Garmin | fēnix® | User guide | Garmin fēnix® Användarhandbok

Garmin fēnix® Användarhandbok
fēnix
™
Användarhandbok
Augusti 2012
190-01507-39_0A
Tryckt i Taiwan
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin®, Garmin-logotypen och TracBack® 1Û�5oõIq~‰&ñZ÷œ)2fJÕÏ˛~Q‚^Ó˜
sÈësÖ(–3
“‘.zïf›c�/+´dXÌ)¶ˇ9þíØÁªëå;ƒ6ÌQl!ä»æJÆߢTdsSÒúMdÁò+âZŒs9ºÓ\ª¼~{ܵb•{Û®N'B;(ÒUËO7ÏÕµŽâY<HÔ?\⋃WÂ'_aÆA:…-ÍÈZ_Þ“ÈТÈ
Üí±flÀOOÐèÅ>F¾V0Á¯�:ÈÖìLJôC%»Å#‡ŒÜ›o¬-Gôj¢jº±˛ÿ°½’b
1ÛÚ5Sõ=Q‰l™, BaseCamp™, chirp™, fēnix™, Garmin Connect™, GSC™ och tempe™ 1Û�5oõIq~‰&ñZ÷œ)2fJÕÏ˛~Q‚^Ó˜
sÈësÖ(–3
“‘.zïf›c�/+´dXÌ)¶ˇ9þíØÁªëå;ƒ6ÌQl!ä»æJÆߢTdsSÒúMdÁò+âZŒs9ºÓ\ª¼~{ܵb•{Û®N'B;(ÒUËA�Õöµâ˝<„Ô%\Õâ‹
1Ûí5|õ˙q}‰*ñÌ÷ł)4fËÕÓ~‚VÓÚ
rȤsÒ(Ë3
“….6ïk›e�¯½´*Xï)¶˘9³íÄÁ°ë¤;¤6ŸQ{!¡łŽJ‘ß¡T|sSÒöX]d–ò:â@Œl9öÄ\±¼ï{ƵcÒ{ß®S'Ë;'ÒË(7ÁÕ¤œâ<ÂÔc|<
Bluetooth®1Û¶5põ“qz‰,ñM÷š)�fÁÕÞ˚~‚\ÓP
gÈësÏ(Ü3“….dïd›j�ù½´#Xø)@¶
9åí‚Áƒë©;¿6ÝQ|!¥ł—J™ß¯T(slÒÖxd–òâGŒc9´(º\å¼e{˵oÒ{Ø®M'B;iÒSË7ÖÕ2�â˛<ÂÔ$\_⚃Â!_~ŁA=…ºÍÉZLÞ‡ÈÕ¢“GÜ`±ÆÀqOæÇÅ>F·V!Á"�tÈ�ì+JôC9»Ì#ŽŒÓ›o$-Ñô$¢bº½˛î°ö°U~YUj‚±IÝôâ˛àjƒLMac® är ett registrerat
1Ûí5|õ˙q}‰*ñÌ÷ł)4fËÕš~[‚]Ó˜
tÈís×(É3“.dï*›J�©)´(Xî)@¶(9üíÜÁ´ë°;¾6ÝQz!êł¢J‹ß¤T&S2Ò¿Windows® 1Û�5oõIqm‰3ñ\÷É)-fËÕÚ˜~G‚DÓM
eÈösÚ(Ñ3^“’.wïx›~�´½´6Xà)¶K9àíÞÁ©ëå;¾6ÑQd!¦ł…JßµT(srÒö\[dÊò=âFŒf9îŠ\ƒ¼e{Úµwš{Ë®@'Z; Ò]Ë7•Õ¿Ñâ,<ÿÔ\âŁƒQÂ(_(ÔA …;ÍßZLÞÌÈØ¢IDÜà±ÑÀhO�&¤Å>FV%Áµ�sÈØì
1Ûí5|õ˙q}‰*ñÌ÷ł)4fËÕÓV~[‚SÓW
ÈòsÚ(×3“‹.wïg›e�ù-´-Xç)¶9eíÃÁäë·;¯6ËQx!¯ł•J™ß®T~sZÒ¿ÛNdÄò<âLŒ.ˇŠ
Innehållsförteckning
Introduktion.................................................................... 1
Komma igång ............................................................................. 1
Ladda enheten ...................................................................... 1
Knappar ................................................................................. 1
Sensorer .................................................................................... 1
Visa sensordata .................................................................... 1
Sätta på sensorläge .............................................................. 2
Söker satelliter ........................................................................... 2
Stoppa GPS-enheten ............................................................ 2
Ta en vandringstur ..................................................................... 2
Skicka din vandringstur till BaseCamp™ ................................... 2
Profiler ........................................................................................ 2
Byta profiler ........................................................................... 2
Skapa en egen profil ............................................................. 3
Ta bort en profil ..................................................................... 3
Waypoints, rutter och spår .......................................... 3
Waypoints .................................................................................. 3
Skapa en Waypoint ............................................................... 3
Söka efter en waypoint efter namn ....................................... 3
Navigera till en waypoint ....................................................... 3
Redigera en waypoint ........................................................... 3
Öka träffsäkerheten för en waypointposition ......................... 3
Beräkna en waypoint ............................................................. 3
Ta bort en waypoint ............................................................... 4
Ta bort alla waypoints ........................................................... 4
Rutter ......................................................................................... 4
Skapa en rutt ......................................................................... 4
Redigera namnet på en rutt .................................................. 4
Redigera en rutt .................................................................... 4
Visa en rutt på kartan ............................................................ 4
Ta bort en rutt ........................................................................ 4
Vända en rutt ......................................................................... 4
Spår ........................................................................................... 4
Spela in ett spår .................................................................... 4
Spara aktuellt spår ................................................................ 4
Visa detaljer om spåret ......................................................... 4
Rensa aktuellt spår ............................................................... 4
Ta bort ett spår ...................................................................... 4
Sända och ta emot data trådlöst ................................................ 4
Navigering...................................................................... 5
Navigera till en destination ......................................................... 5
Navigera med Sight 'N Go ......................................................... 5
Kompass .................................................................................... 5
Kalibrera kompassen ............................................................ 5
Karta .......................................................................................... 5
Söka på karta ........................................................................ 5
Navigera med TracBack® .......................................................... 5
Höjdmätare och barometer ........................................................ 6
Ändra plottyp (höjdprofil) ....................................................... 6
Kalibrera barometrisk höjdmätare ......................................... 6
Markera och starta navigation till en MÖB-plats (man överbord) 6
Geocache........................................................................ 6
Hämta geocache ........................................................................ 6
Navigera till en geocache ........................................................... 6
Logga ett försök ......................................................................... 6
chirp ........................................................................................... 6
Hitta en geocache med en chirp ........................................... 6
Tillämpningar................................................................. 6
Klocka ........................................................................................ 6
Ställa in larmet ...................................................................... 6
Starta nedräkningstimern ...................................................... 6
Använda stoppuret ................................................................ 7
Innehållsförteckning
Lägga till en anpassad tidszon .............................................. 7
Redigera en anpassad tidszon .............................................. 7
Varningar ................................................................................... 7
Ställa in positionslarm ........................................................... 7
Beräkna storleken på ett område ............................................... 7
Visa almanackorna .................................................................... 7
Visa satellitinformation ............................................................... 7
Simulera en position .............................................................. 7
=èN‡×2ˇC2àgÙÔŸŒ•˛6ñ!.î−,›#äãe ........................................................... 7
Para ihop dina ANT+-sensorer .................................................. 8
tempe ......................................................................................... 8
Ta på dig pulsmätaren ............................................................... 8
Ställa in dina pulszoner ......................................................... 8
Om pulszoner ........................................................................ 8
Träningsmål .......................................................................... 8
Använd en cykeltaktsensor (tillval) ............................................. 8
Anpassa enheten........................................................... 8
Inställningsöversikt ..................................................................... 8
Anpassa huvudmenyn ............................................................... 9
Anpassa datasidorna ................................................................. 9
Systeminställningar .................................................................... 9
Om UltraTrac ......................................................................... 9
Kompassinställningar ................................................................. 9
Ställa in den nordliga referensen .......................................... 9
Höjdmätarinställningar ............................................................... 9
Ställa in enhetssignaler .............................................................. 9
Bildskärmsinställningar .............................................................. 9
Kartinställningar ......................................................................... 9
Spårinställningar ........................................................................ 9
Tidsinställningar ....................................................................... 10
Ändra måttenheterna ............................................................... 10
Inställningar för positionsformat ............................................... 10
Träningsinställningar ................................................................ 10
Ställa in din användarprofil för träning ................................. 10
Om Idrottare hela livet ......................................................... 10
Geocacheinställningar ............................................................. 10
Enhetsinformation....................................................... 10
Visa enhetsinformation ............................................................ 10
Uppdatera programvaran ......................................................... 10
Skötsel av enheten .................................................................. 10
Rengöra enheten ................................................................ 10
Specifikationer ......................................................................... 10
Pulsmätare - Specifikationer .................................................... 10
Batteriinformation ..................................................................... 10
Batteri för pulsmätare ............................................................... 11
Byta pulsmätarens batteri ................................................... 11
Datahantering .......................................................................... 11
Filtyper ................................................................................ 11
Ta bort filer .......................................................................... 11
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 11
Felsökning ................................................................................ 11
Låsa knapparna .................................................................. 11
Återställa enheten ............................................................... 11
Återställa enheten till fabriksinställningarna ........................ 11
Rensa alla givardiagramdata? ............................................ 11
Mer information ................................................................... 11
Bilaga............................................................................ 11
Registrera enheten .................................................................. 11
Programlicensavtal .................................................................. 11
Beräkning av pulszon ............................................................... 12
Index..............................................................................13
i
Introduktion
Knappar
VARNING
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
([G;Lýuc10¯¼ZSrÒ¹jxgÖä4ò«ëˆ„£ù�
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
([Z;Qýnc<0µ¼_SuÒ¿jkgËí/ò¤ë„ìÙàdJÿ;
Komma igång
Första gången du använder enheten ska du utföra följande
uppgifter för att konfigurera enheten och lära dig de
([M;Qýtc60¤¼XSåÒ®jmgØí"ò¯ëW„ëÙçd
ß]ÚÖʦEóÒøYNÏX[T4˙½„˝
1 Ladda enheten (([Y;Jýec90®¼fl1([;Ý
2 Registrera enheten (([Y;Jýec90®¼fl11([;Ý
3 Lär dig om sensordata och lägen (([Y;Jýec90®¼fl1([;Ý
4 Hämta satellitsignaler (([Y;Jýec90®¼fl4([;Ý
5 Ta en vandringstur (([Y;Jýec90®¼fl2([;Ý
6 Skapa en waypoint (([Y;Jýec90®¼fl3([;Ý
Ladda enheten
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka av kontakterna och det
omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter till
([O;Mý!c<0¡¼@SnÒ»j$G´
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i
([O;Wýucx0¶¼USoÒ¥jcgÞ÷fò¼ëfi„êÙõdßBÚÖ¦MóœøYNÑXYT0˙á¬1Z"µŁ©u쳋A!lQ€Œ/ö&Ú±)âùª�%;ƒ\h…4|ÿ_÷êõÜÕ"½ŁŒ¨L
1 Anslut USB-änden av kabeln till nätadaptern eller en USB([Z;Lýsc,0à¼DSäÒéjngØ÷)ò¸ëˇ„£ù�
2 ([k;Mýrc40µ¼@S!Ò§jîgÍâ"ò«ë„ùÙ÷dßX”ÖצCóÐøPNšXPT!˙ç¬1Z=µÔ©~챋!^Q⁄Œl/�&N±!âìª~%oƒXì…U46ß3
3 Rikta den vänstra sidan av laddningsdockan À mot spåret på
([O;Mýic=0´¼QSoÒºj*gÏg(ò¹ë„ÿÙódDßEÇÖǦKó™Ø1
4 Rikta den gångjärnsförsedda sidan av laddaren Á mot
([A;Lýoc,0¡¼_SuÒ¬jxg×âfòºë™„�Ù÷d
ß^ËÖצOóÒøONšXWT4˙ø¬bZ"µÑ©qìó¨l
([d;Çýscx0¤¼AS!Ò¨jdgÊï3ò¾ë„ÿÙ²dßXÆÖƦ^óÙøRNšXAT<˙ÿ¬}ZkµÐ©~ìý‹!MQ†Œº/¶&Á±¢âçªg%zƒþ…^4ýÿM÷¾õ×Õ"½ŁŸ‹1‚Âq,Ê�
5 ([f;Býec<0¡¼SdÒ§jbgÜ÷#ò¤ëW„åÙ÷dßB•ö®
Introduktion
À
([|;Çýmc20à¼RS÷Ò»j*gØ÷2òêë„iÙædßW”ÖÓ¦ÏófiøONÉXÑT;˙ô¬pZkµÔ©fìý‹!\Q�Œ5/¨&ı/âåªl%~ƒB££?48ÿv÷{õßÕˇ
([D;Fýec,0²¼MSbÒ¢j~gŽì+òêë„øÙ²dß_ÂÖϦ
óÏøPNXXT%˙v¬1Z.µÙ©|츋!ˇQ•Œ8/?&ı!âêª+%zƒZ�…W4vÿV÷ûõÇÕ"½ŁŒ¨L
Á
Välj för att bläddra genom datasidorna, alternativ och
([C;Mýrc,0$¼XSmÒ§jcg×ä'ò¸ëY¬•
Â
Välj för att bläddra genom datasidorna, alternativ och
([C;Mýrc,0$¼XSmÒ§jcg×ä'ò¸ëY¬•
Ã
([|;Çýmc20à¼RS÷Ò»j*gØ÷2òê뙄ùÙ÷dßQKÖ…¦^óÕøPNÑXT3˙e¬cZ.µÒ©õ츋!]QŒŒl/¨&Á±¢âùªf%5¦!�…z4ýÿR÷òõfiÕ˚"½ŁÙ‹1‚WqgêÎ
([D;Fýec,0²¼MSbÒ¢j~gŽå°ò¸ëW„ìÙædßØÖʦYóÝø˝NÎXAT4˙ç¬dZ8µÆ©y칋!WQݶA
Ä
Orange
knapp
Välj om du vill öppna menyn för den aktuella
([Y;Hýåc*0�¼QSoÒçJgŽÕ¢ò¦ë˛„�ÙýdßÊÖÖ¦
óÊøUNÑXYTu˙å¬õZ'µß©qìý‹!MQ⁄Œl/º&Ʊ2âîªy%uƒMù…[4nÿ˚÷ñõÐÕ˛
([H;Fýjc*0$¼RSuÒ¨j*gÜ÷2òê누èÙödßSÂÖ¦DóØøYNfix8Tu˙Û¬ôZ'µÙ©0춋!XQ…Œ</¾&ıfâåªn%�ƒXÿ…K4{ÿU÷êõfiÕ"%ŁÊ
([K;Wýucx0�¼USsÒ¢jogËâfò¯ëˇ„�ÙådßOÞÖ̦CóÒøHNfix8
Visa statussidan
Du kan snabbt bläddra till denna sida för att se tidpunkt,
batteriets livslängd och statusinformation om GPS från en
([K;Mýoc90®¼SrÒ€jngØ�,K
Håll ned
([˙.
Anpassa piltangenterna
Du kan anpassa hållningsfunktionen för och ([˙.ý!c˝0¥¼ZSoÒ¨
anpassning sparas med den aktiva profilen (([Y;Jýec90®¼fl2([;Ýcx0–¼@Su
exempel: om den marina profilen är aktive, kan du anpassa
hållningsfunktionen till att markera en plats där en man fallit
([Ü;Uýdc*0¢¼[SsÒ�j*g‚Îò‹ë^„£ù�
1 Välj den orange ([A;Mý`c(0°¼QSoÒçJ
2 Välj Inställning > System > Håll ned knapparna([˙.
3 Välj Håll upp eller Håll ned([˙.
4 ([|;Çýmc20à¼QSuÒ½j*gØï2ò¯ë„ãÙódß_ØÖ“ƒ'
Sensorer
Visa sensordata
Du kan snabbt få åtkomst till data i realtid för kompass-,
([B;Õýkc<0�¼ÐSuÒ¨jxgfl¯fò¨ë„ÿÙýdßSÚÖƦXó‚ø˝NÒXVT=˙³¬eZ.µØ©`츋!XQ⁄Œ9/©&Ù±#âåªx%tƒ^è…@4vÿ_÷°Õ¾ÕU"ŠŁÝ‹5‚qjêDÀƒ
standardsensorläget kallas På begäran-läge i enhetens
([Y;Fýoc+0¯¼FShÒ§jygÍg*ò¦ëˇ„äÙüdßWÜÖ“ƒ'
OBS! Dessa datasidor sätts automatiskt i standbyläge
([;Aýdc.0¡¼_SoÒ€jdgÞªhÒÇ
OBS! Dessa data spelas inte in på enheten (([Y;Jýec90®¼fl4([;Ý
1 Från sidan tidpunkt och datum väljer du eller ([˙.
1
Söker satelliter
2 Välj jý˚íÐ
Innan du kan använda GPS-navigeringsfunktionerna, såsom
jý˚Nͳ;Äfi5zTÇ.‹0ÄT˛LyÅ~ÞHˆ¨“f„ÖØìÙ]læ5÷˝,¹ü¼ç±\Üeÿí˚ä0W?ÍK–ˆÄ³9àe8ø»;írIz0Xž›"¬½n›tU`O@/¸`Ì˙]|RıÞ‹b]:Ã
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
jý˚OÍ9;Úfi1zP‰.Ł0ÌTL{Å2ÞEˆ·“2ıÖÅìÊ]"æ5뽓,¹ü¾Çœ\‚eNíä WzÍHK‡ˆÙ³9àg‰8¬»=í~I.0Xƒ›ª¬¸n‚jUD`R@5ù`Ì]aRłÞ‡bˆº6ÙééùþT±u—=üÍÕHÿ¹Œ„€ÓØ˚
jý˚`Í“;äfihzAÄ.Ł0ÄTLwÅ1ÞGˆ»“(Çö¡ì“]æ˛5á˝⁄,¹üýçð\Åesíä*WzÍHK„ˆ‚³qàvŸ8ø»,ífI.0
X⁄›=¬€nŸkU`I@{�`Ì]5R™Þƒb˛ˆ€6ÃéºùüTå
jý˚TÍ´;Ófi$z_6jý˚íÐ
Mer information om GPS finns på www.garmin.comjý˚íÐ;Öfi'z^Þ.™0êT#LMjý˚íÐ
1 Håll jý˚I͸;Ófi1zCÒ.–0ÆTL>Å8Þ߈¬“f‹ÖØìÙ]læ5c˝œ,¿üñç±\ÁeÿíMä!W4ÍOK—ˆÅ³|àmĢÕ
2 jý˚qÍ9;Ûfi/zØ.Œ0ßTŒLuÅ~Þˆ»“(“ÖÍìÞ]8æS5á˝˚,¹üãçå\Ðe:í
ä¡W4Í@K—ˆß³0à-!ç
3 Välj den orange jý˚Lͳ;Öfi5zAÎ.‹0…t~
4 Välj Starta GPSjý˚íÐ
5 jý˚qÍ9;Ùfi1zP‰.‰0ÈTL�Å0Þˆ»“(†ÖÉìÙ])æ˛5§˝•,/üýçå\ÐehíMä7W;ÍSK—ˆÝ³uàjž8½»:í=i
Stoppa GPS-enheten
1 Välj den orange jý˚Lͳ;Öfi5zAÎ.‹0…t~
2 Välj Stoppa GPSjý˚íÐ
Ta en vandringstur
3 Välj jý˚íÐ
4 Välj jý˚íÐ
Ladda enheten helt innan du tar en vandringstur (jý˚TÍ´;Ófi$z_1jý˚Íó˙º
OBS! jý˚bͳ;ßfi zEÎ.‹0“TLjÅ?Þ[ˆª“'łÖ„ìÌ]9æ5è˝–,ªüäçø\ÂeqíˇädW7ÍBK–ˆÐ³wà#”8½»&í3Ib0XŒ›*¬µn”7ui`˙@´`FÌ]`
inte laddar enheten innan du tar en vandringstur, håll ner för
jý˚FÍ©;ÃfiezBÇ.0“TLûÅ~ÞLˆ°“.„ÖØìÈ]"æ]−
1 Välj den orange jý˚Lͳ;Öfi5zAÎ.‹0…t~
2 Välj Starta GPSjý˚íÐ
3 jý˚qÍ9;Ùfi1zP‰.‰0ÈTL�Å0Þˆ»“(†ÖÉìÙ])æ˛5§˝•,/üýçå\ÐehíMä7W;ÍSK—ˆÝ³uàjž8½»:í=i
4 jý˚eÍ+;Åfi/zP‰.’0ÌT˛LzÅ,Þ@ˆ°“!ıÖØìØ]>æ5é˝ÆÆ
5 När du vill göra ett uppehåll eller pausa enheten från
spårning håller du
> Pausa spår jý˚Nͳ;Ãfi7zHÈ.“0ÙT]l
> Återuppta spår jý˚H;;ßfiezWÄ.fl0ÙTLúÅ*Þ]ˆþ“0‹ÖÂìÉ]>æ5©<å
6 Håll ned
> Spara spår för att spara
7 När du är klar håller du ned
jý˚RÍ�;Çfi"zXÍ.™0ÈTLpÅ?Þˆ±“+ÉÖÚìÌ]"æ5õ˝†,¥ü÷çâ\Åeoí˜ä!W4Íkì
8 Om det behövs väljer du Ja jý˚AÍ+;ÅfiezPß.™0“TLjÅ1ÞYˆ®“'ÉÖëìý]˜æ^5â˝ƒ,£üõçå\ÔetíCÄI
Skicka din vandringstur till BaseCamp™
OBS! jý˚cÍ´;ÙfiezZÙ.›0ÝTLmÅ*ÞLˆ³“6„ÖÞìÌ]8æ5õ˝È,»üuçç\Ôehíä%W(ÍKŁˆÔ³tàs‘8ª»)ígI{0X�›ª¬€nœkU`U@u"Ô
För en så korrekt temperaturmätning som möjligt tar du bort
jý˚Bͳ;ßfi zEÎ.‹0“TLlÅ»ÞGˆþ“"•ÖÂì“]$æ5齄,§üõçõ\‚euíä,WzÍQKˆß³màbŸ8ø»zí#I#0SX›n¬¹nflwU`O@>«`Hìx
TIPS: För att köpa en tempe™ trådlös temperaturmätare, gå
till www.garmin.comjý˚íÐ;ŠfizÕÙ.Æ0ÉTL>Å6ÞHˆ¬“ftempe ihopparad med fēnix
(jý˚TÍ´;Ófi$z_8), får du automatiskt riktiga temperaturavläsningar
jý˚RÍ©;Öfi+zÊ.™0ÙTSL|Å;ÞAˆ(“0‹Ö„ìÙ]-æS5æ˝ž,ëüôçø\Öe:íä*W2ÍBKŁˆÔ³wà-!ç
Sätta på sensorläge
Standardsensorläget är läget På begäran, med vilket du får
snabb tillgång till kompass-, höjdmätar- barometer- eller
jý˚S͸;Úfi5zTÙ.⁄0ÙTLlÅ:ÞHˆª“'Çö¡ì“]æ5§˝…,ªüþç±\Uelíä*WzÍTKŁˆU³uào‰8ø»!í}I.0Xœ›&¬±n›|U
`˙@2ù`
Ì‚]rR‚ÞłbSAlltid på
jý˚AÍ+;ÅfiezPß.™0“TLwÅ-ÞHˆþ“-ƒÖÂìÙ]%æ˛5ò˝“,¹üüçø\Öe{íMä7W?ÍIK™ˆÞ³kàg‰8¬»)í=i0@X¶›;¬ônŒxU
`˙@/°`
Ìˇ]5R‚ÞŠbˆ£6ÀéÿùùTåu×=ýÍEHÿ³Œ�
jý˚Nͳ;Šfi z_Ã.…0ÙTLpÅ~Þ@ˆþ“.˜ÖÆìÉ]!æŠ5ó˝›,¹üüçu\Öe�íMä+W9ÍOKÁˆÚ³vàmž8±»&ífIk0Xž›'¬³n›9U™`M@>«`Ì]~RŁÞÏb˙ˆ86ÚéþùñT¤uÐ=èÍ‘hw
OBS! Om du har en pulsmätare eller hastighets- och taktsensor
som är ihopparad med enheten, kan enheten visa löpande data
jý˚AÍ+;ÅfiezAÞ.−0ÞTSL{Å2ÞEˆ»“4ÉÖÄìÌ]?æ5,£üõçå\‚euíä,WzÍSK•ˆÚ³mà-!ç
1 Välj den orange jý˚Lͳ;Öfi5zAÎ.‹0…t~
2 Välj Inställning > Sensorer > Läge > Alltid påjý˚íÐ
2
Innan du kan skicka data till BaseCamp, måste du hämta
BaseCamp till din dator (www.garmin.comjý˚íÐ;Õfi$zBÎ.–0ÌT˚Lnjý˚Íó˙º
Du kan se din vandringstur, andra spår och waypoints på din
jý˚Cͼ;Ãfi*zC–ë
1 Anslut din enhet till datorn med USB-kabeln (jý˚TÍ´;Ófi$z_1jý˚Íó˙º
Din enhet visas som en flyttbar enhet under Den här datorn
på datorer med Windows® och som en volym på skrivbordet
på datorer med Mac®jý˚íÐ
2 Start BaseCampjý˚íÐ
3 jý˚aÍ+;Ûfi/zÂ.‹0ÞTLlÅ+ÞBˆª“/ƒÖÂìÈ]>æ˛5æ˝È,»üuç±\Âeqí›ä6W7ÍBK‘ˆ�fi
Profiler
Profiler är en samling inställningar som optimerar din enhet för
jý˚Hͱ;Þfi.zP‰.™0ÄT˜LrźÞDˆ®“(•ÖÂìÊ]?æ˝5ê˝ı,.üôçô\ße4Í`ädW˜ÍSKŁˆ‚³|à{‘8µ»8ívIb0ZXÒ›'¬ºn”mU•`W@7·`Ì˙]rRŁÞšb˛ˆ¯6’éõùöT�
vyerna skiljer sig när du använder enheten för vandring jämfört
jý˚J͸;Ófiez_O.fl0“TLkÅ~ÞJˆ§“-–ÖÍìß]læˆ5§˝−,®üâçö\ÔetíCÄI
När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält
eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den
jý˚FͶ;Ãfi0zTÇ.−0ÌTSLnÅ,ÞFˆ¸“/–ÖÉìÃ]bÆ~
Byta profiler
När du byter aktiviteter kan du snabbt ändra inställningen för
den handhållna enheten till att passa aktiviteten genom att
jý˚Ãͳ;Ófi7zP‰.Œ0ßT˝LxÅ7ÞEˆ»“(Çö¡
1 Välj den orange jý˚Lͳ;Öfi5zAÎ.‹0…t~
2 Välj Profilerjý˚íÐ
3 jý˚qÍ9;Ûfi/zÎ.‹0“TLlÅ1ÞOˆ·“*Çö¡
Introduktion
^T‰F¼„~b2#œš�te›1´g£LlƒždNŠ»hâ6B6Y;ë%n�)ôý9RLåŁ−X¥Xs«ŠÔt3Ÿ€§<:}õÕn¿=|3ŠP€âÌŁ{hUóæ<5Ñ)4öÐ˛©¡ŒOë˙òE±4vƒò³3b¼@’”ÛU˜€5Œ˘Q9äËÊ
^T‰e¼˜bb2&œ„�ye�1´gðL<ƒ–dŠ¹hî6@I6V;€%þ�2ô«9]L°ŁÚX³Xy«�Ô=3˘Ÿ®§&:A]”
Skapa en egen profil
Du kan anpassa dina inställningar och datafält för en viss
^T‰c¼‡d+2#œŁ�le‹1¡g£Lyƒ•dMŠ¸hù6˙6R;¸%ë�uÔÐ
1 Välj den orange ^T‰i¼⁄q22%œŽ�veÃØ
2 Välj Inställning > Profiler^T‰,œä
3 Välj ett alternativ:
• ^T‰T¼|(2uœŽ�veÍ1¥gñLsƒ−dHŠ±h¥#
• Välj Skapa ny ^T‰m¼−xb2#œ˘�te⁄1õgðLyƒ‹d@Š³h«6J6Y;ë%ä�"ô¼9˝LàŁØX®Xp«’Ô83Ÿ¥§fˆb
^T‰F¼„~b2#œš�te›1´g£LlƒždNŠ»hâ6B6Y;ë%n�)ôý9RLåŁ−X¥Xs«ŠÔt3Ÿ€§<:}õÕn¿=|3ŠP€âÌŁ{hUóæ<5Ñ)4öÐ˛¬¡�Oé˙³E÷4dƒî³2b©@˝–Û\˜¥5†
^T‰r¼ł�$2<œ’�}e…1õgðLlƒ“dSŠ¼hï6Kˆ6ˇ˙Æ
4 Om det behövs väljer du Ändra och redigera namnet på
^T‰r¼ł�$2<œ’�}e…1ûG”
5 Anpassa dina inställningar (^T‰q¼•t#2;œ\8) och datafält för den
^T‰c¼‡d+2#œš�8eš1§gìLzƒ–dMŠ¸hå67d
^T‰C¼–|#2uœ˘�ve›1§gêLrƒ‰d@Š¯h«6J˝6;¬%|�)ôý9OLàŁËX³Xw«−Ôt3˛Ÿë§,:
}íÕ/¿||(ŠV€äÌ–{`U¿æ)5ÍhšŽ˛—¡�Oé˙½eœ
Ta bort en profil
1 Välj den orange ^T‰i¼⁄q22%œŽ�veÃØ
2 Välj Inställning > Profiler^T‰,œä
3 ^T‰T¼|(2uœŽ�veÍ1¥gñLsƒ−dHŠ±h¥#
4 Välj Ta bort > Ja^T‰,œä
Waypoints, rutter och spår
Enheten visar tid till destinationen À, avstånd till
destinationen Á, och beräknad ankomsttid Â^T‰,œä
7 Välj ^T‰d¼˜bb24œ‹�leÍ1¦gæL<ƒ⁄dNŠ°hû6Oˆ6D;¢%î�:ô³9lš
De två pekmarkeringarna à ^T‰d¼œ~%20œ”�ye�1õgðLsƒ†dŠ¿ho6\6Y;¬%ù�+ô¸9WLñŁØX¤X8‰ô
Den övre orange markeringen Ä visar i vilken riktning du är
^T‰r¼042±œł�6Eà
8 ^T‰P¼•{624œÜ�he‹1¾gîL}ƒždJŠ¸hù6G6P;ª%ø�5ô¼9˝LýŁÅXµX6«šÔ13ˆŸë§¾:ˇ}ñÕj¿=|,ŠP€ìÌš{fUúæy5Òf›ł˛“¡‹Oî˙ýEö4÷ƒò³yBÃ
9 ^T‰D¼ƒb62&œ˘�leŽ1õgâLhƒŸdŠºhn66;¯%ï�5ôý9NLùŁÁXµXx«’Ô:3Ÿ®§&:O}÷Õf¿q|/ŠQ€�ÌŠ{tU¿æ75ZuÛfl˛“¡›Oó˙úEÿ4óƒè³>b¡@Š–Û\˜ïé
Waypoints
Redigera en waypoint
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
^T‰g¼⁄x'2!œÒ_
Innan du kan redigera en waypoint, måste du skapa en
^T‰u¼‹i22:œŁ�veŽ1ûG”
1 Välj den orange ^T‰i¼⁄q22%œŽ�veÃØ
2 Välj Waypoints^T‰,œä
3 ^T‰T¼|(2uœŽ�veÍ1¢gâLeƒœdNŠ´hå6ZG:
4 Välj Ändra^T‰,œä
5 ^T‰T¼|(2uœŽ�leŽ1õgâLpƒŸdDŠ¯hå6O˛6^;½%ª�:ô©9HL°ŁØX¤Xr«’Ô33Ÿ¹§):O}÷Õ!�|&ŠZ€£ìþ{!Uñæ85Òiž—˛Æ†÷
6 Använd den orangefärgade knappen och för att mata in
^T‰v¼„s)20œ™�6Eà
7 När du är klar väljer du _ > Klar^T‰,œä
Skapa en Waypoint
^T‰F¼œ0)24œ™�8ež1¥gâLnƒ“dŠ¹hâ6@I6V;€%þ�.ô¸9PLüŁËXáXf«ŒÔ'3˛Ÿ¿§!:}íÕ/¿n|,ŠO€�ÌŒ{oU¿æ.5Þ~‰�˛†¡flOó˙½eœ
1 Håll ned den orange ^T‰i¼⁄q22%œŽ�veÃØ
2 Välj ett alternativ:
• För att spara en waypoint utan ändringar trycker du på
Spara^T‰,œä
• För att göra ändringar för din waypoint, välj Ändra, gör
ändringar för waypoint och välj Spara^T‰,œä
Söka efter en waypoint efter namn
1 Välj den orange ^T‰i¼⁄q22%œŽ�veÃØ
2 Välj Waypoints > Sök stavning^T‰,œä
3 Använd den orangefärgade knappen
^T‰v¼„s)20œ™�6Eà
4 När du är klar väljer du _ > Klar^T‰,œä
Öka träffsäkerheten för en waypointposition
och
Navigera till en waypoint
1 Välj den orange ^T‰i¼⁄q22%œŽ�veÃØ
2 Välj Starta GPS^T‰,œä
3 ^T‰T¼~624œÜ�ue‹1±gâLrƒÌdDŠ³hã6K˛6R;¥%ª�3ô99QLäŁËX³X6«−Ô53Ÿ®§$:}êÕ{¿x|1Š••
4 Välj den orange ^T‰i¼⁄q22%œŽ�veÃØ
5 Välj Waypoints ^T‰m¼−xb2#œ˘�te⁄1õgæLrƒÌdVŠ¼hò6^6^;¥%þ�{ô´9˝LüŁÃX²Xb«ŸÔ:3Z¸Æ
6 Välj Kör^T‰,œä
för att mata in
^T‰F¼œ0)24œ™�8e‰1#gñLzƒ–dOŠ¼h«6K6;¼%ë�"ô�9SLùŁÄXµXf«ŒÔ'3˛Ÿ¿§!:}íÕ/¿{|µŠP€�Ì•{uUiæ+5ÍbÛž˛⁄¡šOà˙áEð4üƒò³?b«@“Îû?˜á5²˘˘9ä
medelvärdesberäkning gör enheten flera avläsningar på samma
^T‰r¼ƒc+2!œŁ�we…1õgìL�ƒ—dŠ¼hå6X“6Y;¯%ï�)ôý9QLõŁÎX¤Xz«‘Ô°3Ÿ¯§-:˙}£Õi¿ë|1Š€þÌ⁄{÷Uíæ+5Ú'Ł�˛‘¡šOõ˙òEÿ4üƒô³2bº@×2í
1 Välj den orange ^T‰i¼⁄q22%œŽ�veÃØ
2 Välj Waypoints^T‰,œä
3 ^T‰T¼|(2uœŽ�veÍ1¢gâLeƒœdNŠ´hå6ZG:
4 Välj Snittlig^T‰,œä
5 ^T‰D¼–i62!œš�8e›1¼gäL<ƒŸdHŠ±hç6˚6V;²%ú�4ô´9RLäŁÙX±Xy«−Ô=3Ÿ¢§':}æÕa¿3\N
6 Välj Start^T‰,œä
7 ^T‰D¼˜|(2uœŁ�vež1¡gñLiƒ⁄dUŠ´hä6@6E;¥%ë�{ô�9ÙL°ŁÙXªXò«‰Ô93Ÿ¥§fˆb
8 När säkerhetsgradstapeln når 100 % väljer du Spara^T‰,œä
Du uppnår bäst resultat om du samlar fyra till åtta exempel för
^T‰g¼⁄0524œ–�he‡1¼gíLhƒÌdNŠ¾hã6˜6Ó;¥%þ�:ô¯9˝LýŁÃX¯Xe«“Ôt3MŸû§h:}êÕa¿h|7ŠG€ÿÌÓ{lUúæ55ÓfŁÐ˛“¡‡Oâ˙þEá4þƒù³9bà`ô
Beräkna en waypoint
Du kan skapa en ny position genom att projicera avstånd och
^T‰`¼b+2;œł�8e‰1§gfLrƒÌdDŠ³h«6C6E;€%ï�)ô¼9XL°ŁÚX®Xe«’Ô 3˛Ÿ¤§&:O}÷Õf¿q|/Š€èÌš{!Uñæ 5�wfl…˛†¡”Oî˙üEÿ4¼¦‚
1 Välj den orange ^T‰i¼⁄q22%œŽ�veÃØ
2 Välj Waypoints^T‰,œä
3 ^T‰T¼|(2uœŽ�veÍ1¢gâLeƒœdNŠ´hå6ZG:
4 Välj Projekt^T‰,œä
Waypoints, rutter och spår
3
5 §M˝FÍÚ˚PIm‹ú1“pàäKèal²AÚ§&
Nšþ`˜q8EõžÿÎØŁeŸ,�Nb9ê]ÂöõBIóı¿�?h½&Nˇ
§M˚F^Ú˝PmØá1„pùäZèxl³AÔ§ Fšõ`q}EðžðÎÀŁ5Ÿ3�ÂbwêZÂøõÈI¡ı¿¸?g½znu”ÑyîŽÉÁÜ×fl)¬Š3CE¢Ý%F‘—<Ë#o$ãL2Jý`5`nEL]ÁÁ¸%½
Ta bort en waypoint
1 Välj den orange §M1FUÚPSmØö1“p½Ä2
2 Välj Waypoints§Mtf6
3 §MFßÚ˚PIm‹ö1“p³äHèrl¾AÁ§=
Nšÿ`qse−
4 Välj Ta bort > Ja§Mtf6
Spår
§M˜FOÚPmÛã1páä˜èrl±A‚§6
Nšÿ`Qq+EcžöÎŽŁ6Ÿ,�ÎbuêOÂîõƒIèı¿æ˜½(nG”Òy+ŽÖÁÕ×�)ëŠ1C˝E¸Ý%\‘ž<Ä#d$ïÈ2Týh>`}E]ÆÁøÖ+łwOaÌ6©¾TšZ$
§M5FVÚRPSmÝý1‹pçäZèalçAݧ¶
Išö`q}EãžôÎףeŸ5�Åbjê^ÂøõÊIàı¿�?&½~nð”Åy«ŽÊÁŁ×Ð)îŠ:CWeÛÝM%˙¯ý<−#u$îI2ý$+``ER]ÆÁâÙ+łkO,Â6¾¾U
§M2FÍÚ˘PGm‹õ1páä˜èel¦Aç8
Bš±`q(EéžúÎÍŁk¸Q
Ta bort alla waypoints
1 Välj den orange §M1FUÚPSmØö1“p½Ä2
2 Välj Inställning > Nollställ > Waypoints > Ja§Mtf6
Rutter
En rutt är en sekvens med waypoints eller positioner som leder
§M>FRÚPmÜú1‘pÿä˜è`l«Aħ&
Jšt`˛q8Eóž¿î´
Skapa en rutt
1 Välj den orange §M1FUÚPSmØö1“p½Ä2
2 Välj Rutter > Skapa ny§Mtf6
3 Välj Första punkt§Mtf6
4 §MFßÚ˚PIm‹ö1“p³äTèrl³AÔ§5
Hšã`˘qse−
5 §MFßÚ˚PIm‹÷1ƒpýä˜èul1Aç!
Sšð`Qq-EòžÿÎÒŁ1Ÿ9�Åb9ê^ÂxõƒIóı¿¼?r½mnz”„YÃ
6 Välj Nästa punkt§Mtf6
7 §MFKÚPQmÍã1‡p³äLègl¢AÖ§r
š¼`Gq}EóžøÎÕŁ)Ÿ/�‰bkê[ÂéõÒIäı¿è?â½zn4”Éy¢ŽÅÁË×Þ†
8 Välj Klar §M<FÍÚPmÉç1Šp³äLècl¦Aç3
šã`q)EóžôÎףk¸Q
Redigera namnet på en rutt
1 Välj den orange §M1FUÚPSmØö1“p½Ä2
2 Välj Rutter§Mtf6
3 §MFßÚ˚PIm‹ö1“p³äMèfl³Aŧ|**
4 Välj Byt namn§Mtf6
5 Använd den orangefärgade knappen
§M.F^ÚPHmÍý1ÍPž
6 När du är klar väljer du _ > Klar§Mtf6
§M˚FRÚPWm‹ò1ŁpàäKèöl©AÕ§r
Hšò`ˇq}EãžøÎףeŸ(�Âb}êÂëõÏIòı¿»?(š
för att se upprepningen av datasidor inklusive data om
kompass, höjdmätare, stigning och hastighet, kartan samt
§M)FRÚPBmƳ1”pöä[è3l³Aا6
Wšä`˜q6Eóž±ÎÖŁ&Ÿ4�‰b}êOÂéõÓIìıH�Å
Du kan anpassa datasidorna (§M)FRÚPBmÆ39§MsFú�
6 Håll ned §Mtf6
7 Välj ett alternativ:
• Välj Pausa spår §M5FVÚRPGmݳ1ŁpúäSè�lçAÁ§3
Ršâ`q}EôžáÎ\Ł7Ÿ2�ÂbwêIÂøõÈI¯ºk
• Välj Spara spår §M5FVÚRPGmݳ1ŁpúäSè�lçA§"
Fšã`q}EãžøÎÍŁ1Ÿ|�ØbiêËÂïõ‹i„
• Välj Rensa spår §M<FÍÚPmÉç1Šp³äKèrlçAÓ§=
Ušå`Qq.E÷žtÎËŁ Ÿ(�‰blêZÂüõÈI¡ı¿¼?r½(ng”Òy¯ŽÖÁØ×Þ†
• Välj Stoppa GPS om du vill stänga av GPS-enheten utan
§M;FOÚPmÜò1ÃpñäPèal³A‚§6
Nšå`q}EôžáÎ\Ł7Ÿr“¦
och
för att mata in
• Om du vill visa punkten på kartan väljer du Information§Mtf6
• Om du vill ändra ordning på punkterna längs rutten väljer
du Flytta uppåt eller Flytta nedåt§Mtf6
• Om du vill infoga en ytterligare punkt på rutten väljer du
Infoga§Mtf6
§M˚F^Ú˝PmÆê1‡p³äOèfl©AÚ§&
Bšÿ`Qq4Eéž÷ÎÖŁ"Ÿ=�Øb9êHÂkõÔIäıF¿¬?c½fn4”Òy»ŽÊÁÒ×—)¬Š2CEöÝÈ%[‘fl<Ø#`$õ5
• Om du vill ta bort punkten från rutten väljer du Ta bort§Mtf6
Ta bort en rutt
1 Välj den orange §M1FUÚPSmØö1“p½Ä2
2 Välj Rutter§Mtf6
3 §MFßÚ˚PIm‹ö1“p³äMèfl³Aŧ|**
4 Välj Ta bort > Ja§Mtf6
4
Spela in ett spår
1 Välj den orange §M1FUÚPSmØö1“p½Ä2
2 Välj Starta GPS§Mtf6
3 §MFßÚ˝PWmɳ1”pöä[èrl©A‚§7
Išù`q)EâžÿÎŽŁ-Ÿ¸�ÆbmêOÂïõƒIòı¿¼?c½dnx”ËyºŽÁÁË×Þ†
4 §M˛FÞÚRPQmÝý1Šp³äYèålµA‚§3
Sšå`Qq.E÷žôÎÕŁ$Ÿ|�ÂbwêÂøõÒIõıF¿»?v½ínf”„YÃ
5 Välj
Redigera en rutt
1 Välj den orange §M1FUÚPSmØö1“p½Ä2
2 Välj Rutter§Mtf6
3 §MFßÚ˚PIm‹ö1“p³äMèfl³Aŧ|**
4 Välj Ändra§Mtf6
5 §MFßÚ˚PIm‹ö1“p³äOèfl©AÚ§&
½œ
6 Välj ett alternativ:
Visa en rutt på kartan
1 Välj den orange §M1FUÚPSmØö1“p½Ä2
2 Välj Rutter§Mtf6
3 §MFßÚ˚PIm‹ö1“p³äMèfl³Aŧ|**
4 Välj Visa kartan§Mtf6
Vända en rutt
1 Välj den orange §M1FUÚPSmØö1“p½Ä2
2 Välj Rutter§Mtf6
3 §MFßÚ˚PIm‹ö1“p³äMèfl³Aŧ|**
4 Välj Vänd§Mtf6
Spara aktuellt spår
1 Välj den orange §M1FUÚPSmØö1“p½Ä2
2 Välj Spår > Aktuellt§Mtf6
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill spara hela spåret väljer du Spara§Mtf6
• Om du vill spara en del av spåret väljer du Spara del och
§M,FßÚ˚PImÍá1Ãp÷äZè}lçAÕ§7
Kš±`q(E§žçÎÐŁ)Ÿ0�‰bjê^ÂüõÔIàıH�Å
Visa detaljer om spåret
1 Välj den orange §M1FUÚPSmØö1“p½Ä2
2 Välj Spår§Mtf6
3 §MFßÚ˚PIm‹ö1Špçä˜è`l·AT§ ½œ
4 Välj Visa kartan§Mtf6
§MF˙ÚPÕmÚù1‡pýä˜è|l¤AÙ§r
Tšý`q)EâžåÎŽŁ$Ÿ*�‰bjê^ÂxõÔIäı¿è?`½anz”Ìy½Ž—ÁÜמ)¬Š;C˘E¤ÝG%P‘‡<Ã#o$à^2^ýh:`hEF]ÎÁ¸%½
> Information§Mtf6
5 Välj
6 Använd och §M<FÍÚPmÉç1Šp³äIèzl´AЧr
Nšÿ`q2EõžüÎØŁ1Ÿ5�ÄbwêÂòõËI¡ı¿¸?ã½znq”Öy๩
Rensa aktuellt spår
1 Välj den orange §M1FUÚPSmØö1“p½Ä2
2 Välj Spår > Aktuellt > Rensa§Mtf6
Ta bort ett spår
1 Välj den orange §M1FUÚPSmØö1“p½Ä2
2 Välj Spår§Mtf6
3 §MFßÚ˚PIm‹ö1Špçä˜è`l·AT§ ½œ
4 Välj Ta bort > Ja§Mtf6
Sända och ta emot data trådlöst
För att kunna dela data trådlöst måste du befinna dig inom 3 m
(10 fot) från en kompatibel Garmin® §M?FUÚˆPFmܽî
Din enhet kan sända och ta emot data när den ansluts till en
§M;FUÚ˝PBmƳ1‹püäRècl¦Aŧ;
Ešô`˛q}EâžÿÎÑŁ Ÿ(�–BêÂÙõÓI¡ı¿©?h½(np”Çy¢ŽÅÁŽ×⁄)íŠ/CE¹ÝE%[‘—<Ù#-$§J2]ýk8`nEB]ÇÁóÂ+Ø
§M(FNÚPWmÍá1Ãpüä\è{lçA§"
šã`Qq)EõžtÎÝŁ)Ÿª�Øbmêâ’
Waypoints, rutter och spår
1
2
3
4
Välj den orange …æ^9łˇðˆr⁄U−-}عß�
Välj Dela data > Enhet till enhet…æ^|(ø
Välj Sänd eller Ta emot…æ^|(ø
…æ^ˇýˆh⁄−!}ع‡+¶ÑX¯þ
ßcH‘ƒ74?$nm™âÅæ�˛4ô™çlJNâ9ÛYŠÙ)¾ô®f¨Iª,~
Navigering
Du kan navigera till en rutt, ett spår, en waypoint, en geocache
…æ^7Žˇýˆg⁄W−h}Ó¹�+R¶ÕX»þßqHflƒ14q$xm™íÅõ�\4à™"lˆNþ9ÃYˆÙ/¾ð®l¨I¤ˆêÿøÞ−«`éKxLÐežã˛›fiëœLWì›Jfi�/ûÒL#÷¯‰¶3ü™5®ÎCuT¨„«Ä˜,0
…æ^7Žˇýˆg⁄W−h}ݹž+˜¶ÓX»þßdH…ƒ64q$`m™âŧ�Y4ñ™"lNð9ÆYˆÙ<¾ü®q¨I¤ê¶ø×−©`¡KyQÐnž�˛I©ûëÏLnà…fi…,ûYL!÷ñ«ł
Navigera till en destination
Du kan navigera till en destination med hjälp av kompassen
eller kartan (…æ^!œˇõˆc⁄K−è5…æ^{Û9œ
1 Välj den orange …æ^9łˇðˆr⁄U−-}عß�
2 Välj Starta GPS…æ^|(ø
3 …æ^ˇÿˆv⁄D−h}Û¹fl+¶ÂX´þAßrH‹ƒ044$�m™âŧ�U4`™ol˚Nð9ÂYSÙ(¾ø®w¨Iè˜ê¶øÏ−€`óK355
4 Välj den orange …æ^9łˇðˆr⁄U−-}عß�
5 Välj ett alternativ:
• Välj Waypoints…æ^|(ø
• Välj Spår…æ^|(ø
• Välj Rutter…æ^|(ø
• Välj GPS-verktyg > Koordinater…æ^|(ø
• Välj GPS-verktyg > Intressanta platser…æ^|(ø
• Välj GPS-verktyg > Geocacher…æ^|(ø
6 …æ^ˇýˆh⁄−-}¹–+R¶ÎX?þß9hë
7 Välj Kör…æ^|(ø
2 Välj GPS-verktyg > Sikta och kör…æ^|(ø
3 Peka de orangefärgade markeringarna på ramen mot ett
…æ^4ˇãˆg⁄H−�}Ú¹ß�
Välj
den orange …æ^9łˇðˆr⁄U−-}عß�
4
5 Välj ett alternativ:
• Välj Ställ in kurs för att navigera till det avlägsna
…æ^4ˇãˆg⁄H−�}Ú¹fl+¶“x×
• Välj Projekt (…æ^!œˇõˆc⁄K−è3…æ^{Û9œ
6 Navigera med kompassen (…æ^!œˇõˆc⁄K−è5) eller kartan
(…æ^!œˇõˆc⁄K−è5…æ^{Û9œ
Kompass
Enheten har en kompass med tre axlar och automatisk
…æ^9flˇýˆk⁄G−:}Ó¹…+˙¶ÍX½þOÿˆ
• Kompassnavigation (…æ^!œˇõˆc⁄K−è3)
• Kompassinställningar (…æ^!œˇõˆc⁄K−è9)
Kalibrera kompassen
MEDDELANDE
…æ^ˇflˇýˆk⁄G−:}Ó¹…+¶…X¾þßyHƃ=4=$nm™øÅõ�R4ê™klˇNú9ÑYSÙ0¾ö®n¨Iåê¬øÞ−«`¡KhLÐožà˛E©ëëÏL4&—Í9fi…€ûL&÷±‰â3üÄ{®ACfT»
…æ^4ˇãˆg⁄H−�}Ú¹Ñ+¶ÌX·þAßgHƒ.44$ym™íÅõ�˛4é™clNÿ9ÕYÙ=¾}®o¨I¨Sê«øŁªÈ`äKeðž�˛O©÷ëÐL{ûÁJfi�0ûELo÷º‰ú3ü†g
…æ^9⁄ˇðˆd⁄Q−$}Ó¹Ł+˝¶ÊX´þßvHflƒt4q$nm™øÅâ�O4÷™mlN±9ÔYÙ/¾¹®h¨IêSê²øÒ−«`òKvYÐ žã˛B©ùëÛLhè…fi� ûBL*÷±‰¸g
Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder
…æ^3•ˇåˆm⁄H−)}¹Ÿ+¶ÈXúþ
ßvH−ƒ143$ym™þÅî�S4ã™"lˇNþ9ÝYSÙ(¾í®b¨Iàê�øß−ë@„K=wÐmž�˛I©ëëœLoùšfi™3ûSL=÷ÿ‰ó3˚ü’
…æ^=łˇþˆp⁄H−)}Ú¹–+R¶ÈXµþßgH⁄ƒ+4"$im™øÅâ�X4ê™flN½9’YÙužfl®f¨ˇIª,~êÿøÞ−£`õKxJÐ žì˛Y©êëœLrè͢fi7ûBLo÷»‰ÿ3üÄy®@CzT½„¾
avstånd eller efter extrema temperaturändringar kan du
…æ^9flˇýˆk⁄G−:}Ó¹…+¶…X±þßzHŒƒ94"$xm™âŧ�P4å™ll˜Nô9ÜY˜Ù/¾·”
1 Välj den orange …æ^9łˇðˆr⁄U−-}عß�
2 Välj Inställning > Sensorer > Kompass > Kalibrera >
Start…æ^|(ø
3 …æ^ˇýˆh⁄−!}ع‡+¶ÑX¯þ
ßcH‘ƒ74?$nm™âÅæ�˛4ô™çlJNâ9ÛYŠÙ)¾ô®f¨Iª,~
Karta
Enheten visar tid till destinationen À, avstånd till
destinationen Á, och beräknad ankomsttid Â…æ^|(ø
8 Välj …æ^4ˇãˆ"⁄D−<}¹Ñ+¶ÆXúþ
ßxH‰ƒ(40$xm™åÅã�\4ê™,Lg
…æ^rŠˇôˆv⁄@−+}ݹ�+¶ÑXúþß~H‹ƒx4!$dm™åÅó�T4ë™llJNá9UYSÙ0¾ø®q¨Iå˛êñض−å`ÏKùJÐ žé˛X©¾ëÚLþû›fi—eûPL¹÷�‰ð3üša®ÑCuT©
…æ^;žˇþˆl⁄@−&}Œ¹ž+¶ËXúþßóH‰ƒ640$ym@™éÅó�I4¤™qlˆNt9ÂYÙ>¾þ®j¨Iðê�øł−í`òKmÝÐrž¤˛©ûëÚLnì�Jfi—,ûQLa×Ò
…æ^flˇèˆr⁄J−!}ع–+˝¶ÂX·þß7H›ƒ;49$+mM™ÿÅþ�P4æ™mlNô9ÂYSÙ-¾ð®p¨I÷Sê¯ø^−å`êK|JÐtžì˛C©°Ë±L:Ǣfi×!ûCLo÷±‰÷3˝ü“r®ÀCfT»„�
…æ^&œˇýˆn⁄−-}عÑ+¶ÆX©þß~H‹ƒ94%$bm™âŧ�K4í™qlNâ9’YÙ.¾í®w¨IêSê²øÞ−¡`¡KxVÐ žá˛D©ðëÖL�©š‘fi×.ûWL=÷«‰÷3üÊ1˘
• Kartnavigation (…æ^!œˇõˆc⁄K−è5)
• Kartinställningar (…æ^!œˇõˆc⁄K−è9)
Söka på karta
1 Medan du navigerar väljer du
2 Välj den orange …æ^9łˇðˆr⁄U−-}عß�
3 Välj ett eller flera alternativ:
…æ^4ˇãˆ"⁄D−<}¹Ñ+¶ÊX©þß7H“ƒ94#$�m™âÅ©“0
• Välj verktyget Panorera och välj , , och
för att
…æ^$œˇâˆc⁄−'}Ú¹Ÿ+ˇ¶ÂXúþßzHflƒ½45$nm™¢å−
• Välj Zoom och välj och för att zooma in och ut i
…æ^9flˇãˆv⁄D−&}ŸŽü
OBS! Om du vill avsluta eller ändra bläddringsläget för
kartan väljer du den orangefärgade knappen och väljer
…æ^!’ˇõˆc⁄K−h}Ó¹–+¶…X»þßcH…ƒ*4?$jm™åÅñ�›
De två pekmarkeringarna à …æ^4•ˇÿˆe⁄@−:}×¹…+R¶ÐXµþß7H—ƒ¼4#$bm™ëÅô�M4á™ilNã9ÕY]ùV
Den övre orange markeringen Ä visar i vilken riktning du är
…æ^"ˇ±ˆt⁄Á−/}ŸŽü
9 …æ^œˇúˆv⁄D−h}ƹfl+ˇ¶ÎX»þß|H…ƒ*48$em™íÅõ�S4å™"lNþ9ÄYSÙ?¾ü®m¨AIrê�øÞ−å`îKoYÐnžê˛H©¾ëÑL{ûƒfi–,ûXL(÷º‰ø3DÜé
10 …æ^ıˇãˆv⁄V−¬}¹–+R¶ÂX®þß7H†ƒ½4q$bm@™èÅâ�S4¤™plNú9ÄY˛Ù2¾÷®d¨IêSê«øÒ−©`íKn˘Ðdžø˛©ðëYLh©›fi—1û_L!÷¾‰â3ü‰{®ÀCzTô¬Ò
Navigera med Sight 'N Go
Navigera med TracBack®
Medan du navigerar kan du navigera tillbaka till början av ditt
…æ^!–ˇtˆp⁄ªE}Œ¹µ+¶×Xúþ–ßeHƃ(4#$jm™øÅî�N4ï™vlJNÿ9TYÙ{¾ý®v¨AIæê·øM−³`äKo˘Ðtžì˛©úëÕL}©Žfił)ûTL.÷´‰÷3Jü’|®ÉCxTú„³Äı,9žnLg"
…æ^7Žˇýˆg⁄W−h}Þ¹—+¶ÖX¾þßrH‡ƒ=4?$%Mm
1 Välj den orange …æ^9łˇðˆr⁄U−-}عß�
2 Välj Spår > Aktuellt > TracBack…æ^|(ø
…æ^•ˇ±ˆi⁄D−&}Œ¹†+¶ÈX»þAßzH…ƒ<4q$nm™äÅâ�I4á™llJNá9UYSÙ>¾í®w¨AIåê³ø_−¢`òKxLÐ žâ˛O©ôëÙLqýÁJfi…kÛ;L*÷§‰¸güÄp®ÑC`
vattentorn, låsa enheten i den riktningen och sedan navigera till
…æ^=Šˇûˆg⁄N−<}Ó¹–+\Œ®
1 Välj den orange …æ^9łˇðˆr⁄U−-}عß�
Navigering
5
Navigera till en geocache
Din aktuella position À, följ spår Á, och slutpunkt  syns på
ýg«ûŒ7ú¡þ�rò5GS¡
Höjdmätare och barometer
ýg–ûŽ7à¡ï�gò>G „ÍêáKRæïdµÃÑà±ê¢wÙ¿@v
3|6.i¦„ïŵ+�ìæ’˚qR+y÷q−—è½)ÜÒîز˘ˆ[−^ø }ñ$Xzô¸|o¯ðùà˙-ÙFflqëkÕ=ø,ß
• På begäran-sensordata (ýg³ûž7ì¡ë�}òû1)
• Alltid på-sensordata (ýg³ûž7ì¡ë�}òû2)
• Höjdmätarinställningar (ýg³ûž7ì¡ë�}òû9)
Ändra plottyp (höjdprofil)
Du kan ändra det sätt som enheten plottar barometer- och
ýg¨û7â¡î�wò:G ÍÍ� c
1 Välj den orange ýg«ûŽ7é¡ú�cò>G ‡í”
2 Välj Inställning > Sensorer > HöjdmätareýgîÛú
3 Välj Barometer- kurva eller Höjd DiagramýgîÛú
4 ýgŒû7ä¡à�3ò>G ØÍ£áIR÷ïiµTÑâ±ç¢fÙ¤@ x\U
Kalibrera barometrisk höjdmätare
Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder
ýg¡û‡7ü¡å�~ò:G ÅÍðáRèïmµJÑå±ä¢`Ù¨@$
?|6..¦Åïص˙+wì´’q\R"yoq——í½6ÜR´øÞ˘H[«^� B}ù-z¶¸vo¼ðúà˜-ÞF™qëkÕ=·
höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt höjd och korrekt
ýg¬û‡7î¡þ�gò)G ÏÍè@Á(
1 Välj den orange ýg«ûŽ7é¡ú�cò>G ‡í”
2 Välj Inställning > Sensorer > Höjdmätare > KalibreraýgîÛú
3 ýgƒû7ä¡à�3ò2G ßÍ÷˝áPRèïxµOÑã±è¢wÙ¿@8
7|x.9¦ï‰µ+qìp’qER&yoqΤ†
Markera och starta navigation till en MÖBplats (man överbord)
Du kan spara en MÖB-plats och automatiskt navigera tillbaka till
ýg¤û™7桤“˚ò{G9 ÙÍ£áDRíï,µGÑâ±ö¢sÙ¾@%
7|x.!¦ïǵ˘+tìý’˚qOR0ygqŁ—â½/ÜBóؼ˘[−^¶ B}ôº
z¶¸io¼ðøà-ÙF”qúkÂ=¸ò eller
för snabb åtkomst till MOB-funktionen (ýg³ûž7ì¡ë�}òû1ýgéûÙ–
1 Välj den orange ýg«ûŽ7é¡ú�cò>G ‡í”
2 Välj GPS-verktyg > MÖB > StartýgîÛú
ýg‰ûŒ7ú¡þ�`ò2Gˇ ÍÍíNáÓRóï|µHÑí±õ¢2Ù¢@5
>|x.;¦’ïßµ+�ìú’Pq\R*ymq„—¬½ÜyØØþ˘˘[•^« }æ%zø¸xo³ð¶à-ÕFfiqïkÔ=ø,ß
3 Navigera med kompassen (ýg³ûž7ì¡ë�}òû5) eller kartan (ýg³ûž7ì¡ë�}òû5ýgéûÙ–
Geocache
ýg–ûŽ7¨¡í�vò4G˚ ÍÍàá@R£ïèµTѬ±õ¢}Ù€@v
3|6.i¦‡ï]µˇ+~ì´’qCR"yuqfl—¢šIÜÝض˘[„^¹ }ú%zñ¸=o9ðäàV-ÙFflqúk⁄=¥¾˙ÆVŸè%
skattjakt där du letar efter gömda föremål med hjälp av GPSkoordinater som anslagits på internet av dem som gömt
ýg§û™7ç¡é�rò8G ÉÍí@Á(
Hämta geocache
1
2
3
4
5
6
ýg†ûŽ7û¡æ�fò/G] ÉÍíá@R÷ïiµHѬ±ò¢{Ù¡@:
v|<.(¦‚ïĵ+tì´’˛qMR'y!q‹—æ½€ÜZêØó˘[Ž^ø 7}ÁUzý¸|o¿ðóàˆ-ÒFÎQ…
Gå till www.opencaching.comýgîÛú
ýgfiûœ7é¡ú�rò{G˘ ØÍ÷NáNRìïbµRÑ㱦¢}Ù€@v
2|-.i¦ïŵˆ+oì´’ˇqFR7ydqÀ—ä½%ÜDºØ¶˘˝[ł^öo
ýg„ûŸ7ï¡í�rò{G ÂÍ� c
Följ instruktionerna på skärmen för att hitta och hämta
ýg§û™7ç¡é�rò8G ÉÍñNáQRêï`µJѬ±ã¢|Ù¥@3
"|=.'¦ËϦ
Du navigerar till en geocache på samma sätt som du navigerar
ýg´ûž7ä¡æ�3ò>G „ÍâáKRâïbµÑü±ê¢sÙ¹@%
x\U
• Gå till navigeringsavsnittet (ýg³ûž7ì¡ë�}òû5ýgéû×7î¡|�aò{G ÉÍñNáLRíïjµIÑþ±ë¢sÙ¹@?
9|6.gď
• Gå till profilavsnittet (ýg³ûž7ì¡ë�}òû3) för att skapa en profil för
ýg§û™7ç¡é�rò8G ÅÍíár”
• Gå till geocacheinställningarna (ýg³ûž7ì¡ë�}òû10) för att anpassa
ýg¥ûŽ7à¡ï�gò>G ßÍ£áKRðïxµÂÑà±ê¢|Ù¤@8
1|9.;¦ËϦ
• Gå till datasidavsnittet (ýg³ûž7ì¡ë�}òû9) för att anpassa dina
ýg¤ûŒ7ü¡ë�uò¿G ØÍæˆár”
Logga ett försök
När du har försökt att hitta en geocache kan du logga dina
ýg²û™7û¡ÿ��ò/G˝ ØÍ� c
1 Välj den orange ýg«ûŽ7é¡ú�cò>G ‡í”
2 Välj GPS-verktyg > Geocacher > Logga försökýgîÛú
3 Välj Hittade, Hittade ej eller Ej prövadýgîÛú
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill börja navigera till en geocache som ligger
närmast dig väljer du Hitta nästaýgîÛú
• Om du vill avsluta loggningen väljer du KlarýgîÛú
chirp
En chirp är ett litet Garmin-tillbehör som programmeras och
ýg¬û7å¡ä�rò(G] ÅÍ£áKR£ïkµCÑã±å¢sÙ®@>
3|vD¦Åïæµ+~ì´’qAR-y!fēnix kan du hitta en chirp i en
ýg§û™7ç¡é�rò8G ÉÍ� cáRÎïiµTѬ±ï¢|Ù«@9
$|5.(¦‚ïµ˙+tì´’˜qERcchirp finns i chirpens
användarhandbok på www.garmin.comýgîÛú
Hitta en geocache med en chirp
1 Välj den orange ýg«ûŽ7é¡ú�cò>G ‡í”
2 Välj Inställning > Geocacher > chirp > PåýgîÛú
3 Håll ned ýgîÛú
4 Välj Starta GPSýgîÛú
5 ýgŒû7æ¡þ�rò{G ÉÍçáKR£ïiµHÑä±ã¢fÙ¨@8
v|0.�¦‹ïßµ+hì´’qIR7ydq„—à½-ÜBÿØ¡˘F{â
6 Välj den orange ýg«ûŽ7é¡ú�cò>G ‡í”
7 Välj GPS-verktyg > GeocacherýgîÛú
8 Välj en geocache och välj sedan chirp för att visa chirp
ýg¤û™7ü¡ë��ò1G˘ ÞÍ£á@RçïmµHѬ±â¢gÙí@8
7|.. ¦‡ïε+{ìæ’^Q%
9 Välj Kör och navigera till geocachen (ýg³ûž7ì¡ë�}òû3ýgéûÙ–
ýg”û7ú¡ª�wò.G] HÍñNáLRíïcµKѬ±·¢"Ùm@;
v|p.z¦×ï⁄µM+:ìò’˜q\Rjy!qƒ—þ½¡ÜXºØ´˘[•^» }ñ$˛zø¸=o®ðùà˙
innehåller en chirp ýg¶ûž7û¡ë�`ò{G˘ ØÍ÷NáHRæïhµBÑé±ê¢sÙ£@2
3|vD
Tillämpningar
Klocka
Ställa in larmet
1 Välj den orange ýg«ûŽ7é¡ú�cò>G ‡í”
2 Välj Klocka > Klocklarm > Lägg till larmýgîÛú
3 Använd den orangefärgade knappen och
för att ställa
ýg©ûŽ7¨¡þ�zò?G˘ ÂÍ� c
4 Välj Signal, Vibration eller Signal och vibrationýgîÛú
5 Välj En gång, Varje dag eller VardagarýgîÛú
Starta nedräkningstimern
1 Välj den orange ýg«ûŽ7é¡ú�cò>G ‡í”
2 Välj Klocka > TidurýgîÛú
3 Använd den orangefärgade knappen
och för att ställa
ýg©ûŽ7¨¡þ�zò?G˘ ÂÍ� c
4 Om det behövs väljer du Signal ýg¯ûfl7ࡪ�eò¿G ÆÍæ˝áRæïbµÑí±ð¢{Ù¾@3
$|1.'¦‡ïص+cìä’^Q%
5 Välj StartýgîÛú
Geocache
Använda stoppuret
1 Välj den orange «±»_E›WRké&ÇPÆdÏ
2 Välj Klocka > Stoppur«±þ�s
3 Välj Start«±þ�s
Ställa in positionslarm
Lägga till en anpassad tidszon
1 Välj den orange «±»_E›WRké&ÇPÆdÏ
2 Välj Klocka > Andra tidszoner > Lägg till zon«±þ�s
3 «±ƒ_ıE—WH;é&ÇPÈD¶ù‚#Ž©ÉÛÓDzÿ$(–
Sidan med anpassad tidszon läggs till i upprepningen av sidor
(«±£_E„WCuéÇ1«±ù_Peå
Redigera en anpassad tidszon
1 Välj den orange «±»_E›WRké&ÇPÆdÏ
2 Välj Klocka > Andra tidszoner«±þ�s
3 «±ƒ_ıE—WH;é&ÇPÈD¶ù‚#Ž©ÉÛÓDzÿ$(–
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra tidszonen väljer du Ändra zon«±þ�s
• Om du vill anpassa namnet på tidszonen väljer du
Redigera etikett«±þ�s
• Om du vill ta bort tidszonen från upprepningen av sidor
väljer du Ta bort > Ja«±þ�s
Varningar
Du kan ställa in att enheten ska varna dig i olika situationer när
«±´_EƒWné&ÙP–D&ù−#Œ©ÉÛÈÇ´ÿoüýÅ&zdˆÌPk>Ë·à)Gú…ð¯L–¸ªÌ¥êl$€a{•°Ÿ˙ío˝¥ìƒ€íüLÎSÝÁK™[Ï¡+wš9%œîm¹˚−¦iŸsflÿ•›®“Ø’
Det finns tre typer av varningar: händelsevarningar,
«±¹_EœWGié&ÈP—D®ù”#œ©ÈÛÇDzÿméýŠ&*d’Ìk9Ëúà”4Gú�ð�M–²ªÄ¥ålj€j{ƒ°Ð˙»o˝¥ðƒªíçLÁSıÁN™HÏû˙
Händelsevarningar«±ê_^E�WL;é&MPƒD¦ùš#‚©ÉÛÌǽÿxæý„&ddŸÌPk0ˬà3Gú�ð§P–ÿªÍ¥ílc€.{ƒ°ž˙íoˆ¥gƒªíéL†sð
«±Ÿ_ıEƒWF~é&ÚP“D¬ùØ#ˇ©ÈÛ›Ç˙¨ÿ~¨ýfi&cd„Ìk%Ëúà˛¤Gú›ð£¥Òª›¥Ðlm€b{‘°Ð˙¨o¥çƒ©íþLÊS‚Á™QÏ´+xš9%˝îj¹˚−»is„ÿ–›¨“E�2ó
«±µ_E•WGoé&ÇPÈD²ù˛#Ý©ÛÛÝÇ
üÿ|éýŠ&ddžÌPk5˳à`G˙úð´–»ªÜ¥¤lj€ë{‚°Ð˙¨o¥¢ƒ²íçLÜS”Á™RÏ#+|š}%VÎ
Intervallvarning: En intervallvarning aviserar dig varje gång
«±µ_E•WGoé&ÇPÈD&ù−#Ý©LÛßÇ˙®ÿ*íý›&fdıÌkq˯à$Gú�ðæG–«ªÝ¥¤le€`{—°Ž˙»o˘¥öƒäíçLÁS›ÁJ™HÏ£+wšu%î?¹S−ˆ«iÓsŒÿ›»“fi2ó3ÐA
Ett exempel: du kan ställa in enheten på att varna dig när din
«±€_E—WQ;é&ÀP‘D¥ùš#‘©ıÛÜǸÿoúýÅ&<dÏÌPk3˪à`G]úžðªC–¸ª›¥ôla€|{ðš˙¤o¥÷ƒ°í§L‘SŸÁC™VÏ°+dš9%”îi¹[−ïiÁsÑÿٛ铃2ð3ÐA
Återkommande varning: En återkommande varning aviserar
dig varje gång enheten registrerar ett angivet värde eller
«±¹_EœWGié&ÈP—D®ùÖð©ıÛíÇüÿaéý‰&*d‰Ìˇk=˶àK%Gú‹ð«R–ºªÅ¥¤lw€z{°œ˙¡o˝¥¢ƒ�íàL‘SŸÁA™RÏ°+bš|%î?¹N−ıïi™sflÿš›é“Š2ï3’ay
«±´_E‘Wmé&ÛPÈDñùÈ#Ç©ßۛǵÿdýý‚&$Dò
Varningsnamn
Varningstyp
Beskrivning
Position
Återkommande
Se «±£_E„WCuéÇ7«±þ�s
Distans
Händelse,
återkommande
Du kan ställa in ett intervall eller
ett anpassat avstånd från ditt
«±£_EšWVvé‡&ÅPÆdÏ
Tid
Händelse,
återkommande
Du kan ställa in ett intervall eller
en anpassad tid från din
«±²_˙EıWÆpé&ÈP„D§ùØ#œ©ÔÛÂDZÿyüý‚&cdłÌ^K\
Höjd
Händelse,
intervall,
återkommande
Du kan ställa in minimi- och
«±½_˜E’WKvé&ßPD°ùœ#Ÿ©ÔÛ›Ç˘*ÿx¨ý“&üdŁÌk�ë×àKGúÍð�C–±
också ställa in enheten på att
varna där när du stigit eller
«±£_EšWLpé&ÝPÈD§ùŒ#Ý©ÌÛÀǯÿ*àý&`dłÌ^K\
Navingeringsankomst
Händelse
Du kan ställa in varningar för när
du når waypoints och slutmålet
«±¶_‹EıW~é&ÝPÈD±ù‹#˘©ÈÛ›Ç˙°ÿfíýŠ&*dıÌ˚kq˨à˚4GúÃÐË
Tempo
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och
«±½_˜E’WKvé&ßPD°ùœ#Ÿ©ÔÛ›Ç˘*ÿx¨ý‚&od™Ìk>ËôÀf
Puls
Räckvidd
«±fl_EÈWIzé&›PłD¶ù˝#‚©ÖÛÈÇ^µÿd¨ý‹&cd‚Ì^K\Ë÷àK/Gú–
maxpuls eller välja
zonförändringar («±£_E„WCuéÇ8«±ù_Peå
Takt
Räckvidd
Du kan ställa in minimi- och
«±½_˜E’WKvé&ßPD°ùœ#Ÿ©ÔÛ›Ç˘*ÿx¨ý‚&kdflÌk�ë×
Batteri
Händelse
Du kan ställa in en varning för
«±¼_łE‘Wyé&ÝPœD§ù−#fl©ÔÛÀÇ9ÿ$(–
ANT+™-sensorer
Positionslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat
«±±_EłWVþé&ÍPÈD¤ù−#˘©ÔÛ›Ç˙²ÿ*þý„&yd„ÌPk!˶à
4GúÃÐË
1 Välj den orange «±»_E›WRké&ÇPÆdÏ
2 Välj Varningar > Larmning > Skapa ny«±þ�s
3 «±ƒ_ıE—WH;é&ÇPÈD²ùfl#œ©ÎÛÚÇP/Ñ
4 «±‚_E‘WG;é&ÇPÈD°ùŽ#Ž©ÓÛÌÇP/Ñ
5 Välj Klar«±þ�s
Beräkna storleken på ett område
Innan du kan beräkna storleken på ett område måste du hämta
in satellitsignaler («±£_E„WCuéÇ2«±ù_Peå
1 Välj den orange «±»_E›WRké&ÇPÆdÏ
2 Välj GPS-verktyg > Areaberäkning«±þ�s
3 «±Š_łEÈWPné&ÝPÈD·ù„#Œ©ÛÛÇÇ
¹ÿd¨ý—&|dßÌk4Ë®àK/G˘ú�ð#F–ºª›¥÷lk€c{ðfl˙¸o]¥ôƒ�íâLÃSÝÁM™_ϧ+òšr%î~¹ªr
4 När du är klar väljer du den orangefärgade knappen för att
«±²_˙EıWÆpé&ÈPÈD�ùŁ#‘©_ÛÍÇ˙¨ÿ$(–
Välj
ett alternativ:
5
• Välj Spara spår, ange ett namn och välj Klar«±þ�s
• Välj Ändra enheter för att konvertera området till en
«±±_EƒWCuéG&ÌPƒDªùš#›©flû¤
• Välj
«±¶_‹EıWzé&ÝPÈD£ù”#”©ÖÛÜÇ
½ÿ*ýý‚&kd‚ÌPk0Ë®à˜`Gúšð§P–¾ª⁄–›
Visa almanackorna
Du kan visa almanacksinformation för solen och månen och jakt
«±¿_˛E•W}é&ÚP…D§ùÖð
1 Välj den orange «±»_E›WRké&ÇPÆdÏ
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa information om när solen och månen går
upp och ned väljer du GPS-verktyg > Sol och måne«±þ�s
• Om du vill visa den bästa tiden för jakt och fiske väljer du
GPS-verktyg > Jakt och fiske«±þ�s
3 Om det behövs väljer du eller «±¶_‹EıWzé&ÝPÈD´ù‚#”©ÛÛ›Ç˙²ÿ*éý‰&ddžÌ˚kq˾à
'G[Úà
Visa satellitinformation
På satellitsidan visas din aktuella position, GPS-noggrannhet,
«±£_˜EœWGwé&ÀPœD²ùŠ#”©ÓÛÝdzÿdíýŠ&*d’Ìk9Ëúà˘)Gú…ð§N–¬ªÝ¥ýlv€e{‡°Þ;À
1 Välj den orange «±»_E›WRké&ÇPÆdÏ
2 Välj Starta GPS«±þ�s
3 Välj den orange «±»_E›WRké&ÇPÆdÏ
4 Välj GPS-verktyg > Satellit«±þ�s
5 Välj «±¶_‹EıWzé&ÝPÈD´ù‚#”©Ûۛǹÿx¨ý„&ddŽÌ˜k#Ë·à
4G˝ú‡ð¨¥Ò
Simulera en position
När du planerar rutter eller aktiviteter i ett annat område kan du
«±±_E›WIoé&ßP“D°ùŽ#Ý©ýÛùÇ-ñÿlýý‰&ad‰Ìˇk>Ë´à.GUú‡ð¥J–ÿªÚ¥íli€{{‘°Ł˙¿o˝¥¢ƒ¡íàL‘SœÁA™TÏ´+xš9%îs¹_−¼iÝSí
1 Välj den orange «±»_E›WRké&ÇPÆdÏ
2 Välj Inställning > System > GPS-läge > Demoläge«±þ�s
3 «±ƒ_ıE—WH;é&ÇPÈD²ùfl#œ©ÎÛÚÇP/Ñ
4 Välj Kör > Flytta till plats«±þ�s
«±‚_0E¼w/0™-sensorer
Enheten är kompatibel med följande trådlösa «±‚_0E¼w/0 tillbehör
«±ø_
E†WNwé&ÈP—DëùÖð
• Pulsmätare («±£_E„WCuéÇ8)
• GSC™ 10 hastighets- och taktsensor («±£_E„WCuéÇ8)
• tempe trådlös temperatursensor («±£_E„WCuéÇ8)
Mer information om kompatibilitet och om att köpa fler sensorer
finns på «±¸_
EœWR!Él&ƒpådÉù×ð©ØÛÜÇ/×ÿ$ïý—&xd™Ìˇk?ëÑàE#Gˆú•«±þ�s
7
Para ihop dina ANT+-sensorer
Du bör starta pulsmätaren eller installera sensorn innan du kan
˜êñçé…fé˚¯k€óı×Kr¤´òÉ�|íir}Só
Att para ihop innebär att ansluta trådlösa ˜êñÖé¬fÏ>Ãk« sensorer, till
exempel ansluta en pulsmätare till din Garmin ˜êñòé„fó˚«kôóÝ÷.
1 ˜êñÑé”fâ˚ºkôó™×r®ªò†�míar=sÞ‘ë)µGÂ'6ïÑcÿÂ/p˜BÜìŁ¨–">}ô38ˇdïñë&béCjš‘BÎ׳޲2Ü”þÂKÎ!�¹
OBS! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ˜êñÖé¬fÏ>Ãk«
˜êñäé⁄fõ˚½kïó†×Fr¹äòœ�}íar!sÞ‘ë)³GÂ'fïÂc™ÿÏ/rˇB^율⁄"0],
den orange ˜êñüé„fú˚¾kðóŒ×Mrå(É
Välj
2
3 Välj Inställning > ANT-sensor˜êñ¹Éï
4 ˜êñÁéf÷˚¤k€óŠ×Jr¥äòı�wíwr<s„‘¬Ö
5 Välj Ny sökning˜êñ¹Éï
När sensorn har parats ihop men din enhet ändrar sensorn
status från Söker till Ansluten˜êñ¹Éïf»˚škåóš×Pr¤¶ò“�míerss‹‘ë)¨GÌ'6ïÊ
˜êñâé™fë˚¼kåó…×Mr¢ªò”�wí$r2s‹‘¢)¿GÌ
'wïÐc›ÿÅ/tBˇìœ¨–"r}Dôr8†˛mªñù&àéjÜ‘_γѲ2Ü™þÑKˆÎ/“ÐOÖN´q׃ü›ñöŸwûÌX6
tempe
tempe ˜êñsé’f»˚«kîóÓ×Wr¹!ò“�ïíwrss−‘ç)¶GÝ˙'dïÂcflÿÔ/iB\슨ı"q}Sô.˘¬Tºñ�&ÿéPjÓ‘ÎÓ³Þ²2Ü“þÅKˆÎn“flOÄN¥q؃üñèŸm
till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för
omgivningens luft och därigenom tillhandahålla en konsekvent
˜êñüéf÷˚¢káóÓ×Wr¢¨ò–�L|í|r2sŁ‘ö)ºG“
'sïÎc’ÿÄ/iBM섨ł"z}@ôt8ÀZ @ïñÉ&áéjБÔÎÁ³Ä²$ÜÁþÀKÎ}“ÕOŠN©qÞƒ˛ü˛ñºtempe med
din enhet (˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS8) för att visa temperaturdata från tempe˜êñ¹Éï
Ta på dig pulsmätaren
OBS! Om du saknar pulsmätare kan du hoppa över den här
˜êñâé™fë˚©kéóŁ×Wr®ªòÇ_a
˜êñÕéfé˚îkðóƒ×Or¸©ò�˘xívr6s’‘¢)¿GÄ'sïÈcflÿ†/k™Bˇì‚¨œ"z}Dôn8“T=½ñè&÷éXjΑÎdz޲%Ü—þÂKNÎm“ÆOAN³qƒüˇñ´¸ûÂx�Çuþ~−ßxNᶺ
˜êñäé‰fï˚ºkáóÓ×Wr/°òš�Lwíkr4sÞ‘ä)-Gß^'wï×cflÿ†/hBX슨⁄"�}ôp8DT=£ñì&àéBjš‘DÎܳԲ$Üfiþ’KÎj“ØOÖNàq׃ˇüˇñóŸuû‰xOÇuþd−ıx˙N¤ŒÖ
1 Sätt fast pulsmätarmodulen À ˜êñþéÂfé˚«kíóž×Fr¥êÒä
2 Fukta båda elektroderna Á på baksidan av pulsmätarens
rem för att skapa en ordentlig anslutning mellan ditt bröst och
˜êñäéfõ˚ªkáó†×Fr¥êÒä
3 Linda remmen runt bröstet och fäst remmens krok  ˜êñþéÂfm˚©kìó™×Mrå(É
Garmin ˜êñûé“fü˚¡kôó−×Sr®ªòÉ�˜ríerss‹‘ã)©GÌ^'dïGcflÿÕ/mfiBW욨Ç
4 ˜êñÑé”fâ˚ºkôó™×r®ªò†�míar=sÞ‘ë)µGÂ'6ïÑcÿÂ/p˜BÜìŁ¨–">}ô38ˇdïñë&béCjš‘AÎdzܲ2Ü„þTKˆÎn“ÆOÒN®qŸ¦�
TIPS: Om pulsdata är fel eller inte visas kan du behöva dra
˜êñréŒf»˚¼kåóž×Nr®ªòÉ�˝üí$r1s„‘t)¨GÙ˙'bï…c–ÿÍ/wBKìÙ¨�"ú}Sôm8ÀT8¿ñý&´éXjš‘Î�³†²qÜÁþÝKÎa“ÁOÃN¥qă\Ü`
När du har satt på pulsmätaren är den i viloläge och redo att
˜êñäéfõ˚ªkáóÓ×Grª°ò‹�B allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den
˜êñúé…fã˚§kíó™×OrªäòŽ�ˇuíwr6s’‘¬Ö
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
˜êñçé’fò˚€kãóı×Sr®¶òÇ_a
• ˜êñÓé‰fõ˚îkðóƒ×Or¸äò�˚9íar's−‘¢)¹Gߘ'6ïÎcÿÕ/oWBIì˝¨É"j}Sôä8Ï˛#¨ñè&úéBjš‘XÎܳIJ$Ü‘þÃKÎ{“ÑOÃNîQ»
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
˜êñüé…fé˚ªkéóœ×Urª·ò‡�ˇuíàr!s�‘¢)°GÌ'wïÀc›ÿÕ/~BˇìŒ¨−"v}ôs8Õ?¤ñì&ºÉ<
• Genom att känna till dina pulszoner kan du förhindra att du
˜êñaéflfþ˚¼kôó†×Çr¥¥òł�Lvígr;sÞ‘ï)²GÃ'}ïÂcÀÿÓ/rBR율⁄">}Gôö8ÓT>¤ñì&ðé^jÏ‘˜î¿
˜êñØé‘f»˚ªkõóÓ×Hr/ªò⁄�kí$r'sŠ‘î)·G“ˆ'�ïÍcÀÿÌ/zBÌô¨Ž"k}Môs8†˜,¡ñ�&ðéDjš‘PÎܳƲ¥Ü‘þÔKÎ/“ÀOÖN¢qÓƒ˚üñÿŸm
(˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS12) för att fastställa den bäst pulszonen för dina
˜êñãé’f�˚€kéóš×Dr¸©ò�7Í
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
˜êñõé⁄fé˚*këóš×Jr¥£òı�
líjr8s−‘ë)´GÃ˙'dï…cfiÿÎ/vWBÝ쉨É"j}Hôl8Í©¡ñê&øéXjÚ‘PΙ³À²¤ÜÁþùKÎ{“ÑOÅN®qÓƒüCÑŠŸ#û´xRÇcþc−žxUNí¶¢iš
˜êñøé†fó˚îköó×Qr¯§ò„�mívr2s™‘ç)©G“˙'dïÁc−ÿÔ/�BKìÙ¨„"j}Uô 8Õ>»ñ�&çé^jБÎß³T²5Ü—þÂKNÎb“ÕOÏN©qÛƒüñºŸsûŠxWÇcþ>ªò
Använd en cykeltaktsensor (tillval)
Du kan använda GSC ˜êñ¦éÒf»˚¡kãół×r¸¯ò•�ríerssš‘û)°GÈ'rïÂcflÿÀ/;BPìŁ¨–">}Dôn8É9ªñã&ºÉ<
• Para ihop sensorn med din fēnix (˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS8˜êñ¾éÌFŒ
• Skapa en anpassad profil för cykling (˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS3˜êñ¾éÌFŒ
• Uppdatera din träningsanvändarprofilinformation
(˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS10˜êñ¾éÌFŒ
Anpassa enheten
Inställningsöversikt
Menyn Inställning innehåller flera alternativ för anpassning av
˜êñóé‰fõ˚îkåóš×Kr®°òÇ_a9Garmin rekommenderar att du tar dig tid att bekanta
˜êñóé‰fü˚îkíóŒ×Grë�ò⁄�˜míàr?s™‘ì)²GÃˇ'wïÑc”ÿÀ/;BÏ쉨É"h}@ôr8Ëm©ñø&úéZjÉ‘XÎݳ޲oüìþ’K!Îb“flOÓNµqŒƒüñèŸ#ûƒxRÇwþ0−‰x˝Nî¶ûi‚ì†Øh
anpassa dina inställningar innan aktiviteten kommer du att
˜êñûéfü˚©káóÓ×Nr¢ªò“�˚|í$r'sŠ‘æ)ûGÝł'6ïÂcflÿÕ/;˛BLì−¨š"{}Sôa8†˜!€ñî&ÿéPjÓ‘Îdz޲%Ü—þÂKNÎn“ßOÃN©qÀƒ˙üˇñÿŸwû⁄xUÇ>Þ˛−ßx:Nç¶ûiflì•
vill öppna menyn Inställning väljer du den orangefärgade
knappen och sedan Inställning˜êñ¹Éï
OBS! Alla ändringar du gör sparas i den aktiva profilen
(˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS2˜êñ¾éÌFŒ
Inställningsalternativ Tillgängliga inställningar och information
System
Du kan anpassa GPS-inställningar,
piltangenter och enhetens språk (˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS9˜êñ¾éÌFŒ
Datasidor
Du kan anpassa datasidorna och datafälten
(˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS9˜êñ¾éÌFŒ
Sensorer
Du kan anpassa kompassens (˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS9) och
höjdmätarens (˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS9˜êñ¾éÂfò˚€kóó⁄×Çr§¨ò⁄�wícr2s„‘¬Ö
ANT-sensor
Du kan ställa in trådlösa tillbehör som
pulsmätare och tempe (˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS7˜êñ¾éÌFŒ
Ljud
Du kan anpassa tonerna och vibrationerna
(˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS9˜êñ¾éÌFŒ
Skärm
Du kan justera bakgrundsbelysningen och
skärmens kontrast (˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS9˜êñ¾éÌFŒ
Nollställ
Du kan återställa trippdata, givardiagram
(˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS11), waypoints eller spårloggar eller
återställa alla inställningar (˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS11˜êñ¾éÌFŒ
Karta
Du kan anpassa kartvyns orientering och sättet
som objekt visas på kartan (˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS9˜êñ¾éÌFŒ
Spår
Du kan anpassa spårinspelningsinställningarna
(˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS9˜êñ¾éÌFŒ
Tid
Du kan anpassa utseendet på tidssidan
(˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS10˜êñ¾éÌFŒ
Enheter
Du kan ändra måttenheter för data som
avstånd, höjd och temperatur (˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS10˜êñ¾éÌFŒ
Positions- format
Du kan ändra hur dina positionsdata visas
(˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS10˜êñ¾éÌFŒ
Ställa in dina pulszoner
Enheten använder informationen i din användarprofil
(˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS10˜êñ¾éÂfï˚§kìó�×rª°òš�L�íer s−‘ñ)¯GI'zïÂcÀÿÅ/rˇBXìÙ¨Ž"k}Môs8Û˙#ªñÿ&ºÉ<jš‘uÎdz’²*Ü•þÞKNÎb“ÕOÙNµqÓƒ˚üñî
justera pulszonerna utifrån dina träningsmål (˜êñäé‰fÿ˚¯kîóS8˜êñ¾éÌFŒ
1 Välj den orange ˜êñüé„fú˚¾kðóŒ×Mrå(É
2 Välj Inställning > Träning > Pulszoner˜êñ¹Éï
3 ˜êñÑéf÷˚¤k€óı×Mr¸°òł�ˇrípr:s‚‘ì)¾Gß'wï…c’ÿD/;BRì˛¨ł"s}Dôn8‘,y
Om pulszoner
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
˜êñäé‰fõ˚îkëó™×Qr¯�òƒ�ˆxíwr8s‰‘î)?Gߘ'6ïÐcflÿØ/i˝BXìÙ¨ƒ"}}Iô 8Õ©¡ñä&úéVjΑ_Î۳Ʋ¤ÜÏÞ½KNÎJ“ÚOŠN°qÃ˚ü˚ñàŸlû„x˙Çôþb−ßxNþ¶¯
˜êñöé„fü˚§köóŒ×Wrë�ò⁄�˘|ívr%s�‘î)·G“˜'`ï…c‹ÿË/ÿBMì−¨–"�}Fô 8Ñ?ïñà&ýé_jÈ‘EÎœfi½²aÜ¥þÕKNÎi“ÑOÚNàqÛƒü˚ñîŸ#û…xUÇfþô−‚xNë
˜êñçéŠf÷˚½kúóœ×Mr®¶ò⁄�9íàr!sÞ‘ì)®GÀ'sïÑc†ÿÅ/~WB_쉨"p}ô18†$£ñá&´éjš‘TÎԳIJ$Üfiþ’K˛Î{“ÝOÐN¡q؃üñºŸjû„xOÇuþ~−„x˝Nþ¶¾i—ìÛøèÐd˘
8
Anpassa enheten
Inställningsalternativ Tillgängliga inställningar och information
Profiler
Du kan ändra den aktiva profiler och redigera
dina profiler (ZQÅÞFl1ZG¾ÝÂ2ZQÅ—F+3
Träning
Du kan aktivera Auto Lap, anpassa din
träningsanvändarprofil och redigera dina
pulszoner (ZQÅÞFl1ZG¾ÝÂ10ZQÅ—F+3
Geocacher
Du kan anpassa hur dina geocacher visas och
aktivera chirp (ZQÅÞFl1ZG¾ÝÂ10ZQÅ—F+3
Meny
Du kan anpassa vilka objekt som visas i
huvudmenyn (ZQÅÞFl1ZG¾ÝÂ9ZQÅ—F+3
Om
Du kan visa information om enheten och
programvara (ZQÅÞFl1ZG¾ÝÂ10ZQÅ—F+3
Anpassa huvudmenyn
ZQÅéFp1˚G˝¾Ò“ˇ;@˘»ÉQ+˙¥¾QªÊ.O¡‚”to;7ß=îëëIÐøŠ@˘ìi�<Ï−ãù¢_§Ù
ɬ7(Õł<Ln¿ÿPM˜Ï”ŠÄLf⁄{•ŁËŁ{"Aÿèäł
1 Välj den orange ZQÅÆFk1_G¾Ã“W;8Ú
2 Välj Inställning > MenyZQÅ…f
3 ZQÅûFá1RG˛¾fi“M;R˘÷ÉE+
¿¾Iª–.O§Ÿ”˝ti;¦
4 Välj ett alternativ:
• Välj Flytta uppåt eller Flytta nedåt för att ändra plats i
ZQÅÁFl1MG¾Ò“ˇ;@˘!ÉZ+O¾¾Rª•.O¦›”ti;¦
• Välj Ta bort ZQÅËFó1LGW¾Ò“M;˘£ÉI+O³¾_ªŸ.Oퟔti;7Ä=íë¡I×øfiF˘¸i9<Ò−dù¦_âÙɱ7{Õ�<Ènñÿmg
Anpassa datasidorna
Du kan anpassa datasidorna för varje profil (ZQÅÞFl1ZG¾ÝÂ2ZQÅ—F+3
1 Välj den orange ZQÅÆFk1_G¾Ã“W;8Ú
2 Välj Inställning > DatasidorZQÅ…f
3 ZQÅûFá1RG˛¾fi“W;˘¼ÉI+˙´¾Wª–.O¤Ó®z
4 Välj Lägg till sidaZQÅ…f
5 Följ instruktionerna på skärmen för att välja antalet datafält
ZQÅÂFf1VGW¾×“W;˘£ÉQ+˜ñ¾Qªœ.EO©œ”t|;7Ø=àë¦I™ø‰Y˘ùi�<Ö−èù»_£ÙÉö
6 ZQÅâFh1˚G¾Ö“ˇ;D˘²É@+Ž§¾CªÊ.O)‚”˛tx;_7‰=ëë¾I™øš\˘¸i=<Å−çù¡_¬ÙÉ´7aÕ„<›nûÿYM˚ÏŽŠÂLk⁄r•‚ËÕ[V
7 Välj ett alternativ:
• Välj Ändra ZQÅÂFf1VGW¾W“];T˘¶É+°¾Dª‰.O)‚”tx;C7–˛‡
• Välj Flytta uppåt eller Flytta nedåt för att ändra
ZQÅÂFw1ZGˇ¾Ú“^;C˘¹É+˜4¾ª”.O¹œ”tt;I7Ä=ýë¥IÓøÖ%?
• Välj Ta bort för att ta bort datasidan från upprepningen av
ZQÅÞFl1ZG˘¾ÁL�4
Systeminställningar
Välj Inställning > SystemZQÅ…f
GPS-läge: Ställer in GPS-funktionen på Normal, UltraTrac
(ZQÅÞFl1ZG¾ÝÂ9) eller Demoläge ZQÅ–FB1nG$¾fi“O;U˘£ÉÌ+¶¾TªÃ.KoÀ
WAAS: Ställer in enheten på att använda WAAS GPS-signaler
ZQÅ–FR1WG¾ÖB“x;T˘²ÉI+O’¾Eª“.O¨fi”t|;Y7Â=àë¥I™ø«K˘ëi+<Å−ìùá_ìùlÉø7EÕ”<Ûn¿ÿQMÏžŠÞLp⁄{•‚Ë‘{2@ÿ¨Ä¶£ˆš2
WAAS finns på www.garmin.comZQŇf1_G¾Ü“M;a˘⁄É{dþž=ªš.O¬”®|t3;E7ß=âë§ZQÅ…f
Håll ned knapparna: Anpassa hållningsfunktionen för
piltangenterna (ZQÅÞFl1ZG¾ÝÂ1ZQÅ—F+3
SpråkZQÅŠF%1mG¾W“U;C˘¥É+¿¾ªž.Oµ›”tm;_7N=äë®IÆøØB˘}i�<Å−ïù€_§Ùɽ7fÕÅ˝¤
OBS! Om du ändrar textspråket innebär det inte att språket i
ZQÅÉFd1JG¾fi“V;K˘÷ÉI+§¾Ôª—.O¬‘”ts;7Ç=îë¬IÆøØ[˘öi�<D−ïù¬_°ÙÉ«7&õæ
Om UltraTrac
UltraTrac ZQÅIFw1˚G¾ÝB“~;v˘—É+¿¾Cªž.†O¡‚”ˇtt;C7Ì=¯ë¸IÝøŁ˘ôi><Ç−óù©_°ÙAɽ7fÕË<ÙnêÿVMÏ„Š‚Lr⁄s•‡ËÛ{6Fÿ¨Ä㣚q×R
Det betyder att du kan använda GPS-spårning i upp till 50
ZQÅÙFl1SGˆ¾Ò“˙+
Kompassinställningar
Välj Inställning > Sensorer > KompassZQÅ…f
Skärm: Ställer in kompassens riktningsvisning på grader eller
ZQÅÀFl1RG˙¾Ú“X;B˘¾ÉI+´¾BªÄh
Nordreferens: Ställer in kompassens nordliga referens
(ZQÅÞFl1ZG¾ÝÂ9ZQÅ—F+3
Läge: Ställer in kompassen på att använda antingen en
kombination av GPS och elektroniska sensordata vid rörelse
(Auto) eller endast GPS-data (AvZQÅ—F+3
Kalibrera: Med den här funktionen kan du manuellt kalibrera
kompassensorn (ZQÅÞFl1ZG¾ÝÂ5ZQÅ—F+3
Ställa in den nordliga referensen
Du kan ange vilken riktningsreferens som ska användas vid
ZQÅÏF`1LGfi¾Ø“P;H˘°É+§¾ª†.O¿””˚ts;K7Ä=ýë¦IÓø„[˘÷i1<”ª„
1 Välj den orange ZQÅÆFk1_G¾Ã“W;8Ú
2 Välj Inställning > Sensorer > Kompass > NordreferensZQÅ…f
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in geografiskt norr som riktningsreferens
väljer du GeografisktZQÅ…f
• Om du vill ställa in magnetisk variation för din position
automatiskt väljer du MagnetiskZQÅ…f
• Om du vill ställa in rutnät norr (000º) som
riktningsreferens väljer du RutnätZQÅ…f
• Om du vill ställa in det magnetiska variationsvärdet
manuellt väljer du Användare, anger den magnetiska
variationen och väljer KlarZQÅ…f
Höjdmätarinställningar
Välj Inställning > Sensorer > HöjdmätareZQÅ…f
Autokalibrering: Höjdmätaren kalibreras automatiskt varje
ZQÅÊFà1PG¾fi“L;˘¤ÉD+−£¾ªı.•Oíº”'tN;7Ø=ÿë.IÀøŒ[˘öi8<”ª„
Barometer- kurva: Variabel spelar in ändrade höjdvärden när
ZQÅÉFp1˚G¾E“ˇ;V˘2É+¸¾WªÄhOíFast utgår ifrån att enheten används på en
ZQÅÝFi1_G¾ÀB“O;O˘³É+°¾Cªž.EO¥”˛ty;¦=¯ë‘IVø−T˘ni-<•−ãù>_°ÙAɺ7iÕŽ<Ænòÿ]M˚ÏšŠÃLv⁄d•›ËŸ{0Jÿ²Ä¶£š1÷;†)ú\³ì
ZQÅIFk1ZG¾Ò“ˇ;V˘2É+£¾Eª—.O휔t=;[7O=ëë¹I×ø„˝8Łi�Omgivnings- tryck spelar in
ZQÅÂFh1YG˚¾Å“P;H˘°ÉM+¢¾ªž.O´ž”˝t{;Û7Ù=kë¥IÖø−[˘öi8<Á−óùè_4Ùɽ7zÕË<Ìnñÿ˘M˚Ï‚ŠÕLq⁄f•ŁË›{2@ÿ¢Ä¸…x
Höjd Diagram: Ställer in enheten på att spela in
ZQÅÅFó1TG¾Õfl“K;¢¹ÉL+˛¸¾^ª“.O¿Ý”†tk;H7Ù=¯ë®IÜøØF˘ñi;<Ó−ñù�_°ÙÉ·7lÕË<ÌnóÿTMÏ−Š‚Lf⁄�•…Ë‘{:AÿµÄ¸…x
Ställa in enhetssignaler
ZQÅéFp1˚G˝¾Ò“ˇ;G˘¹ÉX+¢¾Cª‰.EO¹™”ˇtx;_7‰=éë=IÀøØ_˘ýi;<Ä−äù¤_£Ùɼ7mÕ–<›nðÿ[MÏØŠÚLl⁄w••Ë‰{:]ÿèäł
Välj den orange ZQÅÆFk1_G¾Ã“W;8Ú
Välj Inställning > LjudZQÅ…f
Välj Meddelanden eller KnapparZQÅ…f
ZQÅûFá1RG˛¾fi“M;R˘÷ÉI+¥¾UªŸ.O¬›”˚tk;¦
1
2
3
4
Bildskärmsinställningar
Välj Inställning > SkärmZQÅ…f
Bakgrundsbelysning: Justerar bakgrundsbelysningens nivå
ZQÅÂFf1VGW¾Û“K;˘»ÉÍ+¶¾ªž.O©Ý”tx;C7‰=ãë²IÁøš@˘¸i6<Î−ïù©_¬ÙAɼ7mÕ–<›nìÿTM”ÏłŠÚLq⁄8€ý
KontrastZQÅŠF%1tG¾À“\;T˘¶ÉZ+O¢¾[ª.O€Ÿ”ˇtn;7À=àë¥IÆø−S˘ëi+<”ª„
Kartinställningar
Välj Inställning > KartaZQÅ…f
OrienteringZQÅŠF%1tG¾À“\;T˘¶ÉZ+O¹¾EªŸ.EO¦œ”ti;L7Å=¯ë½IÛø‰S˘ëi�<Ð−dùè_±Ùɼ7iÕ–<⁄N™ÿ˘Norr upp visar
ZQÅÃFj1LG¾fi“I;V˘2É\+O¡¾ÕªÊ.O¤Ž”ts;¦=¯Kurs upp visar den aktuella kursen
ZQÅØFu1NG™¾ÇB“I;Ã˘÷É[+µ¾Qª—.KoÀ
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
ZQÅÌFk1HGfi¾Ý“W;O˘¹ÉO+A/ܾª¥.O펔t=;E7Ê=ýëëIÄøŽ^˘ìi�Av måste du manuellt zooma in
ZQÅÈFi1RG¾ÁB“L;R˘ùé%
PunkterZQÅŠF%1hGfi¾ß“\;T˘÷ÉR+¾¾]ª—.O»˘”ˇt=;K7]=ýëëIÂø“\˘ói+<Å−óùè_²Ù—Éø7cÕ−<ÛnëÿYMÏÖ·¼
SpårregisterZQÅŠF%1hG˚¾À“ˇ;C˘»ÉD+
£¾ª”.fiO¡Š”Wtn;]7N=ýëëIÂø˛˘ói><Ò−õù©_¬ÙOéÕ
Gå till-linjeZQÅŠF%1rG™¾Ç“K;˘³ÉA+ñ¾Fª.O§œ”Wtu;X7Ù=¯ë©IÓøŒS˘öi�<Ö−èù»_£ÙÉø7xÕ<›nôÿYM˘Ï„ŠÐLl⁄8€ý
Spårinställningar
Välj Inställning > SpårZQÅ…f
Anpassa enheten
9
MetodÄ
°Ã¥«%d¡}ïj>níÇ}±qïÍýÛ¬¨\O+M镘'Û;fid€¹YŁqH#ÿÎ>+sÔðKÊßf€gÖÄpTòAuto spelar in spåren
i variabel takt och skapar en optimal återgivning av dina
Ä
°−õ«ŒdŽ¡?6‹j>nÇÇ~±qïÝý‘¬±\Ï+BMå˜'Û;Distans eller Tid kan du ställa in
Ä
°’ë«d”¡cój�näÇ�±%ïÃýÛ¬¢\E+Mâ˜;Ûn–x•€¿YÒQ+
IntervallÄ
°Ã¥« d�¡õéjrnéÇ3±8ï‹ýܬ·\Î+\Mý˜2Ûrfi`ž€®Y‹qU#¬Î˝> sËðUÊÓf€nÖ…2Tµ‰È˜·˙ø˘´JÊ—Oç:é—ïUMÁBŸ‘fiy−^Ûu˚1|½
spelar in punkter oftare skapas ett mer detaljerat spår, men
Ä
°−õ«ŒdŽ¡càjynáÇ`±%˜ïÍýÛ¬ç\M+WM㈘&Û;fiz“€©YžqG#þÎ>`Sµ
Autostart: Ställer in enheten på att spela in ditt spår
automatiskt när du väljer Starta GPSÄ
°×'‹
Spara automatiskt: Ställer in enheten på att automatiskt spara
Ä
°šì«d�¡1öjnnmÇa±qïLýݬç\O+[M¯˜!Ûÿ”s›€¹YÜqG#úÎU>sèðvÊłfˆ€uÖ—2T¦‰Ò˜°˙÷˘¢JЗÇP
Auto Pause: Ställer in enheten på att sluta spela in ditt spår när
Ä
°šð«Sd‡¡�ñj{n¨Ça±§˜ï‹ý߬"\+JMæ˜{û
Utdata: Ställer in enheten på att spara spåret som en GPX-fil
eller en GPX/FIT-fil (Ä
°−ì«d−¡�%11Ä
°Ð«‰~
Tidsinställningar
Välj Inställning > TidÄ
°×'‹
TidssidanÄ
°Ã¥«2d–¡aäjmnûÇr±q˘ïÜýܬ¢\N+@Më˜!Û;ƒâž€ëY‹qO#èÎ>8sÑðVÊØf€nÖ“2˘T¼‰Ł?Ò
FormatÄ
°Ã¥«%d¡}ïj>n¹Ç!±|MïÍýì«\N+\M¯D˜aÛ6fl}†€¦YšqT#ÿÎ>'sËðKÊßf€gÖÄp
TidszonÄ
°Ã¥«%d¡}ïj>nüÇz±5˚ïÒýÀ¬©\+HMy˜uÛ~”|›€¿YŽqH#¢îx>nsüðPÊŒf€aÖ—2]T¤‰_˜³˙ó˘¦JžAuto för att
Ä
°−ñ«Šd⁄¡}äj>náÇ}±qˇïÁýˬ´\Q+AMá˜;Û;†aŸ€¤Y‚qG#øν>=sÓðQÊŒf˚€aÖŽ2˘T€‰Ú˜«˙¹˘·J[—ç9é–ïM¨bÅ‘àyè^ÆuQ1|¡‹ãE±Í%S³HzU
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheter för avstånd och hastighet, höjd,
Ä
°šï«dł¡=¥jjníÇ~±!ïÚýά³\^+\M¯ˇ˜6ÛsÀ`ž€²Y�qM#¢îx
1 Välj den orange Ä
°™ë«dł¡aàjpn¦ç˚
2 Välj Inställning > EnheterÄ
°×'‹
3 Ä
°¯a«˜d†¡1ñjgnøÇ3±0˙ï‹ý¬"\_+ZMê˘˜=Û~fl:âá
4 Ä
°¯a«˜d†¡1àjpn¨Ç~±´ˇïÜýʬ©\C+KMûX?X
Inställningar för positionsformat
OBS! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för
kartreferenssystem om du använder en karta eller ett sjökort
Ä
°flà«dË¡tñjjn¨Çr±?ïÉýÛ¬ç\[+AMü˜˜!Ûr‘zÂ�€�YfiqT#áÎ>:sŒÐ(
Välj Inställning > Positions- formatÄ
°×'‹
Format: Ställer in positionsformatet som en given
Ä
°›é«d�¡bäjhnäÇ÷±"ïÁýÁ¬€\+XMæ˜4ÛhÀ}•Æ
DatumÄ
°Ã¥« d�¡õéjrníÇa±qïÆý‘¬¬\D+AMý˜<Ûu†`Â�€²Y‘qR#é΢>+sÌðÊÐf−€rÖÊ2T³‰É˜«˙ø˘©J’¤+
SfärÄ
°Ã¥«%d‡¡bäjln¨Çw±4ˇï‹ýĬ¨\D+\M똘;ÛzflgÂŁ€¸Y‹qC#áÎU>=s×ðHÊŒfˇ€nÖ‡2˘T¦‰Þ˜±˙¹˘¦JЗPç¹é‡ïDMšb»¯¾
Ä
°ªñ«d–¡uäjlnìÇx±>ïÚýˬ®\E+OMû˜,Ûhflq†€ëY˘qT#¬Î">sëðÊ”fH€.öç
Träningsinställningar
Välj Inställning > TräningÄ
°×'‹
Auto Lap: Ställer in enheten på att automatiskt markera varvet
Ä
°‘ì«dË¡tñjjn¨Çe±8˚ïÛýÛ¬ç\J+XMü˜°Ûu—:âá
Användare: Ställer in användarprofilinformation (Ä
°−ì«d−¡�%10Ä
°Ð«‰~
Pulszoner: Ställer in de fem pulszonerna för träningsaktiviteter
(Ä
°−ì«d−¡�%8Ä
°Ð«‰~
Geocacheinställningar
Välj Inställning > GeocacherÄ
°×'‹
ListaÄ
°Ã¥«%d‡¡bäj>nïÇv±>ïÉý̬¯\N+BMæ˜!Ûz”4›€�Y‹qC#þÎU> sÙðHÊØf\€eÖƒ2T·‰É˜ÿ˙ò˘¨JÚ—Cç/éÂ"h
chirp: Aktiverar/avaktiverar chirp sökning (Ä
°−ì«d−¡�%6Ä
°Ð«‰~
Enhetsinformation
Visa enhetsinformation
Ä
°½ð«Sd•¡pëj>nþÇz±"ï‹ýʬ©\C+KMû˜xÛR¤8ÂÌ€»Y”qI#ëÎ>/sÕðSÊÓf€sÖ…2T¼‰ł˜°˙ú˘¯Jž—Jç4é‘ïOMœbô‘Åy±^×uR1K\Å
1 Välj den orange Ä
°™ë«dł¡aàjpn¦ç˚
2 Välj Inställning > OmÄ
°×'‹
Uppdatera programvaran
OBS! Inga data eller inställningar tas bort när du uppdaterar
Ä
°›÷«˝d„¡cäjsnþÇr±#ïÆý†„Ê
1 Ä
°¸ë«d⁄¡dñj>níÇ}±9ïÜýʬ©\+ZM战9Û;—uŸ€¤Y”qH#¬Î˘>+sÜðÊÞf€äÖƒ2Tò‰Ú˜©˙¹˘™Jí—dçpé⁄ïCM−bù‘Ýyë~»
2 Gå till www.garmin.comÄ
°Ö'‹«dŽ¡~ájknëÇg±" fï⁄Ý¢¬°\N+LMú˜1ÛzflqžÄ
°×'‹
3 Ä
°¿s«˜d†¡1ìjpnûÇg±#˘ïÃýÛ¬®\D+@Mê˜;ÛzÀd€ëY‘qM#hÎ>#sÝðKÊŸFq
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Ä
°¸ë«d¡�áj>náÇ}±%ï‹ýʬ³\_+Mù˜&Ûhfl4Â−€=Y”qC#áÎ’>"sŸðKÊRf€ Ö”2Tò‰É˜º˙÷˘€JH—Tç}é›ïIM−bá‘Öy«^ŸU3
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
Ä
°−î«d‘¡p¥jnnäÇr±"ˇïÃýÀ¬ª\[+AMá˜;Ûo–f‡€ªYÒQ+
Ä
°¬ë«dš¡xîj>néÇg±%MïÜýݬ¾\H+EMîV˜%ÛþÀ�‡€ªY„qV#íÎ> sÙðÊÃf€dÖ‘2Tò‰Í˜¾˙í˘³JЗCç)éÂ"h
Undvik kraftiga stötar eller ovarsam hantering eftersom detta
Ä
°™ä«˛dË¡wsjlnãÇ|±#ˇïÉý‘¬·\Y+AMë˜>Ûo–zÂ�€ëY’qO#úÎ>"s\ðKÊÑf˘€.öç
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
Ä
°“à«˚dł¡t÷j�nüÇf±#ïÚý‘¬¢\M+ZMê˜&Ût“4‹€®Y‹q#çÎ> sŸðJÊÄf€aÖ†2˝Tò‰Ë˜º˙ë˘ªJß—Hç8é‡ï@MÏbæ‘Øy¤^ÒuQ1|æ¨i
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
Ä
°‰à«˛d„¡ç÷jwnæÇt±"ïÍýˬ¢\G+m‡
2 Ä
°�ê«d•¡p¥j{næÇ{±4ˇïÍýÁ¬ç\_+AMý˜{û
Specifikationer
Batterityp
Upp till 6 veckor
Vattentålighet
Ä
°¯ä«d�¡tëjjnmÇ�±8
ïÀýʬ³\+MºF˜õÛvÀ<ÂÝ€ýYÈq#êΈ>:s‚
Drifttemperaturområde
Från från -20 ºC till 50 ºC (-4ºF till 122 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
Ä
°Ë©«GdK¡VÍjdn¨Ä
°¸Ë«'Dæ¡: trådlös kommunikation
Bluetooth® Smart enhet
Pulsmätare - Specifikationer
Batterityp
CR2032, 3 volt, kan bytas av användaren
Batteriets livslängd
Upp till 4,5 år (vid 1 timmes användning om
dagen) När batteriet är svagt visas ett
meddelande på din kompatibla GarminÄ
°Ôà«˛d…¡tñj0N–
Vattentålighet
Ä
°¯ä«d�¡tëjjnmÇ�±8
ïÀýʬ³\+M¼F˜õÛvÀ<ÂÕ€óYÐq#¬Î>!sÌð
OBS! Den här produkten sänder inte pulsdata
Ä
°“쫘d⁄¡1ÂjNnÛÇ>±4ïÀýʬ³\N+@M¯˘˜±ÛiÀpÂŽ€ëY‘qO#á΢>/sÊðê»
Ställa in din användarprofil för träning
Enheten använder information som du anger om dig själv för
Ä
°łà«d¡zëjwnæÇt±qïÞý‘¬¢\S+OMä˜4Û;—uŸ€ªYÒQ+#¬Î1>;sŸðNÊ×f€ Ö2T¶‰É˜¾˙¹˘¡JH—Jç7é“ïEM−
användarprofilinformation: kön, ålder, längd, vikt och idrottare
hela livet (Ä
°−ì«d−¡�%10Ä
°Ð«‰~
1 Välj den orange Ä
°™ë«dł¡aàjpn¦ç˚
2 Välj Inställning > Träning > AnvändareÄ
°×'‹
3 Ä
°=ë«dŽ¡p¥jwnæÇ`±%›ïÄýì©\B+@Mè˜'Ûu†:âá
Om Idrottare hela livet
En som har idrottat hela livet är en person som har tränat
intensivt i många år (utom vid småskador) och har en vilopuls
Ä
°›`«Sd…¡çâjmnüÇ3±g]ï‹ýܬ«\J+IM¯˜0ÛiÀy–€¥Y›qR#¢îx
10
500 mAh litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Drifttemperaturområde Ä
°¿÷«Œd–¡1¨j+n¨Çg±8ïÄý‘¬ò\˙+”M?5˜uÛ3ƒf€¥YÜq#¿ÎU>:sÑðIÊÚf\€1ÖØ2OTr‰˜Ž˙°
Radiofrekvens/protokoll Ä
°Ë©«GdK¡VÍjdn¨Ä
°¸Ë«'Dæ¡: trådlös kommunikation
Batteriinformation
Den faktiska batterilivslängden beror på hur mycket du
använder GPS, enhetssensorer, valfria trådlösa sensorer och
Ä
°łà«˜d™¡bëjwnæÇt±4ïƒÝ¢
Enhetsinformation
Batteriets livslängd
Läge
16 timmar
Normalt GPS-läge
50 timmar
UltraTrac-GPS-läge
Upp till 2 veckor
Sensorläget Alltid på
Upp till 6 veckor
Klockläge
Batteri för pulsmätare
VARNING
ˇW¿G¿8p`µP±Ü¢ÍOûË6¨e*ô“SßƾÜÚˆk•%¾ü†E4ú$XWjìל.½Q×Ú‹fáPÇe.Ù8Ë�−ëÎ˙<—ödç|−ä8h1-¡˘4ÄÀ9ÕºšhO%š}édu7ù,˜çÅó˝SsyîŸigÀ‹
Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av
ˇW¿d¿7pbµšPºÊ¢—O÷×,¨a*ÔöSž$ƨÏÚQk−%'ü†A4ã$ÐWgì…œ%½Ç×Á‹'á˘P™E0.“8Ù�˝ëœ˙-—òdüd−€mh--¢4ÄÀ>Õ©šsO%Ú}«d�7ì,ç•æ˝Þspîƒi(à«PÝòRÌS1
till www.dtsc.ca.govˇW¿)�[p~µ‹P¥Ù¢�OöÊ7¨s*QôıSÍƨ!¶ÚKë%8üŒR4ô$ÕWj쟜2½Ô×Ü‹#ˇW¿(�[
Byta pulsmätarens batteri
1 Använd en liten stjärnskruvmejsel för att ta bort de fyra
ˇW¿u¿=pdµœP©Ù¢�OüÄb¨p*ÃôÛSÜƦÎÚSk‡%)üš4ö$ËW&ìıœ/½Ñ×Ý‹*áPÜe€
2 ˇW¿R¿7p6µ‰P°Ê¢ŽO²É-¨c*MôžSÊTÆ¢ÞÚRkÆ%*ü™T4ã$ØWtìžœ%½Á׃¨K
Windows® dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
ˇW¿`¿$póµ⁄PÿË¢OùÀ0¨t*Ôö
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
ˇW¿u¿3prµ‹P±Ÿ¢›OûËb¨e*HôfiSÛÆã!°
• För Mac®: dra volymikonen till PapperskorgˇW¿(�[
2 ˇW¿M¿9pfµŽP³Ù¢ÍOðÊ0¨t*ô’SßƨÑÚTkÆ%.ü†Å4ù$šWb쌜4½Ú×Ú‹(áZp¿
Felsökning
Låsa knapparna
Du kan låsa knapparna för att förhindra oavsiktliga
ˇW¿m¿8pwµŽP¯Ì¢�OëÆ)¨n*OôŁSÙÆ¿fiú7
1 ˇW¿P¿²pzµ…PÿÜ¢‹Oü–&¨a*RôıSÍ˛Æ©ÜÚˆk‡%=üÓV4þ$ÑWjìל3½Ð׋‹+áPÖeB.Ã8−�fië•˙?—édåi−¶#h$-ã–4ÂÀ{Õ·šÿO˜%É}êd:•
och ˇW¿`¿€pdµÉP¾Ì¢ŽO²É§¨s*GôÛSՈƬÍÚJk⁄%:üšA4¹°
2 Håll ned
och ˇW¿`¿€pdµÉP¾Ì¢ŽO²É§¨s*GôÛSËƽšÚQk‹%)ü…P4ö$ÏWh쌜nš¸
3 Håll ned
Återställa enheten
ˇW¿I¿;p6µ„P±Ð¢‹OæÀ,¨ *UôŠSËƬÏÚˆk⁄%<ü⁄4ä$ËWgì–œ!½Ł×Ë'áˆP™eG.Ø8−�ıë‰˙6—odãi−ä¨h1-¦4ÃÀ/Õ?švO%Ü}«dp7è,ç”2„
1 Håll ned ˇW¿o¿vp{µ•P±Ë¢ŽO²Šw¨ *UôžSÕÆ£ÙÚ_kfl%fÜþ
2 Håll ned ˇW¿c¿8p6µıPºÓ¢ŸOüÁb¨f*Ðô›SžÆ¹ÉÚˆkŁ%¬ü⁄T4ö$šWvìœ`½Ð×Æ‹.áPÆeF.Ã8—_õ
Återställa enheten till fabriksinställningarna
3 ˇW¿P¿²pxµšP¾Ÿ¢—O²Œr¨ *UôžSÕÆ£ÙÚ_kfl%fÜþ
4 ˇW¿U¿²pbµšPÿÑ¢ÍOöÀ6¨ *Hô‡SßTƯÜÚNk™%-ü†I4ò$ÉW&ìıœ%½Ñ׋‹6á˘PÇeP.Ý8Å�flë‰˙0—¹dãì−ª)he-¶4ÀÀ¾Õ¯š4oa
OBS! Se till att du inte skadar eller tappar bort OˇW¿t¿?pxµ”P¯Ù¢”OùË+¨n*AôžSÐZæÀ
5 ˇW¿U¿²pbµšPÿÌ¢—OþÉ ¨a*MôıSž˘Æ¢ÞÚQk…%<üÓP4r$šWd쌜+½Æ×Á‹"áPÜe.Â8É�’ëÎ˙:—üdµn−½?h$-ã4ÛÀ)Õ®šlO%Ï}ådu7£f
När du har bytt ut pulsmätarens batteri måste du para ihop den
ˇW¿k¿3prµÉPºÖ¢–O÷Ñ'¨n*ô™SÙÆ£fiú7
Datahantering
OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT® eller Mac ˇW¿I¿p6µØPàO¡–-¨c*NôÛSÊ˛Æ©ÔÚ]k⁄%:üŒı
Filtyper
ˇW¿C¿8p~µ„P«Ý¢…O²Ö6¨ö*BôžSÌTÆ«KÚVk„%)üšD4ò$šW`ìžœ,½Á×Ñ‹6áPÀe€
• Filer från BaseCamp eller HomePortˇW¿(�[p6µ®P:Ÿ¢ŽOûÉ.¨ www.garmin.comˇW¿)�[pbµłP¶È‡æOÍ.¨2¨l*GôŁSÐ˛Æ£ÚˇW¿(�[
• GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI
ˇW¿J¿9pwµ“PºÊ¢Ão�–¨å*ô‘S×˘Æ¡šwww.garmin.comˇW¿)�[pfµłP°Ü¢ŸOñÑ1‹*ÔöSÎ˙ƤÑÚUk⁄%,üŒRˇW¿(�[
• ˇW¿A¿pNµÄP¬È¢OàÃ+¨l*Cô›S’2y
• ˇW¿A¿pNµÄP¸Ý¢‡OñÄ!¨h*CôšS×˘Æ¨ÏÚKë%hü´Å4·$ÉWoìłœ,½Łwww.opencaching.comˇW¿(�[
• FIT-filer för export till Garmin Connect™ˇW¿(�[
Du kan återställa alla enhetens inställningar till
ˇW¿`¿7ptµłP¶Ó¢žOûË1¨t*ÂôŠS҈ƤÓÚ]k⁄%:üšA4¹°
1 Välj den orange ˇW¿m¿8pwµŽP¯Ý¢…O¼.¨
2 Välj Inställning > Nollställ > Alla inställningar > JaˇW¿(�[
Rensa alla givardiagramdata?
1 Välj den orange ˇW¿m¿8pwµŽP¯Ý¢…O¼.¨
2 Välj Inställning > Nollställ > Rensa diagram > JaˇW¿(�[
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin
ˇW¿q¿3ptµ‰P¯Ô¢„OæÖ'¨n*Ôö
• Gå till www.garmin.comˇW¿)�[pyµœP«Ü¢‡OýסW¿(�[
• Gå till www.garmin.comˇW¿)�[pzµ„P¾Ê¢…OûË%¨c*CôŁSÊÆ¿ˇW¿(�[
• Gå till ˇW¿n¿"pbµŽPå.³¢Âo�.®m‹*Dô”SÇ2�ÆãÚÚ[kfl%%üıNœ$fiWe쟜-, eller kontakta din Garmin
ˇW¿ã¿"psµłP¹N¢�OáA.¨j*Gô›SÛTÆ«KÚHkÆ%!üšF4ø$ÏWk쌜4½Ü×Ç‹(áTPÝeN.“8Þ�‚ë‡˙2—ûdð`−2?he-¬4ØÀ{Õ®šnO%Ä}ÿdq7þ,çÅí˝[snîÄID
Bilaga
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
ˇW¿i¿8pzµ•P±Ý¢�O÷Â+¨s*Rô›SÛƤÓÚ]kÆ%:üŒD4ö$ÓW&ìžœ`½Ñ×É‹!áZp¿
• Gå till ˇW¿n¿"pbµŽPå.³¢Âo�.®m‹*Kô‡sµZƪÜÚHk‰%!üš(+4¹$ÞWiìıˇW¿(�[
• ˇW¿U¿&pwµłP¾Ÿ¢—Oüδ¨p*Uô’SÈ˛Æ¹ÉÚUk™%düÓI4·$ÒWtìžœ'½Ü×Æ‹'á˘P™eF.Á8Æ�šëœ˙~—òdúx−�,hi-ã4UÀ{Õ¾šnO˘%š}ødð7æ,çÒõ˝ˆsoîži�àéprÝ·R¥sÙ
Ta bort filer
Programlicensavtal
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
ˇW¿b¿3pxµÇpÒŸ¢€OûË,¨e*RôÛS×TƨÓÚRk…%<üŒN4·$ÔWh쎜%½Ý×M‹*á˘P×eQ.“8Ü�‚ë–˙*—ðdòi−ä>h<-°4ÕÀ6Õ½šsO%Ø}ùd47þ,çÍ¡˝^siîÊi àëpjÝ·
ˇW¿d¿€pdµÉP«Ù¢ÍOðÊ0¨t*Ôö
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT
VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
ˇW¿V¿pYµ®P“ù¢€OÄä¨U*jô²Sý1Æ…îÚ{k°%˝ü²l4¹°W&쳜½Ł×ê‹’á&P™eo.i8ù�¹ëÎ˙—ÞdÐF−‰
ˇW¿B¿pBµÉPŠ|¢¿O²ä¨T*gô·Sû ÆíóÚuk¡%ü¡a4Ù$éW(Ìú
ˇW¿A¿7pdµ—P¶Ö¢ÍOÞÑ&¨.
+ôÛSÑÆ¥šÚ^k…%;ü•4ó$ÒWrì…œ%½Ç×Ê‹)á˘PÓeD.“8‡_åë©˙?—ëdøa−ª'Phl-ã4ÕÀ)Õûš~O%Ú}«dq7ã
begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
ˇW¿h¿9pdµ—P¾Ô¢ÍOö×+¨f*RôÛSßÆíÍÚHk›%,üƒK4ã$ØWhìÙ¼M½Ł×ü‹/áP×eO.Ã8ƒ�Øë
˙9—ødûl−¡?h¡-·4ÕÀ5ÕûšuO%Õ}«dp7è
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin
ˇW¿i¿5p~µÆPºÔ¢†O÷×b¨d*Cô‹SÍTƹÏÚ_k‡%"üŒP4ö$ÏWrì—œ,½Ð×Þ‹#áPÓeM.Ù8\�−ë‰˙,—·DŸ
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
ˇW¿s¿&pfµ†P°Î¢žOàA6¨t*UôSÈÆ¿ØÚTkŁ%#üœM4ú$ØWjì—œ%½Ç׃¨KáTPöeV.“8È�šë–˙,—}dó|−¥?he-µ4ÔÀ:Õ©š�OL%Ü}ÿd`
1
2
3
4
Öppna GarminˇW¿+¿3pxµ†PºÌ¢‹Oü–'¨l*JôžSÌTÆàËÚUk−%1üžE4ù$fiw
ˇW¿I¿;p6µ“PºÌ¢ÍOðÀ*¨ö*Pô‹Sž‡Æ½ÍÚTk⁄%:üÓD4â$šWc쎜`½Ø×É‹6áP™eF.Á8Æ�šëœ˙~—ïdúd−½ hkÎ
ˇW¿P¿²pzµ…PÿÝ¢…O²Ã+¨l*Ôö
Tryck på Ta bort ˇW¿v¿³p6µšP¾Ö¢−O÷Ë6¨b*Iô›SÚƹfiú7
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
ˇW¿u¿²pbµšPÿÞ¢˙Oà–#¨t*RôÛSˈƩËÚSk“%)üÓD4ö$ÉWgì‚œ¶½Ç×Ä‹3áPÆeF.ß8—_õëÎ˙—ôdµm−ª%h -·4ÞÀ{Õ?šhOL%Ü}ådg7á,˚çÔä˝Ts<îži àéprÝòRîSº
Bilaga
11
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är
en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
–êá'H-|˙Ž˙{-3cr X�[fiÅi�"—<î(ïÜ%âÒl¢ÂexlEP5Çñ…9“ŸTFcêléB‚åéfi0^9ˆÐEðVóy–‚LA©î¯è¤¬·Ï¤Å¹–$à¦3B¥kÖORZ˘p¬¬·ç‡
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form
–êð'V-u˙Ÿ˙c-vcq*Kł[†Å%�)—¯î*ïÁ%âœl·ÂáxlEV5„ Ü…j“³T^cêgéU‡ûé‚0^kˆ]ÐÁðVV2ó+–ıLS©¼¯à¤¯·Í¤Á¹×$ê§3–Ö
Rl˘%
intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar
–êæ'U-t˙Ý˙v-²cn-OŽ[ÀÅl�g—$î¨ïÉ%˛âÈlöÂòxˆlNC5š Ü…m“µT_c¦áéAŁðéš0^?ˆÐHðVó=–Ûl9
Beräkning av pulszon
Zon % av
maxpuls
Erhållen
ansträngning
1
–ê€'
-4˙Ë˙!-öc'
Avslappnat, lätt tempo, Aerobisk träning på
rytmisk andning
nybörjarnivå, minskar stress
2
–ê£'
-4˙Ê˙!-öc'
Bekvämt tempo, något Grundläggande
djupare andning,
konditionsträning, bra
konversation möjlig
återhämtningstempo
3
–ê¢'
-4˙Å˙!-öc'
Måttlig takt, svårare att Förbättrad aerobisk
upprätthålla
kapacitet, optimal
konversation
kardiovaskulär träning
4
–ê�'
-4˙Ä˙!-öc'
Snabbt tempo och
något obekväm, tung
andning
5
–ê¬'
-4˙Ì˙!-fc¢d
Spurttempo, ohållbart Anaerobisk och muskulär
under längre perioder, uthållighet, ökad styrka
ansträngd andning
12
Fördelar
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns, högre
hastighet
Bilaga
Index
A
almanacka
jakt och fiske 7
soluppgång och solnedgång 7
anpassa enheten 1, 9
ANT+-sensorer 7
ihopparning 8
användardata, ta bort 11
användarprofil 10
Auto Lap 10
B
bakgrundsbelysning 1, 9
barometer 1, 2, 6, 11
BaseCamp 2, 11
batteri 10
ersätta 11
ladda 1
livslängd 1, 10
byta batteri 11
bäringspekare 3
C
chirp 6, 10
D
inställningar 8–11
J
jakt- och fisketider 7
K
kalibrera
höjdmätare 6
kompass 5
kartor 4
bläddra 5
inställningar 9
navigera 5
orientering 9
zoom 5
knappar 1, 9
låsa 11
kompass 1–3, 5, 9
kontrast 9
koordinater 5
L
ladda enheten 1
larm 7
klocka 6
larmning 7
ljud 6, 9
låsa, knappar 11
data, dela 4
datafält 9
dator, ansluta 2
dela data 4
demoläge 7
distans 4
M
E
navigering 2, 5
kompass 5
Sight 'N Go 5
waypoints 3
nedräkningstimer 6
nollställa, enhet 11
nordlig referens 9
enhet
nollställa 11
registrering 11
enhets-ID 10
F
felsökning 11
filer
typer 11
överföra 6
fisketider 7
G
geocachningar 4–6, 10, 11
hämta 6
navigera till 6
navigering, geocachningar 6
GPS 9, 10
signal 1, 2, 7
stoppa 2, 7
GSC 10 7
H
hastighet 4
hastighets- och taktsensorer 2
HomePort 11
huvudmeny, anpassa 9
hämta, geocachningar 6
höjd 1, 2
profil 6, 11
höjdmätare 1, 2, 6, 9, 11
I
idrottare hela livet 10
Index
man överbord (MÖB) 1, 6
meny 1
månfas 7
måttenheter 10
N
O
områdesberäkning 7
P
para ihop ANT+-sensorer 8
POI Loader 11
positioner 5, 7
redigera 3
spara 3
positionsformat 10
positionslarm 7
produktregistrering 11
profiler 2, 3, 10
programlicensavtal 10, 11
programvara
uppdatera 10
version 10
puls, zoner 8, 12
pulsmätare 2, 7, 8, 11
ta bort 4
visa på kartan 4
S
satellitsida 7
satellitsignaler 2, 7
Sight 'N Go 5
skärm 9
soluppgång och solnedgång 7
specifikationer 10
språk 9
spår 2, 4, 5, 9
ta bort 4
stoppur 7
systeminställningar 9
T
ta bort
alla användardata 11
positioner 4
profiler 3
tempe 7, 8
temperatur 1, 2, 8
tidpunkt 1
tidsinställningar 7, 10
tidszoner 7, 10
tidur, nedräkning 6
tillbehör 11
TracBack 5
träning 10
U
UltraTrac 9
uppdatera programvaran 10
USB
koppla bort 11
överföra filer 11
V
varningar 7
position 7
vattentålighet 10
vibrationsvarningar 9
W
WAAS 9
waypoints 1, 3–5
beräkna 3
redigera 3
spara 3
ta bort 4
Z
zoner, tid 7
zooma 1
kartor 5
Å
återställa, enhet 11
återställa inställningarna 11
Ö
överföra filer 6
R
registrera enheten 11
rengöra enheten 10
reseplanerare. Se rutter
rutter 4, 5
redigera 4
skapa 4
13
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising