Garmin | Forerunner® 910XT | User guide | Garmin Forerunner® 910XT Användarhandbok

Garmin Forerunner® 910XT Användarhandbok
Forerunner 910XT
®
användarhandbok
Maj 2014
190-01371-39_0D
Tryckt i Taiwan
© 2011-2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Den här användarhandboken skyddas av upphovsrättslagen och får inte kopieras, vare
sig helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra
sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation
om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com för aktuella uppdateringar och ytterligare
information om hur produkten används.
Garmin®, Garmins logotyp, Auto Lap®, Auto Pause®, Forerunner® och Virtual Partner® är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerade i USA och andra länder. ANT+™, ANT Agent™,
Garmin Connect™, GSC™, USB ANT Stick™, Vector™ och Virtual Racer™ är varumärken som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Firstbeat och Analyzed by Firstbeat är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör Firstbeat
Technologies Ltd. New Leaf® är ett registrerat varumärke som tillhör Angeion Corporation. Övriga
varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Innehållsförteckning
Introduktion����������������������������������������������3
Komma igång�����������������������������������������������������3
Ladda Forerunner-enheten���������������������������������3
Slå på Forerunner-enheten��������������������������������4
Använda bakgrundsbelysningen������������������������4
Knappar��������������������������������������������������������������5
Ikoner������������������������������������������������������������������5
Om den barometriska höjdmätaren��������������������6
Träna med Forerunner-enheten��������������������������������7
Byta sport�����������������������������������������������������������7
Grunderna i löpning��������������������������������������������7
Multisportpass����������������������������������������������������8
Varningar������������������������������������������������������������9
Auto Lap�����������������������������������������������������������10
Pausa löpningen automatiskt���������������������������12
Använda Auto Scroll�����������������������������������������12
Löpa med en Virtual Partner�����������������������������12
Virtual Racer�����������������������������������������������������13
Intervallpass�����������������������������������������������������14
Egna pass���������������������������������������������������������15
Banor����������������������������������������������������������������16
Träna inomhus��������������������������������������������������18
Cykelalternativ��������������������������������������������������18
Simfunktioner����������������������������������������������������19
Använda nedräkningstimern�����������������������������21
Innehållsförteckning
ANT+-sensorer���������������������������������������21
Para ihop ANT+-sensorer���������������������������������22
Pulsmätare�������������������������������������������������������22
Foot Pod�����������������������������������������������������������24
Cykelsensorer���������������������������������������������������26
Kraftmätare�������������������������������������������������������26
Vågar����������������������������������������������������������������27
Träningsredskap�����������������������������������������������28
Historik���������������������������������������������������29
Visa historik������������������������������������������������������29
Ta bort historik��������������������������������������������������30
Använda Garmin Connect��������������������������������30
Träningsmål������������������������������������������������������31
Navigering����������������������������������������������31
Lägga till kartsidan��������������������������������������������31
Ange position����������������������������������������������������32
Navigera till en plats�����������������������������������������32
Redigera eller ta bort en plats��������������������������33
Återvända till start���������������������������������������������33
Avbryta navigering��������������������������������������������33
Visa GPS-information���������������������������������������33
1
Anpassa enheten�����������������������������������34
Systeminställningar������������������������������������������34
Användarprofiler�����������������������������������������������35
Datafält�������������������������������������������������������������36
Enhetsinformation���������������������������������42
Sköta om dina enheter�������������������������������������42
Specifikationer��������������������������������������������������43
Batteri för pulsmätare���������������������������������������44
Bilagor����������������������������������������������������44
Registrera enheten�������������������������������������������44
Hjulstorlek och omkrets������������������������������������45
Felsökning �������������������������������������������������������46
Index�������������������������������������������������������50
2
Innehållsförteckning
Introduktion
 varning
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar
eller ändrar ett motionsprogram.
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns viktig information
och produktvarningar.
Komma igång
Första gången du använder Forerunner utför du
de här stegen:
1
2
3
4
5
Ladda Forerunner-enheten (sidan 3).
Slå på Forerunner-enheten (sidan 4).
Sätt på pulsmätaren (tillval) (sidan 22).
Bege dig ut och spring (sidan 7).
Spara löpdata (sidan 8).
Introduktion Ladda Forerunner-enheten
 varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. I guiden Viktig säkerhetsoch produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns viktig information
och produktvarningar.
notera
För att förhindra korrosion bör du torka av
kontakterna och det omgivande området
noggrant innan du laddar.
1
2
3
4
Koppla in USB-anslutningen på
laddningsfästet till nätadaptern.
Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
Passa in laddningsfästets hållare med
kontakterna på Forerunner-enhetens
baksida.
Kläm fast laddaren ordentligt över
Forerunner-enhetens framsida.
3
Använda bakgrundsbelysningen
1
5
Ladda Forerunner-enheten helt.
2
Välj ENTER för att slå på
bakgrundsbelysningen.
TIPS! Du kan trycka två gånger
på enhetsskärmen för att slå på
bakgrundsbelysningen. Den här funktionen
är bara tillgänglig i sportlägena ”Löpning”
och ”Övrigt”.
Välj och justera sedan
bakgrundsbelysningen med ▲ och ▼.
Ett fulladdat batteri räcker i upp till 20 timmar,
beroende på användning.
Slå på Forerunner-enheten
Första gången du använder Forerunner-enheten
uppmanas du att välja systeminställningar och
ange användarprofilinformation.
1
2
3
4
Håll nedtryckt för att slå på Forerunnerenheten.
I det här fönstret visas också flera
statusikoner.
Följ instruktionerna på skärmen.
Gå utomhus till en öppen plats.
Vänta medan Forerunner-enheten söker
efter satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka
satellitsignaler.
Klockslaget och datumet ställs in automatiskt.
4
Introduktion
Knappar
➌
ENTER
Välj för att slå på
bakgrundsbelysningen.
Välj om du vill välja ett alternativ och
bekräfta ett meddelande.
➍
START/
STOP
Välj för att starta eller stoppa tiduret.
➎
LAP/
RESET
Välj för att markera ett nytt varv.
Håll nedtryckt om du vill spara din
aktivitet och nollställa tiduret.
➏
MODE
Välj för att visa timern och menyn.
Kartsidan och kompassidan visas
också om de är aktiva.
Välj när du vill avsluta en meny eller
stänga en sida. Dina inställningar
har sparats.
Håll nedtryckt för att växla
sportlägen.
➊
➋
➏
➌
➎
➊
➋
➍
Håll nedtryckt om du vill slå på eller
stänga av enheten.
Välj för att justera
bakgrundsbelysningen.
Välj om du vill visa statusikonerna
(sidan 5).
Välj för att söka efter en kompatibel
våg.
▲▼
Välj om du vill bläddra mellan
menyer och inställningar.
Håll ned om du vill bläddra igenom
inställningarna snabbt.
Välj om du vill bläddra genom
träningssidorna under ett
träningspass.
Ikoner
En ikon som lyser fast innebär att funktionen är
aktiv. En ikon som blinkar innebär att enheten
söker.
GPS-enheten är på.
GPS-enhet avstängd.
Timern igång.
Flera sportaktiviteter pågår.
Batteriladdningsnivå.
Introduktion
5
Batteriet laddar.
Pulsmätaren är aktiv.
Foot Pod är aktiv.
Cykelsensorn är aktiv.
Kraftsensorn är aktiv.
Träningsredskap är aktivt.
Löpning är aktiv.
Cykelsport är aktiv.
6
Din Forerunner beräknar höjden med hjälp
av den barometriska höjdmätaren. Den
barometriska höjdmätaren är känslig för
väderförändringar och trycksatta områden, t.ex.
flygplanskabiner och bilar. Om den barometriska
höjdmätaren börjar rapportera falska avläsningar
pga omgivningsförhållanden använder
Forerunner-enheten GPS-höjddata.
Du kan anpassa dina datafält till att inkludera
höjd (sidan 36).
Annan sport är aktiv.
Kalibrera barometrisk höjdmätare
Du kan låsa knapparna på din Forerunner. Detta
sänker risken för att du av misstag ska trycka på
en knapp när du tar på eller av dig enheten.
2
OBS! Den barometriska höjdmätaren fungerar
inte i simläge.
Simning (öppet vatten eller
simbassäng) är aktiv.
Låsa knapparna
1
Om den barometriska
höjdmätaren
Välj MODE och ▲ samtidigt för att låsa
tangenterna.
Du kan kalibrera den barometriska höjdmätaren
manuellt med hjälp av en sparad plats.
1
2
3
4
Gå till en plats med en känd höjd.
Välj MODE > GPS > Spara plats.
Ange höjden i fältet Höjd.
Välj OK.
Välj MODE och ▲ samtidigt för att låsa upp
tangenterna.
Introduktion
Forerunner-enheten kalibrerar automatiskt den
barometriska höjdmätaren om du befinner dig
inom 50 meter av en sparad plats med höjddata.
I annat fall kalibrerar Forerunner-enheten den
barometriska höjdmätaren med GPS-höjddata.
Träna med Forerunner-enheten
Det här avsnittet beskriver funktionerna och
inställningarna för träning i din enhet. Många av
aktiviteterna har instruktioner för löpläge, men
de flesta av träningsfunktionerna kan användas i
alla sportlägen.
•
Byta sport (sidan 7)
•
Grunderna i löpning (sidan 7)
•
Multisportpass (sidan 8)
•
Varningar (sidan 9)
•
Auto Lap (sidan 10)
•
Auto Pause® (sidan 12)
•
Auto Scroll (sidan 12)
•
Virtual Partner® (sidan 12)
•
Virtual Racer™ (sidan 13)
•
Intervallpass (sidan 14)
•
Egna pass (sidan 15)
•
Träning inomhus (sidan 18)
•
Cykelalternativ (sidan 18)
•
Nedräkningstimer (sidan 21)
Byta sport
•
Håll ned MODE.
•
Använd Auto Multisport (sidan 8).
Grunderna i löpning
Ut och springa
Innan du kan spela in historik måste du
lokalisera satellitsignaler (sidan 4) eller para ihop
din Forerunner med en Foot Pod (sidan 24).
1
Välj START för att starta timern ➊.
➊
®
Träna med Forerunner-enheten
➋
➌
Historiken registreras bara när tiduret är
igång. Ditt tempo ➋ och din sträcka ➌
visas på timersidan.
7
2
Datafälten som visas är standardfälten. Du
kan anpassa datafält (sidan 36).
När du är klar med löprundan väljer du
STOP.
Spara löpdata
1
2
Håll RESET nedtryckt om du vill spara
löpningen och nollställa timern.
Överför sparade aktiviteter till datorn
(sidan 30).
Multisportpass
Om du tävlar i triathlon, duathlon eller andra
multisporter har du nytta av multisportpass. När
du skapar ett multisportpass kan du växla mellan
sportlägen och hela tiden se den totala tiden och
distansen för alla sporterna. Du kan till exempel
växla från läget cykling till löpning och se den
totala tiden/distansen för cykling och löpning
genom hela passet.
Du kan använda multisportpass manuellt, eller
så kan du ställa in multisportpass för lopp och
andra händelser i förväg.
Skapa ett manuellt multisportpass
1
2
Starta ett pass i valfri sport.
3
Välj ett annat sportläge.
4
När du är redo att växla sportläge håller du
ned MODE.
Timern återställs automatiskt för den nya
delen av träningspasset.
Visa multisporttimern med ▲ eller ▼.
Skapa ett Auto Multisportpass
Om du deltar i ett triathlon kan du använda Auto
Multisport för att snabbt byta sportläge. Du kan
även anpassa sportsegmenten.
1
Välj MODE > Träning > Auto Multisport.
Forerunner-enheten lagrar multisportpass
i historiken med data om total tid, distans,
genomsnittspuls (tillvalet pulsmätare behövs)
och kalorier för alla sporter i passet. Även
specifika detaljer för varje sport tas med.
8
Träna med Forerunner-enheten
2
3
Om det behövs väljer du Ta med övergång
för att registrera övergångstiden separat från
sportsegmenten.
Välj Starta multisport > START.
➊
➋
4
Den totala tiden ➊ och den totala
sträckan ➋ visas på den första sidan i
träningssideloopen. Du kan använda ▲ och
▼ för att visa ytterligare träningssidor för
varje sportsegment.
Välj LAP när du slutför ett segment eller en
övergång.
Stoppa Auto Multisport
•
Välj MODE > Träning > Stoppa Multisport.
•
Välj STOP och håll ned RESET.
Varningar
OBS! Varningar fungerar inte under intervallpass
eller egna motionspass.
Träna med Forerunner-enheten
Du kan använda varningsfunktioner om du vill
träna mot vissa tids-, distans-, kalori-, puls-, taktoch kraftmål.
OBS! Information om hur du aktiverar
ljudsignaler för meddelanden finns på sidan 34.
Ställa in varningar för Tid, Distans och
Kalorier
OBS! Kalorivarningar är inte tillgängliga i
simläge.
1
2
3
4
Välj MODE > Träning >
Löpningsvarningar.
Välj Tidsvarning, Distansvarning eller
Kalorivarning.
Välj På.
Välj Varna vid och ange en tid, distans eller
kalorivärde.
Varje gång du når ett varningsvärde avger
enheten en signal eller vibrerar och ett
meddelande visas.
Ställa in avancerade varningar
Om du har ett tillbehör för pulsmätare, Foot Pod
eller GSC™ 10 eller kraftmätare, kan du ställa in
avancerade varningar för puls, kadens och kraft.
9
OBS! Avancerade varningar är inte tillgängliga
i simläge.
1
2
Välj MODE > Träning >
Löpningsvarningar.
Välj ett alternativ:
•
Välj Pulsvarning för att ange lägsta
respektive högsta puls i slag per minut
(bpm).
OBS! Mer information om pulszoner
finns på sidan sidan 23.
•
•
3
Välj Takt för att ange de lägsta och
högsta taktvärdena i steg per minut
(spm) eller trampans varvtal per minut
(rpm).
Välj Kraftlarm för att ange lägsta
respektive högsta kraftvärde i watt.
OBS! Mer information om pulszoner
finns på sidan 27.
Ställ in parametrarna för dina varningar.
Varje gång du överstiger eller faller under den
angivna pulsen eller takten, avger enheten en
signal eller vibrerar och ett meddelande visas.
10
Ställa in varningar för gångrast
Vissa löpningsprogram använder tidsinställda
gångraster vid jämna mellanrum. Programmet
kan t.ex. under en lång löprunda uppmana dig
att löpa i fyra minuter, gå i en minut och sedan
upprepa. Funktionerna för Auto Lap fungerar på
rätt sätt när du använder varningarna för löp/gå.
OBS! Gångvarningar är bara tillgängliga i
löpningsläge.
1
2
3
4
Välj MODE > Träning >
Löpningsvarningar.
Välj Löpnings-/gångvarning > På.
Välj Löpningsvarning och ange en tid.
Välj Gångvarning och ange en tid.
Varje gång du når ett varningsvärde avger
enheten en signal eller vibrerar och ett
meddelande visas. Varningarna för löpning/gång
upprepas tills du stoppar tiduret.
Auto Lap
OBS! Auto Lap fungerar inte med intervall- eller
anpassade träningspass eller bassängsimläge.
Träna med Forerunner-enheten
Standardinställningar
Sportläge
Standarddistans
Löpning
1 mile eller 1 kilometer
Cykel
5 miles eller 5 kilometer
Simning Öppet vatten
0,25 mile eller 0,5 kilometer
Övrigt
1 mile eller 1 kilometer
1
2
Välj MODE > Inställningar >
Löpningsinställningar > Auto Lap.
Välj Utlösare för Auto Lap > Efter position
> Varv på.
•
Välj Endast varv för att aktivera
varvmätaren varje gång du väljer LAP
och varje gång du passerar någon av
dessa positioner igen.
•
Välj Start och varv för att aktivera
varvräknaren på den GPS-position där
du väljer START och på alla platser
under löpningen där du väljer LAP.
•
Välj Markera och varv för att aktivera
varvräknaren vid en viss GPS-position
som märkts ut före löpningen (använd
Markera position) och på alla platser
under löpningen där du väljer LAP.
Markera varv enligt distans
Med Auto Lap kan du automatiskt markera vissa
distanser under varvet. Den här funktionen är
användbar vid jämförelse mellan olika delar av
en löprunda.
1
2
3
Välj MODE > Inställningar >
Löpningsinställningar > Auto Lap.
Välj Utlösare för Auto Lap > Efter distans.
Välj Varv vid och ange en distans.
Markera varv enligt position
Med Auto Lap kan du automatiskt markera
varvet på en viss position. Den här funktionen är
användbar när du vill jämföra prestationer över
olika delar av en löpning (t.ex. en lång backe
eller sprintsträckor).
Träna med Forerunner-enheten
OBS! Under ett varv (sidan 16), använder
du alternativet Efter position om du vill
markera varv på alla varvpositioner som
markerats på sträckan.
11
Pausa löpningen automatiskt
Använd Auto Pause för att pausa timern
automatiskt när du stannar eller när din hastighet
faller under ett angivet värde. Den här funktionen
är användbar om det finns trafikljus eller andra
ställen där du måste sakta ned eller stanna
under din löprunda.
OBS! Den pausade tiden sparas inte med dina
historikdata.
OBS! Auto Pause fungerar inte under intervalleller egna pass eller i simläge.
1
2
12
Välj MODE > Inställningar >
Löpningsinställningar > Auto Pause.
Välj ett alternativ:
•
Välj Vid stopp om du vill pausa tiduret
automatiskt när du slutar röra på dig.
•
Välj Egen hastighet om du vill att
tiduret pausas automatiskt när din
hastighet faller under ett visst angivet
värde.
Använda Auto Scroll
Använd funktionen för automatisk bläddring om
du vill bläddra automatiskt genom alla sidor med
träningsdata medan tiduret är igång.
1
2
Välj MODE > Inställningar >
Löpningsinställningar > Auto Scroll.
Välj Sakta, Medel eller Snabbt.
Löpa med en Virtual Partner
Din Virtual Partner är ett unikt träningsverktyg
som utformats för att hjälpa dig att uppnå dina
mål.
OBS! Virtual Partner är inte tillgänglig i simläge.
1
2
Välj MODE > Inställningar >
Löpningsinställningar > Virtual Partner.
Välj Virtual Partner > På.
Ändra tempot för Virtual Partner
Om du ändrar tempo för Virtual Partner innan du
startar timern sparas de ändringarna. Ändringar
som du utför i Virtual Partner-tempo efter att
timern har startats genomförs endast för de
Träna med Forerunner-enheten
n aktuella sessionen och sparas inte när timern
nollställs. Om du ändrar Virtual Partner under en
aktivitet, använder Virtual Partner det nya tempot
från din plats.
1
2
3
Välj MODE för att visa träningssidan.
Använd ▲ eller ▼ för att visa Virtual
Partner-sidan.
Håll ned ▲ eller ▼ för att öka eller minska
Virtual Partner-takten.
Virtual Racer
Din Virtual Racer är ett unikt träningsverktyg
som utformats för att hjälpa dig att förbättra
dina prestanda. Du kan tävla mot din egen
aktivitet eller en som du har överfört från din
dator (sidan 14). Du kan, t.ex., träna genom
att löpa den verkliga tävlingsrundan och spara
den i din Forerunner. På själva tävlingsdagen
kan du sedan löpa mot den träningsrundan.
Virtual Racer pressar dig att slå din tidigare takt,
Träna med Forerunner-enheten
inklusive backar där du kanske saktar ned, och
slutspurten till mållinjen.
OBS! Virtual Racer är inte tillgänglig i simläge.
Löpa med en Virtual Racer
Innan du kan skapa en tävling måste du ha
sparat minst en aktivitet.
1
2
3
4
Välj MODE > Träning > Virtual Racer.
Välj Ny och sedan en aktivitet.
Välj loppet.
Välj Genomför lopp.
Redigera ett virtuellt lopp
1
2
3
Välj MODE > Träning > Virtual Racer.
Välj loppet.
Välj Redigera lopp för att ändra namnet och
visa statistik från den föregående aktiviteten.
Ta bort ett virtuellt lopp
1 Välj MODE > Träning > Virtual Racer.
2 Välj loppet.
3 Välj Ta bort lopp > Ja.
13
Tävla mot en aktivitet på webben
Du måste ha ett Garmin Connect™-konto och
para ihop din Forerunner med datorn med hjälp
av USB ANT Stick™ (sidan 30).
1
2
3
4
5
Gå till www.garminconnect.com och sök
efter en aktivitet.
Klicka på Skicka till enhet och vänta på att
ANT Agent™ skickar aktiviteten.
Välj MODE > Träning > Virtual Racer.
Välj loppet.
Välj Genomför lopp > START.
Intervallpass
Du kan skapa intervallpass baserade på distans
eller tid. Ditt eget intervallpass sparas tills du
skapar ett nytt intervallpass. Öppna intervaller
kan användas för att registrera träningspass när
du löper en känd sträcka, men vill hålla reda på
hur många intervaller du har slutfört.
OBS! Intervallpass är inte tillgängliga i simläge.
14
Skapa och genomföra ett intervallpass
1
2
3
4
5
Välj MODE > Träning > Pass > Intervall.
6
7
Välj Mer för fler alternativ.
8
9
Välj Typ och sedan Tid eller Distans.
Ange en sträcka eller ett tidsintervallvärde.
Välj Vilotyp och sedan Tid eller Distans.
Välj en sträcka eller ett tidsvärde för
vilointervallet.
Välj Repetitioner och ange antalet
repetitioner.
Välj, vid behov, Uppvärmning för att lägga
till en öppen uppvärmning till ditt pass.
Välj, vid behov, Nedvarvning för att lägga till
en öppen nedvarvning till ditt pass.
10 Välj Genomför pass > START.
11
Om intervallpasset har en uppvärmning
måste du välja LAP för att påbörja första
intervallet.
Följ instruktionerna på skärmen.
Träna med Forerunner-enheten
När du har slutfört alla intervaller visas ett
meddelande.
Avbryta ett träningspass
•
Välj LAP när som helst för att avsluta ett
intervall eller ett träningspass.
•
Välj STOP när som helst för att stoppa
tiduret.
•
Om intervallpasset har en nedvarvning
måste du välja LAP för att avsluta
intervallpasset.
Egna pass
Egna pass kan innehålla mål för varje steg och
olika sträckor, tider och kalorier. Du kan skapa
egna träningspass med Garmin Connect
(sidan 30) och överföra dem till Forerunnerenheten. Du kan även skapa och spara ett
träningspass direkt i Forerunner.
Du kan också schemalägga egna pass med
Garmin Connect. Du kan planera pass i förväg
och lagra dem på din Forerunner-enhet.
Skapa ett eget träningspass
1
2
3
4
Välj MODE > Träning > Pass > Egna > Ny.
Ange ett namn på passet i det översta fältet.
Välj 1. Öppna Inget mål > Ändra steg.
Välj Varaktighet om du vill ange hur steget
ska mätas.
Till exempel kan du välja Distans om du vill
avsluta steget efter en viss distans.
5
6
7
Om du väljer Öppna kan du avsluta steget
under passet genom att trycka på LAP.
Under Varaktighet anger du ett värde.
Välj Mål om du vill välja mål under steget.
Till exempel kan du välja Puls om du vill
hålla en jämn puls under steget.
Om det behövs väljer du en målzon eller ett
eget intervall.
Du kan till exempel välja en pulszon. Varje
gång du överstiger eller faller under den
angivna pulsen avger enheten en signal och
ett meddelande visas.
OBS! Egna pass är inte tillgängliga i simläge.
Träna med Forerunner-enheten
15
8
9
När du är klar med stegdetaljerna trycker du
på MODE.
Slutför en åtgärd:
•
Om du vill lägga till ett ytterligare steg
väljer du <Lägg till nytt steg> och
upprepar steg 4-8.
•
Om du vill märka ett steg som ett
vilosteg markerar du steget och väljer
Märk som vilosteg.
Vilosteg noteras i träningshistoriken.
Upprepa steg
Innan du kan upprepa ett steg i ett träningspass
måste du skapa ett träningspass med minst ett
steg.
1
2
Välj <Lägg till nytt steg> > Varaktighet
Välj ett alternativ:
•
Välj Upprepa om du vill upprepa ett
steg en eller flera gånger.
Du kan t.ex. upprepa ett steg på 1 mile
4 gånger.
•
Välj Upprepa tills om du vill upprepa ett
steg under en viss varaktighet.
Du kan t.ex. upprepa ett steg på 5
minuter i 30 minuter eller tills din puls
uppnår zon 5.
16
3
4
Välj Tillbaka till steg och välj det steg som
du vill upprepa.
Välj MODE för att fortsätta.
Påbörja ett Eget pass
1
2
3
Välj MODE > Träning > Pass > Egna.
Välj passet.
Välj Genomför pass > START.
Ta bort ett Eget pass
1
2
3
Välj MODE > Träning > Pass > Egna.
Välj passet.
Välj Ta bort pass > Ja.
Banor
Ett annat sätt att använda Forerunner på för
anpassad träning är att följa banor utifrån
inspelade aktiviteter. Du kan följa en sparad
bana helt enkelt för att det är en bra rutt. Du
kan till exempel spara en cykelvänlig rutt till
jobbet. Du kan även följa en sparad bana och
försöka att uppnå eller överskrida uppsatta
träningsmål. Om till exempel den ursprungliga
banan slutfördes på 30 minuter, kommer du att
tävla mot en Virtual Partner som försöker klara
av banan på under 30 minuter.
Träna med Forerunner-enheten
Du kan skapa en bana från din egen aktivitet
eller skicka en bana från Garmin Connect till
din enhet.
OBS! Banor är inte tillgängliga i simläge.
Skapa banor med din Forerunner
1
2
Välj MODE > Träning > Banor > Ny.
3
Välj MODE för att avsluta.
På sidan Historik väljer du en post som du
vill basera banan på.
Redigera en bana
1
2
3
Välj MODE > Träning > Banor.
Välj banan.
Välj Redigera bana för att ändra namnet
och visa statistik från den föregående
aktiviteten.
Påbörja en bana
1
2
3
Välj MODE > Träning > Banor.
Välj banan.
Välj Kör bana > START.
Historiken registreras även om du inte är
på banan.
Följa en bana på webben
Du måste ha ett Garmin Connect-konto och para
ihop din Forerunner med datorn med hjälp av
USB ANT Stick (sidan 30).
1
2
3
4
5
Gå till www.garminconnect.com och sök
efter en aktivitet.
Klicka på Skicka till enhet och vänta på att
ANT Agent skickar aktiviteten.
Välj MODE > Träning > Banor.
Välj banan.
Välj Kör bana > START.
Tips för Träna med banor
Träna med Forerunner-enheten
•
Om du tagit med en uppvärmning väljer
du START för att påbörja banan och
uppvärmningen som vanligt.
•
Undvik banan när du värmer upp. När du
är redo att börja vänder du dig mot banan.
17
När du vänder in på själva banan, visas ett
meddelande.
•
OBS! När du väljer START startar Virtual
Partner banan och väntar inte på att du
slutför uppvärmningen.
1
2
3
Välj MODE för att via bankartan eller använd
kompassen för att hitta tillbaka till banan.
Träna inomhus
Ändra banans hastighet
1
2
3
4
Välj MODE > Träning > Banor.
5
Håll ned ▲ eller ▼ för att justera
procentandelen av tiden för att slutföra
banan.
Välj Ta bort bana > Ja.
TIPS: Mer information om GPS-inställningar
finns på sidan 33.
Använd ▲ eller ▼ för att visa Virtual
Partner-sidan.
Välj MODE > Träning > Banor > Avbryta
bana.
Välj banan.
När Forerunner-enheten försöker lokalisera
satelliter, väljer du ENTER > Ja.
Välj Kör bana.
Avbryta en bana
Välj MODE > Träning > Banor.
Om Forerunner inte kan lokalisera satelliter visas
en fråga om du är inomhus. Du kan stänga av
GPS-enheten manuellt när du tränar inomhus.
Välj banan.
Om du till exempel vill förbättra bantiden
med 20 % anger du en banhastighet på
120 %. Du tävlar mot Virtual Partner om att
slutföra en 30-minuters bana på 24 minuter.
18
Ta bort en bana
Cykelalternativ
•
Mer information om GSC 10 finns på
sidan 26.
•
Mer information om kraftmätaren finns på
sidan 26.
Spara dina cykelprofiler
Du kan anpassa upp till fem cykelprofiler.
1
I cykelläge väljer du MODE > Inställningar
> Cykelinställningar > Cyklar.
Träna med Forerunner-enheten
2
3
4
Välj upp till fem cyklar och välj sedan Klar.
5
Om du använder hastighets-, takt- eller
kraftsensor välj Hjulstorlek.
6
7
Välj Cykel 1 > Cykeldetaljer.
Ange ett namn för cykelprofilen, cykelns vikt
och trippmätarens värde.
•
Välj Auto för att beräkna din hjulstorlek
med hjälp av GPS-distansen.
•
Välj Anpassad för att ange
hjulstorleken. För en tabell med
storlekar och omkretsar, se sidan 45.
Håll ned MODE för att byta cyklar.
Upprepa steg 1–5 för fler cyklar.
Simfunktioner
NOTERA
Forerunner-klockan är avsedd för ytsimning.
Dykning med Forerunner-enheten kan skada
produkten och ogiltigförklara garantin.
Simma i öppet vatten
Du kan använda din Forerunner vid simning i
öppet vatten. Du kan lagra simdata, inklusive
sträcka, tempo och antal simtag.
Träna med Forerunner-enheten
OBS! Forerunner-enheten kan inte lagra
pulsdata när du simmar.
1
2
3
4
5
6
Håll MODE nedtryckt.
Välj Simning > Simning - Öppet vatten.
Om det behövs väljer du MODE >
Inställningar > Öppna vatteninställningar
> Datafält för att anpassa träningssidorna
för simning.
En komplett lista med tillgängliga datafält
finns på sidan 36.
Välj START.
När du är klar med simningen väljer du
STOP.
Håll RESET nedtryckt om du vill spara
löpningen och nollställa timern.
Simma i en simbassäng
Du kan lagra simdata, inklusive distans, tempo,
antal och typ av simtag (endast simning i
bassäng).
OBS! Forerunner-enheten kan inte lagra
pulsdata när du simmar.
1
2
Håll MODE nedtryckt.
Välj Simning > Simning i simbassäng.
19
3
4
5
6
7
8
Välj simbassängslängd eller ange en
anpassad längd.
Om det behövs väljer du MODE >
Inställningar > Simbassängsinställningar
> Datafält för att anpassa träningssidorna
för simning.
En komplett lista med tillgängliga datafält
finns på sidan 36.
Välj START.
Om du vill stanna för att vila väljer du LAP
och sedan LAP igen när du fortsätter
simma.
När du är klar med simningen väljer du
STOP.
Håll RESET nedtryckt om du vill spara
löpningen och nollställa timern.
Identifiering av typ av simtag är bara tillgänglig
i läget för simning i bassäng. Din typ av simtag
identifieras i slutet av en längd.
Fritt
Frisim
Rygg
Ryggsim
Bröst
Bröstsim
Fjäril
Fjäril
Mer än en typ av simtag i ett intervall
Simterminologi
•
En längd är en sträcka i simbassängen.
•
Ett intervall i simning är som ett varv
i löpning. Du kan dela in simningen i
simintervall och vilointervall.
•
Ett simtag räknas varje gång den arm som
har Forerunner-klockan på sig slutför en
hel cykel.
•
Din swolf-poäng är summan av tiden för
en längd och antalet simtag för längden.
Exempel: 30 sekunder plus 15 simtag ger
swolf-poängen 45. Swolf är ett mått på
effektiviteten i din simning och som i golf är
ett lägre resultat bättre.
•
Ditt simeffektivitets index är summan av
tiden plus antalet simtag som behövs för att
simma 25 meter. Det gör att du kan jämföra
din simeffektivitet med simning i en annan
bassäng eller ett träningspass på öppet
vatten. Ju lägre simeffektivitetsindex desto
bättre.
Då skapas ett vilointervall som är åtskilt från
simningsintervallet.
Typer av simtag
20
Blandad
Träna med Forerunner-enheten
Simtips
Forerunner-enheten kan inte registrera simtag
eller längder under övningssimtag eller sparkset.
Garmin rekommenderar att du registrerar
övningar som separata simintervall med LAPknappen.
På liknande sätt använder du LAP-knappen
för att registrera vilointervaller separat. Detta
förbättrar noggrannheten i dina simdata. Om
du inte använder LAP-knappen för vilointervall
eller stoppar timern, kan Forerunner-enheten ta
7-8 sekunder på sig att visa data för den senast
slutförda längden.
Använda nedräkningstimern
Du kan använda nedräkningstimern och
automatiskt starta Forerunner-timern efter en
angiven tid.
Exempel: du kan använda en 30-sekunders
nedräkning innan du påbörjar en tidtagen
sprintsträcka. Du kan också ställa in en
5-minuters nedräkning innan ett båtlopp startas.
Under nedräkningen registreras ingen historik.
OBS! Nedräkningstimern är bara tillgänglig i
läget för "Övriga" sporter.
1
2
3
4
5
Välj MODE > Inställningar > Övriga
inställningar > Nedräkningstimer.
Välj Nedräkningstimer > På.
Ange nedräkningstiden.
Välj START för att starta nedräkningstimern.
Du hör 5 pipsignaler innan timern startas
automatiskt.
ANT+-sensorer
Forerunner är kompatibel med följande tillbehör
för ANT+.
•
Pulsmätare (sidan 22)
•
Foot Pod (sidan 24)
•
Cykelsensorer (sidan 26)
•
Kraftmätare (sidan 26)
•
Vågar (sidan 27)
•
Träningsutrustning (sidan 28)
Besök http://buy.garmin.com för mer information
om hur du köper extra tillbehör.
Håll ned MODE > Övriga.
ANT+-sensorer
21
Para ihop ANT+-sensorer
Du bör starta pulsmätaren eller installera
sensorn innan du kan para ihop dem.
Se Snabbstartshandbok eller tillbehörets
instruktioner.
Om Forerunner inte visar data från tillbehöret
kan det hända att du måste para ihop det med
din Forerunner. Att para ihop betyder att ansluta
trådlösa ANT+™-sensorer, t.ex. att ansluta
din fotenhet till en Forerunner. Efter att du har
parat ihop första gången känner din Forerunner
automatiskt igen fotenheten varje gång den
aktiveras.
•
Kontrollera att ANT+-sensorn är kompatibel
med din Forerunner.
•
Flytta Forerunner-enheten inom 3 m för
ANT+-sensorn.
•
Håll dig på minst 10 m avstånd från andra
ANT+-sensorer under ihopparningen.
•
Om
är av, välj MODE > Inställningar >
Löpningsinställningar > Puls > ANT+ HR
> Ja > Starta om skanning.
•
Om
är av, välj MODE > Inställningar >
Löpningsinställningar > Fotdyna > Ja >
Starta om skanning.
•
Om är av, välj MODE > Inställningar >
Cykelinställningar > cykelnamn > ANT+
fart/takt > Ja > Starta om skanning.
22
•
är av, välj MODE > Inställningar >
Om
Cykelinställningar > cykelnamn > ANT+
Kraft > Ja > Starta om skanning.
•
Om du ändå inte kan para ihop tillbehöret
byter du tillbehörets batteri (se sidan 44 eller
tillbehörets instruktioner).
När tillbehöret har parats ihop visas ett
meddelande och tillbehörsikonen (sidan 5) syns
på skärmen.
Pulsmätare
OBS! Forerunner-enheten kan inte lagra
pulsdata när du simmar.
Sätta på pulsmätaren
Obs! Om du saknar pulsmätare kan du hoppa
över den här uppgiften.
Ha pulsmätaren direkt på huden, precis under
bröstet. Den ska sitta tillräckligt hårt för att sitta
på plats under löpning.
1
Anslut pulsmätarmodulen ➊ vid remmen.
ANT+-sensorer
Ställa in dina pulszoner
➊
2
Innan du kan anpassa dina pulszoner måste du
aktivera pulsmätaren.
Fukta elektroderna ➋ på baksidan av
pulsmätarens rem för att skapa en ordentlig
anslutning mellan ditt bröst och sändaren.
Obs! Vissa pulsmätare har en kontaktplatta
➌. Fukta kontaktplattan.
➍ ➌ ➋
➋
3
Linda remmen runt bröstet och fäst
remmens krok ➍ i öglan.
4
Flytta enheten inom räckhåll (3 m) för
pulsmätaren.
Garmin-logotypen ska vara rättvänd.
TIPS! Om pulsdata är fel eller inte visas kan
du behöva dra åt remmen på bröstet eller
värma upp i 5-10 minuter.
När du har satt på pulsmätaren är den i viloläge
och redo att sända data.
Forerunner använder informationen i din
användarprofil från den första konfigurationen
för att fastställa dina pulszoner. Ange maximal
puls, vilopuls och pulszoner för att få korrekt
information om kaloriförbränningen under
aktiviteten.
1
2
3
Välj MODE > Inställning >
Löpningsinställningar > Puls > Pulszoner.
Följ instruktionerna på skärmen.
Upprepa för varje sportläge.
Om pulszoner
Många idrottsmän använder pulszoner till att
mäta och förbättra sin kardiovaskulära styrka
och konditionsnivå. En pulszon är ett angivet
intervall av hjärtslag per minut. De fem mest
använda pulszonerna är numrerade från 1 till 5
efter stigande intensitet. I allmänhet beräknas
pulszoner på procentandelar av den maximala
pulsen.
När pulsmätaren är ihopparad visas ett
meddelande och visas konstant på skärmen.
ANT+-sensorer
23
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare
mäta och förbättra din träning genom att förstå
och tillämpa dessa principer.
•
Din puls är ett bra mått på träningens
intensitet.
•
Träning inom vissa pulszoner kan hjälpa dig
att förbättra din kardiovaskulära kapacitet
och styrka.
•
Genom att känna till dina pulszoner kan du
förhindra att du övertränar och minska risken
för skador.
Om du känner till din maxpuls kan du använda
tabellen (sidan 49) till att fastställa den bästa
pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maximala puls kan
du använda någon av de beräkningsfunktioner
som är tillgängliga på Internet. Vissa gym
och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter
maximal puls.
Fler alternativ för puls
•
Pulsvarningar (sidan 9)
•
Pulszonsberäkningar (sidan 49)
•
Pulsdatafält (sidan 36)
•
Felsöka puls (sidan 48)
24
Foot Pod
Din Forerunner är kompatibel med Foot poden.
Du kan använda foot poden för att skicka data
till din Forerunner när du tränar inomhus, när
GPS-signalen är svag eller när du förlorar
satellitsignaler. Foot poden är satt i viloläge och
klar att skicka data så snart som du installerar
eller börjar röra på dig. Du måste para ihop foot
poden med din Forerunner (sidan 22).
När batteriet är svagt visas ett meddelande på
din Forerunner. Då återstår ungefär fem timmars
batteritid.
Välja hastighetskälla
Om du planerar att träna utomhus kan du ställa
in Forerunner, så att foot podens data används
för att beräkna takten i stället för att använda
GPS.
1
2
Välj MODE > Inställningar >
Löpningsinställningar > Foot Pod > Ja.
Välj Hastighetskälla > Foot Pod.
ANT+-sensorer
Om kalibrering av Foot Pod
Det är inte nödvändigt att kalibrera foot poden
men det kan förbättra noggrannheten. Du kan
justera kalibreringen på tre sätt: sträcka, GPS
och manuellt.
Kalibrera din Foot Pod efter sträcka
För bästa resultat bör foot poden kalibreras
med hjälp av innerbanan på en löparbana. En
löparbana (2 varv = 800 m) är mer exakt än ett
löpband.
1
2
3
4
5
Välj MODE > Inställningar >
Löpningsinställningar > Foot Pod >
Kalibrera > Distans
Välj en distans.
Välj Fortsätt > START för att börja
registreringen.
Spring eller gå sträckan.
Välj STOP.
Kalibrera din Foot Pod efter GPS
Du måste ha GPS-signaler för att kalibrera foot
poden med GPS.
ANT+-sensorer
1
2
3
Välj MODE > Inställningar >
Löpningsinställningar > Foot Pod >
Kalibrera > GPS.
Välj Fortsätt > START för att börja
registreringen.
Spring eller gå ca 1 000 m.
Forerunner-enheten meddelar dig att du har
färdats tillräckligt långt.
Kalibrera din Foot Pod manuellt
Om din foot pods avstånd verkar vara något för
högt eller lågt när du springer kan du justera
kalibreringsfaktorn manuellt.
1
2
Välj MODE > Inställningar >
Löpningsinställningar > Foot Pod >
Kalibreringsfaktor.
Justera kalibreringsfaktorn.
•
Öka kalibreringsfaktorn om sträckan är
för kort.
•
Minska kalibreringsfaktorn om sträckan
är för lång.
25
Cykelsensorer
Din Forerunner är kompatibel med GSC 10 –
hastighets- och taktsensorn för cyklar. En lista
med ANT+-sensorer från tredje part som är
kompatibla med Forerunner finns på
www.garmin.com/intosports.
Träna med en cykelsensor
Innan du börjar träna måste du ha valt
cykelsportläge och ha parat ihop GSC 10 med
din Forerunner.
1
2
3
Välj MODE > Inställningar >
CykelInställningar > cykelnamn >
ANT+fart/takt.
Välj Ja i fältet Cykelsensorer närvarande.
Om det behövs väljer du Mer för att välja
sensortypen.
Om GSC 10
Taktdata från GSC 10 registreras alltid. Om det
inte finns någon GSC 10 ihopparad används
GPS-data för att beräkna hastigheten och
avståndet.
Information om taktvarningar finns på sidan 9.
Takten i medeltal
Inställningen för att beräkna medeltalet utan att
ta med nollvärden är tillgänglig om du tränar med
en taktsensor (tillval). Standardinställningen är
att ta med nollvärden som uppstår när du inte
trampar.
För att aktivera eller avaktivera funktionen som
beräknar medeltal utan att ta med nollvärden,
välj MODE > Inställningar > Cykelinställningar
> Datamedel > Takt.
Kraftmätare
En lista med ANT+-sensorer från tredje part som
är kompatibla med Forerunner finns på
www.garmin.com/intosports.
Kalibrera din kraftmätare
Innan du kan kalibrera din kraftmätare måste
den vara korrekt installerad och datainspelning
pågå. Du måste vara i cykelsportläge.
Takten är dina tramptag mätt enligt vevarmens
varvtal per minut (v/min). Det finns två sensorer
på GSC 10: en för takt och en för hastighet.
26
ANT+-sensorer
Kalibreringsanvisningar för just din kraftmätare
finns i tillverkarens instruktioner.
1
2
3
4
Välj MODE > Inställningar >
Cykelinställningar > cykelnamn >
ANT+Kraft.
Välj Ja i fältet Kraftmätare närvarande.
Välj Kalibrera.
Håll kraftmätaren aktiv genom att trampa tills
meddelandet visas.
Ange dina kraftzoner
Innan du kan konfigurera kraftzoner måste du ha
valt cykelsportläge.
Du kan ange sju anpassade kraftzoner
(1 = lägsta, 7 = högsta). Om du känner till ditt
FTP-värde ("functional threshold power"), kan du
ange det och låta Forerunner-enheten beräkna
dina kraftzoner automatiskt.
1
2
Välj MODE > Inställningar >
Cykelinställningar > cykelnamn >
Kraftzoner.
Välj ett alternativ:
•
Välj % FTP för att se och redigera
pulszonerna som procent av ditt FTPvärde.
•
Välj Watt för att se och redigera zonerna
i watt.
ANT+-sensorer Kraften i medeltal
Inställningen för att beräkna medeltalet utan att
ta med nollvärden är tillgänglig om du tränar med
en kraftsensor (tillval). Standardinställningen är
att ta med nollvärden som uppstår när du inte
trampar.
För att aktivera eller avaktivera funktionen som
beräknar medeltal utan att ta med nollvärden,
välj MODE > Inställningar > Cykelinställningar
> Datamedel > Kraft.
Dataregistrering
När en kraftmätare från tredje part (sidan 26)
är ansluten till enheten registrerar Forerunnerenheten punkter varje sekund. Inspelning av
punkter varje sekund använder mer av det
tillgängliga minnet på Forerunner-enheten men
skapar istället en väldigt exakt bild av din tur.
Vågar
Använda vågen
Om du har en ANT+-kompatibel våg kan
Forerunner läsa av data från vågen.
1
Välj MODE > Inställningar > System > Våg
ANT+.
27
2
3
Välj Ja i fältet Aktiverad.
4
Ställ dig på vågen.
5
Stig ner från vågen.
Välj
.
Ett meddelande visas när vågen hittats.
OBS! Om du använder en
kroppskonstitutionsvåg, tar du av dig skor
och strumpor för att säkerställa att alla
kroppskonstitutionsparametrar läses av och
registreras.
TIPS! Om ett fel uppstår stiger du ner från
vågen och försöker igen.
Avläsningar för vikt, kroppsfett och kroppens
vätskenivå visas på enheten. Ytterligare
vågavläsningar lagras på enheten och alla
värden skickas automatiskt till datorn när du
överför historiken (sidan 30).
Om Elitidrottare
Inställningen Elitidrottare påverkar vissa
vågberäkningar. En elitidrottare är en person
som har tränat intensivt i många år (med
undantag för perioder med mindre skador) och
har en vilopuls på 60 slag/min. eller lägre.
28
Träningsredskap
Med ANT+-teknik kan du automatiskt ansluta din
Forerunner och pulsmätare till träningsredskap
så att du kan visa dina data på redskapets
konsol. Leta efter logotypen ANT+ Link Here på
kompatibla träningsredskap.
Gå till www.garmin.com/antplus för mer
anslutningsinstruktioner.
Para ihop med träningsutrustning
1
2
3
4
Välj MODE > Inställningar > System >
Träningsutrustning.
Välj Ja i fältet Aktiverad.
Välj MODE för att visa timersidan.
blinkar betyder det att det går bra att
Om
para ihop nu.
Placera Forerunner-enheten nära ANT+ Link
Here-logotypen.
Ett meddelande visas.
lyser med fast
sken när enheten har parats ihop med
utrustningen.
ANT+-sensorer
5
Starta timern på träningsutrustningen om du
vill påbörja ditt träningspass.
Timern på Forerunner-enheten startar
automatiskt.
Om du upplever problem med ihopparningen
återställer du Forerunner-enheten och
träningsutrustningen och försöker sedan igen.
Historik
Forerunner-enheten lagrar data baserat på typ
av aktivitet, de tillbehör som används och dina
träningsinställningar. När Forerunner-enhetens
minne är fullt skrivs de äldsta data över. Ett
varningsmeddelande visas på Forerunnerenheten innan data raderas.
OBS! Historiken registreras inte när du har
stoppat eller pausat timern.
Beräknat
minne
Aktivitetsbeskrivning
220 timmar
Smart inspelning utan ANT+™tillbehör
160 timmar
Smart inspelning med ANT+-tillbehör
48 timmar
Inspelning varje sekund utan ANT+tillbehör
Historik
42 timmar
Inspelning varje sekund med ANT+tillbehör
Visa historik
Historiken visar datum, klockslag, distans,
aktivitetstid, kalorier och maximalt tempo eller
hastighet. Simningsaktiviteter visar också
data för simtag och effektivitet. Historiken kan
även visa puls-, takt- och kraftdata om du
använder pulsmätare, Foot Pod, taktsensor eller
kraftmätare (tillbehör).
1
2
Välj MODE > Historik > Aktiviteter.
3
4
Välj en aktivitet.
5
Använd ▲ och ▼ för att visa dina sparade
aktiviteter.
Välj Visa mer om du vill se genomsnitts- och
maxvärden.
Välj ett alternativ:
•
Välj Visa karta om du vill visa aktiviteten
på en karta.
•
Välj Visa sträckor om du vill visa delar
av en flersportsaktivitet.
•
Välj Visa varv om du vill visa
varvinformation.
29
•
6
Välj Visa intervall för att visa
intervalldetaljer.
Välj ▲ eller ▼ om du vill bläddra bland
varv.
Garmin Connect är webbaserad programvara
som du använder till att spara och analysera
dina data.
Välj MODE > Historik > Totaler.
1
2
Välj en sport.
Skicka historik till datorn
Visa historiktotaler per sport
1
2
Använda Garmin Connect
Visa hur mycket minne som använts
1
Välj MODE > Historik > Minnesdetaljer.
Ta bort historik
1
2
3
Välj MODE > Historik > Ta bort > Enskilda
aktiviteter.
Använd ▲ och ▼ för att välja en aktivitet.
Välj Ta bort aktivitet.
Ta bort gamla aktiviteter
1
2
30
Välj MODE > Historik > Ta bort > Gamla
aktiviteter.
2
3
4
Gå till www.garminconnect.com/start.
Följ instruktionerna på skärmen.
Anslut USB ANT Stick till en USB-port på
datorn.
USB ANT Stick-drivrutinerna installerar
automatiskt Garmin ANT Agent. Du kan
hämta USB ANT Agent om drivrutinerna inte
installerar den automatiskt. Gå till
www.garminconnect.com/start.
Placera enheten inom räckhåll
(3 m) för datorn.
Välj Ja.
Följ instruktionerna på skärmen.
Välj Ja för att ta bort aktiviteter som är äldre
än en månad.
Historik
Skicka alla dina Forerunner-data
Som standard skickar Forerunner-enheten bara
nya aktiviteter till datorn. Du kan skicka alla dina
sparade aktiviteter till datorn.
2
3
Välj MODE > Historik > Överför alla.
Förhindra dataöverföring
Du kan förhindra överföring av data till och från
alla datorer, även den ihopparade.
Välj MODE > Inställningar > System >
Dataöverföring > Aktiverad > Nej.
Träningsmål
Du kan skapa träningsmål i Garmin Connect och
skicka dem till din Forerunner.
Skicka Träningsmål till din Forerunner
Du måste ha ett Garmin Connect-konto och para
ihop din Forerunner med datorn med hjälp av
USB ANT Stick (sidan 30).
1
Gå till www.garminconnect.com och skapa
ett träningsmål.
Navigering
Klicka på Skicka till enhet och vänta på att
ANT Agent skickar träningsmålet.
Välj MODE > Historik > Mål.
Navigering
Med GPS-navigeringsfunktionen på Forerunnerenheten kan du se din sträcka på en karta, spara
platser som du vill komma ihåg och hitta rätt
väg hem.
Lägga till kartsidan
Innan du kan använda navigeringsfunktionerna
bör du konfigurera Forerunner-enheten så att
kartan visas.
1
2
Välj MODE > Inställningar > System >
Karta.
Välj Ja i fältet Visa karta.
Visa spåret under en löpning
1
2
Välj MODE tills kartan visas.
Välj START.
När du startar timern och börjar röra på dig,
visas en streckad linje på kartan som anger
exakt hur du rört dig. Denna streckade linje
kallas för spår.
31
3
Välj ▲ eller ▼ för att zooma in eller ut på
kartan.
Kartfunktioner
➊
➌
➊
➋
➌
➋
Pekar mot norr
Din aktuella position
En plats är en positionspunkt som du lagrar i
minnet. Om du vill komma ihåg särskilda platser
eller komma tillbaka till en viss punkt kan du
markera en plats. Platsen visas på kartan med
ett namn och en symbol. Du kan söka efter, visa
och gå till platser när som helst.
32
Välj OK.
Markera en plats med koordinater
1
2
3
Välj MODE > GPS > Spara plats.
Ange koordinaterna i fältet Position.
Välj OK.
Navigera till en plats
1
2
3
Välj MODE > GPS > Gå till plats.
4
5
6
Välj START.
Zoomskala
Ange position
1
2
3
4
Välj en plats.
Välj Gå till.
När du navigerar till en plats läggs kartan
och kompassen till automatiskt i sidloopen.
Välj MODE för att visa kartan.
Följ linjen på kartan till den valda platsen.
Gå till den plats som du vill markera.
Välj MODE > GPS > Spara plats.
Ange ett namn i det översta fältet.
Navigering
OBS! Om du använder inspelning av varje
sekund (sidan 34), kan det ta flera sekunder
att fastställa din startplats.
Kompassfunktioner
På kompassidan pekar pilen ➊ mot platsen. På
kompassidan visas även avståndet ➋ och tiden
➌ till platsen.
➊
➋
➌
Redigera eller ta bort en plats
1
2
3
Kartan visas. En linje visas på kartan från
den aktuella platsen till startpunkten.
Avbryta navigering
Välj MODE > GPS > Avbryt navigering.
Visa GPS-information
1
Välj MODE > GPS > Satelliter.
2
Visa satellitsidan med ▲ eller ▼.
Välj MODE > GPS > Gå till plats.
Välj en plats.
Redigera informationen eller välj Ta bort.
Återvända till start
Innan du kan navigera till startplatsen måste du
träna med GPS och starta timern.
Du kan när som helst under löprundan återvända
till din startposition.
Satellitstyrkeinformationen visas. De svarta
markeringarna visar styrkan på varje
satellitsignal som tas emot (numret på
satelliten visas under markeringen).
På satellitsidan visas information om de
GPS-signaler som Forerunner-enheten tar
emot för tillfället.
Gå till www.garmin.com/aboutGPS för mer
information om GPS.
Under löpningen väljer du MODE > GPS >
Tillbaka till start.
Navigering
33
Anpassa enheten
Du kan anpassa dina inställningar för varje sport.
1
2
3
4
Om det behövs håller du MODE nedtryckt
för att byta sport.
Välj en inställning som passar din aktiva
sport.
Tid – ställer in tidsformatet och tidszoner.
OBS! Varje gång du söker efter satelliter
hittar enheten automatiskt din tidszon och
klockslaget.
•
Enheter – Ställer in måttenheterna för
distans, höjd, vikt och höjd, takt och
hastighet och positionsformat.OBS! Vid
simning i bassäng, ändras distans och fart
automatiskt till att matcha bassänglängdens
enheter. Enheterna för andra sportlägen
ändras inte.
Anpassa dina inställningar.
Inställningarna sparas för den aktiva
sporten.
Välj MODE > Inställningar > System.
34
Karta – sidan 35
•
Om du t.ex. ställt in Forerunner-enheten på
cykel, väljer du Cykelinställningar.
Systeminställningarna gäller för alla sportlägen.
•
Skärm – sidan 35
•
Välj MODE > Inställningar.
Systeminställningar
•
•
Språk – anger enhetens språk. Att
textspråket ändras innebär inte att språket i
data som användaren lagt in, t.ex. bannamn,
ändras.
Toner och vibration – ställer in
enheten på att använda ljudsignaler för
knappnedtryckningar och ljudsignaler eller
vibration för meddelanden.
•
Våg ANT+ – sidan 27
•
Träningsutrustning – sidan 28
•
Datainspelning – anger hur enheten spelar
in aktivitetsdata.
◦◦ Smart registrering – registrerar
nyckelpunkter där du ändrar riktning,
hastighet eller puls.
◦◦ Varje sekund – registrerar punkter
varje sekund. Detta skapar en mycket
detaljerad post över din aktivitet, men
aktivitetens storlek ökas väsentligt.
Anpassa enheten
Dataöverföring – sidan 30
•
Användarplatser – visar platser på kartan.
Första uppstartskonfigurationen – gör att du
kan köra konfigurationsguiden nästa gång du
slår på enheten.
•
Visa karta – visar kartan som en del av
MODE-sidloopen.
Justera skärmen
1
2
Välj MODE > Inställningar > System >
Skärm.
Välj ett alternativ:
•
•
Om du vill ställa in hur länge
bakgrundsbelysningen lyser väljer du
Tidsgräns för belysning.
Ställa in din användarprofil
Forerunner-enheten använder information som
du anger om dig själv för beräkning av exakta
data. Du kan ändra följande information om
användarprofil: kön, ålder, vikt och längd.
1
Välj MODE > Inställningar >
Användarprofil.
Använd en kort tidsgräns om du vill
spara på batterierna.
2
Om du vill ställa in skärmens kontrast
väljer du Kontrast.
Om kalorier
Kartinställningar
Välj MODE > Inställningar > System > Karta.
•
Användarprofiler
Orientering
◦◦ Norr upp – visa kartan med norr uppåt
på skärmen.
◦◦ Kurs upp – visar kartan med
färdriktningen uppåt på skärmen.
Anpassa enheten
Ändra inställningarna.
Tekniken för kaloriförbrukning baserat
på pulsanalys tillhandahålls av Firstbeat
Technologies Ltd. Mer information finns på
www.firstbeattechnologies.com.
Om Training Effect
Training Effect mäter hur träningen påverkar din
kondition. Training Effect ackumuleras under
aktiviteten. Under aktivitetens gång ökar värdet,
vilket talar om för dig på vilket sätt aktiviteten har
35
förbättrat din kondition. Training Effect fastställs
med hjälp av din användarprofilinformation, puls,
varaktighet, och aktivitetens intensitet.
Det är viktigt att du känner till att värdena för
träningseffekt (1,0–5,0) kan verka vara onormalt
höga under de första få löpningarna. Det tar flera
aktiviteter för att enheten ska kunna "lära" sig
din kondition.
Training Effect Beskrivning
5,0
Förorsakar tillfällig överbelastning
med stor förbättring. Träna mycket
försiktigt upp till den här nivån.
Kräver extra dagar för återhämtning.
Training Effect-tekniken tillhandahålls och stöds
av Firstbeat Technologies Ltd. Mer information
finns på www.firstbeattechnologies.com.
Datafält
1,0-1,9
Underlättar återhämtning (korta
aktiviteter). Förbättrar uthålligheten
vid längre aktiviteter (mer än 40
minuter).
2,0-2,9
Bibehåller din kondition.
Du kan anpassa datafälten på upp till fyra
träningssidor för varje sport. Datafälten som
du anpassar sparas för den aktiva sporten.
Vissa datafält är inte tillgängliga eftersom de är
specifika för ett sportläge.
3,0-3,9
Förbättrar din kondition om den
upprepas som en del av ditt
veckoträningsprogram.
Datafält med symbolen * visar brittiska eller
metriska enheter. Datafält med symbolen **
kräver en ANT+-sensor.
4,0-4,9
Förbättrar väsentligt din kondition
vid upprepning 1-2 gånger per
vecka med tillräcklig tid för
återhämtning.
36
Datafält
Beskrivning
Effekt – NP**
Normalized Power™ (NP) för
den aktuella aktiviteten.
Effekt – NP senaste
varvet**
Genomsnittlig NP
(Normalized Power) för det
senast slutförda varvet.
Anpassa enheten
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Effekt – NP-varv**
Genomsnittlig NP
(Normalized Power) för det
aktuella varvet.
Effektzon**
Aktuellt intervall för uteffekt
(1 till 7) baserat på FTP eller
egna inställningar.
Effekt – senaste
varvet**
Kraftens genomsnittliga
uteffekt under det senast
slutförda varvet.
GPS-noggrannhet*
Effekt – TSS**
Training Stress Score™
(TSS) för den aktuella
aktiviteten.
Felmarginal för din exakta
plats. Exempel: Din
GPS-plats är exakt till inom
+/- 3,6 m
(+/- 12 fot).
Hastighet – max.*
Effekt – watt/kg**
Kraftens genomsnittliga
uteffekt i watt per kilogram.
Topphastighet som
erhölls under den aktuella
aktiviteten.
Effektivitet – intervall
Simningens
effektivitetsindex under det
aktuella intervallet.
Hastighet – medeltal*
Medelhastighet för
aktiviteten.
Hastighet – nautisk
Aktuell hastighet i knop.
Effektivitet – medel
Simningens
medeleffektivitetsindex
under den aktuella
aktiviteten (sidan 20).
Hastighet – senaste
varv**
Medelhastighet under det
senast slutförda varvet.
Hastighet – varv*
Medelhastighet under det
aktuella varvet.
Hastighet – vertikal*
Hastigheten uppför eller
nedför i meter/fot per timme.
Hastighet – VS 30 s*
Glidande medeltal per trettio
sekunder för vertikal fart.
Hastighet*
Aktuell hastighet.
Höjd*
Höjd över eller under havet.
Effektivitet – senaste
intervallet
Simningens
effektivitetsindex under det
senast slutförda intervallet.
Effektivitet – senaste
längden
Simningens
medeleffektivitetsindex
under den senast slutförda
bassänglängden.
Anpassa enheten 37
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Kadens – medeltal**
Medelkadens för den
aktuella aktivitetens
varaktighet.
Kraft – 3 sek-medel**
Uteffektens rörliga medeltal
per tre sekunder.
Kadens – senaste
varvet**
Medelkadens under det
senast slutförda varvet.
Kraft – 30 sek-medel**
Uteffektens rörliga medeltal
per 30 sekunder.
Kadens – varv**
Medelkadens under det
aktuella varvet.
Kraft – balans
Aktuell kraftbalans vänster/
höger.
Kadens**
För löpning mäts kadens
i steg per minut (spm).
För cykling mäts kadens i
trampningar per minut (rpm).
Kalorier
Mängden kalorier som
förbränts.
Kalorier – fett
Mängden kalorier från fett
som förbränts. Kräver en
New Leaf®bedömning.
Klocka
Aktuell tid på dagen baserat
på dina tidsinställningar
(format, tidszon och
sommartid).
Kraft – % FTP**
Aktuell uteffekt som
procentandel av FTP
(functional threshold power).
Kraft – 10 sek-medel**
Uteffektens rörliga medeltal
per 10 sekunder.
38
Kraft – balans – 10-sek- Rörligt medeltal per
medel**
10 sekunder för vänster/
höger kraftbalans.
Kraft – balans – 30-sek- Rörligt medeltal per
medel**
30 sekunder för vänster/
höger kraftbalans.
Kraft – balans – 3-sekmedel**
Rörligt medeltal per tre
sekunder för vänster/höger
kraftbalans.
Kraft – balans –
Medel**
Genomsnittlig kraftbalans
vänster/höger för den
aktuella aktiviteten.
Kraft – IF**
Intensity Factor™ (IF) för den
aktuella aktiviteten.
Kraft – kilojoule**
Total (ackumulerad) uteffekt
i kilojoule.
Kraft – max.**
Toppeffekt som erhölls under
den senaste aktiviteten.
Anpassa enheten
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Kraft – max. varvet**
Toppeffekt som erhölls under
det aktuella varvet.
Medelpuls %HRR**
Kraft – medeltal**
Medeluteffekt för den
aktuella cykelturens
varaktighet.
Medelprocentandel av
pulsreservens (maxpuls
minus vilopuls) för
aktiviteten.
Medelpuls**
Kraft – varv**
Medeluteffekt under det
aktuella varvet.
Medelpulsvärde för den
aktuella aktivitetens
varaktighet.
Kraft**
Aktuell uteffekt i watt.
Puls – % HRR**
Lutning
Beräkning av stigning under
cykelturen. Exempel: Om
du för varje 3 meter (10 fot)
du stiger (höjd) färdas en
sträcka på 60 meter (200
fot), är din lutning 5 %.
Procentandel av pulsreserv
(maxpuls minus vilopuls).
Puls – % Max**
Procentandel av maxpuls.
Puls – senaste varv**
Medelpuls under det senast
slutförda varvet.
Puls – varv % HRR**
Snittprocentandel av
pulsreserven (maxpuls
minus vilopuls) för varvet.
Puls – varv % Max.**
Medelprocentandel av den
maximala pulsen för varvet.
Puls – varv**
Medelpuls för det aktuella
varvet.
Puls**
Hjärtslag per minut (bpm).
Pulsdiagram**
Linjediagram som visar din
aktuella pulszon (1 till 5).
Längder
Antal slutförda
bassänglängder.
Längder – intervall
Antal slutförda
bassänglängder under det
aktuella intervallet.
Längder – senaste
intervall
Antal bassänglängder
under det senast slutförda
intervallet.
Medelpuls % Max.**
Medelprocentvärde för
maxpulsen för aktiviteten.
Anpassa enheten
39
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Pulszon**
Aktuellt intervall för puls
(1 till 5). Standardzonerna
är baserade på din
användarprofil, maximala
puls och vilopuls.
Simtagshastighet –
intervall
Simtagshastighet under det
aktuella intervallet.
Simtagshastighet –
senaste intervallet
Simtagshastighet under det
senast slutförda intervallet.
Simtagshastighet –
senaste längden
Simtagshastighet under
den senast slutförda
bassänglängden.
Simtagslängd –
intervall*
Medelsimtagslängd under
det aktuella intervallet.
Riktning
Riktningen som du rör dig i.
Simtag
Antal simtag under den
aktuella aktivitetens
varaktighet.
Simtag – intervall
Antal simtag under det
aktuella intervallet.
Simtag – medel
Antal simtag i snitt per
längd under den aktuella
aktivitetens varaktighet.
Simtag – senaste
intervallet
Antal simtag under det
senast slutförda intervallet.
Simtag – senaste
längden
Antal simtag under
den senast slutförda
bassänglängden.
Simtag/längd – senaste Antal simtag i snitt per
intervallet
bassänglängd för det senast
slutförda intervallet.
Simtagshastighet
40
Antal simtag per minut i snitt
(spm) för en simaktivitet.
Detta motsvarar kadens vid
löpning och cykling.
Simtagslängd – medel* Tillryggalagd medelsträcka i
ett simtag.
Simtagslängd – senaste Medelsimtagslängd under
intervallet
det senast slutförda
intervallet.
Solnedgång
Tiden för solnedgång
baserat på din GPS-position.
Soluppgång
Tiden för soluppgång
baserat på din GPS-position.
Sport
Symbol för det aktuella
sportläget.
Steg – senaste varv**
Antal steg under det senast
slutförda varvet.
Steg – varv*
Antal steg under det aktuella
varvet.
Anpassa enheten
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Steg*
Antal steg under den
aktuella aktivitetens
varaktighet.
Swolf – senaste
längden
Swolf-poäng av simtag
under den senast slutförda
bassänglängden.
Sträcka – intervall*
Tillryggalagd sträcka under
det aktuella simintervallet.
Tempo
Aktuellt tempo.
Tempo – intervall
Medeltempo under det
aktuella simintervallet.
Tempo – medel
Medeltempo för den aktuella
aktivitetens varaktighet.
Tempo – senaste
intervall
Medeltempo under
det senast slutförda
simintervallet.
Sträcka – nautiskt*
Tillryggalagd sträcka i sjömil
eller nautiska kilometer.
Sträcka – senaste
intervallet*
Tillryggalagd sträcka under
det senaste slutförda
simintervallet.
Sträcka – senaste
varvet*
Tillryggalagd sträcka under
det senaste slutförda varvet.
Sträcka – varv*
Tillryggalagd sträcka under
det aktuella varvet.
Sträcka*
Tillryggalagd sträcka under
den aktuella aktiviteten.
Tempo – senaste varv
Medeltempo under det
senast slutförda varvet.
Swolf – intervall
Swolf-poäng under det
aktuella intervallet.
Tempo – varv
Medeltempo under det
aktuella varvet.
Swolf – medel
Din swolf-poäng är
summan av tiden för
en längd plus antalet
simtag för den längden
(sidan 20). Snittpoängen för
hela aktiviteten.
Tid
Stoppurstid.
Tid – förfluten
Total registrerad tid. Om
du t.ex. löper i 10 minuter,
stoppar tiduret i 5 minuter
och sedan startar tiduret
igen och löper i 20 minuter,
är den förflutna tiden
35 minuter.
Swolf – senaste
intervallet
Anpassa enheten
Swolf-poäng under det
senast slutförda intervallet.
Tempo – senaste längd Medeltempo under
den senast slutförda
bassänglängden.
41
Datafält
Beskrivning
Tid – intervall
Hur lång tid som förflutit
under det aktuella
simintervallet.
Tid – medel varv
Genomsnittlig tid för att
slutföra varven hittills.
Tid – senaste intervallet Tid under det senast
slutförda simintervallet.
Enhetsinformation
Sköta om dina enheter
OBS!
Förvara inte enheten där den kan utsättas för
extrema temperaturer eftersom det kan orsaka
permanenta skador.
Tid – senaste varvet
Tid under det senast
slutförda varvet.
Använd inte ett vasst föremål när du rengör
enheten.
Tid – varv
Tid för det aktuella varvet.
Total stigning
Total stigningshöjning för
den aktuella aktiviteten.
Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Totalt nedstigning
Total höjdförlust för den
aktuella aktiviteten.
Rengöra enheten
Träningseffekt (TE)**
Aktuell påverkan (1,0 till 5,0)
på din kondition (sidan 35).
Typ av simtag
Typ av simtag som fastställts
under det aktuella intervallet
(sidan 20).
2
Typ av simtag –
senaste intervallet
Typ av simtag som
fastställdes under det senast
slutförda intervallet.
Typ av simtag –
senaste längden
Typ av simtag under
den senast slutförda
bassänglängden.
OBS!
Du måste lossa modulen innan du rengör
remmen.
Varv
Antal fullbordade varv.
42
1
Använd en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
Torka enheten.
Sköta pulsmätaren
Svett och salt som fastnar i remmen kan minska
pulsmätarens förmåga att rapportera korrekta
data.
Enhetsinformation
•
Tvättinstruktioner finns på www.garmin.com
/HRMcare.
•
Skölj remmen efter varje användning.
•
Tvätta remmen efter var sjunde användning.
De tryckta symbolerna på remmen visar
tillvägagångssättet för rengöring.
Maskintvätt
Handtvätt
•
Lägg inte remmen i torktumlaren.
•
Om du vill förlänga pulsmätarens livslängd
bör du ta loss modulen när den inte
används.
Specifikationer
Specifikationer för Forerunner
Batterityp
Enhetsinformation
620 mAh prismatisk,
litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Den faktiska batterilivslängden
beror på användningen av
GPS, bakgrundsbelysning och
ANT+-enheter. Med fulladdat
batteri kan Forerunner-enheten
användas i upp till 20 timmar
med GPS aktiverat.
Vattentålighet
Vattentålighet: 50 m (164 fot)
Temperaturintervall
Från -20 till 60 °C
(från -4 till 140 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
Pulsmätare - Specifikationer
Batterityp
CR2032, 3 volt som kan bytas av
användaren (sidan 44)
Batteriets livslängd Cirka 4,5 år (vid 1 timmes
användning om dagen)
Vattentålighet
30 m (98,4 ft)
Den här produkten sänder inte
pulsdata till GPS-enheten när
du simmar.
Drifttemperatur
Från -5 till 50 °C
(från 23 till 122 °F)
Obs! Under kalla förhållanden
bör du ha lämpliga kläder som
hjälper dig att hålla pulsmätaren
nära kroppstemperaturen.
43
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
USB ANT Stick – Specifikationer
Strömförsörjning
USB
Drifttemperatur
Från -10 till 50 °C
(från 14 till 122 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
Sändningsområde Cirka
5 m (16,4 ft)
44
Bilagor
Batteri för pulsmätare
5
 varning
Använd inte vassa föremål när du tar bort de
utbytbara batterierna.
När du har bytt ut pulsmätarens batteri måste du
para ihop det med enheten igen (sidan 22).
Kontakta din lokala återvinningscentral
för korrekt återvinning av batterierna.
Perkloratmaterial – särskild hantering kan gälla.
Mer information finns på www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
Byt pulsmätarens batteri
1
2
3
4
Använd en liten stjärnskruvmejsel för att
ta bort de fyra skruvarna på baksidan av
modulen.
Ta bort locket och batteriet.
Sätt tillbaka locket på baksidan och de fyra
skruvarna.
Bilagor
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom
att fylla i vår onlineregistrering redan i dag.
•
Gå till http://my.garmin.com.
•
Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på
ett säkert ställe.
Vänta i 30 sekunder.
Sätt i det nya batteriet med pluspolen vänd
uppåt.
OBS! Se till att du inte skadar eller tappar
bort O-ringpackningen.
Bilagor
45
Hjulstorlek och omkrets
Hjulstorleken är angiven på båda sidorna av
däcket. Information om hur du anger cykelprofil
finns på sidan 18.
Hjulstorlek
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1 020
14 × 1,75
1 055
16 × 1,5
1 185
16 × 1,75
1 195
18 × 1,5
1 340
18 × 1,75
1 350
20 × 1,75
1 515
20 × 1-3/8
1 615
22 × 1-3/8
1 770
22 × 1-1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 tubdäck
1 785
24 × 1-1/8
1 795
24 × 1-1/4
1 905
24 × 1,75
1 890
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1(59)
1 913
46
Hjulstorlek
L (mm)
26 × 1(65)
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1-1/8
1 970
26 × 1-3/8
2 068
26 × 1-1/2
2 100
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1-1/8
2 155
27 × 1-1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
650 × 35A
2 090
650 × 38A
2 125
650 × 38B
2 105
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
Bilagor
Hjulstorlek
L (mm)
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 170
700 × 32C
2 155
700C tubdäck
2 130
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
Mer information
Du hittar mer information om produkten på
Garmins webbplats.
•
Gå till www.garmin.com/intosports.
•
Gå till www.garmin.com/learningcenter.
•
Gå till http://buy.garmin.com eller kontakta
din Garmin-återförsäljare för information om
tillbehör och utbytesdelar.
Felsökning
Uppdatera Forerunner-programvaran
med hjälp av Garmin Connect
Du måste ha ett Garmin Connect-konto och para
ihop din Forerunner med datorn med hjälp av
USB ANT Stick (sidan 30).
1
Gå till www.garminconnect.com.
2
3
Följ instruktionerna på skärmen.
Om det finns ny programvara tillgänglig
uppmanar Garmin Connect dig att uppdatera
programvaran.
Se till att enheten är inom räckhåll (3 m) för
datorn under uppdateringsprocessen.
Bilagor
47
Forerunner Felsökning
Problem
Lösning
Var finns informationen om
programversion?
Välj MODE > Inställningar > Om Forerunner för att visa viktig
programvaruinformation och enhetens ID.
Knapparna reagerar inte. Hur
återställer jag enheten?
1
2
Jag vill rensa alla
användardata från enheten.
OBS! Det här innebär att du tar bort all information som du har angett, men inte
historiken.
1 Stäng av enheten.
2 Håll ned MODE och slå på enheten.
3 Välj Ja.
Hur återställer jag enheten
till de ursprungliga
fabriksinställningarna?
1
2
Håll ned MODE och ENTER och håll sedan ned
Släpp
och släpp sedan MODE och ENTER.
Min enhet hittar inga
satellitsignaler.
1
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och undan från höga byggnader och
träd.
Stå eller sitt still i flera minuter.
En del av mina data saknas
från historiken.
När enhetsminnet är fullt skrivs de äldsta data över. Du kan undvika att förlora data
genom att regelbundet överföra data till datorn.
Hur snabbt kan jag byta
sport?
Håll ned MODE.
Hur kan jag få en New Leafbedömning?
Gå till www.newleaffitness.com. Vissa gym och vårdcentraler erbjuder en
bedömning.
2
Håll
nedtryckt tills skärmen blir tom.
Håll
nedtryckt tills skärmen slås på.
OBS! Detta raderar inte dina data eller inställningar.
.
ANT+-sensor – felsökning
Problem
Lösning
Jag har en ANT+-sensor
från en annan tillverkare.
Kontrollera att den är kompatibel med Forerunner (www.garmin.com/intosports).
48
Bilagor
Problem
Lösning
Jag har bytt batteri i mitt
tillbehör.
Du måste para ihop sensorn med Forerunner igen (sidan 22).
Vector™ data är
inkonsekventa.
Om du vill förbättra tillförlitligheten för kraftdata kan du prova att bära enheten
på den andra handleden eller på andra sidan av handleden, eller använda
snabbfästessatsen (tillval).
Pulsdata är oexakta eller
oregelbundna.
•
•
•
•
•
•
Se till att pulsmätaren ligger tätt mot kroppen.
Värm upp i 5–10 minuter.
Fukta elektroderna och kontaktplattorna. Använd vatten, saliv eller elektrodgel.
Tvätta remmen efter var sjunde användning (sidan 42).
Använd en bomullströja eller fukta tröjan om det är lämpligt för din aktivitet.
Syntettyger som gnids eller slår mot pulsmätaren kan skapa statisk elektricitet
som stör pulssignalerna.
Flytta dig bort från källor till kraftiga elektromagnetiska fält och vissa trådlösa
2,4 GHz-sensorer, som kan störa pulsmätaren. Störningar kan orsakas av
högspänningsledningar, elmotorer, mikrovågsugnar, trådlösa 2,4 GHz-telefoner
och trådlösa nätverksåtkomstpunkter.
Pulszonsberäkningar
Zon
% av maxpuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
1
50–60 %
Avslappnat, lätt tempo, rytmisk andning
Aerobisk träning på nybörjarnivå,
minskar stress
2
60-70 %
Bekvämt tempo, något djupare andning, Grundläggande konditionsträning, bra
konversation möjlig
återhämtningstempo
3
70-80 %
Måttlig takt, svårare att upprätthålla
konversation
4
80-90 %
Snabbt tempo och något obekväm, tung Förbättrad anaerobisk kapacitet och
andning
gräns, högre hastighet
5
90-100 %
Spurttempo, ohållbart under längre
perioder, ansträngd andning
Bilagor
Förbättrad aerobisk kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
Anaerobisk och muskulär uthållighet,
ökad styrka
49
Index
A
anpassa
datafält 36
inställningar 34
ANT+
cykelsensorer 26
foot pod 24
ihopparning 22
kraftmätare 26
träningsredskap 28
USB ANT Stick 30
våg 27
användarprofil 35
återställa enheten 47
Auto Lap 11–12
Auto Pause 12
Auto Scroll 12
B
bakgrundsbelysning 4, 5, 35
banor 16–18
barometrisk höjdmätare 6
batteri 3, 43
pulsmätare 44
C
cykelsensorer 26
50
D
höjd
däckstorlek 45
datafält 36
distans
datafält 36
ljudsignaler 9
I
E
effektivitetsindex 20
elitidrottare 28
F
felsökning 46, 47
ANT+-tillbehör 48
foot pod 24, 25–26
G
gångraster 10
Garmin Connect 30, 46
GPS 4, 18, 33
navigering 31
noggrannhet 37
grad 37
GSC 10 26
H
hastighet 24, 37
historik 29
saknas 47
visa 47
hjulstorlekar 45
barometrisk höjdmätare 6
datafält 37
ikoner 5
inomhusträning 18
inställningar 34
intervallpass 14
intervall, simning 20
K
kalibrera
barometrisk höjdmätare 6
foot pod 25–26
kalori
datafält 38
förbrukning 35
varningar 9
karta 31, 35
knappar 5
låsa 6
ljud 34
kompass 33
koordinater 32
korrosion 3
kraft
datafält 38
datamedel 27
meter 26
zoner 27
Index
L
ladda 3
ljud
knappar 34
ljudsignaler 9–10
M
mål 31
måttenheter 34
medeltal utan nollvärden 26, 27
minne i timmar 29
multisport 8
N
navigera
tillbaka till start 33
nedräkningstimer 21
New Leaf 38, 47
O
överför data 31
P
para ihop ANT+-sensorer 22
para ihop med dator 30
pass
egna 15
intervall 14
multisport 8
positioner 32, 35
Index profil 35
Puls
datafält 39–40
ljudsignaler 9
zoner 23–24
pulsmätare 43
batteri 44
felsökning 48
ihopparning 22
rengöra 42
R
registrera din enhet 44
rengöra 42
rensa användardata 47
S
säkerhet 3
satellitsignaler 47
simning 19
simsätt 20
smart inspelning 27, 33, 34
söka satellitsignaler 47
spår 31
spara aktiviteter 8
sparkset 21
specifikationer 43
sportlägen
ändra 7
språk 34
swolf-poäng 20
T
takt
datafält 41
ljudsignaler 9
sensorer 26
träning 26
tempo 41
tid
datafält 41
ljudsignaler 9
zoner 34
tidur 7
nedräkning 21
tillbaka till start 33
Training Effect 35, 42
träningsredskap 28
träningssimtag 21
triathlonträning 8
U
uppdatera programvaran 46
USB ANT Stick 30, 43
V
våg 5, 27
vattentålighet 19, 43
Virtual Partner 12
Virtual Racer 13
51
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2011-2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising