Garmin | Forerunner® 910XT | User manual | Garmin Forerunner® 910XT Brukerveiledning

Garmin Forerunner® 910XT Brukerveiledning
Forerunner 910XT
®
brukerveiledning
Mai 2014
190-01371-38_0D
Trykt i Taiwan
© 2011-2014 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene kan ikke denne brukerveiledningen kopieres, verken helt
eller delvis, uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen
person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for gjeldende
oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin®, Garmin-logoen, Auto Lap®, Auto Pause®, Forerunner® og Virtual Partner® er varemerker
for Garmin Ltd. eller datterselskapene, registrert i USA og andre land. ANT+™, ANT Agent™, Garmin
Connect™, GSC™, USB ANT Stick™, Vector™ og Virtual Racer™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerte eller uregistrerte varemerker for Firstbeat Technologies
Ltd. New Leaf® er et registrert varemerke for Angeion Corporation. Andre varemerker og varenavn tilhører
sine respektive eiere.
Innholdsfortegnelse
Svømmefunksjoner�������������������������������������� 19
Bruke nedtellingstidtakeren������������������������� 21
Innledning�������������������������������������������� 3
ANT+-sensorer����������������������������������� 21
Trene med Forerunner-enheten��������� 7
Historikk��������������������������������������������� 29
Komme i gang����������������������������������������������� 3
Lade Forerunner-enheten������������������������������ 3
Slå på Forerunner-enheten��������������������������� 4
Bruke bakgrunnslyset������������������������������������ 4
Taster������������������������������������������������������������� 5
Ikoner������������������������������������������������������������� 5
Om den barometriske høydemåleren������������ 6
Endre sportsgren������������������������������������������� 7
Grunnleggende om løping����������������������������� 7
Multisport-treningsøkter��������������������������������� 8
Varsler����������������������������������������������������������� 9
Auto Lap������������������������������������������������������ 10
Sette løpeturen på pause automatisk���������� 12
Bruke Bla automatisk����������������������������������� 12
Løpe med Virtual Partner���������������������������� 12
Virtual Racer������������������������������������������������ 13
Intervalltreningsøkter����������������������������������� 14
Egendefinerte treningsøkter������������������������ 15
Løyper��������������������������������������������������������� 16
Trene innendørs������������������������������������������ 18
Alternativer for sykling��������������������������������� 18
Innholdsfortegnelse Pare ANT+-sensorene��������������������������������� 22
Pulsmåler����������������������������������������������������� 22
Fotsensor����������������������������������������������������� 24
Sykkelsensorer�������������������������������������������� 26
Kraftmålere�������������������������������������������������� 26
Vekt������������������������������������������������������������� 27
Treningsutstyr���������������������������������������������� 28
Vise historikk����������������������������������������������� 29
Slette historikk��������������������������������������������� 30
Bruke Garmin Connect�������������������������������� 30
Mål��������������������������������������������������������������� 31
Navigasjon����������������������������������������� 31
Legge til kartsiden��������������������������������������� 31
Merke posisjonen���������������������������������������� 32
Navigere til en posisjon������������������������������� 32
Redigere eller slette en posisjon����������������� 33
Navigere tilbake til start������������������������������� 33
Stoppe navigering���������������������������������������� 33
Vise GPS-informasjon��������������������������������� 33
1
Tilpasse enheten������������������������������� 34
Systeminnstillinger��������������������������������������� 34
Brukerprofiler����������������������������������������������� 35
Datafelter����������������������������������������������������� 36
Informasjon om enheten������������������� 42
Ta vare på enhetene������������������������������������ 42
Spesifikasjoner�������������������������������������������� 43
Batteriet til pulsmåleren������������������������������� 44
Tillegg������������������������������������������������� 44
Registrere enheten�������������������������������������� 44
Hjulstørrelse og -omkrets���������������������������� 45
Feilsøking ��������������������������������������������������� 46
Indeks������������������������������������������������� 50
2
Innholdsfortegnelse
Innledning
 advarsel
Rådfør deg alltid med legen før du begynner
på eller endrer et treningsprogram.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
Komme i gang
Når du bruker Forerunner-enheten for første
gang, må du gjøre følgende.
1 Lad Forerunner-enheten (side 3).
2 Slå på Forerunner-enheten (side 4).
3 Sett på pulsmåleren (valgfritt tilbehør)
(side 22).
4 Ta en løpetur (side 7).
5 Lagre løpeturen (side 8).
Innledning Lade Forerunner-enheten
 advarsel
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
merknad
Hvis du vil forhindre korrosjon, bør du tørke
godt av kontaktene og området rundt før du
lader enheten.
1 Koble USB-kontakten på ladeklemmekabelen til vekselstrømadapteren.
2 Koble vekselstrømadapteren til en vanlig
veggkontakt.
3 Juster ladeklemmestolpene i forhold til
kontaktene på baksiden av Forerunnerenheten.
4 Klem laderen på plass over Forerunnerenheten.
3
Bruke bakgrunnslyset
1 Velg ENTER for å slå på bakgrunnslyset.
TIPS: Du kan dobbelttrykke på skjermen
på enheten for å slå på bakgrunnslyset.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i
sportsmodiene Løping og Annet.
2 Velg , og bruk ▲ og ▼ for å justere
lysstyrkenivået.
5 Lad Forerunner-enheten helt opp.
Et fulladet batteri varer i opptil 20 timer,
avhengig av bruk.
Slå på Forerunner-enheten
Første gang du bruker Forerunner-enheten,
blir du bedt om å velge systeminnstillingene
og angi brukerprofilinformasjon.
1 Hold nede for å slå på Forerunnerenheten.
Følg
instruksjonene på skjermen.
2
3 Gå utendørs til et åpent område.
4 Vent mens Forerunner-enheten søker
etter satellitter.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere
satellittsignaler.
Klokkeslett og dato angis automatisk.
4
Dette vinduet viser også flere
statusikoner.
Innledning
Taster
➊
➋
➏
➌
➎
➋
▲▼
Innledning ENTER
Velg for å slå på bakgrunnslyset.
Velg for å velge et alternativ og for
å bekrefte en melding.
➍
START/
STOP
Velg for å starte og stoppe
tidtakeren.
➎
LAP/
RESET
Velg for å markere en ny runde.
Hold nede for å lagre aktiviteten
og nullstille tidtakeren.
➏
MODE
Velg for å vise tidtakeren og
menyen. Kartet og kompasset
vises også hvis de er aktive.
Velg for å gå ut av en meny eller
side. Innstillingene dine lagres.
Hold nede for å bytte
sportsmodus.
➍
Hold nede for å slå enheten av
og på.
Velg for å justere bakgrunnslyset.
Velg for å vise statusikoner
(side 5).
Velg for å søke etter en
kompatibel vekt.
➊
➌
Velg for å bla gjennom menyer og
innstillinger.
Hold nede for å bla raskt gjennom
innstillingene.
Velg for å bla gjennom
treningssidene under en
treningsøkt.
Ikoner
Et lysende ikon betyr at funksjonen er aktiv.
Et blinkende ikon betyr at enheten søker.
GPS er slått på.
GPS er slått av.
Tidtakeren går.
Multisport-aktivitet pågår.
Batteriladenivå.
5
Batteriet lades.
Pulsmåleren er aktiv.
Fotsensoren er aktiv.
Sykkelsensoren er aktiv.
Kraftsensoren er aktiv.
Treningsutstyret er aktivt.
Sporten løping er aktiv.
Sporten sykling er aktiv.
Sporten svømming (åpent vann eller
basseng) er aktiv.
En annen sport er aktiv.
Låse tastene
Du kan låse tastene på Forerunner-enheten.
Dette reduserer faren for at en tast trykkes
ved et uhell når du tar enheten av og på.
1 Velg MODE og ▲ samtidig for å låse
tastene.
2 Velg MODE og ▲ samtidig for å låse opp
tastene.
6
Om den barometriske
høydemåleren
MERK: Den barometriske høydemåleren
fungerer ikke i svømmemodus.
Forerunner-enheten beregner høyde ved
hjelp av den barometriske høydemåleren.
Den barometriske høydemåleren er følsom for
værhendelser og trykkområder som flykabiner
og biler. Hvis den barometriske høydemåleren
begynner å gi feilaktive målinger på grunn
av miljøforhold, bruker Forerunner-enheten
GPS-høydedata.
Du kan tilpasse datafeltene til å inkludere
høyde (side 36).
Kalibrere den barometriske
høydemåleren
Du kan kalibrere den barometriske
høydemåleren manuelt ved hjelp av en lagret
posisjon.
1 Gå til en posisjon med en kjent høyde.
2 Velg MODE > GPS > Lagre posisjon.
3 Angi høyden i feltet Høyde.
4 Velg OK.
Innledning
Forerunner-enheten kalibrerer den
barometriske høydemåleren automatisk hvis
du er innenfor 50 meter fra en lagret posisjon
med høydedata. Ellers kalibrerer Forerunnerenheten den barometriske høydemåleren ved
hjelp av GPS-høydedata.
Trene med Forerunner-enheten
Denne delen beskriver treningsfunksjoner
og innstillinger for enheten. Mange av
oppgavene har instruksjoner for løpemodus,
men de fleste av treningsfunksjonene kan
brukes i alle sportsmodiene.
• Endre sportsgren (side 7)
• Grunnleggende om løping (side 7)
• Treningsøkter med multisport (side 8)
• Varsler (side 9)
• Auto Lap® (side 10)
• Auto Pause® (side 12)
• Bla automatisk (side 12)
• Virtual Partner® (side 12)
• Virtual Racer™ (side 13)
• Intervallstreningsøkt (side 14)
Trene med Forerunner-enheten •
•
•
•
Egendefinerte treningsøkter (side 15)
Trene innendørs (side 18)
Alternativer for sykling (side 18)
Nedtellingstidtaker (side 21)
Endre sportsgren
•
•
Hold nede MODE.
Bruk Automatisk multisport (side 8).
Grunnleggende om løping
Ta en løpetur
Du må lokalisere satellittsignaler (side 4) eller
pare Forerunner-enheten med en fotsensor
(valgfritt tilbehør) (side 24) før du kan
registrere historikk.
1 Velg START for å starte tidtakeren ➊.
➊
➋
➌
Historikk registreres bare når tidtakeren
går. Tempoet ➋ og avstanden ➌ vises
på tidtakersiden.
7
Datafeltene som vises, er stilt inn som
standard. Du kan tilpasse datafeltene
(side 36).
2 Når du er ferdig med løpeturen, velger du
STOP.
Lagre løpeturen
1 Hold nede RESET for å lagre løpeturen
Enheten tar også med bestemte detaljer om
hver sportsgren.
Du kan bruke multisport-treningsøkter
manuelt, eller du kan forhåndsinnstille
multisport-treningsøkter for løp og andre
konkurranser.
og nullstille tidtakeren.
2 Overfør lagrede aktiviteter til
datamaskinen (side 30).
Opprette en manuell multisporttreningsøkt
1 Start en treningsøkt for en valgfri sport.
2 Hold nede MODE når du er klar til å bytte
Multisport-treningsøkter
3 Velg en annen sportsmodus.
Personer som driver med triatlon, duatlon
eller andre multisportskonkurranser, kan ha
nytte av multisport-treningsøktene. Når du
setter opp en multisport-treningsøkt, kan du
bytte mellom sportsmoduser og likevel vise
totaltid og avstand for alle sportsgrenene.
Du kan for eksempel skifte fra sykkelmodus
til løpemodus og vise den totale tiden og
avstanden for sykling og løping i løpet av
treningsøkten.
Forerunner-enheten lagrer multisporttreningsøkter i historikken og tar med totaltid,
avstand, snittpuls (krever pulsmåler) og
kalorier for alle sportsgrenene i treningsøkten.
8
sportsmodus.
Tidtakeren nullstilles automatisk for hver
nye etappe i treningsøkten.
4 Bruk ▲ eller ▼ for å vise tidtakeren for
multisport.
Opprette en automatisk multisporttreningsøkt
Hvis du deltar i en triatlon, kan du bruke
Automatisk multisport for å få en rask
overgang til hvert sportssegment. Du kan
også tilpasse sportssegmentene.
1 Velg MODE > Trening > Automatisk
multisport.
Trene med Forerunner-enheten
2 Velg eventuelt Inkluder overgang for
å registrere overgangstid separat fra
sportssegmentene.
3 Velg Start multisport > START.
➊
➋
Total hendelsestid ➊ og total
hendelsesavstand ➋ vises på første side
i treningssidesløyfen. Du kan bruke ▲ og
▼ til å vise flere treningssider for hvert
sportssegment.
4 Velg LAP når du fullfører et segment eller
en overgang.
Stoppe automatisk multisport
•
•
Velg MODE > Trening > Stopp
Multisport.
Velg STOP, og hold nede RESET.
Varsler
Du kan bruke varsler til å trene mot bestemte
mål når det gjelder tid, avstand, kalori, puls,
pedalfrekvens og kraft.
MERK: Hvis du vil slå på varseltoner og
vibrasjon, kan du se side 34.
Angi varsler for tid, avstand og
kalorier
MERK: Kalorivarsler er ikke tilgjengelig i
svømmemodus.
1 Velg MODE > Trening > Løpevarsler.
2 Velg Tidsvarsel, Avstandsvarsel eller
Kalorivarsel.
3 Velg På.
4 Velg Varsel på, og angi en verdi for tid,
avstand eller kalorier.
Hver gang du når verdien for varsling, piper
eller vibrerer enheten og viser en melding.
Konfigurere avanserte varsler
Hvis du har tilleggsutstyr som en pulsmåler,
fotsensor, GSC™ 10-enhet eller kraftmåler,
kan du konfigurere avanserte varsler for puls,
pedalfrekvens og kraft.
MERK: Varsler fungerer ikke under
intervalltrening eller egendefinerte
treningsøkter.
Trene med Forerunner-enheten 9
MERK: Avanserte varsler er ikke tilgjengelig i
svømmemodus.
1 Velg MODE > Trening > Løpevarsler.
2 Velg et alternativ:
• Velg Pulsvarsel for å angi nedre
og øvre pulsverdier i slag per minutt
(bpm).
MERK: Du finner mer informasjon om
pulssoner på side 23.
• Velg Pedalfrekvens for å angi nedre
og øvre pedalfrekvensverdi i trinn per
minutt (tpm) eller omdreininger av
pedalarmen per minutt (o/min).
• Velg Kraftvarsel for å angi minimal
og maksimal kraft målt i watt.
MERK: Du finner mer informasjon om
kraftsoner på side 27.
3 Angi parametrene for varslene.
Hver gang du overstiger eller faller under
den spesifiserte verdien for puls eller
pedalfrekvens, piper eller vibrerer enheten og
viser en melding.
10
Konfigurere varsler for gåpauser
Enkelte løpeprogrammer bruker tidsinnstilte
gåpauser med jevne mellomrom. Under en
lang løpetur kan det for eksempel hende
at programmet ber deg løpe i fire minutter,
gå i ett minutt og deretter gjenta dette. Auto
Lap fungerer riktig mens du bruker løpe-/
gåvarsler.
MERK: Gåvarsler er bare tilgjengelige i
løpemodus.
1 Velg MODE > Trening > Løpevarsler.
2 Velg Løpe-/gåvarsel > På.
3 Velg Løpevarsel, og angi en tid.
4 Velg Gåvarsel, og angi en tid.
Hver gang du når verdien for varsling, piper
eller vibrerer enheten og viser en melding.
Løpe-/gåvarslene gjentas til du stopper
tidtakeren.
Auto Lap
MERK: Auto Lap fungerer ikke
under egendefinerte treningsøkter,
intervalltreningsøkter eller
bassengsvømmemodus.
Trene med Forerunner-enheten
Standardinnstillinger
Sportsmodus
Standardavstand
Løping
1 mile eller 1 kilometer
SYKKEL
5 miles eller 5 kilometer
Svømming i
åpent vann
0,25 mile eller 0,5 kilometer
Annet
1 mile eller 1 kilometer
Merke runder etter avstand
Du kan bruke Auto Lap til automatisk å
merke runden ved en bestemt avstand.
Denne funksjonen er til god hjelp når du vil
sammenligne ytelsen din over forskjellige
deler av løpeturen.
1 Velg MODE > Innstillinger >
Innstillinger for løp > Auto Lap.
2 Velg Auto Lap-utløser > Etter avstand.
3 Velg Runde på, og angi en avstand.
Merke runder etter posisjon
Du kan bruke Auto Lap til automatisk å merke
runden ved en bestemt posisjon. Denne
funksjonen er nyttig når du vil sammenligne
ytelsen din over forskjellige deler av løpet (for
eksempel en lang bakke eller når du trener
sprint).
Trene med Forerunner-enheten 1 Velg MODE > Innstillinger >
Innstillinger for løp > Auto Lap.
2 Velg Auto Lap-utløser > Etter
posisjon > Runde på.
• Velg Bare rundetrykk for å utløse
rundetelleren hver gang du velger
LAP, og hver gang du passerer en av
disse posisjonene igjen.
• Velg Start og Lap for å utløse
rundetelleren ved GPS-posisjonen
der du velger START, og hvor som
helst i løpet av løpeturen der du
velger LAP.
• Velg Marker og Lap for å utløse
rundetelleren ved en bestemt GPSposisjon som er merket før løpeturen
(bruk Marker posisjon), og hvor som
helst under løpeturen der du velger
LAP.
MERK: Når du følger en løype (side 16),
kan du bruke Etter posisjon til å markere
runder ved alle rundeposisjonene som er
avmerket i løypen.
11
Sette løpeturen på pause
automatisk
Du kan bruke Auto Pause til å sette tidtakeren
på pause automatisk når du slutter å bevege
deg, eller når hastigheten faller under en
bestemt verdi. Denne funksjonen er nyttig
hvis løpeturen omfatter trafikklys eller andre
steder der du må senke farten eller stoppe.
MERK: Pausetiden lagres ikke i historikken.
MERK: Auto Pause fungerer ikke
under egendefinerte treningsøkter,
intervalltreningsøkter eller svømmemodus.
1 Velg MODE > Innstillinger >
Innstillinger for løp > Auto Pause.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause
automatisk når du slutter å bevege
deg, velger du Når stoppet.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause
automatisk når hastigheten faller
under en bestemt verdi, velger du
Tilpasset hastighet.
12
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk
til å bla gjennom alle treningsdatasidene
automatisk mens tidtakeren er i gang.
1 Velg MODE > Innstillinger >
Innstillinger for løp > Bla automatisk.
2 Velg Sakte, Middels eller Rask.
Løpe med Virtual Partner
Virtual Partner er et treningsverktøy som er
laget for å hjelpe deg med å nå målene dine.
MERK: Virtual Partner er ikke tilgjengelig i
svømmemodus.
1 Velg MODE > Innstillinger >
Innstillinger for løp > Virtual Partner.
2 Velg Virtual Partner > På.
Angi tempo for Virtual Partner
Hvis du foretar endringer i tempoet til Virtual
Partner før du starter tidtakeren, blir disse
endringene lagret. Endringer som gjøres i
tempoet til Virtual Partner etter at tidtakeren
er startet, gjelder kun for den aktive økten,
Trene med Forerunner-enheten
og lagres ikke når tidstakeren blir tilbakestilt.
Hvis du foretar endringer for Virtual Partner
under en aktivitet, vil Virtual Partner bruke det
nye tempoet fra denne posisjonen.
1 Velg MODE for å vise treningssiden.
2 Bruk ▲ eller ▼ for å vise Virtual
Partner-siden.
3 Hold nede ▲ eller ▼ for å øke eller
redusere tempoet til Virtual Partner.
Virtual Racer
Virtual Racer er et treningsverktøy som er
laget for å hjelpe deg med å oppnå bedre
resultater. Du kan konkurrere mot din egen
aktivitet eller mot en aktivitet overført fra
datamaskinen (side 14). Du kan for eksempel
trene på å løpe den faktiske konkurranseruten
og lagre den i Forerunner-enheten. På
konkurransedagen kan du løpe mot
treningsturen. Virtual Racer presser deg til å
Trene med Forerunner-enheten slå ditt tidligere tempo, inkludert bakker der
du kanskje løper saktere, og sluttspurten mot
mållinjen.
MERK: Virtual Racer er ikke tilgjengelig i
svømmemodus.
Løpe med Virtual Racer
Før du kan opprette en konkurranse, må du
ha lagret minst én aktivitet.
1 Velg MODE > Trening > Virtual Racer.
2 Velg Nytt, og velg en aktivitet.
3 Velg konkurransen.
4 Velg Utfør løp.
Redigere et virtuelt løp
1 Velg MODE > Trening > Virtual Racer.
2 Velg konkurransen.
3 Velg Rediger løp for å endre navnet og
vise statistikk fra forrige aktivitet.
Slette et virtuelt løp
1 Velg MODE > Trening > Virtual Racer.
2 Velg konkurransen.
3 Velg Slett løp > Ja.
13
Kjempe mot en aktivitet fra Internett
Du må ha en Garmin Connect™-konto,
og du må pare Forerunner-enheten med
datamaskinen ved hjelp av USB ANT Stick™
(side 30).
1 Gå til www.garminconnect.com, og finn
en aktivitet.
2 Klikk på Send til enhet, og vent på at
ANT Agent™ sender aktiviteten.
3 Velg MODE > Trening > Virtual Racer.
4 Velg løpet.
5 Velg Utfør løp > START.
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter basert
på avstand eller tid. Den egendefinerte
intervalltreningsøkten lagres til du oppretter
en ny intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne
intervaller til å spore treningsøkter når du
løper en kjent avstand, men ønsker å holde
oversikt over hvor mange intervaller du har
gjennomført.
MERK: Intervalltreningsøkter er ikke
tilgjengelig i svømmemodus.
14
Opprette og utføre en
intervalltreningsøkt
1 Velg MODE > Trening > Treningsøkter >
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Intervall.
Velg Type, og velg Tid eller Avstand.
Angi en verdi for avstands- eller
tidsintervall.
Velg Hviletype, og velg Tid eller
Avstand.
Angi en verdi for avstand eller tid for
hvileintervallet.
Velg Mer for å få flere alternativer.
Velg Repetisjoner, og angi antall
repetisjoner.
Velg eventuelt Oppvarming for å legge til
en åpen oppvarming i treningsøkten.
Velg eventuelt Avkjøling for å legge til en
åpen avkjøling i treningsøkten.
Velg Utfør treningsøkt > START.
Hvis det er en oppvarming med i
intervalltreningsøkten, må du velge
LAP for å starte det første intervallet.
Følg instruksjonene på skjermen.
Trene med Forerunner-enheten
Når du har fullført alle intervallene, vises det
en melding.
Stoppe en treningsøkt
•
•
•
Du kan når som helst velge LAP for
å avslutte et intervall eller et trinn i
treningsøkten.
Du kan når som helst velge STOP for å
stoppe tidtakeren.
Hvis det er en avkjøling med i
intervalltreningsøkten, må du velge LAP
for å avslutte intervalltreningsøkten.
Egendefinerte treningsøkter
Egendefinerte treningsøkter kan inneholde
mål for hvert trinn i treningsøkten og
forskjellige avstander, tider og kalorier. Du
kan opprette egendefinerte treningsøkter
ved hjelp av Garmin Connect (side 30)
og deretter overføre dem til Forerunnerenheten. Du kan imidlertid også opprette og
lagre en egendefinert treningsøkt direkte på
Forerunner-enheten.
Du kan også planlegge egendefinerte
treningsøkter med Garmin Connect. Du kan
planlegge treningsøkter på forhånd og lagre
dem på Forerunner-enheten.
MERK: Egendefinerte treningsøkter er ikke
tilgjengelig i svømmemodus.
Trene med Forerunner-enheten Opprette en egendefinert treningsøkt
1 Velg MODE > Trening > Treningsøkter >
Egendefinert > Nytt.
2 Angi et navn på treningsøkten i det
øverste feltet.
3 Velg 1. Åpen Ingen mål > Rediger trinn.
4 Velg Varighet for å angi hvordan trinnet
skal måles.
Du kan for eksempel velge Avstand for å
avslutte trinnet etter en angitt avstand.
Hvis du velger Åpen, kan du avslutte
trinnet under treningsøkten ved å velge
LAP.
5 Angi en verdi under Varighet.
6 Velg Mål for å angi målet under trinnet.
Du kan for eksempel velge Puls hvis du
vil opprettholde jevn puls under trinnet.
7 Du kan eventuelt velge en målsone eller
angi et egendefinert område.
Du kan for eksempel velge en pulssone.
Hver gang du overstiger eller faller under
den spesifiserte verdien for puls, piper
enheten og viser en melding.
15
8 Velg MODE når du er ferdig med
trinndetaljene.
9 Fullfør en handling:
• Hvis du vil legge til et nytt trinn, velger
du <Legg til trinn> og gjentar trinn
4-8.
• Hvis du vil merke et trinn som et
hviletrinn, velger du trinnet og deretter
Merk som hviletrinn.
Hviletrinn tas med i
treningshistorikken.
Gjenta trinn
Før du kan gjenta et trinn i en treningsøkt, må
du opprette en treningsøkt med minst ett trinn.
1 Velg <Legg til trinn> > Varighet.
2 Velg et alternativ:
• Velg Repeter for å gjenta et trinn én
eller flere ganger.
Du kan for eksempel gjenta et 1 kmtrinn fire ganger.
• Velg Repeter til for å gjenta et trinn i
et bestemt tidsrom.
Du kan for eksempel gjenta et
5-minuttstrinn i 30 minutter eller til du
når pulssone 5.
16
3 Velg Tilbake til trinn, og velg et trinn du
vil gjenta.
4 Velg MODE for å fortsette.
Starte en egendefinert treningsøkt
1 Velg MODE > Trening > Treningsøkter >
Egendefinert.
2 Velg treningsøkten.
3 Velg Utfør treningsøkt > START.
Slette en egendefinert treningsøkt
1 Velg MODE > Trening > Treningsøkter >
Egendefinert.
2 Velg treningsøkten.
3 Velg Slett treningsøkt > Ja.
Løyper
Du kan også bruke Forerunner-enheten til
egendefinert trening ved å følge løyper basert
på en tidligere registrert aktivitet. Du kan
følge en lagret løype rett og slett fordi det
er en god løype. Du kan for eksempel lagre
en sykkelvennlig vei til jobben. Du kan også
følge en lagret løype og forsøke å tangere
eller overgå tidligere innstilte innsatsmål.
Trene med Forerunner-enheten
Hvis den opprinnelige løypen for eksempel
ble fullført på 30 minutter, kan du trene mot
en Virtual Partner og prøve å fullføre løypen
på under 30 minutter.
Du kan opprette en løype fra egen aktivitet,
eller du kan sende en løype fra Garmin
Connect til enheten.
MERK: Løyper er ikke tilgjengelig i
svømmemodus.
Opprette løyper med Forerunnerenheten
1 Velg MODE > Trening > Løyper > Nytt.
2 Fra historikksiden velger du en oppføring
du vil basere løypen på.
3 Velg MODE for å avslutte.
Redigere en løype
1 Velg MODE > Trening > Løyper.
2 Velg løypen.
3 Velg Rediger løype for å endre navnet og
vise statistikk fra forrige aktivitet.
Starte en løype
1 Velg MODE > Trening > Løyper.
2 Velg løypen.
3 Velg Utfør løype > START.
Det registreres historikk selv om du ikke
er i løypen.
Følge en løype fra Internett
Du må ha en Garmin Connect-konto, og
du må pare Forerunner-enheten med
datamaskinen ved hjelp av USB ANT Stick
(side 30).
1 Gå til www.garminconnect.com, og finn
en aktivitet.
2 Klikk på Send til enhet, og vent på at
ANT Agent sender aktiviteten.
3 Velg MODE > Trening > Løyper.
4 Velg løypen.
5 Velg Utfør løype > START.
Tips for trening med løyper
•
•
Trene med Forerunner-enheten Hvis du tar med oppvarming, velger du
START for å begynne på løypen, og
varmer deretter opp som vanlig.
Sørg for at du holder deg utenfor løypen
når du varmer opp. Når du er klar til å
begynne, setter du kursen mot løypen.
17
•
Når du befinner deg innenfor løypen,
vises en melding.
MERK: Virtual Partner starter løypen med
en gang du velger START. Den venter
ikke til du er ferdig med å varme opp.
Velg MODE for å vise løypekartet eller
bruke kompasset til å finne veien tilbake
til løypen.
Endre løypehastigheten
1 Velg MODE > Trening > Løyper.
2 Velg løypen.
3 Velg Utfør løype.
4 Bruk ▲ eller ▼ for å vise Virtual
Partner-siden.
5 Hold nede ▲ eller ▼ for å justere tiden
det skal ta å fullføre løypen, i prosent.
Hvis du for eksempel vil forbedre
løypetiden med 20 %, angir du en
løypehastighet på 120 %. Du kjemper
da mot Virtual Partner for å avslutte en
30-minutters løype på 24 minutter.
Stoppe en løype
Velg MODE > Trening > Løyper > Stopp
løype.
18
Slette en løype
1 Velg MODE > Trening > Løyper.
2 Velg løypen.
3 Velg Slett løype > Ja.
Trene innendørs
Hvis Forerunner-enheten ikke finner
satellitter, vises det en melding som spør om
du er innendørs. Du kan også slå av GPSfunksjonen manuelt når du trener innendørs.
Mens Forerunner-enheten prøver å finne
satellitter, velger du ENTER > Ja.
TIPS: Du finner mer informasjon om GPSinnstillinger på side 33.
Alternativer for sykling
•
•
Du finner mer informasjon om
GSC 10-enheten på side 26.
Du finner mer informasjon om kraftmålere
på side 26.
Lagre sykkelprofilene
Du kan tilpasse opptil fem sykkelprofiler.
1 I sykkelmodus velger du MODE >
Innstillinger > Sykkelinnstillinger >
Sykler.
Trene med Forerunner-enheten
2 Velg opptil fem sykler, og velg Ferdig.
3 Velg Sykkel 1 > Sykkeldetaljer.
4 Angi et navn på sykkelprofilen, sykkelens
vekt og kilometertellerens verdi.
5 Hvis du bruker en hastighets- og
pedalfrekvenssensor eller kraftsensor,
velger du Hjulstørrelse.
• Velg Auto for å beregne hjulstørrelsen ved hjelp av GPS-distanse.
• Velg Egendefinert for å angi
hjulstørrelsen. Du finner en tabell
over hjulstørrelser og omkretser på
side 45.
Hold
nede MODE for å bytte sykler.
6
Gjenta
trinn 1-5 for flere sykler.
7
Svømmefunksjoner
MERKNAD
Forerunner-enheten er beregnet på
overflatesvømming. Hvis du dykker med
Forerunner-enheten, kan produktet bli skadet,
og garantien ugyldig.
Svømming i åpent vann
Du kan bruke Forerunner-enheten til
svømming i åpent vann. Du kan registrere
Trene med Forerunner-enheten svømmedata, inkludert avstand, tempo og
antall svømmetak.
MERK: Forerunner-enheten kan ikke
registrere pulsdata under svømming.
1 Hold nede MODE.
2 Velg Svømming > Svømming i åpent
vann.
3 Velg eventuelt MODE > Innstillinger >
Innstillinger for åpent vann > Datafelter
for å tilpasse svømmetreningssidene.
Du finner en fullstendig liste over
tilgjengelige datafelter på side 36.
4 Velg START.
5 Når du er ferdig med svømmingen, velger
du STOP.
6 Hold nede RESET for å lagre dataene og
nullstille tidtakeren.
Svømme i et basseng
Du kan registrere data for svømmingen,
inkludert avstand, tempo, antall tak og type
tak (bare svømming i basseng).
MERK: Forerunner-enheten kan ikke
registrere pulsdata under svømming.
1 Hold nede MODE.
2 Velg Svømming > Svømming i
basseng.
19
3 Velg bassenglengde, eller angi en
4
5
6
7
8
egendefinert lengde.
Velg eventuelt MODE > Innstillinger >
Innstillinger for svømming i
basseng > Datafelter for å tilpasse
svømmetreningssidene.
Du finner en fullstendig liste over
tilgjengelige datafelter på side 36.
Velg START.
Hvis du stopper for å hvile, velger du
LAP, og velger LAP på nytt når du
fortsetter å svømme.
Dette oppretter et hvileintervall som er
separat fra svømmeintervallet.
Når du er ferdig med svømmingen, velger
du STOP.
Hold nede RESET for å lagre dataene og
nullstille tidtakeren.
Typer tak
Identifisering av type tak er bare tilgjengelig
i modus for svømming i basseng. Typen
svømmetak identifiseres ved enden av en
lengde.
Fristil
Fristil
Rygg
Ryggsvømming
Bryst
Brystsvømming
20
Butterfly
Butterfly
Blandet
Mer enn én type tak i et intervall
Svømmeterminologi
•
•
•
•
•
En lengde er én tur over bassenget.
Et intervall i svømming tilsvarer en runde
i løping. Du kan dele opp svømmingen i
svømmeintervaller og hvileintervaller.
Det telles ett tak hver gang armen
du bærer Forerunner-enheten på,
gjennomfører en komplett runde.
Swolf-poengene er summen av tiden for
én lengde pluss antall svømmetak for
den lengden. For eksempel: 30 sekunder
pluss 15 tak gir en swolf-poengsum på
45. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet,
og som i golf er en lav poengsum bedre.
Svømmingens effektivitetsindeks
er summen av tiden pluss antall
svømmetak det tar å svømme 25 meter.
Dette gjør det mulig å sammenligne
svømmeeffektiviteten med et annet
basseng eller en treningsøkt i åpent vann.
Jo lavere svømmeeffektivitetsindeks,
desto bedre er det.
Trene med Forerunner-enheten
Svømmetips
Forerunner-enheten kan ikke registrere tak
eller lengder under øvelsestak eller spark.
Garmin anbefaler at du registrerer øvelser
som en separat svømmeintervall ved hjelp av
LAP-tasten.
Bruk også LAP-tasten til å registrere
hvileintervaller separat. Dette forbedrer
nøyaktigheten til svømmedataene. Hvis du
ikke bruker LAP-tasten for hvileintervaller
eller stopper tidtakeren, kan det ta
Forerunner-enheten 7-8 sekunder å vise data
for forrige fullførte lengde.
Bruke nedtellingstidtakeren
Du kan bruke nedtellingstidtakeren til å starte
Forerunner-enheten automatisk etter en angitt
tidsperiode.
Du kan for eksempel bruke en nedtelling på
30 sekunder før du starter en sprint på tid. Du
kan også angi en nedtelling på 5 minutter før
du starter en kapproing. Historikk registreres
ikke under nedtellingen.
MERK: Nedtellingstidtakeren er bare
tilgjengelig i sportsmodusen Annet.
1 Hold nede MODE > Annet.
ANT+-sensorer 2 Velg MODE > Innstillinger > Andre
innstillinger > Nedtellingstidtaker.
3 Velg Nedtellingstidtaker > På.
4 Angi nedtellingstid.
5 Velg START for å starte
nedtellingstidtakeren.
Du vil høre 5 pip før tidtakeren starter
automatisk.
ANT+-sensorer
Forerunner-enheten er kompatibel med disse
ANT+-tilbehørene.
• Pulsmåler (side 22)
• Fotsensor (side 24)
• Sykkelsensorer (side 26)
• Kraftmålere (side 26)
• Vekt (side 27)
• Treningsutstyr (side 28)
Hvis du vil ha informasjon om kjøp av ekstra
tilbehør, kan du gå til http://buy.garmin.com.
21
Pare ANT+-sensorene
Før du kan pare, må du ta på deg
pulsmåleren eller installere sensoren. Se
hurtigstartveiledningen eller instruksjonene
for tilbehøret.
Hvis Forerunner-enheten ikke viser data
fra tilbehøret, kan det hende at du må pare
tilbehøret med Forerunner-enheten. Paring
innebærer at du oppretter en forbindelse
mellom trådløse ANT+™-sensorer, for
eksempel mellom fotsensoren og en
Forerunner-enhet. Etter den første paringen
gjenkjenner Forerunner-enheten fotsensoren
hver gang den aktiveres.
• Kontroller at ANT+-sensoren er
kompatibel med Forerunner-enheten.
• Sørg for at Forerunner-enheten er
innenfor rekkevidden til ANT+-sensoren
(3 m).
• Stå 10 meter unna andre ANT+-sensorer
når du skal pare enhetene.
• Hvis
er deaktivert, velger du MODE >
Innstillinger > Innstillinger for løp >
Puls > ANT+ puls > Ja > Start søk på
nytt.
• Hvis
er deaktivert, velger du MODE >
Innstillinger > Innstillinger for løp >
Fotsensor > Ja > Start søk på nytt.
22
Hvis er deaktivert, velger du MODE >
Innstillinger > Sykkelinnstillinger >
sykkelnavn > ANT+ hastighet/
pedalfrekvens > Ja > Start søk på nytt.
• Hvis er deaktivert, velger du MODE >
Innstillinger > Sykkelinnstillinger >
sykkelnavn > ANT+ kraft > Ja > Start
søk på nytt.
• Hvis du fremdeles ikke kan pare
tilbehøret, må du bytte batteri i tilbehøret
(se side 44 eller instruksjonene for
tilbehøret).
Når tilbehøret er paret, vises det en melding,
og ikonet for tilbehøret (side 5) vises
kontinuerlig på skjermen.
•
Pulsmåler
MERK: Forerunner-enheten kan ikke
registrere pulsdata under svømming.
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du
hoppe over dette trinnet.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett
under brystkassen. Den bør sitte så stramt at
den holder seg på plass under turen.
1 Koble pulsmålermodulen ➊ til stroppen.
ANT+-sensorer
Stille inn pulssoner
➊
2 Fukt elektrodene ➋ på baksiden av
stroppen for å opprette god kontakt
mellom brystet og senderen.
Merk: Enkelte pulsmålere har en
kontaktlapp ➌. Fukt kontaktlappen.
➍ ➌ ➋
➋
3 Spenn stroppen rundt brystet, og fest
spennen på stroppen ➍ til løkken.
Garmin-logoen skal ha riktig side opp.
4 Sørg for at enheten er innenfor
rekkevidden til pulsmåleren (3 m).
TIPS: Hvis pulsdataene er unøyaktige
eller ikke vises, kan det hende at du må
stramme stroppen rundt brystet eller
varme opp i 5–10 minutter.
Når du har satt på pulsmåleren, er den i
standbymodus og klar til å sende data.
Du får en melding når pulsmåleren er paret,
og
vises kontinuerlig på skjermen.
ANT+-sensorer Før du kan tilpasse pulssonene, må du
aktivere pulsmåleren.
Forerunner-enheten benytter informasjonen
i brukerprofilen i det første oppsettet for å
bestemme pulssonene. Still inn maksimal
puls, hvilepuls og pulssoner for å få mest
mulig nøyaktige kaloridata under aktiviteten.
1 Velg MODE > Innstillinger >
Innstillinger for løp > Puls > Pulssoner.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Gjenta for hver sportsmodus.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å
måle og øke den kardiovaskulære styrken og
forbedre formen. En pulssone er et definert
intervall over hjerteslag per minutt. De fem
vanlige pulssonene er nummerert fra 1–5
etter hvor høy intensiteten er. Pulssonene
beregnes basert på prosentene av den
maksimale pulsen din.
23
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du
enklere måle og forbedre formen din ved å
forstå og følge de følgende prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på
intensiteten på treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du
forbedre den kardiovaskulære kapasiteten
og styrken.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan
du unngå overtrening og minske faren for
skader.
Hvis du kjenner til den maksimale pulsen
din, kan du bruke tabellen (side 49) til å finne
ut hvilken pulssone som passer best til dine
treningsmål.
Hvis du ikke kjenner til din maksimale puls,
kan du bruke en av kalkulatorene som du
finner på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls.
Flere alternativer for puls
•
•
24
Pulsvarsler (side 9)
Pulssoneberegninger (side 49)
•
•
Pulsdatafelter (side 36)
Feilsøking for puls (side 48)
Fotsensor
Forerunner-enheten er kompatibel med
fotsensoren. Du kan bruke fotsensoren til å
sende data til Forerunner-enheten når du
trener innendørs, når du har et svakt GPSsignal, eller når du mister satellittsignaler.
Fotsensoren er i standbymodus og klar til
å sende data med en gang du installerer
den eller begynner å bevege deg. Du må
pare fotsensoren med Forerunner-enheten
(side 22).
Når batterinivået er lavt, vises det en melding
på Forerunner-enheten. Det er igjen ca. fem
timer av batterilevetiden.
Velge hastighetskilde
Hvis du har tenkt å trene utendørs, kan
du angi at Forerunner-enheten skal bruke
fotsensordata til å beregne tempo i stedet for
å bruke GPS.
1 Velg MODE > Innstillinger >
Innstillinger for løp > Fotsensor > Ja.
2 Velg Hastighetskilde > Fotsensor.
ANT+-sensorer
Om fotsensorkalibrering
Det er valgfritt å kalibrere fotsensoren, men
det kan forbedre nøyaktigheten. Du kan
justere kalibreringen på tre måter: avstand,
GPS og manuelt.
Kalibrere fotsensoren etter avstand
Fotsensoren bør kalibreres ved å bruke det
indre feltet av et reguleringsspor for å få best
mulig resultat. Et reguleringsspor (2 runder =
800 m) er mer nøyaktig enn en tredemølle.
1 Velg MODE > Innstillinger >
Innstillinger for løp > Fotsensor >
Kalibrere > Avstand.
2 Velg en avstand.
3 Velg Fortsett > START for å begynne
registreringen.
4 Løp eller gå avstanden.
5 Velg STOP.
ANT+-sensorer Kalibrere fotsensoren etter GPS
Du må ha GPS-signaler for å kalibrere
fotsensoren ved hjelp av GPS.
1 Velg MODE > Innstillinger >
Innstillinger for løp > Fotsensor >
Kalibrere > GPS.
2 Velg Fortsett > START for å begynne
registreringen.
3 Løp eller gå ca. 1000 m.
Forerunner-enheten gir deg beskjed om at du
har beveget deg langt nok.
Kalibrere fotsensoren manuelt
Hvis fotsensoravstanden virker noe høy
eller lav hver gang du løper, kan du justere
kalibreringsfaktoren manuelt.
1 Velg MODE > Innstillinger >
Innstillinger for løp > Fotsensor >
Kalibreringsfaktor.
2 Juster kalibreringsfaktoren.
• Hvis avstanden er for kort, øker du
kalibreringsfaktoren.
• Hvis avstanden er for lang, reduserer
du kalibreringsfaktoren.
25
Sykkelsensorer
Forerunner-enheten er kompatibel med
sykkelsensoren GSC 10 for hastighet og
pedalfrekvens. Du finner en liste over ANT+sensorer fra tredjepartsleverandører som
er kompatible med Forerunner-enheten, på
www.garmin.com/intosports.
Trene med en sykkelsensor
Før du begynner treningen, må du være i
sportsmodusen for sykling, og du må pare
GSC 10 med Forerunner-enheten.
1 Velg MODE > Innstillinger >
Sykkelinnstillinger > sykkelnavn >
ANT+ hastighet/pedalfrekvens.
2 Velg Ja i feltet Sykkelsensor er
tilgjengelig.
3 Velg eventuelt Mer for å velge type
sensor.
Om GSC 10-enheten
Pedalfrekvensdata fra GSC 10-enheten
registreres alltid. Hvis det ikke er noen paret
GSC 10-enhet, brukes GPS-data til å beregne
hastighet og avstand.
Pedalfrekvens er frekvensen på tråkkingen,
og måles etter antall omdreininger på
pedalarmen per minutt (o/min). Det er
26
to sensorer på GSC 10-enheten: én for
pedalfrekvens og én for hastighet.
Du finner mer informasjon om
pedalfrekvensvarsler på side 9.
Ikke-null-gjennomsnitt for
pedalfrekvensdata
Innstillingen for ikke-null-gjennomsnitt er
tilgjengelig hvis du trener med en valgfri
pedalfrekvenssensor. Standardinnstillingen
er å inkludere nullverdier som oppstår når du
ikke tråkker på pedalene.
For å slå ikke-null-gjennomsnitt av eller
på, velger du MODE > Innstillinger >
Sykkelinnstillinger > Datagjennomsnitt >
Pedalfrekvens.
Kraftmålere
Du finner en liste over ANT+-sensorer
fra tredjepartsleverandører som er
kompatible med Forerunner-enheten,
på www.garmin.com/intosports.
Kalibrere kraftmåleren
Før du kan kalibrere kraftmåleren, må den
installeres riktig og aktivt registrere data. Du
må være i sykkelmodusen.
ANT+-sensorer
Hvis du vil ha kalibreringsinstruksjoner som
er spesifikke for kraftmåleren din, kan du se
produsentens instruksjoner.
1 Velg MODE > Innstillinger >
Sykkelinnstillinger > sykkelnavn >
ANT+ kraft.
2 Velg Ja i feltet Har du kraftmåler?.
3 Velg Kalibrere.
4 Sørg for å holde kraftmåleren i aktivitet
ved å trå på pedalene til det vises en
melding.
Ikke-null-gjennomsnitt for kraftdata
Stille inn kraftsoner
Når du parer en kraftmåler fra en
tredjepartsleverandør (side 26), registrerer
Forerunner-enheten punkter hvert sekund.
Når punkter registreres hvert sekund,
brukes mer av det tilgjengelige minnet på
Forerunner-enheten, men du får en svært
nøyaktig registrering av turen.
Du må være i sportsmodusen for sykling før
du kan konfigurere kraftsoner.
Du kan angi sju egendefinerte kraftsoner
(1=lavest, 7=høyest). Hvis du kjenner til FTPverdien din (Functional Threshold Power), kan
du angi den og tillate at Forerunner-enheten
beregner kraftsonene dine automatisk.
1 Velg MODE > Innstillinger >
Sykkelinnstillinger > sykkelnavn >
Kraftsoner.
2 Velg et alternativ:
• Velg % FTP for å vise og redigere
sonene som en prosentandel av din
FTP.
• Velg Watt for å vise og redigere
sonene i watt.
ANT+-sensorer Innstillingen for ikke-null-gjennomsnitt er
tilgjengelig hvis du trener med en valgfri
kraftmåler. Standardinnstillingen er å
inkludere nullverdier som oppstår når du ikke
tråkker på pedalene.
Hvis du vil slå innstillingen for ikke-nullgjennomsnitt av eller på, velger du MODE >
Innstillinger > Sykkelinnstillinger >
Datagjennomsnitt > Kraft.
Dataregistrering
Vekt
Bruke vekten
Hvis du har en vekt som er kompatibel med
ANT+, kan Forerunner-enheten lese data fra
vekten.
1 Velg MODE > Innstillinger > System >
Vekt, ANT+.
27
2 Velg Ja i feltet Aktivert.
3 Velg .
Det vises en melding når vekten er
funnet.
4 Stå på vekten.
MERK: Hvis du bruker en vekt for å måle
kroppssammensetning, må du ta av sko
og sokker slik at alle parametrene for
kroppssammensetning blir lest og lagret.
5 Gå av vekten.
TIPS: Hvis det oppstår en feil, går du av
vekten og prøver på nytt.
Data om vekt, kroppsfett og kroppsvæske
vises på enheten. Flere vektdata lagres på
enheten, og alle data sendes automatisk til
datamaskinen når du overfører historikken
(side 30).
Om permanente idrettsutøvere
Innstillingen for permanent idrettsutøver
påvirker visse vektberegninger. En permanent
idrettsutøver er en person som har holdt på
med intens trening i mange år (unntatt ved
kortere skadeavbrekk) og har en hvilepuls på
60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
28
Treningsutstyr
Med ANT+-teknologien kan Forerunnerenheten og pulsmåleren kobles til
treningsutstyr slik at du kan vise dataene
dine på utstyrskonsollen. Se etter logoen
ANT+ Link Here (Koble til her) på kompatibelt
treningsutstyr.
Gå til www.garmin.com/antplus hvis du
trenger flere tilkoblingsinstruksjoner.
Pare med treningsutstyr
1 Velg MODE > Innstillinger > System >
Treningsutstyr.
2 Velg Ja i feltet Aktivert.
3 Velg MODE for å vise tidtakersiden.
blinker for å vise at det er
Symbolet
klart for paring.
4 Hold Forerunner-enheten nær ANT+ Link
Here-logoen.
Det vises en melding.
vises
kontinuerlig når enheten er paret med
utstyret.
ANT+-sensorer
5 Start tidtakeren på treningsutstyret for å
starte treningsøkten.
Tidtakeren på Forerunner-enheten starter
automatisk.
Hvis du har problemer med å pare tilbehøret,
nullstiller du Forerunner-enheten og
treningsutstyret og prøver på nytt.
Historikk
Forerunner-enheten lagrer informasjon basert
på aktivitetstypen, tilbehøret som ble brukt,
og treningsinnstillingene. Når Forerunnerenhetens minne er fullt, blir de eldste dataene
overskrevet. Det vises en varselmelding på
Forerunner-enheten før data blir slettet.
MERK: Det blir ikke registrert historikk når
tidtakeren er stoppet eller satt på pause.
Anslått minne Aktivitetsbeskrivelse
220 timer
Smart registrering uten ANT+™tilbehør
160 timer
Smart registrering med ANT+tilbehør
48 timer
Registrering hvert sekund uten
ANT+-tilbehør
42 timer
Registrering hvert sekund med
ANT+-tilbehør
Historikk Vise historikk
Historikken viser dato, klokkeslett, avstand,
aktivitetstid, kalorier og gjennomsnittlig
og maksimalt tempo eller hastighet.
Svømmeaktiviteter viser i tillegg data om
svømmetak og effektivitet. Historikken kan
også vise puls, pedalfrekvens og kraftdata
hvis du bruker pulsmåler, fotsensor,
pedalfrekvenssensor eller kraftmåler (valgfritt
tilbehør).
1 Velg MODE > Historikk > Aktiviteter.
2 Bruk ▲ og ▼ til å vise de lagrede
aktivitetene.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg Vis mer for å vise gjennomsnitt og
maksimum.
5 Velg et alternativ:
• Velg Vis kart for å vise aktiviteten på
et kart.
• Velg Vis etapper for å vise deler av
en multisport-aktivitet.
• Velg Vis runder for å vise
rundedetaljer.
29
Velg Vis intervaller for å vise
intervalldetaljer.
6 Velg ▲ eller ▼ for å bla gjennom runder.
•
Vise totalverdier for historikk etter
sport
1 Velg MODE > Historikk > Totalverdier.
2 Velg en sport.
Vise mengden minne som brukes
Velg MODE > Historikk > Minnedetaljer.
Slette historikk
1 Velg MODE > Historikk > Slett >
Individuelle aktiviteter.
2 Bruk ▲ og ▼ til å velge en aktivitet.
3 Velg Slett aktivitet.
Slette gamle aktiviteter
1 Velg MODE > Historikk > Slett > Gamle
Bruke Garmin Connect
Garmin Connect er webbasert programvare
som brukes til å lagre og analysere dataene.
1 Gå til www.garminconnect.com/start.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Sende historikk til datamaskinen
1 Koble USB ANT Stick til en USB-port på
datamaskinen.
USB ANT Stick-driverne installerer
Garmin ANT Agent automatisk. Du kan
laste ned USB ANT Agent hvis driverne
ikke installeres automatisk. Gå til
www.garminconnect.com/start.
2 Sørg for at enheten er innenfor
rekkevidden til datamaskinen (3 m).
3 Velg Ja.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
aktiviteter.
2 Velg Ja for å slette aktiviteter som er eldre
enn én måned.
30
Historikk
Sende alle Forerunner-data
Som standard sender Forerunner-enheten
bare nye aktiviteter til datamaskinen. Du
kan sende alle de lagrede aktivitetene til
datamaskinen.
Velg MODE > Historikk > Overfør alle.
Forhindre dataoverføring
Du kan forhindre overføring av data til eller
fra en hvilken som helst datamaskin, selv en
paret datamaskin.
Velg MODE > Innstillinger > System >
Dataoverføring > Aktivert > Nei.
Mål
Du kan opprette treningsmål i Garmin
Connect og sende dem til Forerunnerenheten.
Sende mål til Forerunner-enheten
Du må ha en Garmin Connect-konto, og
du må pare Forerunner-enheten med
datamaskinen ved hjelp av USB ANT Stick
(side 30).
1 Gå til www.garminconnect.com, og
opprett et mål.
Navigasjon 2 Klikk på Send til enhet, og vent på at
ANT Agent sender målet.
3 Velg MODE > Historikk > Mål.
Navigasjon
Bruk GPS-navigasjonsfunksjonene på
Forerunner-enheten for å vise banen på et
kart, lagre posisjoner du vil huske, og finne
veien hjem.
Legge til kartsiden
Før du bruker navigasjonsfunksjonene, bør
du konfigurere Forerunner-enheten slik at den
viser kartet.
1 Velg MODE > Innstillinger > System >
Kart.
2 Velg Ja i feltet Vis kart.
Vise sporet under et løp
1 Velg MODE til kartet vises.
2 Velg START.
Når du starter tidtakeren og begynner
å bevege deg, viser en prikkete linje på
kartet nøyaktig hvor du har vært. Denne
prikkete linjen kalles et spor.
31
3 Velg ▲ eller ▼ for å zoome inn eller ut
på kartet.
Kartfunksjoner
➊
➌
➊
➋
➌
➋
Peker mot nord
Gjeldende posisjon
Zoomnivå
Merke posisjonen
En posisjon er et punkt som du vil lagre i
minnet. Du kan merke en posisjon hvis du for
eksempel vil huske landemerker eller komme
tilbake til et bestemt sted senere. Posisjonen
vises på kartet med et navn og et symbol.
Du kan når som helst finne, vise og gå til
posisjoner.
1 Gå til stedet du vil merke som en
posisjon.
2 Velg MODE > GPS > Lagre posisjon.
32
3 Angi et navn i det øverste feltet.
4 Velg OK.
Merke en posisjon ved hjelp av
koordinater
1 Velg MODE > GPS > Lagre posisjon.
2 Angi koordinatene i feltet Posisjon.
3 Velg OK.
Navigere til en posisjon
1 Velg MODE > GPS > Gå til posisjon.
2 Velg en posisjon.
3 Velg Gå til.
Kartet og kompasset legges automatisk
til sidesyklusen når du navigerer til en
posisjon.
4 Velg START.
5 Velg MODE for å vise kartet.
6 Følg linjen på kartet til posisjonen.
Navigasjon
Kompassfunksjoner
Pilen ➊ på kompasset peker mot posisjonen.
Kompasset viser også avstand ➋ og tid ➌ til
posisjonen.
➊
➋
➌
Redigere eller slette en
posisjon
1 Velg MODE > GPS > Gå til posisjon.
2 Velg en posisjon.
3 Rediger informasjonen, eller velg Slett.
Navigere tilbake til start
Før du kan navigere tilbake til startposisjonen,
må du trene med GPS, og du må starte
tidtakeren.
Du kan returnere til startpunktet når som helst
i løpet av løpeturen.
Velg MODE > GPS > Tilbake til start
mens du løper.
Navigasjon MERK: Hvis du bruker registrering
hvert sekund (side 34), kan det ta flere
sekunder å fastslå startposisjonen.
Kartet vises. Det vises en linje på
kartet fra den gjeldende posisjonen til
startposisjonen.
Stoppe navigering
Velg MODE > GPS > Stopp navigering.
Vise GPS-informasjon
1 Velg MODE > GPS > Satellitter.
Informasjonen om styrken på
satellittsignalet vises. De svarte
linjene representerer styrken til hvert
satellittsignal som mottas, (nummeret på
satellitten vises under hver linje).
2 Velg ▲ eller ▼ for å vise satellittsiden.
Satellittsiden viser informasjon om
GPS-signalene som Forerunner-enheten
mottar for øyeblikket.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
33
Tilpasse enheten
Du kan tilpasse innstillingene for hver sport.
1 Hold om nødvendig nede MODE for å
bytte sport.
2 Velg MODE > Innstillinger.
3 Velg en innstilling basert på den aktive
sporten.
Hvis Forerunner-enheten for
eksempel er satt til sykkel, velger du
Sykkelinnstillinger.
4 Tilpass innstillingene.
Innstillingene lagres for den aktive
sporten.
Systeminnstillinger
Systeminnstillingene gjelder for alle
sportsmoduser.
Velg MODE > Innstillinger > System.
• Språk – stiller inn enhetens språk. Selv
om du endrer tekstspråk, endres ikke
språket i brukerangitte data, slik som
løypenavn.
• Toner og vibrasjon – angir toner for
tastetrykk og toner eller vibrasjon for
meldinger.
34
•
•
•
•
•
•
•
Skjerm – side 35
Kart – side 35
Tid – angir tidsformat og tidssoner.
MERK: Enheten registrerer tidssone
og klokkeslett automatisk hver gang du
lokaliserer satellitter.
Enheter – angir måleenheter for
avstand, stigning, vekt og høyde, tempo
og hastighet samt posisjonsformat.
MERK: Når du svømmer i basseng,
endres avstand og hastighet automatisk
til å stemme med måleenhetene for
bassenglengden. Måleenhetene for andre
sportsmoduser forblir uendret.
Vekt, ANT+ – side 27
Treningsutstyr – side 28
Dataregistrering – kontrollerer hvordan
enheten registrerer aktivitetsdata.
◦◦ Smart registrering – registrerer
nøkkelpunkter hvor du endrer retning,
hastighet eller puls.
◦◦ Hvert sekund – registrerer punkter
hvert sekund. Dette alternativet
oppretter en svært detaljert
opptegning av aktiviteten, men den
øker også i stor grad størrelsen på
aktiviteten.
Tilpasse enheten
Brukerposisjoner – viser posisjoner på
kartet.
Vis kart – viser kartet som en del av
MODE-sidesyklusen.
Dataoverføring – side 30
Første oppsett – gjør det mulig å kjøre
konfigureringsveiviseren neste gang du slår
på enheten.
•
Justere skjermen
1 Velg MODE > Innstillinger > System >
Brukerprofiler
Skjerm.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi hvor lenge
bakgrunnslyset skal være på, velger
du Tidsavbrudd for bakgrunnslys.
Bruk en kort bakgrunnslysinnstilling
for å spare batteri.
• Hvis du vil angi styrken på
skjermkontrasten, velger du
Kontrast.
Kartinnstillinger
Velg MODE > Innstillinger > System > Kart.
• Orientering
◦◦ Nord opp – viser kartet med nord
øverst på skjermen.
◦◦ Spor opp – viser kartet med
retningen du beveger deg i, øverst på
skjermen.
Tilpasse enheten •
Velge brukerprofilen din
Forerunner-enheten bruker informasjon som
du oppgir om deg selv, til å beregne nøyaktige
data. Du kan endre følgende informasjon på
brukerprofilen: kjønn, alder, vekt og høyde.
1 Velg MODE > Innstillinger >
Brukerprofil.
2 Endre innstillingene.
Om kalorier
Kaloriforbruk- og pulsanalyseteknologien
leveres og støttes av Firstbeat Technologies
Ltd. Du finner mer informasjon på
www.firstbeattechnologies.com.
Om Training Effect
Training Effect måler hvordan en aktivitet
påvirker kondisjonen din. Training Effect
samles opp under aktiviteten. Etter hvert
som det er fremgang i aktiviteten, stiger
verdien for Training Effect, slik at du får vite
35
hvordan aktiviteten har forbedret formen din.
Training Effect fastsettes av informasjonen
i brukerprofilen din, pulsen, varigheten og
intensiteten på aktiviteten.
Det er viktig å vite at Training Effect-tallene
dine (1,0–5,0) kan virke unormalt høye de
første løpeturene. Det kan hende du må
utføre flere aktiviteter før enheten lærer
kondisjonen din.
Training
Effect
Beskrivelse
1,0–1,9
Bidrar til nedtrappingen
(korte aktiviteter). Forbedrer
utholdenheten med lengre
aktiviteter (mer enn 40 minutter).
2,0–2,9
Opprettholder kondisjonen.
3,0–3,9
Forbedrer kondisjonen din hvis det
gjentas som del av det ukentlige
treningsprogrammet.
4,0–4,9
Stor forbedring av kondisjonen ved
1–2 økter i uken med tilstrekkelig
nedtrappingsstid.
36
5,0
Bidrar til midlertidig overbelastning
med stor forbedring. Tren opp til
dette nummeret, men vær forsiktig.
Krever flere restitusjonsdager.
Training Effect-teknologien leveres og støttes
av Firstbeat Technologies Ltd. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du gå til
www.firstbeattechnologies.com.
Datafelter
Du kan tilpasse datafelter på opptil fire
treningssider for hver sport. Datafeltene
du tilpasser, lagres for den aktive sporten.
Noen datafelter er beregnet for én bestemt
sportsmodus og er derfor ikke tilgjengelige.
Datafelter med *-symbolet viser engelske eller
metriske enheter. Datafelter med **-symbolet
krever en ANT+-sensor.
Datafelt
Beskrivelse
Avstand – intervall*
Tilbakelagt avstand
under det gjeldende
svømmeintervallet.
Tilpasse enheten
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Avstand – nautisk*
Tilbakelagt avstand i
nautiske mil eller nautiske
kilometer.
Effektivitet – siste
lengde
Avstand – runde*
Tilbakelagt avstand under
gjeldende runde.
Gjennomsnittlig
svømmeeffektivitetsindeks
under siste fullførte
bassenglengde.
GPS-nøyaktighet*
Avstand – siste
intervall*
Tilbakelagt avstand
under siste fullførte
svømmeintervall.
Avstand – siste
runde*
Tilbakelagt avstand under
siste fullførte runde.
Feilmargin for din
nøyaktige posisjon.
GPS-posisjonen din er
for eksempel nøyaktig
innenfor +/– 12 fot.
Avstand for tak –
gjennomsnitt *
Gjennomsnittlig bevegelse
etter ett tak.
Hastighet –
gjennomsnitt *
Gjennomsnittlig hastighet
for aktiviteten.
Avstand for tak –
intervall*
Gjennomsnittlig avstand
for tak under gjeldende
intervall.
Hastighet –
maksimal *
Den høyeste hastigheten
som ble oppnådd under
gjeldende aktivitet.
Hastighet – nautisk
Gjeldende hastighet i
knop.
Hastighet – runde*
Gjennomsnittlig hastighet
under gjeldende runde.
Hastighet – siste
runde*
Gjennomsnittlig hastighet
under siste fullførte runde.
Hastighet – vertikalt*
Hastighet på stigning
eller fall målt i fot/meter
per time.
Avstand for tak – siste Gjennomsnittlig avstand
intervall
for tak under siste fullførte
intervall.
Avstand*
Tilbakelagt avstand under
den gjeldende aktiviteten.
Effektivitet –
gjennomsnitt
Gjennomsnittlig
svømmeeffektivitetsindeks
under gjeldende aktivitet
(side 20).
Effektivitet – intervall
Svømmeeffektivitetsindeks
under gjeldende intervall.
Effektivitet – siste
intervall
Svømmeeffektivitetsindeks
under siste fullførte
intervall.
Tilpasse enheten 37
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Hastighet – VH –
30 s*
30 sekunders
gjennomsnittlig bevegelse
for vertikal hastighet.
Kraft – Balanse
Gjeldende kraftdifferanse
venstre/høyre.
Hastighet*
Gjeldende hastighet.
Høyde*
Høyde over eller under
havnivå.
Kalorier
Totalt antall kalorier som
er forbrent.
Kalorier – fett
Antall fettkalorier som er
forbrent. Krever en New
Leaf®-vurdering.
Klokkeslett
Kraft – %FTP **
Gjeldende klokkeslett
basert på tidsinnstillingene
(format, tidssone og
sommertid).
Gjeldende kraftforbruk
som en prosentandel av
FTP (Functional Threshold
Power).
Kraft – 10 s
gjennomsnitt **
10 sekunders
gjennomsnittlig bevegelse
for kraftforbruk.
Kraft – 3 s
gjennomsnitt **
Tre sekunders
gjennomsnittlig bevegelse
for kraftforbruk.
Kraft – 30 s
gjennomsnitt **
30 sekunders
gjennomsnittlig bevegelse
for kraftforbruk.
38
Kraft – Balanse – 10 s 10 sekunders
gjennomsnitt **
gjennomsnittlig bevegelse
for kraftdifferanse venstre/
høyre.
Kraft – Balanse – 3 s
gjennomsnitt **
Tre sekunders
gjennomsnittlig bevegelse
for kraftdifferanse venstre/
høyre.
Kraft – Balanse – 30 s 30 sekunders
gjennomsnitt **
gjennomsnittlig bevegelse
for kraftdifferanse venstre/
høyre.
Kraft – Balanse –
gjennomsnitt **
Gjennomsnittlig
kraftdifferanse venstre/
høyre for gjeldende
aktivitet.
Kraft – gjennomsnitt ** Gjennomsnittlig
kraftforbruk for hele den
gjeldende turen.
Kraft – IF**
Intensity Factor™ for
gjeldende aktivitet.
Kraft – kilojoule**
Total (kumulativ) mengde
av kraftforbruk i kilojoule.
Kraft – maksimal **
Den høyeste kraften
som ble oppnådd under
gjeldende aktivitet.
Tilpasse enheten
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Kraft – maksimal
runde**
Den høyeste kraften
som ble oppnådd under
gjeldende runde.
Lengder – intervall
Antall bassenglengder
som er fullført under
gjeldende intervall.
Kraft – NP runde**
Gjennomsnittlig
Normalized Power for
gjeldende runde.
Lengder – siste
intervall
Antall bassenglengder
under siste fullførte
intervall.
Kraft – NP siste
runde**
Gjennomsnittlig
Normalized Power for
forrige fullførte runde.
Pedalfrekvens –
gjennomsnitt **
Gjennomsnittlig
pedalfrekvens under hele
den gjeldende aktiviteten.
Kraft – NP**
Normalized Power™ for
gjeldende aktivitet.
Pedalfrekvens –
runde**
Kraft – runde**
Gjennomsnittlig
kraftforbruk under
gjeldende runde.
Gjennomsnittlig
pedalfrekvens under den
gjeldende runden.
Kraft – siste runde**
Gjennomsnittlig
kraftforbruk under siste
fullførte runde.
Kraft – TSS**
Training Stress Score™ for
gjeldende aktivitet.
Kraft – watt/kg**
Kraftforbruk i watt per kilo.
Kraft**
Gjeldende kraftforbruk
i watt.
Kraftsone**
Gjeldende område for
kraftforbruk (1–7) basert
på FTP eller egendefinerte
innstillinger.
Lengder
Tilpasse enheten Antall fullførte
bassenglengder.
Pedalfrekvens – siste Gjennomsnittlig
runde**
pedalfrekvens under siste
fullførte runde.
Pedalfrekvens**
For løping måles
pedalfrekvens i trinn per
minutt (tpm). For sykling
måles pedalfrekvens
i omdreininger av
pedalarmen per minutt
(o/min).
Puls – %maksimum ** Prosent av
maksimumspuls.
Puls – %pulsreserve** Prosent av pulsreserve
(maksimal puls minus
hvilepuls).
39
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Puls – gjennomsnitt
%maksimal **
Gjennomsnittsprosent
av maksimal puls for
aktiviteten.
Retning
Retningen du beveger
deg i.
Puls – gjennomsnitt
%pulsreserve**
Gjennomsnittsprosent av
pulsreserve (maksimal
puls minus hvilepuls) for
aktiviteten.
Runder
Antall fullførte runder.
Skritt – runde*
Antall skritt under
gjeldende runde.
Skritt – siste runde*
Antall skritt under siste
fullførte runde.
Skritt*
Antall skritt under
gjeldende aktivitet.
Solnedgang
Tidspunktet for
solnedgang basert på
gjeldende GPS-posisjon.
Soloppgang
Tidspunktet for
soloppgang basert på
gjeldende GPS-posisjon.
Sport
Symbol for gjeldende
sportsmodus.
Stigning/helling
Beregning av stigning
under løp. Hvis du for
eksempel klatrer 10
fot (høyde) på 200 fot
(avstand), er hellingen
5 %.
Swolf – gjennomsnitt
Swolf-poengene er
summen av tiden
for én lengde pluss
antall svømmetak for
lengden (side 20).
Gjennomsnittssummen er
for hele aktiviteten.
Puls – gjennomsnitt ** Gjennomsnittlig puls
under hele den gjeldende
aktiviteten.
Puls – runde
%maksimum **
Snittprosent av maksimal
puls for runden.
Puls – runde
%pulsreserve*
Snittprosent av
pulsreserve (maksimal
puls minus hvilepuls) for
runden.
Puls – runde**
Gjennomsnittlig puls i den
gjeldende runden.
Puls – siste runde**
Gjennomsnittlig puls under
siste fullførte runde.
Puls**
Puls angitt i slag per
minutt (bpm).
Pulsgraf**
Linjegraf som viser
gjeldende pulssone (1–5).
Pulssone**
Gjeldende pulsområde
(1–5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen,
maksimal puls og
hvilepuls.
40
Tilpasse enheten
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Swolf – intervall
Swolf-poengsum under
gjeldende intervall.
Tempo – runde
Gjennomsnittlig tempo
under gjeldende runde.
Swolf – siste intervall
Swolf-poengsum under
siste fullførte intervall.
Swolf – siste lengde
Swolf-poengsum
under siste fullførte
bassenglengde.
Tempo – siste intervall Gjennomsnittlig tempo
under siste fullførte
svømmeintervall.
Tak
Antall tak under hele den
gjeldende aktiviteten.
Tak – gjennomsnitt
Gjennomsnittlig antall tak
per lengde under hele den
gjeldende aktiviteten.
Tak – intervall
Antall tak under gjeldende
intervall.
Tak – siste intervall
Antall tak under siste
fullførte intervall.
Tak – siste lengde
Antall tak under siste
fullførte bassenglengde.
Tak/lengde – siste
intervall
Gjennomsnittlig antall tak
per bassenglengde for
siste fullførte intervall.
Tempo
Gjeldende tempo.
Tempo – siste lengde Gjennomsnittlig tempo
under siste fullførte
bassenglengde.
Tempo – siste runde
Gjennomsnittlig tempo
under siste fullførte runde.
Tempo for tak
Gjennomsnittlig tak
per minutt (tpm) for en
svømmeaktivitet. Dette er
omtrent det samme som
pedalfrekvens for løping
eller sykling.
Tempo – gjennomsnitt Gjennomsnittlig tempo
under hele den gjeldende
aktiviteten.
Tempo – intervall
Tilpasse enheten Gjennomsnittlig tempo
under gjeldende
svømmeintervall.
41
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Tempo for tak –
intervall
Tempo for tak under
gjeldende intervall.
Total stigning
Total høydestigning for
den gjeldende aktiviteten.
Tempo for tak – siste
intervall
Tempo for tak under siste
fullførte intervall.
Totalt fall
Totalt høydetap for den
gjeldende aktiviteten.
Tempo for tak – siste
lengde
Tempo for tak under siste
fullførte bassenglengde.
Training Effect (TE)** Gjeldende påvirkning (1,0
til 5,0) på kondisjonen
(side 35).
Tempo for tak – siste
lengde
Tempo for tak under siste
fullførte bassenglengde.
Type tak
Tid
Stoppeklokketid.
Typen tak som ble fastslått
under gjeldende intervall
(side 20).
Tid – gjennomsnitt
Runde
Gjennomsnittlig tid for å
fullføre rundene så langt.
Type tak – siste
intervall
Tid – intervall
Tid under gjeldende
svømmeintervall.
Typen tak som ble fastslått
under siste fullførte
intervall.
Tid – runde
Tid under gjeldende runde.
Type tak – siste
lengde
Tid – siste intervall
Tid under siste fullførte
svømmeintervall.
Typen tak som ble brukt
under siste fullførte
bassenglengde.
Tid – siste runde
Tid brukt på forrige
fullførte runde.
Tid som er gått
Den totale registrerte
tiden. Hvis du for
eksempel løper i 10
minutter og stopper
tidtakeren i 5 minutter og
deretter starter tidtakeren
igjen og løper i 20
minutter, har det gått 35
minutter.
42
Informasjon om enheten
Ta vare på enhetene
merknad
Ikke oppbevar enheten på et sted der den
kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over
lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre
enheten.
Informasjon om enheten
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Rengjøre enheten
1 Bruk en klut som er fuktet med et mildt
•
•
Ikke kjør stroppen i tørketrommel.
Pulsmålerens levetid blir forlenget hvis du
tar av modulen når den ikke er i bruk.
vaskemiddel.
2 Tørk av.
Ta vare på pulsmåleren
merknad
Ta av modulen før du rengjør stroppen.
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan
redusere pulsmålerens evne til å rapportere
nøyaktige data.
•
•
•
Du finner detaljerte instruksjoner for
hvordan du vasker stroppen, på
www.garmin.com/HRMcare.
Skyll stroppen etter hver bruk.
Vask stroppen etter hver syvende bruk.
Metoden for rengjøring avhenger av
symbolene som er trykt på stroppen.
Maskinvask
Håndvask
Informasjon om enheten Spesifikasjoner
Spesifikasjoner for Forerunner
Batteritype
620 mAh prismatisk,
lithiumionbatteri
Batterilevetid
Faktisk batterilevetid avhenger
av bruk av GPS, bakgrunnslys
og ANT+-enheter. Med et
fulladet batteri kan Forerunner
brukes i opptil 20 timer med
GPS på.
Vanntetthet
Vanntett ned til 50 m (164 fot).
Driftstemperaturområde
Fra -20 °C til 60 °C
(fra -4 °F til 140 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz trådløs ANT+kommunikasjonsprotokoll
Spesifikasjoner for pulsmåler
Batteritype
CR2032, 3-volts, kan byttes ut
av brukeren (side 44)
Batterilevetid
Ca. 4,5 år
(1 time per dag)
43
Vanntetthet
30 m (98,4 fot)
Dette produktet overfører ikke
pulsdata til GPS-enheten når
du svømmer.
Driftstemperatur
Fra -5 °C til 50 °C
(fra 23 °F til 122 °F)
Merk: Bruk passende klær
under kalde forhold, slik at
du holder pulsmåleren nær
kroppstemperaturen.
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz trådløs ANT+kommunikasjonsprotokoll
Spesifikasjoner for USB ANT Stick
Strømkilde
USB
Driftstemperatur
Fra -10 °C til 50 °C
(fra 14 °F til 122 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz trådløs ANT+kommunikasjonsprotokoll
Overføringsområde
Ca.
5 m (16,4 fot)
Batteriet til pulsmåleren
 advarsel
Ikke ta ut batterier med en skarp gjenstand.
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få
mer informasjon om hvor du skal resirkulere
batterier. Perkloratmateriale – spesiell
håndtering kan være påkrevd. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
Skifte batteriet i pulsmåleren
1 Bruk en liten stjerneskrutrekker til å fjerne
de fire skruene på baksiden av modulen.
2 Fjern dekselet, og ta ut batteriet.
3 Vent 30 sekunder.
44
Tillegg
4 Sett inn det nye batteriet med den positive
siden opp.
MERK: Pass på at du ikke skader eller
mister tetningsringen.
5 Sett dekselet og de fire skruene på plass
igjen.
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren,
må du pare den med enheten på nytt
(side 22).
Tillegg
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Hjulstørrelse og -omkrets
Hjulstørrelse
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
Størrelsen på hjulet er avmerket på
begge sider av dekket. Hvis du vil endre
sykkelprofilen din, kan du se side 18.
Tillegg 45
Hjulstørrelse
L (mm)
Hjulstørrelse
L (mm)
26 × 7/8
1920
700 × 18C
2070
26 × 1(59)
1913
700 × 19C
2080
26 × 1(65)
1952
700 × 20C
2086
26 × 1,25
1953
700 × 23C
2096
26 × 1-1/8
1970
700 × 25C
2105
26 × 1-3/8
2068
700 × 28C
2136
26 × 1-1/2
2100
700 × 30C
2170
26 × 1,40
2005
700 × 32C
2155
26 × 1,50
2010
700C rørformet
2130
26 × 1,75
2023
700 × 35C
2168
26 × 1,95
2050
700 × 38C
2180
26 × 2,00
2055
700 × 40C
2200
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
46
Tillegg
Feilsøking
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect
Du må ha en Garmin Connect-konto, og du må pare Forerunner-enheten med datamaskinen
ved hjelp av USB ANT Stick (side 30).
1 Gå til www.garminconnect.com.
Hvis ny programvare er tilgjengelig, gir Garmin Connect deg beskjed om å oppdatere
programvaren.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Hold enheten innenfor rekkevidden (3 m) til datamaskinen under oppdateringsprosessen.
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om produktet på Garmins webområde.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt Garmin-forhandleren for å få informasjon om
valgfritt tilbehør og reservedeler.
Feilsøke Forerunner-enheten
Problem
Løsning
Hvor er informasjonen om
programvareversjonen?
Velg MODE > Innstillinger > Om Forerunner for å vise viktig
programvareinformasjon og enhets-IDen.
Knappene reagerer ikke.
Hvordan nullstiller jeg
enheten?
1
2
Tillegg Hold nede
til skjermen blir tom.
Hold nede
til skjermen slår seg på.
MERK: Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
47
Problem
Løsning
Jeg vil slette alle
MERK: Dette sletter all informasjon som er angitt av brukeren, men det sletter
brukerdataene fra enheten. ikke historikken.
1 Slå av enheten.
2 Slå på enheten mens du holder MODE nede.
3 Velg Ja.
Hvordan gjenoppretter
jeg de opprinnelige
fabrikkinnstillingene på
enheten?
1
2
Hold nede MODE og ENTER, og hold deretter nede
Slipp , og slipp deretter MODE og ENTER.
Enheten finner ikke
satellittsignaler.
1
2
Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Noen av dataene mine
mangler i historikken.
Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene overskrevet. Overfør data til
datamaskinen regelmessig slik at data ikke går tapt.
Hvordan endrer jeg raskt
sport?
Hold nede MODE.
Hvordan får jeg en New
Leaf-vurdering?
Gå til www.newleaffitness.com. Enkelte treningsstudioer kan gi deg en
vurdering.
.
Feilsøking av ANT+-sensor
Problem
Løsning
Jeg har en ANT+sensor fra en
tredjepartsleverandør.
Kontroller at den er kompatibel med Forerunner-enheten
(www.garmin.com/intosports).
Jeg har skiftet batteri i
tilbehøret.
Du må pare sensoren med Forerunner-enheten på nytt (side 22).
Vector™ dataene stemmer Hvis du vil forbedre kraftdataytelsen, kan du prøve å bruke enheten på den
andre hånden eller på motsatt side av håndleddet. Du kan eventuelt bruke
ikke overens.
hurtigutløsersettet (tilleggsutstyr).
48
Tillegg
Problem
Løsning
Pulsdataene er
unøyaktige eller
uberegnelige.
• Pass på at du har pulsmåleren nært inntil kroppen.
• Varm opp i 5–10 minutter.
• Påfør fukt på elektrodene og kontaktlappen på nytt. Bruk vann, spytt eller
elektrodegel.
• Vask stroppen etter hver syvende bruk (side 42).
• Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt t-skjorten hvis det er passende for
aktiviteten. Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
• Beveg deg vekk fra kilder til sterke elektromagnetiske felt og enkelte
trådløse sensorer på 2,4 GHz, siden disse kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake interferens, kan omfatte høyspentledninger,
elektriske motorer, mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 GHz og
trådløse LAN-tilgangspunkter.
Pulssoneberegninger
Sone
% av maksimal Oppfattet anstrengelse
puls
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo, rytmisk pust
Aerob trening på begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt tyngre pust,
mulig å holde en samtale i gang
Grunnleggende kardiovaskulær
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeligere å holde Forbedret aerob kapasitet, optimal
en samtale i gang
kardiovaskulær trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt ubehagelig,
vanskelig å puste
Forbedret anaerob kapasitet og
terskel, økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig over lengre
tid, vanskelig å puste
Anaerob og muskulær utholdenhet,
økt kraft
Tillegg 49
Indeks
A
ANT+
fotsensor 24
kraftmålere 26
paring 22
sykkelsensorer 26
treningsutstyr 28
USB ANT Stick 30
vekt 27
Auto Lap 11–12
Auto Pause 12
avstand
datafelter 36
varsler 9
B
bakgrunnslys 4, 5, 35
barometrisk høydemåler 6
batteri 3, 43
pulsmåler 44
bla automatisk 12
brukerprofil 35
D
datafelter 36
datamaskinparing 30
dataregistrering 27, 33, 34
dekkstørrelse 45
50
E
K
effektivitetsindeks 20
kalibrere
barometrisk høydemåler 6
fotsensor 25–26
kalori
datafelter 38
forbruk 35
varsler 9
kart 31, 35
kompass 33
koordinater 32
korrosjon 3
kraft
datafelter 38
datagjennomsnitt 27
meter 26
soner 27
F
feilsøking 46, 47
ANT+-tilbehør 48
fotsensor 24, 25–26
G
Garmin Connect 30, 46
GPS 4, 18, 33
navigasjon 31
nøyaktighet 37
grad 38
GSC 10 26
gåpauser 10
H
hastighet 24, 37
historikk 29
mangler 47
vise 47
hjulstørrelser 45
høyde
barometrisk høydemåler 6
datafelter 38
I
L
lade 3
lagre aktiviteter 8
lokalisere satellittsignaler 47
M
minne i timer 29
multisport 8
mål 31
måleenheter 34
ikke-null-gjennomsnitt 26, 27
ikoner 5
innendørstrening 18
innstillinger 34
intervaller, svømming 20
intervalltreningsøkter 14
Indeks
N
R
navigere
tilbake til start 33
nedtellingstidtaker 21
nedtrappingstempo 40
New Leaf 38, 47
nullstille enheten 47
registrere enheten 44
rengjøring 42
ruter 16–18
O
overføre data 31
P
pare ANT+-sensorer 22
pedalfrekvens
datafelter 39
sensorer 26
trening 26
varsler 9
permanent idrettsutøver 28
posisjoner 32, 35
profil 35
programvareoppdateringer 46
puls
datafelter 39–40
soner 23–24
varsler 9
pulsmåler 43
batteri 44
feilsøking av 48
paring 22
rengjøre 42
Indeks S
satellittsignaler 47
sikkerhet 3
slette brukerdata 47
smart registrering 34
spark 21
spesifikasjoner 43
spor 31
sportsmoduser
endre 7
språk 34
svømming 19
sykkelsensorer 26
T
taster 5
låse 6
toner 34
tid
datafelter 41
soner 34
varsler 9
tidtaker 7
nedtelling 21
tilbake til start 33
tilpasse
datafelter 36
innstillinger 34
toner
taster 34
Training Effect 35, 42
treningsøkter
egendefinert 15
intervalltrening 14
multisport 8
treningsutstyr 28
triatlontrening 8
typer tak 20
U
USB ANT Stick 30, 43
V
vanntetthet 19, 43
varsler 9–10
vekt 5, 27
Virtual Partner 12
Virtual Racer 13
ø
øvelsestak 21
51
www.garmin.com/support
913 397 8200
1 800 800 1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1 866 429 9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800 0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)
© 2011-2014 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising