Garmin | Foretrex® 301 | User manual | Garmin Foretrex® 301 brugervejledning

Garmin Foretrex® 301 brugervejledning
brugervejledning
foretrex® 301 og 401
PERSONAL NAVIGATOR®
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870 8501241
(uden for Storbritannien)
0808 2380000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Alle rettigheder forbeholdes. Med mindre der
udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne
vejledning hverken helt eller delvist reproduceres,
kopieres, transmitteres, udbredes, downloades
eller gemmes på noget medie uanset formålet uden
udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra
Garmin. Garmin giver hermed tilladelse til download
af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk
eller andet elektronisk lagringsmedie til visning og
udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle
opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller
udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne
meddelelse om ophavsret og med den betingelse, at
enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af
vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt
forbudt.
Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden
varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller
Juni 2009
Garmin Corporation
Nej. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax + 886 2 2642 9099
forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden
at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og
forbedringer til personer eller organisationer. Besøg
Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få
yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer
og brug og håndtering af dette og andre Garminprodukter.
Garmin®, Foretrex® og Garmin-logoet er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. GSC™ 10 er
et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Windows®
er et registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og andre lande. Mac® er et
registreret varemærke tilhørende Apple Computer,
Inc. Andre varemærker og navne brugt som
varemærker tilhører deres respektive ejere.
Delnummer 190-01068-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
S e guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler
og andre vigtige oplysninger.
Produktregistrering
Hjælp os med at give dig bedre
support ved at gennemføre vores
onlineregistrering i dag. Gå til
http://my.garmin.com. Opbevar den
originale købskvittering eller en kopi
af den på et sikkert sted.
Generelt om
brugervejledningen
Kontakt Garmin
De små pile (>) i teksten indikerer, at
du skal trykke på en række elementer
i rækkefølge, f.eks. “Tryk på page >
enter > vælg SPOR”.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin
(Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
Når du bliver bedt om at “trykke”
på noget, skal du bruge knapperne på
enheden. Tryk på
for at “vælge”
noget på en liste, og tryk derefter på
enter.
Kontakt Garmins produktsupport, hvis
du har spørgsmål omkring brugen af din
Foretrex. Hvis du befinder dig i USA,
skal du gå til www.garmin.com/support
eller kontakte Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Europa skal du gå til www.garmin.com
/support og klikke på Kontakt support
for at få support i det land, hvor du bor,
eller du kan kontakte Garmin (Europe)
Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 8501241.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Introduktion
Foretrex®-funktioner
Funktioner
Foretrex 301
Foretrex 401
Højdemåler
Nej
Ja
Barometer
Nej
Ja
Kadence (valgfrit
tilbehør påkrævet)
Nej
Ja
Elektronisk kompas
Nej
Ja
Puls (valgfrit tilbehør
påkrævet)
Nej
Ja
Timer
Ja
Ja
Vandtæt
Ja
Ja
Trådløs overførsel
Nej
Ja
Valgfrit tilbehør
Hvis du vil have vist en liste over
tilgængeligt tilbehør og kort, skal
du gå til Garmins websted på
http://buy.garmin.com.
ii
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Waypoints, spor og ruter......... 8
Generelt om brugervejledningen........i
Produktregistrering.............................i
Kontakt Garmin..................................i
Valgfrit tilbehør...................................ii
Foretrex®-funktioner...........................ii
Waypoints......................................... 8
Redigering af waypoints................... 8
Jagt og fiskeri................................. 10
Sol og måne................................... 10
Registrering af dine spor................ 10
Oprettelse af og navigering i
ruter..............................................11
Sådan kommer du i gang......... 1
Indstillinger............................. 12
Brug af hovedsiderne.............. 4
Timer........................................ 20
Introduktion................................ i
Knapper............................................ 2
Isætning af batterier......................... 2
Sådan tænder du din Foretrex......... 3
Søgning efter GPSsatellitsignaler................................ 3
Brug af baggrundslys....................... 3
Siden Kort......................................... 5
Siden Kompas.................................. 6
Siden Højde (kun 401)..................... 7
Tripcomputer.................................... 7
Hovedmenu...................................... 7
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Indstillinger på menuen Kort........... 12
Indstillinger for menuen Kompas.... 12
Indstillinger for menuen Højde....... 13
Indstillinger for tripcomputer........... 13
Indstillinger for hovedmenuen........ 13
Indstillinger for datafelter................ 15
Tidsindstillinger............................... 20
GPS.......................................... 21
Indstilling af GPS-tilstand............... 21
Satellitmodtagelse.......................... 21
Signalstyrke.................................... 21
Himmelvisning................................ 21
iii
Introduktion
Appendiks............................... 22
Parring af Foretrex 401.................. 22
Trådløse dataoverførsler................ 23
Tilslutning af Foretrex til en
computer...................................... 24
Jumpmaster.................................... 25
Opbevaring af Foretrex.................. 25
Batterioplysninger........................... 25
Optimering af batteriets levetid....... 26
Nulstilling af Foretrex...................... 26
Sletning af brugerdata.................... 26
Udskiftning af håndledsrem............ 27
iv
Rengøring af enhed og
håndledsrem................................ 27
Specifikationer................................ 28
Softwarelicensaftale....................... 29
Overensstemmelseserklæring
(DoC)........................................... 29
Overholdelse af FCC...................... 30
Indeks...................................... 31
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
GPS-antenne
Tænd/sluk/
baggrundsbelysning
Batteridæksel
(serienummer
indeni)
page/goto
enter/mark
op/ned
Mini-USB
(under
vejrhætte)
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Sådan kommer du i gang
Knapper
tænd/sluk
• Tryk og hold nede for at tænde
eller slukke for Foretrex.
• Tryk for at tænde og slukke
baggrundsbelysningen.
page/goto
• Tryk for at få vist og navigere i
menuerne.
• Tryk for at forlade en menu eller
en side.
• Tryk og hold nede for at navigere
til en bestemt destination eller et
bestemt waypoint.
enter/mark
• Tryk for at vælge funktioner og
bekræfte meddelelser.
• Tryk og hold nede for at markere et
waypoint.
• Tryk for at åbne menuen Indstillinger
på en hovedside.
(op/ned)
• Tryk for at rulle gennem menuer
og sider.
• Tryk for at vælge indstillinger på
menuer og sider.
• Tryk for at zoome ud ( ) og
ind ( ) på kortet.
Isætning af batterier
1. Løft forsigtigt
batteridækslet,
indtil det
kommer af.
2. Isæt
batterierne,
så de vender
rigtigt.
3. Sæt
batteridækslet
på plads igen.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Sådan kommer du i gang
Bemærk: Fjern batterierne, hvis
du ikke skal bruge Foretrex i flere
måneder. Når du fjerner batterierne,
mister du ikke gemte data.
Sådan tænder du din
Foretrex
Tryk på og hold nede for at tænde
Foretrex. Første gang du tænder din
Foretrex, bliver du bedt om at vælge
et sprog.
Søgning efter
GPS- satellitsignaler
Før Foretrex kan finde din aktuelle
position og navigere en rute, skal du
finde GPS-signaler.
1. Gå udendørs på et åbent område,
som ikke er i nærheden af høje
bygninger eller træer.
2. Tænd Foretrex, og hold den vandret.
Lokalisering af satellitter kan tage et
par minutter.
Ikonet blinker, mens Foretrex
finder din position. Når der er opnået
forbindelse til satellitter, stopper ikonet
med at blinke.
Brug af baggrundslys
Når Foretrex er tændt, skal du trykke
kort på . Baggrundsbelysningen
lyser op i 30 sekunder. Tryk på igen
for at slukke baggrundslyset inden den
automatiske timeout for lyset.
Sådan justerer du baggrundslysets
timeout:
1. I hovedmenuen skal du vælge
OPSÆT > DISPLAY > LYS
TIMEOUT.
2. Brug
til at vælge, hvor længe
baggrundslyset skal forblive tændt.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Brug af hovedsiderne
Brug af hovedsiderne
Alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne betjene Foretrex, findes på følgende
fem hovedsider: siden Kort, siden Kompas, siden Højde (kun 401), siden Tripcomputer
og hovedmenuen.
Tryk på knappen page for at navigere i hovedsiderne. Tryk på enter for at åbne menuer
med indstillinger for disse sider.
Kortside
Hovedmenu
Siden Kompas
Siden Højde
(kun 401)
Tripcomputer
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Brug af hovedsiderne
Siden Kort
Sådan får du vist kortet med nord
op:
1. På siden Kort skal du trykke på enter.
2. Vælg KORT DETALJER >
KORTRETNING > NORD OP.
Indikator
for retning
Positionsikon
Kortside
Din position på kortet er repræsenteret
med . Mens du bevæger dig, flytter
positionsikonet sig og efterlader en
sporlog (sti). Navne og symboler for
waypoints vises også på kortet.
bemærk: Tryk på for at zoome
ud eller på for at zoome ind.
Foretrex drejer automatisk kortet, mens
du bevæger dig, så waypoints foran dig
altid vises over din position. Indikatoren
for retning viser den retning, du er på
vej i.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Sådan sletter du en sporlog:
1. På siden Kort skal du trykke på enter.
2. Vælg SLET SPOR DATA > JA.
Sådan måler du afstanden:
1. På siden Kort skal du trykke på enter.
2. Vælg MÅL DISTANCE.
3. Vælg feltet FRA, og vælg derefter
et startwaypoint fra listen over
waypoints.
4. Vælg feltet TIL, og vælg derefter et
slutwaypoint fra listen over waypoints.
5. Vælg feltet FORVENTET FART. Brug
til at vælge felter, og tryk på
enter for at redigere hastigheden.
Brug af hovedsiderne
Den samlede distance mellem to punkter
og den forventede rejsetid vises nederst
på siden.
Det elektroniske kompas (brugt i 401)
ligner et magnetisk kompas, når du står
stille eller går. Når du bevæger dig med
højere hastigheder, f.eks. i bil, anvender
kompasset GPS-signaler til at bestemme
din retning.
bemærk: Hold kompasset vandret,
når du navigerer, for at sikre optimal
nøjagtighed.
Siden Kompas
Siden Kompas guider dig til din
destination ved at vise et kompas
og en pejlingspil.
Når du navigerer til en bestemt position,
viser siden Kompas navnet på positionen,
to datafelter, der viser afstanden til den
endelige destination og hastigheden
(som standard), og en retningspil i
kompasringen. Følg pilen for at navigere.
Sådan kalibrerer du det elektroniske
kompas:
1. På siden Kompas skal du trykke på
enter.
2. Vælg KALIBRER.
3. Følg vejledningen på skærmen.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Brug af hovedsiderne
Siden Højde (kun 401)
Siden Højde viser din højde. Tryk på
for at zoome ud eller på for at zoome
ind.
Sådan kalibrerer du den
barometriske højdemåler:
bemærk: Den barometriske
højdemåler er kun tilgængelig for
Foretrex 401.
1. I hovedmenuen skal du vælge
OPSÆT > HØJDEMÅLER >
KALIBRER.
2. Følg vejledningen på skærmen.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Tripcomputer
Tripcomputeren viser din aktuelle
hastighed, gennemsnitshastighed,
maksimumhastighed, triptæller og
andre nyttige statistiske oplysninger.
Brug
til at rulle for at se flere
felter.
Hvis du vil tilpasse datafelter, skal du
trykke på enter. Se side 15 for at få flere
oplysninger.
Hovedmenu
Med hovedmenuen får du adgang til
opsætningsskærme, inklusive waypoints,
spor og ruter. Hovedmenuen viser den
aktuelle dato og klokkeslæt øverst på
skærmen. Brug
til at vælge fra
listen over menuindstillinger.
Waypoints, spor og ruter
Waypoints, spor
og ruter
Redigering af waypoints
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrer
og gemmer i din Foretrex.
1. Tryk på og hold mark nede.
2. Vælg OK.
Sådan navigerer du til et waypoint:
1. Tryk på og hold goto nede.
2. Vælg waypointet fra listen.
Siden Waypoint
Når du har markeret et waypoint, kan
du redigere navnet, symbolet, højden
og længde-/breddegraden fra siden
Waypoint.
bemærk: Brug
til at vælge
bogstaver og tal. Tryk på enter for at
redigere.
Sådan redigerer du eksisterende
waypoints:
1. Vælg > WAYPOINTS > VIS ALLE.
2. Vælg det waypoint, som du vil
redigere.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Waypoints, spor og ruter
Sådan ændrer du symbolet:
1. Vælg waypoint-symbolet fra siden
Waypoint.
2. Vælg et nyt symbol på listen.
3. Tryk på enter for at gå videre til det
næste felt.
4. Gentag trin 2 og 3 efter behov.
5. Vælg OK for at gemme og afslutte.
Sådan skiftes navnet:
1. Vælg navnet fra siden Waypoint.
Siden REDIGER WAYPOINTNAVN
vises.
2. Tryk på enter for at åbne menuen
med tegn. Vælg et tegn fra listen.
3. Tryk på enter for at gå videre til det
næste tegn.
4. Gentag trin 2 og 3 efter behov.
Sådan ændrer du bredde-/
længdegraden:
1. Vælg feltet Længde-/breddegrad fra
siden Waypoint. Siden Rediger
Position vises.
2. Vælg et tal fra listen.
Sådan ændrer du højden:
1. Vælg højden fra siden Waypoint.
Siden INDSÆT KORREKT HØJDE
vises.
2. Tryk på enter for at åbne menuen
med tal. Vælg et tal fra listen.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
bemærk: Hvis du vil ændre
positionsformatet, skal du se side 14.
Sådan sletter du et waypoint:
1. Vælg > WAYPOINTS > VIS ALLE.
2. Brug
eller enter til at vælge
det waypoint, du vil slette.
3. Vælg SLET > JA.
Waypoints, spor og ruter
Jagt og fiskeri
Jagt- og fiskerikalenderen forudser de
bedste datoer og tidspunkter for fiskeri
og jagt ved din aktuelle position.
Sådan får du vist siden Jagt /Fisk:
1. Fra hovedmenuen skal du vælge >
WAYPOINTS > VIS ALLE.
2. Vælg det waypoint, som du vil se.
3. Vælg VALG > JAGT/FISK.
bemærk: Tryk på enter for at få
vist oplysninger om jagt og fiskeri for
en anden dato.
Sol og måne
Siden Sol og måne viser tidspunktet for
solopgang, solnedgang, måneopgang
og månenedgang og månefasen for en
bestemt dato.
10
Sådan får du vist siden Sol og måne:
1. Fra hovedmenuen skal du vælge >
WAYPOINTS > VIS ALLE.
2. Vælg det waypoint, som du vil se.
3. Vælg VALG > SOL/MÅNE.
bemærk: Tryk på enter for at få
vist oplysninger om sol og måne for
en anden dato.
Registrering af dine spor
Foretrex registrerer en sporlog, mens du
bevæger dig. Du kan gemme disse spor
og navigere til dem på et andet tidspunkt.
1. I hovedmenuen skal du vælge SPOR.
2. Vælg GEM SPOR.
3. Brug
og enter til at angive et
startpunkt og slutpunkt.
4. Tryk på enter for at navngive sporet.
Følg vejledningen på skærmen.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Waypoints, spor og ruter
Sådan nulstiller du det aktuelle spor:
I menuen Spor skal du vælge SLET
SPOR > JA.
Sådan navigerer du til et gemt spor:
1. I menuen Spor skal du vælge VIS
GEMTE.
2. Vælg sporet.
3. Vælg NAVIGER.
Oprettelse af og
navigering i ruter
1. I hovedmenuen skal du vælge
RUTER > OPRET NY.
2. Tryk på enter for at få adgang til
dine gemte waypoints.
3. Vælg et waypoint til det første felt.
Gentag i hvert felt, indtil ruten er
komplet.
4. Vælg FØLG.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
11
Indstillinger
Indstillinger
Indstillinger på menuen
Kort
På siden Kort skal du trykke på enter for
at få adgang til menuen Kort.
til at
GENNEMSE SPOR - brug
panorere. Flyt markøren til et vilkårligt
punkt langs sporet. Tryk på enter for at
gå til et waypoint, markere et waypoint
eller zoome ind eller ud.
SLET SPOR DATA - slet den
registrerede sporlog.
MÅL DISTANCE - mål afstanden
mellem to waypoints. Se side 5 for at få
vejledning til, hvordan du måler afstand.
KORT DETALJER - angiv
kortpræferencer:
• KORTORIENTERING - vælg,
hvordan kortet skal vises på siden.
NORD OP viser Nord øverst på
siden. SPOR OP viser din aktuelle
rejseretning øverst på siden.
• SPOR - viser eller skjuler spor på
kortet.
• WAYPOINTS - viser eller skjuler
waypoints på kortet.
STOP NAVIGATION - stop den
aktuelle rute.
Indstillinger for menuen
Kompas
På siden Kompas skal du trykke på enter
for at få adgang til menuen Kompas.
JUSTER - hold Foretrex vandret, og drej
den langsomt i to fulde cirkler i samme
retning.
12
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Indstillinger
SKIFT FELTER - skift datafelterne på
siden Kompas. Se side 15 for at få flere
oplysninger om ændring af datafelter.
NULSTIL TRIPDATA - vælg JA for
at nulstille tripdataene og dataene for
højdemåleren.
Indstillinger for menuen
Højde
Indstillinger for
hovedmenuen
På siden Højde skal du trykke på enter
for at få adgang til menuen Højde.
PLOT - vælg at plotte over tid eller
afstand.
ZOOM - vælg at ændre højdeskalaen.
VIS PUNKTER - få vist datapunkterne
på siden Højde.
Indstillinger for
tripcomputer
På siden Tripcomputer skal du trykke på
enter for at åbne menuen Tripcomputer.
WAYPOINTS - opret et nyt waypoint,
få vist alle waypoints eller se det
nærmeste waypoint for din position.
Se side 8 for at få flere oplysninger.
SPOR - håndter dine gemte spor. Her
kan du rydde sporloggen, panorere og
gendanne, gemme et spor, se gemte spor
eller slette alle gemte spor.
RUTER - opret en ny rute, se alle ruter,
slet alle ruter.
OPSÆT - tilpas indstillingerne for
Foretrex.
SKIFT FELTER - skift datafelterne
på siden Tripcomputer. Se side 15 for
at få flere oplysninger om ændring af
datafelter.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
13
Indstillinger
• TID - vælg et 12 timers eller 24
timers format og tidszonen for din
position. Vælg JA for at bruge
sommertid, NEJ for at ignorere det
eller AUTO for automatisk at slå
sommertid til og fra. Vælg JA for at
bruge automatiske tidszoner, NEJ
for at ændre tidszonen manuelt eller
AUTO for automatisk at opdatere
din tidszone.
• TIMER - vis eller skjul siden Timer,
og indstil tidspræferencer. Se side 20.
• DISPLAY - juster baggrundslyset og
displayets kontrast.
• ENHEDER - indstil positionsformat
og kortdatum. Vælg måleenheder for
distance/fart, højde, lodret hastighed
og tryk.
14
• RETNING - tilpas
kompasindstillinger, og kalibrer
kompasset.
• SYSTEM - indstil præferencer for
GPS-tilstand, bipper, batteri, sprog
og grænseflade. Du kan også angive
ejeroplysninger, som f.eks. dit navn,
og indstille dem til visning, når
enheden tænder.
• SPOR - indstil sporpræferencer.
• RUTER - vælg auto eller distance
til start af næste ruteben.
• KORT - vælg NORD OP eller
SPOR OP, og slå auto zoom til eller
fra. Du kan også vælge pejling eller
kurs for linjen Go To.
• HØJDEMÅLER - slå automatisk
kalibrering til eller fra.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Indstillinger
• NULSTIL - nulstil tripdata, slet
alle waypoints eller gendan til
fabriksindstillingerne.
• OM FORETREX - se
softwareversionen og GPSsoftwareversionen.
TILSLUT - opret forbindelse til
kompatible Garmin-enheder, kompatibelt
tilbehør eller modtag data trådløst.
GPS - se satellitsignalets styrke eller
satellithimlen. Se side 21.
JUMPMASTER - angiv Jumpmasterindstillingen. Angiv springtype og
oplysninger om springet. Se side 25.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Indstillinger for datafelter
Følgende tabel viser alle Foretrexdatafelter og beskrivelser.
*Kun tilgængelig på Foretrex 401.
Datafelt
Beskrivelse
ANBF. KURS
Den retning, du skal
følge for at vende
tilbage til ruten.
BAROMETER*
Det aktuelle tryk
med kalibrering.
BEV.TID
(bevægelsestid)
En løbende
beregning af forløbet
bevægelsestid siden
den sidste nulstilling.
DIST.TÆLLER
En løbende
beregning af
den tilbagelagte
distance baseret på
distancen mellem
positionsaflæsninger
hvert sekund.
15
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
DREJ
Vinkelforskellen
(i grader) mellem
pejlingen til din
destination og din
aktuelle rute. “‘L”
betyder drej til
venstre. “R” betyder
drej til højre.
GNS BEV.TID
(bevægelsesgennemsnit)
Gennemsnitlig
hastighed for
enheden under
bevægelse.
GNS. NEDST
(gennemsnitlig
nedstigning)
En nedstignings
gennemsnitlige
lodrette distance.
GNS. OPST.
En stignings
gennemsnitlige
lodrette distance.
HØJDE
Højden over eller
under havets
overflade.
KADENCE*
(GSC™ 10
kræves)
Pedalarmens
omdrejninger eller
antal skridt pr. minut.
KURS
Retningen fra din
startposition til en
destination.
FART
Den aktuelle
hastighed.
GH DEST*
(glidehældning
til destination)
Den påkrævede
glidehældning for
at stige ned fra din
aktuelle position og
højden til destinationshøjden.
GLIDEHÆLDNING*
16
Hældningen
på tilbagelagt
vandret distance til
ændringen i lodret
distance.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
KURSAFVIG.
Den distance
(venstre eller
højre), du er fra
den oprindelige
kurs (rute).
MIN. HØJDE
(minimum
højde)
Den lavest nåede
højde.
NÆSTE DEST.
(destination)
Det næste waypoint
på din rute.
NÆSTE DIST
(distance)
Den resterende
distance til det
næste waypoint
på din rute.
NÆSTE ETA
(forventet
ankomsttidspunkt)
Det forventede
klokkeslæt, du
kommer frem til det
næste waypoint på
ruten.
NÆSTE ETE
(forventet tid
på ruten)
Den forventede tid,
du skal bruge for at
komme til det næste
waypoint på ruten.
MAKS FART
Den maksimale
hastighed.
MAKS. HØJ.
(maksimal
højde)
Den højst nåede
højde.
MAKS. NEDS*
(maksimal
nedstigning)
Den maksimale
hastighed for
nedstigning i fod/
meter pr. minut.
MAKS. OPST*
Den maksimale
hastighed for
stigning i fod/meter
pr. minut.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
17
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
OMG. TRYK*
(omgivende
tryk)
Det aktuelle tryk
uden kalibrering.
SLUT ETE
(forventet tid
på ruten)
PEJLING
Retningen fra din
aktuelle position til
en destination.
Den forventede tid,
du skal bruge for
at komme til din
endelige destination.
SOLNEDG.
PULS*
(pulssensor
kræves)
Puls i hjerteslag pr.
minut (bpm).
Klokkeslæt for
solnedgang
baseret på din
GPS-position.
SOLOPGANG
RETNING
Den retning, du
bevæger dig i.
SLUT DEST.
(destination)
Det sidste waypoint
på din rute.
Klokkeslæt for
solopgang baseret
på din
GPS-position.
TID
SLUT DIST.
(distance)
Den resterende
distance til din
endelige destination.
SLUT ETA
(forventet
ankomsttidspunkt)
Det forventede
klokkeslæt, du
kommer frem til din
endelige destination.
Det aktuelle
klokkeslæt
baseret på dine
tidsindstillinger
(format, tidszone
og sommertid).
TID STOPPET
Tidsforbrug under
stop.
18
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
TID TOTAL
En løbende
beregning af tid
siden den sidste
nulstilling.
VERT FART*
(lodret)
Frekvensen for
højdeforøgelse/
reduktion over tid.
TOT NEDST.
(samlet
nedstigning)
Den samlede
højdedistance
ved nedstigning.
VMG (velocity
made good)
Hastigheden,
hvormed du nærmer
dig en destination
langs en rute.
TOT OPST.
(samlet
stigning)
Den samlede
højdedistance
ved stigning.
TOT. FART
(overordnede
hastighed)
Din gennemsnitlige
hastighed.
VSPD DEST*
(lodret
hastighed til
destination)
Målingen af
din hastighed
for stigning og
nedstigning til en
forudbestemt højde.
TRIPTÆLL.
(triptæller)
En løbende
beregning af
tilbagelagt distance
siden den sidste
nulstilling.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
19
Timer
Timer
Siden Timer er ikke en af
standardhovedsiderne.
bemærk: Brug
nedtællingstiden.
for at ændre
2. Tryk på enter for at stoppe timeren.
3. Tryk på for at nulstille timeren til den
oprindelige nedtællingstid.
bemærk: Når timeren står på 0:00,
skal du trykke på enter for at starte
timeren, så den tæller op fra 0:00.
Sådan får du vist timeren:
1. I hovedmenuen skal du vælge
OPSÆT > TIMER.
2. Vælg VIS UR SIDEN? > JA.
Sådan indstiller du timeren:
1. I hovedmenuen skal du vælge
OPSÆT > TIMER.
2. Vælg NEDTÆLLING FRA.
3. Vælg et tidsinterval i menuen,
eller vælg brugerdefineret.
Sådan bruger du timeren:
1. Tryk på enter på siden Timer for
at starte timeren.
20
Tidsindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge OPSÆT >
TIMER. Følgende indstillinger vises:
• VED UDLØB - indstil timeren til
at stoppe, tælle op eller gentage, når
timeren udløber.
• UDLØBSTONE - vælg den
alarmtone, der skal lyde, når timeren
udløber.
• INTERVAL TONE - vælg den
alarmtone, der skal lyde, når
tidsintervallet udløber.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
GPS
GPS
Indstilling af GPS-tilstand
1. I hovedmenuen skal du vælge
OPSÆT > SYSTEM > GPSTILSTAND.
2. Vælg den ønskede tilstand, eller
vælg SLUK for at bruge Foretrex
indendørs.
Søjlerne indikerer GPS-satellitstyrken.
Hvide søjler angiver, at Foretrex stadig
samler data. Fuldt optrukne søjler
angiver, at Foretrex er ved at spore
satellitterne.
Himmelvisning
Tryk på enter på siden Satellit for at
skifte til himmelvisning.
Satellitmodtagelse
Siden Satellit viser din aktuelle position,
GPS-nøjagtighed, satellitpositioner og
signalstyrke.
Signalstyrke
Hvis du vil have vist siden Satellit,
skal du vælge GPS fra hovedmenuen.
Himmelvisning viser, hvor de satellitter,
som du modtager signal fra, befinder sig.
Brugervejledning til Foretrex 301/40121
Appendiks
Appendiks
Parring af Foretrex 401
Bemærk: Foretrex 301 kan ikke
parres.
Foretrex 401 kan bruges sammen med
en pulssensor fra Garmin (ekstraudstyr)
til at måle og vise din puls. Den kan
også bruges sammen med en hastighedsog kadencecykelsensor fra Garmin
(ekstraudstyr) (GSC 10), så du kan få
vist din pedalkadence.
Ved parring forstås, at din Foretrex
401 forbindes med trådløse sensorer,
som f.eks. en pulssensor eller en
kadencecykelsensor. Når du har parret
første gang, vil din Foretrex 401
automatisk genkende den trådløse sensor,
hver gang den aktiveres, og enhederne er
inden for hinandens afstand.
22
Sådan parrer du Foretrex 401 med
en trådløs sensor:
1. Anbring Foretrex 401 inden for
10 fod (3 meter) fra den trådløse
sensor (pulssensor eller GSC 10).
2. Tag pulssensoren på, eller tænd
GSC 10.
3. I hovedmenuen skal du vælge
TILSLUT > PULSSENSOR eller
CYKELKADENCESENSOR.
4. Vælg SØG EFTER NY. Når sensoren
er fundet, vises meddelelsen
“Tilsluttet”.
Bemærk: For at undgå, at
din Foretrex 401 parrer med
trådløse sensorer, skal du vælge
TILSLUT > PULSSENSOR (eller
CYKELKADENCESENSOR) >
SLUK.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Appendiks
Trådløse dataoverførsler
Foretrex 401 kan sende og modtage
waypoints, ruter og spor trådløst fra
en kompatibel Garmin-enhed.
Sådan modtager du data:
1. I hovedmenuen skal du
vælge TILSLUT > TRÅDLØS
MODTAGELSE.
2. Meddelelsen “FORBINDER” vises.
Når der er oprettet forbindelse,
vises meddelelsen “MODTAGER
DATA”. Meddelelsen “OVERFØRSEL
FULDFØRT” vises, når dataene er
modtaget.
Sådan sender du et spor:
1. Fra hovedmenuen skal du vælge
SPOR > VIS ALLE.
2. Vælg det spor, som du vil sende.
3. Fra menuen Spor skal du vælge
VALG > SEND.
Sådan sender du en rute:
1. Fra hovedmenuen skal du vælge
RUTER > VIS GEMTE.
2. Vælg den rute, som du vil sende.
3. Fra menuen Spor skal du vælge
VALG > SEND.
Sådan sender du et waypoint:
1. Fra hovedmenuen skal du vælge
WAYPOINTS > VIS ALLE.
2. Vælg det waypoint, som du vil sende.
3. Fra hovedmenuen skal du vælge
VALG > SEND.
Brugervejledning til Foretrex 301/40123
Appendiks
Tilslutning af Foretrex til
en computer
Du kan bruge Foretrex som en
USB-lagerenhed ved at slutte den
til computeren med et USB-kabel.
Bemærk: Foretrex er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98,
Me eller NT. Den er heller ikke
kompatibel med Mac® OS 10.3 og
ældre versioner. Det er en almindelig
begrænsning for mange USBlagerenheder.
1. Sæt det lille stik på USB-kablet i miniUSB-porten bag på Foretrex (under
vejrhætten).
2. Slut det store stik på USB-kablet til
en ledig USB-port på din computer.
3. Vælg JA for at åbne
lagerenhedstilstanden.
24
Din Foretrex vises som et flytbart drev
under Denne computer på Windowscomputere og som en monteret disk på
Mac-computere. Du kan finde en kopi af
waypoints, spor og ruter på din Foretrex
under Garmin/GPX/aktuel mappe.
Tilføjelse af waypoints,
spor og ruter
1. Åbn mappen Garmin/GPX fra din
computer.
2. Indsæt .gpx-filerne i mappen GPX.
advarsel: Hvis du ikke er sikker
på en fils formål, bør du ikke slette
den. Hukommelsen i din Foretrex
indeholder vigtige systemfiler, som
IKKE må slettes.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Appendiks
Jumpmaster
Jumpmaster er et tilbehør, der er udviklet
til erfarne faldskærmsudspringere. En
jumpmaster er den person, der leder en
gruppe faldskærmsudspringere ved at
koordinere et gruppefald eller et fald
med last. I hovedmenuen skal du vælge
JUMPMASTER.
Hvis du vil have flere oplysninger
om Jumpmaster, skal du gå til
www.garmin.com/manuals
/eTrexVista_Jumpmaster.pdf.
Opbevaring af Foretrex
Du må ikke opbevare Foretrex, hvor den
kan udsættes for ekstreme temperaturer i
længere tid, da det kan føre til permanent
skade på den. Brugeroplysninger, som
f.eks. waypoints og ruter, opbevares i
enhedens hukommelse uden behov for
ekstern strøm. Det er altid en god ide at
sikkerhedskopiere vigtige brugerdata.
Batterioplysninger
ADVARSEL: Brug ikke en skarp genstand
til at fjerne batterierne. Kontakt din lokale
genbrugsstation for oplysninger om korrekt
genanvendelse af batterierne.
Foretrex bruger to AAA-batterier.
Brug alkaline- eller NiMH-batterier.
Opladte NiMH-batterier giver de bedste
resultater.
Vælg batteritype:
1. I hovedmenuen skal du vælge
OPSÆT.
2. Vælg SYSTEM > BATTERI.
3. Vælg ALKALINE eller NIMH.
Brugervejledning til Foretrex 301/40125
Appendiks
Optimering af batteriets
levetid
Brug kvalitetsbatterier for at opnå optimal
ydelse og længst mulig batterilevetid.
Følgende råd kan hjælpe dig med at
maksimere batterilevetiden:
• Intensiv brug af baggrundslys
reducerer væsentligt batteriets levetid.
• Vælg en kortere varighed for
baggrundslyset (page 3).
• Sluk for tonerne, hvis du ikke har
brug for dem. I hovedmenuen skal
du vælge OPSÆT > SYSTEM >
BIPPER > SLUK.
• Sluk for kompasset, når det ikke
er i brug (kun Foretrex 401). Vælg
OPSÆT > RETNING > KOMPAS
> SLUK.
26
Nulstilling af Foretrex
Hvis din Foretrex låser, skal du trykke på
og holde page og nede samtidig, indtil
skærmen bliver tom (ca. 7 sekunder).
Dette sletter ikke dine data eller
indstillinger.
Sletning af brugerdata
BEMÆRK: Dette sletter al historik
og alle brugerindtastede oplysninger.
Hvis du vil slette alle brugerdata, skal du
trykke på og holde enter nede ved start,
indtil meddelelsen vises.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Appendiks
Udskiftning af
håndledsrem
1. Brug en stjerneskruetrækker til at
fjerne skruerne (2) på enhedens
bagside.
Skrue
Skruehul
Sådan installerer du
forlængerremmen (valgfrit tilbehør):
1. Før den ene ende af Foretrexremmen igennem plastikringen
på forlængerremmen.
2. Før den anden ende af
forlængerremmen igennem
plastikringen på Foretrex-remmen.
3. Juster efter behov.
Rengøring af enhed og
håndledsrem
Skrue
Skruehul
2. Fjern den gamle håndledsrem.
3. Juster stropperne på den nye
håndledsrem med skruehullerne bag
på enheden. Kontroller, at Garminlogoet vender opad.
4. Sæt skruerne i igen.
Din Foretrex er konstrueret af
materialer af høj kvalitet og kræver
ingen vedligeholdelse fra brugerens
side ud over rengøring. Rengør
enheden ved brug af en klud opløst
i et mildt rengøringsmiddel, og tør
derefter enheden. Undgå kemiske
rengøringsmidler og opløsningsmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne.
Håndledsremmen skal vaskes i hånden
med et mildt rengøringsmiddel i varmt
vand. Dup den let, og lad den derefter
lufttørre. Undgå maskinvask.
Brugervejledning til Foretrex 301/40127
Appendiks
Specifikationer
Fysisk
Størrelse: B × H × D:
74,5 × 22,5 × 42 mm
(2,93 × 0,89 × 1,65")
Vægt (med håndledsrem):
64 g (2,26 oz.) uden batterier
Display: B × H: 23,368 × 36,576 mm
(1,44 × 0,92")
100 × 64 pixel
Kabinet: Robust plastik, vandtæt til
IPX7
Temperaturområde: fra -20 til 60 °C
(Fra -4 °F til 158 °F)*
*Temperaturklassificeringen for Foretrex kan
overskride brugsområdet for visse batterier.
Visse batterier kan gå i stykker ved høje
temperaturer.
Strøm
Kilde: To AAA-batterier
(alkaline eller NiMH)
28
Præcision
GPS: < 10 m (33 ft.) 95 % typisk*
*Under iagttagelse af nedsættelse af
nøjagtighed til 100 m2 2DRMS iht. US DoD
imposed Selective Availability (SA) ved
aktivering.
Hastighed: 0,1 m/sek. (0,328 ft./sek. )
i stationær tilstand
Grænseflade: USB-lagerenhed
Datalagringstid: Ubegrænset; der
kræves ingen batterier til
hukommelsen
Ydeevne
Modtager: mere end 12 kanaler,
højfølsom
Indfangningstider: < 1 sek. (varmstart)
< 33 sekunder (koldstart)
< 36 sekunder (autolocate)
Opdateringshastighed: 1/sekund,
vedvarende
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE FORETREX
ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF
VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE.
LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at
bruge softwaren i denne enhed (“Softwaren”)
i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver
hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin
og er beskyttet ifølge amerikansk lov om
ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at
softwarens struktur, organisering og kode er
værdifulde forretningshemmeligheder, ejet
af Garmin, og at softwaren i kildekodeform
er en værdifuld forretningshemmelighed, der
forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller dele af denne ikke må skilles
ad, demonteres, modificeres, ommonteres,
omstruktureres eller reduceres til læsbar
form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software.
Du accepterer, at du ikke må eksportere eller
reeksportere produktet til noget land i strid
med USA’s love om eksportregulering.
Overensstemmelseserklæring (DoC)
Garmin erklærer, at denne Foretrex
overholder de grundlæggende krav og
andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EC.
Hvis du vil se hele
overensstemmelseserklæringen vedr. dit
Garmin-produkt, kan du besøge Garmins
websted: www.garmin.com.
Brugervejledning til Foretrex 301/40129
Appendiks
Overholdelse af FCC
Dette apparat er i overensstemmelse med
afsnit 15 af FCC-regulativerne. Betjening er
underlagt følgende to betingelser: (1) Denne
enhed må ikke forårsage skadelig interferens,
og (2) denne enhed skal acceptere modtaget
interferens, inklusive interferens, som kan
forårsage uønsket funktion.
Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og
overholder afsnit 15 af FCC-regulativerne
for digitale enheder i klasse B. Disse
begrænsninger har til formål at yde bedre
beskyttelse mod skadelig interferens i
beboelsesområder. Dette udstyr genererer,
bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi,
og hvis udstyret ikke er installeret
og anvendt i overensstemmelse med
brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende
ind i radiokommunikation. Der er dog ingen
garanti for, at der ikke kan opstå interferens
i en bestemt installation. Hvis dette udstyr
har en skadelig indvirkning på radio- eller
30
tv-modtagelsen, hvilket du kan kontrollere ved
at slukke og tænde enheden, skal du forsøge
at udbedre forholdene på én eller flere af
følgende måder:
• Juster eller flyt modtagerantennen
• Flyt udstyret længere væk fra modtageren
• Slut udstyret til en kontakt i et andet
kredsløb end det, som modtageren er
forbundet til
• Kontakt forhandleren, hvis intet af dette
hjælper.
Denne radiokommunikationsenhed under
kategori II overholder Industry Canada
Standard RSS-310.
Brugervejledning til Foretrex 301/401
Indeks
Indeks
B
baggrundslys 3
barometrisk højdemåler
7, 14
batteri 2
levetid 26
type 25
brugerdefinerede
datafelter 15
D
data, overføre 23
datafelter 15
ændre 12, 13
distance
måle 5
F
filer
overføre 23
tilføje 24
G
Garmins produktsupport i
generelt om
brugervejledningen i
GPS
himmelvisning 21
modtagelse 21
søge efter signaler 3
tilstand 21
tilstande 15
GSC 10 16, 22
H
håndledsrem
forlængerrem 27
rengøre 27
udskifte 27
højde
plot 13
side 7
zoom 13
højdemåler 7, 14
hovedmenu 7
muligheder 13
hovedsider 4
Brugervejledning til Foretrex 301/401
K
kadencesensor 22
knapper 2
kompas
kalibrere 6
muligheder 12
side 6
kontakte Garmin i
kort
detalje 12
muligheder 12
side 5
N
nulstille enheden 26
O
opbevare 25
oprette forbindelse
computer 24
enhed til enhed 24
P
parring 22
produktregistrering i
pulssensor 22
31
Indeks
R
ruter
navigation 11
oprette 11
S
satellitsignaler 3, 21
sensorer 22
serienummer 1
specifikationer 28
spor
navigere 10
registrere 10
sprog 14
U
USB, tilslutte 24
W
waypoints
markere 8
navigere 8
redigere 8
T
tid 14
tilbehør ii, 22
timer
indstilling 12, 13
muligheder 20
trådløs overførsel 23
tripcomputer
muligheder 13
side 7
32
Brugervejledning til Foretrex 301/401
For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins
hjemmeside på adressen www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
Nej. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Juni 2009
Delnummer 190-01068-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising