Garmin | Forerunner® 920XT | Operating instructions | Garmin Forerunner® 920XT Návod k obsluze

Garmin Forerunner® 920XT Návod k obsluze
Forerunner 920XT
®
Návod k obsluze
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Forerunner , VIRB a Virtual Partner jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™ a Vector™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google, Inc. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá
licenci. The Cooper Institute a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Di2™ je ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Shimano je
registrovaná ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. iOS je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc.
podléhající licenci společnosti Apple Inc. Mac je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™
(NP) jsou registrované ochranné známky společnosti Peaksware, LLC. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
Wi‑Fi je registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: F4XRGT00, A02293, B02293
Obsah
Odstranění kurzu ................................................................... 8
Zastavení navigace ..................................................................... 8
Úvod ................................................................................ 1
Snímače ANT+ ................................................................ 8
Klávesy ....................................................................................... 1
Ikony stavu ............................................................................. 1
Jdeme běhat ............................................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Ušetřete čas díky kontextovým menu ......................................... 1
Párování snímačů ANT+ ............................................................ 8
Kompatibilní snímače srdečního tepu ........................................ 8
Příslušenství HRM-Swim ....................................................... 8
Příslušenství HRM-Tri ............................................................ 9
Příslušenství HRM-Run ....................................................... 10
Dynamika běhu .................................................................... 10
Nastavení zón srdečního tepu ............................................. 11
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální .................. 11
Regenerační asistent ........................................................... 12
Obnoveni srdecniho tepu ..................................................... 12
Nožní snímač ............................................................................ 13
Běhání s využitím nožního snímače .................................... 13
Kalibrace nožního snímače .................................................. 13
Trénink s měřiči výkonů ............................................................ 13
Nastavení výkonnostních zón .............................................. 13
Používání řazení Shimano® Di2™ ........................................... 13
Trénink............................................................................ 2
Aktivity MultiSport ....................................................................... 2
Změna profilů aktivity v průběhu aktivity ................................ 2
Triatlonový trénink ...................................................................... 2
Plavání ........................................................................................ 2
Plavání s přístrojem Forerunner ............................................ 2
Plavání v otevřené vodě ........................................................ 3
Sledování aktivity ........................................................................ 3
Zapnutí sledování aktivity ...................................................... 3
Používání výzvy k pohybu ..................................................... 3
Automatický cíl ....................................................................... 3
Sledování spánku .................................................................. 3
Trénink uvnitř .............................................................................. 3
Tréninky ...................................................................................... 3
Sledování tréninku z webové stránky .................................... 4
Zahájení tréninku ................................................................... 4
Informace o tréninkovém kalendáři ........................................ 4
Intervalové tréninky ..................................................................... 4
Vytvoření intervalového tréninku ............................................ 4
Zahájení intervalového tréninku ............................................. 4
Zastavení tréninku ................................................................. 4
Zobrazení předpokládaných závodních časů ............................. 4
Používání služby Virtual Partner ................................................. 4
Nastavení tréninkového cíle ....................................................... 5
Zrušení tréninkového cíle ....................................................... 5
Závodění s předchozí aktivitou ................................................... 5
Osobní rekordy ........................................................................... 5
Zobrazení osobních rekordů .................................................. 5
Obnovení osobního rekordu .................................................. 5
Vymazání osobního rekordu .................................................. 5
Vymazání všech osobních rekordů ........................................ 5
Historie............................................................................ 5
Zobrazení historie ....................................................................... 5
Historie Multisport .................................................................. 5
Historie plavání ...................................................................... 6
Zobrazení času v každém rozsahu srdečního tepu ............... 6
Zobrazení souhrnů dat ................................................................ 6
Odstranění historie ..................................................................... 6
Správa dat .................................................................................. 6
Odstranění souborů ............................................................... 6
Odpojení kabelu USB ............................................................ 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Používání Garmin Connect .................................................... 6
Online funkce Bluetooth ......................................................... 6
Online funkce Wi‑Fi ................................................................ 7
Navigace.......................................................................... 7
Přidání mapy ............................................................................... 7
Funkce mapy .............................................................................. 7
Označení polohy ......................................................................... 7
Zobrazení aktuální nadmořské výšky a souřadnic ................. 7
Úprava polohy ........................................................................ 7
Odstranění polohy .................................................................. 7
Navigace k uložené poloze ......................................................... 7
Navigování zpět na start ............................................................. 8
Kurzy ...........................................................................................8
Sledování kurzu z webové stránky ........................................ 8
Zobrazení detailů kurzu ......................................................... 8
Obsah
Connect IQ™ Funkce................................................... 13
Stahování funkcí Connect IQ .................................................... 13
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače ................... 13
Pomůcky ................................................................................... 13
Dálkové ovládání VIRB ........................................................ 13
Přizpůsobení zařízení................................................... 14
Nastavení uživatelského profilu ................................................ 14
Profily aktivity ............................................................................ 14
Změna profilu aktivity ........................................................... 14
Vytvoření vlastního profilu aktivity ........................................ 14
Odstranění profilu aktivity .................................................... 14
Nastavení aktivity ...................................................................... 14
Přizpůsobení datových obrazovek ....................................... 14
Upozornění .......................................................................... 14
Běh s metronomem .............................................................. 15
Používání funkce Auto Pause® ........................................... 15
Auto Lap ...............................................................................15
Přizpůsobení zprávy pro upozornění na okruh .................... 15
Použití funkce Automatické procházení ............................... 15
Použití režimu UltraTrac ...................................................... 15
Nastavení časového limitu úsporného režimu ..................... 16
Nastavení sledování aktivity ..................................................... 16
Oznámení z telefonu ................................................................. 16
Aktivace oznámení Bluetooth .............................................. 16
Zobrazení oznámení ............................................................ 16
Správa oznámení ................................................................. 16
Nastavení systému ................................................................... 16
Změna jazyka zařízení ......................................................... 16
Nastavení času .................................................................... 16
Nastavení podsvícení .......................................................... 16
Nastavení zvuků zařízení ..................................................... 16
Změna měrných jednotek .................................................... 16
Změna nastavení satelitu ..................................................... 16
Nastavení formátu ................................................................ 16
Nastavení nahrávání dat ...................................................... 17
Informace o zařízení..................................................... 17
Technické údaje ........................................................................ 17
Technické údaje k zařízení Forerunner ............................... 17
Specifikace zařízení HRM-Swim a HRM-Tri ........................ 17
Technické údaje k zařízení HRM-Run ................................. 17
Péče o zařízení ......................................................................... 17
Čištění zařízení .................................................................... 17
Vyměnitelné baterie ............................................................. 17
Odstranění problémů................................................... 18
Podpora a aktualizace .............................................................. 18
i
Další informace ......................................................................... 18
Vyhledání družicových signálů ................................................. 18
Zlepšení příjmu satelitů GPS .................................................... 18
Vynulování zařízení .................................................................. 18
Vymazání uživatelských dat ..................................................... 18
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení .......................... 18
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 18
Aktualizace softwaru ................................................................. 18
Maximalizace životnosti baterie ................................................ 19
Uzamčení a odemčení tlačítek zařízení ................................... 19
Nezobrazuje se můj počet kroků za den .................................. 19
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu .............................. 19
Dodatek ......................................................................... 19
Datová pole ...............................................................................19
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 21
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ............................ 21
Velikost a obvod kola ................................................................ 22
Softwarová licenční dohoda ..................................................... 22
Rejstřík .......................................................................... 23
ii
Obsah
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
částečně nabito. Je možné, že bude třeba zařízení (Nabíjení
zařízení, strana 1) před zahájením aktivity dobít.
1 Podržením ikony zařízení zapněte.
2 Výběrem ikony a zobrazíte profily aktivit.
3 Vyberte klávesu ENTER.
Zobrazí se obrazovka se stopkami pro zvolený profil aktivity.
Klávesy
4 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
5
6
7
8
Výběrem zapnete a vypnete podsvícení.
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
À
Po výběru můžete procházet profily aktivit, menu, detaily a
nastavení.
Podržením můžete nastavení rychle procházet.
Po výběru můžete během aktivity procházet datové
obrazovky.
Á
Â
Výběrem spustíte a zastavíte stopky.
ENTER Stisknutím zvolíte možnost nebo potvrdíte zprávu.
Ã
BACK
Ä
Výběrem označíte nový okruh.
Výběrem označíte přechod během aktivity s více sporty.
Výběrem označíte období odpočinku během plavání.
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
Opakovaným výběrem se vrátíte na obrazovku s hodinami
a uzamknete zařízení.
Výběrem možnosti zařízení odemknete.
Výběrem můžete přepínat mezi obrazovkou profilu aktivity,
hlavním menu a obrazovkou se stopkami.
Podržením odešlete aktivitu na svůj účet Garmin
Connect™.
satelity.
Může to trvat několik minut. Když je zařízení připraveno,
pruhy označující sílu signálu zezelenají.
Výběrem ikony
stopky spustíte.
Zahajte aktivitu.
Po dokončení aktivity vyberte ikonu
a stopky zastavte.
Vyberte možnost Ulozit, aktivita se uloží a stopky se vynulují.
Zobrazí se přehled. Aktivitu můžete odeslat na svůj účet
Garmin Connect (Garmin Connect, strana 6).
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
1 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
2 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně
zařízení a k zařízené bezpečně připojte nabíjecí klip À.
Ikony stavu
Ikony se zobrazí v horní části obrazovky profilu aktivity a datové
obrazovky. Blikající ikona signalizuje, že zařízení vyhledává
signál. Pokud bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl
nalezen signál a snímač je připojen.
Stav systému GPS
Stav technologie Bluetooth
Stav technologie Wi‑Fi
®
®
3 Zařízení zcela nabijte.
4 Stisknutím tlačítka Á nabíječku vyjměte.
Stav srdečního tepu
Ušetřete čas díky kontextovým menu
Stav nožního snímače
Zařízení má k dispozici možnosti kontextového menu pro různé
datové obrazovky a funkce příslušenství.
POZNÁMKA: Některá kontextová menu vyžadují volitelné
příslušenství.
1 Podržením ikony zobrazíte možnosti kontextových menu.
2 Vyberte možnost:
Stav rychlosti a kadence
Stav napájení
Stav kamery VIRB
®
Jdeme běhat
Technologie Wi‑Fi
První fitness aktivitou, kterou na zařízení zaznamenáte, může
být běh, jízda nebo jakákoli venkovní aktivita. Zařízení je
Aktivity můžete odeslat na váš účet
Garmin Connect.
Datové obrazovky
Můžete upravovat datová pole.
Úvod
1
Obrazovka tréninku
Můžete zrušit trénink.
Obrazovka metronomu
Můžete ztlumit metronom a upravit
nastavení.
Obrazovka Virtual Partner
®
Můžete upravit tempo nebo rychlost.
Obrazovka cíle tréninku
Můžete zrušit cíl tréninku.
Během aktivity
Můžete zamknout tlačítka zařízení.
Závod v aktivitě
Můžete zrušit závod.
Obrazovka mapy
Poskytuje přístup k funkcím navigace
včetně funkcí Zpet na start a Ulozit
polohu.
Navigační obrazovka
(kompas)
Můžete zastavit navigaci.
Obrazovka dynamiky běhu Můžete změnit primární metriku.
Měřič výkonu
Můžete kalibrovat měřič výkonu.
Akční kamera VIRB
Můžete ovládat kameru.
Trénink
Aktivity MultiSport
Triatlonisté, biatlonisté a další závodníci ve více sportech mohou
využít uživatelské profily Multisport (Vytvoření vlastního profilu
aktivity, strana 14). Když nastavíte profil Multisport, můžete
přepínat mezi sportovními režimy a stále sledovat celkový čas
za všechny sporty. Můžete například přejít z režimu jízdy na
kole do režimu běhu a během celého tréninku sledovat celkový
čas jízdy na kole a běhu.
Změna profilů aktivity v průběhu aktivity
Můžete zahájit aktivitu Multisport s použitím jednoho profilu
aktivity a ručně přepnout na jiný profil aktivity, aniž byste
zastavili stopky.
1 Vyberte ikonu a vyberte profil aktivity pro segment prvního
sportu.
2 Vyberte ikonu a zahajte aktivitu.
3 Jakmile jste připraveni na segment následujícího sportu,
vyberte ikonu a zvolte jiný profil aktivity.
POZNÁMKA: Jestliže přepínáte ze segmentu v interiéru do
venkovního segmentu, ponechejte zařízení čas na nalezení
satelitů.
Po
dokončení segmentů jednotlivých sportů vyberte ikonu
4
a stopky zastavte.
5 Výběrem možnosti Ulozit se aktivita Multisport uloží a stopky
se vynulují.
Zobrazí se shrnutí obsahující celkové shrnutí aktivity
Multisport a podrobnosti o segmentu každého sportu.
Triatlonový trénink
Když se účastníte triatlonu, můžete k rychlému přechodu do
segmentů jednotlivých sportů použít profil aktivity triatlon.
1 Vyberte možnost > > Triatlon > ENTER.
2 Výběrem ikony stopky spustíte.
na začátku a na konci každého přechodu.
3 Vyberte ikonu
4 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko > Ulozit.
Plavání
OZNÁMENÍ
Zařízení je určeno pro plavání na povrchu. Potápění se
zařízením může produkt poškodit a zneplatnit záruku.
POZNÁMKA: Během plávání nemůže zařízení zaznamenávat
srdeční tep.
POZNÁMKA: Zařízení je kompatibilní s příslušenstvím
HRM-Tri™ a HRM-Swim™ (Srdeční tep při plavání, strana 9).
Plavání s přístrojem Forerunner
Profil aktivity plavání v bazénu můžete použít k záznamu údajů
o plavání včetně vzdálenosti, tempa, počtu záběrů a typu
záběrů.
1 Vyberte možnost > > Plav. v baz. > ENTER.
Když vyberete profil aktivity plavání v bazénu poprvé, musíte
nastavit velikost bazénu nebo zadat vlastní hodnotu.
2 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
na začátku a na konci každého odpočinku.
3 Vyberte ikonu
4 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Ulozit.
Plavecká terminologie
Délka: Uplavání jednoho bazénu.
Interval: Jedna nebo více navazujících délek. Nový interval
začíná po odpočinku.
Záběr: Záběr se počítá pokaždé, když ruka s nasazeným
zařízením dokončí celý cyklus.
Swolf: Hodnocení swolf je součet času jedné délky bazénu
a počtu záběrů na délku. Například 30 sekund plus 15 záběrů
se rovná hodnocení swolf 45. Pro plavání v otevřené vodě je
hodnocení swolf počítáno na 25 metrů. Swolf je mírou
efektivity plavání a podobně jako v golfu je nižší skóre lepší.
Typy záběru
Rozpoznání typu záběru je k dispozici pouze pro plavání
v bazénu. Typ záběru je rozpoznán na konci uplavané délky.
Typy záběrů se zobrazí při prohlížení historie intervalu. Můžete
také vybrat typ záběrů jako vlastní datové pole (Přizpůsobení
datových obrazovek, strana 14).
Kraul
Volný styl
Zpet
Znak
Prsa
Prsa
Motylek Motýlek
Smiseny Více než jeden typ záběru v intervalu
Nacvik
K použití se záznamem nácviku (Trénování se záznamem
nácviku, strana 2)
Odpočinek během plavání v bazénu
Výchozí obrazovka odpočinku zobrazuje dva časovače
přestávky. Zobrazuje také čas a vzdálenost posledního
dokončeného intervalu. Obrazovku odpočinku je možné
přizpůsobit nebo vypnout.
POZNÁMKA: Během odpočinku nejsou zaznamenávána data
o plavání.
1 Během plavecké aktivity zahájíte odpočinek výběrem ikony
.
Displej se změní na bílý text na černém pozadí a zobrazí se
obrazovka odpočinku.
2 Během odpočinku zobrazíte výběrem ikony další datové
obrazovky (volitelné).
a pokračujte v plavání.
3 Vyberte ikonu
4 Opakujte pro další intervaly odpočinku.
Trénování se záznamem nácviku
Funkce záznamu nácviku je k dispozici pouze pro plavání
v bazénu. Funkci záznamu nácviku můžete využít k ručnímu
2
Trénink
zaznamenávání tréninku kopů, plavání jednou rukou nebo
jakéhokoli typu plavání, který nespadá do jednoho ze čtyř
hlavních druhů záběrů. Je zaznamenáván čas nácviku,
vzdálenost musíte zadat.
TIP: Datové obrazovky a datová pole můžete přizpůsobit svému
profilu aktivity plavání v bazénu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 14).
1 Vyberte možnost > > Plav. v baz. > ENTER.
2 Během aktivity plavání v bazénu zobrazte výběrem ikony
obrazovku záznamu nácviku.
spustíte stopky nácviku.
3 Výběrem ikony
.
4 Po dokončení intervalu nácviku vyberte ikonu
Časovač pro nácvik se zastaví, ale časovač aktivity i nadále
zaznamenává celou plaveckou relaci.
5 Vyberte vzdálenost dokončeného nácviku.
Přírůstky vzdálenosti jsou založeny na velikosti bazénu
vybrané pro profil aktivity.
6 Vyberte možnost:
• Chcete-li zahájit další interval nácviku, vyberte ikonu
.
• Chcete-li zahájit interval plavání, vraťte se výběrem ikony
na obrazovky plaveckého tréninku.
7 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Ulozit.
Nastavení velikosti bazénu
1 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Velikost bazenu.
POZNÁMKA: Zařízení je kompatibilní s příslušenstvím
HRM-Tri a HRM-Swim.
2 Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
Plavání v otevřené vodě
Zařízení můžete použít k plavání v otevřené vodě. Můžete
zaznamenávat data o plavání včetně vzdálenosti, tempa
a rychlosti záběrů. Můžete přidávat datové obrazovky
k výchozímu profilu aktivity pro plavání (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 14) nebo si vytvořit vlastní profil (Vytvoření
vlastního profilu aktivity, strana 14).
1 Vyberte možnost > > Otevr. voda > ENTER.
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Může to trvat několik minut. Když je zařízení připraveno,
pruhy označující sílu signálu zezelenají.
3 Výběrem ikony stopky spustíte.
4 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Ulozit.
Sledování aktivity
Zapnutí sledování aktivity
Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den,
cílový počet kroků, uraženou vzdálenost a spálené kalorie (kCal)
pro každý zaznamenaný den. Vaše spálené kalorie (kCal)
zahrnují váš základní metabolismus a kalorie (kCal) spálené při
aktivitách.
Sledování aktivity můžete zapnout při počátečním nastavení
zařízení nebo kdykoli jindy.
Vyberte možnost > Nastaveni > Sledovani aktivity >
Stav > Zapnuto.
Počet kroků se neobjeví, dokud zařízení nezíská satelitní
signály a automaticky nenastaví čas. Zařízení bude možná
potřebovat k vyhledání satelitních signálů nezastíněný výhled
na oblohu.
Celkový počet kroků, které jste ušli během dne, se zobrazí pod
hodinami . Počet kroků je pravidelně aktualizován.
TIP: Na obrazovce s denní dobou můžete vybrat ikonu a
zobrazit tak další údaje o sledování aktivity.
Trénink
Používání výzvy k pohybu
Chcete-li začít používat výzvu k pohybu, je třeba nejdříve
zapnout sledování aktivity.
Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny
metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se
nepřestali hýbat. Po jedné hodině neaktivity se zobrazí výzva
Pohyb!. a červená lišta. Zařízení také zapípá nebo zavibruje,
jestliže jsou zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení,
strana 16).
Výzvu k pohybu resetujete tím, že se krátce projdete
(alespoň pár minut).
Automatický cíl
Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na
základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho
pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke
svému cílovému počtu kroků À.
Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat
nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém
účtu Garmin Connect.
Sledování spánku
V režimu spánku zařízení sleduje váš odpočinek. Statistiky
spánku sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve
spánku.
Použití režimu spánku
V režimu spánku jsou vypnuta oznámení. I když nepoužíváte
režim spánku, vaše zařízení stále zaznamenává statistiky
spánku. Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu
Garmin Connect.
1 Používejte zařízení během spánku.
2 Na obrazovce s denní dobou vyberte ikonu a zobrazte tak
údaje o sledování aktivity.
3 Podržením možnosti zobrazíte kontextové menu.
4 Vyberte možnost Spustit rezim spanku.
5 Po probuzení vyberte možnost ENTER > Ano a ukončete tak
režim spánku.
Trénink uvnitř
Zařízení obsahuje profily pro aktivity v interiéru pro běh, jízdu na
kole a plavání. Systém GPS lze při tréninku v interiérech
vypnout a šetřit tak energii baterie.
POZNÁMKA: Jakákoli změna nastavení systému GPS je
uložena k aktivnímu profilu.
Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > GPS > Vypnuto.
Při běhu s vypnutým systémem GPS se rychlost a vzdálenost
počítají pomocí senzoru zrychlení v zařízení. Senzor
zrychlení se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti
a vzdálenosti se zvyšuje po několika použitích zařízení venku
se zapnutým systémem GPS.
Tréninky
Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro
každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie.
Můžete vytvořit tréninky pomocí Garmin Connect nebo vybrat
tréninkový plán, který obsahuje předdefinované tréninky Garmin
Connect a přenést je do svého zařízení.
3
Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect.
Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém
zařízení.
5 Vyberte možnost Vzdalenost, Cas nebo Otevrit.
6 V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro
Sledování tréninku z webové stránky
7 Vyberte jednu nebo více možností:
Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Garmin Connect, strana 6).
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte a uložte nový trénink.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
5 Odpojte zařízení.
Zahájení tréninku
Chcete-li zahájit trénink, musíte si jej stáhnout ze svého účtu
Garmin Connect.
1 Vyberte možnost > Trenink > Treninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte možnost Spustit trenink.
Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl
(pokud nějaký je) a aktuální data z tréninků.
Informace o tréninkovém kalendáři
Tréninkový kalendář ve vašem zařízení je rozšířením
tréninkového kalendáře nebo plánu, který jste nastavili v Garmin
Connect. Po přidání několika tréninků do kalendáře Garmin
Connect je můžete odeslat do zařízení. Všechny naplánované
tréninky odeslané do zařízení se zobrazí v seznamu
tréninkového kalendáře podle data. Pokud si v tréninkovém
kalendáři vyberte den, můžete si trénink zobrazit nebo spustit.
Naplánovaný trénink zůstane ve vašem zařízení bez ohledu na
to, zda jej dokončíte nebo přeskočíte. Pokud odešlete
naplánované tréninky z Garmin Connect, přepíší stávající
tréninkový kalendář.
Používání tréninkových plánů Garmin Connect
Chcete-li stáhnout a používat tréninkový plán ze služby Garmin
Connect, musíte mít účet Garmin Connect (Garmin Connect,
strana 6).
Můžete procházet službu Garmin Connect a vyhledat tréninkový
plán, naplánovat tréninky a trasy a stáhnout si plán do zařízení.
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
4 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.
5 Vyberte možnost a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Intervalové tréninky
Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti
nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud
nevytvoříte jiný intervalový trénink. Můžete použít otevřené
intervaly pro běžecké tréninky nebo pokud se chystáte uběhnout
známou vzdálenost. Pokud vyberete možnost
, zařízení
zaznamená interval a přesune se na klidový interval.
Vytvoření intervalového tréninku
1 Vyberte možnost > Trenink > Intervaly > Upravit >
Interval > Typ.
2 Vyberte možnost Vzdalenost, Cas nebo Otevrit.
TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem
nastavením typu na možnost Otevrit.
3 Vyberte možnost Trvani, zadejte vzdálenost nebo hodnotu
časového intervalu pro trénink a vyberte možnost .
4 Vyberte možnost Zbyvajici > Typ.
4
klidový interval a vyberte možnost
.
• Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost
Opakovat.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahrivani >
Zapnuto.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidneni >
Zapnuto.
Zahájení intervalového tréninku
1 Vyberte možnost > Trenink > Intervaly > Spustit trenink.
2 Vyberte ikonu .
3 Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, výběrem
možnosti
zahájíte první interval.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.
Zastavení tréninku
• Krok tréninku můžete kdykoli ukončit zvolením možnosti
• Výběrem možnosti
můžete kdykoli zastavit stopky.
.
Zobrazení předpokládaných závodních časů
Před zobrazením projektovaných závodních časů (pouze
u běhu) si musíte nasadit snímač srdečního tepu a spárovat jej
se svým zařízením. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad,
dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení
uživatelského profilu, strana 14) a nastavte svůj maximální
srdeční tep (Nastavení zón srdečního tepu, strana 11).
Vaše zařízení používá odhad maximální hodnoty VO2
(Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální, strana 11) a
zdroje zveřejněných dat k poskytnutí cílového závodního času
na základě vaší momentální formy. Tato projekce rovněž
předpokládá, že jste absolvovali náležitý trénink pro tento závod.
POZNÁMKA: Napoprvé se projekce mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo informace o vaší
běžecké výkonnosti.
1 Nasaďte si snímač srdečního tepu a jděte si zaběhat.
2 Vyberte možnost > Moje statistiky > Predpoved
vysledku.
Vaše projektované závodní časy se zobrazí pro vzdálenosti
5 km, 10 km, půlmaraton a maraton.
Používání služby Virtual Partner
Funkce Virtual Partner je tréninkový nástroj, který vám má
pomoci dosáhnout vašich cílů. Funkci Virtual Partner můžete
přizpůsobit tak, abyste trénovali (běh, jízdu na kole či jiné
sporty) cílovou rychlostí nebo tempem.
POZNÁMKA: Virtual Partner není dostupná v režimu plavání.
1 Vyberte profil aktivity.
2 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Displeje a data >
Virtual Partner > Stav > Zapnuto.
3 Vyberte možnost Nastavit tempo nebo Nastavit rychlost.
Jako formát můžete použít tempo nebo rychlost (Nastavení
formátu, strana 16).
4 Zadejte hodnotu.
5 Výběrem ikony stopky spustíte.
6 Během aktivity zobrazte výběrem ikony nebo obrazovku
Virtual Partner a podívejte se, kdo vede.
Trénink
Zobrazí se obrazovka se shrnutím, na které je uvedeno, zda
jste závod dokončili před nebo za dříve nahranou či staženou
aktivitou.
Osobní rekordy
Nastavení tréninkového cíle
Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner,
takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené
vzdálenosti, vzdálenosti a času, vzdálenosti a tempa, nebo
vzdálenosti a rychlosti. Tuto funkci je možné využít s profily
aktivit běhu, jízdy na kole a dalších jednotlivých sportů
(s výjimkou plavání). Během tréninkové aktivity vám zařízení
v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak
blízko jste k dosažení tréninkového cíle.
1 Vyberte možnost > Trenink > Nastavit cil.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Pouze vzdalenost, jestliže chcete
vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní
vzdálenost.
• Vyberte možnost Vzdalenost a cas, jestliže chcete jako
cíl vybrat vzdálenost a čas.
Časový cíl lze zadat ručně, využít předpověď (založenou
na odhadu vaší maximální hodnoty VO2) nebo čas
osobního rekordu.
• Vyberte možnost Vzdalenost a tempo nebo Vzdalenost
a rychlost, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost
a tempo nebo rychlost.
Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším
odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení
je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.
Výběrem
ikony
stopky spustíte.
3
4 V případě potřeby zobrazte výběrem ikony obrazovku
Virtual Partner.
5 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Ulozit.
Zobrazí se obrazovka se shrnutím, na které je uvedeno, zda
jste cíl překonali nebo ho nedosáhli.
Zrušení tréninkového cíle
1 Během aktivity zobrazte výběrem ikony
2 Podržte ikonu .
3 Vyberte možnost Zrusit cil > Ano.
Po dokončení aktivity zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této aktivity dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na několika typických závodních
vzdálenostech a váš nejdelší běh nebo jízdu. U cyklistiky
zahrnutí osobní rekordy také největší výstup a nejlepší výkon
(vyžaduje měřič výkonu).
Zobrazení osobních rekordů
1 Vyberte možnost > Moje statistiky > Rekordy.
2 Vyberte sport.
3 Vyberte rekord.
4 Vyberte možnost Zobrazit zaznam.
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
1 Vyberte možnost > Moje statistiky > Rekordy.
2 Vyberte sport.
3 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
4 Vyberte možnost Predchozi > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Vymazání osobního rekordu
1 Vyberte možnost > Moje statistiky > Rekordy.
2 Vyberte sport.
3 Vyberte rekord, který chcete odstranit.
4 Vyberte možnost Vymazat zaznam > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Vymazání všech osobních rekordů
1 Vyberte možnost > Moje statistiky > Rekordy.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
2 Vyberte sport.
3 Vyberte možnost Vymazat vsechny zaznamy > Ano.
Rekordy pro daný sport se odstraní.
obrazovku cíle.
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, průměrnou rychlost,
údaje o okruhu a volitelné ANT+ informace ze snímače.
POZNÁMKA: Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se
přepíší.
®
Závodění s předchozí aktivitou
Můžete závodit s předchozí zaznamenanou či staženou
aktivitou. Tuto funkci je možné využít s profily aktivit běhu, jízdy
na kole a dalších jednotlivých sportů (s výjimkou plavání). Tuto
funkci lze použít s funkcí Virtual Partner, takže můžete zobrazit,
nakolik jste během aktivity napřed či pozadu.
1 Vyberte možnost > Trenink > Zavodit v aktivite.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Z historie a následně vyberte dříve
zaznamenanou aktivitu ze svého zařízení.
• Vyberte možnost Stazeno, jestliže chcete vybrat aktivitu,
kterou jste stáhli ze svého účtu Garmin Connect.
3 Vyberte aktivitu.
Zobrazí se obrazovka Virtual Partner s odhadovaným
konečným časem.
4 Výběrem ikony stopky spustíte.
5 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Ulozit.
Historie
Zobrazení historie
1 Vyberte možnost
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost:
> Historie > Aktivity.
• Výběrem možnosti Podrobnosti zobrazíte další informace
o aktivitě.
• Výběrem možnosti Okruhy vyberte okruh a zobrazte další
informace o jednotlivých okruzích.
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte aktivitu na mapě.
• Výběrem možnosti Odstranit odstraníte vybranou aktivitu.
Historie Multisport
Zařízení uchovává o aktivitě celkový přehled Multisport, včetně
celkové vzdálenosti, času, kalorií a dat volitelného příslušenství.
Zařízení také odděluje data aktivity pro každý sportovní segment
a přechod, takže můžete porovnávat podobné tréninkové aktivity
5
a sledovat, jak rychle se pohybujete mezi přesuny. Historie
přesunů zahrnuje vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a kalorie.
Historie plavání
Zařízení uchovává přehled o plavání a podrobnosti pro každý
interval nebo okruh. V historii plavání v bazénu se zobrazuje typ
záběrů, vzdálenost, čas, tempo, kalorie, záběry na délku,
rychlost záběrů a skóre SWOLF. Jestliže interval obsahuje více
než jednu délku, obsahuje historie aktivity také počet délek, typ
záběrů a čas. V historii plavání na otevřené vodě se zobrazuje
vzdálenost, čas, tempo, kalorie, vzdálenost záběru a rychlost
záběrů.
Zobrazení času v každém rozsahu srdečního tepu
Před prohlížením dat rozsahu srdečního tepu je nutné zařízení
spárovat s kompatibilním snímačem srdečního tepu, dokončit
aktivitu a uložit ji.
Zobrazení času v každém rozsahu srdečního tepu vám může
pomoci upravit intenzitu tréninku.
1 Vyberte možnost > Historie > Aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost Cas v zone.
Zobrazení souhrnů dat
Můžete zobrazit celkové údaje o vzdálenosti a čase uložené ve
vašem zařízení.
1 Vyberte možnost > Historie > Souhrny.
2 V případě potřeby vyberte typ aktivity.
3 Vyberte možnost zobrazení týdenních nebo měsíčních
souhrnů.
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
Odpojte
kabel od svého počítače.
2
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect.
Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras, analýzu,
sdílení a vzájemnému povzbuzování. Zaznamenávejte svůj
aktivní životní styl včetně běhu, chůze, jízdy, plavání, turistiky,
triatlonů a dalších aktivit. Pokud se chcete zaregistrovat
k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
www.garminconnect.com/start.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do Garmin Connect a
uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadence, VO2 maximální,
dynamiky běhu, zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a
rychlosti a přizpůsobení zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
Odstranění historie
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
> Historie > Volby.
• Výběrem možnosti Odstranit vsechny aktivity odstraníte
z historie všechny aktivity.
• Výběrem možnosti Vynulovat celkove souhrny
vynulujete všechny souhrny pro vzdálenost a čas.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené
aktivity.
3 Potvrďte výběr.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
6
Naplánujte si svůj trénink: Můžete si zvolit cíl aktivit typu
fitness a načíst jeden z denních tréninkových plánů.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Používání Garmin Connect
Máte možnost odeslat vaše data do služby Garmin Connect pro
provedení komplexní analýzy. Služba Garmin Connect vám
umožňuje podívat se na mapu vaší aktivity a sdílet vaše aktivity
s přáteli.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Online funkce Bluetooth
Zařízení Forerunner má několik připojených funkcí Bluetooth pro
kompatibilní smartphone a mobilní zařízení využívající aplikaci
Garmin Connect Mobile. Další informace najdete na stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Odeslání aktivit: Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše
aktivity automaticky odeslány do aplikace Garmin Connect
Mobile.
Stahování tréninků a kurzů: Umožňuje procházet tréninky a
trasy v aplikaci Garmin Connect Mobile a bezdrátově je
odesílat do vašeho zařízení.
Historie
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do aplikace
Garmin ConnectMobile.
Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem
zařízení Forerunner.
Spárování smartphonu se zařízením Forerunner
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports
/apps a stáhněte si aplikaci Garmin Connect Mobile do svého
smartphonu.
2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení Forerunner.
3 Na zařízení Forerunner vyberte možnost > Nastaveni >
Bluetooth > Parovat mobilni zarizeni.
4 Spusťte aplikaci Garmin Connect Mobile a připojte zařízení
podle pokynů na obrazovce.
Pokyny jsou uvedeny po počátečním nastavení, případně se
nacházejí v nápovědě aplikace Garmin Connect Mobile.
Vypnutí technologie Bluetooth
• Na domovské obrazovce zařízení Forerunner vyberte
možnost > Nastaveni > Bluetooth > Stav > Vypnuto.
• Informace o vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
naleznete v návod k obsluze ke svému mobilnímu zařízení.
Online funkce Wi‑Fi
Zařízení Forerunner má online funkce Wi‑Fi. Aplikace Garmin
Connect Mobile není nutná, pokud používáte připojení Wi‑Fi.
Odeslání aktivit na váš účet Garmin Connect: Jakmile
záznam aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky
odeslány na váš účet Garmin Connect.
Tréninky a tréninkové plány: Umožňuje procházet a vybírat
tréninky a tréninkové plány na stránce Garmin Connect. Při
příštím připojení zařízení pomocí Wi‑Fi se soubory
bezdrátově odešlou do vašeho zařízení.
Aktualizace softwaru: Vaše zařízení stáhne nejnovější
aktualizaci softwaru, až bude k dispozici připojení Wi‑Fi. Při
dalším spuštění nebo odemknutí zařízení můžete postupovat
podle pokynů na obrazovce a nainstalovat aktualizaci
softwaru.
Nastavení připojení Wi‑Fi v zařízení Forerunner
Abyste mohli aktivitu bezdrátově odeslat, musí být aktivita
nejprve uložena do zařízení a stopky musí být zastaveny.
1 Přejděte na stránku www.garminconnect.com/start a
stáhněte si aplikaci Garmin Express™.
2 Podle pokynů na obrazovce nastavte síť Wi‑Fi pomocí
aplikace Garmin Express.
TIP: Při této příležitosti můžete zaregistrovat své zařízení.
Vaše zařízení se nyní pokusí po každé aktivitě odeslat
uloženou aktivitu na váš účet Garmin Connect. Podržením
ikony můžete také začít do zařízení uložené aktivity
odesílat.
Vypnutí technologie Wi‑Fi
Na domovské obrazovce zařízení Forerunner vyberte
možnost > Nastaveni > Wi-Fi > Automaticke nahravani
> Vypnuto.
Navigace
Funkce navigace GPS můžete na svém zařízení používat
k prohlížení trasy na mapě, ukládání poloh a hledání cesty
domů.
Přidání mapy
Na smyčku datových obrazovek pro profil aktivity je možné
přidat mapu.
Navigace
1 Vyberte profil aktivity.
2 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Displeje a data >
Mapa > Stav > Zapnuto.
Funkce mapy
Když spustíte časovač a dáte se do pohybu, zobrazí se na
mapě černá čára, která ukazuje, kudy jste procházeli.
À
Á
Â
Ukazuje na sever
Vaše aktuální poloha a směr
Úroveň přiblížení
Označení polohy
Před tím, než označíte polohu, musíte na svém profilu aktivity
povolit obrazovku mapy a vyhledat satelity.
Poloha je bod, který zaznamenáte a uložíte do zařízení. Pokud
si chcete zapamatovat orientační body nebo se vrátit na
konkrétní místo, můžete toho dosáhnout označením polohy.
1 Dojděte na místo, kde chcete označit polohu.
2 Výběrem ikony zobrazíte mapu.
3 Podržte ikonu .
4 Vyberte možnost Ulozit polohu.
Poloha se zobrazí na mapě spolu s datem a časem.
Zobrazení aktuální nadmořské výšky a souřadnic
TIP: Tento postup poskytuje podrobnosti o poloze a jiný způsob,
jak uložit aktuální polohu.
1 Vyberte možnost > Navigace > Kde se nachazim?.
Před tím, než zařízení může zobrazit informace o vaší
poloze, musí vyhledat satelity.
2 V případě potřeby vyberte možnost Ulozit polohu.
Úprava polohy
Název uložené polohy je možné upravit.
1 Vyberte možnost > Navigace > Ulozene pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Nazev.
4 Zadejte název a vyberte ikonu .
Odstranění polohy
1 Vyberte možnost > Navigace > Ulozene pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Odstranit > Ano.
Navigace k uložené poloze
Před tím, než je možné navigovat k uložené poloze, je třeba
vyhledat satelity.
1 Vyberte možnost > Navigace > Ulozene pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Prejit na.
Zobrazí se kompas. Šipka ukazuje k uložené poloze.
4 Stisknutím ikony zobrazte mapu (volitelně).
Na mapě se zobrazí čára z aktuální do uložené polohy.
5 Výběrem ikony spustíte časovač a zaznamenáte aktivitu.
7
Navigování zpět na start
V kterémkoli bodě aktivity se můžete vrátit do výchozí polohy.
Například pokud běháte v novém městě a nevíte, jak se dostat
na trasu zpátky do hotelu, můžete použít navigaci do výchozí
polohy.
POZNÁMKA: Společnost Garmin doporučuje před pokusem o
navigaci zpět do výchozí vyhledat satelity a spustit časovač.
Pokud tak neučiníte, bude vás zařízení navigovat do výchozí
polohy poslední uložené aktivity.
POZNÁMKA: Společnost Garmin doporučuje povolit u vašeho
profilu aktivity obrazovku mapy, abyste si na mapě mohli trasu
prohlédnout. Podle výchozího nastavení se při navigaci zpět do
výchozí polohy zobrazí obrazovka kompasu.
1 Vyberte možnost:
• Jestliže časovač stále neběží, vyberte možnost >
Navigace > Zpet na start.
• Pokud jste zastavili časovač a uložili svou aktivitu, vyberte
možnost > Navigace > Zpet na start.
Zařízení vás bude navigovat do výchozí polohy poslední
uložené aktivity. Časovač můžete spustit znovu a zabránit
tak přechodu zařízení do režimu hodinek.
Zobrazí se kompas. Šipka směřuje k výchozímu bodu.
2 Stisknutím ikony zobrazte mapu (volitelně).
Na mapě se zobrazí čára z aktuální do výchozí polohy.
®
Kurzy
Kurz je možné odeslat z účtu Garmin Connect do zařízení.
Jakmile je kurz uložen do zařízení, je možné pomocí zařízení
provádět navigaci po trase.
Můžete navigovat podle uloženého kurzu. Například můžete
uložit kurz, který je vhodný pro dojíždění do práce na kole, a
podle něj navigovat.
Můžete také navigovat podle uloženého kurzu a pokusit se
vyrovnat nebo překonat nastavené výkonnostní cíle. Pokud byl
například původní kurz dokončen za 30 minut, můžete se
pokusit překonat výsledek funkce Virtual Partner a dokončit kurz
v kratším čase, než je 30 minut.
Sledování kurzu z webové stránky
Chcete-li stáhnout kurz ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Garmin Connect, strana 6).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte nový kurz nebo vyberte stávající kurz.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
5 Odpojte zařízení a zapněte je.
6 Vyberte možnost > Navigace > Trasy.
7 Vyberte kurz.
8 Vyberte možnost Spustit trasu.
9 Výběrem ikony stopky spustíte.
Na mapě se zobrazí kurz a v horní části obrazovky informace
o stavu.
10 V případě potřeby výběrem ikony zobrazíte další datové
obrazovky.
Zobrazení detailů kurzu
1 Vyberte možnost > Navigace > Trasy.
2 Vyberte kurz.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte kurz na mapě.
• Výběrem možnosti Profil nadmorske vysky zobrazíte
graf nadmořské výšky kurzu.
8
• Výběrem možnosti Nazev můžete zobrazit a upravovat
název kurzu.
Odstranění kurzu
1 Vyberte možnost > Navigace > Trasy.
2 Vyberte kurz.
3 Vyberte možnost Odstranit > Ano.
Zastavení navigace
1 Při aktivitě zobrazíte výběrem ikony kompas nebo mapu.
2 Podržte ikonu .
3 Vyberte možnost Ukoncit navigaci > Ano.
Snímače ANT+
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http://buy.garmin.com.
Párování snímačů ANT+
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+,
například připojení snímače srdečního tepu k zařízení Garmin.
1 Umístěte zařízení v dosahu (3 m) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zůstaňte ve vzdálenosti 10 m
od ostatních ANT+ snímačů.
2 Vyberte možnost > Nastaveni > Snimace a prislusenstvi
> Pridat novou polozku.
3 Vyberte snímač.
Pokud je snímač spárován s vaším zařízením, zobrazí se
zpráva. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovalo
data snímače.
Kompatibilní snímače srdečního tepu
Toto zařízení je kompatibilní se všemi snímači srdečního tepu
Garmin. Toto zařízení může být dodáváno v balení s těmito
špičkovými snímači srdečního tepu:
• Příslušenství HRM-Swim (Příslušenství HRM-Swim,
strana 8)
• Příslušenství HRM-Tri (Příslušenství HRM-Tri, strana 9)
• Příslušenství HRM-Run™ (Příslušenství HRM-Run,
strana 10)
Příslušenství HRM-Swim
Párování snímače srdečního tepu
Než půjdete poprvé plavat, věnujte dostatek času správnému
nastavení velikosti pásku. Pásek by měl být utažen dostatečně
pevně, aby při odrazu od stěny bazénu neklouzal po hrudníku.
• Použijte prodlužovací pásek a připevněte jej k pružnému
konci snímače srdečního tepu.
Snímač srdečního tepu se dodává se třemi prodlužovacími
pásky různé velikosti.
TIP: Střední velikost prodlužovacího pásku vyhovuje většině
konfekčních velikostí oblečení (od M po XL).
• Posuňte snímač dozadu a můžete pohodlně upravit posuvník
na prodlužovacím pásku.
• Posuňte snímač dopředu a můžete pohodlně upravit
posuvník na snímači.
Nasazování snímače srdečního tepu
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí.
1 V případě potřeby použijte prodlužovací pásek.
Snímače ANT+
2 Umístěte snímač tak, aby bylo logo Garmin vpravo nahoře.
Zapínací háček À a smyčka Á mají být na pravé straně.
3 Upevněte snímač na hrudník a připojte háček pásku ke
smyčce.
POZNÁMKA: Použitím přílišného množství čisticího
prostředku můžete snímač poškodit.
• Neperte snímač v pračce a nesušte jej v sušičce.
• Při sušení snímač pověste nebo jej položte.
Příslušenství HRM-Tri
Část HRM-Swim této příručky popisuje, jak snímač srdečního
tepu nahrává data při plavání (Srdeční tep při plavání, strana 9).
Nasazování snímače srdečního tepu
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 V případě potřeby použijte prodlužovací pásek.
2 Navlhčete elektrody À na zadní straně snímače, abyste
zlepšili vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
4 Utáhněte pásek snímače dostatečně pevně, aniž by vás
omezoval.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a ukládá a odesílá
data.
3 Umístěte snímač tak, aby bylo logo Garmin vpravo nahoře.
Tipy ohledně používání příslušenství HRM-Swim
• Pokud se vám snímač srdečního tepu při odrazu od stěny
bazénu posouvá, upravte utažení pásku a prodlužovacího
pásku.
• Mezi jednotlivými intervaly plavání chvíli stůjte, aby se
snímač dostal nad vodu a vy si mohli zobrazit údaje o
srdečním tepu.
Srdeční tep při plavání
Příslušenství HRM-Tri a příslušenství HRM-Swim
zaznamenávají a ukládají data srdečního tepu při plavání. Data
srdečního tepu nejsou viditelná na kompatibilních zařízeních
Forerunner, pokud je snímač srdečního tepu pod vodou.
Musíte spustit aktivitu s měřením času na spárovaném zařízení
Forerunner, abyste si později mohli prohlédnout uložená data
srdečního tepu. Během přestávek, kdy nejste ve vodě, snímač
odesílá údaje o vašem srdečním tepu do zařízení Forerunner.
Zařízení Forerunner automaticky stahuje uložená data
srdečního tepu, když uložíte aktivitu plavání s měřením času.
V průběhu přenosu dat nesmí být snímač ve vodě, musí být
aktivní a v dosahu zařízení (3 m). Data srdečního tepu si
můžete prohlédnout v historii zařízení a ve svém účtu Garmin
Connect.
Ukládání dat
Příslušenství HRM-Tri a příslušenství HRM-Swim jsou schopna
uložit až 20 hodin dat jedné aktivity. Když se paměť snímače
srdečního tepu zaplní, nejstarší data se přepíší.
Můžete spustit aktivitu s měřením času na spárovaném zařízení
Forerunner a snímač srdečního tepu zaznamenává data
srdečního tepu, i když se od zařízení vzdálíte. Například můžete
zaznamenávat data srdečního tepu během fitness aktivit nebo
týmových sportů, kdy hodinky není možné nosit. Snímač
srdečního tepu automaticky odesílá uložená data srdečního
tepu do zařízení Forerunner, když uložíte aktivitu. V průběhu
přenosu dat musí být snímač aktivní a v dosahu zařízení (3 m).
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Po každém použití snímač srdečního tepu opláchněte.
• Po sedmi použitích snímač srdečního tepu vyperte v ruce
s malým množstvím jemného čisticího prostředku (například
na nádobí).
Snímače ANT+
Zapínací smyčka Á a háček  mají být na pravé straně.
4 Upevněte snímač na hrudník a připojte háček pásku ke
smyčce.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a ukládá a odesílá
data.
Plavání v bazénu
OZNÁMENÍ
Pokud snímač srdečního tepu vystavíte působení chlóru nebo
jiné bazénové chemie, vyperte jej v ruce. Delší působení těchto
látek může způsobit poškození snímače.
Příslušenství HRM-Tri je určeno zejména pro plavání v otevřené
vodě, lze je však občas použít i v bazénu. Při plavání v bazénu
noste snímač pod plavkami nebo pod triatlonovým dresem.
Když se odrážíte od stěny bazénu, mohl by se vám pásek na
hrudníku posunout.
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Po každém použití snímač srdečního tepu opláchněte.
• Po sedmi použitích nebo po použití v bazénu snímač
srdečního tepu vyperte v ruce s malým množstvím jemného
čisticího prostředku (například na nádobí).
POZNÁMKA: Použitím přílišného množství čisticího
prostředku můžete snímač poškodit.
• Neperte snímač v pračce a nesušte jej v sušičce.
• Při sušení snímač pověste nebo jej položte.
9
Příslušenství HRM-Run
Dynamika běhu
Nasazování snímače srdečního tepu
POZNÁMKA: Pokud nemáte snímač srdečního tepu, můžete
tento úkol přeskočit.
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 Připevněte modul snímače srdečního tepu À na pásek.
Můžete použít kompatibilní zařízení Forerunner spárované
s příslušenstvím HRM-Run nebo HRM-Tri, abyste získali
zpětnou vazbu o své běžecké formě v reálném čase. Pokud bylo
vaše zařízení Forerunner dodáno se snímačem srdečního tepu,
jsou již zařízení spárována.
Modul snímače srdečního tepu je vybaven akcelerometrem,
který měří pohyby trupu a počítá šest metrik běhu.
POZNÁMKA: Příslušenství HRM-Run a HRM-Tri je kompatibilní
s několika produkty pro fitness ANT+ a při spárování dokáže
zobrazit data srdečního tepu. Funkce dynamiky běhu jsou
dostupné pouze na některých zařízeních Garmin.
Kadence: Kadence je počet kroků za minutu. Zobrazuje celkový
počet kroků (pravou a levou nohou dohromady).
Vertikální oscilace: Vertikální oscilace je odraz při běhu.
Zobrazuje vertikální pohyb vašeho trupu měřený
v centimetrech na každý krok.
Doba kontaktu se zemí: Doba kontaktu se zemí představuje
dobu, kterou při běhu strávíte během každém kroku na zemi.
Měří se v milisekundách.
POZNÁMKA: Během chůze není doba kontaktu se zemí
k dispozici.
Loga Garmin na modulu i na pásku musí být správnou
stranou nahoru.
2 Navlhčete elektrody Á a kontaktní plošky  na zadní straně
pásku pro lepší vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
3 Upevněte pásek na hrudník a připojte háček pásku à ke
smyčce Ä.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
Loga Garmin musí směřovat směrem nahoru.
4 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače
srdečního tepu.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
TIP: Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
neobjeví, přečtěte si tipy pro odstraňování problémů (Tipy pro
nepravidelná data srdečního tepu, strana 19).
Péče o příslušenství HRM-Run
Trénink s využitím dynamiky běhu
Před zobrazením dynamiky běhu si musíte nasadit příslušenství
HRM-Run nebo HRM-Tri a spárovat je se zařízením (Párování
snímačů ANT+, strana 8).
Pokud byl součástí balení vašeho zařízení Forerunner snímač
srdečního tepu, jsou obě zařízení již spárována a zařízení
Forerunner je nastaveno na zobrazení dynamiky běhu.
1 Vyberte možnost:
• Pokud byl součástí balení vašeho zařízení Forerunner
snímač srdečního tepu, nasaďte si jej a přejděte ke
kroku 2.
• Jestliže jste snímač srdečního tepu zakoupili samostatně,
vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Displeje a
data > Dynamika behu > Stav > Povolit.
2 Vyberte možnost Zvolena velicina.
3 Vyberte možnost Kadence, Doba kontaktu se zemi nebo
Vertikalni oscilace.
Jako horní pole datové obrazovky se zobrazí primární
metrika s odpovídající pozicí na barevném měřidle.
4 Nyní můžete běžet.
5 Chcete-li zobrazit svou metriku, přejděte na obrazovku
dynamiky běhu.
OZNÁMENÍ
Před praním šňůrky musíte šňůrku odepnout a odstranit modul.
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Přejděte na webové stránky www.garmin.com/HRMcare, kde
se dozvíte podrobné informace pro praní.
• Pásek po každém použití opláchněte.
• Po každých sedmi použitích pásek vyperte v pračce.
• Nedávejte pásek do sušičky.
• Při sušení pásek pověste nebo jej položte.
• Životnost snímače srdečního tepu lze prodloužit tím, že jej
odepnete, když není používán.
6 V případě potřeby podržením ikony
metriku při běhu.
změňte primární
Barevná měřidla a data dynamiky běhu
Na obrazovce dynamiky běhu se zobrazuje barevné měřidlo pro primární metriku. Jako primární metriku lze zobrazit kadenci,
vertikální oscilaci nebo dobu kontaktu se zemí. Na barevném měřidle je vidět porovnání vašich dat dynamiky běhu s údaji ostatních
běžců. Barevné zóny jsou založeny na percentilech.
Garmin provedl průzkum u mnoha běžců různých úrovní. Hodnoty dat v červené nebo oranžové zóně jsou typické pro méně
zkušené nebo pomalejší běžce. Hodnoty dat v zelené, modré nebo fialové zóně jsou typické pro zkušenější nebo rychlejší běžce. U
10
Snímače ANT+
méně zkušených běžců bývá obvyklý delší kontakt se zemí, vyšší vertikální oscilace a nižší kadence než u zkušenějších běžců.
Vyšší běžci však obvykle mají mírně pomalejší kadence a mírně vyšší vertikální oscilaci. Další informace o dynamice běhu získáte
na webových stránkách www.garmin.com. Další teorie a výklady dat dynamiky běhu lze získat vyhledáním respektovaných publikací
a webových stránek věnovaných běhu.
Barevná zóna
Percentil v zóně
Rozsah kadence
Rozsah vertikální oscilace
Rozsah doby kontaktu se zemí
Fialová
>95
>185 kroků za
minutu
<6,7 cm
<208 ms
Modrá
70–95
174–185 kroků za
minutu
6,7–8,3 cm
208–240 ms
Zelená
30–69
163–173 kroků za
minutu
8,4–10,0 cm
241–272 ms
Oranžová
5–29
151–162 kroků za
minutu
10,1–11,8 cm
273–305 ms
Červená
<5
<151 kroků za
minutu
>11,8 cm
>305 ms
Tipy pro chybějící data dynamiky běhu
Jestliže se data dynamiky běhu nezobrazují, můžete vyzkoušet
tyto tipy.
• Zkontrolujte, zda používáte příslušenství HRM-Run nebo
HRM-Tri.
Snímač srdečního tepu má na přední části modulu ikonu .
• Znovu spárujte snímač srdečního tepu se zařízením
Forerunner. Postupujte podle pokynů.
• Pokud se namísto dat dynamiky běhu zobrazují nuly, ujistěte
se, zda nosíte modul správnou stranou nahoru.
POZNÁMKA: Doba kontaktu se zemí se zobrazuje pouze při
běhu. Během chůze ji nelze vypočítat.
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu.
Zařízení má oddělené zóny srdečního tepu pro běh, jízdu na
kole a plavání. Pokud chcete získat nejpřesnější data o
kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep. Můžete rovněž
nastavit každou zónu srdečního tepu a zadat svůj klidový
srdeční tep ručně. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo
pomocí účtu Garmin Connect.
1 Vyberte možnost > Moje statistiky > Uzivatelsky profil >
Zony srdecniho tepu.
2 Výběrem možnosti Vychozi zobrazte výchozí hodnoty
(volitelné).
Výchozí hodnoty lze použít pro běh, jízdu na kole a plavání.
3 Vyberte možnost Beh, Cyklistika nebo Plavani.
4 Vyberte možnost Predvolba > Nastavit vlastni > Podle.
5 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Tepy za minutu zobrazíte a upravíte
zóny v tepech za minutu.
• Výběrem možnosti %maximalni ST zobrazíte a upravíte
zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.
• Výběrem možnosti %RST zobrazíte a upravíte zóny jako
procento své rezervy srdečního tepu (maximální srdeční
tep minus klidový srdeční tep).
6 Vyberte možnost Max. ST a zadejte maximální srdeční tep.
7 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
8 Vyberte možnost Klidovy ST a zadejte klidový srdeční tep.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Snímače ANT+
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
• Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže
vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 21) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální
Hodnota VO2 maximální představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 maximální je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Odhady maximální
hodnoty VO2 poskytuje a podporuje společnost Firstbeat
Technologies Ltd. Zařízení Forerunner má samostatné odhady
maximální hodnoty VO2 pro běh a jízdu na kole. Zařízení
Garmin můžete po spárování s kompatibilním snímačem
srdečního tepu a měřičem výkonu použít k zobrazení odhadu
maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole. Zařízení Garmin
můžete po spárování s kompatibilním snímačem srdečního tepu
použít k zobrazení odhadu maximální hodnoty VO2 pro běh.
Váš odhad maximální hodnoty VO2 se zobrazuje jako číslo a
poloha na barevném měřidle.
Fialová
Skvělé
Modrá
Vynikající
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Špatné
Data a analýza parametru VO2 maximální jsou poskytována se
svolením institutu The Cooper Institute . Další informace
naleznete v příloze (Standardní poměry hodnoty VO2
maximální, strana 21) a na stránkách www.CooperInstitute.org.
®
11
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při běhu
Před zobrazením odhadu maximální hodnoty VO2 si musíte
nasadit snímač srdečního tepu a spárovat jej se svým zařízením
(Párování snímačů ANT+, strana 8). Pokud byl součástí balení
vašeho zařízení Forerunner snímač srdečního tepu, jsou obě
zařízení již spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější
odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení
uživatelského profilu, strana 14) a nastavte svůj maximální
srdeční tep (Nastavení zón srdečního tepu, strana 11).
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo informace o vaší
běžecké výkonnosti.
1 Běhejte venku alespoň 10 minut.
2 Po běhu vyberte možnost Ulozit.
3 Vyberte možnost > Moje statistiky > VO2 maximalni.
Váš odhad maximální hodnoty VO2 je číslo a poloha na
barevném měřidle.
Fialová
Skvělé
Modrá
Vynikající
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Špatné
Data a analýza parametru VO2 maximální jsou poskytována
se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace
naleznete v příloze (Standardní poměry hodnoty VO2
maximální, strana 21) a na stránkách
www.CooperInstitute.org.
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při cyklistice
Před zobrazením odhadu maximální hodnoty VO2 si musíte
nasadit snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič výkonu a
spárovat jej se svým zařízením Forerunner (Párování snímačů
ANT+, strana 8). Pokud byl součástí balení vašeho zařízení
Forerunner snímač srdečního tepu, jsou obě zařízení již
spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad,
dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení
uživatelského profilu, strana 14) a nastavte svůj maximální
srdeční tep (Nastavení zón srdečního tepu, strana 11).
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší
cyklistické výkonnosti.
1 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou.
2 Po jízdě vyberte možnost Ulozit.
3 Vyberte možnost > Moje statistiky > VO2 maximalni.
Váš odhad maximální hodnoty VO2 je číslo a poloha na
barevném měřidle.
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Špatné
Data a analýza parametru VO2 maximální jsou poskytována
se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace
naleznete v příloze (Standardní poměry hodnoty VO2
maximální, strana 21) a na stránkách
www.CooperInstitute.org.
Tipy pro odhady maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole
Úspěšnost a přesnost výpočtů maximální hodnoty VO2 se
zlepšuje, jestliže vaše jízda představuje trvalou a mírně
náročnou zátěž a jestliže se srdeční tep a výkon příliš nemění.
• Před jízdou zkontrolujte, že vaše zařízení, snímač srdečního
tepu a měřič výkonu fungují správně, jsou spárované a mají
baterie s dostatečnou životností.
• Během 20minutové jízdy udržujte svůj srdeční tep na úrovni
vyšší než 70 % maximálního srdečního tepu.
• Během 20minutové jízdy udržujte dostatečně konstantní
výstupní výkon.
• Nejezděte ve zvlněném terénu.
• Nejezděte ve skupinách, kde často dochází k draftingu (jízdě
v závěsu).
Regenerační asistent
Můžete používat zařízení Garmin spárované se snímačem
srdečního tepu a zobrazovat, kolik času vám zbývá do úplné
regenerace, po které budete připraveni na další tvrdý trénink.
Funkce regeneračního asistenta zahrnuje dobu regenerace a
kontrolu regenerace. Technologie regeneračního asistenta je
poskytována a podporována společností Firstbeat.
Kontrola regenerace: Kontrola regenerace poskytuje v reálném
čase indikaci stavu regenerace během několika prvních
minut aktivity.
Doba regenerace: Doba regenerace se zobrazí okamžitě po
dokončení aktivity. Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude
optimální zahájit další tvrdý trénink.
Zapnutí regeneračního asistenta
Před použitím funkce regeneračního asistenta si musíte nasadit
snímač srdečního tepu a spárovat jej se svým zařízením
(Párování snímačů ANT+, strana 8). Pokud byl součástí balení
vašeho zařízení Forerunner snímač srdečního tepu, jsou obě
zařízení již spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější
odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení
uživatelského profilu, strana 14) a nastavte svůj maximální
srdeční tep (Nastavení zón srdečního tepu, strana 11).
1 Vyberte možnost > Moje statistiky > Regenerace > Stav
> Zapnuto.
2 Nyní můžete běžet.
Během prvních několika minut se zobrazí kontrola
regenerace, která zobrazuje stav regenerace v reálném čase.
3 Po běhu vyberte možnost Ulozit.
Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba je 4 dny a
minimální doba je 6 hodin.
Obnoveni srdecniho tepu
12
Fialová
Skvělé
Modrá
Vynikající
Pokud při tréninku používáte kompatibilní snímač srdečního
tepu, můžete si po každé aktivitě zjistit hodnotu obnovení
srdečního tepu. Tato hodnota určuje rozdíl mezi srdečním
Snímače ANT+
tepem při tréninku a srdečním tepem dvě minuty po jeho
ukončení. Modelová situace: Po běžeckém tréninku vypnete
časovač. Vaše tepová frekvence je v tu chvíli 140 tepů/min. Po
dvou minutách odpočinku je vaše tepová frekvence 90 tepů/min.
Hodnota obnovení srdečního tepu je tedy 50 tepů/min.
(140 mínus 90). Některé studie dávají hodnotu obnovení
srdečního tepu do souvislosti se zdravím vašeho srdce. Vyšší
čísla obvykle značí zdravější srdce.
TIP: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se během
uvedených dvou minut nebudete vůbec pohybovat, aby zařízení
mohlo vaši hodnotu obnovení srdečního tepu vypočítat. Po
zobrazení této hodnoty můžete aktivitu uložit nebo zrušit.
Nožní snímač
Vaše zařízení je kompatibilní s nožním snímačem. Nožní
snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto
systému GPS v případech, kdy trénujete uvnitř nebo kdy je
slabý signál GPS. Nožní snímač je v pohotovostním režimu,
připravený k odesílání dat (podobně jako snímač srdečního
tepu).
Po 30 minutách nečinnosti se nožní snímač vypne, aby šetřil
energii baterie. Je-li baterie slabá, objeví se na zařízení hlášení.
Zbývá přibližně ještě pět hodin životnosti baterie.
Běhání s využitím nožního snímače
Než se vydáte běhat, musíte spárovat nožní snímač se svým
zařízením Forerunner (Párování snímačů ANT+, strana 8).
Můžete běhat v hale a použít nožní snímač pro zaznamenání
tempa, vzdálenosti a kadence. Můžete rovněž běhat venku a
použít nožní snímač pro zaznamenání dat kadence pomocí
tempa a vzdálenosti GPS.
1 Upevněte nožní snímač podle pokynů k příslušenství.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Nastaveni aktivity >
GPS a zapněte či vypněte funkci GPS.
3 Výběrem ikony stopky spustíte.
4 Po dokončení běhu stiskněte tlačítko > Ulozit.
Kalibrace nožního snímače
Nožní snímač se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti
a vzdálenosti se zvyšuje po několika použitích zařízení venku se
zapnutým systémem GPS.
Trénink s měřiči výkonů
• Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports,
kde naleznete seznam snímačů ANT+, které jsou
kompatibilní s vaším zařízením (například Vector™).
• Další informace naleznete v návodu k obsluze měřiče
výkonu.
• Upravte své výkonnostní zóny podle svých cílů a schopností
(Nastavení výkonnostních zón, strana 13).
• Použijte upozornění na rozsah, abyste byli upozorněni, když
dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení
alarmů rozsahu, strana 14).
• Přizpůsobte si pole dat výkonu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 14).
• Podržením ikony provedete kalibraci měřiče výkonu.
Nastavení výkonnostních zón
Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami a nemusí odpovídat
vašim schopnostem. Pokud znáte funkční limitní hodnotu
výkonu (FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru automatický
výpočet výkonnostních zón. Zóny můžete upravit ručně
v zařízení nebo pomocí účtu Garmin Connect.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost > Moje
statistiky > Uzivatelsky profil > Vykonnostni rozsahy >
Podle.
2 Vyberte možnost:
Connect IQ™ Funkce
• Výběrem možnosti Watty zóny zobrazíte a upravíte ve
wattech.
• Výběrem možnosti % FTP zóny zobrazíte a upravíte jako
procento funkční limitní hodnoty výkonu.
Vyberte
možnost FLHV a zadejte svou hodnotu FTP.
3
4 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
5 V případě potřeby vyberte možnost Minimalni a zadejte
minimální hodnotu výkonu.
Používání řazení Shimano Di2™
®
Před použitím elektronického řazení Di2 je nutné je spárovat se
zařízením (Párování snímačů ANT+, strana 8). Můžete si
přizpůsobit volitelná datová pole Di2 (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 14). Když je snímač v režimu úprav,
zobrazuje zařízení Forerunner aktuální hodnoty úprav.
Connect IQ™ Funkce
Prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile můžete do
hodinek přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin a od
jiných společností. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého
úpravou vzhledu displeje a využitím různých datových polí,
widgetů a aplikací.
Vzhledy hodinek: Umožňuje upravit vzhled hodinek.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Pomůcky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašim hodinkám přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Stahování funkcí Connect IQ
Před stažením funkcí Connect IQ z mobilní aplikace Garmin
Connect Mobile je nutné zařízení Forerunner spárovat se
smartphonem pomocí aplikace Garmin Connect Mobile.
>
1 V aplikaci Garmin Connect Mobile vyberte možnost
Obchod Connect IQ.
2 Vyberte své zařízení Forerunner.
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 V pomůckách zařízení vyberte možnost Obchod Connect
IQ.
4 Zvolte funkci Connect IQ.
5 Vyberte možnost Odeslat do zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Pomůcky
V zařízení jsou předem nahrané pomůcky nabízející okamžité
informace. Některé pomůcky vyžadují připojení Bluetooth ke
kompatibilnímu smartphonu.
Oznámení: Oznamuje příchozí hovory a textové zprávy podle
nastavení upozornění ve smartphonu.
Sledování aktivity: Sleduje počet kroků za den, cílový počet
kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a statistiky
spánku.
Dálkové ovládání VIRB
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB
můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.
13
Ovládání akční kamery VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v návodu k obsluze zařízení řady VIRB.
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Spárujte kameru VIRB se zařízením Forerunner (Párování
snímačů ANT+, strana 8).
3 Na zařízení Forerunner vyberte příslušenství VIRB.
Jakmile je příslušenství VIRB spárováno, je obrazovka VIRB
přidána k datovým obrazovkám pro aktivní profil.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Spusteni/zast. stopek, chcete-li kameru
ovládat pomocí stopek ( ).
Nahrávání videa se automaticky spouští a zastavuje se
stopkami zařízení Forerunner.
• Vyberte možnost Manualne, chcete-li ovládat kameru
pomocí kontextového menu. Na obrazovce VIRB můžete
kameru ovládat podržením ikony .
Přizpůsobení zařízení
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Pouzit vychozi a vytvořte si vlastní profil
na základě výchozích nastavení systému.
• Vyberte kopii stávajícího profilu a vytvořte si vlastní profil
na základě jednoho z vašich uložených profilů.
POZNÁMKA: Jestliže vytváříte vlastní profil MultiSport,
zařízení vás vyzve, abyste vybrali dva nebo více profilů
a přidali přechody.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Upravit nastaveni a upravte konkrétní
nastavení profilu.
• Výběrem možnosti Hotovo vlastní profil uložte a začněte
používat.
Odstranění profilu aktivity
1 Vyberte možnost > Nastaveni > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
POZNÁMKA: Nemůžete odstranit aktivní profil a nemůžete
odstranit individuální sportovní profil, který je součástí
aktivního profilu MultiSport.
3 Vyberte možnost Odebrat profil > Ano.
Nastavení uživatelského profilu
Nastavení aktivity
Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku,
hmotnost, zóny srdečního tepu a výkonnostní zóny. Zařízení
pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o tréninku.
1 Vyberte možnost > Moje statistiky > Uzivatelsky profil.
2 Vyberte možnost.
Tato nastavení vám umožní přizpůsobit zařízení vlastním
tréninkovým potřebám. Můžete například přizpůsobit datové
obrazovky a aktivovat upozornění a funkce tréninků.
Profily aktivity
Profily aktivity jsou souborem nastavení umožňujícím
optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho
používáte. Například nastavení a datové obrazovky se liší podle
toho, zda používáte své zařízení pro běh nebo pro jízdu kole.
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole
nebo upozornění, změny se automaticky uloží jako součást
profilu.
Změna profilu aktivity
Zařízení obsahuje sedm výchozích profilů aktivity. Můžete
upravit kterýkoli z uložených profilů aktivity.
TIP: Výchozí profily aktivity používají pro každý sport konkrétní
zdůrazněnou barvu. U aktivity MultiSport dojde ke změně
zdůrazněné barvy při přepnutí mezi segmenty jednotlivých
sportů.
1 Vyberte možnost > Nastaveni > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 V případě potřeby vyberte možnost Nazev a zadejte nový
název profilu.
V
4 případě potřeby vyberte možnost Barva a vyberte
zdůrazněnou barvu pro profil.
5 Vyberte možnost Pouzit profil.
Vytvoření vlastního profilu aktivity
1 Vyberte možnost > Nastaveni > Profily aktivity > Pridat
novou polozku.
2 Vyberte sport.
POZNÁMKA: Výchozí sporty používají výchozí ikonu.
Jestliže vyberete možnost Jiny, můžete používat odlišnou
ikonu.
3 Vyberte zdůrazněnou barvu.
4 Vyberte název profilu nebo zadejte vlastní název.
Jestliže se vyskytne více profilů se stejným názvem,
obsahuje název číslo, například Triatlon(2).
14
Přizpůsobení datových obrazovek
Datové obrazovky můžete přizpůsobit na základě svých
tréninkových cílů nebo volitelného příslušenství. Můžete
například přizpůsobit jednu z datových obrazovek tak, aby
zobrazovala vaše tempo okruhu nebo zóny srdečního tepu.
1 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Displeje a data.
2 Vyberte obrazovku.
3 V případě potřeby vyberte možnost Stav > Zapnuto
a datovou obrazovku tak zapněte.
4 V případě potřeby upravte počet datových polí.
5 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
Přidání hodin
Hodiny můžete přidat do smyčky datových obrazovek u profilu
aktivity.
1 Vyberte profil aktivity.
2 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Displeje a data >
Hodiny > Zapnuto.
Upozornění
Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním
cílům v podobě srdečního tepu, tempa, času, vzdálenosti,
kadence a intervalech běhu/chůze.
Nastavení alarmů rozsahu
Upozornění na rozsah vás upozorní, pokud se bude zařízení
nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem hodnot. Pokud
máte například máte volitelný snímač srdečního tepu, můžete
zařízení nastavit tak, aby vás upozornilo, jakmile se váš srdeční
tep dostane pod zónu 2 nebo nad zónu 5 (Nastavení zón
srdečního tepu, strana 11).
1 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Alarmy > Pridat
novou polozku.
2 Vyberte typ upozornění.
V závislosti na vašem příslušenství a profilu aktivity mohou
upozornění zahrnovat srdeční tep, tempo, rychlost, kadenci
a výkon.
3 V případě potřeby upozornění zapněte.
4 Vyberte zónu nebo zadejte hodnotu pro každé upozornění.
Přizpůsobení zařízení
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou
zónu, zobrazí se zpráva. Zařízení také zapípá nebo zavibruje,
jestliže jsou zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení,
strana 16).
Nastavení opakovaného upozornění
Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení
zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například
zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.
1 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Alarmy > Pridat
novou polozku.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vlastni, vyberte zprávu a vyberte typ
upozornění.
• Vyberte možnost Cas, Vzdalenost nebo Kalorie (kcal).
3 Zadejte hodnotu.
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Zařízení také zapípá nebo zavibruje, jestliže
jsou zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení,
strana 16).
Nastavení upozornění na přestávky na chůzi
Některé běžecké programy využívají v pravidelných intervalech
přestávky na chůzi. Například během dlouhého běžeckého
tréninku můžete nastavit zařízení tak, aby vás opakovaně
upozorňovalo, že máte 4 minuty běžet a potom 1 minutu jít.
Funkci Auto Lap můžete použít při používání upozornění na
běh/chůzi.
POZNÁMKA: Upozornění na přestávky na chůzi je k dispozici
pouze pro běžecké profily.
1 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Alarmy > Pridat
novou polozku.
2 Vyberte možnost Beh/chuze.
3 Zadejte čas pro interval běhu.
4 Zadejte čas pro interval chůze.
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Zařízení také zapípá nebo zavibruje, jestliže
jsou zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení,
strana 16).
®
Úprava upozornění
1 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Alarmy.
2 Vyberte upozornění.
3 Upravte hodnoty nebo nastavení upozornění.
Běh s metronomem
Funkce metronomu přehrává v pravidelném rytmu tóny
a pomáhá vám tak zlepšovat vaši výkonnost tréninkem při
rychlejší, pomalejší nebo konzistentnější kadenci.
POZNÁMKA: Metronom není k dispozici pro profily jízdy na kole
a běhání.
1 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Metronom >
Stav > Zapnuto.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Tepy za minutu a zadejte hodnotu
založenou na kadenci, kterou chcete udržet.
• Výběrem možnosti Frekvence upozorneni přizpůsobíte
frekvenci tepů.
• Chcete-li přizpůsobit zvuk metronomu, vyberte možnost
Upozorneni.
3 V případě potřeby vyberte možnost Zobrazit nahled
a poslechněte si funkci metronomu ještě před zahájením
běhu.
4 Výběrem možnosti BACK se vraťte na obrazovku stopek.
5 Výběrem ikony stopky spustíte.
6 Nyní můžete běžet.
Přizpůsobení zařízení
Metronom se spustí automaticky.
7 Chcete-li při běhu zobrazit obrazovku metronomu, stiskněte
ikonu .
8 V případě potřeby podržte ikonu
metronomu.
a změňte nastavení
Používání funkce Auto Pause
®
Funkci Auto Pause lze využít k automatickému pozastavení
stopek, když se zastavíte nebo když vaše tempo či rychlost
klesne pod určitou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže
vaše aktivita obsahuje semafory nebo jiná místa, kde musíte
zpomalit nebo zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
1 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Auto Pause.
2 Vyberte možnost:
• Po výběru možnosti Pri zastaveni se stopky automaticky
zastaví, když se přestanete pohybovat.
• Po výběru možnosti Vlastni se stopky automaticky
zastaví, když vaše tempo klesne pod stanovenou
hodnotu.
Auto Lap
POZNÁMKA: Funkce Auto Lap nefunguje během intervalových
či vlastních tréninků a v režimu plavání v bazénu.
Označování okruhů podle vzdálenosti
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro porovnání vaší
výkonnosti během různých úseků běhu (například každou 1 míli
nebo 5 kilometrů).
1 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Okruhy >
Autom. vzdalenost.
2 Vyberte vzdálenost.
Pokaždé, když dokončíte okruh, zobrazí se zpráva s časem pro
daný okruh. Zařízení také zapípá nebo zavibruje, jestliže jsou
zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení, strana 16).
V případě potřeby můžete přizpůsobit datové obrazovky tak, aby
zobrazovaly další údaje o okruzích.
Přizpůsobení zprávy pro upozornění na okruh
Můžete přizpůsobit jedno nebo dvě datová pole, která se
zobrazí ve zprávě pro upozornění na okruh.
1 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Okruhy >
Upozorneni na okruh.
2 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
3 Vyberte možnost Zobrazit nahled (volitelné).
Použití funkce Automatické procházení
Funkci automatického procházení můžete použít k tomu, aby
procházela všechny datové obrazovky tréninků, jestliže jsou
zapnuty stopky.
1 Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Automaticke
prochazeni.
2 Vyberte rychlost zobrazování.
Použití režimu UltraTrac
Než začnete používat režim UltraTrac, měli byste absolvovat
několik venkovních běhů s využitím normálního režimu GPS,
abyste provedli kalibraci zařízení.
Režim UltraTrac můžete využívat pro dlouhé aktivity. UltraTrac
je nastavení systému GPS, které funkci GPS pravidelně vypíná
a šetří tak baterii. Jestliže je funkce GPS vypnutá, používá
zařízení k výpočtu rychlosti a vzdálenosti senzor zrychlení.
V režimu UltraTrac je snížená přesnost rychlosti, vzdálenosti
a dat trasových bodů. Přesnost dat se zvyšuje po několika
použitích zařízení venku se zapnutým systémem GPS.
15
Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > GPS >
UltraTrac.
TIP: Pro dlouhé aktivity byste měli zvážit další možnosti, jak
šetřit energii baterie (Maximalizace životnosti baterie,
strana 19).
Nastavení časového limitu úsporného režimu
Nastavení prodlevy ovlivní, jak dlouho vaše zařízení zůstane
v režimu tréninku, například když čekáte na start závodu.
Vyberte možnost > Nastaveni aktivity > Casovy limit
usporneho rezimu.
Normalni: Nastaví zařízení pro přechod do režimu sledování
s nízkou spotřebou energie po 5 minutách nečinnosti.
Delsi: Nastaví zařízení pro přechod do režimu sledování
s nízkou spotřebou energie po 25 minutách nečinnosti.
Rozšířený režim může způsobit kratší životnost baterie mezi
jednotlivými nabíjeními.
Nastavení sledování aktivity
Vyberte možnost > Nastaveni > Sledovani aktivity.
Stav: Slouží k zapnutí funkce sledování aktivity.
Zobr. na str. Hodiny: Slouží k zobrazení vašich kroků na
obrazovce s denní dobou.
Upozorneni na pohyb: Slouží k zobrazení zprávy a výzvy
k pohybu na obrazovce s denní dobou. Zařízení také zapípá
nebo zavibruje, jestliže jsou zapnuty zvukové tóny (Nastavení
zvuků zařízení, strana 16).
Oznámení z telefonu
Oznámení z telefonu vyžadují spárování kompatibilního
smartphonu se zařízením Forerunner. Telefon po přijetí zpráv
zašle oznámení do vašeho zařízení.
Aktivace oznámení Bluetooth
1 Vyberte možnost > Nastaveni > Bluetooth > Smart
2
3
4
5
oznameni.
Vyberte možnost Behem aktivity.
Vyberte možnost Vypnuto, Zobrazit pouze hovory nebo
Zobrazit vse.
Vyberte možnost Ne behem aktivity.
Vyberte možnost Vypnuto, Zobrazit pouze hovory nebo
Zobrazit vse.
POZNÁMKA: Můžete změnit zvuky pro upozornění.
Zobrazení oznámení
1 Pokud se na vašem zařízení Forerunner zobrazí oznámení,
vyberte možnost:
• Výběrem ikony zobrazíte celé oznámení.
• Výběrem ikony oznámení odmítnete.
2 V případě potřeby zobrazte výběrem možnost
oznameni všechna oznámení.
Nastavení času (Nastavení času, strana 16)
Nastavení podsvícení (Nastavení podsvícení, strana 16)
Nastavení zvuku (Nastavení zvuků zařízení, strana 16)
Nastavení jednotek (Změna měrných jednotek, strana 16)
Nastavení satelitů (Změna nastavení satelitu, strana 16)
Nastavení formátů (Nastavení formátu, strana 16)
Nastavení nahrávání dat (Nastavení nahrávání dat,
strana 17)
Změna jazyka zařízení
Vyberte možnost
> Nastaveni > System > Jazyk.
Nastavení času
Vyberte možnost > Nastaveni > System > Hodiny.
Format casu: Nastaví zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový
formát.
Nastavit cas: Umožňuje nastavit čas ručně nebo automaticky
na základě vaší pozice GPS.
Pozadi: Nastaví barvu na pozadí na černou nebo bílou.
Pouzit barvu profilu: Nastaví zdůrazněnou barvu pro
obrazovku s denní dobou tak, aby byla stejná jako barva
profilu aktivity.
Časové zóny
Při každém zapnutí zařízení a vyhledání družic zařízení
automaticky detekuje časovou zónu a aktuální denní dobu.
Ruční nastavení času
Ve výchozím nastavení je čas nastaven automaticky, jakmile
zařízení získá satelitní signály.
1 Vyberte možnost > Nastaveni > System > Hodiny >
Nastavit cas > Manualne.
2 Vyberte možnost Cas a zadejte denní dobu.
Nastavení budíku
1 Vyberte možnost > Nastaveni > Budik > Stav > Zapnuto.
2 Vyberte možnost Cas a zadejte čas.
Nastavení podsvícení
Vyberte možnost > Nastaveni > System > Podsviceni.
Rezim: Umožňuje nastavit podsvícení na manuální zapínání
nebo pro tlačítka a upozornění.
Odpocet: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení
vypnuto.
Nastavení zvuků zařízení
Zvuky zařízení zahrnují tóny kláves, tóny upozornění a vibrace.
Vyberte možnost > Nastaveni > System > Upozorneni.
Změna měrných jednotek
> Smart
Správa oznámení
Můžete použít kompatibilní mobilní zařízení, abyste mohli
spravovat oznámení zobrazená v zařízení Forerunner.
Vyberte možnost:
• Pokud používáte zařízení iOS , použijte ve svém mobilním
zařízení pro výběr položek, které se zobrazí v zařízení,
nastavení centra oznámení.
• Pokud používáte zařízení Android™, použijte pro výběr
položek, které se zobrazí v zařízení, nastavení aplikace
v mobilní aplikací Garmin Connect.
®
•
•
•
•
•
•
•
Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti
a hmotnosti.
1 Vyberte možnost > Nastaveni > System > Jednotky.
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku.
Změna nastavení satelitu
Ve výchozím nastavení používá zařízení pro vyhledání satelitů
systém GPS. Chcete-li zvýšit přesnost ve stížených podmínkách
a rychleji vyhledávat pozici GPS, můžete zapnout systém GPS i
systém GLONASS. Pokud použijte systém GPS i systém
GLONASS snížíte životnost baterie více, než kdybyste použili
pouze systém GPS.
Vyberte možnost > Nastaveni > System > GLONASS.
Nastavení systému
Nastavení formátu
Vyberte možnost > Nastaveni > System.
• Jazyk (Změna jazyka zařízení, strana 16)
Vyberte možnost
16
> Nastaveni > System > Format.
Přizpůsobení zařízení
Predvolba tempa/rych.: Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo
rychlost nebo tempo pro běh, jízdu na kole nebo ostatní
aktivity. Tato předvolba má vliv na několik tréninkových
možností, historii a upozornění.
Zacatek tydne: Umožňuje nastavit první den týdne pro historii
týdenních souhrnů.
Nastavení nahrávání dat
Vyberte položku > Nastaveni > System > Nahravani dat.
Usporne: Zaznamenává hlavní místa, kdy dojde ke změně
směru, tempa či srdečního tepu. Záznam vaší aktivity je
menší a do paměti zařízení lze uložit více aktivit.
Kazdou sekundu: Zaznamenává každou sekundu. Vytváří
velmi podrobný záznam vaší aktivity a zvyšuje velikost
záznamu činnosti.
Informace o zařízení
Technické údaje
Technické údaje k zařízení Forerunner
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Životnost baterie
Více než 4 měsíce v režimu sledování
Až 1 měsíc v režimu sledování se sledováním
aktivit
Až 40 hodin v režimu UltraTrac
Až 24 hodin se zapnutým systémem GPS
Až 20 hodin se zapnutým systémem GPS i
GLONASS
Rozsah provozních
teplot
Od −20 do 60 ºC (od −4 do 140 ºF)
Rozsah nabíjecí
teploty
Od 0 do 40 ºC (od 32 do 104 ºF)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
Bluetooth Chytrá bezdrátová technologie
Bezdrátová technologie Wi‑Fi
Stupeň vodotěsnosti 5 ATM*
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Specifikace zařízení HRM-Swim a HRM-Tri
Typ baterie
Uživatelem vyměnitelná baterie CR2032
(3 V)
Životnost baterie zařízení
HRM-Swim
Až 18 měsíců (přibližně 3 hodiny týdně)
Životnost baterie zařízení
HRM-Tri
Až 10 měsíců tréninku triatlonu (přibližně
1 hodina denně)
Rozsah provozních teplot
Od -10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
Rádiová frekvence/protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
Stupeň vodotěsnosti
5 ATM*
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Rozsah provozních
teplot
Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 30 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Vyměnitelné baterie
VAROVÁNÍ
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
Baterie udržujte mimo dosah dětí.
Baterie nikdy nevkládejte do úst. Pokud by došlo ke spolknutí,
obraťte se na svého lékaře nebo místní centrum pro otravy.
Vyměnitelné knoflíkové baterie mohou obsahovat chloristanový
materiál. Může být vyžadována speciální manipulace. Další
informace naleznete na adrese www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.
Výměna baterie zařízení HRM-Swim a HRM-Tri
1 Sejměte objímku z modulu snímače srdečního tepu À.
Technické údaje k zařízení HRM-Run
Typ baterie
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem
(3 V)
Životnost baterie
1 rok (1 hodina denně)
Stupeň vodotěsnosti
3 ATM*
POZNÁMKA: Během plávání nepřenáší
tento produkt srdeční tep.
Informace o zařízení
17
2 Pomocí malého křížového šroubováku (00) vyšroubujte čtyři
šroubky na přední straně modulu.
3 Vyjměte kryt a baterii.
4 Počkejte 30 sekund.
5 Pod plastové úchyty Á vložte novou baterii kladnou stranou
vzhůru.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
Těsnění musí stále obepínat vnější stranu vyvýšeného
plastového kroužku.
6 Vraťte zpět přední kryt a zašroubujte čtyři šroubky.
Dbejte na správnou orientaci předního krytu. Šroubky  musí
odpovídat správným otvorům na předním krytu.
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
7 Nasaďte zpět objímku.
Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu
spárovat se zařízením.
Výměna baterie zařízení HRM-Run
1 Pomocí malého šroubováku Phillips vyjměte čtyři šroubky na
zadní straně modulu.
2 Vyjměte kryt a baterii.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30-60 sekund.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
◦ Připojte zařízení k účtu Garmin Connect prostřednictvím
bezdrátové sítě Wi‑Fi.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
1 Podržte tlačítko po dobu 15 sekund.
Zařízení se vypne.
2 Podržením tlačítka po dobu jedné sekundy zařízení
zapněte.
Vymazání uživatelských dat
3 Počkejte 30 sekund.
4 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
5 Vraťte zadní kryt a čtyři šroubky na své místo.
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu
spárovat se zařízením.
Odstranění problémů
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express (www.garmin.com/express) poskytuje
snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
Další informace
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Vyhledání družicových signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
18
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
POZNÁMKA: Tato operace odstraní všech informace zadané
uživatelem, ale neodstraní vaši historii.
1 Podržte ikonu .
2 Chcete-li zařízení vypnout, vyberte možnost Ano.
3 Současným podržením ikony a tlačítka zařízení zapnete.
4 Vyberte možnost Ano.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatele a historii aktivity.
Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí hodnoty od
výrobce.
Vyberte možnost > Nastaveni > System > Obnovit
vychozi hodnoty > Ano.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit ID jednotky, verzi softwaru, verzi GPS
a informace o softwaru.
Vyberte možnost > Nastaveni > System > Informace o.
Aktualizace softwaru
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle na vaše zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
POZNÁMKA: Pokud jste již aplikaci Garmin Express použili
pro nastavení zařízení na připojení Wi‑Fi, může aplikace
Garmin Connect automaticky stáhnout dostupné aktualizace
softwaru do zařízení, pokud se připojí pomocí sítě Wi‑Fi.
Odstranění problémů
Maximalizace životnosti baterie
• Zkraťte prodlevu podsvícení (Nastavení podsvícení,
strana 16).
• Zkraťte prodlevu pro režim sledování (Nastavení časového
limitu úsporného režimu, strana 16).
• Vypněte sledování aktivity (Sledování aktivity, strana 3).
• Vyberte interval nahrávání Usporne (Nastavení nahrávání
dat, strana 17).
• Vypněte systém GLONASS (Změna nastavení satelitu,
strana 16).
• Vypněte bezdrátovou funkci Bluetooth (Vypnutí technologie
Bluetooth, strana 7).
• Vypněte bezdrátovou funkci Wi‑Fi (Vypnutí technologie Wi‑Fi,
strana 7).
Uzamčení a odemčení tlačítek zařízení
Tlačítka zařízení můžete zamknout, abyste je během aktivity
omylem nestiskli.
1 Podržením možnosti zobrazíte kontextové menu.
2 Vyberte možnost Uzamknout zarizeni.
3 Podržením ikony tlačítka odemknete.
Nezobrazuje se můj počet kroků za den
Počet kroků za den se vždy o půlnoci vynuluje.
Pokud se místo počtu kroků zobrazují čárky, umožněte
zařízení přijmout satelitní signál a automaticky nastavit čas.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky (pokud je jimi
snímač vybaven).
• Upevněte pásek na hrudník.
• Nechte snímač 5 až 10 minut zahřát.
• Dodržujte pokyny ohledně péče (Péče o příslušenství
HRM-Run, strana 10).
• Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě
strany pásku.
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství
ANT+.
% FTP: Aktuální výstupní výkon jako procento funkční limitní
hodnoty výkonu.
%maximalni ST: Procento maximálního srdečního tepu.
%maximalni ST okruhu: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
% maximalni ST okruhu: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
Dodatek
%RST: Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep
minus klidový srdeční tep).
Baterie Di2: Zbývající energie baterie snímače Di2.
Cas intervalu: Čas změřený stopkami pro aktuální interval
plavání.
Cas odpocinku: Stopky pro aktuální přestávku (plavání
v bazénu).
Cas okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Cas okruhu vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Cas okruhu vsede: Čas strávený v sedle během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Cas pos. okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Cas posledniho intervalu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený interval plavání.
Cas vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Cas vsede: Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Cas v zone: Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo
výkonu.
Celkova vzdalenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou
trasu nebo aktivitu.
Celkovy sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkovy vystup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Delka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Delka posledniho okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední
dokončený okruh.
Delky: Počet délek bazénu dokončených během aktuální
aktivity.
Delky intervalu: Počet délek bazénu dokončených během
aktuálního intervalu.
Doba kontaktu se zemi: Doba, kterou při běhu strávíte během
každého kroku na zemi, měřená v milisekundách. Během
chůze není doba kontaktu se zemí počítána.
Doba kontaktu se zemi na okruh: Průměrná hodnota doby
kontaktu se zemí pro aktuální okruh.
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Int. pro SWOLF: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
interval.
Intensity Factor: Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.
Kad. posl. okruhu: Běh. Průměrné tempo pro poslední
dokončený okruh.
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence: Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).
Kadence okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální okruh.
Kadence okruhu: Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.
Kadence posledniho okruhu: Jízda na kole. Průměrné tempo
pro poslední dokončený okruh.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Max. %Max. int.: Maximální procento maximálního srdečního
tepu pro aktuální interval plavání.
Max. ST int.: Maximální tepová frekvence pro aktuální interval
plavání.
Max. vyk. na okr: Nejvyšší výstupní výkon pro aktuální okruh.
19
Maximalni %RST intervalu: Maximální procento rezervy
srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční
tep) pro aktuální interval plavání.
Maximalni rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Maximalni vykon: Nejvyšší výstupní výkon pro aktuální aktivitu.
Nadmorska vyska: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Namorni rychlost: Aktuální rychlost v uzlech.
Namorni vzdalenost: Překonaná vzdálenost v námořních
metrech nebo námořních stopách.
Normalized Power: Normalized Power™ pro aktuální aktivitu.
Normalized Power na okruh: Průměrná Normalized Power pro
aktuální okruh.
Normalized Power posledniho okruhu: Průměrná Normalized
Power pro poslední dokončený okruh.
Okruh %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální okruh.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Opakovani zapnuto: Časovač pro poslední interval plus
aktuální odpočinek (plavání v bazénu).
Pocet zaberu: Počet záběrů za minutu (Z/M).
Posledni delka SWOLF: Hodnocení SWOLF pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Posledni interval SWOLF: Průměrné hodnocení SWOLF pro
poslední dokončený interval.
Pr. vykonu 10 s: 10sekundový průměr pohybu výstupního
výkonu.
Pr. vykonu 30 s: 30sekundový průměr pohybu výstupního
výkonu.
Prace (kJ): Celková odvedená práce (výstupní výkon)
v kilojoulech.
Predni: Převod předního kola ze snímače Di2.
Prevod pomer: Počet zubů předního a zadního převodu.
Prumer %Max. intervalu: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální interval plavání.
Prumer %RST intervalu: Průměrné procento rezervy srdečního
tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální interval plavání.
Prumerna doba kontaktu se zemi: Průměrná hodnota doby
kontaktu se zemí při dané aktivitě.
Prumerna kadence: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Prumerna kadence: Běh. Průměrná kadence pro aktuální
aktivitu.
Prumerna rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Prumerna rychlost zaberu: Průměrný počet záběrů za minutu
(Z/M) během aktuální aktivity.
Prumerna silova faze vpravo: Průměrný úhel silové fáze pro
pravou nohu a aktuální aktivitu.
Prumerna SSF vlevo: Průměrný úhel špičky silové fáze pro
levou nohu a aktuální aktivitu.
Prumerna SSF vpravo: Průměrný úhel špičky silové fáze pro
pravou nohu a aktuální aktivitu.
Prumerna vertikalni oscilace: Průměrný objem vertikální
oscilace při dané aktivitě.
Prumerna vertikalni rychlost 30 s: 30sekundový průměr
pohybu vertikální rychlosti.
Prumerna vzdalenost zaberu: Průměrná vzdálenost uplavaná
za jeden záběr během aktuální aktivity.
Prumerne SF vlevo: Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu
a aktuální aktivitu.
20
Prumerne tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.
Prumerne vyvazeni: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální aktivitu.
Prumerny %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální aktivitu.
Prumerny cas okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální
aktivitu.
Prumerny pocet zaberu / delka: Průměrný počet záběrů na
délku během aktuální aktivity.
Prumerny ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Prumerny SWOLF: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky a
počtu záběrů na délku (Plavecká terminologie, strana 2). Při
plavání v otevřené vodě je pro výpočet hodnocení SWOLF
použita vzdálenost 25 m.
Prumerny vykon: Průměrný výstupní výkon pro aktuální
aktivitu.
Prumer ST int.: Průměrná tepová frekvence pro aktuální
interval plavání.
Prumer vykonu 3 s: Třísekundový průměr pohybu výstupního
výkonu.
Prumer vyvazeni 10 s: 10sekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
Prumer vyvazeni 30 s: 30sekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
Prumer vyvazeni 3 s: Třísekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
PSZ: Posunutí středu základny. Posunutí středu základny uvádí
umístění základny pedálu při použití síly.
PSZ – okruh: Průměrný posun středu základny pro aktuální
okruh.
PSZ – prumer: Průměrný posun středu základny pro aktuální
aktivitu.
Rovnomerny chod pedalu: Měření rovnoměrné aplikace síly
nohou jezdce na pedály během každého šlápnutí na pedál.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost posl. kola: Průměrná rychlost pro poslední
dokončený okruh.
Rychlost zaberu posledni delky: Průměrný počet záběrů za
minutu (Z/M) během poslední dokončené délky bazénu.
Rychlost zaberu v intervalu: Průměrný počet záběrů za minutu
(Z/M) během aktuálního intervalu.
Rychlost zaberu v poslednim intervalu: Průměrný počet
záběrů za minutu (Z/M) během posledního dokončeného
intervalu.
Rychl stupne: Převody předního a zadního kola ze snímače
Di2.
Silova faze okruhu vlevo: Průměrný úhel silové fáze pro levou
nohu a aktuální okruh.
Silova faze okruhu vpravo: Průměrný úhel silové fáze pro
pravou nohu a aktuální okruh.
Silova faze vpravo: Aktuální úhel silové fáze pro pravou nohu.
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Sklon: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m
(10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.
Skore trenin. zatizeni: Training Stress Score™ pro aktuální
aktivitu.
Smer pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Dodatek
Srdecni tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
SSF okruhu vlevo: Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou
nohu a aktuální okruh.
SSF okruhu vpravo: Průměrný úhel špičky silové fáze pro
pravou nohu a aktuální okruh.
SSF vlevo: Aktuální úhel špičky silové fáze pro levou nohu.
Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí
největší část síly.
SSF vpravo: Aktuální úhel špičky silové fáze pro pravou nohu.
Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí
největší část síly.
ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
Stopky: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Tem. pos. okruhu: Průměrné tempo pro poslední dokončený
okruh.
Tempo: Aktuální tempo
Tempo intervalu: Průměrné tempo pro aktuální interval plavání.
Tempo okruhu: Průměrné tempo pro aktuální okruh.
Tempo pos. intervalu: Průměrné tempo pro poslední
dokončený interval plavání.
Tempo posledni delky: Průměrné tempo pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Training Effect: Aktuální dopad (1,0 až 5,0) na vaši aerobní
kondici.
Typ zaberu posledni delky: Typ záběrů používaný během
poslední dokončené délky bazénu.
Typ zaberu v intervalu: Aktuální typ záběru pro interval.
Ucinnost toc. momentu: Měření účinnosti šlapání jezdce.
Uplynuly cas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Vertikalni oscilace: Množství odrazů při běhu. Vertikální pohyb
vašeho trupu měřený v centimetrech na každý krok.
Vertikalni oscilace na okruh: Průměrný objem vertikální
oscilace pro aktuální okruh.
Vertikalni rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Vychod slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Vyk. rozsah: Aktuální rozsah výstupního výkonu (1 až 7) na
základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.
Vykon: Aktuální výkon ve wattech.
Vykon na okruh: Průměrný výstupní výkon pro aktuální okruh.
Vykon na vahu: Aktuální výkon měřený ve wattech na kilogram.
Vykon v posl. okruhu: Průměrný výstupní výkon pro poslední
dokončený okruh.
Vystup vlevo: Aktuální úhel silové fáze pro levou nohu. Silová
fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Vyvazeni: Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvazeni okruhu: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální okruh.
Vzdalenost posledniho intervalu: Vzdálenost uražená pro
poslední dokončený interval plavání.
Vzdalenost pro interval: Vzdálenost uražená pro aktuální
interval plavání.
Vzdalenost zaberu v intervalu: Průměrná vzdálenost uplavaná
za jeden záběr během aktuálního intervalu.
Vzdalenost zaberu v poslednim intervalu: Průměrná
vzdálenost uplavaná za jeden záběr během posledního
dokončeného intervalu.
Zabery: Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.
Zabery posledni delky: Celkový počet záběrů pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Zabery v int.: Celkový počet záběrů pro aktuální interval.
Zabery v intervalu / delka: Průměrný počet záběrů na délku
během posledního dokončeného intervalu.
Zabery v poslednim intervalu: Celkový počet záběrů pro
poslední dokončený interval.
Zadni: Převod zadního kola ze snímače Di2.
Zapad slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zona ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Dodatek
21
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
Velikost a obvod kola
Velikost kola
D (mm)
Velikost kola je uvedena na obou stranách pneumatiky. Níže
uvedený seznam není úplný. Použít lze rovněž kalkulátory
dostupné na internetu.
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700 × 28C
2 136
Velikost kola
D (mm)
700 × 30C
2 170
12 × 1,75
935
700 × 32C
2 155
14 × 1,5
1 020
700C trubkový
2 130
14 × 1,75
1 055
700 × 35C
2 168
16 × 1,5
1 185
700 × 38C
2 180
16 × 1,75
1 195
700 × 40C
2 200
18 × 1,5
1 340
18 × 1,75
1 350
Softwarová licenční dohoda
20 × 1,75
1 515
20 × 1–3/8
1 615
22 × 1–3/8
1 770
22 × 1–1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 trubkový
1 785
24 × 1–1/8
1 795
24 × 1–1/4
1 905
24 × 1,75
1 890
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1(59)
1 913
26 × 1(65)
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1–1/8
1 970
26 × 1–3/8
2 068
26 × 1–1/2
2 100
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok,
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.
26 × 2,00
2 055
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1–1/8
2 155
27 × 1–1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
650 × 35A
2 090
650 × 38A
2 125
650 × 38B
2 105
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
22
Dodatek
Rejstřík
A
aktualizace, software 18
alarmy 16
aplikace 6, 7, 13
smartphone 7
Auto Lap 15
Auto Pause 15
Automatické procházení 15
B
baterie
maximalizace 7, 16, 19
nabíjení 1
výměna 17, 18
C
cíl 5
cíle 5
Connect IQ 13
Č
čas 14, 16
nastavení 16
upozornění 15
časové zóny 16
čištění zařízení 9, 10, 17
D
Dálkové ovládání VIRB 13, 14
data
nahrávání 17
přenos 6
ukládání 6, 9
datová pole 13, 14, 19
délky 2
doba kontaktu se zemí 10
doplňky 13
družicové signály 18
dynamika běhu 10, 11
G
Garmin Connect 3, 4, 6–8, 13
ukládání dat 6
Garmin Express 7
aktualizace softwaru 18
registrace zařízení 18
GLONASS 16
GPS 1, 3, 15, 16
signál 18
H
historie 5–7, 16
odeslání do počítače 6
odstranění 6
hodiny 14, 16
hodnocení swolf 2
I
ID zařízení 18
ikony 1
intervaly 2
tréninky 4
intervaly chůze 15
J
jazyk 16
jízda na kole 12
K
kadence 10, 14, 15
kalendář 4
kalorie, upozornění 15
klávesy 1, 17
kontextová menu 1
kurzy 8
načítání 8
odstranění 8
Rejstřík
M
mapy 7, 8
aktualizace 18
menu 1
měrné jednotky 16
metronom 15
multisport 2, 5
trénink 1, 4–6, 15
plány 4
trénink uvnitř 3, 13
tréninkové, plány 3
tréninky 3, 4
načítání 4
triatlonový trénink 2
N
U
nabíjení 1
nácvik 2
nadmořská výška 7
nastavení 14, 16–18
zařízení 16
nastavení systému 16
navigace 7, 8
zastavení 8
nožní snímač 1, 13
O
obrazovka 16
odesílání dat 7
odstranění
historie 6
osobní rekordy 5
všechna uživatelská data 6, 18
odstranění problémů 9, 11, 18, 19
okruhy 1
osobní rekordy 5
odstranění 5
oznámení 16
P
párování, smartphone 7
párování snímačů ANT+ 8
plavání 2, 3, 6, 9
podsvícení 1, 16
polohy 7
odstranění 7
úprava 7
profily 2, 14
aktivita 1, 2
uživatelské 14
projektovaný čas ukončení 4
příslušenství 8, 13, 18
přizpůsobení zařízení 14
ukládání aktivit 1, 2
UltraTrac 15
upozornění 14, 15
USB 18
odpojení 6
uzamčení, tlačítka 19
uživatelská data, odstranění 6
uživatelský profil 14
V
velikost bazénu 2, 3
velikosti kol 22
vertikální oscilace 10
vibrace 16
Virtual Partner 4, 5
VO2 maximální 4, 5, 11, 12, 21
výkon (síla) 1
metry 12, 13
zóny 13
výměna baterie 17, 18
vynulování zařízení 18
vzdálenost, upozornění 15
vzhledy hodinek 13
W
Wi‑Fi 1, 18
připojení 7
Z
záběry 2
závodění 5
zóny
čas 16
srdeční tep 11
výkon 13
R
regenerace 12
registrace produktu 18
registrace zařízení 18
režim sledování 16, 19
režim spánku 3
rychlost 16
S
sledování aktivity 3, 16
smartphone 13
aplikace 6, 7
párování 7
Snímače ANT+ 8, 13
párování 8
snímače rychlosti a kadence 1
software
aktualizace 18
verze 18
softwarová licenční dohoda 22
souřadnice 7
srdeční tep 1, 14
rozsahy 6, 11, 21
snímač 8–12, 17–19
zóny 11
stopky 1, 2, 5
T
technické údaje 17
Technologie Bluetooth 1, 6, 7, 16
tempo 14, 16
tlačítka 19
tóny 15, 16
23
support.garmin.com
Červenec 2018
190-01765-41_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising