Garmin | FR70 | User guide | Garmin FR70 Podręcznik użytkownika

Garmin FR70 Podręcznik użytkownika
Forerunner® 70
instrukcja obsługi
Luty 2013
190-01373-40_0B
© 2012–2013 Garmin Ltd. lub podmioty zależne
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawem autorskim, instrukcja ta nie może być kopiowana w
całości lub w części bez pisemnej zgody firmy Garmin. Garmin rezerwuje sobie prawo do wprowadzania
zmian lub ulepszeń w swoich produktach i dokonywania zmian w zawartości tej instrukcji bez
konieczności powiadomienia o tych zmianach lub ulepszeniach jakichkolwiek osób lub organizacji.
Odwiedź www.garmin.com aby korzystać z najnowszych aktualizacji i dodatkowych informacji
dotyczących użytkowania tego produktu.
Garmin®, logo Garmin, Auto Lap® i Auto Pause® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub
przedsiębiorstw zależnych, zarejestrowanymi w USA i innych państwach. ANT™, ANT+™, Garmin
Connect™, USB ANT Stick™, i GSC™ 10 są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub przedsiębiorstw
zależnych. Znaki te nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody firmy Garmin.
Firstbeat i Analyzed by Firstbeat są zarejestrowanymi i niezarejstrowanymi znakami towarowymi firmy
Firstbeat Technologies Ltd.
Inne nazwy i znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich posiadaczy.
Wstęp
Wstęp
Dziękujemy za zakup zegarka
treningowego Garmin® FR70.
P rzeczytaj Ważne informacje
o bezpieczeństwie i produkcie
dostarczone w opakowaniu, aby
zapoznać się z ostrzeżeniami
i innymi ważnymi informacjami
OSTRZEŻENIE: Zanim
rozpoczniesz nowy lub zmienisz
Twój obecny program treningowy,
skonsultuj się z trenerem.
Przeczytaj Ważne informacje
o bezpieczeństwie i produkcie
dostarczone w opakowaniu, aby
zapoznać się z ostrzeżeniami i
innymi ważnymi informacjami.
Rejestracja produktu
Pomóż nam lepiej Cię obsłużyć,
rejestrując się online jeszcze dziś.
Odwiedź http://my.garmin.com.
Zachowaj oryginał lub kopię dowodu
zakupu w bezpiecznym miejscu.
Instrukcja obsługi FR70
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z pomocą techniczną
Garmin jeśli masz pytania dotyczące
obsługi Twojego FR70. W USA,
odwiedź www.garmin.com/support,
lub skontaktuj się telefonicznie z
Garmin USA: (913) 397‑8200 lub
(800) 800‑1020.
W UK, skontaktuj się z Garmin
(Europe) Ltd.: 0808 2380000.
W innych krajach europejskich,
odwiedź www.garmin.com/support i
kliknij Contact Support aby znaleźć
dane kontaktowe dla Twojego kraju,
lub skontaktuj się z Garmin (Europe)
Ltd.: +44 (0) 870.8501242.
Oprogramowanie
Zobacz www.garminconnect.com,
aby poznać aplikację online Garmin
Connect™. Skorzystaj z tego
oprogramowania do archiwizacji i
analizy danych Twoich treningów.
1
Wstęp
Wstęp.................................... 1
Rejestracja produktu.................. 1
Skontaktuj się z nami................. 1
Oprogramowanie . ..................... 1
Ustawienie alarmu.................... 16
Używanie alarmu...................... 16
Wybór dodatkowej strefy
czasowej................................ 16
Rozpoczynamy.................... 4
Tryb treningu...................... 17
Klawiatura................................... 4
Ikony........................................... 5
Podświetlenie FR70................... 5
Zmiana trybów............................ 5
Włączanie FR70......................... 6
Parowanie sensorów.................. 8
Idź pobiegać............................... 9
Darmowe oprogramowanie........ 9
Przesyłanie danych treningu
do Twojego komputera........... 10
Używanie czujnika tętna........... 10
Używanie krokomierza (opcja)..11
Używanie GSC™ 10 ................. 14
Używanie wagi......................... 14
Tryb zegara........................ 15
Ustawianie czasu..................... 15
Tryb oszczędny........................ 15
2
Trening ze stoperem................. 17
Alerty........................................ 17
Strefy tętna............................... 18
Wirtualny partner®.................................... 21
Trening z interwałami............... 22
Połączenia ze sprzętem
treningowym........................... 23
Historia............................... 25
Zapisywanie historii.................. 26
Przeglądanie historii................. 26
Zarządzanie pamięcią.............. 26
Usuwanie historii ..................... 26
Transfer danych................. 27
Przygotowania.......................... 27
Parowanie z komputerem......... 28
Ustawienia.......................... 29
Instrukcja obsługi FR70
Wstęp
Ustawienia biegu...................... 30
Ustawienia roweru.................... 31
Pola danych.............................. 32
Pola danych do wyboru............ 32
Dodatek.............................. 34
Akcesoria opcjonalne............... 34
Informacje na temat baterii....... 34
Dane techniczne....................... 37
Rozwiązywanie problemów...... 41
Licencja na oprogramowanie... 43
Deklaracja zgodności............... 43
Indeks................................. 44
Instrukcja obsługi FR70
3
Rozpoczynamy
Rozpoczynamy
Klawiatura
➊
➋
➎
➊ LIGHT/
➌
➍
• Naciśnij aby włączyć
podświetlenie.
• Przytrzymaj aby parować z wagą
ANT+™ (opcja).
➋ ▲/▼
• Naciśnij aby przewijać ekrany
danych w trakcie treningu.
4
• Naciśnij aby przewijać menu i
ustawienia.
• Przytrzymaj aby szybko
przewinąć dostępne ustawienia.
• Na ekranie Wirtualnego Partnera,
przytrzymaj aby regulować
jego tempo. (Musisz posiadać
krokomierz aby korzystać z
Wirtualnego Partnera (str. 21)).
➌ LAP/RESET
• Naciśnij by zacząć okrążenie.
• W trybie treningu przytrzymaj
aby zapisać dane treningu.
• W trybie historii przytrzymaj aby
usunąć dane treningu.
➍ START/STOP/ENTER
• W trybie treningu naciśnij aby
uruchomić lub zatrzymać stoper.
• W menu naciśnij aby potwierdzić
i przejść do następnego
ustawienia.
Instrukcja obsługi FR70
Rozpoczynamy
• W trybie zegarka przytrzymaj
aby ustawić czas.
➎ MODE
• Naciskaj aby zmieniać tryby.
• Naciśnij aby wyjść z menu lub
ekranu. Ustawienia zostaną
zapisane
• Przytrzymaj aby zmienić tryb
sportu.
Ikony
Naciśnij ▲ aby zobaczyć
inne ustawienia lub inną
część historii.
Naciśnij▼ aby zobaczyć
inne ustawienia lub inną
część historii
Sensor kadencji jest
aktywny
Krokomierz jest aktywny
Instrukcja obsługi FR70
Sensor tętna jest aktywny
Trwa transfer danych lub
zegarek jest połączony
ze sprzętem ANT+.
Stoper jest uruchomiony.
Alarm jest włączony.
Podświetlenie FR70
Naciśnij LIGHT/ aby włączyć
podświetlenie. Domyślny czas
działania podświetlenia to 5 sekund.
Naciśnij MODE > SETTINGS
> SYSTEM > BACKLIGHT
aby wybrać czas podświetlenia w
zakresie 1 do 20 sekund.
Zmiana trybów
Naciskaj MODE aby zmienić tryb.
(zobacz ilustrację na stronie 6.)
5
Rozpoczynamy
Włączanie FR70
Tryb zegara
Tryb treningu
Twój zegarek został dostarczony jako
wyłączony, aby zaoszczędzić baterię.
Więcej informacji o baterii znajdziesz
na stronie 34.
Naciśnij MODE aby włączyć
zegarek. Przy pierwszym włączeniu
zegarka dokonaj konfiguracji z
pomocą kreatora ustawień, podając
Twoją klasę aktywności i określając
czy jesteś sportowcem.
Korzystając z tabeli na stronie 7
określ Twoją klasę aktywności.
Sportowcem określamy osobę,
która trenowała intensywnie przez
wiele lat (z wyłączeniem okresów
poważnych kontuzji) i posiada tętno
spoczynkowe około 60 uderzeń na
minutę (bpm) lub niższe.
Tryb menu
6
Instrukcja obsługi FR70
Rozpoczynamy
Tabela klas aktywności
Opis
treningów
Częstotliwość
treningów
Czas poświęcany na
treningi w tygodniu
0
Brak ćwiczeń
-
-
1
Okazjonalne,
lekkie
ćwiczenia
Raz na dwa tygodnie
Mniej niż 15 minut
Raz w tygodniu
Około 30 minut
Regularne
ćwiczenia
lub trening
2 do 3 razy w tygodniu
Około 45 minut
2
3
4
5
6
7
8
9
Codzienny
trening
10
15 do 30 minut
45 minut do1 godziny
1 do 3 godzin
3 do 5 razy w tygodniu
3 do 7 godzin
Niemal codziennie
7 do 11 godzin
Codziennie
11 do 15 godzin
Ponad 15 godzin
Tabela klas aktywności według Firstbeat Technologies Ltd., bazuje na publikacji Jackson et al. Prediction
of functional aerobic capacity without exercise testing. Medicine and Science in Sports & Exercise
22:863:870, 1990.
Instrukcja obsługi FR70
7
Rozpoczynamy
Parowanie sensorów
Sensor tętna ANT+ dostarczony
wraz z Twoim zegarkiem jest już
zparowany. Naciskaj MODE dopóki
nie przejdziesz w tryb treningu.
Na ekranie FR70 pojawi się ikona
gdy sensor zostanie zparowany.
Jeśli zakupisz sensor osobno
(wykorzystujący technologię ANT+),
musisz wykonać jego parowanie z
Twoim FR70.
Po pierwszym wykonaniu parowania
Twój FR70 automatycznie będzie
rozponawał Twój sensor za każdym
razem gdy będzie on aktywny.
Proces ten następuje automatycznie
gdy włączasz FR70 i trwa kilka
sekund jeśli sensory te są aktywne i
pracują poprawnie. Po zparowaniu
Twój FR70 odbiera dane tylko z
Twoich sensorów, więc możesz
biegać w pobliżu innych pracujących
sensorów.
™
8
Parowanie dodatkowych
akcesoriów
1. Odsuń się od innych sensorów
(10 m) gdy FR70 próbuje się
zparować z Twoim sensorem po
raz pierwszy. Umieść sensor w
zasięgu (3 m) Twojego FR70.
2. Naciśnij MODE > SETTINGS >
SPORT.
3. Wybierz RUN, GENERAL, lub
BIKE > HEART RATE, FOOT
POD, lub BIKE SENSOR > ON.
WSKAZÓWKA: Przy parowaniu
krokomierza wybierz RUN.
4. Gdy FR70 szuka nowych
sensorów, ikony
,
,
mrugają. Ikony te świecą na stałe,
gdy parowanie zakończy się.
WSKAZÓWA: Sensor musi
wysłać dane aby zakończyć
proces parowania. Musisz więc
założyć sensor tętna, wykonać
kilka kroków z krokomierzem,
lub zakręcić pedałami roweru jeśli
parujesz GSC 10.
Instrukcja obsługi FR70
Rozpoczynamy
Po pewnym czasie bezczynności,
akcesoria przechodzą w tryb
uśpienia, aby ograniczyć zużycie
baterii. Jeśli ikony akcesoriów nie są
wyświetlane, gdy chcesz wznowić
Twój trening, musisz ponowić ich
połączenie z FR70.
Aby ponowić połączenie
Upewnij się że sensor jest aktywny.
Zatrzymaj i wznów sesję treningową.
LUB
Naciśnij MODE i wyjdź z trybu
treningowego a następnie naciskając
ten sam przycisk wróć do tego trybu.
Instrukcje dotyczące korzystania z
czujnika tętna znajdziesz na stronie
10. Instrukcje dotyczące krokomierza
znajdziesz na stronie 11.
Informacje na temat możliwości
zakupu dodatkowych akcesoriów
znajdziesz na
http://buy.garmin.com.
Instrukcja obsługi FR70
Idź pobiegać
1. Naciśnij MODE aby przejść do
ekranu treningu.
2. Naciśnij START aby uruchomić
stoper.
3. Po
zakończeniu
biegu naciśnij
STOP.
4. Przytrzymaj
RESET aby
zapisać dane
Twojego
treningu i wyzerować stoper.
Darmowe
oprogramowanie
1. Odwiedź serwis internetowy
www.garminconnect.com/start.
2. Postępuj według wskazówek
wyświetlanych na ekranie.
9
Rozpoczynamy
Przesyłanie danych
treningu do Twojego
komputera
1. Podłącz adapter USB ANT Stick™
do wolnego portu USB w Twoim
komputerze.
Sterowniki pamięci USB ANT Stick
automatycznie zainstalują aplikację
ANT Agent. Jeśli automatyczna
instalacja aplikacji ANT Agent nie
zostanie przeprowadzona, aplikację
można pobrać. Odwiedź stronę
www.garminconnect.com/start.
2. Umieść FR70 w zasięgu
(5 m) Twojego komputera.
WSKAZÓWKA: Jeśli
aktywowany jest transfer w trybie
oszczędzania energii, Twój FR70
musi pracować w trybie zegara aby
możliwy był transfer danych do
komputera. Zajrzyj na stronę 28.
3. Postępuj według wskazówek
wyświetlanych na ekranie.
10
Używanie czujnika tętna
 OSTRZEŻENIE
Czujnik tętna może powodować
otarcia jeśli korzystasz z niego
przez dłuższy czas. Aby złagodzić
tą niedogodność, nanieś nieco
lubrykantu lub żelu na środku
sztywnej części paska, w miejscu
jego kontaktu ze skórą.
Nie używaj żeli lub lubrykantów
zawierających filtry UV. Nie nanoś
żelu lub lubrykantu na elektrody
WSKAZÓWKA: Z urządzeniem
może być dostarczony czujnik
tętna ze sztywnym lub miękkim
pasem.
Czujnik tętna znajduje się w uśpieniu
i jest gotowy do wysyłania danych.
Załóż sensor bezpośrednio na skórę,
tuż poniżej mostka. Powinien on być
wystarczająco naciągnięty, aby nie
przesuwać się w trakcie biegu
Instrukcja obsługi FR70
Rozpoczynamy
1. Połącz jeden koniec pasa z
modułem czujnika tętna.
2. Zwilż obie elektrody czujnika
tętna, aby zapewnić prawidłowe
połączenie pomiędzy Twoją klatką
piersiową i czujnikiem.
Elektrody
Elektrody
3. Przeciągnij pas wokół klatki i
połącz go z drugiej strony.
WSKAZÓWKA: Logo Garmin
powinno być skierowane prawą
stroną ku górze.
4. Umieść FR70 w zasięgu (3 m)
czujnika. Naciskaj MODE aż
pojawi się ekran treningu.
Instrukcja obsługi FR70
WSKAZÓWKA: Jeśli
wskazywane tętno jest błędne lub nie
pojawia się, zaciśnij pas lub wykonaj
rozgrzewkę przez 5-10 min.
Używanie krokomierza
(opcja)
Krokomierz znajduje się w trybie
uśpienia i jest gotowy do wysyłania
danych gdy tylko go zainstalujesz i
zaczniesz się poruszać.
WSKAZÓWA: Przed
wykonaniem parowania przejdź
4-5 kroków z krokomierzem aby
rozpoczął on transfer danych
prędkości do Twojego zegarka.
Instalacja krokomierza na
sznurówkach
1. Naciśnij dźwigienkę na klipsie
sznurówek. Unieś i odłącz
krokomierz od klipsa.
2. Poluzuj sznurówki.
11
Rozpoczynamy
3. Przełóż klips pod dwoma
nieruchomymi sekcjami
sznurówek pozostawiając
wystarczającą ilość miejsca ponad
klipsem aby zawiązć sznurówki.
Klips
4. Zawiąż sznurówki aby
zabezpieczyć krokomierz przed
przesuwaniem w trakcie biegu.
5. Zatrzaśnij krokomierz w klipsie.
Strzałka na krokomierzu musi być
skierowana w stronę czubka buta.
Zdejmowanie krokomierza
Naciśnij dźwigienkę na klipsie aby
wyjąć krokomierz
12
Instalacja krokomierza pod
wkładką
WSKAZÓWKA: Twoje buty
mogą posiadać pod wkładką
kieszeń przeznaczoną na
krokomierz Konieczne może być
wyjęcie wkładki z pianki zanim
zainstalujesz tam krokomierz.
1. Naciśnij dźwigienkę klipsa. Unieś i
odłącz krokomierz od klipsa.
2. Unieś wkładkę buta.
3. Umieść krokomierz w kieszeni tak,
aby logo ANT+™ skierowane było
ku górze, a nacięcie skierowane
było w stronę czubka buta.
Trening z krokomierzem
1. Umieść FR70 w zasięgu (3 m)
krokomierza.
2. Naciśnij MODE aby przejść
do trybu treningu. Na ekranie
widoczna będzie ikona
krokomierza
.
Instrukcja obsługi FR70
Rozpoczynamy
3. Jeśli ikona
lub dane z
krokomierza nie pojawiają się
musisz zparować krokomierz i
Twój FR70.
Zajrzyj na stronę 8.
Kalibracja krokomierza
Kalibracja krokomierza jest
opcjonalna i może podnieść jego
dokładność. Kalibracji możesz
dokonać automatycznie lub ręcznie.
Kalibracja automatyczna na
znanym dystansie
Minmalny dystnans kalibracji to
400 m. Dla lepszych rezultatów
kalibruj krokomierz na możliwie
długim dystansie utrzymując Twoje
typowe tempo. Tor (jedno okrążenie
= 400 m) jest lepszy do tego celu niż
bieżnia mechaniczna.
1. Naciśnij MODE > SETTINGS >
SPORT > RUN > FOOT POD >
CALIBRATE > AUTO.
2. Naciśnij START aby rozpocząć.
Instrukcja obsługi FR70
3. Przebiegnij lub przejdź znany
dystans.
4. Naciśnij STOP.
5. Użyj ▲/▼ aby wprowadzić
właściwy dystans kalibracji.
6. Naciśnij ENTER aby zachować
skalibrowany dystans.
Kalibracja ręczna
Jeśli dystans jest lekko zaniżony lub
zawyżony w każdym biegu, możesz
ręcznie zmienić wskaźnik kalibracji.
1. Naciśnij MODE > SETTINGS >
SPORT > RUN > FOOT POD >
CALIBRATE > MANUAL.
2. Użyj ▲/▼ aby regulować
wskaźnik kalibracji
3. Naciśnij ENTER aby zapisać
wskaźnik kalibracji.
Wyłączanie krokomierza
Po 30 minutach bezczynności
krokomierz automatycznie się
wyłącza, aby ograniczyć zużycie
baterii.
13
Rozpoczynamy
Używanie GSC™ 10
Zegarek jest kompatybilny z GSC
10 - sensorem prędkości i kadencji
dla rowerów. GSC 10 należy do
akcesoriów opcjonalnych dostępnych
na http://buy.garmin.com.
WSKAZÓWKA: Jeśli wystąpi
błąd, zejdź z wagi. Wejdź na wagę
gdy zostaniesz o to poproszony.
Używanie wagi
Jeśli posiadasz wagę ANT+, FR70
może odczytywać dane z takiej wagi.
1. Naciśnij i przytrzymaj LIGHT/
dopóki FR70 nie rozpocznie
wyszukiwania wagi
2. Stań na wadze gdy zostaniesz o
to poproszony.
WSKAZÓWKA: Jeśli korzystasz
z analizatora składu ciała, zdejmij
buty i skarpetki aby zapewnić
możliwość wykoania analizy
składu ciała i zapisu tych danych.
3. Zejdź z wagi gdy zostaniesz o to
poproszony.
14
Instrukcja obsługi FR70
Tryb zegara
Tryb zegara
Tryb zegara jest domyślnym trybem
wyświetlanym na ekranie FR70.
Wskazywany jest dzień, aktualny
czas i data.
Ustawianie czasu
1. W trybie zegara naciśnij i
przytrzymaj ENTER.
2. Wybierz tryb 12 lub 24-godzinny.
3. Naciśnij▲/▼ aby ustawić godzinę.
Instrukcja obsługi FR70
4. Naciśnij ENTER aby przejść do
ustawienia minut.
5. Naciśnij ▲/▼ aby ustawić minuty.
6. Kontynuuj ten proces aby ustawić
sekundy, dzień, miesiąc i rok.
7. Kiedy skończysz, naciśnij MODE
aby powrócić do trybu zegara.
Tryb oszczędny
Po pewnym okresie bezczynności
FR70 automatycznie przechodzi
w tryb oszczędny, aby ograniczyć
zużycie energii. W trybie tym
wyświetlane są tylko data i czas.
Naciśnij dowolny przycisk aby wyjść
z trybu oszczędzania energii.
15
Tryb zegara
Ustawienie alarmu
1. W trybie zegara naciśnij ▲ lub ▼.
Pojawi się ekran alarmu.
2. Naciśnij i przytrzymaj ENTER.
3. Wybierz ONCE (jednokrotnie),
DAILY (codziennie), lub OFF
(wyłączone).
4. Naciskaj ▲/▼ by wybrać godzinę.
Używanie alarmu
Gdy zabrzmi alarm naciśnij MODE
aby go wyłączyć lub naciśnij
ENTER aby uruchomić 9 minutową
drzemkę.
Wybór dodatkowej strefy
czasowej
Możesz ustawić zegar FR70 do pracy
w dwóch strefach czasowych.
5. Naciśnij ENTER aby przejść do
ustawienia minut.
6. Naciskaj ▲/▼ by wybrać minuty.
7. Kiedy skończysz naciśnij MODE
aby zapisać ustawienia i powrócić
do ekranu alarmu.Widoczna
będzie ikona
.
16
1. Naciśnij MODE > SETTINGS >
WATCH > TIME 2.
2. Postępuj według instrukcji
podanych na stronie 15 aby
ustawić czas.
3. Naciśnij MODE aby zapisać i
powrócić do menu zegara. Na
ekranie zegara pojawi się ikona
.
Instrukcja obsługi FR70
Tryb treningu
Tryb treningu
W trybie treningu wyświetlane
są dane i ustawienia akutalnego
treningu. Naciskaj MODE aż
zostanie wyświetlony ekran treningu.
3. Aby zapisać dane treningu i
wyzerować stoper, przytrzymaj
RESET przez 3 sekundy.
Alerty
Aby ustawić alerty dźwiękowe dla
Twojego treningu, naciśnij MODE >
TRAINING > ALERTS.
WSKAZÓWKA: Alerty
nie są aktywne w trenigach
interwałowych.
Trening ze stoperem
1. Naciśnij START by zacząć sesję.
• Naciśnij LAP aby zaznaczyć
dystans w trakcie treningu.
• Naciskaj▲/▼ aby zmieniać
wyświetlane ekrany danych.
2. Kiedy skończysz naciśnij STOP.
WSKAZÓWKA: Aby wstrzymać
aktywną sesję naciśnij STOP.
Naciśnij START gdy będziesz
gotowy kontynuować sesję.
Instrukcja obsługi FR70
TIME—alarm zostanie uruchomiony
po upływie wybranego czasu.
DISTANCE (wymagany jest
krokomierz)—alarm zostanie
uruchomiony po przebyciu
wybranego dystansu.
CALORIE—alarm zostanie
uruchomiony po spaleniu wybranej
liczby kalorii. Ilość spalonych
kalorii opiera się o prędkość
(przy istniejącym połączeniu z
krokomierzem lub GSC 10) lub o
tętno kiedy nie jest dostępny żaden
sensor prędkości.
17
Tryb treningu
HEART RATE (wymagany
sensor tętna)—ustal dolną i
górną wartość graniczną. Alarm
zostanie uruchomiony gdy
tętno będzie wyższe lub niższe
od wprowadzonego zakresu,
lub gdy powrócisz do tętna z
wprowadzonego zakresu. Tętno
mierzone jest w uderzeniach na
minutę (bpm).
SPEED (wymagany jest krokomierz
lub GSC 10)—ustal dolną i górną
wartość graniczną. Alarm zostanie
uruchomiony gdy prędkość
będzie wyższa lub niższa od
wprowadzonego zakresu, lub gdy
prędkość powróci do określonego
zakresu.
PACE (wymagany jest krokomierz
lub GSC 10)—ustal dolną i górną
wartość graniczną. Alarm zostanie
uruchomiony jeśli tempo będzie
powyżej lub poniżej wprowadzonego
zakresu, lub kiedy tempo powróci do
wartości z wprowadzonego zakresu.
CADENCE (wymagany jest
18
krokomierz lub GSC 10)—ustal
dolną i górną wartość graniczną.
Alarm zostanie uruchomiony jeśli
kadencja znajdzie się ponad lub
poniżej wprowadzonego zakresu, lub
jeśli kadencja powróci do wartości z
wprowadzonego zakresu.
Kadencja to wskaźnik pedałowania
lub obrotów, mierzona w ilości
obrotów ramienia pedału na minutę
(rpm), lub w ilości kroków na minutę
(spm) jeśli biegniesz.
Strefy tętna
1. Naciśnij MODE > SETTINGS >
SPORT
2. Wybierz RUN, BIKE lub
GENERAL > HEART RATE > HR
ZONES.
3. Aby zmienić strefę tętna
naciśnij▲/▼ by wybrać żądaną
strefę tętna. Naciśnij ENTER aby
edytować wartości graniczne
strefy.
Instrukcja obsługi FR70
Tryb treningu
4. Naciśnij ▲/▼ aby zmienić
wartości graniczne. Naciśnij
ENTER aby przechodzić
pomiędzy polami.
Wielu sportowców korzysta ze stref
tętna aby mierzyć i zwiększać ich
wydajność sercowo-naczyniową,
a przez to podwyższać ogólny
poziom wytrenowania. Strefa tętna
to określony zakres uderzeń serca na
minutę.
Pięć powszechnie stosowanych stref
tętna jest ponumerowane od 1 do 5,
zgodnie ze wzrostem intensywności.
Generalnie strefy tętna obliczane są
jako procentowa część Twojego tętna
maksymalnego.
Jaki wpływ mają strefy tętna
na cele treningu?
Znajomość Twoich stref tętna może
pomóc zmierzyć i zwiększyć Twój
poziom wytrenowania poprzez
zrozumienie i stosowanie poniższych
zasad:
Instrukcja obsługi FR70
• Twoje tętno jest dobrym
wskaźnikiem intensywności
ćwiczeń.
• Trening w określonych strefach
tętna może pomóc w zwiększeniu
wydajności sercowo-naczyniowej
i ogólnej siły.
• Znajomość Twoich stref tętna
może zapobiec przetrenowaniu i
zmniejszyć ryzyko kontuzji.
Możesz ustalić dolny i górny limit
tętna dla każdej ze stref. Jeśli znasz
Twoje tętno maksymalne, możesz
skorzystać z tabeli na stronie 20 aby
określić najlepszą strefę tętna Twoich
celów treningowych.
Jeśli nie znasz Twojego
maksymalnego tętna, skorzystaj z
kalkulatorów dostępnych w sieci
Internet.
19
Tryb treningu
Strefa % tętna
maksymalnego
Postrzeganie wysiłku
Korzyści
1
50–60%
Relaks, lekkie tempo;
rytmiczny oddech
Trening tlenowy w stopniu
początkującym; redukcja
obciążenia
2
60–70%
Komfortowe tempo;
nieco głębszy oddech,
możliwa rozmowa
Podstawowy trening
sercowo-naczyniowy; dobre
tempo regeneracji
3
70–80%
Umiarkowane tempo;
utrudniona rozmowa
Wyższy stopień wysiłku
tlenowego; optymalny
trening sercowonaczyniowy
4
80–90%
Szybkie tempo, trochę
niekomfortowe;
gwałtowny oddech
Zwiększona wydolność i
próg beztlenowy;
wyższa prędkość
5
90–100%
Tempo sprinterskie,
nie do utrzymania przez
dłuższy czas; ciężki
oddech
Wydolność beztlenowa i
mięśniowa;
zwiększenie siły
20
Instrukcja obsługi FR70
Tryb treningu
Wirtualny partner
®
Twój Wirtualny Partner jest
unikalnym narzędziem, które
pomoże Ci w spełnieniu celu tempa
(lub prędkości) Twojego treningu.
Jeśli dokonasz zmian ustawień
tempa Wirtualnego Partnera zanim
uruchomisz stoper, zmiany te
zostaną zapisane. Zmiany tempa
Wirtualnego Partnera dokonane po
uruchomieniu stopera odnoszą się
wyłącznie do obecnej sesji i nie są
zapisywane przy zerowaniu stopera.
Jeśli dokonasz tych zmian w trakcie
treningu, Wirtualny Partner korzysta
z nowego tempa od miejsca w
którym te zmiany wprowadzono.
Ustalanie tempa dla
Wirtualnego Partnera
1. Naciśnij MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Wybierz RUN, GENERAL, lub
BIKE > VIRTUAL PARTNER >
ON.
Instrukcja obsługi FR70
3. Użyj▲/▼ aby ustawić tempo dla
Wirtualnego Partnera.
4. Naciśnij MODE aby zapisać
zmiany i powrócić menu sportu.
Uruchamianie treningu z
Wirtualnym Partnerem
1. Naciśnij MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Naciśnij RUN, GENERAL, lub
BIKE > VIRTUAL PARTNER >
ON.
3. Naciśnij MODE kilka razy aby
powrócić do trybu treningu.
4. Naciśnij START.
21
Tryb treningu
Trening z interwałami
W Twoim FR70 możesz korzystać
z treningów z interwałami.
Poszczególne odcinki mogą posiadać
cele treningowe dotyczące czasu
lub dystansu, a także ustalić można
interwały odpoczynku.
WSKAZÓWKA: Pola ekranu są
wyświetlane z czarnym tłem kiedy
Twoje tempo jest niższe od tempa
Wirtualnego Partnera.
5. Naciśnij▲ lub ▼ aby przejść do
ekranu Wirtualnego Partnera.
Wyłączanie Wirtualnego
Partnera
1. Naciśnij MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Naciśnij RUN, GENERAL, lub
BIKE > VIRTUAL PARTNER >
OFF.
22
Tworzenie treningu z
interwałami
1. Naciśnij MODE > TRAINING >
INTERVALS > SETUP.
2. Naciśnij ENTER aby wybrać TIME
lub DISTANCE.
3. Użyj ▲/▼ aby wprowadzić czas
interwału. Naciśnij ENTER aby
przejść do kolejnego pola.
4. Użyj▲/▼ aby ustawić
podświetloną wartość.
5. Naciśnij ENTER aby wybrać
odpoczynek.
6. Użyj ▲/▼ aby wprowadzić czas
interwału. Naciśnij ENTER aby
przejść do kolejnego pola.
7. Użyj▲/▼ aby ustawić
podświetloną wartość.
Instrukcja obsługi FR70
Tryb treningu
8. Użyj ▲/▼ aby wybrać ilość
powtórzeń (REPS).
9. Wybierz opcjonlane WARM UP
> YES (rozgrzewka) i COOL
DOWN > YES (ochłonięcie).
10. Wybierz DO WORKOUT.
11. Naciśnij START.
Jeśli wybrałeś rozgrzewkę i/lub
ochłonięcie, naciśnij LAP na
koniec rozgrzewki aby rozpocząć
trening w pierwszym interwale. Na
koniec ostatniego interwału FR70
automatycznie rozpocznie etap
ochłonięcia. Kiedy go zakończysz
naciśnij LAP aby zakończyć ten
etap. Naciśnij STOP aby zakończyć
trening.
Kiedy zbliższasz się do końca
kolejnych interwałów pojawia się
alarm odliczający czas do
rozpoczęcia kolejnego etapu. Aby
wcześniej zakończyć etap naciśnij
przycisk LAP.
Instrukcja obsługi FR70
Połączenia ze sprzętem
treningowym
Technologia ANT+ pozwala na
połączenie Twojego FR70 ze
sprzętem treningowym, dzięki
czemu możesz przesyłać dane
treningów oraz profil użytkownika
do tego sprzętu, a także odbierać z
tego sprzętu i zapisywać w pamięci
urządzenia statystyki treningów
Szukaj sprzętu
treningowego
z logo ANT+
“Link Here”, aby
korzytać z tego
połączenia.
Więcej informacji znajdziesz na:
www.garmin.com/antplus.
23
Tryb treningu
Połączenia z kompatybilnym
sprzętem
1. Naciśnij MODE > TRAINING.
2. Włącz kompatybilny sprzęt.
3. Dotknij na dwie sekundy Twój
FR70 do logo ANT+ “Link Here”
na sprzęcie treningowym.
Zegarek wyemituje dźwięk i
wyświetli komunikat informujący
o dokonaniu połączenia ze
sprzętem treningowym.
4. Naciśnij START na urządzeniu
treningowym aby rozpocząć.
WSKAZÓWKA: Sprzęt
treningowy i Twój FR70 pozostają
połączone do czasu zakończenia
sesji treningowej, lub dopóki
nie wyjdziesz poza zasięg tego
sprzętu
5. Naciśnij STOP na urządzeniu
treningowym aby zatrzymać
stoper i sesję treningową.
24
Instrukcja obsługi FR70
Historia
Historia
GENERAL
RUN
BIKE
HISTORY
TOTALS
ACTIVITIES
DELETE
TRANSFER ALL
Naciśnij
▲ lub ▼ by
przejrzeć
treningi.
ALL ACTIVITIES
OLD ACTIVITIES
ALL TOTALS
Wybierz YES lub NO
Menu historii
Instrukcja obsługi FR70
25
Historia
Zapisywanie historii
Twój FR70 zapisuje dane opierając
się o tym aktywności, użyte akcesoria
oraz ustawienia treningów. Twoja
sesja treningowa jest automatycznie
zapisywana w historii kiedy zerujesz
stoper.
Przeglądanie historii
1. Naciśnij MODE > HISTORY.
2. Wybierz ACTIVITIES aby
przeglądać poszczególne treningi
lub TOTALS aby przejrzeć
sumaryczne zestawienie danych
treningów zapisanych w FR70.
3. Naciśnij ENTER aby przejrzeć
informacje o dacie i czasie.
Naciśnij▲/▼ aby przechodzić
przez poszczególne treningi.
Zarządzanie pamięcią
Twój FR70 może zapamiętać do 100
okrążeń i do 20 godzin treningów.
26
Gdy w pamięci pozostanie miejsce na
około godzinę treningów, na ekranie
treningu FR70 wyświetlony zostanie
komunikat LOW MEMORY.
Gdy pamięć zostanie zapełniona,
na ekranie pojawi się komunikat
FULL MEMORY a Twój FR70
przestanie zapisywać dane. Zegarek
automatycznie zapisze trwającą sesję
kiedy pamięć urządzenia jest pełna.
Informacje na temat transferu danych
do Twojego komputera znajdziesz na
stronach 27–28.
Usuwanie historii
WSKAZÓWKA: Na str. 27–28
znajdziesz informacje o
przesyłaniu danych do komputera.
1. Naciśnij MODE > HISTORY >
DELETE.
2. Wybierz ALL ACTIVITIES, OLD
ACTIVITIES (treningi starsze niż
30 dni), lub ALL TOTALS.
3. Wybierz YES.
Instrukcja obsługi FR70
Transfer danych
Transfer danych
Twój FR70 zapamiętuje do100
okrążeń i do 20 godzin danych
treningów. Okresowo przesyłaj dane
do Twojego komputera korzystając z
technologii ANT+ .
Przygotowania
1. Włącz komputer. Wymagane
jest posiadanie połączenia z
Internetem aby pobrać niezbędne
oprogramowanie i korzystać z
Garmin Connect.
2. Pobierz oprogramowanie (zajrzyj
na stronę 9) aby zainstalowane
zostały niezbędne sterowniki USB
zanim podłączysz adapter USB
ANT Stick do Twojego computer.
3. Podłącz adapter USB ANT Stick
do wolnego portu USB w Twoim
komputerze.
4. Umieść FR70 w zasięgu (5 m)
Twojego komputera.
Instrukcja obsługi FR70
5. Upewnij się, że w FR70 nie
jest uruchomiony stoper lub nie
jest aktywna sesja treningowa,
a urządzenie pracuje w trybie
zegarka.
FR70 automatycznie przesyła
dane do adaptera USB ANT
Stick, więc możesz użyć serwisu
internetowego Garmin Connect do
archiwizacji i analizy Twoich danych
treningowych.
WSKAZÓWKA: Jeśli występują
problemy z przesyłaniem
danych być może potrzebne
jest wykonanie parowania z
komputerem.
27
Transfer danych
Parowanie z
komputerem
Parowanie Twojego FR70 z
nowym komputerem
1. Upewnij się, że komputer jest
gotowy na przyjęcie transferu
danych. Zobacz procedurę
przygotowania na stronie 27.
2. Naciśnij MODE > SETTINGS
> SYSTEM > COMPUTER >
PAIRING.
3. Wybierz ON. Twój komputer
rozpozna FR70 i zażąda
potwierdzenia parowania.
4. Naciśnij YES.
Korzystanie z transferu w
trybie oszczędzania energii
Funkcja transferu danych w trybie
oszczędzania energii wyłącza
połączenie z komputerem, chyba że
zegarek pracuje w trybie zegarka,
menu, lub treningu.
1. Naciśnij MODE > SETTINGS
> SYSTEM > COMPUTER >
POWER SAVE TRANSFER.
2. Wybierz ON lub OFF.
Wyłączanie parowania z
komputerem
1. Naciśnij MODE > SETTINGS
> SYSTEM > COMPUTER >
PAIRING.
2. Wybierz OFF.
28
Instrukcja obsługi FR70
Ustawienia
Ustawienia
SETTINGS
HISTORY
TRAINING
WATCH
SPORT
USER
SYSTEM
TIME 1
TIME 2
ALARM
RUN
GENERAL
BIKE
VIEW NAME
GENDER
AGE
WEIGHT
HEIGHT
ATHLETE
ACTIVITY CLASS
AUTO LAP
AUTO PAUSE
AUTO SCROLL
VIRTUAL PARTNER
TRAINING PAGES
HEART RATE
FOOT POD
PACE-SPEED
RACE MODE
LANGUAGE
COMPUTER
FITNESS EQUIPMENT
SCALE
KEY TONES
MESSAGE TONES
UNITS
BACKLIGHT
ABOUT
Ustawienia biegu
Instrukcja obsługi FR70
29
Ustawienia
Naciśnij MODE > SETTINGS >
SPORT aby przejść do poniższych
menu ustawień:
• RUN
• GENERAL
• BIKE
Ustawienia biegu
Naciśnij MODE > SETTINGS >
SPORT > RUN.
AUTO LAP®—włącza lub wyłącza
funkcję Auto Lap. Jeśli funkcja jest
włączona, okrążenia są zapisywane
wg podanego dystansu; niezależnie
możesz korzystać z przycisku lap
aby ręcznie zapisać okrążenie.
Licznik Auto Lap jest zerowany przy
ręcznym zapisaniu okrążenia.
AUTO PAUSE®—włącza
lub wyłącza Auto Pause. Jeśli
funkcja jest włączona, stoper jest
automatycznie wstrzymywany,
gdy tempo spadnie poniżej
wprowadzonego tempa.
30
AUTO SCROLL—umożliwia
automatyczne przewijanie
poszczególnych ekranów danych
treningowych gdy uruchomiony
jest stoper. Wybierz prędkość
zmiany ekranów danych: SLOW,
MEDIUM, lub FAST.
VIRTUAL PARTNER—włącza
lub wyłącza Wirtualnego Partnera.
Możesz również określić tempo
Wirtualnego Partnera (str 21).
TRAINING PAGES—wybierz pola
danych dla ekranów treningowych
wyświetlanych w trakcie biegu.
Zajrzyj na stronę 32.
HEART RATE—umożliwia
włączenie czujnika tętna oraz
ustalenie stref tętna (zobacz str. 18).
FOOT POD—wybierz ON,
OFF, lub CALIBRATE. Więcej
informacji o kalibracji krokomierza
znajdziesz na stronie 13.
PACE-SPEED—wybierz SPEED
lub PACE.
Instrukcja obsługi FR70
Ustawienia
WSKAZÓWKA: Użyj ▲/▼
aby przełączyć lub zmienić
ustawienia. Naciśnij MODE w
dowolnej chwili aby powrócić do
poprzedniego ekranu lub menu.
RACE MODE—nie pozwala na
powrót do trybu zegarka. Tryb
wyścigu musi być włączony. Tryb
ten jest wyłączany gdy uruchomisz
stoper.
Ustawienia roweru
Naciśnij MODE > SETTINGS >
SPORT > BIKE.
AUTO LAP®—włącza lub wyłącza
funkcję Auto Lap. Jeśli funkcja jest
włączona, okrążenia są zapisywane
wg wprowadzonego dystansu;
niezależnie możesz korzystać z
przycisku lap aby ręcznie zapisać
okrążenie. Licznik Auto Lap jest
zerowany przy ręcznym zapisaniu
okrążenia.
AUTO PAUSE®—włącza
lub wyłącza Auto Pause. Jeśli
Instrukcja obsługi FR70
funkcja jest włączona, stoper jest
automatycznie wstrzymywany,
gdy tempo spadnie poniżej
wprowadzonego tempa.
AUTO SCROLL—umożliwia
automatyczne przewijanie
poszczególnych ekranów danych
treningowych gdy uruchomiony
jest stoper. Wybierz prędkość
zmiany ekranów danych: SLOW,
MEDIUM, lub FAST.
VIRTUAL PARTNER—włącza
lub wyłącza Wirtualnego Partnera.
Możesz również określić tempo
Wirtualnego Partnera (str 21).
TRAINING PAGES—wybierz pola
danych dla ekranów treningowych
wyświetlanych w trakcie biegu.
Zajrzyj na stronę 32.
HEART RATE—umożliwia
włączenie czujnika tętna oraz
ustalenie stref tętna (zobacz str. 18).
BIKE PROFILE—określ rozmiar
kół roweru i skonfiguruj sensory.
31
Ustawienia
PACE-SPEED—wybierz SPEED
lub PACE.
RACE MODE—nie pozwala na
powrót do trybu zegarka. Tryb
wyścigu musi być włączony. Tryb
ten jest wyłączany gdy uruchomisz
stoper.
Pola danych
Możesz użyć do pięciu ekranów
danych dla każdego z trybów: biegu,
ogólnego, lub roweru. Na każdym
z ekranów możesz ustalić do trzech
pól danych.
1. Naciśnij MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Wybierz RUN, GENERAL, lub
BIKE > TRAINING PAGES.
3. Wybierz PAGE 1.
4. Naciśnij▲/▼ aby wybrać ilość pól
5. Przytrzymaj ENTER aby zmienić
FIELD 1. Naciśnij▲/▼ aby
zmienić zawartość pola.
6. Powtórz dla pozostałych pól i
ekranów danych.
32
Pola danych do wyboru
** Wymaga akcesoriów.
Pole
danych
Opis
CADENCE
**
Ilość obrotów korby
pedału na minutę.
A CADENCE Średnia kadencja
**
w trakcie trwania
aktualnego
treningu
L CADENCE
**
Średnia kadencja
dla aktualnego
okrążenia.
CALORIES
Ilość spalonych
kalorii
CALORIES
- FAT
Ilość spalonych
kalorii
tłuszczowych.
DISTANCE
**
Dystans przebyty w
obecnym treningu
L DIST **
Dystans obecnego
okrążenia
Instrukcja obsługi FR70
Ustawienia
Pole
danych
Opis
Pole
danych
Opis
HEART
RATE **
Tętno w bpm.
A SPEED **
Średnia prędkość
dla treningu
A HR **
Średnie tętno w
trakcie treningu.
L SPEED **
Średnia prędkość
na okrążeniu
L HR **
Średnie tętno na
okrążeniu.
L STEPS **
Ilość kroków na
okrążeniu.
HR ZONE **
Aktualna strefa
tętna (1–5).
Domyślne strefy
tętna opierają
się na .profilu
użytkownika
TIME
ELAPSED
Całkowity czas
treningu
TIME
Stoper
A LAP TIME
Średni czas do
najszybszego
zakończenia
okrążenia
LAP TIME
Czas okrążenia
TIME OF
DAY
Aktualny czas.
LAPS
Ilość ukończonych
okrążeń
PACE **
Aktualne tempo.
A PACE **
Średnie tempo dla
treningu
L PACE **
Średnie tempo na
okrążeniu
SPEED **
Aktualna prędkość.
Instrukcja obsługi FR70
33
Dodatek
Dodatek
Akcesoria opcjonalne
Bateria w FR70
Bateria w FR70 wystarczy na 1
rok typowego użytkowania. Kiedy
bateria jest bliska wyczerpania, na
ekranie FR70 pojawi się ostrzeżenie
BATTERY LOW.
Informacje na temat
baterii
Jak wydłużyć czas pracy na
baterii?
Częste używanie podświetlenia
ekranu powoduje zwiększenie
zużycia baterii. Ustaw czas
wyłączenia podświetlenia na 5
sekund aby wydłużyć czas pracy do
rozładowania baterii.
Więcej informacji o akcesoriach
opcjonalnych znajdziesz na
http://buy.garmin.com. Możesz także
skontaktować się lokalnym dealerem
Garmin aby zakupić akcesoria.
OSTRZEŻENIE: FR70,
sensor tętna, krokomierz
oraz GSC 10 posiadają
wymienialną przez użytkownika
baterię CR2032. Przeczytaj
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu
dostarczone w opakowaniu
produktu, aby zapoznać się z
ważnymi informacjami na temat
bezpieczeństwa.
34
WSKAZÓWKA: Jeśli bateria
jest słaba, podświetlenie ekranu
jest automatycznie wyłączane.
Korzystanie z transferu danych w
trybie oszczędzania baterii wyłącza
połączenie z komputerem, dopóki
zegarek nie pracuje w trybie zegara.
Zajrzyj na stronę 28.
Instrukcja obsługi FR70
Dodatek
Wymiana baterii FR70
Wszystkie Twoje ustawienia, z
wyjątkiem czasu, będą zachowane.
UWAGA: Zanim wymienisz
baterię, zapisz wszystkie dane w
Twoim komputerze lub w historii
(zajrzyj na stronę 26).
WSKAZÓWKA: Garmin zaleca
wymianę baterii w warunkach
niskiej wilgotności aby uniknąć
kondensacji wilogić wewnątrz
zegarka.
1. Użyj małego wkrętaka Phillips aby
odkręcić wkręty w osłonie FR70.
2. Ostrożnie podnieś osłonę i wyjmij
baterię.
WSKAZÓWKA: Uważaj aby nie
przesuwać uszczelki w pojemniku
baterii.
WSKAZÓWKA: Uważaj aby
nie zanieczyścić uszczelki.
Zanieczyszczenia mogą obniżyć
trwałość Twojego zegarka.
3. Wymień baterię, wkładając ją
dodatnim biegunem ku górze.
WSKAZÓWKA: Upewnij się,
że uszczelka jest prawidłowo
osadzona w obudowie, zanim
przykręcisz z powrotem osłonę.
4. Załóż z powrotem osłonę i
przykęć ją czterema wkrętami,
upewniając się że uszczelka
jest na właściwym miejscu. Nie
przekręć wkrętów. (Garmin zaleca
moment obrotowy 1 in.-lb.)
Instrukcja obsługi FR70
35
Dodatek
Bateria w sensorze tętna
Sensor tętna zawiera wymienialną
przez użytkownika baterię CR2032.
Bateria w sensorze powinna
wystarczyć na trzy lata jego pracy.
Wymiana baterii w czujniku
tętna ze sztywnym pasem
1. Odszukaj okrągłą pokrywę baterii
na spodzie sensora tętna.
4. Użyj monety aby przekręcić
pokrywę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara tak, aby
strzałka wskazywała CLOSE.
WSKAZÓWKA: Po wymianie
baterii może być konieczne
ponowne parowanie czujnika tętna
z Twoim FR70.
Wymiana baterii w czujniku
tętna z miękkim pasem
1. Użyj małego wkrętaka Phillips aby
odkręcić cztery wkręty na tylnej
ścianie czujnika.
2. Zdejmij osłonę i wyjmij baterię.
2. Użyj monety aby przekręcić
pokrywę przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara tak aby
strzałka wskazywała OPEN.
3. Zdejmij pokrywę i wyjmij baterię.
Poczekaj 30 sekund. Włóż nową
baterię skierowaną dodatnim
biegunem ku górze
UWAGA: Nie uszkodź ani nie
zgub uszczelki.
36
3. Poczekaj 30 sekund.
4. Włóż nową baterię skierowaną
dodatnim biegunem ku górze.
Instrukcja obsługi FR70
Dodatek
UWAGA: Nie uszkodź, ani nie
zgub uszczelki.
5. Załóż pokrywę i przykręć ją za
pomocą czterech wkrętów.
Po wymianie baterii musisz
ponownie dokonać parowania
czujnika z Twoim urządzeniem.
Bateria krokomierza
Kiedy bateria jest rozładowana, w
trybie treningu, gdy rozpoczynasz
lub kończysz trening, wyświetlone
zostanie ostrzeżenie FOOT
POD BATTERY LOW. Od tego
momentu bateria pracować będzie
jeszcze przez około 5 godzin.
Wymiana baterii krokomierza
1. Znajdź okrągłą pokrywę baterii na
tylnej ścianie krokomierza.
Odblokowane Zablokowane
Instrukcja obsługi FR70
2. Przekręć pokrywę przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara, aby
zluzować ją na tyle by możliwe
było jej zdjęcie.
3. Zdejmij pokrywę i wyjmij baterię.
Poczekaj 30 sekund. Włóż nową
baterię skierowaną dodatnim
biegunem ku górze.
4. Zakładając pokrywę zwróć
uwagę aby kropki się pokrywały
i przekręć ją zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Dane techniczne
FR70 Niebieski (męski)
Wymiary (szer×wys×głęb):
38 × 56 × 13 mm)
Rozmiar paska (dł×szer×wys):
177 × 23 × 3 mm
Waga: 44 g
Wyświetlacz: 28.5 mm × 20 mm,
z podświetleniem
Wodoszczelność: 50 m
37
Dodatek
UWAGA: Aby zachować
wodoszczelność, nie korzystaj z
przycisków FR70 pod wodą.
Pamięć danych: do 100 okrążeń i do
20 godzin treningów
Połączenie z komputerem:
Bezprzewodowe, automatyczne
poprzez USB ANT Stick
Bateria: wymienialna przez
użytkownika CR2032 (3V)
zawiera nadchloran – może
wymagać specjalnego
postępowania. Zobacz:
www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
Czas pracy na baterii: 1 rok,
zależnie od użytkowania.
Zakres temperatur pracy:
od -10°C do 50°C
Częstotliwość/protokół:
2.4 GHz/protokół łączności
bezprzewodowej ANT+
38
Kompatybilność: ANT+
FR70 Różowy (żeński)
Wymiary (szer×wys×głęb):
38 × 52 × 14 mm
Wymiary paska (dł×szer×wys):
168 × 16 × 3.75 mm
Waga: 41 g
Wyświetlacz: 28.5 mm × 20 mm,
z podświetleniem
Wodoszczelność: 50 m
UWAGA: Aby zachować
wodoszczelność, nie korzystaj z
przycisków FR70 pod wodą.
Pamięć danych: do 100 okrążeń i do
20 godzin treningów
Połączenie z komputerem:
Bezprzewodowe, automatyczne
poprzez USB ANT Stick
Bateria: wymienialna przez
użytkownika CR2032 (3V);
zawiera nadchloran – może
Instrukcja obsługi FR70
Dodatek
wymagać specjalnego
postępowania. Zobacz:
www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
Czas pracy na baterii: 1 rok,
zależnie od użytkowania.
Zakres temperatur pracy:
od -10°C do 50°C
Częstotliwość/protokół:
2.4 GHz/protokół łączności
bezprzewodowej ANT+
Kompatybilność: ANT+
Adapter USB ANT Stick
Zasięg transmisji: około 5 m
Zakres temperatur pracy:
od -10°C do 50°C
Częstotliwość/protokół:
2.4 GHz/protokół łączności
bezprzewodowej ANT+
Instrukcja obsługi FR70
Źródło zasilania: USB
Czujnik tętna
Wodoszczelność:10 m
Zasięg transmisji: około 3 m
Bateria: wymienialna przez
użytkownika CR2032 (3V);
zawiera nadchloran – może
wymagać specjalnego
postępowania. Zobacz:
www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
Czas pracy na baterii: około
3 lat (1 godzina dziennie)
Zakres temperatur pracy:
od -10°C do 50°C
39
Dodatek
WSKAZÓWKA: Przy niskich
temperaturach ubierz odpowiednią
odzież, aby utrzymać temperaturę
czujnika tętna w pobliżu
temperatury ciała.
Częstotliwość/protokół:
2.4 GHz/protokół łączności
bezprzewodowej ANT+
Kompatybilność: ANT+
Krokomierz
Wodoszczelność: 10 m
Zasięg transmisji: około 3 m
Dokładność pomiaru prędkości i
dystansu: bez kalibracji - 95%,
po kalibracji - 98%
Bateria: wymienialna przez
użytkownika CR2032 (3V)
40
zawiera nadchloran – może
wymagać specjalnego
postępowania. Zobacz:
www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
Czas pracy na baterii:
400 godzin biegu
Zakres temperatur pracy:
od -10°C do 60°C
Zakres temperatur przy
utrzymaniu dokładności
sensora:
od 0°C do 40°C
Częstotliwość/protokół:
2.4 GHz/protokół łączności
bezprzewodowej ANT+
Kompatybilność: ANT+
Instrukcja obsługi FR70
Dodatek
Rozwiązywanie problemów
Problem
Urządzenie
nie reaguje na
przyciski. Jak
zrestartować
FR70?
Jak usunąć
wszystkie dane
użytkownika?
Jak ustawić czas
AM lub PM?
FR70 nie przesyła
danych do
komputera.
Czujnik tętna lub
krokomierz nie
paruje się z FR70.
Jak zmienić czas?
Instrukcja obsługi FR70
Rozwiązanie/Odpowiedź
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski MODE
i ENTER aby zrestartować oprogramowanie FR70.
Musisz ponownie ustawić czas i Twoje własne
ustawienia. Jeśli wciąż występują problemy, wyjmij i
włóż ponownie baterię (zajrzyj na stronę 35).
Ta procedura usuwa wszystkie wprowadzone przez
Ciebie informacje. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie
przyciski MODE, LIGHT/ , i ▲. Przywrócone zostaną
ustawienia fabryczne. Dane treningów będą usunięte.
Sprawdź czy zegar pracuje w trybie 12 (12-godzinnym).
Naciśnij ▲/▼ aby podać właściwą godzinę. Na ekranie
zegara, poniżej sekund, pojawi się ikona A lub P.
Więcej informacji na stronie 15.
Zobacz informacje na temat parowania z komputerem
dostępne na stronie 28.
•
•
•
W czasie parowania stań w odległości min. 10 m od
innych sensorów ANT.
W czasie parowania umieść FR70 w zasięgu (3 m)
sensora tętna.
Jeśli problem się powtarza, wymień baterię.
Zobacz informacje na temat ustawień czasu na str. 15.
41
Dodatek
Problem
Pas czujnika tętna
jest za duży.
Dane tętna są
niedokładne lub
błędne
42
Rozwiązanie/Odpowiedź
Dostępny jest do kupienia osobno mniejszy pas.
Odwiedź http://buy.garmin.com.
• Sprawdź czy czujnik tętna jest wystarczająco mocno
zaciśnięty wokół klatki piersiowej.
• Wykonaj rozgrzewkę przez 5–10 minut. Jeśli
problem się powtarza, sprawdź inne sugestie.
• Zwilż elektrody. Użyj wody, śliny lub żelu do elektrod.
Wyczyść czujnik. Brud i pot pozostały na czujniky
może zakłócać sygnał tętna.
• Materiały syntetyczne które ocierają się lub
przesuwają po czujniku mogą powodować
powstawanie ładunków elektrostatycznych
zakłócających sygnał tętna. Ubierz bawełnianą
koszulkę, lub zwilż ją jeśli jest to dopuszczalne przy
Twoim treningu
• Umieść czujnika tętna na plecach zamiast na klatce
piersiowej.
• Silne pola elektromagnetyczne i niektóre urządzenia
bezprzewodowe 2.4 GHz mogą zakłócać pracę
sensora tętna. Źródłem zakłóceń mogą być linie
przesyłowe wysokiego napięcia, silniki elektryczne,
kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe 2.4
GHz i punkty dostępowe WLAN. Kiedy odsuniesz
się od takiego źródła zakłóceń, dane Twojego tętna
powinny być wyświetlane prawidłowo.
Instrukcja obsługi FR70
Dodatek
Licencja na
oprogramowanie
UŻYWAJĄC FR70 ZGADZASZ
SIĘ PRZESTRZEGAĆ ZAPISÓW I
WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY
LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE.
PROSIMY O DOKŁADNE
ZAPOZNANIE SIĘ Z TĄ UMOWĄ.
Garmin udziela Tobie ograniczonej
licencji na użytkowanie oprogramowania
zainstalowanego w tym urządzeniu (dalej
“Oprogramowanie”) w formie binarnego
pliku wykonywalnego, w czasie
normalnej pracy produktu. Tytuł prawny,
prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania
pozostają własnością firmy Garmin.
Potwierdzasz, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i jest chronione
postanowieniami prawa autorskiego
Stanów Zjednoczonych Ameryki
Płn jak również postanowieniami
międzynarodowego prawa autorskiego.
Potwierdzasz również, że struktura,
organizacja i kod Oprogramowania są
cenną tajemnicą handlową firmy Garmin
Instrukcja obsługi FR70
oraz że Oprogramowanie w formie kodu
źródłowego pozostaje cenną tajemnicą
handlową firmy Garmin. Zgadzasz
się nie dokonywać dekompilacji,
disasemblacji, modyfikacji, asemblacji
wstecznej, reverse engineeringu, lub też
sprowadzania do formy czytelnej przez
człowieka Oprogramowania ani żadnej
jego części, jak również zgadzasz się nie
tworzyć żadnych produktów pochodnych
bazujących na Oprogramowaniu.
Zgadzasz się nie eksportować lub
reeksportować Oprogramowania do
państw objętych ograniczeniami eksportu
przez prawo USA.
Deklaracja zgodności
Niniejsyzm Garmin deklaruje, że
ten Forerunner spełnia zasadnicze
wymagania i inne odpowiednie
wymagania Dyrektywy 1999/5/EC.
Aby przeczytać pełną treść deklaracji
zgodności odwiedź stronę Twojego
produktu w serwisie internetowym
firmy Garmin: www.garmin.com.
43
Indeks
Indeks
A
akcesoria 8, 34
ponawianie
połączenia 9
tryb uśpienia 9
alarm 16
alerty 17
Auto Lap 30, 31
auto pause 30, 31
auto scroll 30, 31
B
baerie 34
tryb oszczędny 15
wymiana w FR70 35
wymiana w
krokomierzu 37
wymiana w sensorze
tętna 36
bieg, ustawienia 30
bieganie
z krokomierzem 11
44
C
czas, ustawianie 15
D
dane techniczne 37
darmowe
oprogramowanie 9
ekran czasu 33
F
foot pod – krokomierz –
kalibracja 13
G
Garmin Connect 27
GSC 10 14
H
historia 25
pamięć 23
przeglądanie 23
usuwanie 23
zapisywanie 23
I
ikony 5
K
kalibracja krokomierza 13
kalorie 32
klasy aktywności 6, 7
kreator ustawień 6
krokomierz 11
L
licencja na
oprogramowanie 43
O
okrążenie 4, 30, 31
oprogramowanie,
licencja 43
oszczędzanie baterii 9,
15, 34
P
parowanie sensorów 8
parowanie
z komputerem 28
podświetlenie 5
połączenie ze sprzętem
fitness 23
profil roweru 31
Instrukcja obsługi FR70
Indeks
przesyłanie danych 10, 27
przesyłanie danych
do komputera 10
przyciski 4
light 4
mode 5
start/stop/enter 4
strzałki góra / dół 4
R
race mode 31, 32
rejestracja produktu 1
rozwiązywanie
problemów 41
S
sensor kadencji 14
sensor prędkości i
kadencji 14
sensory, parowanie 8
sportowiec 6
sterowniki USB 10, 27
strefy czasowe 16
strefy tętna 18
Instrukcja obsługi FR70
T
tętno, sensor 10, 36
transfer danych 10, 27
transfer danych w trybie
oszczędnym 28
trening 17, 21, 22, 24
trening z interwałami 22
tryb czasu 15
tryb oszczędzania
baterii 15
tryb treningu 17
tryby 5
U
USB ANT stick 10
USB, sterowniki 10, 27
ustawianie czasu 15
ustawienia roweru 31
W
waga 14
wirtualny partner
tempo 21
trening 21
45
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Polska wersja angielskiej instrukcji obsługi FR 70 (nr katalogowy
Garmin 190-01373-00, revision B) dostarczana jest jako pomoc. W
razie potrzeby prosimy o porównanie najnowszej wersji instrukcji
angielskiej, szczególnie w zakresie obsługi i wykorzystywania
FR 70.
Garmin (Europe) Ltd.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ
Liberty House, Hounsdown Business Park POLSKIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI I WYŁĄCZA WSZELKĄ
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY
Wielka Brytania
WYNIKAJĄCE Z JEJ STOSOWANIA.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
Stany Zjednoczone
© 2012–2013 Garmin Ltd. lub podmioty zależne
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising