Garmin | Swim™ | Garmin Swim™ Snabbstartshandbok

Garmin Swim™ Snabbstartshandbok
Garmin Swim
™
Snabbstartshandbok
November 2013
190-01453-59_0D
Tryckt i Taiwan
Introduktion
VARNING
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.‍
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
• Välj TA BORT om du vill ta bort sessionen utan att spara.‍
Enhetsinformation
Knappar
Komma igång
När du använder Garmin Swim första gången behöver du utföra
följande åtgärder.‍
1 Tryck på valfri knapp om du vill slå på enheten.‍
2 Följ instruktionerna på skärmen.‍
3 Välj , och ange bassängstorlek.‍
4 Ta en simtur (Ta en simtur).‍
5 Visa din historik (Visa historik).‍
6 Skicka din historik till datorn (Skicka historik till datorn).‍
Ta en simtur
1 Välj .‍
À
Tryck här om du vill visa tidpunkt.‍
Á
Tryck här om du vill bläddra mellan menyer och inställningar.‍ Välj för
att slå på bakgrundsbelysningen.‍
Â
Välj för att starta eller stoppa tiduret.‍ Välj om du vill välja ett alternativ
och bekräfta ett meddelande.‍
Tryck här om du vill bläddra mellan menyer och inställningar.‍ Tryck här
om du vill pausa tiduret.‍ Tryck här om du vill återuppta den pausade
tidtagningen.‍
Ã
Första gången du använder enheten uppmanas du att ange
bassängstorleken.‍ Varje gång du byter bassäng måste du
ange bassängstorleken (Ange bassängstorleken).‍
2 Välj om du vill starta tiduret.‍
Ä
Tryck här om du vill visa menyn.‍ Tryck här om du vill stänga en sida
eller inställning.‍
Å
Tryck här om du vill gå till simläget och visa träningssidor.‍
TIPS: Du måste trycka på sidan av den blå knappen.‍
Ikoner
Larmet är aktiverat.‍
Låg batterispänning.‍
Tryck här om du vill pausa tiduret.‍ Ikonen blinkar när tiduret är pausat.‍
Tryck här om du vill återuppta den pausade tidtagningen.‍
Det finns fler poster i listan.‍
Tryck här om du vill stänga en sida eller inställning.‍
Historiken registreras bara när tiduret är igång.‍ Din totala tid
À och den totala tiden Á visas på sidan TOTALT.‍
om du vill visa mer simdata.‍
3 Välj
Instruktioner om en extra sida med anpassade datafält finns i
användarhandboken (Hämta användarhandboken).‍
4 När du vilar väljer du för att pausa tiduret.‍
Den pausade skärmen innehåller intervallnummer Â,
intervalldistans Ã, och simtid för intervallet Ä.‍ Skärmen visas
inverterad till du väljer och fortsätter att simma.‍
5 När du simmat klart väljer du .‍
6 Välj ett alternativ:
• Välj ÅTERUPPTA om du vill fortsätta simma.‍
Tidtagningen återupptas.‍
• Välj SPARA om du vill spara sessionen i historiken.‍
2
Viloläge
Enheten går ned i viloläge om den har varit stilla i en minut.‍
Detta förlänger batterilivslängden.‍ Så snart du rör på enheten
vaknar den igen.‍
Information om Swim
Om distansregistrering
Garmin Swim mäter och registrerar distans efter slutförda
längder.‍ Bassängstorleken måste stämma för att rätt distans
ska visas (Ange bassängstorleken).‍
TIPS: För att få rätt resultat simmar du hela längden och
använder samma slags simtag under hela längden.‍ Pausa
tiduret när du vilar.‍
TIPS: Hjälp enheten att räkna dina längder genom att skjuta
iväg dig själv från bassängkanten med stor kraft och glida en bit
innan du tar ditt första simtag.‍
TIPS: Under övningar måste du antingen pausa tiduret eller
använda funktionen för träningsloggning.‍ Mer information om
funktionen för träningsloggning finns i användarhandboken
(Hämta användarhandboken).‍
Din totala distans under en vecka (med start måndag) visas på
tidssidan som DISTANCE THIS WEEK.‍ Distansen visas med
aktuell bassängstorlek.‍
Ange bassängstorleken
> SIMNING > BASSÄNGSTORLEK.‍
1 Välj
2 Välj rätt bassängstorlek eller ange en anpassad storlek.‍
Simterminologi
Skicka historik till datorn
OBS! Mer information om simdatafält finns i
användarhandboken (Hämta användarhandboken).‍
• En längd är en sträcka i simbassängen.‍
• En intervall består av en eller flera längder.‍ När du väljer för att vila skapar du en intervall.‍
• Ett simtag räknas varje gång den arm som du har enheten
på slutför en hel cykel.‍
• Din swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus
antalet simtag för den längden.‍ T.‍ex.‍ 30 sekunder plus 15
simtag motsvarar en swolf-poäng på 45.‍ Swolf är ett mått på
effektiviteten i din simning och som i golf är ett lägre resultat
bättre.‍
Du måste ha ett Garmin Connect konto (Använda Garmin
Connect™), och du måste para ihop enheten med datorn med
hjälp av USB ANT Stick™ (Skicka historik till datorn).‍ Klockan
får inte vara i viloläge vid ihopparning eller överföring av data.‍
1 Anslut USB ANT Stick till en USB-port på datorn.‍
USB ANT Stick drivrutinerna installerar automatiskt ANT
Agent™.‍ Du kan hämta ANT Agent om drivrutinerna inte
installerar den automatiskt.‍ Gå till www.garminconnect.com
/‍start.‍
2 Placera enheten inom räckhåll (9 fot eller 3 m) för datorn.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Typer av simtag
Typer av simtag visas när du visar intervallhistorik.‍ Du kan även
välja typ av simtag som ett anpassat datafält.‍ Information om
hur du anpassar dina datafält finns i användarhandboken
(Hämta användarhandboken).‍
Felsökning
Hämta användarhandboken
Du kan hämta den senaste användarhandboken från
webbplatsen.‍
1 Gå till www.garmin.com/‍intosports.‍
2 Välj din produkt.‍
3 Klicka på Handböcker.‍
FRISTIL
Fristil
RYGG
Ryggsim
BRST
Bröstsim
FJÄRIL
Fjäril
Registrera enheten
BLANDAD
Mer än en typ av simtag i en intervall
TRÄNING
Används vid träningsloggning
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Historik
Din Garmin Swim kan lagra ca 30 simturer vid normal
användning.‍ När minnet är fullt skrivs de äldsta data över och
ett varningsmeddelande visas.‍
OBS! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.‍
Visa historik
Historiken visar datum, total tid för sessionen, total simtid, total
distans, totala längder, medelfart, antal simtag i snitt,
medelsimeffektivitet, totala kalorier samt intervalldata (om detta
används).‍
> HISTORIK > VISA.‍
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj TOTALER om du vill visa din sammanlagda distans,
total tid samt simtid.‍ Totaler visas med aktuell
bassängstorlek.‍
• Välj VECKOR om du vill visa dina totaler för en specifik
vecka.‍ Totaler visas med aktuell bassängstorlek.‍
• Välj SESSIONER om du vill visa detaljer för en specifik
session.‍ En session visas med den bassängstorlek som
hade valts när sessionen slutfördes.‍ Du kan även visa
detaljer för intervaller (om sådana används).‍
Ta bort historik
> HISTORIK > TA BORT.‍
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj ALLA om du vill ta bort alla data från historiken.‍
• Välj TOTALER om du vill återställa totalerna för distans,
tid och simtid.‍
• Välj SESSIONER om du vill välja en specifik session att
ta bort.‍
3 Välj JA.‍
Återställa enheten till fabriksinställningarna
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den.‍
OBS! Åtgärden tar bort all information du har angett, även
historiken.‍
1 Håll in , och samtidigt.‍
2 Välj JA.‍
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Innan du försöker byta batteriet ska du noggrant läsa
instruktionerna i användarhandboken (Hämta
användarhandboken).‍
Undvik kraftiga stötar eller ovarsam hantering eftersom detta
kan förkorta produktens livslängd.‍
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts
för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, bekämpningsmedel,
kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier.‍ Om produkten
utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet
skadas.‍
Använd inte ett vasst föremål när du rengör enheten.‍
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.‍
Torka alltid enheten torr efter rengöring eller användning och
förvara den på en sval, torr plats.‍
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.‍
Använda Garmin Connect™
Garmin Connect är webbaserad programvara som du använder
till att spara och analysera dina data.‍
1 Gå till www.garminconnect.com/‍start.‍
2 Följ instruktionerna på skärmen.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här
varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin. ANT+™,
ANT Agent™, Garmin Connect™, Garmin Swim™, och USB ANT Stick™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2012–2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising