Garmin | fēnix® | Garmin fēnix® Snabbstartshandbok

Garmin fēnix® Snabbstartshandbok
Knappar
fēnix™ Snabbstartshandbok
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
VARNING
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.‍
À
Välj för att sätta på/stänga av belysningen.‍ Håll
nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.‍
Komma igång
Á
Välj för att bläddra genom datasidorna, alternativ och
inställningar.‍
Â
Välj för att bläddra genom datasidorna, alternativ och
inställningar.‍
Ã
Välj för att återgå till föregående skärm.‍ Håll knappen
nedtryckt för att visa statussidan.‍
Första gången du använder enheten ska du utföra följande
uppgifter för att konfigurera enheten och lära dig de
grundläggande funktionerna.‍
1 Ladda enheten (sidan 1).‍
2 Registrera enheten (sidan 4).‍
3 Lär dig om sensordata och lägen (sidan 1).‍
4 Hämta satelliter (sidan 2).‍
5 Ta en vandringstur (sidan 2).‍
6 Skapa en waypoint (sidan 2).‍
7 Hämta användarhandboken (sidan 3).‍
Ä
Orange
knapp
Välj om du vill öppna menyn för den aktuella
skärmen.‍ Välj om du vill välja ett alternativ och
bekräfta ett meddelande.‍ Håll knappen nedtryckt för
att markera en waypoint.‍
Visa statussidan
Du kan snabbt bläddra till denna sida för att se tidpunkt,
batteriets livslängd och statusinformation om GPS från en
annan sida.‍
Håll ned
.‍
Ladda enheten
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka av kontakterna och det
omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter till
en dator.‍
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i
ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.‍
1 Anslut USB-änden av kabeln till nätadaptern eller en USBport på datorn.‍
2 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.‍
3 Rikta den vänstra sidan av laddningsdockan À mot spåret på
enhetens vänstra sida.‍
4 Rikta den gångjärnsförsedda sidan av laddaren Á mot
Visa sensordata
Du kan snabbt få åtkomst till data i realtid för kompass-,
höjdmätar-, barometer- och temperatursensorerna.‍
OBS! Dessa datasidor sätts automatiskt i standbyläge.‍
OBS! Dessa data är inte inspelade på enheten (sidan 2).‍
1 Från sidan tidpunkt och datum väljer du eller .‍
2 Välj .‍
kontakterna på enhetens baksida.‍
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.‍
5 Ladda enheten helt.‍
Augusti 2013
190-01507-59_0C
Tryckt i Taiwan
7 Välj
3 Välj .‍
för att se upprepningen av datasidor inklusive data om
kompass, höjdmätare, stigning och hastighet, kartan samt
sidan med tidpunkt och datum.‍
Du kan anpassa vissa datasidor.‍ Se användarhandboken
(sidan 3).‍
8 Håll ned .‍
9 Välj ett alternativ:
• Välj Pausa spår om du vill pausa spårningen.‍
• Välj Spara spår om du vill spara ditt spår.‍
• Välj Rensa spår för att ta bort spåret utan att spara.‍
• Välj Stoppa GPS om du vill stänga av GPS-enheten utan
att ta bort ditt spår.‍
Stoppa GPS-enheten
1 Välj den orange knappen.‍
2 Välj Stoppa GPS.‍
Spår
4 Välj .‍
Ett spår av din väg spelas in.‍ Spårloggen innehåller information
om punkter längs den inspelade vägen, bl.‍a.‍ tid, position och
höjd för varje punkt.‍
Ta en vandringstur
OBS! Din kroppstemperatur påverkar temperaturmätaren.‍
För en så korrekt temperaturmätning som möjligt tar du bort
enheten från din handled och väntar 20-30 minuter.‍
TIPS: För att köpa en tempe™ trådlös temperaturmätare, gå
till www.garmin.com.‍ Mer information finns i
användarhandboken.‍
Sätta på sensorläget
Standardsensorläget är ett läge som tillämpas på begäran, med
vilket du får snabb tillgång till kompass-, höjdmätar-,
barometer-, eller temperaturdata.‍ Du kan även ställa in enheten
på läget Alltid på för att visa kontinuerliga sensordata.‍
OBS! Om du har en pulsmätare eller hastighets- och taktsensor
som är ihopparad med enheten, kan enheten visa löpande data
för puls eller hastighet och takt.‍
1 Välj den orange knappen.‍
2 Välj Inställning > Sensorer > Läge > Alltid på.‍
Hämta satellitsignaler och spela in ett spår
Innan du kan använda GPS-navigeringsfunktionerna, såsom
inspelning av ett spår, måste du få satellitmottagning.‍
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler.‍ Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.‍
1 Håll nedtryckt för att sätta på enheten.‍
2 Välj språk (endast första gången).‍
3 Välj den orange knappen.‍
4 Välj Starta GPS.‍
5 Vänta medan enheten hämtar satelliter.‍
6 Gå runt för att spela in ett spår.‍
Ditt avstånd och din tid visas.‍
2
Ladda enheten helt innan du tar en vandringstur (sidan 1).‍
OBS! Enheten startar automatiskt medan den laddas.‍ Om du
inte laddar enheten innan du tar en vandringstur, håll ner för
att slå på enheten.‍
1 Välj den orange knappen.‍
2 Välj Starta GPS.‍
3 Vänta medan enheten hämtar satelliter.‍
4 Börja vandringsturen.‍
5 När du vill göra ett uppehåll eller pausa enheten från
spårning håller du
> Pausa spår intryckt.‍
> Återuppta spår och fortsätt vandra.‍
6 Håll ned
> Spara spår för att spara
7 När du är klar håller du ned
uppgifterna om vandringsturen.‍
8 Om det behövs väljer du Ja för att stoppa GPS-enheten.‍
Skicka din vandringstur till BaseCamp™
Innan du kan skicka data till BaseCamp, måste du hämta
BaseCamp till din dator (www.garmin.com/‍basecamp).‍
Du kan se din vandringstur, andra spår och waypoints på din
dator.‍
1 Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.‍
Din enhet visas som en flyttbar enhet under Den här datorn
på datorer med Windows® och som en volym på skrivbordet
på datorer med Mac®.‍
2 Start BaseCamp.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet.‍
Skapa en Waypoint
Du kan spara din aktuella position som en waypoint.‍
1 Håll ned den orange knappen.‍
2 Välj ett alternativ:
• För att spara en waypoint utan ändringar trycker du på
Spara.‍
• För att göra ändringar för din waypoint, välj Ändra, gör
ändringar för waypoint och välj Spara.‍
Navigera till en waypoint
1 Välj den orange knappen.‍
2 Välj Starta GPS.‍
3 Vänta medan enheten hämtar satelliter.‍
4 Välj den orange knappen.‍
5 Välj Waypoints och välj en waypoint i listan.‍
6 Välj Kör.‍
Ta på dig pulsmätaren
OBS! Om du saknar pulsmätare kan du hoppa över den här
uppgiften.‍
Bär pulsmätaren direkt på huden, precis under bröstet.‍ Den ska
sitta tätt nog för att stanna på plats under hela aktiviteten.‍
1 Sätt fast pulsmätarmodulen À i remmen.‍
2 Fukta båda elektroderna Á på baksidan av pulsmätarens
rem för att skapa en ordentlig anslutning mellan ditt bröst och
sändaren.‍
Enheten visar tid till destinationen À, avstånd till
destinationen Á, och beräknad ankomsttid Â.‍
7 Välj för att se kompassidan.‍
3 Om pulsmätaren har en kontaktplatta Â, fukta kontaktplattan.‍
4 Linda remmen runt bröstet och fäst remmens krok à i öglan.‍
Garmin® logotypen ska vara rättvänd.‍
5 Flytta enheten inom räckhåll (3 m) för pulsmätaren.‍
När du har satt på pulsmätaren är den i viloläge och redo att
sända data.‍
Para ihop dina ANT+-sensorer
De två pekmarkeringarna à fungerar som bäringspekare.‍
Den övre orange markeringen Ä visar i vilken riktning du är
på väg.‍
8 Rikta pekmarkeringarna mot den övre orange markeringen.‍
9 Fortsätt att gå i den riktningen tills du når destinationen.‍
Navigera med TracBack®
Medan du navigerar kan du navigera tillbaka till början av ditt
spår.‍ Det är praktiskt när du behöver ta dig tillbaka till lägret
eller huvudleden.‍
1 Välj den orange knappen.‍
2 Välj Spår > Aktuellt > TracBack.‍
Du bör starta pulsmätaren eller installera sensorn innan du kan
para ihop dem.‍
Att para ihop innebär att ansluta trådlösa ANT‍+ sensorer, till
exempel ansluta en pulsmätare till din Garmin enhet.‍
1 Flytta enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.‍
OBS! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT‍+
sensorer under ihopparningen.‍
2 Välj den orange knappen.‍
3 Välj Inställning > ANT-sensor.‍
4 Välj din sensor.‍
5 Välj Ny sökning.‍
När sensorn har parats ihop men din enhet ändrar sensorn
status från Söker till Ansluten.‍ Sensordata visas i
upprepningen av datasidor eller i ett anpassat datafält.‍
Felsökning
Hämta användarhandboken
Du kan hämta den senaste användarhandboken från
webbplatsen.‍
1 Gå till www.garmin.com/‍support.‍
2 Välj Manualer.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen för att välja din produkt.‍
Din aktuella position À, följ spår Á, och slutpunkt  syns på
kartan.‍
Låsa knapparna
Avbryta navigering
1 Välj den orange knappen.‍
2 Välj Avbryt navigering.‍
Du kan låsa knapparna för att förhindra oavsiktliga
knapptryckningar.‍
1 Välj den datasida du vill se medan knapparna är låsta.‍
och för att låsa knapparna.‍
2 Håll ned
och för att låsa upp knapparna.‍
3 Håll ned
ANT‍+™ sensorer
Återställa enheten
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT‍+
sensorer.‍ Mer information om kompatibilitet och om att köpa
sensorer (tillval) finns på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den.‍
1 Håll ned i minst 25 sekunder.‍
2 Håll ned en sekund för att sätta på enheten.‍
3
Specifikationer
Batterityp
500 mAh litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Upp till 6 veckor
Vattentålighet
Vattentålighet: 50 m (164 fot)
OBS! Klockan är avsedd för ytsimning.‍
Drifttemperaturområde
Från från -20 ºC till 50 ºC (-4 ºF till 122 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT‍+ trådlös kommunikation
Bluetooth® Smart enhet
Batteriinformation
Den faktiska batterilivslängden beror på hur mycket du
använder GPS, enhetssensorer, valfria trådlösa sensorer och
belysningen.‍
Batteriets livslängd
Läge
16 timmar
Normalt GPS-läge
50 timmar
UltraTrac-GPS-läge
Upp till 2 veckor
Sensorläget Alltid på
Upp till 6 veckor
Klockläge
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Använd inte ett vasst föremål när du rengör enheten.‍
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel och
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.‍
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts
för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier.‍ Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.‍
Undvik att trycka på knapparna under vattnet.‍
Undvik kraftiga stötar eller ovarsam hantering eftersom detta
kan förkorta produktens livslängd.‍
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.‍
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin
webbplatsen.‍
• Gå till www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå till www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå till http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.‍
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra
länder. ANT+™, BaseCamp™, fēnix™ och tempe™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena
får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Bluetooth® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Mac®
är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer Inc. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i
USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2012–2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising