Garmin | FR70 | User manual | Garmin FR70 Brukerveiledning

Garmin FR70 Brukerveiledning
FR® 70
brukerveiledning
Desember 2012
190-01373-38 Rev. B
Trykt i Taiwan
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig
samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer
i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer
eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk
av dette produktet.
Garmin®, Garmin-logoen, Auto Lap® og Auto Pause® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene,
registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, GSC™ 10, ANT™, ANT+™ og USB ANT Stick™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerte eller uregistrerte varemerker for Firstbeat Technologies Ltd.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Innledning
Innledning
Takk for at du kjøpte Garmin FR70sportsovervåkningsklokke.
®
S e veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler
angående produktet og annen
viktig informasjon.
Advarsel: Rådfør deg alltid
med legen din før du begynner på
eller endrer et treningsprogram. Se
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken
for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig
informasjon.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag. Gå til
http://my.garmin.com. Oppbevar den
originale kvitteringen, eller en kopi av
den, på et trygt sted.
Brukerveiledning for FR70
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis
det er noe du lurer på når du bruker
FR70-enheten. I USA går du til
www.garmin.com/support eller tar
kontakt med Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia tar du kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 2380000.
I Europa går du til www.garmin
.com/support og klikker på Contact
Support (kontakt support) for
innenlandsk supportinformasjon,
eller ta kontakt med Garmin (Europe)
Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501242.
Gratis Garminprogramvare
Gå til www.garminconnect.com for å
få informasjon om webbasert Garmin
Connect™-programvare.
Bruk denne programvaren til å lagre
og analysere treningsdataene dine.
1
Innledning
Innledning...............................1
Produktregistrering........................ 1
Kontakt Garmin............................. 1
Gratis Garmin-programvare ......... 1
Komme i gang.........................4
Knapper......................................... 4
Ikoner............................................ 5
Bakgrunnsbelysning på FR70enheten....................................... 5
Endre modi.................................... 5
Slå på FR70.................................. 6
Pare sensorer................................ 8
Ta en løpetur................................. 9
Laste ned gratis programvare....... 9
Sende treningsdata til
datamaskinen din...................... 10
Bruke pulsmåleren...................... 10
Bruke fotsensoren
(tilleggsutstyr)........................... 11
Bruke GSC™ 10 .......................... 14
2
Bruke vektskalaen....................... 14
Tidsmodus............................15
Stille inn tiden.............................. 15
Strømsparing............................... 15
Stille inn alarmen......................... 16
Bruke alarmen............................. 16
Angi en ekstra tidssone............... 16
Treningsmodus.....................17
Tidsinnstilt treningsøkt................. 17
Treningsvarsling.......................... 17
Pulssoner.................................... 18
Virtual Partner® ........................... 21
Intervalltreningsøkter................... 22
Koble til treningsutstyr................. 23
Historikk................................25
Lagre historikk............................. 26
Vise historikk............................... 26
Håndtere minnet.......................... 26
Slette treningshistorikk................ 26
Brukerveiledning for FR70
Innledning
Laste opp data......................27
Krav............................................. 27
Datamaskinparing....................... 28
Oppsett..................................29
Innstillinger for løp....................... 30
Sykkelinnstillinger........................ 31
Datafelter..................................... 32
Datafeltalternativer...................... 32
Tillegg....................................34
Valgfritt tilbehør............................ 34
Batteriinformasjon....................... 34
Spesifikasjoner............................ 37
Feilsøking.................................... 41
Programvare-lisensavtale............ 43
Samsvarserklæring..................... 43
Stikkord-register...................44
Brukerveiledning for FR70
3
Komme i gang
Komme i gang
Knapper
➊
➋
➎
➊ LIGHT/
➌
➍
• Trykk på denne knappen for å
slå bakgrunnsbelysningen på.
• Trykk på og hold nede for å pare
med ANT+™-vekten (valgfritt
tilbehør).
➋ ▲/▼
• Trykk for å bla gjennom
treningssidene under en aktivitet.
4
• Trykk for å bla gjennom menyer og
innstillinger.
• Trykk på og hold nede for å bla
raskt gjennom innstillingene.
• På siden for Virtual Partner
trykker du på og holder nede for å
justere tempoet til Virtual Partner.
(Fotsensoren må være paret for å
kunne vise siden Virtual Partner
(side 21).)
➌ LAP/RESET
• Trykk for å opprette en ny runde.
• I treningsmodus trykker og holder
du for å lagre aktiviteten.
• I historikkmodus trykker og holder
du for å slette en aktivitet.
➍ START/STOP/ENTER
• I treningsmodus trykker du for å
starte eller stoppe tidtakeren.
• I menymodus trykker du for å
bekrefte og gå videre til neste
innstilling.
Brukerveiledning for FR70
Komme i gang
• I tidsmodus trykker og holder du
for å stille klokken.
➎ MODE
• Trykk på den for å endre modi.
• Trykk på den for å gå ut av en
meny eller side. Innstillingene
dine lagres.
• Trykk og hold for å bytte mellom
sportsmodi.
Ikoner
Trykk på ▲ for å se flere
innstillinger eller historikk.
Trykk på ▼ for å se flere
innstillinger eller historikk.
Sykkelsensor aktiv.
Fotsensor aktiv.
Pulssensor aktiv.
Data lastes opp, eller
enheten er koblet til ANT+treningsutstyr.
Tidtakeren går.
Alarm på.
Bakgrunnsbelysning på
FR70-enheten
Trykk på LIGHT/
for å slå på
bakgrunnsbelysningen. Standard tid
for bakgrunnsbelysningen er fem
sekunder.
Trykk på MODE > SETTINGS >
SYSTEM > BACKLIGHT for å
justere tiden for bakgrunnbelysningen
mellom 1 og 20 sekunder.
Endre modi
Trykk på MODE for å endre modi.
(Se bildet på side 6.)
Brukerveiledning for FR70
5
Komme i gang
Slå på FR70
Tidsmodus
Treningsmodus
Klokken leveres med strømmen av for
å spare batteriet. Hvis du vil ha mer
informasjon om batteriet, kan du se
side 34.
Trykk på MODE for å slå på klokken.
Første gangen du slår på klokken og
går gjennom oppsettsveiviseren, må du
angi aktivitetsklassen din og hvorvidt
du er en permanent idrettsutøver.
Bruk diagrammet på side 7 til å avgjøre
hvilken aktivitetsklasse du er i.
En permanent idrettsutøver er en
person som har holdt på med intens
trening i mange år (unntatt ved kortere
skadeavbrekk) og har en hvilepuls på
60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Menymodus
6
Brukerveiledning for FR70
Komme i gang
Aktivitetsklassediagram
Treningsbeskrivelse
Treningsfrekvens
Treningstid per uke
0
Ingen trening
-
-
1
Valgfri, lett
trening
Én gang per 14. dag
Under 15 minutter
Én gang per uke
Ca. 30 minutter
Fast trening
2 til 3 ganger per uke
Ca. 45 minutter
2
3
4
15 til 30 minutter
5
45 minutter til 1 time
6
1 til 3 timer
7
8
Daglig trening
9
10
3 til 5 ganger per uke
3 til 7 timer
Nesten daglig
7 til 11 timer
Daglig
11 til 15 timer
Mer enn 15 timer
Aktivitetsklassediagram fra Firstbeat Technologies Ltd. Deler av diagrammet tar utgangspunkt i Jackson et al.
Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing. Medicine and Science in Sports & Exercise
22:863:870, 1990.
Brukerveiledning for FR70
7
Komme i gang
Pare sensorer
ANT+ -sensoren som følger med
klokken, er allerede paret. Trykk på
MODE til treningsmodus vises.
vises på FR70-skjermen når
Ikonet
sensoren er paret.
Hvis du kjøpte en sensor (med trådløs
ANT+-teknologi) separat, må du pare
den med FR70-enheten.
Etter den første paringen gjenkjenner
FR70-enheten automatisk sensoren
din hver gang den aktiveres. Denne
prosessen skjer automatisk når du slår
på FR70-enheten, og det tar vanligvis
bare et par sekunder når sensorene
er aktivert og fungerer riktig. Når de
er paret, mottar FR70-enheten bare
data fra sensoren din, og du kan gå i
nærheten av andre sensorer.
™
8
Pare ytterligere tilbehør
1. Gå vekk (10 m) fra andre sensorer
når FR70-enheten forsøker å pare
seg med sensoren for første gang.
Hold sensoren innenfor rekkevidden
til FR70-enheten (3 m).
2. Trykk på MODE > SETTINGS >
SPORT.
3. Velg RUN, GENERAL eller BIKE
> HEART RATE, FOOT POD eller
BIKE SENSOR > ON.
Merk: Kontroller at RUN er valgt
når du parer fotsensoren.
4. Mens FR70-enheten søker etter
nye sensorer, blinker ikonene
,
og . Ikonene lyser
kontinuerlig når de er paret.
tips: Tilbehøret må sende data for å
fullføre paringsprosessen. Du må ha
på deg pulsmåleren, ta et steg med
fotsensoren eller tråkke sykkelen din
med GSC 10.
Brukerveiledning for FR70
Komme i gang
Etter at tilbehøret ikke har vært i bruk
på en stund, går det i dvalemodus
for å spare batteriet. Hvis ikonene
for tilbehør ikke vises når du starter
aktiviteten igjen, må du gjenopprette
tilkoblingen til FR70-enheten.
For å gjenopprette tilkoblingen
Pass på at tilbehøret er aktivt. Stopp og
start treningsøkten på nytt.
ELLER
Trykk på MODE og bla deg ut av
treningsmodus og deretter inn i
treningsmodus igjen.
Hvis du vil ha instruksjoner for
hvordan du bruker pulsmåleren,
kan du se på side 10. Hvis du vil ha
instruksjoner om hvordan du bruker
fotsensoren, kan du se på side 11.
Hvis du vil ha mer informasjon
om kjøp av tilbehør, kan du se
http://buy.garmin.com.
Brukerveiledning for FR70
Ta en løpetur
1. Trykk på MODE for å vise
treningssiden.
2. Trykk på START for å starte
tidtakeren.
3. Når du er ferdig
med løpeturen,
trykker du på
STOP.
4. Trykk på og
hold nede
RESET for å
lagre aktiviteten
og tilbakestille
tidtakeren.
Laste ned gratis
programvare
1. Gå til www.garminconnect
.com/start.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
9
Komme i gang
Sende treningsdata til
datamaskinen din
1. Plugg USB ANT™ Stick i en ledig
USB-port på datamaskinen.
USB ANT Stick-driverne installerer
Garmin ANT Agent automatisk. Du
kan laste ned USB ANT Agent hvis
driverne ikke installeres automatisk.
Gå til www.garminconnect.com/start.
2. Sørg for at FR70-enheten
er innenfor rekkevidden til
datamaskinen (5 m).
Merk: Hvis strømsparing for
overføring er aktivert, må FR70enheten være i vanlig tidsmodus for
å overføre data til datamaskinen din.
Se side 28.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
10
Bruke pulsmåleren
 Forsiktig
Pulsmåleren kan forårsake gnagsår
når den brukes over lengre tid. For å
lindre dette problemet kan du påføre et
smøremiddel eller en gel mot gnisning
midt på den harde stroppen der den
kommer i kontakt med huden.
Ikke bruk gel eller smøremiddel
som inneholder solkrem. Ikke påfør
smøremiddel eller gel mot gnisning
på elektrodene.
Merk: Enheten leveres enten med
en måler med hard stropp eller med
en måler med myk stropp.
Pulsmåleren er i standbymodus
og er klar til å sende data. Bruk
pulsmåleren direkte mot huden rett
under brystkassen. Den bør sitte så
stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
Brukerveiledning for FR70
Komme i gang
1. Fest en side av stroppen til
pulsmålermodulen.
2. Fukt begge elektrodene på baksiden
av pulsmåleren for
å opprette god kontakt mellom
brystet og senderen.
Electrodr
Electrodr
3. Spenn stroppen rundt brystet, og
fest den andre siden.
Merk: Garmin-logoen må ha riktig
side opp.
4. Sørg for at FR70-enheten er
innenfor rekkevidden til tilbehøret
(3 m). Trykk på MODE til
treningssiden vises.
Brukerveiledning for FR70
TIPS: Hvis pulsdataene er
unøyaktige eller ikke vises, kan det
hende at du må stramme stroppen
rundt brystet eller varme opp i
5–10 minutter.
Bruke fotsensoren
(tilleggsutstyr)
Fotsensoren er i standbymodus og
klar til å sende data med en gang du
installerer den eller flytter den.
tips: Før du kan pare, må du ta 4–5
skritt for å aktivere fotsensoren.
Feste fotsensoren på
skolissene dine
1. Trykk på tappen på lisseklemmen.
Løft og fjern fotsensoren fra
lisseklemmen.
2. Løsne skolissene.
11
Komme i gang
3. Tre lisseklemmen gjennom to faste
deler av skolissene med nok plass
på toppen til å knyte skolissene.
Lisseklemme
4. Knyt skolissene godt for å holde
fotsensoren sikkert på plass under
aktiviteten.
5. Klikk fotsensoren på plass i lisseklemmen. Pilen på fotsensoren må
peke mot skotuppen.
Fjerne fotsensoren
Trykk på tappen fremme på lisseklemmen for å fjerne fotsensoren.
12
Installere fotsensoren under
innersålen
Merk: Skoen må være kompatibel
og ha en lomme under innersålen.
Det kan hende at du må fjerne et
skuminnlegg før du kan installere
fotsensoren.
1. Trykk på tappen på lisseklemmen.
Løft og fjern fotsensoren fra
lisseklemmen.
2. Løft innersålen i skoen.
3. Plasser fotsensoren i lommen med
ANT+™-logoen opp. Hakket må
peke mot skotuppen.
Trene med fotsensoren
1. Hold fotsensoren innenfor
rekkevidden til FR70-enheten (3 m).
2. Trykk på MODE for å få tilgang til
treningsmodusen. Fotsensorikonet
vises på treningssiden.
Brukerveiledning for FR70
Komme i gang
3. Hvis
eller fotsensordata ikke
vises, kan det hende at du må pare
fotsensoren og FR70-enheten.
Se side 8.
Kalibrere fotsensoren
Det er valgfritt å kalibrere fotsensoren,
men det kan forbedre nøyaktigheten.
Du kan justere kalibreringen
automatisk eller manuelt.
Autokalibrering med en kjent
avstand
Den minste kalibreringsavstanden
er 400 m. Hvis du vil ha best mulig
resultater, bør du kalibrere fotsensoren
ved å bruke en lengst mulig avstand i
ditt vanlige tempo. Et reguleringsspor
(en runde = 400 m) er mer nøyaktig
enn en tredemølle.
1. Trykk på MODE > SETTINGS >
SPORT > RUN > FOOT POD >
CALIBRATE > AUTO.
2. Trykk på START for å begynne
registreringen.
3. Løp eller gå den kjente avstanden.
4. Trykk på STOP.
Brukerveiledning for FR70
5. Bruk ▲/▼ for å justere
kalibreringsavstanden til den
faktiske avstanden.
6. Trykk på ENTER for å lagre den
kalibrerte avstanden.
Manuell kalibrering
Hvis fotsensoravstanden virker noe
høy eller lav hver gang du løper,
kan du justere kalibreringsfaktoren
manuelt.
1. Trykk på MODE > SETTINGS >
SPORT > RUN > FOOT POD >
CALIBRATE > AUTO.
2. Bruk ▲/▼ for å justere
kalibreringsfaktoren.
3. Trykk på ENTER for å lagre
kalibreringsfaktoren.
Slå av fotsensoren
Når fotsensoren har vært inaktiv i
30 minutter, slår den seg automatisk
av for å spare batterikapasitet.
13
Komme i gang
Bruke GSC™ 10
Klokken din er kompatibel
med GSC 10 hastighets- og
pedalfrekvenssensoren for sykler.
GSC 10 er ekstra tilbehør som er
tilgjengelig på http://buy.garmin.com.
Bruke vektskalaen
Hvis du har en vektskala som er
kompatibel med ANT+, kan FR70enheten lese data fra vektskalaen.
1. Trykk på og hold nede LIGHT/
til FR70-enheten starter å skanne.
2. Stå på vekten når det indikeres.
Merk: Hvis du bruker en
kroppssammensetningsskala,
må du ta av sko og sokker
slik at alle parametrene for
kroppssammensetning blir
lest og lagret.
3. Gå av vekten når det indikeres.
Merk: Hvis det oppstår en feil,
må du gå av vekten. Gå på vekten
når det indikeres.
14
Brukerveiledning for FR70
Tidsmodus
Tidsmodus
Tidsmodus er standardvisningen til
FR70-enheten. Den viser dag, tid og
dato.
Stille inn tiden
1. Når du er i tidsmodus, trykker du på
og holder nede ENTER.
2. Velg 12 timers eller 24 timers
modus.
3. Trykk på ▲/▼ for å velge riktig
time.
Brukerveiledning for FR70
4. Trykk på ENTER for å bla videre til
innstilling av minutter.
5. Trykk på ▲/▼ for å velge de riktige
minuttene.
6. Fortsett denne prosessen for å stille
inn sekunder, dag, måned og år.
7. Når du er ferdig, trykker du på
MODE for å gå tilbake til tidsmodus.
Strømsparing
Når FR70-enheten har vært inaktiv en
stund, går den i dvalemodus for å spare
batteriet. I strømsparingsmodus vises
kun tid og dato. Trykk på en knapp for
å avslutte strømsparingsmodus.
15
Tidsmodus
Stille inn alarmen
1. Når du er i tidsmodus, trykker du på
▲ eller ▼. Alarmsiden vises.
2. Trykk på og hold nede ENTER.
3. Velg ONCE, DAILY eller OFF.
4. Trykk på ▲/▼ for å velge riktig
time.
Bruke alarmen
Når alarmen går av, trykker du på
MODE for å slå av alarmen eller
ENTER for å slumre i ni minutter.
Angi en ekstra tidssone
Du kan stille inn FR70-tiden for to
tidssoner.
1. Trykk på MODE > SETTINGS >
WATCH > TIME 2.
2. Følg instruksjonene på side 15 for å
stille inn tiden.
3. Trykk på MODE for å lagre og gå
-ikonet
tilbake til klokkemenyen.
vises på tidssiden.
5. Trykk på ENTER for å bla videre til
innstilling av minutter.
6. Trykk på ▲/▼ for å velge de riktige
minuttene.
7. Når du er ferdig, trykker du på
MODE for å lagre og gå tilbake til
-ikonet vises.
alarmsiden.
16
Brukerveiledning for FR70
Treningsmodus
Treningsmodus
Treningsmodusen viser de gjeldende
treningsøktinnstillingene og informasjonen. Trykk på MODE til
treningsmodus vises.
Merk: Trykk på STOP for å sette
den aktive økten på pause. Trykk på
START når du er klar til å fortsette
økten.
3. Trykk på og hold nede RESET i tre
sekunder for å lagre aktiviteten og
nullstille tidtakeren.
Treningsvarsling
For å stille inn treningsvarsling med
lyd for aktivitetene dine trykker du på
MODE > TRAINING > ALERTS.
Tidsinnstilt treningsøkt
1. Trykk på START for å starte en økt.
•
•
Trykk på LAP for å merke en
distanse for aktiviteten din.
Trykk på ▲/▼ for å bla
gjennom datasider.
2. Når du er ferdig, trykker du på
STOP.
Brukerveiledning for FR70
Merk: Treningsvarsling er
deaktivert under intervalltrening.
TIME – still inn et varsel for et
spesielt tidsintervall.
DISTANCE (fotsensor er påkrevd) –
still inn et varsel for en spesiell
avstand.
CALORIES – still inn et varsel for et
spesielt antall kalorier. Kalorimålingen
baseres på fart ved kobling til en
fotsensor eller GSC 10-enhet, eller
på puls når ingen fartsmåler er
tilgjengelig.
17
Treningsmodus
HEART RATE (pulsmåler er
påkrevd) – still inn en nedre og øvre
verdi. Varselet går av når pulsen
din går over eller under det angitte
intervallet, eller når du har skrevet inn
målintervallet på nytt. Pulsen måles i
slag per minutt (bpm).
SPEED (fotsensor eller GSC 10 er
påkrevd) – angi en nedre og øvre
verdi. Varselet går av når hastigheten
din går over eller under det angitte
intervallet, eller når du har returnert
til målintervallet.
PACE (fotsensor eller GSC 10 er
påkrevd) – angi en nedre og øvre
verdi. Varselet går av når tempoet
ditt går over eller under det angitte
intervallet, eller når du har returnert
til målintervallet.
CADENCE (fotsensor eller
GSC 10 er påkrevd) – angi en nedre
og en øvre verdi. Varselet går av når
pedalfrekvensen din går over eller
under det angitte intervallet, eller
når du har returnert målintervallet.
18
Pedalfrekvensen er hvor fort du
tråkker eller “spinner”, og måles i
antall omdreininger av krankarmen
per minutt (rpm), eller i skritt per
minutt (spm) når du løper.
Pulssoner
1. Trykk på MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Velg RUN, BIKE eller GENERAL >
HEART RATE > HR ZONES.
3. For å endre pulssonen trykker du
på ▲/▼ for å velge den sonen du
vil endre. Trykk på ENTER for å
redigere sonegrensene.
4. Trykk på ▲/▼ for å endre grensen.
Trykk på ENTER for å bla gjennom
feltene.
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner
til å måle og øke den kardiovaskulære
styrken og forbedre formen. En
pulssone er et definert intervall over
hjerteslag per minutt.
Brukerveiledning for FR70
Treningsmodus
De fem vanlige pulssonene er
nummerert fra 1–5 etter hvor høy
intensiteten er. Pulssonene beregnes
basert på prosentene av den maksimale
pulsen din.
Hvordan påvirker pulssoner
formmålene dine?
Hvis du kjenner til pulssonene dine,
kan du enklere måle og forbedre
formen din ved å forstå og følge
disse prinsippene:
• Pulsen gir en god indikasjon på
intensiteten på treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte
pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og
styrken.
• Hvis du kjenner til pulssonene
dine, kan du unngå overtrening
og minske faren for skader.
Brukerveiledning for FR70
Du kan stille inn lave og høye
pulsgrenser for hver sone. Hvis du
kjenner den maksimale pulsen din,
kan du bruke tabellen på side 20 til å
finne ut hvilken pulssone som passer
best til dine formmål.
Hvis du ikke kjenner til din maksimale
puls, kan du bruke en av kalkulatorene
som du finner på Internett.
19
Treningsmodus
Sone
% av
maksimal
puls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo,
litt tyngre pust,
samtale er mulig
Grunnleggende
kardiovaskulær trening,
bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat fart,
vanskeligere å holde
en samtale i gang
Forbedret aerob
kapasitet, optimal
kardiovaskulær trening
4
80–90 %
Høy fart og litt
ubehagelig,
vanskelig å puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurt, ikke mulig over
lengre tid, vanskelig å
puste
Anaerob og muskulær
utholdenhet, økt kraft
20
Brukerveiledning for FR70
Treningsmodus
Virtual Partner
®
Virtual Partner er et unikt verktøy
som er laget for å hjelpe deg med å nå
tempo- (eller hastighets-) målene dine.
Hvis du foretar endringer i tempoet til
Virtual Partner før du starter tidtakeren,
blir disse endringene lagret. Endringer
som gjøres i tempoet til Virtual Partner
etter at tidtakeren er startet, gjelder kun
for den aktive økten, og lagres ikke
når tidstakeren blir tilbakestilt. Hvis
du foretar endringer for Virtual Partner
under en aktivitet, vil Virtual Partner
bruke det nye tempoet fra denne
posisjonen.
Angi tempo for Virtual Partner
1. Trykk på MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Velg RUN, GENERAL eller BIKE >
VIRTUAL PARTNER > ON.
Brukerveiledning for FR70
3. Trykk på ▲/▼ for å justere
tempoet for Virtual Partner.
4. Trykk på MODE for å lagre
endringene dine og gå tilbake til
sport-menyen.
Starte en treningsøkt med
Virtual Partner
1. Trykk på MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Velg RUN, GENERAL eller BIKE >
VIRTUAL PARTNER > ON.
3. Trykk på MODE flere ganger for å
komme tilbake til treningsmodus.
4. Trykk på START.
21
Treningsmodus
Intervalltreningsøkter
Du kan sette opp intervalltreningsøkter
med FR70-enheten. Intervallene kan
ta utgangspunkt i tid eller avstand for
aktivitetsdelene og hviledelene av
aktiviteten.
Lage en intervalltreningsøkt
Merk: Visningsfeltet markeres
med svart når tempoet ditt er lavere
enn tempoet til Virtual Partner.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å se
datasiden til Virtual Partner.
Slå av Virtual Partner
1. Trykk på MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Trykk på RUN, GENERAL eller
BIKE > VIRTUAL PARTNER > ON.
22
1. Trykk på MODE > TRAINING >
INTERVALS > SETUP.
2. Trykk på ENTER for å velge TIME
eller DISTANCE.
3. Bruk ▲/▼ til å angi et tidsintervall.
Trykk på ENTER for å
gå til neste felt.
4. Bruk ▲/▼ pilene til å angi den
markerte verdien.
5. Trykk på ENTER for å velge
hviletype.
6. Bruk ▲/▼ til å angi et tidsintervall.
Trykk på ENTER for
å gå til neste felt.
7. Bruk ▲/▼ pilene til å angi den
markerte verdien.
8. Bruk ▲/▼ for å velge antall
REPETISJONER.
Brukerveiledning for FR70
Treningsmodus
9. Velg WARM UP > YES og COLL
DOWN > YES (valgfritt).
10. Velg DO WORKOUT.
11. Trykk på START.
Hvis du holder på med oppvarming
eller avkjøling, trykker du på LAP når
du er ferdig med oppvarmingsrunden
for å begynne på det første intervallet.
På slutten av det siste intervallet
starter FR70-enheten automatisk en
avkjølingsrunde. Når du er ferdig med
avkjølingen, trykker du på LAP for å
avslutte avkjølingsperioden. Trykk på
STOP for å avslutte treningsøkten.
Når du nærmer deg slutten av hvert
intervall, er det en alarm som teller ned
tiden til et nytt intervall begynner. Hvis
du vil avslutte et intervall før det er
ferdig, trykker du på knappen LAP.
Brukerveiledning for FR70
Koble til treningsutstyr
ANT+-teknologien kobler FR70enheten til treningsutstyr, slik at
du kan sende treningsøkter og
brukerinformasjon til treningsutstyret,
og motta og lagre treningsstatistikk fra
treningsutstyret.
Se etter logoen
ANT+ “Link Here”
for å finne
kompatibelt
treningsutstyr.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
se www.garmin.com/antplus.
23
Treningsmodus
Koble til kompatibelt utstyr
1. Trykk på MODE > TRAINING.
2. Slå på den kompatible
treningskonsollen.
3. Hold FR70-enheten mot
logoen ANT+ “Link Here” på
treningsutstyret i to sekunder.
Klokken piper og viser en
melding om at den er koblet til
treningsutstyret.
4. Trykk på START på treningsutstyret
for å begynne.
Merk: Treningsutstyret og FR70enheten forblir sammenkoblet til du
avslutter økten, eller til du forlater
området.
5. Trykk på STOP på treningsutstyret
for å stoppe klokken og
treningsøkten.
24
Brukerveiledning for FR70
Historikk
Historikk
GENERAL
RUN
BIKE
HISTORY
TOTALS
ACTIVITIES
DELETE
TRANSFER ALL
Trykk på
▲ eller ▼
for å se
aktiviteter.
ALL ACTIVITIES
OLD ACTIVITIES
ALL TOTALS
Velg YES eller NO
Historikkmeny
Brukerveiledning for FR70
25
Historikk
Lagre historikk
FR70-enheten lagrer informasjon basert
på aktivitetstypen, tilbehøret som ble
brukt, og treningsinnstillingene. Økten
din blir automatisk lagret i historikken
når du tilbakestiller tidtakeren.
Vise historikk
1. Trykk på MODE > HISTORY.
2. Velg ACTIVITIES for å vise
individuelle treningsøkter eller
TOTALS for å vise den samlede
treningsinformasjonen som er
lagret i FR70-enheten.
3. Trykk på ENTER for å vise
informasjon om tid og dato.
Trykk på ▲/▼ for å bla gjennom
individuelle treningsøkter.
Håndtere minnet
FR70-enheten kan lagre opptil
100 runder og opptil 20 timer
med treningsfiler.
26
Når det er igjen ca. én time av minnet,
vises LOW MEMORY-advarselen
på FR70-skjermen i treningsmodus.
Når minnet er fullt, vises FULL
MEMORY-advarselen og FR70enheten slutter å lagre data. Klokken
lagrer automatisk økten din når minnet
er fullt.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan
du laster opp data til datamaskinen, kan
du se sider 27-28.
Slette treningshistorikk
Merk: Se sider 27-28 hvis du vil
ha mer informasjon om hvordan du
overfører treningsinformasjon til
datamaskinen.
1. Trykk på MODE > HISTORY >
DELETE.
2. Velg ALL ACTIVITIES, OLD
ACTIVITIES (aktiviteter som er
eldre enn 30 dager) eller ALL
TOTALS.
3. Velg YES.
Brukerveiledning for FR70
Laste opp data
Laste opp data
FR70-enheten kan lagre opptil
100 runder og opptil 20 timer
med treningsfiler. Last opp data til
datamaskinen med jevne mellomrom
ved hjelp av den trådløse ANT+teknologien.
Krav
1. Slå på datamaskinen. (Du må ha
en Internett-tilkobling for å kunne
laste ned programvare og Garmin
Connect.)
2. Last ned programvare (se side 9),
slik at de nødvendige USB-driverne
installeres før du kobler USB ANT
Stick til datamaskinen.
3. Koble USB ANT Stick til
en tilgjengelig USB-port på
datamaskinen.
4. Hold FR70-enheten innenfor
rekkevidden til datamaskinen (5 m).
Brukerveiledning for FR70
5. Sjekk at det ikke er aktive FR70tidtakere eller treningsøkter, og at
den er i vanlig tidsmodus.
FR70-enheten overfører automatisk
data til USB ANT Stick, slik at du kan
bruke Garmin Connect til å lagre og
analysere treningsinformasjonen din.
Merk: Hvis du har problemer
med å laste opp data, må du kanskje
aktivere datamaskinparing.
27
Laste opp data
Datamaskinparing
Pare FR70-enheten med en ny
datamaskin
1. Kontroller at datamaskinen er
konfigurert for dataopplasting.
Se kravene på side 27.
2. Trykk på MODE > SETTINGS
> SYSTEM > COMPUTER >
PAIRING.
3. Velg ON. Datamaskinen finner
FR70-enheten og ber om å bli
paret.
4. Trykk på YES.
Bruke strømsparingsmodusen
for overføring
Strømsparingsmodusen for overføring
slår av signalmottakeren for datamaskin
hvis ikke klokken er i vanlig tidsmodus,
menymodus eller treningsmodus.
1. Trykk på MODE > SETTINGS >
SYSTEM > COMPUTER > POWER
SAVE TRANSFER.
2. Trykk på ON eller OFF.
Slå av datamaskinparing
1. Trykk på MODE > SETTINGS
> SYSTEM > COMPUTER >
PAIRING.
2. Velg OFF.
28
Brukerveiledning for FR70
Oppsett
Oppsett
SETTINGS
HISTORY
TRAINING
WATCH
SPORT
USER
SYSTEM
TIME 1
TIME 2
ALARM
RUN
GENERAL
BIKE
VIEW NAME
GENDER
AGE
WEIGHT
HEIGHT
ATHLETE
ACTIVITY CLASS
AUTO LAP
AUTO PAUSE
AUTO SCROLL
VIRTUAL PARTNER
TRAINING PAGES
HEART RATE
FOOT POD
PACE-SPEED
RACE MODE
LANGUAGE
COMPUTER
FITNESS EQUIPMENT
SCALE
KEY TONES
MESSAGE TONES
UNITS
BACKLIGHT
ABOUT
Innstillinger for løp
Brukerveiledning for FR70
29
Oppsett
Trykk på MODE > SETTINGS
> SPORT for å aktivere
oppsettsmenyene for de følgende:
• RUN
• GENERAL
• BIKE
Innstillinger for løp
Trykk på MODE > SETTINGS >
SPORT > RUN.
AUTO LAP® – slå Auto Lap på eller
av. Når Auto Lap er på, blir runder
utløst av en bestemt distanse. Du kan
bruke lap-knappen til å markere runder
manuelt. Telleverket for automatiske
runder blir tilbakestilt når manuelle
runder blir angitt.
AUTO PAUSE® – slå Auto Pause
på eller av. Når Auto Pause er på,
blir tidtakeren automatisk satt på
pause når tempoet ditt faller under
et forhåndsinnstilt tempo.
30
AUTO SCROLL – bruk autorullfunksjonen til å bla gjennom alle
treningsdatasidene automatisk
mens tidtakeren er i gang.
Velg en visningshastighet:
SLOW, MEDIUM eller FAST.
VIRTUAL PARTNER – slå Virtual
Partner på eller av. Du kan også angi
tempoet til Virtual Partner (se side 21).
TRAINING PAGES – konfigurer
treningssider og datafelter du vil vise
når du løper. Se side 32.
HEART RATE – slå på pulsmålingsfunksjonen og konfigurer pulssoner for
løping (se side 18).
FOOT POD – velg ON, OFF eller
CALIBRATE. For mer informasjon
om hvordan du konfigurerer
fotsensoren (se side 13).
PACE-SPEED – velg SPEED eller
PACE.
Brukerveiledning for FR70
Oppsett
Merk: Bruk ▲/▼ til å veksle
eller endre numeriske innstillinger.
Trykk på MODE når som helst for å
gå tilbake til den forrige siden eller
menyen.
RACE MODE – går ikke tilbake til
tidsmodus som standard. Racemodus
må være slått på. Racemodus slår seg
av når du starter tidtakeren.
Sykkelinnstillinger
Trykk på MODE > SETTINGS >
SPORT > BIKE.
AUTO LAP® – slå Auto Lap på eller
av. Når Auto Lap er på, blir runder
utløst av en bestemt distanse. Du kan
bruke lap-knappen til å markere runder
manuelt. Telleverket for automatiske
runder blir tilbakestilt når manuelle
runder blir angitt.
AUTO PAUSE® – slå Auto Pause på
eller av. Når Auto Pause er på, blir
tidtakeren automatisk satt på pause
Brukerveiledning for FR70
(stopper) når tempoet ditt faller under
et forhåndsinnstilt tempo.
AUTO SCROLL – bruk autorullfunksjonen til å bla gjennom alle
treningsdatasidene automatisk
mens tidtakeren er i gang.
Velg en visningshastighet:
SLOW, MEDIUM eller FAST.
VIRTUAL PARTNER – slå Virtual
Partner på eller av. Du kan også angi
tempoet til Virtual Partner (se side 21).
TRAINING PAGES – konfigurer
treningssider og datafelter du vil vise
når du sykler. Se side 32.
HEART RATE – slå på pulsmålingsfunksjonen og konfigurer pulssoner for
sykling (se side 18).
BIKE PROFILE – velg en
hjulstørrelse og konfigurer
sykkelsensorer.
PACE-SPEED – velg SPEED eller
PACE.
31
Oppsett
RACE MODE – går ikke tilbake til
tidsmodus som standard. Racemodus
må være slått på. Racemodus slår seg
av når du starter tidtakeren.
Datafelter
Du kan vise opptil fem datasider for
hver modus: Run, General eller Bike.
På hver dataside, kan du tilpasse opptil
tre datafelter.
1. Trykk på MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Velg RUN, GENERAL eller BIKE >
TRAINING PAGES.
3. Velg PAGE 1.
4. Trykk på ▲/▼ for å konfigurere
antall felter.
5. Trykk på og hold nede ENTER for å
endre FIELD 1. Trykk på ▲/▼ for å
endre datafeltet.
6. Gjenta for de andre datafeltene og
datasidene.
32
Datafeltalternativer
**Krever ekstra tilbehør.
Datafelt
Beskrivelse
CADENCE ** Krankarmens
omdreininger eller
skritt per minutt.
A CADENCE
**
Gjennomsnittlig
pedalfrekvens for
den gjeldende
aktiviteten.
L CADENCE
**
Gjennomsnittlig
pedalfrekvens for
den gjeldende
runden.
CALORIES
Antallet forbrente
kalorier.
CALORIES
- FAT
Antall fettkalorier
som er forbrent.
DISTANCE
**
Den tilbakelagte
avstanden i den
gjeldende aktiviteten.
L DIST **
Den tilbakelagte
avstanden i den
gjeldende runden.
Brukerveiledning for FR70
Oppsett
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
HEART
RATE **
Puls i slag per minutt
(bpm).
A SPEED **
A HR **
Gjennomsnittlig puls
for aktiviteten.
Gjennomsnittlig
hastighet for
aktiviteten.
L SPEED **
L HR **
Gjennomsnittlig puls
for runden.
Gjennomsnittlig
hastighet i den
gjeldende runden.
HR ZONE **
Gjeldende
pulssone (1–5).
Standardsonene
er basert på
brukerprofilen din.
L STEPS **
Trinn for den
gjeldende runden.
TIME
ELAPSED
Totalt medgått tid for
aktiviteten.
TIME
Stoppeklokketid.
A LAP TIME
Gjennomsnittlig tid
for å fullføre rundene
så langt.
LAPS
Antall fullførte
runder.
PACE **
Gjeldende tempo.
A PACE **
Gjennomsnittlig
tempo for aktiviteten.
LAP TIME
Tid på den gjeldende
runden.
L PACE **
Gjennomsnittlig
tempo i den
gjeldende runden.
TIME OF
DAY
Gjeldende tid.
SPEED **
Gjeldende hastighet.
Brukerveiledning for FR70
33
Tillegg
Tillegg
Valgfritt tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon
om valgfritt tilbehør, kan du gå til
http://buy.garmin.com. Du kan også
ta kontakt med en Garmin-forhandler
for å kjøpe tilbehør.
Batteriinformasjon
Advarsel: FR70, pulsmåleren,
fotsensoren og GSC 10 inneholder
CR2032-batterier som kan byttes
ut av brukeren. Du finner viktig
informasjon om batterisikkerhet i
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon, som ligger i
produktesken.
34
Batteriet på FR70
Batteriet til FR70-enheten varer i 1 år
(ved vanlig bruk). Når batteriet er i
ferd med å tømmes, vises BATTERY
LOW-advarselen på FR70-skjermen i
tidsmodus.
Spare batteri
Hvis bakgrunnsbelysning brukes
mye, reduseres batteritiden. Still inn
tidsavbruddet til bakgrunnsbelysningen
til fem sekunder for å forlenge
batteritiden.
Merk: Hvis batterinivået er
lavt, blir bakgrunnsbelysningen
automatisk deaktivert.
Strømsparingsmodusen for
overføring slår av signalmottakeren
for datamaskin hvis ikke klokken er i
vanlig tidsmodus. Se side 28.
Brukerveiledning for FR70
Tillegg
Bytte FR70-batteriet
Alle innstillingene beholdes,
unntatt klokkeslettet.
Merk: Lagre all informasjonen
din til datamaskinen eller
historikken før du bytter
batteriet (se side 26).
Merk: Garmin anbefaler at
du bytter batteriet i et miljø med
lav luftfuktighet for å hindre
kondensering på innsiden av
klokken.
1. Bruk en liten Phillips-skrutrekker til
å fjerne skruene fra bakdekselet til
FR70-enheten.
Brukerveiledning for FR70
2. Løft forsiktig av bakdekselet og ta
ut batteriet.
Merk: Du må passe på så du ikke
flytter den røde tetningsringen i
batterirommet.
Merk: Du må passe på å
ikke forurense tetningsringen.
Forurensning kan nedsette ytelsen
til klokken.
3. Sett inn det nye batteriet med den
positive siden opp.
Merk: Pass på at ringen sitter
riktig i kanalen før du skrur
bakdekselet på igjen.
4. Sett tilbake bakdekselet og de fire
skruene mens du passer på at
ringen sitter på plass. Ikke trekk til
skruene for mye. (Garmin anbefaler
et kraftmoment på 1 tomme/pund).
35
Tillegg
Batteriet til pulsmåleren
Pulsmåleren inneholder et CR2032batteri som kan byttes av brukeren.
Batteriet til pulsmåleren bør vare
minst tre år.
Bytte batteriet til pulsmåleren
(Hard stropp)
1. Finn det runde batteridekselet på
baksiden av pulsmåleren.
4. Bruk en mynt til å vri dekselet med
klokken slik at pilen på dekselet
peker mot CLOSE.
Merk: Etter at du har byttet
batteri, kan det hende at du må pare
pulsmåleren med FR70-enheten på
nytt.
Skifte batteriet i pulsmåleren
(Myk stropp)
1. Bruk en liten stjerneskrutrekker til å
fjerne de fire skruene på baksiden
av modulen.
2. Fjern dekselet og batteriet.
2. Bruk en mynt til å vri dekselet mot
klokken slik at pilen på dekselet
peker mot OPEN.
3. Fjern dekselet og batteriet. Vent
i 30 sekunder. Sett inn det nye
batteriet med den positive siden
opp.
Merk: Pass på at du ikke skader
eller mister tetningsringen.
36
3. Vent i 30 sekunder.
4. Sett inn det nye batteriet med den
positive siden opp.
Brukerveiledning for FR70
Tillegg
Merk: Pass på at du ikke skader
eller mister tetningsringen.
5. Sett dekselet og de fire skruene på
plass igjen.
Når du har byttet ut batteriet i
pulsmåleren, må du pare den med
enheten på nytt.
Batteriet til fotsensor
Når batterinivået er lavt, vises FOOT
POD BATTERY LOW-advarselen
i treningsmodus når du starter eller
avslutter en treningsøkt. Det er igjen
ca. fem timer av batterilevetiden.
Bytte batteriet til fotsensoren
1. Finn det runde batteridekselet på
baksiden av fotsensoren.
Lås opp Lås
2. Drei dekselet mot klokken til det
er løst nok til at du kan fjerne det.
Brukerveiledning for FR70
3. Fjern dekselet og batteriet. Vent
i 30 sekunder. Sett inn det nye
batteriet med den positive siden
opp.
4. For å sette dekselet tilbake setter
du punktene på linje og dreier med
klokken.
Merk: Etter at du har byttet
batteri, kan det hende at du må pare
fotsensoren med FR70-enheten på
nytt.
Spesifikasjoner
FR70 Blå
Klokkestørrelse (B×H×D):
1,5 × 2,2 × 0,51 tommer
(38 × 56 × 13 mm)
Armbåndstørrelse (L×B×D):
7,0 × 0,9 × 0,12 tommer
(177 × 23 × 3 mm)
Vekt: 1,6 oz. (44 g)
LCD-skjerm: 28,5 mm × 20 mm,
med bakgrunnsbelysning
Vanntetthet: 50 m
37
Tillegg
Merk: For å bevare vanntettheten
må du ikke trykke på FR70knappene under vann.
Datalagring: Opptil 100 runder og
opptil 20 timer med treningsfiler.
Datamaskingrensesnitt: Trådløs,
automatisk USB ANT Stick
Batteri: CR2032 (3 V) som
kan byttes ut av brukeren,
i perkloratmateriale – spesiell
håndtering kan være påkrevd.
Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
Batterilevetid: 1 år, avhengig av
bruken
Driftstemperaturområde:
fra -10 til 50 °C (fra 14 til
122 °F)
Radiofrekvens/protokoll:
Trådløs 2,4 GHz / ANT+kommunikasjonsprotokoll
Systemkompatibilitet: ANT+
38
FR70 Rosa
Klokkestørrelse (B×H×D):
1,5 × 2,0 × 0,55 tommer
(38 × 52 × 14 mm)
Armbåndstørrelse (L×B×D):
6,6 × 0,63 × 0,15 tommer
(168 × 16 × 3,75 mm)
Vekt: 1,4 oz. (41 g)
LCD-skjerm: 28,5 × 20 mm,
med bakgrunnsbelysning
Vanntetthet: 50 m
Merk: For å bevare vanntettheten
må du ikke trykke på FR70knappene under vann.
Datalagring: Opptil 100 runder og
opptil 20 timer med treningsfiler.
Datamaskingrensesnitt: Trådløs,
automatisk USB ANT Stick
Batteri: CR2032 (3 V) som kan
byttes ut av brukeren, i
perkloratmateriale – spesiell
håndtering kan være påkrevd.
Brukerveiledning for FR70
Tillegg
Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
Batterilevetid: 1 år, avhengig av
bruken
Driftstemperaturområde:
fra -10 til 50 °C
(fra 14 til 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll:
Trådløs 2,4 GHz / ANT+kommunikasjonsprotokoll
Systemkompatibilitet: ANT+
USB ANT Stick
Overføringsområde: ca. 5 m
Driftstemperatur: fra -10 til 50 °C
(14 til 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll:
Trådløs 2,4 GHz / ANT+kommunikasjonsprotokoll
Strømkilde: USB
Brukerveiledning for FR70
Pulsmåler
Vanntetthet: 10 m (32,9 fot)
Overføringsområde: 3 m (ca. 9,8 fot)
Batteri: CR2032 (3 V) som
kan byttes ut av brukeren,
i perkloratmateriale – spesiell
håndtering kan være påkrevd. Se
www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
Batterilevetid: ca. tre år (en time
hver dag)
Driftstemperatur: fra -10 til 50 °C
(14 til 122 °F)
39
Tillegg
Merk: Bruk passende bekledning
under kalde forhold for å holde
pulsmåleren nær kroppstemperaturen
din.
Radiofrekvens/protokoll:
Trådløs 2,4 GHz / ANT+kommunikasjonsprotokoll
Systemkompatibilitet: ANT+
Fotsensor
Vanntetthet: 32,9 fot (10 m)
Overføringsområde: ca. 9,8 fot (3 m)
Nøyaktighet for hastighet og
distanse: Ikke kalibrert 95 %,
kalibrert 98 %
Batteri: CR2032 (3 V) som kan
byttes ut av brukeren, i
perkloratmateriale – spesiell
håndtering kan være påkrevd.
Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
40
Batterilevetid: 400 timer løpetid
Driftstemperatur: fra -10 til 50 °C
(fra 14 til 122 °F)
Nøyaktighetsområde for sensor:
fra 0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Radiofrekvens/protokoll:
Trådløs 2,4 GHz / ANT+kommunikasjonsprotokoll
Systemkompatibilitet: ANT+
Brukerveiledning for FR70
Tillegg
Feilsøking
Problem
Løsning/svar
Trykk på og hold nede MODE og ENTER samtidig for å
Knappene reagerer
tilbakestille programvaren til FR70-enheten. Du må nullstille
ikke. Hvordan starter
tiden og de tilpassede innstillingene. Hvis du fremdeles har
jeg FR70-enheten
problemer, kan du ta ut batteriet og deretter sette det inn
på nytt?
igjen eller bytte det (se side 35).
Hvordan sletter jeg
alle brukerdataene?
Hvordan stiller jeg
inn tiden til AM eller
PM?
FR70-enheten vil
ikke overføre data
til datamaskinen.
Denne prosedyren sletter all informasjonen du har lagt
inn. Trykk på og hold nede MODE, LIGHT/ og ▲
samtidig. Dette gjenoppretter også alle fabrikkinnstillingene.
Treningsinformasjon slettes.
Kontroller at tidsmodusen er satt til 12 (12 timer). Trykk på
▲/▼ for å velge riktig time. Ikonet A eller P vises under
sekundene på tidssiden. Du finner mer informasjon på
side 15.
Se side 28 for å aktivere datamaskinparing.
•
Pulsmåleren eller
fotsensoren vil ikke •
pare seg med FR70enheten.
•
Brukerveiledning for FR70
Stå 10 meter unna andre ANT-sensorer når du skal
pare enheten.
Hold FR70-enheten innenfor rekkevidden (3 m) til
pulsmåleren når du foretar paring.
Hvis problemet vedvarer, kan du forsøke å bytte
batteriet.
41
Tillegg
Problem
Løsning/svar
Hvordan stiller jeg
klokken?
Se side 15 for å stille klokken.
Stroppen til
pulsmåleren
er for lang.
En mindre, elastisk stropp selges separat.
Gå til http://buy.garmin.com.
•
•
•
•
Pulsdataene er
unøyaktige eller
uberegnelige.
42
•
•
Pass på at du har pulsmåleren nært inntil kroppen.
Varm opp i 5–10 minutter. Hvis problemet vedvarer,
kan du forsøke følgende.
Påfør fukt på sensorene på nytt. Bruk vann, spytt eller
elektrodegel. Rens sensorene. Skitt og svettedråper på
sensorene kan forstyrre pulssignalene.
Syntetiske stoffer som gnis eller blafrer mot
pulsmåleren, kan skape statisk elektrisitet som
forstyrrer pulssignalene. Ha på deg en bomullsskjorte
eller fukt t-skjorten hvis det er passende for aktiviteten.
Plasser pulsmåleren på ryggen i stedet for på brystet.
Sterke elektromagnetiske felt og enkelte 2,4 GHz
trådløse sensorer kan forstyrre pulsmåleren. Kilder
som kan forårsake interferens, kan omfatte kraftlinjer
med svært høy spenning, elektriske motorer,
mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 GHz og
trådløse LAN-tilgangspunkter. Når du har beveget deg
vekk fra interferenskilden, skal pulsdataene bli normale
igjen.
Brukerveiledning for FR70
Tillegg
Programvare-lisensavtale
VED Å BRUKE FR70-ENHETEN
GODTAR DU Å VÆRE BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR OG
BETINGELSER I DEN FØLGENDE
PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til
å bruke programvaren som følger med
denne enheten (“Programvaren”), i en
binær kjørbar form gjennom normal
bruk av produktet. Eiendomsrett og
åndsverksrettigheter i og til Programvaren
forblir hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren
eies av Garmin og er beskyttet i
henhold til USAs opphavsrettslover og
internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen,
organiseringen og kodingen i Programvaren
er verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin, og at Programvaren
i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet tilhørende
Brukerveiledning for FR70
Garmin. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta
omvendt utvikling av eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar
form, eller lage avledede produkter basert
på Programvaren. Du samtykker i at du
ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med
USAs eksportlover.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at denne
Forerunner-enheten samsvarer med
hovedkravene og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du vil lese den fullstendige
samsvarserklæringen, kan du gå til
Garmins webområde for ditt Garminprodukt: www.garmin.com.
43
Stikkordregister
Stikkordregister
A
aktivitetsklasse 6, 7
alarm 16
Auto Lap 30, 31
auto pause 30, 31
autorull 30, 31
B
bakgrunnsbelysning 5
batteri
pulsmåler 36
batterier 34
bytte fotsensor 37
bytte FR70 35
bytte pulsmåler 36
strømsparing 15
D
data, sende til
datamaskin 10
datamaskinparing 28
44
dataopplasting 10, 27
drivere, USB 27
K
GSC 10 14
kalibrere
fotsensor 13
kalorier 32
knapper, klokke 4
lys 4
modus 5
start/stop/enter 4
up/down 4
H
L
F
feilsøking 41
fotsensor 11
kalibrere 13
G
hastighets- og
pedalfrekvenssensor 14
historikkmodus 25
lagrer 23
minne 23
slette 23
vise 23
I
idrettsutøver, permanent 6
ikoner 5
innstillinger for løp 30
intervalltreningsøkter 22
laste opp data 10, 27
lisensavtale 43
løpe, fotsensor 11
M
modi 5
O
oppsettsveiviser 6
overføre data 10, 27
P
pare sensorer
8
pedalfrekvenssensor 14
Brukerveiledning for FR70
Stikkordregister
produktregistrering 1
programvare
gratis nedlasting 9
programvarelisensavtale 43
pulsmåler 36
batteri 36
pulssoner 18
tidssoner 16
tilbehør 8, 34
dvalemodus 9
gjenopprett tilkobling 9
treningsmodus 17
treningsøkt 17, 21, 22, 24
treningsutstyr, koble til 23
R
U
S
V
racemodus 31, 32
runde 4, 30, 31
sensorer, pare 8
spare batteri 9, 15, 34
stille inn tiden 15
strømsparing 15
strømsparing for
overføring 28
sykkelinnstillinger 31
sykkelprofil 31
USB-drivere 27
USB ANT Stick™ 10
varsler
trening 17
vektskala 14
Virtual Partner
tempo 21
treningsøkt 21
T
tekniske spesifikasjoner 37
tid, stille inn 15
tidsdatafelter 33
tidsmodus 15
Brukerveiledning for FR70
45
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business
Park Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising