Garmin | FR70 | User guide | Garmin FR70 Användarhandbok

Garmin FR70 Användarhandbok
FR® 70
användarhandbok
December 2012
190-01373-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Den här användarhandboken skyddas av upphovsrättslagen och får inte kopieras, vare sig helt eller
delvis, utan skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att
förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar.
Gå till www.garmin.com för aktuella uppdateringar och ytterligare information om hur produkten används.
Garmin®, Garmins logotyp, Auto Lap® och Auto Pause® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag,
registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™, GSC™ 10, ANT™, ANT+ ™ och USB ANT Stick™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
Firstbeat och Analyzed by Firstbeat är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör Firstbeat Technologies Ltd.
Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
Introduktion
Introduktion
Tack för att du valde sportklockan
Garmin® FR70.
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns
det viktig information och
produktvarningar.
Varning! Du bör alltid prata
med en läkare innan du påbörjar
eller modifierar ett motionsprogram.
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns det viktig
information och produktvarningar.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering
redan i dag! Gå till http://my.garmin
.com. Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
FR70 – Användarhandbok
Kontakta Garmin
Om du har några frågor om din
FR70-enhet kontaktar du Garmins
produktsupport. I USA går du till
www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA via telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
I Europa går du till www.garmin
.com/support och klickar på Contact
Support (Kontakta support) för att få
lokal supportinformation, eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. via telefon på
+44 (0) 870 8501242.
Kostnadsfri Garminprogramvara
Gå till www.garminconnect.com om du
vill ha information om den webbaserade
programvaran Garmin Connect™. Med
denna programvara kan du lagra och
analysera dina träningsdata.
1
Introduktion
Introduktion............................... 1
Produktregistrering........................... 1
Kontakta Garmin.............................. 1
Kostnadsfri Garmin-programvara .... 1
Komma igång............................ 4
Knappar............................................ 4
Ikoner............................................... 5
FR70 Belysning................................ 5
Ändra lägen...................................... 5
Slå på FR70..................................... 6
Para ihop sensorer........................... 8
Ut och springa.................................. 9
Hämta kostnadsfri programvara....... 9
Överföra träningsdata till
en dator....................................... 10
Använda pulsmätaren.................... 10
Använda fotenheten (tillval).............11
Använda GSC™ 10 ........................ 14
Använda vågen.............................. 14
2
Tidsläge................................... 15
Ställa in tiden.................................. 15
Strömspar....................................... 15
Ställa in larmet................................ 16
Använda larmet.............................. 16
Ställa in en andra tidszon............... 16
Träningsläge........................... 17
Tidtagen träning.............................. 17
Träningssignaler............................. 17
Pulszoner....................................... 18
Virtual Partner® .............................. 21
Intervallpass................................... 22
Ansluta till träningsredskap............ 23
Historik.................................... 25
Spara historik................................. 26
Visa historik.................................... 26
Hantera minnet............................... 26
Radera träningshistorik.................. 26
FR70 – Användarhandbok
Introduktion
Överföra data.......................... 27
Krav................................................ 27
Para ihop med dator....................... 28
Inställningar............................ 29
Löpningsinställningar...................... 30
Cyklingsinställningar....................... 31
Datafält........................................... 32
Alternativ för datafält...................... 32
Bilaga....................................... 34
Tillbehör . ....................................... 34
Batteriinformation........................... 34
Specifikationer................................ 37
Felsökning...................................... 41
Programlicensavtal . ...................... 43
Överensstäm-melseförklaring........ 43
Index........................................ 44
FR70 – Användarhandbok
3
Komma igång
Komma igång
•
•
Knappar
➊
➋
➌ LAP/RESET
•
➎
➊ LIGHT/
•
•
➌
➍
Tryck snabbt för att sätta på
belysningen.
Tryck på och håll ned för att para
ihop med ANT+™-vågen (tillval).
➋ ▲/▼
•
•
4
Tryck på för att bläddra genom
träningssidorna under en aktivitet.
Tryck på för att bläddra mellan
menyer och inställningar.
Håll ned om du vill bläddra igenom
inställningarna snabbt.
På sidan Virtual Partner håller du
knappen nedtryckt om du vill justera
Virtual Partner-tempot. (Fotenheten
måste paras ihop om du vill visa
sidan Virtual Partner (sidan 21).)
•
•
Tryck på knappen om du vill skapa
ett nytt varv.
I träningsläget trycker du på
och håller ned om du vill spara
aktiviteten.
I historikläget trycker du på och
håller ned om du vill ta bort en
aktivitet.
➍ START/STOP/ENTER
•
•
•
I träningsläget trycker du på för att
starta eller stoppa timern.
I menyläget trycker du på för att
bekräfta och gå vidare till nästa
inställning.
I tidsläget trycker du på och håller
ned för att ställa in tiden.
FR70 – Användarhandbok
Komma igång
➎ MODE
•
•
•
Tryck på när du vill ändra läge.
Tryck på när du vill avsluta en
meny eller stänga en sida. Dina
inställningar har sparats.
Håll nedtryckt för att ändra sportläge.
Ikoner
Tryck på ▲ om du vill visa
fler inställningar eller historik.
Tryck på ▼ om du vill visa
fler inställningar eller historik.
Cykelsensorn aktiv.
Fotenhetssensorn aktiv.
Pulsmätaren aktiv.
Data överförs eller så är
enheten ansluten till ANT+träningsredskap.
Timern är igång.
Larm på.
FR70 Belysning
Tryck på LIGHT/ när du vill slå på
belysningen. Standardtid för belysning är
5 sekunder.
Tryck på MODE > SETTINGS >
SYSTEM > BACKLIGHT om du vill
justera belysningstiden mellan 1 och
20 sekunder.
Ändra lägen
Tryck på MODE när du vill ändra läge.
(Se bild på sidan 6.)
FR70 – Användarhandbok
5
Komma igång
Slå på FR70
Tidsläge
Vid leveransen är klockan avstängd för
att spara på batteriet. Mer information
om batterier finns på sidan 34.
Tryck på MODE för att sätta på
klockan. När du först slår på klockan och
slutför konfigurationsguiden, anger du
aktivitetsklass och indikerar om du har
idrottat hela livet.
Använd diagrammet på sidan 7 för att
fastställa vilken aktivitetsklass du tillhör.
En person som har idrottat hela livet har
tränat intensivt i många år (med undantag
för perioder med mindre skador) och har
en vilopuls på 60 slag/min eller lägre.
Träningsläge
Menyläge
6
FR70 – Användarhandbok
Komma igång
Aktivitetsklassdiagram
Träningsbeskrivning
Träningsfrekvens
Träningstid per vecka
0
Ingen träning
-
-
1
Någon gång
ibland, lätt träning
En gång varannan vecka
Mindre än 15 minuter
2
3
4
5
Regelbunden
träning
15 till 30 minuter
En gång i veckan
Cirka 30 minuter
2 till 3 gånger per vecka
Cirka 45 minuter
45 minuter till 1 timme
6
1 till 3 timmar
7
8
Träning varje dag
9
10
3 till 5 gånger per vecka
3 till 7 timmar
Träning nästan varje dag
7 till 11 timmar
Varje dag
11 till 15 timmar
Mer än 15 timmar
Aktivitetsklassdiagrammet tillhandahålls av Firstbeat Technologies Ltd., delar av det är baserat på Jackson et al:
”Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing”, Medicine and Science in Sports & Exercise
22:863:870, 1990.
FR70 – Användarhandbok
7
Komma igång
Para ihop sensorer
ANT+™-pulsmätarsensorn som medföljer
klockan är redan ihopparad. Tryck på
MODE tills träningsläget visas.
-ikonen visas på FR70-skärmen när
sensorn har parats ihop.
Om du köpt en sensor (med trådlös
ANT+-teknik) separat, måste du para
ihop den med FR70-enheten.
När du har parat ihop enheterna första
gången känner FR70-enheten automatiskt
igen sensorn varje gång den aktiveras.
Denna process sker automatiskt när du
slår på FR70-enheten och tar bara några
sekunder när sensorerna aktiveras och
fungerar på rätt sätt. När den är ihopparad
tar FR70-enheten endast emot data från
din sensor så att du kan vara i närheten av
andra sensorer.
8
Para ihop ytterligare tillbehör
1. Flytta dig (10 m) från andra sensorer
medan FR70-enheten försöker ansluta
till din sensor första gången. Se till att
sensorn befinner sig inom (3 m) från
FR70-enheten.
2. Tryck på MODE > SETTINGS >
SPORT.
3. Välj RUN, GENERAL eller BIKE >
HEART RATE, FOOT POD eller BIKE
SENSOR > ON.
Obs! Vid ihopparning med fotenheten
ser du till att RUN valts.
4. När FR70-enheter söker efter nya
sensorer blinkar ikonerna
,
och . Ikonerna lyser fast
när ihopparningen är klar.
Tips! Tillbehöret måste skicka
data för att ihopparningsprocessen
ska kunna slutföras. Du måste ha
pulsmätaren på dig, ta ett steg med
fotenheten eller trampa med cykeln
med GSC 10.
FR70 – Användarhandbok
Komma igång
Efter en tids inaktivitet växlar tillbehören
till energisparläge för att spara på
batterierna. Om tillbehörsikonerna inte
är tända innan du återupptar aktiviteten
måste du etablera anslutningen med
FR70 igen.
Så här etablerar du anslutningen
Kontrollera att tillbehöret är aktivt.
Stoppa och starta om träningssessionen.
ELLER
Tryck på MODE och gå ur träningsläge
och sedan tillbaka till träningsläge igen.
Instruktioner om hur du använder
pulsmätaren finns på sidan 10.
Instruktioner om hur du använder
fotenheten finns på sidan 11.
Om du vill ha mer information om
hur du köper tillbehör besöker du
http://buy.garmin.com.
FR70 – Användarhandbok
Ut och springa
1. Tryck på MODE om du vill visa
träningssidan.
2. Tryck på START för att starta timern.
3. När du är klar
med rundan
trycker du på
STOP.
4. Tryck på och
håll ned RESET
om du vill spara
aktiviteten och
återställa timern.
Hämta kostnadsfri
programvara
1. Gå till www.garminconnect.com/start.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
9
Komma igång
Överföra träningsdata till
en dator
1. Anslut USB ANT Stick™ till en ledig
USB-port på datorn.
USB ANT Stick-drivrutinerna installerar
automatiskt Garmin ANT Agent.
Du kan hämta USB ANT Agent om
drivrutinerna inte installerar den
automatiskt. Gå till
www.garminconnect.com/start.
2. Placera FR70-enheten inom räckhåll
(5 m) för datorn.
Obs! Om överföringsläge med
strömspar är aktiverat, måste FR70
vara i normalt tidsläge för att du
ska kunna överföra data till datorn.
Se sidan 28.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
10
Använda pulsmätaren
 VARNING!
Pulsmätaren kan börja skava när den
används under långa perioder. Du kan
lindra detta genom att applicera en kräm
eller ett gel mot friktion mitt på den hårda
remmen där den kommer i kontakt med
huden.
Använd inte gel eller kräm som
innehåller solskyddsmedel. Applicera
inte gel eller kräm mot friktion på
elektroderna.
Obs! Din enhet kan innehålla antingen
ha en mätare med hård rem eller en
med mjuk rem.
Pulsmätaren är satt i viloläge och är redo
att skicka data. Ha pulsmätaren direkt på
huden, precis under bröstet. Den ska sitta
tätt nog för att stanna på plats under hela
aktiviteten.
FR70 – Användarhandbok
Komma igång
1. Sätt fast den ena sidan av remmen på
pulsmätarmodulen.
2. Fukta båda elektroderna på baksidan
av pulsmätaren för att skapa en
ordentlig anslutning mellan ditt bröst
och sändaren.
Elektroder
Elektroder
3. Led remmen runt bröstet och fäst den
andra sidan.
Obs! Garmin-logotypen ska ha den
högra sidan uppåt.
4. Placera FR70-enheten inom räckhåll
(3 m) för tillbehöret. Tryck på MODE
tills träningssidan visas.
FR70 – Användarhandbok
TIPS! Om pulsdata är fel eller inte
visas kan du behöva dra åt remmen på
bröstet eller värma upp i 5-10 minuter.
Använda fotenheten
(tillval)
Fotenheten är satt i viloläge och klar att
skicka data så snart som du installerar
eller flyttar den.
Tips! Före ihopparningen tar du 4-5
steg för att aktivera fotenheten.
Montera fotenheten på
skosnörena
1. Tryck på fliken på skosnörsklämman.
Lyft och ta bort fotenheten från
klämman.
2. Lossa på dina skosnören.
11
Komma igång
3. Trä klämman genom två säkra ställen
på skosnörena, så att det fortfarande
går att knyta skorna.
Skosnörsklämma
4. Knyt skorna ordentligt så att
fotenheten sitter stadigt under
hela aktiviteten.
5. Sätt fast fotenheten i skosnörsklämman. Pilen på fotenheten måste peka
framåt på skon.
Ta bort fotenheten
Tryck på fliken på skosnörklämmans
framsida för att ta bort fotenheten.
12
Montera fotenheten under sulan
Obs! Den kompatibla skon har en
ficka under sulan. Det kan hända att
du behöver ta bort ett inlägg innan du
installerar fotenheten.
1. Tryck på fliken på skosnörsklämman.
Lyft och ta bort fotenheten från
klämman.
2. Lyft upp skons sula.
3. Sätt i fotenheten i fickan med
ANT+™-logotypen uppåt och så
att spåret pekar mot tån på skon.
Träna med fotenheten
1. Flytta FR70-enheten inom räckhåll
(3 m) för fotenheten.
2. Tryck på MODE för att få åtkomst till
träningsläget. Fotenhetsikonen
visas på träningssidan.
FR70 – Användarhandbok
Komma igång
3. Om
eller fotenhetsdata inte visas
kan du vara tvungen att para ihop
fotenheten och FR70-enheten.
Se sidan 8.
Kalibrera fotenheten
Det är inte nödvändigt att kalibrera
fotenheten men det kan förbättra
noggrannheten. Du kan justera
kalibreringen automatiskt eller
manuellt.
Automatisk kalibrering när
avståndet är bekant
Den minsta kalibreringsavståndet är
400 m. För bästa resultat kalibrerar du
fotenheten med längsta möjliga avstånd
med ditt vanliga tempo. En löparbana
(ett varv = 400 m) är mer exakt än ett
löpband.
1. Tryck på MODE > SETTINGS >
SPORT > RUN > FOOT POD >
CALIBRATE > AUTO.
2. Tryck på START för att börja spela in.
3. Spring eller gå den kända sträckan.
4. Tryck på STOP.
FR70 – Användarhandbok
5. Använd ▲/▼ till att justera
kalibreringsavståndet till det faktiska
avståndet.
6. Tryck på ENTER för att spara det
kalibrerade avståndet.
Manuell kalibrering
Om fotenhetens avstånd verkar vara
något för högt eller lågt när du springer
kan du justera kalibreringsfaktorn
manuellt.
1. Tryck på MODE > SETTINGS >
SPORT > RUN > FOOT POD >
CALIBRATE > MANUAL.
2. Använd ▲/▼ för att justera
kalibreringsfaktorn.
3. Tryck på ENTER för att spara
kalibreringsfaktorn.
Stänga av fotenheten
Efter 30 minuters inaktivitet stängs
fotenheten av automatiskt för att spara
på batterierna.
13
Komma igång
Använda GSC™ 10
Klockan är kompatibel med GSC 10
hastighets- och taktsensor för cyklar.
GSC 10 är ett tillbehör som kan beställas
på http://buy.garmin.com.
Använda vågen
Om du har en ANT+-kompatibel våg kan
FR70 läsa av data från vågen.
1. Tryck på och håll ned LIGHT/
tills
FR70 börjar söka.
2. Ställ dig på vågen när detta indikeras.
Obs! Om du använder en kroppskonstitutionsvåg, tar du av dig skor och
strumpor för att säkerställa att alla
kroppskonstitutionsparametrar läses
av och registreras.
3. Kliv av vågen när detta indikeras.
Obs! Om ett fel inträffar kliver du av
vågen. Kliv på när detta indikeras.
14
FR70 – Användarhandbok
Tidsläge
Tidsläge
Tidsläget är standardvyn i FR70. I det här
läget visas dag, tid och datum.
4. Tryck på ENTER för att fortsätta till
minutinställningen.
Ställa in tiden
1. Se till att du är i tidsläge, tryck på och
håll ned ENTER.
2. Välj visning med 12 eller 24 timmar.
3. Tryck på ▲/▼ för att ställa in timme.
FR70 – Användarhandbok
5. Tryck på ▲/▼ för att ställa in minuter.
6. Fortsätt proceduren för att ställa in
sekunder, dag, månad och år.
7. När du är klar trycker du på MODE för
att återgå till tidsläge.
Strömspar
Efter en period av inaktivitet övergår
FR70 automatiskt i strömsparläge för att
spara på batteriet. I strömsparläge visas
endast tid och datum. Tryck på valfri
knapp när du vill gå ur strömsparläge.
15
Tidsläge
Ställa in larmet
Använda larmet
4. Tryck på ▲/▼ för att ställa in timme.
Ställa in en andra tidszon
1. Se till att du är i tidsläge, tryck på
▲ eller ▼. Larmsidan visas.
2. Tryck på och håll ned ENTER.
3. Välj ONCE, DAILY eller OFF.
5. Tryck på ENTER för att fortsätta till
minutinställningen.
När larmet ljuder trycker du på MODE
för att stänga av larmet eller på ENTER
för att slumra i 9 minuter.
Du kan ställa in FR70:s klocka för två
tidszoner.
1. Tryck på MODE > SETTINGS >
WATCH > TIME 2.
2. Följ instruktionerna på sidan 15 för
att ställa in tiden.
3. Tryck på MODE för att spara och
återgå till klockmenyn. Ikonen
visas på tidssidan.
6. Tryck på ▲/▼ för att ställa in minuter.
7. När du är klar trycker du på MODE
för att spara och återgå till larmsidan.
Ikonen
visas.
16
FR70 – Användarhandbok
Träningsläge
Träningsläge
I träningsläget visas dina aktuella
träningsinställningar och -data.
Tryck på MODE tills träningsläget
visas.
Obs! Om du vill göra paus i den
aktiva sessionen trycker du på STOP.
Tryck på START när du är redo att
fortsätta sessionen.
3. Om du vill spara aktiviteten och
återställa timern trycker du på och
håller ned RESET i tre sekunder.
Träningssignaler
Om du vill ställa in ljudsignaler för
dina träningsaktiviteter trycker du på
MODE > TRAINING > ALERTS.
Tidtagen träning
1. Tryck på START när du vill påbörja en
session.
•
Tryck på LAP för att markera ett
avstånd under aktiviteten.
Tryck på ▲/▼ för att bläddra
genom datasidorna.
2. När du är klar trycker du på STOP.
•
FR70 – Användarhandbok
Obs! Träningssignaler är inaktiva
under intervallpass.
TIME - ange en signal för en viss
förfluten tid.
DISTANCE (fotenhet krävs) - ange en
signal för ett visst avstånd.
CALORIES - ange en signal för ett visst
antal kalorier. Mätningen av kalorier
baseras på hastigheten vid anslutning till
en fotenhet eller GSC 10, eller pulsen när
ingen hastighetssensor finns.
HEART RATE (pulsmätare krävs) ange ett lågt värde och ett högt värde.
17
Träningsläge
Signalen ljuder när pulsen är högre eller
lägre än det angivna intervallet eller när
du återgår till målintervallet. Pulsen mäts
i slag per minut (bpm).
SPEED (fotenhet eller GSC 10 krävs) ange ett lågt värde och ett högt värde.
Signalen ljuder när hastigheten är högre
eller lägre än det angivna intervallet eller
när du återgår till målintervallet.
PACE (fotenhet eller GSC 10 krävs) ange ett lågt värde och ett högt värde.
Signalen ljuder när tempot är högre eller
lägre än det angivna intervallet eller när
du återgår till målintervallet.
CADENCE (fotenhet eller GSC 10
krävs) - ange ett lågt värde och ett
högt värde. Signalen ljuder när takten
är högre eller lägre än det angivna
intervallet eller när du återgår till
målintervallet.
18
Takten är pedalernas rotation mätt i
antalet varv för vevarmen per minut
(rpm) eller antalet steg per minut (spm)
när du löper.
Pulszoner
1. Tryck på MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Välj RUN, BIKE eller GENERAL >
HEART RATE > HR ZONES.
3. Om du vill ändra en pulszon trycker
du på ▲/▼ för att välja den zon du
vill ändra. Tryck på ENTER för att
redigera zonens gränser.
4. Tryck på ▲/▼ för att ändra gränsen.
Tryck på ENTER för att växla mellan
fält.
Många idrottsmän använder pulszoner till
att mäta och förbättra sin kardiovaskulära
styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut.
FR70 – Användarhandbok
Träningsläge
De fem oftast använda pulszonerna
är numrerade från 1 till 5 i stigande
intensitet. I allmänhet beräknas pulszoner
på procentandelar av den maximala
pulsen.
Hur påverkar pulszoner dina
träningsmål?
Om du känner till dina pulszoner kan du
enklare mäta och förbättra din träning
genom att förstå och tillämpa dessa
principer:
• Din puls är ett bra mått på träningens
intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa
dig att förbättra din kardiovaskulära
kapacitet och styrka.
• Genom att känna till dina pulszoner
kan du förhindra att du övertränar
och minska risken för skador.
FR70 – Användarhandbok
Du kan ställa in den låga och höga
pulsgränsen för varje zon. Om du känner
till din max.puls kan du använda tabellen
på sidan 20 till att fastställa den bästa
pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan
du använda någon av de beräkningsfunktioner som är tillgängliga på Internet.
19
Träningsläge
Zon
% av
maxpuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
1
50–60 %
Avslappnad, lätt tempo;
rytmisk andning
Aerobisk träning på
nybörjarnivå, minskar stress
2
60–70 %
Bekvämt tempo,
något djupare andning,
konversation möjlig
Grundläggande kardiovaskulär
träning, bra
återhämtningstempo
3
70–80 %
Måttligt tempo
svårare att upprätthålla
konversation
Förbättrad aerobisk
kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
4
80–90 %
Snabbt tempo och
lite obekvämt,
tung andning
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns;
högre hastighet
5
90–100 %
Sprintertempo,
ohållbart under längre
perioder, ansträngd andning
Anaerobisk och
muskulär uthållighet,
mer styrka
20
FR70 – Användarhandbok
Träningsläge
Virtual Partner
®
Virtual Partner är ett unikt verktyg som
utformats för att hjälpa dig att uppfylla
dina träningsmål för tempo (eller
hastighet).
Om du ändrar tempo för Virtual Partner
innan du startar timern sparas de
ändringarna. Ändringar som du utför i
Virtual Partner-tempo efter att timern har
startats genomförs endast för den aktuella
sessionen och sparas inte när timern
nollställs. Om du ändrar den virtuella
kompisen under en aktivitet, använder
den virtuella kompisen det nya tempot
från din plats.
Ställa in tempo för Virtual
Partner
1. Tryck på MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Välj RUN, GENERAL eller BIKE >
VIRTUAL PARTNER > ON.
FR70 – Användarhandbok
3. Använd ▲/▼ för att justera Virtual
Partner-tempot.
4. Tryck på MODE för att spara
ändringarna och återgå till
sportmenyn.
Starta ett Virtual Partner-pass
1. Tryck på MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Välj RUN, GENERAL eller BIKE >
VIRTUAL PARTNER > ON.
3. Tryck på MODE flera gånger för att
återgå till träningsläge.
4. Tryck på START.
21
Träningsläge
Intervallpass
Du kan skapa intervallpass med FR70.
Intervallen kan baseras på tid eller
avstånd för aktivitets- och vilodelarna
av passet.
Skapa ett intervallpass
Obs! Visningsfältet markeras med
svart när tempot lägre än Virtual
Partner-tempot.
5. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa Virtual
Partner-datasidan.
Stänga av Virtual Partner
1. Tryck på MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Välj RUN, GENERAL eller BIKE >
VIRTUAL PARTNER > OFF.
1. Tryck på MODE > TRAINING >
INTERVALS > SETUP.
2. Tryck på ENTER och välj TIME eller
DISTANCE.
3. Använd ▲/▼ för att ange tidsintervall.
Tryck på ENTER för att gå vidare till
nästa fält.
4. Använd pilarna ▲/▼ för att ange
markerat värde.
5. Tryck på ENTER för att ange en
vilotyp.
6. Använd ▲/▼ för att ange tidsintervall.
Tryck på ENTER för att
gå vidare till nästa fält.
7. Använd pilarna ▲/▼ för att ange
markerat värde.
8. Använd ▲/▼ för att välja antal REPS.
22
FR70 – Användarhandbok
Träningsläge
9. Välj WARM UP > YES och COOL
DOWN > YES (valfritt).
10. Välj DO WORKOUT.
11. Tryck på START.
Om du använder uppvärmning eller
nedvarvning trycker du på LAP efter
uppvärmningsvarvet för att starta
det första intervallet. I slutet av det
sista intervallet startar FR70-enheten
automatiskt ett nedvarvningsvarv.
När du är klar med nedvarvningen
trycker du på LAP för att avsluta
nedvarvningsperioden. Tryck på
STOP för att avsluta passet.
När du närmar dig slutet av varje
intervall räknar ett larm ned tiden tills
ett nytt varv börjar. Om du vill avsluta
ett intervall i förtid trycker du på
knappen LAP.
FR70 – Användarhandbok
Ansluta till
träningsredskap
Med ANT+-teknik kan du ansluta
FR70-enheten till träningsredskap
så att du kan skicka träningspass och
användarinformation till redskapen och
ta emot och lagra träningsstatistik från
redskapen. Leta
efter logotypen
ANT+ ”Link Here”
på kompatibla
träningsredskap.
Mer information finns på
www.garmin.com/antplus.
23
Träningsläge
Ansluta till kompatibla
träningsredskap
1. Tryck på MODE > TRAINING.
2. Slå på den kompatibla utrustningens
konsol.
3. Tryck på ANT+ ”Link Here”-logotypen
på träningsredskapet i två sekunder.
Klockan avger en signal och ett
meddelande visas som indikerar att
den är länkad till träningsredskapet.
4. Tryck på START på träningsredskapet
när du vill börja.
Obs! Träningsredskapet och FR70enheten förblir anslutna till varandra
tills du avslutar sessionen eller tills du
lämnar området.
5. Tryck på STOP på träningsredskapet
när du vill stoppa klockan och
träningssessionen.
24
FR70 – Användarhandbok
Historik
Historik
GENERAL
RUN
BIKE
Tryck på
HISTORY
TOTALS
ACTIVITIES
DELETE
TRANSFER ALL
▲ eller ▼
för att visa
aktiviteter.
ALL ACTIVITIES
OLD ACTIVITIES
ALL TOTALS
Välj YES eller NO
Historikmenyn
FR70 – Användarhandbok
25
Historik
Spara historik
FR70-enheten lagrar data baserat på typ
av aktivitet, de tillbehör som används
och dina träningsinställningar. Sessionen
sparas automatiskt i historiken när du
nollställer timern.
Visa historik
1. Tryck på MODE > HISTORY.
2. Välj ACTIVITIES för att visa
individuella pass eller TOTALS för
att visa ackumulerade träningsdata
som har sparats i FR70.
3. Tryck på ENTER för att visa datumoch tidsinformation. Tryck på ▲/▼
för att bläddra genom individuella
träningspass.
Hantera minnet
FR70 rymmer upp till 100 varv och upp
till 20 timmar träningsfiler.
26
När det återstår ca. en timme av minnet
visas varningen LOW MEMORY på
FR70-enhetens skärm i träningsläge.
När minnet är fullt visas varningen
FULL MEMORY och inga fler data
registreras i FR70-enheten. Sessionen
sparas automatiskt när minnet är fullt.
Mer information om hur du överför data
till datorn finns på sidor 27-28.
Radera träningshistorik
Obs! På sidor 27-28 finns information
om hur du överför träningsdata till
datorn.
1. Tryck på MODE > HISTORY >
DELETE.
2. Välj ALL ACTIVITIES, OLD
ACTIVITIES (aktiviteter äldre än
30 dagar) eller ALL TOTALS.
3. Välj YES.
FR70 – Användarhandbok
Överföra data
Överföra data
FR70 rymmer upp till 100 varv och
upp till 20 timmar träningsfiler.
Överför regelbundet data till datorn
via den trådlösa ANT+-tekniken.
Krav
1. Stäng av datorn. (En
Internet-anslutning krävs för
programvaruhämtning och
Garmin Connect.)
2. Hämta programvara (se sidan 9) så
att de nödvändiga USB-drivrutinerna
installeras innan USB ANT Stick
ansluts till datorn.
3. Anslut USB ANT Stick™ till en ledig
USB-port på datorn.
4. Placera FR70-enheten inom räckhåll
(5 m) för datorn.
FR70 – Användarhandbok
5. Verifiera att ingen FR70-timer är
igång, att inga träningssessioner är
aktiva och att enheten är i normalt
tidsläge.
FR70 överför data till USB ANT Stick
automatiskt så att du kan använda
Garmin Connect för att lagra och
analysera dina träningsdata.
Obs! Om du har problem med att
överföra data kan du behöva para
ihop datorn med enheten.
27
Överföra data
Para ihop med dator
Para ihop FR70 med en ny dator
1. Kontrollera att datorn är inställd för
dataöverföring. Se kraven på sidan 27.
2. Tryck på MODE > SETTINGS >
SYSTEM > COMPUTER > PAIRING.
3. Välj ON. Datorn identifierar FR70enheten och begär ihopparning.
4. Tryck på YES.
Stänga av ihopparning med dator
Använda överföringsläge med
strömspar
I överföringsläge med strömspar stängs
datorns radiosignal av såvida inte klockan
är i normalt tidsläge, menyläge eller
träningsläge.
1. Tryck på MODE > SETTINGS >
SYSTEM > COMPUTER > POWER
SAVE TRANSFER.
2. Välj ON eller OFF.
1. Tryck på MODE > SETTINGS >
SYSTEM > COMPUTER > PAIRING.
2. Välj OFF.
28
FR70 – Användarhandbok
Inställningar
Inställningar
SETTINGS
HISTORY
TRAINING
WATCH
SPORT
USER
SYSTEM
TIME 1
TIME 2
ALARM
RUN
GENERAL
BIKE
VIEW NAME
GENDER
AGE
WEIGHT
HEIGHT
ATHLETE
ACTIVITY CLASS
AUTO LAP
AUTO PAUSE
AUTO SCROLL
VIRTUAL PARTNER
TRAINING PAGES
HEART RATE
FOOT POD
PACE-SPEED
RACE MODE
LANGUAGE
COMPUTER
FITNESS EQUIPMENT
SCALE
KEY TONES
MESSAGE TONES
UNITS
BACKLIGHT
ABOUT
Löpningsinställningar
FR70 – Användarhandbok
29
Inställningar
Tryck på MODE > SETTINGS >
SPORT för att få åtkomst till följande
konfigurationsmenyer:
• RUN
• GENERAL
• BIKE
Löpningsinställningar
Tryck på MODE > SETTINGS >
SPORT > RUN.
AUTO LAP® - aktivera eller inaktivera
Auto Lap. När Auto Lap är aktiverat
utlöses varv med avstånd, men du
kan även använda varvknappen
för att markera varv manuellt.
Autovarvräknaren nollställs när
ett manuellt varv anges.
AUTO PAUSE® - aktivera eller
inaktivera Auto Pause. När Auto Pause
är aktiverat gör timern automatiskt en
paus när tempot sjunker nedanför ett
förinställt tempo.
30
AUTO SCROLL - Använd den här
funktionen om du automatiskt vill
växla genom alla sidor med träningsdata
medan timern är igång. Välj en
visningshastighet: SLOW, MEDIUM
eller FAST.
VIRTUAL PARTNER - aktivera och
inaktivera Virtual Partner. Du kan också
ange Virtual Partner-tempo (se sidan 21).
TRAINING PAGES - konfigurera de
träningssidor och datafält som du vill
visa under löpningen. Se sidan 32.
HEART RATE - aktivera
pulsmätarfunktionen och konfigurera
pulszoner för löpning (se sidan 18).
FOOT POD - välj ON, OFF eller
CALIBRATE. För mer information om
kalibrering av fotenheten (se sidan 13).
PACE-SPEED - välj SPEED eller
PACE.
FR70 – Användarhandbok
Inställningar
Obs! Använd ▲/▼ för att växla
eller ändra numeriska inställningar.
Tryck på MODE när du vill återgå till
föregående sida eller meny.
RACE MODE - återgår inte som
standard till tidsläge. Tävlingsläge måste
aktiveras. Tävlingsläge inaktiveras när du
startar timern.
Cyklingsinställningar
Tryck på MODE > SETTINGS >
SPORT > BIKE.
AUTO LAP® - aktivera eller inaktivera
Auto Lap. När Auto Lap är aktiverat
utlöses varv med avstånd, men du
kan även använda varvknappen
för att markera varv manuellt.
Autovarvräknaren nollställs när
ett manuellt varv anges.
AUTO PAUSE® - aktivera eller
inaktivera Auto Pause. När Auto Pause är
aktiverat gör timern automatiskt en paus
FR70 – Användarhandbok
(stoppas) när tempot sjunker nedanför ett
förinställt tempo.
AUTO SCROLL - Använd den här
funktionen om du automatiskt vill
växla genom alla sidor med träningsdata
medan timern är igång. Välj en
visningshastighet: SLOW, MEDIUM
eller FAST.
VIRTUAL PARTNER - aktivera och
inaktivera Virtual Partner. Du kan också
ange Virtual Partner-tempo (se sidan 21).
TRAINING PAGES - konfigurera de
träningssidor och datafält som du vill
visa under turen. Se sidan 32.
HEART RATE - aktivera
pulsmätarfunktionen och konfigurera
pulszoner för cykling (se sidan 18).
BIKE PROFILE - välj hjulstorlek och
konfigurera cykelsensorer.
PACE-SPEED - välj SPEED eller
PACE.
RACE MODE - återgår inte som
31
Inställningar
standard till tidsläge. Tävlingsläge måste
aktiveras. Tävlingsläge inaktiveras när du
startar timern.
Datafält
Du kan visa upp till fem datasidor för
varje läge: löpning, allmänt eller cykling.
På varje datasida kan du anpassa upp till
tre datafält.
1. Tryck på MODE > SETTINGS >
SPORT.
2. Välj RUN, GENERAL eller BIKE >
TRAINING PAGES.
3. Välj PAGE 1.
4. Tryck på ▲/▼ för att ange antalet
fält.
5. Tryck på och håll ned ENTER för
att ändra FIELD 1. Tryck på ▲/▼
för att ändra datafältet.
6. Upprepa för övriga datafält och
datasidor.
32
Alternativ för datafält
** Kräver tillbehör.
Datafält
Beskrivning
CADENCE **
Antal varv för
vevarmen eller
steg per minut.
A CADENCE
**
Medeltakt för den
aktuella aktivitetens
varaktighet.
L CADENCE
**
Genomsnittlig takt för
det aktuella varvet.
CALORIES
Antal kalorier som
förbränts.
CALORIES
- FAT
Mängden kalorier från
fett som förbränts.
DISTANCE **
Tillryggalagt avstånd
i den aktuella
aktiviteten.
L DIST **
Tillryggalagt avstånd
på det aktuella varvet.
FR70 – Användarhandbok
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
HEART RATE
**
Hjärtslag per minut
(bpm).
A SPEED **
Snitthastighet för
aktiviteten.
A HR **
Medelpuls för
aktiviteten.
L SPEED **
Medelhastighet för
det aktuella varvet.
L HR **
Medelpuls för
löpningen.
L STEPS **
Steg för det aktuella
varvet.
HR ZONE **
Aktuellt intervall
för puls (1–5).
Standardzoner
baseras på
användarprofilen.
TIME
ELAPSED
Total förfluten tid för
aktiviteten.
TIME
Varvtid.
A LAP TIME
Medeltid för att
slutföra varven hittills.
LAP TIME
Tid för det aktuella
varvet.
TIME OF DAY
Aktuell tid.
LAPS
Antal fullbordade
varv.
PACE **
Aktuellt tempo.
A PACE **
Snittempo för
aktiviteten.
L PACE **
Medeltempo för det
aktuella varvet.
SPEED **
Aktuell hastighet.
FR70 – Användarhandbok
33
Bilaga
Bilaga
Tillbehör
Om du vill ha mer information
om tillbehör kan du besöka
http://buy.garmin.com. Du kan
också köpa tillbehör från närmaste
Garmin-återförsäljare.
Batteriinformation
Varning: FR70, pulsmätaren,
fotenheten och GSC 10 innehåller
CR2032-batterier som kan
bytas av användaren. Läs den
medföljande guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och
batterisäkerhet.
34
FR70:s batteri
Batteriet i FR70 räcker i cirka 1 år
(normal användning). När batteriet
börjar bli svagt blinkar varningen
BATTERY LOW på FR70-enhetens
skärm i tidsläge.
Spara på batteriet
Om belysningen används mycket
minskar batteriets livslängd. Ställ in
belysningens tidsgräns på fem sekunder
om du vill att batteriet ska räcka längre.
Obs! Om batteriet är svagt inaktiveras
belysningen automatiskt.
I överföringsläge med strömspar
stängs datorns radiosignal av såvida
inte klockan är i normalt tidsläge.
Se sidan 28.
FR70 – Användarhandbok
Bilaga
Byta batteri i FR70
Alla inställningar behålls utom
klockslaget.
Obs! Innan du byter batteriet
sparar du alla data till datorn
eller till historiken (se sidan 26).
Obs! Garmin rekommenderar att
du byter batteriet i en miljö med
låg luftfuktighet för att förhindra
att kondens bildas inuti klockan.
1. Använd en liten stjärnskruvmejsel
för att lossa skruvarna från luckan
på FR70-enhetens baksida.
2. Lyft försiktigt av luckan och ta bort
batteriet.
Obs! Var noga med att inte flytta
den röda O-ringspackningen i
batterifacket.
Obs! Var noga med att inte smutsa
ned O-ringspackningen. Smuts kan
försämra klockans prestanda.
3. Sätt i batteriet med pluspolen vänd
uppåt
Obs! Kontrollera att packningen sitter
ordentligt på plats innan du skruvar
tillbaka luckan.
4. Sätt tillbaka luckan och de fyra
skruvarna och se till att packningen
hamnar på plats. Dra inte åt skruvarna
för hårt. (Garmin rekommenderar ett
moment på 1 in.-lb.).
FR70 – Användarhandbok
35
Bilaga
Batteri för pulsmätare
Pulsmätaren innehåller ett extra CR2032batteri. Pulsmätarens batteri bör räcka
i tre år.
Byta pulsmätarens batteri (Hård
rem)
1. Sök efter det runda batterilocket på
baksidan av pulsmätaren.
4. Använd ett mynt för att vrida locket
medurs så att pilen på locket pekar
på CLOSE.
Obs! När du har bytt batteriet kan
du behöva para ihop pulsmätaren
med FR70 på nytt.
Byta pulsmätarens batteri (Mjuk
rem)
1. Använd en liten stjärnskruvmejsel
för att ta bort de fyra skruvarna på
baksidan av modulen.
2. Ta bort locket och batteriet.
2. Använd ett mynt för att vrida locket
moturs så att pilen på locket pekar
på OPEN.
3. Ta bort locket och batteriet. Vänta i
30 sekunder. Sätt i det nya batteriet
med pluspolen vänd uppåt.
Obs! Se till att du inte skadar eller
tappar bort O-ringpackningen.
36
3. Vänta i 30 sekunder.
4. Sätt i det nya batteriet med pluspolen
vänd uppåt.
FR70 – Användarhandbok
Bilaga
Obs! Se till att du inte skadar eller
tappar bort O-ringpackningen.
5. Sätt tillbaka locket på baksidan och
de fyra skruvarna.
När du har bytt ut pulsmätarens batteri
måste du para ihop det med enheten igen.
Fotenhetens batteri
När batteriet är svagt visas varningen
FOOT POD BATTERY LOW i
träningsläge när ett pass påbörjas
eller avslutas. Då återstår ungefär
fem timmars batteritid.
Byta fotenhetens batteri
1. Sök efter det runda batterilocket på
baksidan av fotenheten.
Lås upp Lås
2. Vrid locket moturs tills det lossnar
tillräckligt mycket för att du ska kunna
ta bort det.
FR70 – Användarhandbok
3. Ta bort locket och batteriet. Vänta i
30 sekunder. Sätt i det nya batteriet
med pluspolen vänd uppåt.
4. Sätt tillbaka luckan genom att passa
in punkterna och vrida luckan medurs.
Obs! När du har bytt batteriet kan
du behöva para ihop fotenheten med
FR70 på nytt.
Specifikationer
FR70 Blå
Storlek, klocka (B×H×D):
1,5 × 2,2 × 0,51 tum
(38 × 56 × 13 mm)
Storlek, armband (L×B×D):
7,0 × 0,9 × 0,12 tum
(177 × 23 × 3 mm)
Vikt: 1,6 oz. (44 g)
LCD-skärm: 28,5 mm × 20 mm,
med belysning
Vattentålighet: 50 m
37
Bilaga
Obs! För att vattentåligheten ska
bevaras får du inte använda FR70enhetens knappar under vatten.
Datalagring: upp till 100 varv och upp
till 20 timmar träningsfiler.
Datorgränssnitt: trådlöst, automatisk
USB ANT Stick™
Batteri: utbytbart CR2032 (3 volt)
perkloratmaterial – särskild
hantering kan gälla. Se www.dtsc
.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
Batterilivslängd: upp till 1 år, beroende
på användning
Driftstemperatur: 14°F till 122°F
(-10 °C till 50 °C)
Radiofrekvens/protokoll:
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
Systemkompabilitet: ANT+
38
FR70 Rosa
Storlek, klocka (B×H×D):
1,5 × 2,0 × 0,55 tum
(38 × 52 × 14 mm)
Storlek, armband (L×B×D):
6,6 × 0,63 × 0,15 tum
(168 × 16 × 3,75 mm)
Vikt: 1,4 oz. (41 g)
LCD-skärm: 28,5 × 20 mm,
med belysning
Vattentålighet: 50 m
Obs! För att vattentåligheten ska
bevaras får du inte doppa ned FR70enhetens knappar under vatten.
Datalagring: upp till 100 varv och upp
till 20 timmar träningsfiler.
Datorgränssnitt: trådlöst, automatisk
USB ANT Stick™
Batteri: utbytbart CR2032 (3 volt)
perkloratmaterial – särskild
hantering kan gälla. Se www.dtsc
.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
FR70 – Användarhandbok
Bilaga
Batterilivslängd: upp till 1 år, beroende
på användning
Driftstemperatur: 14°F till 122°F
(-10 °C till 50 °C)
Radiofrekvens/protokoll:
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
Systemkompatibilitet: ANT+
USB ANT Stick™
Sändningsräckvidd: cirka 5 m
Driftstemperatur: 14°F till 122°F
(-10°C till 50°C)
Radiofrekvens/protokoll:
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
Strömkälla: USB
FR70 – Användarhandbok
Pulsmätare
Fysisk storlek (exklusive bärrem)
Vattentålighet: 32,9 fot (10 m)
Sändningsräckvidd: cirka 9,8 fot (3 m)
Batteri: utbytbart CR2032 (3 volt)
perkloratmaterial – särskild
hantering kan gälla. Se www.dtsc
.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
Batteriets livslängd: cirka 3 år (vid
1 timmes användning om dagen)
Driftstemperatur: 14°F till 122°F
(-10°C till 50°C)
39
Bilaga
Obs! I kalla förhållanden bör du ha
lämpliga kläder som hjälper dig hålla
pulsmätaren nära kroppstemperaturen.
Radiofrekvens/-protokoll:
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
Systemkompatibilitet: ANT+
Fotenhet
Fysisk storlek (exklusive klämma):
Vattentålighet: 32,9 fot (10 m)
Sändningsräckvidd: cirka 9,8 fot (3 m)
Hastighets- och distansnoggrannhet:
ej kalibrerad 95 %, kalibrerad 98 %
Batteri: utbytbart CR2032 (3 volt)
perkloratmaterial – särskild
hantering kan gälla. Se www.dtsc
.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
40
Batterilivslängd: 400 timmars löptid
Driftstemperatur: 14°F till 122°F
(-10 °C till 50 °C)
Sensorsnoggrannhetsområde: 32°F till
104°F (0°C till 40°C)
Radiofrekvens/-protokoll:
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
Systemkompatibilitet: ANT+
FR70 – Användarhandbok
Bilaga
Felsökning
Problem
Lösning/svar
Tryck på och håll ned MODE och ENTER samtidigt om du vill
Knapparna reagerar
starta om programvaran i FR70. Du måste återställa tiden och
inte. Hur startar jag
dina anpassade inställningar. Om du fortfarande har problem
om FR70?
tar du ut och byter batteriet (se sidan 35).
Med den här proceduren raderar du all information som
du har angett. Tryck på och håll in MODE, LIGHT/
Hur rensar jag alla
användardata?
och ▲ samtidigt. Alla inställningar ersätts också med
fabriksstandardinställningarna. Träningsdata tas bort.
Hur ändrar jag mellan Kontrollera att tidsläget är inställt på 12 (12 timmar). Tryck på
AM (fm) och PM
▲/▼ för att välja rätt timme. Ikonen A eller P visas nedanför
(em)?
sekunderna på tidssidan. Mer information finns på sidan 15.
FR70-enheten skickar På sidan 28 kan du läsa om hur du aktiverar ihopparning med
inga data till datorn.
dator.
• Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT-sensorer
Pulsmätaren eller
under ihopparning.
fotenheten kan inte
• Flytta FR70-enheten inom räckhåll (3 m) för pulsmätaren
paras ihop med
vid ihopparning.
FR760-enheten.
• Om problemet kvarstår byter du batteri.
Hur ändrar jag tiden?
På sidan 15 kan du läsa om hur du ställer in tiden.
FR70 – Användarhandbok
41
Bilaga
Problem
Pulsmätarremmen är
för stor.
Pulsdata är inte
exakta eller fel.
42
Lösning/svar
En mindre elastisk rem säljs separat.
Gå till http://buy.garmin.com.
• Se till att pulsmätaren ligger tätt mot kroppen.
• Värm upp i 5–10 minuter. Om problemet kvarstår provar du
med följande.
• Fukta sensorerna igen. Använd vatten, saliv eller
elektrodgel. Rengör sensorerna. Smuts- och svettrester
på sensorerna kan störa pulssignalerna.
• Syntettyger som gnids eller slår mot pulsmätaren kan
skapa statisk elektricitet som stör pulssignalerna. Använd
en bomullströja eller fukta tröjan om det är lämpligt för din
aktivitet.
• Sätt pulsmätaren på ryggen istället för på bröstet.
• Kraftiga elektromagnetiska fält och vissa trådlösa
2,4 GHz-sensorer kan störa pulsmätaren. Störningskällor
kan innefatta högspänningsledningar, elmotorer,
mikrovågsugnar, trådlösa 2,4 GHz-telefoner och trådlösa
nätverksåtkomstpunkter. När du flyttar dig bort från
störningskällan bör dina pulsdata återgår till normalt.
FR70 – Användarhandbok
Bilaga
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA FR70 GÅR
DU MED PÅ ATT VARA BUNDEN
AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL.
DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR
AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift av
produkten. Äganderätten och de intellektuella
immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin
och är skyddad enligt de copyrightlagar
som gäller i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av
och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och
att källkoden för Programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin. Du
FR70 – Användarhandbok
intygar att du inte kommer att dekompilera,
demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på
något annat sätt göra om Programvaran eller
någon del av den till läsbar form eller skapa
något arbete som bygger på Programvaran.
Du intygar också att du inte kommer att
exportera eller omexportera Programvaran till
något land i strid med de exportkontrollagar
som gäller i USA.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här
Forerunner-enheten uppfyller de
grundläggande kraven och andra
tillämpliga föreskrifter i direktiv
1999/5/EG.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för
din Garmin-produkt: www.garmin.com.
43
Index
Index
A
aktivitetsklass 6, 7
ansluta till
träningsredskap 23
autopaus 30, 31
autovarv 30, 31
B
batteri
pulsmätare 36
batterier 34
byta fotenhet 37
byta FR70 35
byta pulsmätare 36
strömspar 15
belysning 5
C
cykelinställningar 31
cykelprofil 31
D
data, överföra 10, 27
data, skicka till dator 10
drivrutiner, USB 27
44
F
felsökning 41
fotenhet 11
kalibrera 13
G
GSC 10 14
H
hastighets- och taktsensor 14
Historikläge 25
minne 23
spara 23
ta bort 23
visa 23
I
idrottare, hela livet 6
ihopparningssensorer
8
ikoner 5
intervallpass 22
K
kalibrera
fotenhet 13
kalorier 32
knappar, klocka 4
belysning 4
läge 5
start/stopp/enter 4
upp/ned 4
konfigurationsguiden 6
L
lägen 5
larm 16
licensavtal 43
löpning, fotenhet 11
löpningsinställningar 30
O
överföra data 10, 27
överföringsläge med
strömspar 28
P
para ihop med dator 28
pass 17, 21, 22, 24
produktregistrering 1
programlicensavtal 43
programvara
kostnadsfri
programvara 9
pulsmätare 36
batteri 36
pulszoner 18
FR70 – Användarhandbok
Index
R
rulla automatiskt 30, 31
S
sensorer, para ihop 8
spara på batteri 9, 15, 34
ställa tiden 15
strömspar 15
V
våg 14
varningar
träning 17
varv 4, 31
Virtual Partner
pass 21
tempo 21
T
taktsensor 14
tävlingsläge 31
tekniska specifikationer 37
tid, ställa 15
tidsdatafält 33
tidsläge 15
tidszoner 16
tillbehör 8, 34
etablera anslutning 9
viloläge 9
Träningsläge 17
U
USB-drivrutiner 27
USB ANT Stick™ 10
FR70 – Användarhandbok
45
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business
Park Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising