Garmin | Swim™ | Garmin Swim™ Hurtigveiledning

Garmin Swim™ Hurtigveiledning
Garmin Swim
™
Hurtigstartveiledning
November 2013
190-01453-58_0D
Trykt i Taiwan
Innledning
ADVARSEL
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.‍
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
• Velg LAGRE for å lagre økten i loggen.‍
• Velg SLETT for å slette økten uten å lagre.‍
Informasjon om enheten
Taster
Komme i gang
Når du bruker Garmin Swim for første gang, må du gjøre
følgende.‍
1 Velg en hvilken som helst tast for å slå på enheten.‍
2 Følg instruksjonene på skjermen.‍
3 Velg , og angi bassengstørrelsen.‍
4 Ta en svømmetur (Ta en svømmetur).‍
5 Vis loggen (Vise logg).‍
6 Send loggen til datamaskinen (Sende logg til datamaskinen).‍
Ta en svømmetur
1 Velg .‍
Første gangen du bruker enheten, blir du spurt om å angi
bassengstørrelsen.‍ Du må angi bassengstørrelsen hver
gang du bytter basseng (Angi bassengstørrelsen).‍
2 Velg for å starte tidtakeren.‍
À
Velg for å vise klokkeslett.‍
Á
Velg for å bla gjennom menyene og innstillingene.‍ Velg for å slå på
bakgrunnslyset.‍
Â
Velg for å starte og stoppe tidtakeren.‍ Velg for å velge et alternativ og
for å bekrefte en melding.‍
Velg for å bla gjennom menyene og innstillingene.‍ Velg for å sette
tidtakeren på pause.‍ Velg for å starte tidtakeren på nytt når den er satt
på pause.‍
Ã
Ä
Velg for å vise menyen.‍ Velg for å lukke en side eller innstilling.‍
Å
Velg for å aktivere svømmemodus og vise treningssider.‍
TIPS: Du må trykke på siden av den blå tasten.‍
Ikoner
Alarmen er på.‍
Lavt batterinivå.‍
Velg for å sette tidtakeren på pause.‍ Ikonet blinker når tidtakeren er satt
på pause.‍ Velg for å starte tidtakeren på nytt når den er satt på pause.‍
Det er flere elementer på listen.‍
Velg for å lukke en side eller innstilling.‍
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.‍
Sammenlagt avstand À og sammenlagt tid Á vises på siden
TOTALT.‍
for å vise flere svømmedata.‍
3 Velg
Du finner instruksjoner for en tilleggsside med egendefinerte
datafelt i brukerveiledningen (Få tak i brukerveiledningen).‍
4 Når du hviler, velger du for å sette tidtakeren på pause.‍
Pauseskjermen viser intervallnummer Â, intervallavstand Ã
og svømmetiden for intervallet Ä.‍ Skjermbildet vises invertert
til du velger og fortsetter å svømme.‍
5 Velg når du er ferdig med økten.‍
6 Velg et alternativ:
• Velg FORTSETT for å fortsette å svømme.‍ Tidtakeren
fortsetter.‍
2
Dvalemodus
Enheten går inn i dvalemodus hvis det går ett minutt uten at den
registrerer bevegelse.‍ Dette forlenger batteriets levetid.‍ Enheten
våkner med det samme du beveger den igjen.‍
Svømmeinformasjon
Om registrering av avstand
Garmin Swim måler og registrerer avstand etter fullførte
lengder.‍ Hvis du vil at enheten skal vise nøyaktig avstand, må
bassengstørrelsen være riktig (Angi bassengstørrelsen).‍
TIPS: Resultatene blir mest nøyaktige når du svømmer hele
lengden og bruker én type svømmetak for hele lengden.‍ Sett
tidtakeren på pause mens du hviler.‍
TIPS: Du kan hjelpe enheten med å telle lengder ved å ta et
kraftig avspark fra veggen og gli gjennom vannet før du tar det
første svømmetaket.‍
TIPS: Når du gjør øvelser, må du enten sette tidtakeren på
pause eller bruke funksjonen for øvelsesregistrering.‍ Du finner
mer informasjon om funksjonen for øvelsesregistrering i
brukerveiledningen (Få tak i brukerveiledningen).‍
Den sammenlagte avstanden for uken (ukestart er mandag)
vises på tidssiden som AVSTAND DENNE UKEN.‍ Avstanden
vises med gjeldende bassengstørrelse.‍
Angi bassengstørrelsen
> SVØMMING > BASSENGSTØRRELSE.‍
1 Velg
2 Velg bassengstørrelsen, eller angi en egendefinert størrelse.‍
Svømmeterminologi
Sende logg til datamaskinen
MERK: Du finner mer informasjon om svømmedatafelt i
brukerveiledningen (Få tak i brukerveiledningen).‍
• En lengde er én tur over bassenget.‍
• Et intervall består av én eller flere lengder.‍ Når du velger for å hvile, oppretter du et intervall.‍
• Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på,
gjennomfører en komplett runde.‍
• Swolf-poengene er summen av tiden for én lengde pluss
antall svømmetak for den lengden.‍ Eksempel: 30 sekunder
pluss 15 svømmetak gir en swolf-poengsum på 45.‍ Swolf er
et mål på svømmeeffektivitet, og som i golf gjelder det å få
en lav poengsum.‍
Du må ha en konto for Garmin Connect (Bruke Garmin
Connect™), og du må pare enheten med datamaskinen ved
hjelp av USB ANT Stick™ (Sende logg til datamaskinen).‍
Klokken kan ikke være i dvalemodus når den pares med
datamaskinen eller under overføring av data.‍
1 Koble USB ANT Stick til en USB-port på datamaskinen.‍
Driverne for USB ANT Stick installerer ANT Agent™
automatisk.‍ Du kan laste ned ANT Agent hvis driverne ikke
installeres automatisk.‍ Gå til www.garminconnect.com/‍start.‍
2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden (9 fot eller 3 m)
til datamaskinen.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Typer tak
Feilsøking
Typer tak vises når du viser intervalloggen.‍ Du kan også velge
type tak som et egendefinert datafelt.‍ Du finner mer informasjon
om hvordan du tilpasser datafeltene, i brukerveiledningen (Få
tak i brukerveiledningen).‍
Få tak i brukerveiledningen
Du kan hente den nyeste brukerveiledningen på Internett.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍intosports.‍
2 Velg produktet ditt.‍
3 Klikk på Manuals (Veiledninger).‍
FRISTIL
Fristil
RYGG
Ryggsvømming
BRYST
Brystsvømming
BUTTERFLY
Butterfly
Registrere enheten
BLANDET
Mer enn én type tak i et intervall
ØVELSE
Brukes ved øvelsesregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Logg
Garmin Swim kan lagre omtrent 30 svømmeturer basert på
vanlig bruk.‍ Når minnet er fullt, overskrives de eldste dataene,
og det vises en varselmelding.‍
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.‍
Vise logg
Loggen viser datoen, sammenlagt tid for økten, sammenlagt
svømmetid, sammenlagt avstand, totalt antall lengder,
gjennomsnittlig tempo, gjennomsnittlig antall svømmetak,
gjennomsnittlig svømmeeffektivitet, totalt antall kalorier og data
om intervaller (hvis det brukes).‍
> HISTORIKK > VIS.‍
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Velg TOTALER for å vise samlet avstand, sammenlagt tid
og svømmetid.‍ Totaler vises med gjeldende
bassengstørrelse.‍
• Velg UKER for å vise totalverdiene for en bestemt uke.‍
Totaler vises med gjeldende bassengstørrelse.‍
• Velg ØKTER for å vise detaljer om en bestemt økt.‍ En økt
vises med bassengstørrelsen som var valgt da økten ble
gjennomført.‍ Du kan også vise detaljer om intervaller
(hvis det brukes).‍
Slette logg
> HISTORIKK > SLETT.‍
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Velg ALLE for å slette alle data fra loggen.‍
• Velg TOTALER for å nullstille totalene for avstand, tid og
svømmetid.‍
• Velg ØKTER for å velge å slette en bestemt økt.‍
3 Velg JA.‍
Nullstille enheten til fabrikkinnstillingene
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.‍
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon,
inkludert loggen.‍
1 Hold nede , og samtidig.‍
2 Velg JA.‍
Ta vare på enheten
MERKNAD
Les nøye gjennom instruksjonene i brukerveiledningen før du
prøver å bytte ut batteriet (Få tak i brukerveiledningen).‍
Unngå kraftige støt og hard behandling.‍ Dette kan redusere
produktets levetid.‍
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, insektsmidler, kosmetikk, alkohol eller andre
sterke kjemikalier.‍ Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes
for disse stoffene over lengre tid.‍
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.‍
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.‍
Tørk alltid av enheten etter bruk, og oppbevar den på et tørt og
kjølig sted.‍
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid.‍ Dette kan føre til
permanent skade.‍
Bruke Garmin Connect™
Garmin Connect er webbasert programvare som brukes til å
lagre og analysere dataene dine.‍
1 Gå til www.garminconnect.com/‍start.‍
2 Følg instruksjonene på skjermen.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene
kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. ANT+™, ANT Agent™,
Garmin Connect™, Garmin Swim™ og USB ANT Stick™ er varemerker for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2012–2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising