ikoner 4
intervallpass 13
47
Index
K
kalibrera
cykelsensorer 23
fotenhet 21–22
kalori
datafält 36
förbrukning 33
varningar 8
knappar 4
ljud 32
koordinater 30
L
ladda 41
larm 33
litiumjonbatteri 3, 39, 40
ljud
knappar 32
varningar 32
N
navigera
tillbaka till start 31
till positioner 30
New Leaf 36, 46
nollställa
enheten 46
historiktotaler 28
48
O
överföra
historik 28
P
para ihop ANT+-sensorer 18
pass
egna 15
pausa en aktivitet 11
pekskärm
rengöra 44
tips 4
positioner 30
profil 33
programvara 3, 46
puls
datafält 36–37
varningar 9
zoner 19–20
pulsmätare
batteri 42
ihopparning 18
rengöra 44
specifikationer 39
R
registrera enheten 3
rensa användardata 46
S
satellitsignaler 5, 31, 46
sensorer 18–26
simning 39
sköta om dina enheter 44
söka satellitsignaler 46
spara
din aktivitet 8
positioner 30
specifikationer 39–40
språk 32
strömspar 40
T
ta bort
eget pass 17
historik 28
positioner 30
takt
datafält 37
GSC 10 23
varningar 9
tempo 8, 27, 37
tid
datafält 37
format 33
ställa in tidtagare 33
varningar 8
zoner 33
Forerunner 610 - Användarhandbok
Index
tillbaka till start 31
tillbehör 3, 18–22, 43
Training Effect 38
träningspass
intervall 13
träningsredskap 24
U
uppdatera programvaran 3
V
våg 23
varningar 8–9
toner och vibration 32
vattentålighet 39–40
vibration
varningar 32
Virtual Partner 12
Virtual Racer 12, 13
Forerunner 610 - Användarhandbok
49

www.garmin.com/support
FAQs
Software
(800) 800.1020
(913) 397.8200
Contact
Support
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina
Garmin-produkter finns på Garmins
webbplats på www.garmin.com.
Product
Documentation
0808 2380000
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe,
Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
+44 (0) 870 8501241
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
November 2012
190-01296-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising