Garmin | Forerunner® 910XT | Garmin Forerunner® 910XT Hurtigveiledning

Garmin Forerunner® 910XT Hurtigveiledning
Forerunner 910XT
®
hurtigstartveiledning
November 2012
190-01371-58_0B
Trykt i Taiwan
Innledning
 advarsel
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på
eller endrer et treningsprogram.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
Lade Forerunner-enheten
merknad
Hvis du vil forhindre korrosjon, bør du tørke
godt av kontaktene og området rundt før du
lader enheten.
1. Plugg USB-kontakten på
Om batteriet
 advarsel
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
Komme i gang
Når du bruker Forerunner-enheten for første
gang, må du gjøre følgende.
1. Lad Forerunner-enheten (side 2).
2. Slå på Forerunner-enheten (side 3).
3. Sett på pulsmåleren (valgfritt tilbehør)
(side 5).
4. Ta en løpetur (side 5).
2
5. Lagre løpeturen (side 6).
6. Les brukerveiledningen (side 10).
ladeklemmekabelen inn i
vekselstrømadapteren.
2. Koble vekselstrømadapteren til en vanlig
veggkontakt.
3. Juster ladeklemmestolpene i forhold til
kontaktene på baksiden av Forerunnerenheten.
4. Klem laderen på plass over Forerunnerenheten.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 910XT
5. Lad Forerunner-enheten helt opp.
Et fulladet batteri varer i opptil 20 timer,
avhengig av bruk.
Taster
➊
Slå på Forerunner-enheten
Første gang du bruker Forerunner-enheten,
blir du bedt om å velge systeminnstillingene og
angi brukerprofilinformasjon.
1. Hold nede for å slå på Forerunnerenheten.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Gå utendørs til et åpent område.
4. Vent mens Forerunner-enheten søker etter
satellitter.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere
satellittsignaler.
Klokkeslett og dato angis automatisk.
➋
➏
➎
➍
Hold nede for å slå enheten av
og på.
Velg for å justere bakgrunnslyset.
Velg for å vise statusikoner (side 4).
Velg for å søke etter en kompatibel
vekt.
➊
➋
Hurtigstartveiledning for Forerunner 910XT ➌
▲▼
Velg for å bla gjennom menyer og
innstillinger.
Hold nede for å bla raskt gjennom
innstillingene.
Velg for å bla gjennom
treningssidene under en
treningsøkt.
3
➌
ENTER
Velg for å slå på
bakgrunnsbelysningen.
Velg for å velge et alternativ og for
å bekrefte en melding.
➍
START/
STOP
Velg for å starte og stoppe
tidtakeren.
➎
LAP/
RESET
Velg for å markere en ny runde.
Hold nede for å lagre aktiviteten og
nullstille tidtakeren.
➏
MODE
Velg for å vise tidtakeren og
menyen. Kartet og kompasset vises
også hvis de er aktive.
Velg for å gå ut av en meny eller
side. Innstillingene dine lagres.
Hold nede for å bytte sportsmodus.
Bruke bakgrunnsbelysningen
1. Velg ENTER for å slå på bakgrunnslyset.
TIPS: Du kan dobbelttrykke på skjermen
på enheten for å slå på bakgrunnslyset.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i
sportsmodiene Løping og Annet.
2. Bruk ▲og ▼til å justere
bakgrunnsbelysningsnivået.
Dette vinduet viser også flere statusikoner.
Ikoner
Et lysende ikon betyr at funksjonen er aktiv. Et
blinkende ikon betyr at enheten søker.
GPS er slått på.
GPS er slått av.
Tidtakeren går.
Multisport-aktivitet pågår.
Batteriladenivå.
Batteriet lades.
Pulsmåleren er aktiv.
Fotsensoren er aktiv.
Sykkelsensoren er aktiv.
Kraftsensoren er aktiv.
4
Hurtigstartveiledning for Forerunner 910XT
Treningsutstyret er aktivt.
Sporten løping er aktiv.
Sporten sykling er aktiv.
Sporten svømming (åpent vann eller
basseng) er aktiv.
En annen sport er aktiv.
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du
hoppe over dette trinnet.
MERK: Forerunner-enheten kan ikke registrere
pulsdata under svømming.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under
brystkassen. Den bør sitte så stramt at den
holder seg på plass under turen.
1. Koble pulsmålermodulen ➊ til stroppen.
➊
2 Fukt elektrodene ➋ på baksiden av
stroppen for å opprette god kontakt mellom
brystet og senderen.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 910XT Merk: Enkelte pulsmålere har en
kontaktlapp ➌. Fukt kontaktlappen.
➍ ➌ ➋
➋
3 Spenn stroppen rundt brystet, og fest
spennen på stroppen ➍ til løkken.
4. Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden
til pulsmåleren (3 m).
TIPS: Hvis pulsdataene er unøyaktige
eller ikke vises, kan det hende at du må
stramme stroppen rundt brystet eller varme
opp i 5–10 minutter.
Når du har satt på pulsmåleren, er den i
standbymodus og klar til å sende data.
Du får en melding når pulsmåleren er paret,
og vises kontinuerlig på skjermen.
Ta en løpetur
Før du kan registrere historikk, må du lokalisere
satellittsignaler (side 3) eller pare Forerunnerenheten med en fotsensor (valgfritt tilbehør).
1. Velg START for å starte tidtakeren ➊.
5
➊
➋
➌
Historikk registreres bare når tidtakeren
går. Tempoet ➋ og avstanden ➌ vises på
tidtakersiden.
Datafeltene som vises, er stilt inn som
standard. Du kan tilpasse datafeltene
(side 10).
2. Når du er ferdig med løpeturen, velger du
STOP.
Lagre løpeturen
1. Hold nede RESET for å lagre løpeturen og
nullstille tidtakeren.
2. Overfør lagrede aktiviteter til datamaskinen
(side 9).
Enhetens funksjoner og
informasjon
•
•
•
6
Historikk (side 6)
Innendørs bruk (side 7)
Sykkelmodus (side 7)
•
•
•
Svømmefunksjoner (side 8)
Triatlontrening (side 9)
Garmin Connect™ (side 9)
•
•
•
Tilpasning (side 10)
Feilsøking (side 10)
Vedlikehold og rengjøring (side 11)
Historikk
Forerunner-enheten lagrer informasjon basert
på aktivitetstypen, tilbehøret som ble brukt,
og treningsinnstillingene. Når Forerunnerenhetens minne er fullt, blir de eldste dataene
overskrevet. Det vises en varselmelding på
Forerunner-enheten før data blir slettet.
MERK: Det blir ikke registrert historikk når
tidtakeren er stoppet eller satt på pause.
Anslått minne Aktivitetsbeskrivelse
220 timer
Smart registrering uten ANT+™tilbehør
160 timer
Smart registrering med ANT+tilbehør
48 timer
Registrering hvert sekund uten
ANT+-tilbehør
42 timer
Registrering hvert sekund med
ANT+-tilbehør
Hurtigstartveiledning for Forerunner 910XT
Vise historikk
Historikken viser dato, klokkeslett, avstand,
aktivitetstid, kalorier og gjennomsnittlig
og maksimalt tempo eller hastighet.
Svømmeaktiviteter viser også data om
svømmetak og effektivitet. Historikken kan
også vise puls, pedalfrekvens og kraftdata
hvis du bruker pulsmåler, fotsensor,
pedalfrekvenssensor eller kraftmåler (valgfritt
tilbehør).
1. Velg MODE > Historikk > Aktiviteter.
2. Bruk ▲og ▼til å vise de lagrede
aktivitetene.
3. Velg en aktivitet.
4. Velg Vis mer for å vise gjennomsnitt og
maksimum.
5. Velg et alternativ:
• Velg Vis kart for å vise aktiviteten på
et kart.
• Velg Vis etapper for å vise deler av en
multisport-aktivitet.
• Velg Vis runder for å vise
rundedetaljer.
6. Velg ▲eller ▼for å bla gjennom runder.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 910XT Slette historikk
1. Velg MODE > Historikk > Aktiviteter >
Slett > Individuelle aktiviteter.
2. Bruk ▲og ▼til å velge en aktivitet.
3. Velg Slett aktivitet.
Trene innendørs
Hvis Forerunner-enheten ikke finner satellitter,
vises det en melding som spør om du er
innendørs. Du kan også slå av GPS-funksjonen
manuelt når du trener innendørs.
Mens Forerunner-enheten prøver å finne
satellitter, velger du ENTER > Ja.
TIPS: Se brukerveiledningen hvis du vil ha
mer informasjon om trening innendørs og
GPS-innstillinger.
Sykle med Forerunner-enheten
1. Hold nede MODE.
2. Velg Sykkel > START.
3. Når du er ferdig med turen, velger du
STOP.
4. Hold nede RESET for å lagre turen og
nullstille tidtakeren.
7
Svømme med Forerunnerenheten
Du kan registrere data for svømmingen,
inkludert avstand, tempo, antall tak og type tak
(bare svømming i basseng).
MERK: Forerunner-enheten kan ikke registrere
pulsdata under svømming.
1. Hold nede MODE.
2. Velg Svømming > Svømming i basseng.
3. Velg bassenglengde, eller angi en
egendefinert lengde.
4. Velg eventuelt MODE > Innstillinger >
Innstillinger for svømming i
basseng > Datafelter for å tilpasse
svømmetreningssidene.
Du finner en fullstendig liste med
tilgjengelige datafelter i brukerveiledningen.
5. Velg START.
6. Hvis du stopper for å hvile, velger du LAP,
og velger LAP på nytt når du fortsetter å
svømme.
Dette oppretter et hvileintervall som er
separat fra svømmeintervallet.
7. Når du er ferdig med svømmingen, velger
du STOP.
8
8. Hold nede RESET for å lagre dataene og
nullstille tidtakeren.
Svømmeterminologi
MERK: Du finner mer informasjon om
svømming i åpent vann og datafelter for
svømming i brukerveiledningen.
• En lengde er én tur over bassenget.
• Et intervall i svømming tilsvarer en runde
i løping. Du kan dele opp svømmingen i
svømmeintervaller og hvileintervaller.
• Det telles ett tak hver gang armen du bærer
Forerunner-enheten på, gjennomfører en
komplett runde.
• swolf-poengene er summen av tiden for
én lengde pluss antall svømmetak for den
lengden. For eksempel: 30 sekunder pluss
15 tak gir en swolf-poengsum på 45. Swolf
er et mål på svømmeeffektivitet, og som i
golf gjelder det å få en lav poengsum.
• Svømmingens effektivitetsindeks er
summen av tiden pluss antall svømmetak
det tar å svømme 25 meter. Dette gjør det
mulig å sammenligne svømmeeffektiviteten
med et annet basseng eller en
treningsøkt i åpent vann. Jo lavere
svømmeeffektivitetsindeks, desto bedre
er det.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 910XT
Typer tak
Fristil
Rygg
Bryst
Butterfly
Blandet
Fristil
Rygg
Bryst
Butterfly
Mer enn én type svømmetak i et
intervall
Triatlontrening
Hvis du deltar i en triatlon, kan du bruke
Automatisk multisport for å få en rask
overgang til hvert sportssegment.
1. Velg MODE > Trening > Automatisk
multisport.
2. Velg eventuelt Inkluder overgang for
å registrere overgangstid separat fra
sportssegmentene.
3. Velg Start multisport > START.
➊
➋
Total hendelsestid ➊ og total
hendelsesavstand ➋ vises på første side
Hurtigstartveiledning for Forerunner 910XT i treningssidesløyfen. Du kan bruke ▲og
▼til å vise flere treningssider for hvert
sportssegment.
4. Velg LAP når du fullfører et segment eller
en overgang.
Ved hjelp av Garmin Connect
Garmin Connect er webbasert programvare
som brukes til å lagre og analysere dataene.
1. Gå til www.garminconnect.com/start.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Sende historikk til datamaskinen
1. Koble USB ANT Stick til en USB-port på
datamaskinen.
USB ANT Stick-driverne installerer
Garmin ANT Agent automatisk. Du kan
laste ned USB ANT Agent hvis driverne
ikke installeres automatisk. USB ANT
Stick-driverne installerer Garmin ANT
Agent automatisk. Du kan laste ned USB
ANT Agent hvis driverne ikke installeres
automatisk. Gå til www.garminconnect
.com/start.
2. Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden
(3 m) til datamaskinen.
3. Velg Ja.
9
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Feilsøking
Tilpasse enheten
Hente brukerveiledningen
Du kan tilpasse innstillingene for hver sport.
Hver innstilling er definert i brukerveiledningen
(side 10).
1. Hold om nødvendig nede MODE for å bytte
sport.
2. Velg MODE > Innstillinger.
3. Velg en innstilling basert på den aktive
sporten.
Hvis Forerunner-enheten for
eksempel er satt til sykling, velger du
Sykkelinnstillinger.
4. Tilpass innstillingene.
Innstillingene lagres for den aktive sporten.
Om datafelter
Du kan tilpasse datafelter på opptil fire
treningssider for hver sport. Du finner en
fullstendig liste med tilgjengelige datafelter i
brukerveiledningen (side 10). Datafeltene du
tilpasser, lagres for den aktive sporten.
10
Du kan hente den nyeste brukerveiledningen
på Internett.
1. Gå til www.garmin.com/intosports.
2. Velg produktet ditt.
3. Klikk på Brukerveiledninger.
Nullstille enheten
Hvis tastene eller skjermen ikke lenger
reagerer, må du kanskje nullstille enheten.
1. Hold nede til skjermen blir tom.
2. Hold nede til skjermen slår seg på.
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Connect
Før du kan oppdatere programvaren på
enheten, må du pare USB ANT Stick med
datamaskinen (side 9).
1. Koble USB ANT Stick til datamaskinen.
2. Gå til www.garminconnect.com.
Hvis ny programvare er tilgjengelig,
gir Garmin Connect deg beskjed om å
oppdatere programvaren.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 910XT
4. Hold enheten innenfor rekkevidden
(3 m) til datamaskinen under
oppdateringsprosessen.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer
deg på Internett i dag:
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller
en kopi av den, på et trygt sted.
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om produktet på
Garmins webområde.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt
Garmin-forhandleren for å få informasjon
om valgfritt tilbehør og reservedeler.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 910XT Ta vare på enheten
merknad
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan
bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre
tid. Dette kan føre til permanent skade.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre
enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Ta vare på pulsmåleren
merknad
Ta av modulen før du rengjør stroppen.
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan
redusere pulsmålerens evne til å rapportere
nøyaktige data.
Du finner detaljerte instruksjoner for
hvordan du vasker stroppen, på
www.garmin.com/HRMcare.
11
www.garmin.com/support
913 397 8200
1 800 800 1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1 866 429 9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800 0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia
Garmin®, Garmin-logoen og Forerunner® er varemerker
for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper, registrert i USA
og andre land. ANT+™, ANT Agent™, Garmin Connect™ og
USB ANT Stick™ er varemerker for Garmin Ltd. eller dets
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising