Garmin | Foretrex® 301 | User guide | Garmin Foretrex® 301 Anvandarhandbok

Garmin Foretrex® 301 Anvandarhandbok
Användarhandbok
foretrex® 301 och 401
PERSONAL NAVIGATOR®
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870 8501241
(utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen
anges i detta dokument, får ingen del av
denna handbok reproduceras, kopieras,
överföras, spridas, hämtas eller lagras i
något lagringsmedium i något som helst
syfte utan föregående uttryckligt skriftligt
tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed
tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av
denna handbok till en hårddisk eller annat
elektroniskt lagringsmedium för visning,
samt för utskrift av en kopia av handboken
eller av eventuell revidering av den, under
förutsättning att en sådan elektronisk eller
utskriven kopia av handboken innehåller hela
copyrightredogörelsens text och även under
förutsättning att all obehörig kommersiell
distribution av handboken eller eventuell
revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras
utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten
Juni 2009
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
att ändra eller förbättra sina produkter och
att förändra innehållet utan skyldighet att
meddela någon person eller organisation om
sådana ändringar eller förbättringar. Besök
Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation
om användning och drift av denna och andra
produkter från Garmin.
Garmin®, Foretrex® och Garmins logotyp är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i
andra länder. GSC™ 10 är ett varumärke som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd av Garmin. Windows® är ett
registrerat varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och andra länder. Mac®
är ett registrerat varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc. Övriga varumärken och
varunamn tillhör deras respektive ägare.
Artikelnummer 190-01068-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen,
finns det viktig information och
produktvarningar.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre
sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag!
Gå till http://my.garmin.com. Spara
inköpskvittot, i original eller kopia,
på ett säkert ställe.
Konventioner för
handboken
Kontakta Garmin
De små pilarna (>) som används i
texten anger att du ska välja flera
objekt efter varandra, t.ex. “Tryck på
page > enter > välj SPÅR”.
I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
När du uppmanas att “trycka på”
någonting använder du knapparna på
enheten. Tryck på
för att “välja”
någonting i en lista och tryck sedan på
enter.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Om du har några frågor om din
Foretrex-enhet kontaktar du Garmins
produktsupport. I USA går du till
www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact
Support (kontakta support) för att
få lokal supportinformation, eller
kontaktar Garmin (Europe) Ltd.
per telefon på +44 (0) 870 8501241.
Introduktion
Funktioner i Foretrex®
Funktioner
Foretrex
301
Foretrex
401
Höjdmätare
Nej
Ja
Barometer
Nej
Ja
Takt (tillbehör krävs)
Nej
Ja
Elektronisk kompass
Nej
Ja
Puls (tillbehör krävs)
Nej
Ja
Tidur
Ja
Ja
Vattentät
Ja
Ja
Trådlös överföring
Nej
Ja
Tillbehör
En lista över tillgängliga tillbehör och
kartor finns på Garmins webbplats på
http://buy.garmin.com.
ii
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Introduktion
Innehållsförteckning
Introduktion........................... i
Konventioner för handboken........i
Produktregistrering.......................i
Kontakta Garmin..........................i
Tillbehör . ....................................ii
Funktioner i Foretrex® . ...............ii
Komma igång....................... 1
Knappar...................................... 2
Installera batterier....................... 2
Slå på Foretrex-enheten............. 3
Söka efter GPSsatellitsignaler.......................... 3
Använda belysningen................. 3
Använda huvudsidorna....... 4
Kartsida...................................... 5
Kompassidan.............................. 6
Höjdsidan (endast 401).............. 7
Färddator.................................... 7
Huvudmenyn.............................. 7
Waypoints, spår och
rutter..................................... 8
Waypoints................................... 8
Redigera waypoints.................... 8
Jakt och fiske............................ 10
Sol och måne........................... 10
Spela in dina spår..................... 10
Skapa och navigera
efter rutter...............................11
Inställningar....................... 12
Alternativ för kartmenyn........... 12
Alternativ för
kompassmenyn...................... 12
Alternativ för höjdmenyn........... 13
Alternativ för färddatorn............ 13
Alternativ för huvudmenyn........ 13
Alternativ för datafält................ 15
Tidur.................................... 20
Alternativ för tidur..................... 20
Foretrex 301/401 – Användarhandbokiii
Introduktion
GPS..................................... 21
Ställa in GPS-läge.................... 21
Satellitmottagning..................... 21
Signalstyrka.............................. 21
Himmelsvy................................ 21
Bilaga.................................. 22
Para ihop Foretrex 401............. 22
Trådlösa dataöverföringar........ 23
Ansluta Foretrex-enheten
till en dator............................. 24
Hoppchef.................................. 25
Förvara Foretrex-enheten........ 25
iv
Batteriinformation..................... 25
Optimera batteritiden................ 26
Återställa Foretrex-enheten...... 26
Radera användarinformation.... 26
Byta handremmen.................... 27
Rengöra enheten och
handremmen.......................... 27
Specifikationer.......................... 28
Programlicensavtal................... 29
Överensstämmelseförkl­aring.... 29
Uppfyllande av FCC-krav......... 30
Index................................... 31
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
GPS-antenn
Ström/
belysning
Batterilock
(serienummer på
insidan)
enter/mark
page/goto
upp/ned
Mini-USB
(under
väderskyddslocket)
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Komma igång
Knappar
på/av
• Håll knappen nedtryckt för att slå
på eller stänga av Foretrex-enheten.
• Tryck snabbt för att sätta på/stänga
av belysningen.
page/goto
• Tryck på knappen för att visa och
navigera i menyerna.
• Tryck på knappen när du vill av­
sluta en meny eller stänga en sida.
• Håll knappen nedtryckt för att
navigera till en viss destination
eller waypoint.
enter/mark
• Tryck på knappen för att
välja alternativ och bekräfta
meddelanden.
• Håll knappen nedtryckt för att
markera en waypoint.
• Tryck på knappen för att visa en
alternativmeny på en huvudsida.
(upp/ned)
• Tryck på knappen för att bläddra
genom menyer och sidor.
• Tryck på knappen för att välja
alternativ på menyer och sidor.
• Tryck på knappen för att zooma ut
( ) och in ( ) på kartan.
Installera batterier
1. Lyft försiktigt
upp
batteriluckan
tills den
lossnar.
2. Sätt i
batterierna i
rätt riktning.
3. Sätt tillbaka
batteriluckan.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Komma igång
Obs! Ta bort batterierna när du
inte tänker använda enheten på
flera månader. Lagrade data går inte
förlorade när batterierna tas bort.
Slå på Foretrex-enheten
Håll knappen nedtryckt för att
slå på Foretrex-enheten. Den första
gången du slår på enheten uppmanas
du att välja språk.
Söka efter GPSsatellitsignaler
Innan Foretrex-enheten kan hitta din
aktuella position och navigera längs en
rutt måste du söka efter GPS-signaler.
1. Gå utomhus till en öppen plats,
en bit från höga byggnader och
träd.
2. Slå på enheten och håll den vågrätt.
Det kan ta några minuter innan den
hittar satellitsignalerna.
blinkar medan Foretrexenheten fastställer din position.
När satelliterna hittats lyser fast.
Använda belysningen
När Foretrex-enheten är på trycker
du snabbt på . Belysningen är
aktiverad i 30 sekunder. Tryck på
igen för att stänga av belysningen
innan den automatiska tidsgränsen för
belysningen gått ut.
Så här justerar du belysningstiden:
1. På huvudmenyn väljer du
INSTÄLLN. > DISPLAY INST. >
BELYSNINGSTID.
för att ställa in hur
2. Använd
lång tid belysningen ska vara tänd.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Använda huvudsidorna
Använda huvudsidorna
All information som behövs för att använda Foretrex-enheten finns på följande fem
huvudsidor: kartsidan, kompassidan, höjdsidan (endast 401), färddatorsidan och
huvudmenyn.
Tryck på page för att navigera genom huvudsidorna. Tryck på enter för att visa
alternativmenyn för dessa sidor.
Kartsida
Huvudmenyn
Kompassidan
Höjdsidan
(endast 401)
Färddatorn
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Använda huvudsidorna
Kartsida
Så här visar du kartan med norr
uppåt:
1. På kartsidan trycker du på enter.
2. Välj KARTINFO > KARTRIKTNING
> NORD UPPÅT.
Riktnings­
indikator
Lägesikon
Kartsida
Din position på kartan anges med .
När du färdas förflyttas lägesikonen
och lämnar en spårlogg (ett spår) efter
sig. Waypointnamn och symboler visas
också på kartan.
Obs! Tryck på för att zooma ut
eller på för att zooma in.
Foretrex-enheten roterar automatiskt
kartan när du färdas så att waypoints
framför dig alltid visas ovanför din
position. Riktningsindikatorn visar i
vilken riktning du färdas.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Så här tömmer du en spårlogg:
1. På kartsidan trycker du på enter.
2. Välj RENSA SPÅRLOGG > JA.
Så här mäter du distanser:
1. På kartsidan trycker du på enter.
2. Välj MÄTA DISTANS.
3. Välj fältet FRÅN och välj sedan en
startwaypoint i waypointlistan.
4. Välj fältet TILL och välj sedan en
slutwaypoint i waypointlistan.
5. Välj fältet BERÄKNAD FART.
Använd
för att välja fält och
tryck på enter för att redigera
farten.
Använda huvudsidorna
Den totala distansen mellan två
punkter och den beräknade restiden
visas längst ned på sidan.
Kompassidan
Kompassidan leder dig till din
destination genom att visa en kompass
och en bäringspekare.
När du navigerar till en viss plats
visar kompassidan platsens namn,
två datafält som visar distansen
till slutdestinationen och fart (som
standard) samt en riktningspil i
kompassringen. Du navigerar genom
att följa pilen.
Den elektroniska kompassen (som
används i 401) liknar en magnetisk
kompass när du står stilla eller går.
Om du håller högre hastighet, t.ex.
åker i en bil, använder kompassen
GPS-signaler till att fastställa din
riktning.
Obs! Håll kompassen vågrätt
när du navigerar för att få största
noggrannhet.
Så här kalibrerar du den
elektroniska kompassen:
1. På kompassidan trycker du på
enter.
2. Välj KALIBRERA.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Använda huvudsidorna
Höjdsidan (endast 401)
Färddator
Så här kalibrerar du den
barometriska höjdmätaren:
Obs! Den barometriska
höjdmätaren är endast tillgänglig på
Foretrex 401.
Om du vill anpassa datafält trycker
du på enter. Mer information finns på
sidan 15.
På höjdsidan visas din höjd. Tryck på
för att zooma ut eller på för att
zooma in.
1. På huvudmenyn väljer du
INSTÄLLN. > HÖJDMÄTARE >
KALIBRERA.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Färddatorn visar din aktuella fart,
medelfart, maxfart, trippmätare och
annan användbar information. Använd
för att bläddra så att du ser fler
fält.
Huvudmenyn
På huvudmenyn visas
konfigurationsskärmbilder, bland
annat för waypoints, spår och rutter.
På huvudmenyn visas aktuellt datum
och aktuell tidpunkt högst upp på
skärmen. Använd
för att välja i
listan med menyalternativ.
Waypoints, spår och rutter
Waypoints, spår och
rutter
Redigera waypoints
Waypoints
Waypoints är platser som du spelar in
och sparar på din Foretrex-enhet.
1. Håll mark nedtryckt.
2. Välj OK.
Så här navigerar du till en
waypoint:
1. Håll goto nedtryckt.
2. Välj waypointen i listan.
Waypointsidan
När du markerat en waypoint kan
du redigera namn, symbol, höjd och
latitud/longitud från waypointsidan.
Obs! Använd
för att välja
bokstäver och siffror. Tryck på enter
för att redigera.
Så här redigerar du befintliga
waypoints:
1. Välj > WAYPOINTS > VISA ALLA.
2. Välj den waypoint som du vill
redigera.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Waypoints, spår och rutter
Så här ändrar du symbolen:
1. Välj waypointsymbol på
waypointsidan.
2. Välj en ny symbol i listan.
3. Tryck på enter för att gå vidare till
nästa fält.
4. Upprepa steg 2 och 3 efter behov.
5. Välj OK för att spara och avsluta.
Så här ändrar du namnet:
1. Välj namn på waypointsidan.
Sidan ÄNDRA WAYPOINTNAMN
visas.
2. Tryck på enter för att visa
teckenmenyn. Välj ett tecken i
listan.
3. Tryck på enter för att gå vidare till
nästa tecken.
4. Upprepa steg 2 och 3 efter behov.
Så här ändrar du latituden/
longituden:
1. Välj fältet latitud/longitud på
waypointsidan. Sidan ÄNDRA
POSITION visas.
2. Välj en siffra i listan.
Så här ändrar du höjden:
1. Välj höjd på waypointsidan. Sidan
ANGE KORREKT HÖJD visas.
2. Tryck på enter för att visa
siffermenyn. Välj en siffra i listan.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Obs! Information om hur du ändrar
positionsformat finns på sidan 14.
Så här tar du bort en waypoint:
1. Välj > WAYPOINTS > VISA ALLA.
eller enter för att
2. Använd
välja den waypoint som du vill ta
bort.
3. Välj RADERA > JA.
Waypoints, spår och rutter
Jakt och fiske
Den här almanackan visar de bästa
datumen och klockslagen för jakt och
fiske på din aktuella plats.
Så här visar du jakt- och
fiskesidan:
1. På huvudmenyn väljer du >
WAYPOINTS > VISA ALLA.
2. Välj den waypoint som du vill visa.
3. Välj ALTERN. > JAKT/FISKE.
Obs! Tryck på enter för att visa
jakt- och fiskeinformation för ett
annat datum.
Sol och måne
På sidan Sol och måne visas klockslag
för solens uppgång, solens nedgång,
månens uppgång och månens nedgång,
samt månfas för ett angivet datum.
10
Så här visar du sidan för sol och
måne:
1. På huvudmenyn väljer du >
WAYPOINTS > VISA ALLA.
2. Välj den waypoint som du vill visa.
3. Välj ALTERN. > SOL/MÅNE.
Obs! Tryck på enter för att visa
sol- och måninformation för ett
annat datum.
Spela in dina spår
Foretrex-enheten spelar in en spårlogg
när du färdas. Du kan spara dessa spår
och navigera till dem vid en annan
tidpunkt.
1. På huvudmenyn väljer du SPÅR.
2. Välj SPARA SPÅR.
och enter för att
3. Använd
ställa in en startpunkt och en
slutpunkt.
4. Tryck på enter för att namnge
spåret. Följ instruktionerna på
skärmen.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Waypoints, spår och rutter
Så här rensar du aktuellt spår:
På huvudmenyn väljer du RENSA
SPÅR > JA.
Så här navigerar du till ett sparat
spår:
1. På spårmenyn väljer du LISTA PÅ
SPARADE.
2. Välj spår.
3. Välj NAVIGERA.
Skapa och navigera efter
rutter
1. På huvudmenyn väljer du RUTTER
> SKAPA NY.
2. Tryck på enter för att visa sparade
waypoints.
3. Välj en waypoint i det första fältet.
Upprepa för varje fält tills rutten är
klar.
4. Välj FÖLJ RUTT.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
11
Inställningar
Inställningar
Alternativ för kartmenyn
Tryck på enter på kartsidan för att visa
kartmenyn.
PANORERA SPÅR – använd
för att panorera. Flytta pekaren till en
punkt längs spåret. Tryck på enter
för att gå till en waypoint, markera en
waypoint eller zooma in eller ut.
RENSA SPÅRLOGG – ta bort
inspelad spårlogg.
MÄTA DISTANS – mät distansen
mellan två waypoints. Instruktioner
för hur du mäter distans finns på
sidan 5.
KARTINFO – ange kartinställningar:
• KARTRIKTNING – välj hur
kartan visas på sidan. NORD
UPPÅT visar norr uppåt på sidan.
RIKT. UPP visar den aktuella
kursen uppåt på sidan.
• SPÅR – visa eller dölj spår på
kartan.
• WAYPOINTS – visa eller dölj
waypoints på kartan.
AVBRYT NAVIGERING – avbryt
aktuell rutt.
Alternativ för
kompassmenyn
Tryck på enter på kompassidan för att
visa kompassmenyn.
KALIBRERA – håll Foretrex-enheten
vågrätt och vrid dig långsamt i två hela
varv i samma riktning.
12
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Inställningar
ÄNDRA FÄLT – ändra datafälten på
kompassidan. Mer information om hur
du ändrar datafält finns på sidan 15.
NOLLST TRIPPDATA – välj
JA för att nollställa trippdata och
höjdmätardata.
Alternativ för höjdmenyn
Alternativ för
huvudmenyn
Tryck på enter på höjdsidan för att
visa höjdmenyn.
PLOTTA – välj om du vill plotta över
distans eller över tid.
ZOOM – välj om du vill ändra
höjdskalan.
VISA PUNKTER – visa
datapunkterna på höjdsidan.
Alternativ för färddatorn
Tryck på enter på färddatorsidan för
att visa färddatormenyn.
ÄNDRA FÄLT – ändra datafälten på
färddatorsidan. Mer information om
hur du ändrar datafält finns på
sidan 15.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
WAYPOINTS – skapa en ny
waypoint, visa alla waypoints eller
visa den waypoint som ligger närmast
din position. Mer information finns på
sidan 8.
SPÅR – hantera dina sparade spår.
Här kan du tömma spårloggen,
panorera och visa returrutt, spara ett
spår, visa sparade spår eller ta bort alla
sparade spår.
RUTTER – skapa en ny rutt, visa alla
rutter eller ta bort alla rutter.
INSTÄLLN. – anpassa inställningar
för Foretrex.
13
Inställningar
• KLOCKA – välj 12-timmars- eller
24-timmarsformat samt tidszonen
för din position. Välj JA för att
aktivera sommartid, NEJ för
att avaktivera den eller AUTO
för att automatiskt aktivera eller
avaktivera sommartid. Välj JA för
att använda automatiska tidszoner,
NEJ om du vill ändra tidszonen
manuellt eller AUTO för att
automatiskt uppdatera tidszonen.
• TIDUR – visa eller dölj tidurssidan
och ange inställningar för tidur.
Se sidan 20.
• DISPLAY INST. – justera
belysning och skärmens kontrast.
• ENHETER – ställ in
positionsformat och kartdatum.
Välj måttenhet för distans/fart,
höjd, vertikal fart och tryck.
14
• RIKTNING INST. – anpassa
kompassinställningar och kalibrera
kompassen.
• SYSTEM INST. – ange
inställningar för GPS-läge,
ljud, batteri, språk och
gränssnitt. Du kan också ange
ägarinformation, t.ex. ditt namn,
och ställa in så att det visas när du
startar enheten.
• SPÅR – ange spårinställningar.
• RUTTER – välj inställning för
övergångsrutt (auto eller distans).
• KARTA – välj NORD UPPÅT
eller RIKT. UPP och aktivera eller
avaktivera automatisk zoom.
Du kan också välja bäring eller
kurs för gå till-linjen.
• HÖJDMÄTARE – aktivera eller
avaktivera automatisk kalibrering.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Inställningar
• NOLLSTÄLL – nollställ
trippdata, ta bort alla waypoints
eller återställ fabriksinställningar.
• OM FORETREX – visa
programversionen och GPSprogramversionen.
ANSLUT – anslut till kompatibla
Garmin-enheter, kompatibla tillbehör
eller ta emot data trådlöst.
GPS – visa signalstyrka för satelliterna
eller himmelsvy. Se sidan 21.
HOPPCHEF – gå till inställningen
för hoppchef. Ange hopptyp och
information. Se sidan 25.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Alternativ för datafält
I följande tabell visas alla datafält i
Foretrex och beskrivningar av dem.
*Endast tillgängligt på Foretrex 401.
Datafält
Beskrivning
BAROMETER*
Kalibrerat aktuellt
lufttryck.
BÄRING
Riktning från din
aktuella position
till en destination.
DIST. NÄS.
(distans)
Återstående
distans till nästa
waypoint på
rutten.
DIST. S.MÅL
(distans)
Återstående
distans till
slutmålet.
ETA S.MÅL
(beräknad
ankomsttid)
Den beräknade
tidpunkten då du
når slutmålet.
15
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
ETA T. NÄSTA
(beräknad
ankomsttid)
Beräknad tidpunkt
då du når nästa
waypoint på
rutten.
GLIDF.*
ETE S.MÅL
(beräknad tid på
vägen)
Den beräknade
tid som behövs
för att nå
slutmålet.
Förhållandet
mellan
tillryggalagd
horisontell distans
och ändring i
vertikal distans.
HÖJD
Höjd över eller
under havet.
ETE T. NÄSTA
(beräknad tid på
vägen)
Beräknad tid som
behövs tills du når
näst waypoint på
rutten.
KLOCKA
Aktuell tid
på dagen
baserat på dina
tidsinställningar
(format, tidszon
och sommartid).
KURS
Riktning från
startpositionen till
en destination.
LUFTTRYCK*
(omgivningens
lufttryck)
Okalibrerat
aktuellt lufttryck.
FART
Visar aktuell fart.
GF DEST.*
(glidförhållande
till destination)
Det glidförhål­
lande som krävs
för att sjunka
från din aktuella
position och höjd
till destinationens
höjd.
16
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
MAX HÖJD
(maximal höjd)
Den högsta
uppnådda höjden.
MIN HÖJD
(minsta höjd)
Den lägsta
uppnådda höjden.
MAX STIG.*
Den maximala
stigningshastig­
heten i fot/meter
per minut.
NÄSTA MÅL
(destination)
Nästa waypoint
på din rutt.
PULS*
(pulsmätare
krävs)
Hjärtslag per
minut (bpm).
RIKTNING
Den riktning du
färdas i.
SLUTMÅL
(destination)
Den sista
waypointen på
din rutt.
SOLNEDG.
Tid för
solnedgång
baserat på din
GPS-position.
SOLUPPG.
Tid för
soluppgång
baserat på din
GPS-position.
MAX SÄNK.*
(maximal
sänkning)
Den maximala
sänkningshastig­
heten i fot/meter
per minut.
MAXFART
Den högsta
farten.
MDL F.FART
(genomsnittlig
förflyttning)
Enhetens
genomsnittliga
fart vid
förflyttningen.
MDL STIGN.
Stigningens
genomsnittliga
vertikala distans.
MDL SÄNKN.
(medelsänk­
ning)
Sänkningens
genomsnittliga
vertikala distans.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
17
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
STOPPTID
Den tid du stått
stilla.
TID I RÖR.
(tid i rörelse)
SVÄNG
Vinkeldifferensen
(i grader) mellan
bäringen till
din destination
och din aktuella
färdriktning.
‘V’ betyder
sväng vänster.
‘H’ betyder sväng
höger.
En fortgående
uppräkning
av tiden i
rörelse som
förflutit sedan
den senaste
nollställningen.
TILL KURS
Den riktning du
måste färdas i för
att återvända till
rutten.
TOT. DIST.
En fortgående
uppräkning av
den tillryggalagda
distansen,
baserat på
distansen mellan
positionsavläs­
ningar sekund för
sekund.
T.MDL FART
(total medelfart)
Din medelfart.
TAKT* (GSC™
10 krävs)
Antal varv för
vevarmen eller
steg per minut.
18
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
TOT. STIG.
(total stigning)
Stigningens totala
höjddistans.
VERTIK. FART*
(vertikal)
TOT. SÄNK
(total sänkning)
Sänkningens
totala höjddistans.
Höjdstigningens/sänkningens
hastighet över tid.
TOTAL TID
En fortgående
uppräkning av
tiden sedan
den senaste
nollställningen.
VMG (faktisk
fart mot
destination)
Farten med vilken
du närmar dig en
destination längs
en rutt.
VSPD DEST*
(vertikal fart mot
destination)
Ett mått på
stigningens/
sänkningens
hastighet till en
förutbestämd
höjd.
TRIPPMÄT.
(odometer)
En fortgående
uppräkning av
den tillryggalagda
distansen sedan
den senaste
nollställningen.
UR KURS
Distansen
(vänster eller
höger) från den
ursprungliga
kursen
(resvägen).
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
19
Tidur
Tidur
Tiduret tillhör inte
standardhuvudsidorna.
Så här visar du tiduret:
1. På huvudmenysidan väljer du
INSTÄLLN. > TIDUR.
2. Välj VISA TIDURET? > JA.
Så här ställer du in tiduret:
1. På huvudmenysidan väljer du
INSTÄLLN. > TIDUR.
2. Välj RÄKNA NER FRÅN.
3. Välj ett tidssteg på menyn eller välj
ett eget.
Så här använder du tiduret:
1. På tidurssidan trycker du på enter
för att starta tiduret.
20
Obs! Använd
nedräkningstiden.
för att ändra
2. Tryck på enter för att stoppa tiduret.
3. Tryck för att nollställa tiduret till den
ursprungliga nedräkningstiden.
Obs! När tiduret står på 0:00
trycker du på enter för att starta
tidurets uppräkning från 0:00.
Alternativ för tidur
På huvudmenyn väljer du
INSTÄLLN. > TIDUR. Följande
alternativ visas:
• VID TIDENS SLUT – ställ in
tiduret till att stoppa, räkna upp
eller repetera vid tidslut.
• SIGNAL VID TIDSLUT – välj
vilken signal som ska höras vid
tidslut.
• INTERVALLSIGNAL – välj
vilken signal som ska höras vid
intervalltidens slut.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
GPS
GPS
Ställa in GPS-läge
1. På huvudmenyn väljer du
INSTÄLLN. > SYSTEM INST. >
GPS-LÄGE.
2. Välj önskat läge eller välj FRÅN om
du vill använda Foretrex-enheten
inomhus.
Staplarna anger GPS-signalens styrka.
Vita staplar anger att Foretrex-enheten
fortfarande samlar in data. Staplar med
fast sken anger att Foretrex-enheten
spårar satelliterna.
Himmelsvy
Tryck på enter på satellitsidan för att
växla till himmelsvy.
Satellitmottagning
På satellitsidan visas din aktuella
position, GPS-noggrannhet,
satellitpositioner och signalstyrka.
Signalstyrka
Himmelsvyn visar positionerna för de
satelliter som du tar emot signaler från.
Om du vill visa satellitsidan väljer du
GPS på huvudmenyn.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok21
Bilaga
Bilaga
Para ihop Foretrex 401
Obs! Du kan inte para ihop
Foretrex 301.
Foretrex 401 kan användas med en
pulsmätare från Garmin (tillval) som
visar din puls. Den kan även användas
med Garmins taktgivare för cykel
(GSC 10) (tillval) som visar i vilken
takt du trampar.
Ihopparning är anslutningen av
din Foretrex 401 med trådlösa
sensorer, t.ex. en pulsmätare eller en
taktgivare för cykel. Efter den första
ihopparningen identifierar Foretrex 401
automatiskt den trådlösa sensorn när
den sätts på och är inom räckhåll.
22
Så här parar du ihop Foretrex 401
med en trådlös sensor:
1. Placera Foretrex 401 inom 10 fot
(3 meter) från den trådlösa sensorn
(pulsmätare eller GSC 10).
2. Slå på pulsmätaren eller GSC 10.
3. På huvudmenyn väljer du ANSLUT
> PULSMÄTARE eller CYKELNS
TAKTGIVARE.
4. Välj SÖK IGEN. När sensorn hittas,
visas ett anslutningsmeddelande.
Obs! Om du vill förhindra att
Foretrex 401 paras ihop med
trådlösa sensorer väljer du
ANSLUT > PULSMÄTARE (eller
CYKELNS TAKTGIVARE) >
FRÅN.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Bilaga
Trådlösa dataöverföringar
Foretrex 401 kan skicka och ta emot
waypoints, rutter och spår trådlöst från
en kompatibel Garmin-enhet.
Så här tar du emot data:
1. På huvudmenyn väljer du ANSLUT
> TA EMOT TRÅDLÖST.
2. Ett anslutningsmeddelande visas.
När enheten är ansluten visas
ett meddelande om att enheten
tar emot data. När data tagits
emot visas ett meddelande om att
överföringen är klar.
Så här skickar du ett spår:
1. På huvudmenyn väljer du SPÅR >
VISA ALLA.
2. Välj det spår som du vill skicka.
3. På spårmenyn väljer du ALTERN. >
SÄND.
Så här skickar du en rutt:
1. På huvudmenyn väljer du
RUTTER > LISTA PÅ SPARADE.
2. Välj den rutt som du vill skicka.
3. På ruttmenyn väljer du ALTERN. >
SÄND.
Så här skickar du en waypoint:
1. På huvudmenyn väljer du
WAYPOINTS > VISA ALLA.
2. Välj den waypoint som du vill
skicka.
3. På waypointmenyn väljer du
ALTERN. > SÄND.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok23
Bilaga
Ansluta Foretrex-enheten
till en dator
Du kan använda Foretrex-enheten som
en USB-masslagringsenhet genom
att ansluta den till din dator med en
USB-kabel.
Obs! Foretrex 401-enheten är inte
kompatibel med Windows® 95,
98, Me eller NT. Den är heller inte
kompatibel med Mac® OS 10.3
eller tidigare. Det här är en vanlig
begränsning hos de flesta USBmasslagringsenheter.
1. Anslut den mindre kontakten
på USB-kabeln till mini-USBanslutningen på baksidan
av Foretrex-enheten (under
väderskyddslocket).
2. Anslut den större kontakten på
USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
3. Välj JA för att öppna
masslagringsläget.
24
Foretrex-enheten visas som en flyttbar
enhet under Den här datorn om du
har Windows eller som en volym på
skrivbordet om du har Mac OS.
En kopia av waypoints, spår och rutter
på Foretrex-enheten finns i mappen
Garmin/GPX/current.
Lägga till waypoints,
spår och rutter
1. På datorn öppnar du mappen
Garmin/GPX.
2. Klistra in .gpx-filerna i GPXmappen.
Obs! Om du inte är säker på vad
en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet på enheten innehåller
viktiga systemfiler som du inte bör
ta bort.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Bilaga
Hoppchef
utan behov av extern ström. Det är
alltid en bra vana att säkerhetskopiera
viktiga användardata.
Batteriinformation
Hoppchef är ett tillbehör som
utformats för erfarna
fallskärmshoppare. Hoppchefen
är den person som är ledare för
gruppen av fallskärmshoppare och
som samordnar ett grupphopp eller ett
lastsläpp. På huvudmenyn väljer du
HOPPCHEF.
Mer information om Hoppchef
finns på www.garmin.com/manuals
/eTrexVista_Jumpmaster.pdf.
Förvara Foretrex-enheten
Förvara inte Foretrex-enheten där den
kan utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas permanent.
Användarinformation, som waypoints
och rutter bevaras i enhetens minne
VARNING! Använd inte vassa föremål
när du tar bort utbytbara batterier.
Kontakta din lokala återvinningscentral
för korrekt återvinning av batterierna.
Foretrex-enheten drivs av två AAAbatterier. Använd alkaliska batterier
eller NiMH-batterier. Använd
förladdade NiMH-batterier för bästa
resultat.
Välj batterityp:
1. På huvudmenyn väljer du
INSTÄLLN..
2. Välj SYSTEM INST. > BATTERI.
3. Välj ALKALISKA eller NIMH.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok25
Bilaga
Optimera batteritiden
Använd batterier av god kvalitet för att
erhålla optimala prestanda och längsta
batteritid.
Tänk på följande för att maximera
batterilivslängden:
• Om belysningen används mycket
minskar batteriets livslängd
betydligt.
• Välj en kortare tidsgräns för
belysningen (sidan 3).
• Stäng av ljud om de inte behövs.
På huvudmenyn väljer du
INSTÄLLN. > SYSTEM INST. >
LJUD > FRÅN.
• Stäng av kompassen när den inte
används (endast Foretrex 401).
Välj INSTÄLLN. > RIKTNING >
KOMPASS > FRÅN.
26
Återställa Foretrexenheten
Om Foretrex-enheten har låst sig
trycker du på och håller ned page och
samtidigt tills skärmen blir tom (cirka 7
sekunder). Detta raderar inte dina data
eller inställningar.
Radera
användarinformation
Obs! Åtgärden tar bort all historik
och information som du har angett.
Om du vill ta bort alla användardata
håller du enter nedtryckt vid starten
tills meddelandet visas.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Bilaga
Byta handremmen
1. Använd en stjärnskruvmejsel med
storlek nr. 1 för att ta bort skruvarna
(2) på enhetens baksida.
Skruv
Skruvhål
Så här sätter du fast
förlängningsremmen (tillval):
1. Trä änden av remmen på Foretrexenheten genom plastringen på
förlängningsremmen.
2. Trä den andra änden av förläng­
ningsremmen genom plastringen på
Foretrex-enhetens rem.
3. Justera efter behov.
Rengöra enheten och
handremmen
Skruv
Skruvhål
2. Ta bort den gamla handremmen.
3. Justera öglorna på den nya
handremmen med skruvhålen
på enhetens baksida. Se till att
Garmin-logotypen är vänd uppåt.
4. Sätt tillbaka skruvarna.
Foretrex-enheten är tillverkad av
material av hög kvalitet och kräver
inte att användaren underhåller den
med annat än rengöring. Rengör
enheten med en trasa fuktad med
milt rengöringsmedel och torka den
torr. Undvik kemiska rengöringsoch lösningsmedel som kan skada
plastkomponenter.
Handremmen bör tvättas för hand med
milt rengöringsmedel i varmt vatten.
Kläm ur vattnet och låt lufttorka.
Tvätta inte i maskin.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok27
Bilaga
Specifikationer
Fysiska
Storlek: B × H × D:
74,5 × 22,5 × 42 mm
(2,93 × 0,89 × 1,65 tum)
Vikt (med handrem):
64 g (2,26 oz.) utan batterier
Skärm: B × H: 23,4 × 36,6 mm
(1,44 × 0,92 tum)
100 × 64 pixlar
Hölje: Tåligt, vattentätt till IPX7
Temperaturområde: Från -20 °C till
60 °C (från -4 °F till 140 °F)*
*Temperaturklassningen för Foretrexenheten kan överskrida det användbara
området för vissa batterier. Vissa batterier
kan spricka vid höga temperaturer.
Ström
Källa: Två AAA-batterier
(alkaliska eller NiMH)
28
Noggrannhet
GPS: < 10 m (33 fot) 95 % typiskt*
*Noggrannheten försämras till 100 m2
2DRMS under US DoD:s SA-program
(Selective Availability) när funktionen är
aktiverad.
Hastighet: 0,1 m/s (0,328 fot/s) i
stadigt läge
Gränssnitt: USB-masslagringsenhet
Datalagringslivslängd: Ingen
begränsning, inget minnesbatteri
krävs
Prestanda
Mottagare: fler än 12 kanaler,
hög känslighet
Hämtningstider: < 1 sekund
(varm start)
< 33 sekunder (kallstart)
< 36 sekunder (automatisk
platssökning)
Uppdateringshastighet: 1/sekund,
kontinuerligt
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Bilaga
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA FORETREX
GÅR DU MED PÅ ATT VARA BUNDEN
AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL.
DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR
AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift
av produkten. Äganderätten och de
intellektuella immateriella rättigheterna i
och för Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran
tillhör Garmin och är skyddad
enligt de copyrightlagar som gäller
i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av
och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin
och att källkoden för Programvaran är
en värdefull affärshemlighet som tillhör
Garmin. Du intygar att du inte kommer
att dekompilera, demontera, ändra eller
bakåtkompilera Programvaran eller någon
del av den eller på något annat sätt göra
om Programvaran eller någon del av den
till läsbar form eller skapa något arbete
som bygger på Programvaran. Du intygar
också att du inte kommer att exportera eller
omexportera Programvaran till något land i
strid med de exportkontrollagar som gäller
i USA.
Överensstämmelseförkl­
aring
Härmed intygar Garmin att den
här Foretrex-enheten uppfyller de
grundläggande kraven och andra
tillämpliga föreskrifter i direktiv
1999/5/EG.
Den fullständiga överensstäm­
melseförklaringen finns på Garmins
webbplats för din Garmin-produkt:
www.garmin.com.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok29
Bilaga
Uppfyllande av FCC-krav
Den här enheten uppfyller del 15 i FCCreglerna. Användningen är underställd
följande villkor: (1) denna enhet får ej
förorsaka skadliga störningar och (2)
denna enhet måste acceptera alla mottagna
störningar, inklusive störningar som kan
medföra icke önskvärda funktioner.
Obs! Den här utrustningen har testats och
befunnits uppfylla gränserna för digitala
enheter i klass B, enligt del 15 i FCCreglerna. Dessa gränser är utformade för
att ge mer rimligt skydd mot skadliga
störningar i en hemmainstallation. Denna
utrustning genererar, använder och kan
sända ut radiofrekvent energi och kan,
om den inte är installerad och används i
enlighet med anvisningarna, orsaka skadlig
störning i radiokommunikation. Det finns
emellertid ingen garanti att störning inte
inträffar i en viss installation. Om denna
utrustning förorsakar skadliga störningar i
radio- eller televisionsmottagning, vilket
30
kan utrönas genom att utrustningen stängs
av och slås på, ska användaren försöka
att eliminera störningarna genom en av
följande åtgärder:
• Vrid eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag på
en annan säkringsgrupp än den som
mottagaren är ansluten till.
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren
radio-/TV-tekniker för assistans.
Den här radiokommunikationsenheten
av Kategori II uppfyller Industry Canada
Standard RSS-310.
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
Index
Index
A
anpassade datafält 15
ansluta
dator 24
enhet till enhet 24
återställa enheten 26
avstånd
mäta 5
B
barometrisk höjdmätare
7, 14
batteri 2
livslängd 26
typ 25
belysning 3
D
data, överföra 23
datafält 15
ändra 12, 13
F
färddator
alternativ 13
sida 7
filer
lägga till 24
överföra 23
förvara 25
höjd
profil 13
sida 7
zooma 13
höjdmätare 7, 14
huvudmeny 7
alternativ 13
huvudsidor 4
G
Garmins produktsupport
i
GPS
himmelsvy 21
läge 21
lägen 15
mottagning 21
söka efter signaler 3
GSC 10 18, 22
K
karta
alternativ 12
detaljer 12
sida 5
knappar 2
kompass
alternativ 12
kalibrera 6
sida 6
kontakta Garmin i
konventioner för
handboken i
H
handrem
byta 27
förlängningsrem 27
rengöra 27
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
31
Index
P
para ihop 22
produktregistrering i
pulsmätare 22
R
rutter
navigera 11
skapa 11
S
satellitsignaler 3, 21
sensorer 22
serienummer 1
spår
inspelning 10
navigera 10
specifikationer 28
språk 14
tillbehör ii, 22
trådlös överföring 23
U
USB, ansluta 24
W
waypoints
markera 8
navigera 8
redigera 8
T
taktgivare 22
tid 14
tidur
alternativ 20
inställning 12, 13
32
Foretrex 301/401 – Användarhandbok
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins
webbplats på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Juni 2009
Artikelnummer 190-01068-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising