Garmin | Swim™ | User guide | Garmin Swim™ Användarhandbok

Garmin Swim™ Användarhandbok
Garmin Swim™
Användarhandbok
April 2016
Tryckt i Taiwan
190-01453-39_0E
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena
får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin. ANT+™, ANT Agent™, Garmin Connect™, Garmin Swim™, och USB ANT Stick™ är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Komma igång .............................................................................. 1
Knappar ...................................................................................... 1
Ikoner .......................................................................................... 1
Om träningssidorna .................................................................... 1
Träning............................................................................ 1
Ta en simtur ................................................................................ 1
Om distansregistrering ................................................................ 2
Träna med träningsloggen .......................................................... 2
Träna med vilotimer .................................................................... 2
Larmljud ...................................................................................... 2
Simterminologi ............................................................................ 2
Typer av simtag .......................................................................... 2
Historik............................................................................ 2
Visa historik ................................................................................ 2
Använda Garmin Connect™ ....................................................... 2
Skicka historik till datorn ............................................................. 3
Ta bort historik ............................................................................ 3
Anpassa enheten............................................................ 3
Ange bassängstorleken .............................................................. 3
Ställa in tid och datum ................................................................ 3
Ställa in larmet ............................................................................ 3
Använda stoppuret ......................................................................3
Systeminställningar ..................................................................... 3
Ställa in vikt ................................................................................. 3
Anpassa en träningssida ............................................................ 3
Enhetsinformation.......................................................... 4
Skötsel av enheten ..................................................................... 4
Garmin Swim – specifikationer ................................................... 4
USB ANT Stick – Specifikationer ............................................... 4
Byta batteri .................................................................................. 4
Felsökning .................................................................................. 4
Bilaga............................................................................... 5
Registrera enheten ..................................................................... 5
Programlicensavtal ..................................................................... 5
Index................................................................................ 6
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Komma igång
När du använder Garmin Swim första gången behöver du utföra
följande åtgärder.
1 Tryck på valfri knapp om du vill slå på enheten.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Välj , och ange bassängstorlek.
4 Ta en simtur (Ta en simtur, sidan 1).
5 Visa din historik (Visa historik, sidan 2).
6 Skicka din historik till datorn (Skicka historik till datorn,
sidan 3).
À
Á
Â
Ã
Ä
Knappar
Ta en simtur
(intervall) timersidan eller vilotimersidan.
Timersidan TOTALT.
Sidan Detaljer.
Sidan Träningsloggning (Träna med träningsloggen, sidan 2).
Sidan för anpassade data (Datafält, sidan 3).
Träning
1 Välj
.
Första gången du använder enheten uppmanas du att ange
bassängstorleken. Varje gång du byter bassäng måste du
ange bassängstorleken (Ange bassängstorleken, sidan 3).
2 Välj om du vill starta tiduret.
À
Tryck här om du vill visa tidpunkt.
Á
Tryck här om du vill bläddra mellan menyer och inställningar.
Välj för att slå på bakgrundsbelysningen.
Â
Välj för att starta eller stoppa tiduret. Välj om du vill välja ett
alternativ och bekräfta ett meddelande.
Ã
Tryck här om du vill bläddra mellan menyer och inställningar.
Tryck här om du vill pausa tiduret. Tryck här om du vill
återuppta den pausade tidtagningen.
Ä
Tryck här om du vill visa menyn. Tryck här om du vill stänga
en sida eller inställning.
Å
Tryck här om du vill gå till simläget och visa träningssidor.
TIPS: Du måste trycka på sidan av den blå knappen.
Historiken registreras bara när tiduret är igång. Din totala tid
À och den totala tiden Á visas på sidan TOTALT.
Välj
om du vill visa mer simdata.
3
Du kan anpassa en extra sida med datafält (Datafält,
sidan 3).
4 När du vilar väljer du
för att pausa tiduret.
Ikoner
Larmet är aktiverat.
Låg batterispänning.
Tryck här om du vill pausa tiduret. Ikonen blinkar när tiduret är
pausat. Tryck här om du vill återuppta den pausade tidtag­
ningen.
Det finns fler poster i listan.
Tryck här om du vill stänga en sida eller inställning.
Om träningssidorna
Du kan visa fem olika träningssidor genom att välja . En punkt
som lyser med fast sken visar den skärm du för närvarande
visar.
Introduktion
Den pausade skärmen innehåller intervallnummer Â,
intervalldistans Ã, och simtid för intervallet Ä. Skärmen visas
inverterad (Invertera the visningen av träningssidorna,
sidan 4) tills du väljer och fortsätter att simma.
5 När du simmat klart väljer du .
1
6 Välj ett alternativ:
• Välj ÅTERUPPTA om du vill fortsätta simma.
Tidtagningen återupptas.
• Välj SPARA om du vill spara sessionen i historiken.
• Välj TA BORT om du vill ta bort sessionen utan att spara.
Om distansregistrering
Garmin Swim mäter och registrerar distans efter slutförda
längder. Bassängstorleken måste stämma för att rätt distans ska
visas (Ange bassängstorleken, sidan 3).
TIPS: För att få rätt resultat simmar du hela längden och
använder samma slags simtag under hela längden. Pausa
tiduret när du vilar.
TIPS: Hjälp enheten att räkna dina längder genom att skjuta
iväg dig själv från bassängkanten med stor kraft och glida en bit
innan du tar ditt första simtag.
TIPS: Under övningar måste du antingen pausa tiduret eller
använda funktionen för träningsloggning. Mer information om
funktionen för träningsloggning finns i Träna med
träningsloggen, sidan 2.
Träna med träningsloggen
Du kan använda inställningen för träningsloggen för att manuellt
spela in sparkset, enarmssimning eller annan typ av simning
som inte är något av de fyra huvudsimsätten. Träningstiden
spelas in, och du måste ange distans. Funktionen för
träningsloggning kan aktiveras innan ett simpass då timern
pausas.
> SIMNING > TRÄNINGSLOGG > AKTIVERA.
1 Välj
Välj
tills
sidan TRÄNING visas.
2
3 Välj .
Timern spelar in din totala träningstid.
4 Välj när du har avslutat ett träningsintervall.
5 Ange träningssträcka.
Distanssteg baseras på bassängstorlek (Ange
bassängstorleken, sidan 3).
Träningen sparas och timern pausas.
6 Fortsätt ditt simpass.
Träna med vilotimer
Du kan aktivera vilotimern om din träning innehåller inspelade
set. Du vill till exempel simma 12 intervaller på 50 m på 55
sekunder. Följande träningsscenario är ett sätt att använda
vilotimern. Vilotimern kan aktiveras innan eller under ett simpass
då timern pausas.
> SIMNING > VILOTIMER > AKTIVERA.
1 Välj
> under simpasset.
2 Välj
3 Välj när du avslutat ett set på 50 m.
4 Vila tills tiden Á är 55 sekunder.
5 Välj , och simma ytterligare 50 m.
6 Upprepa steg 4–6 tills du har simmat 12 intervaller.
Larmljud
Larmljud hörs när du väljer under en aktivitet.
Öppna larmljudsinställningarna genom att välja
LARMLJUD.
> SIMNING >
Simterminologi
• En längd är en sträcka i simbassängen.
• Ett intervall består av en eller flera längder. När du väljer
för att vila skapar du ett intervall.
• Ett simtag räknas varje gång den arm som du har enheten på
slutför en hel cykel.
• Din swolf­poäng är summan av tiden för en längd plus antalet
simtag för den längden. T.ex. 30 sekunder plus 15 simtag
motsvarar en swolf­poäng på 45. Swolf är ett mått på
effektiviteten i din simning och som i golf är ett lägre resultat
bättre.
Typer av simtag
Typer av simtag visas när du visar intervallhistorik. Du kan även
välja typ av simtag som ett anpassat datafält (Datafält,
sidan 3).
FRISTIL
Fristil
RYGG
Ryggsim
BRST
Bröstsim
FJÄRIL
Fjäril
BLANDAD Mer än en typ av simtag i en intervall
TRÄNING Används med träningsloggning (Träna med träningsloggen,
sidan 2)
Historik
Din Garmin Swim kan lagra ca 30 simturer vid normal
användning. När minnet är fullt skrivs de äldsta data över och ett
varningsmeddelande visas.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
Visa historik
Historiken visar datum, total tid för sessionen, total simtid, total
distans, totala längder, medelfart, antal simtag i snitt,
medelsimeffektivitet, totala kalorier samt intervalldata (om detta
används).
> HISTORIK > VISA.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj TOTALER om du vill visa din sammanlagda distans,
total tid samt simtid. Totaler visas med aktuell
bassängstorlek.
• Välj VECKOR om du vill visa dina totaler för en specifik
vecka. Totaler visas med aktuell bassängstorlek.
• Välj SESSIONER om du vill visa detaljer för en specifik
session. En session visas med den bassängstorlek som
hade valts när sessionen slutfördes. Du kan även visa
detaljer för intervaller (om sådana används).
Använda Garmin Connect™
Ett tillfälligt meddelande visas som anger distans och tid för
detta set. Vilotimersidan visar intervallnummer À, simtid och
vilotid Á och vilotid Â.
2
Garmin Connect är webbaserad programvara som du använder
till att spara och analysera dina data.
1 Gå till www.garminconnect.com/start.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Historik
Skicka historik till datorn
Du måste ha ett Garmin Connect konto (Använda Garmin
Connect™, sidan 2), och du måste para ihop enheten med
datorn med hjälp av USB ANT Stick™ (Skicka historik till datorn,
sidan 3). Klockan får inte vara i viloläge vid ihopparning eller
överföring av data.
1 Anslut USB ANT Stick till en USB­port på datorn.
USB ANT Stick drivrutinerna installerar automatiskt ANT
Agent™. Du kan hämta ANT Agent om drivrutinerna inte
installerar den automatiskt. Gå till www.garminconnect.com
/start.
2 Placera enheten inom räckhåll (9 fot eller 3 m) för datorn.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Stänga av ihopparning med dator
Du kan förhindra överföring av data till och från alla datorer,
även den ihopparade.
Välj
> SYSTEM > DATOR > AVAKTIVERA
IHOPPARNING.
Överföra alla dina data
Innan du kan överföra all din historik till datorn måste du befinna
dig inom räckvidd för USB ANT Stick som är ansluten till din
dator.
Välj
> HISTORIK > ÖVERFÖR ALLA > JA.
Ta bort historik
> HISTORIK > TA BORT.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj ALLA om du vill ta bort alla data från historiken.
• Välj TOTALER om du vill återställa totalerna för distans,
tid och simtid.
• Välj SESSIONER om du vill välja en specifik session att ta
bort.
3 Välj JA.
Anpassa enheten
Ange bassängstorleken
> SIMNING > BASSÄNGSTORLEK.
1 Välj
2 Välj rätt bassängstorlek eller ange en anpassad storlek.
Anpassa din veckodistans
Din totala distans under en vecka (med start måndag) visas på
tidssidan som DISTANCE THIS WEEK. Du kan ändra den första
dagen eller avaktivera veckodistansen.
> SIMNING > VECKANS STRÄCKA.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj VÄLJ DAG 1 och välj dagen.
• Välj AVAKTIVERA för att avaktivera veckodistansen.
Ställa in tid och datum
Du kan ställa in klockslag för två tidszoner.
> KLOCKA.
1 Välj
2 Välj TID 1 elller TID 2.
3 Välj PÅ.
4 Välj 12 eller 24 timmars tidsformat.
5 Ange tiden.
6 Ange datum.
Ställa in larmet
1 Välj
> KLOCKA > LARM.
Anpassa enheten
2 Välj EN GÅNG eller VARJE DAG.
3 Ange tiden.
4 Välj för att återgå till sidan klockslag.
När alarmet är inställt visas
.
Använda stoppuret
Obs! Stoppuret spelar inte in tiden, och inga simdata sparas i
historiken. Använd inte stoppuret vid simning.
> KLOCKA > STOPPUR.
1 Välj
2 Välj om du vill starta tiduret.
3 Välj om du vill stoppa tiduret.
4 Välj om du vill nollställa tiduret.
Obs! Om du lämnar sidan stoppur nollställs stoppuret
automatiskt efter 10 sekunder.
Systeminställningar
Välj
> SYSTEM.
SPRÅK: Anger enhetens språk.
KNAPPLJUD: Anger att enheten ska använda hörbara toner vid
knapptryckningar.
VILOLÄGE: Aktiverar eller avaktiverar viloläge (Viloläge,
sidan 3). Att avaktivera viloläget minskar batteritiden med
cirka 20 %.
DATOR: Ställer in enyheten till att paras ihop med din dator med
USB ANT Stick.
OM: Visar viktig programvaruinformation och din enhets­ID.
Viloläge
Enheten går ned i viloläge om den har varit stilla i en minut.
Detta förlänger batterilivslängden. Så snart du rör på enheten
vaknar den igen.
Ställa in vikt
> VIKT.
1 Välj
2 Välj enheter och ange din vikt.
Anpassa en träningssida
Du kan anpassa sidan 5 i träningssideloopen (Om
träningssidorna, sidan 1). Du kan lägga till upp till tre datafält på
sidan.
> SIMNING > ANPASSAD SIDA > LÄGG TILL SIDA.
1 Välj
2 Välj antalet datafält som ska visas på den här sidan.
3 Välj en datatyp och ett datafält.
Välj till exempel TOTALT > LÄNGDER.
Datafält
Datafält med symbolen * visar brittiska eller metriska enheter.
Enheterna bestäms av inställningen av bassängstorlek (Ange
bassängstorleken, sidan 3). Intervallfälten visar data för aktuellt
intervall (vid simning) eller senaste avslutat intervall (vid paus).
FÖRFLUTEN TID: Total tid inspelad under aktuell aktivitet eller
aktuellt intervall. Om du, t.ex. simmar i 10 minuter, stoppar
tiduret i 5 minuter och sedan startar tiduret igen och simmar i
20 minuter, är den tid som förflutit 35 minuter.
KALORIER: Mängden kalorier som förbränts.
LÄNGDER: Antal slutförda bassänglängder under aktuell
aktivitet eller aktuellt intervall.
SIMTAG: Antal simtag i snitt per längd under aktuell aktivitet,
aktuellt intervall eller senaste längd.
SIMTAGSHASTIGHET: Antal simtag i snitt per minut (spm)
under aktuell aktivitet, aktuellt intervall eller senaste längd.
STRÄCKA*: Tillryggalagt avstånd under aktuell aktivitet eller
aktuellt intervall.
3
SWOLF: Din swolf­poäng är summan av tiden för en längd plus
antalet simtag för den längden (Simterminologi, sidan 2). Du
kan välja att ett datafält ska visa genomsnittliga swolf­poäng
under aktuell aktivitet, aktuellt intevall eller senaste längd.
TEMPO*: Medeltempo under aktuell aktivitet, aktuellt intervall
eller senaste längd.
TYP AV SIMTAG: Typ av simtag under intervallet eller senaste
längd.
OBS!
Var mycket försiktig när du byter batteriet. Skada inte
batterikontakten, batterifacket eller O­ringen. Skada kan
försämra enhetens vattentålighet.
1 Linda in spetsen av en liten spårskruvmejsel À med tejp.
Tejpen skyddar klockans hölje, O­ringen och batterifacket
från skador.
Invertera the visningen av träningssidorna
Standardutseendet på träningssidorna är svart på vitt när du
simmar och vitt på svart (inverterat) när du gör paus.
> SIMNING > INVERTERAD SKÄRM.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj PAUSAD för att invertera skärmfärgerna när tiduret
pausats.
• Välj SIMNING för att invertera färgerna på skärmen när
tiduret är igång.
Enhetsinformation
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik kraftiga stötar eller ovarsam hantering eftersom detta
kan förkorta produktens livslängd.
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor­ eller salthaltigt vatten.
Använd inte ett vasst föremål när du rengör enheten.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel och
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Torka alltid enheten torr efter rengöring.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
2 Öppna försiktigt batteriluckan Á.
3 Ta bort batteriet Â.
4 Se till att O­ringen à inte är skadad och att den sitter
ordentligt i det lägsta spåret.
Garmin Swim – specifikationer
Batterityp
Utbytbart knappcellsbatteri CR2032, 3 volt ( Byta
batteri, sidan 4)
Batteriets livslängd
1 år
Obs! Den faktiska batterilivslängden beror på hur
mycket du använder simläget, viloläget och
belysningen.
Vattentålighet
50 m
Obs! Klockan är avsedd för ytsimning.
Drifttemperaturom­
råde
Från 0 ºC till 50 ºC (32 ºF till 122 ºF)
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz ANT+™ trådlös kommunikation
5 Placera det nya batteriet under de två plastflikarna Ä och
tryck det på plats.
Skada inte kontakterna Å.
USB ANT Stick – Specifikationer
Strömförsörjning
USB
Drifttemperaturområde
Från ­10°C till 50°C (från 14°F till 122°F )
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz/ANT+ trådlös kommunikation
Sändningsområde
Cirka 16,4 fot (5 m)
Felsökning
Byta batteri
Återställa enheten till fabriksinställningarna
VARNING
Använd inte vassa föremål när du tar bort utbytbara batterier.
Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av
batterierna. Perkloratmaterial – särskild hantering kan gälla. Gå
till www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den.
Obs! Åtgärden tar bort all information du har angett, även
historiken.
1 Håll in , och samtidigt.
2 Välj JA.
4
Enhetsinformation
Uppdatera Forerunner-programvaran med hjälp av
Garmin Connect
Du måste ha ett Garmin Connect­konto (Använda Garmin
Connect™, sidan 2), och du måste para ihop enheten med
datorn med hjälp av USB ANT Stick (Skicka historik till datorn,
sidan 3). Klockan får inte vara i viloläge vid ihopparning eller
överföring av data.
Obs! Detta tar bort all information du har angett, även
historiken.
1 Gå till www.garminconnect.com.
Om ny programvara är tillgänglig varnar Garmin Connect dig
om att du måste uppdatera programvaran.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Se till att enheten är inom räckhåll (3 m) för datorn under
uppdateringsprocessen.
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin
webbplatsen.
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Gå till http://buy.garmin.com eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
®
Bilaga
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT
VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en
begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar
som gäller i något annat tillämpligt land.
Bilaga
5
Index
visningsinställningar 4
Å
A
återställa enheten 4
anpassa enheten 3, 4
ANT Agent 3
Ö
B
övningar 2
bakgrundsbelysning 1
bassängstorlek 1–3
batteri 1, 3, 4
byta batteri 4
D
datafält 3
dator 3
distans 2, 3
E
enhet, registrering 5
enhets­ID 3
F
felsökning 4, 5
G
Garmin Connect 2
H
historik 1, 2
skicka till datorn 3
ta bort 3, 4
visa 2
I
ihopparning 3
ikoner 1
intervaller 2
K
knappar 1, 4
L
larm 1, 3
ljud 2, 3
längder 2
M
meny 1
P
produktregistrering 5
programlicensavtal 5
programvaruversion 3
R
registrera enheten 5
rengöra enheten 4
S
sessioner 2
simtag 2
spara aktiviteter 1
specifikationer 4
språk 3
stoppur 3
swolf­poäng 2
systeminställningar 3
T
ta bort, historik 3
tidpunkt 1, 3
tidur 1, 2
pausa 1
tillbehör 5
träningssidor 1–4
U
USB ANT Stick 3
V
vattentålighet 4
vikt 3
viloläge 3
6
Index
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising