Garmin | Foretrex® 301 | Quick Start Guide | Garmin Foretrex® 301 hurtigstartveiledning

Garmin Foretrex® 301 hurtigstartveiledning
hurtigstartveiledning
foretre x ® 3 0 1 o g 4 0 1
PERSONAL NAVIGATOR®
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken
for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig
informasjon.
Standarder for
brukerveiledningen
Når du blir bedt om å “trykke” på noe,
bruker du knappene på enheten. Trykk
på
for å “velge” noe i en liste, og
trykk på enter.
De små pilene (>) i teksten angir at du
må velge flere elementer etter hverandre,
for eksempel “Trykk på page > enter >
velg SPOR”.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis det
er noe du lurer på når du bruker Foretrexenheten. I USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller kontakt Garmin USA
på telefon (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020.
I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin
(Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
I Europa: Gå til www.garmin.com
/support og klikk på Contact Support
(Kontakt support) for innenlandsk
supportinformasjon, eller ta kontakt
med Garmin (Europa) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 8501241.
Valgfritt tilbehør
Du finner en fullstendig oversikt
over tilgjengelig tilbehør og kart på
http://buy.garmin.com.
Du finner de nyeste gratis
programvareoppdateringene (ikke
kartdata) for Garmin-produktene på
www.garmin.com.
Hurtigstartveiledning for Foretrex 301/401
Batteriinformasjon
Slå på Foretrex-enheten
Installere batterier
Innhente GPSsatellittsignaler
Foretrex®-enheten drives av to AAAbatterier. Du kan bruke alkaliske batterier
eller NiMH-batterier. Det beste resultatet
får du ved å bruke forhåndsladede
NiMH-batterier.
1. Løft
batteridekselet
forsiktig opp til
det kan tas av.
2. Sett inn
batteriene
riktig vei.
3. Sett på
batteridekselet
igjen.
Trykk på og hold nede for å slå på
Foretrex-enheten. Første gang du slår
på Foretrex-enheten, blir du bedt om å
velge språk.
Før Foretrex-enheten kan finne din
gjeldende posisjon og navigere i en
rute, må du hente inn GPS-signaler.
1. Finn et åpent område utendørs der
det ikke er høye bygninger og trær i
nærheten.
2. Slå på Foretrex-enheten, og hold den
vannrett. Det kan ta noen minutter å
hente inn satellittsignaler.
blinker mens Foretrex-enheten
bestemmer posisjonen. lyser
kontinuerlig når satellitter er hentet inn.
Hurtigstartveiledning for Foretrex 301/401
Knapper
• Trykk og hold nede for å navigere
til et bestemt bestemmelsessted eller
veipunkt.
enter/mark
➌
➊➋ ➌
➊
➍
av/på
• Trykk og hold nede for å slå
Foretrex-enheten av eller på.
• Trykk for å slå bakgrunnsbelysning
av eller på.
page/goto
➋
• Trykk for å vise og navigere gjennom
menyene.
• Trykk for å gå ut av en meny eller
side.
• Trykk for å velge alternativer og for
å bekrefte meldinger.
• Trykk og hold nede for å merke et
veipunkt.
• Trykk for å få tilgang til en meny
med alternativer når du er på en
hovedside.
(opp/ned)
➍
• Trykk for å bla gjennom menyer
og sider.
• Trykk for å velge alternativer på
menyer og sider.
• Trykk for å zoome ut ( ) og
inn ( ) på kartet.
Hurtigstartveiledning for Foretrex 301/401
Foretrex-funksjoner
Funksjoner
Foretrex
301
Foretrex
401
Høydemåler
Nei
Ja
Barometer
Nei
Ja
Pedalfrekvens
(valgfritt
tilbehør
påkrevd)
Nei
Ja
Elektronisk
kompass
Nei
Ja
Puls (valgfritt
tilbehør
påkrevd)
Nei
Ja
Tidtaker
Ja
Ja
Vanntett
Ja
Ja
Trådløs
overføring
Nei
Ja
Tilbakestille Foretrexenheten
Hvis Foretrex-enheten er låst, må du
trykke på og holde nede page og
samtidig, helt til skjermen blir tom
(ca. 7 sekunder). Dette sletter ikke noen
av dataene eller innstillingene dine.
Fjerne brukerdata
Hurtigstartveiledning for Foretrex 301/401
merk: Dette sletter all historikk
og informasjon som er lagt inn av
brukeren.
Hvis du vil slette alle brukerdataene,
trykker du på og holder nede enter
ved oppstart til meldingen vises.
Hovedsider
All informasjonen du trenger for å bruke Foretrex-enheten, finnes på de fem
hovedsidene: kartsiden, kompassiden, høydesiden (bare 401), tripcomputersiden og
hovedmenyen.
Trykk på knappen page for å navigere gjennom hovedsidene. Trykk på enter for å få
tilgang til menyalternativene for disse sidene.
Kartside
Hovedmeny
Kompasside
Høydeside
(bare 401)
Tripcomputer
Hurtigstartveiledning for Foretrex 301/401
Kartsiden
Slik viser du kartet med nord opp:
1. Fra kartsiden trykker du på enter.
2. Velg DETALJNIVÅ FOR KART >
KARTORIENTERING > NORD OPP.
Retningsindikator
Posisjonsikon
Kompassiden
Kartside
Posisjonen på kartet angis av .
Posisjonsikonet flytter seg og etterlater
en sporlogg etter hvert som du forflytter
deg. Veipunktnavn og -symboler vises
også på kartet.
merk: Trykk på for å zoome ut,
eller for å zoome inn.
Foretrex-enheten roterer automatisk
kartet etter hvert som du forflytter deg,
slik at veipunkter foran deg alltid vises
over posisjonen din. Indikatoren for
retning viser den retningen du ferdes.
Hurtigstartveiledning for Foretrex 301/401
Fra kompassiden blir du veiledet til
bestemmelsesstedet med et kompass
og en retningspeker.
merk: Hold kompasset vannrett når
du navigerer, for at det skal være så
nøyaktig som mulig.
Slik kalibrerer du det elektroniske
kompasset (bare 401):
1. Fra kompassiden trykker du på enter.
2. Velg KALIBRER.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Høydeside (bare 401)
Høydesiden viser høyden. Trykk på
for å zoome ut eller for å zoome inn.
Slik kalibrerer du den barometriske
høydemåleren:
merk: Den barometriske
høydemåleren er bare tilgjengelig
på Foretrex 401.
1. Fra hovedmenyen velger du
KONFIGURER > HØYDEMÅLER >
KALIBRER.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Tripcomputer
Tripcomputeren viser gjeldende
hastighet, gjennomsnittlig hastighet,
maksimal hastighet, tripteller og annen
nyttig statistikk. Bruk
for å rulle
for å se flere felter.
Hvis du vil tilpasse datafelter, trykker du
på enter. Hvis du vil ha mer informasjon
om tilpasning av datafelter, kan du se i
brukerveiledningen for Foretrex 301/401.
Hovedmeny
Hovedmenyen gir deg tilgang til
skjermbilder for oppsett inkl. veipunkter,
spor og ruter. Hovedmenyen viser
gjeldende dato og tidspunkt øverst på
skjermen. Bruk
for å velge fra
listen over menyalternativer.
Merke veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du
registrerer og lagrer i Foretrex-enheten.
1. Trykk på og hold mark nede.
2. Velg OK.
Slik navigerer du til et veipunkt:
1. Trykk på og hold goto nede.
2. Velg veipunktet fra listen.
Hurtigstartveiledning for Foretrex 301/401
Redigere eksisterende
veipunkter
1. Fra hovedmenyen velger du >
VEIPUNKTER > LISTE MED ALLE.
2. Velg veipunktet du vil redigere.
3. Velg navn, symbol, høyde eller
breddegrad/lengdegrad. Trykk på
enter for å redigere feltet.
merk: Når du skal redigere
veipunktinformasjon, bruker du
for å velge tegn. Trykk på enter for å
redigere.
4. Velg OK.
Slik sletter du et veipunkt:
1. Velg > VEIPUNKTER > LISTE MED
ALLE.
eller enter for å velge
2. Bruk
veipunktet du vil slette.
3. Velg SLETT > JA.
Hurtigstartveiledning for Foretrex 301/401
Registrere spor
Foretrex-enheten registrerer en sporlogg
når du beveger deg. Du kan lagre disse
sporene og navigere til dem en annen
gang.
1. Fra hovedmenyen velger du SPOR.
2. Velg LAGRE SPOR.
og enter for å angi
3. Bruk
startpunkt og sluttpunkt.
4. Trykk på enter for å gi navn til sporet.
Følg instruksjonene på skjermen.
Slik sletter du det gjeldende sporet:
Fra spormenyen velger du SLETT
SPOR > JA.
Slik navigerer du til et lagret spor:
1. Fra spormenyen velger du LISTE
MED LAGR.
2. Velg sporet.
3. Velg NAVIGER.
Opprette ruter og navigere
i ruter
1. Fra hovedmenyen velger du RUTER
> OPPRETT NY.
2. Trykk på enter for å få tilgang til de
lagrede veipunktene.
3. Velg et veipunkt for det første feltet.
Gjenta i hvert felt til ruten er fullført.
Slik justerer du varighet for
bakgrunnsbelysningen:
1. Fra hovedmenyen velger du
OPPSETT > VISNING > LYS,
TIDSAVBRUDD.
for å angi varighet for
2. Bruk
bakgrunnsbelysningen.
Koble Foretrex-enheten
til en datamaskin
Du kan bruke Foretrex-enheten som en
USB-masselagringsenhet hvis du kobler
den til datamaskinen med en USB-kabel.
4. Velg FØLG.
Bruke
bakgrunnsbelysningen
Merk: Foretrex-enheten er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98,
Me eller NT. Den er heller ikke
kompatibel med Mac® OS 10.3 og
tidligere versjoner. Dette er en vanlig
begrensning for de fleste USBmasselagringsenheter.
Når Foretrex-enheten er på, trykker du
på og slipper den raskt. Bakgrunnsbelysningen står på i 30 sekunder.
Trykk på på nytt for å slå av
bakgrunnsbelysningen før belysningen
avbrytes automatisk.
1. Koble til den lille enden av USBkabelen i mini-USB-porten på
baksiden av Foretrex-enheten
(under gummihetten).
Hurtigstartveiledning for Foretrex 301/401
2. Koble den største enden av USBkabelen til en ledig USB-port på
datamaskinen.
3. Velg JA for å angi
masselagringsmodus.
Foretrex-enheten vises som en flyttbar
stasjon i Min datamaskin på Windowsdatamaskiner og som aktivert volum på
Mac-datamaskiner. Du finner en kopi
av veipunktene, sporene og rutene på
Foretrex-enheten under Garmin/GPX/
gjeldende mappe.
Trådløse dataoverføringer
Foretrex 401-enheten kan sende og motta
veipunkter, ruter og spor trådløst fra en
kompatibel Garmin-enhet.
Slik mottar du data:
1. Fra hovedmenyen velger du KOBLE
TIL > MOTTA TRÅDLØST.
2. Meldingen KOBLER TIL vises. Når du
er koblet til, vises meldingen MOTTAR
DATA. Meldingen OVERFØRING
FULLFØRT vises når data er mottatt.
Hurtigstartveiledning for Foretrex 301/401
Slik sender du et veipunkt:
1. Fra hovedmenyen velger du
VEIPUNKTER > LISTE MED ALLE.
2. Velg veipunktet du vil sende.
3. Fra veipunktmenyen velger du
ALTERNATIVER > SEND.
Slik sender du et spor:
1. Fra hovedmenyen velger du
SPOR > LISTE MED ALLE.
2. Velg sporet du vil sende.
3. Fra spormenyen velger du
ALTERNATIVER > SEND.
Slik sender du en rute:
1. Fra hovedmenyen velger du
RUTER > LISTE MED LAGR.
2. Velg ruten du vil sende.
3. Fra rutemenyen velger du
ALTERNATIVER > SEND.
Garmin®, Foretrex® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er
registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac® er et registrert
varemerke for Apple Computer, Inc. Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.
Denne enheten er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt de følgende to
(2) forutsetningene: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må
kunne godta all interferens som mottas, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift.
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Juni 2009
Delenummer 190-01068-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising