Garmin | Swim™ | User manual | Garmin Swim™ Gebruikershandleiding

Garmin Swim™ Gebruikershandleiding
Garmin Swim™
Gebruikershandleiding
April 2016
Gedrukt in Taiwan
190-01453-35_0E
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin. ANT+™, ANT Agent™, Garmin Connect™, Garmin Swim™
en USB ANT Stick™zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
Inhoudsopgave
Inleiding........................................................................... 1
Aan de slag ................................................................................. 1
Toetsen ....................................................................................... 1
Pictogrammen ............................................................................. 1
Informatie over de trainingpagina's ............................................. 1
Training........................................................................... 1
Zwemmen ................................................................................... 1
Info over afstanden vastleggen .................................................. 2
Training met het oefeningenlog .................................................. 2
Trainen met de rust-timer ........................................................... 2
Waarschuwingstonen ................................................................. 2
Zwemtermen ............................................................................... 2
Slagtypen .................................................................................... 2
Geschiedenis.................................................................. 2
Geschiedenis weergeven ........................................................... 2
Gebruik van Garmin Connect™ .................................................. 3
De geschiedenis naar uw computer verzenden ......................... 3
Geschiedenis verwijderen ........................................................... 3
Uw toestel aanpassen.................................................... 3
Grootte van bad instellen ............................................................ 3
De tijd en datum instellen ........................................................... 3
Het alarm instellen ...................................................................... 3
De stopwatch gebruiken ............................................................. 3
Systeeminstellingen .................................................................... 3
Uw gewicht instellen ................................................................... 4
Een trainingpagina aanpassen ................................................... 4
Toestelinformatie........................................................... 4
Toestelonderhoud ....................................................................... 4
Garmin Swim specificaties .......................................................... 4
Specificaties van de USB ANT Stick .......................................... 4
De batterij vervangen .................................................................. 4
Problemen oplossen ................................................................... 5
Appendix......................................................................... 5
Het toestel registreren ................................................................ 5
Softwarelicentieovereenkomst .................................................... 5
Index................................................................................ 6
Inhoudsopgave
i
Inleiding
WAARSCHUWING
Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
begint of wijzigt.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Aan de slag
Voer deze taken uit wanneer u uw Garmin Swim voor de eerste
keer gebruikt.
1 Selecteer een willekeurige toets om het toestel in te
schakelen.
2 Volg de instructies op het scherm.
en stel de grootte van het bad in.
3 Selecteer
4 Zwemmen (Zwemmen, pagina 1).
5 Uw geschiedenis weergeven (Geschiedenis weergeven,
pagina 2).
6 Uw geschiedenis verzenden naar uw computer (De
geschiedenis naar uw computer verzenden, pagina 3).
Detailpagina.
Oefeningenlogpagina (Training met het oefeningenlog,
pagina 2).
Aangepaste pagina (Gegevensvelden, pagina 4).
Training
.
Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt, wordt u
gevraagd de grootte van het bad in te stellen. Telkens
wanneer u van zwembad verandert, moet u de badgrootte
instellen (Grootte van bad instellen, pagina 3).
2 Selecteer om de timer te starten.
Selecteer om het tijdstip van de dag weer te geven.
Á
Selecteer om door de menu's en instellingen te bladeren.
Selecteer om de schermverlichting in te schakelen.
Â
Selecteer om de timer te starten of te stoppen. Selecteren om
een optie te kiezen of een bericht te bevestigen.
Selecteer om door de menu's en instellingen te bladeren.
Selecteer om de timer te pauzeren. Selecteer om de
gepauzeerde timer opnieuw te starten.
Selecteer om het menu weer te geven. Selecteer om een
pagina of een instelling te verlaten.
Selecteer om de zwemmodus in te voeren en trainingpagina's
weer te geven.
TIP: U moet op de zijkant van de blauwe toets drukken.
Å
TOTAAL-timerpagina.
1 Selecteer
À
Ä
Ä
INTERVAL (interval) timerpagina of rust-timerpagina.
Zwemmen
Toetsen
Ã
À
Á
Â
Ã
De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als de timer is
gestart. Uw totale afstand À en totale tijd Á worden
weergegeven op de pagina TOTAAL.
om meer zwemgegevens weer te geven.
3 Selecteer
U kunt een extra pagina met gegevensvelden aanpassen
(Gegevensvelden, pagina 4).
4 Als u rust, selecteer dan
om de timer te pauzeren.
Pictogrammen
Alarm is aan.
Batterij is bijna leeg.
Selecteer om de timer te pauzeren. Het pictogram knippert
wanneer de timer is gepauzeerd. Selecteer om de gepauzeerde
timer opnieuw te starten.
De lijst bevat extra items.
Selecteer om een pagina of een instelling te verlaten.
Informatie over de trainingpagina's
U kunt vijf verschillende trainingpagina's weergeven door
selecteren. De dichte puntje geeft het scherm aan dat
momenteel wordt weergegeven.
Inleiding
te
In het pauzescherm ziet u het intervalnummer Â, de
intervalafstand à en de zwemtijd voor het interval Ä. Het
scherm wordt negatief weergegeven (Negatief scherm van
de trainingpagina's weergeven, pagina 4) tot u
selecteert en doorgaat met zwemmen.
1
5 Selecteer na afloop van uw sessie.
6 Selecteer een optie:
• Selecteer HERVATTEN om door te gaan met zwemmen.
De timer wordt hervat.
• Selecteer SLA OP om de sessie in de geschiedenis op te
slaan.
• Selecteer WIS om de sessie te wissen zonder deze op te
slaan.
Info over afstanden vastleggen
De Garmin Swim meet afstanden over afgelegde banen en legt
deze vast. De grootte van het bad moet correct zijn om de
afstand nauwkeurig weer te geven (Grootte van bad instellen,
pagina 3).
TIP: Leg voor nauwkeurige resultaten de gehele baan af en
gebruik hierbij één slagtype voor de gehele baan. Pauzeer de
timer wanneer u rust.
TIP: Om het toestel uw banen beter te laten tellen, raden wij aan
dat u zich sterk afzet tegen de wand en dan doorglijdt alvorens
uw eerste slag te maken.
TIP: Als u oefeningen doet, moet u de timer pauzeren of de
functie die oefeningen in logs vastlegt gebruiken. Zie Training
met het oefeningenlog, pagina 2 voor meer informatie over
de functie Oefeningenlog.
Training met het oefeningenlog
Er verschijnt een tijdelijk bericht waarin uw afstand en de tijd
voor de set worden weergegeven. De rust-timerpagina geeft
het intervalnummer À, de zwemtijd plus de rusttijd Á en de
rusttijd  weer.
4 Rust uit totdat de tijd Á 55 seconden aangeeft.
5 Selecteer en zwem weer 50 m.
6 Herhaal de stappen 4-6 tot u de 12 intervallen hebt voltooid.
Waarschuwingstonen
Er worden waarschuwingstonen ten gehore gebracht als u
tijdens een activiteit selecteert.
U opent de instellingen voor waarschuwingstonen door
>
ZWEMMEN > TONEN te selecteren.
Met de oefeningenloginstelling kunt u handmatig kick setoefeningen, zwemoefeningen met één arm of andere
zwemoefeningen vastleggen die afwijken van de vier
belangrijkste zwemslagen. De oefentijd wordt vastgelegd en u
moet de afstand invoeren. De oefeningenlogfunctie kan worden
ingeschakeld vóór een zwemsessie of tijdens een zwemsessie
waarbij de timer is gepauzeerd.
> ZWEMMEN > OEFENINGENLOG >
1 Selecteer
INSCHAKELEN.
tot de pagina
2 Selecteer tijdens uw zwemsessie
OEFENING wordt weergegeven.
3 Selecteer .
De timer legt uw totale oefeningtijd vast.
4 Selecteer na afloop van uw oefeninginterval.
5 Voer de oefeningafstand in.
De afstandsinstellingen worden gebaseerd op de afmetingen
van het zwembad (Grootte van bad instellen, pagina 3).
De oefening is opgeslagen en de timer gepauzeerd.
6 Vervolg uw zwemsessie.
Zwemtermen
• Een baan is één keer de lengte van het zwembad .
• Een interval bestaat uit meerdere banen. Wanneer u de
selecteert om te rusten, maakt u een interval.
• Er wordt een slag geteld elke keer dat uw arm waaraan het
toestel is bevestigd een volledige cyclus voltooit.
• Uw swolf-score is de som van de tijd voor één baan plus het
aantal slagen voor die baan. Bijvoorbeeld 30 seconden plus
15 slagen levert een swolf-score van 45 op. Swolf is een
meeteenheid voor zwemefficiency en, net als bij golf, is een
lage score beter.
Slagtypen
Wanneer u intervalgeschiedenis bekijkt, worden slagtypen
weergegeven. U kunt ook een slagtype als een aangepast
gegevensveld (Gegevensvelden, pagina 4) selecteren.
VRIJ
Vrije slag
RUG
Rugslag
BORST
Borstslag
VLINDER
Vlinderslag
Trainen met de rust-timer
WISSEL
Meerdere slagtypen in een interval
U kunt de rust-timer inschakelen als uw training bestaat uit
getimede sets. Bijvoorbeeld, als u 12 intervallen van 50 m wilt
instellen op 55 seconden. Het volgende trainingsscenario is een
manier om de rust-timer te gebruiken. De rust-timer kan worden
ingeschakeld vóór een zwemsessie of tijdens een zwemsessie
waarbij de timer is gepauzeerd.
> ZWEMMEN > RUST-TIMER >
1 Selecteer
INSCHAKELEN.
> .
2 Selecteer tijdens uw zwemsessie
Nadat
een
set
van
50
m
is
voltooid,
selecteert
u .
3
OEFENING Wordt gebruikt bij het loggen van oefeningen (Training
met het oefeningenlog, pagina 2)
Geschiedenis
De Garmin Swim kan bij normaal gebruik circa 30 zwemsessies
opslaan. Wanneer het geheugen vol is, worden uw oudste
gegevens overschreven en wordt er een waarschuwing
weergegeven.
OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
de timer is gestopt of gepauzeerd.
Geschiedenis weergeven
In de geschiedenis wordt de datum, totale tijd van de sessie,
totale zwemtijd, totale afstand, totale lengte, gemiddeld tempo,
gemiddeld aantal slagen, gemiddelde zwemefficiency, totaal
aantal calorieën en intervalgegevens (indien gebruikt)
weergegeven.
2
Geschiedenis
> GESCHIEDENIS > WEERGEVEN.
1 Selecteer
2 Selecteer een optie:
• Selecteer TOTALEN om uw totaal afgelegde afstand en
de totale tijd en zwemtijd te bekijken. Totalen worden
weergegeven op basis van de huidige grootte van het
bad.
• Selecteer WEKEN om uw totalen voor een bepaalde week
te bekijken. Totalen worden weergegeven op basis van de
huidige grootte van het bad.
• Selecteer SESSIES om details te bekijken van een
bepaalde sessie. Een sessie wordt weergegeven met de
grootte van het bad die werd geselecteerd toen de sessie
was voltooid. U kunt ook, indien gebruikt, intervaldetails
bekijken.
Gebruik van Garmin Connect™
Garmin Connect is websoftware voor het opslaan en analyseren
van uw gegevens.
1 Ga naar www.garminconnect.com/start.
2 Volg de instructies op het scherm.
De geschiedenis naar uw computer
verzenden
U dient een Garmin Connect-account (Gebruik van Garmin
Connect™, pagina 3) te hebben en het toestel met de USB ANT
Stick™ (De geschiedenis naar uw computer verzenden,
pagina 3) te koppelen met uw computer. Het horloge kan zich
niet in de slaapmodus bevinden terwijl u de koppeling uitvoert of
gegevens overdraagt.
1 Steek de USB ANT Stick in een USB-poort op uw computer.
De USB ANT Stick-stuurprogramma's installeren automatisch
de ANT Agent™. U kunt de ANT Agent downloaden als de
stuurprogramma's niet automatisch worden geïnstalleerd. Ga
naar www.garminconnect.com/start.
2 Zorg dat het toestel zich binnen bereik (9 ft. of 3 m) van uw
computer bevindt.
3 Volg de instructies op het scherm.
Koppelen met computers uitschakelen
U kunt de gegevensoverdracht van of naar een computer
blokkeren, zelfs voor een gekoppelde computer.
Selecteer
> SYSTEEM > COMPUTER > KOPPELEN
UITSCHAKELEN.
Al uw gegevens overdragen
Voordat u uw gehele geschiedenis naar uw computer kunt
overdragen, moet u zich binnen het bereik van de USB ANT
Stick bevinden die op uw computer is aangesloten.
Selecteer
> GESCHIEDENIS > ALLES OVERDRAGEN >
JA.
Geschiedenis verwijderen
> GESCHIEDENIS > WIS.
1 Selecteer
2 Selecteer een optie:
• Selecteer ALLES om alle gegevens uit de geschiedenis te
verwijderen.
• Selecteer TOTALEN om de totalen voor afstand, tijd en
zwemtijd te resetten.
• Selecteer SESSIES om een specifieke sessie te
selecteren om te verwijderen.
3 Selecteer JA.
Uw toestel aanpassen
Grootte van bad instellen
> ZWEMMEN > GROOTTE VAN BAD.
1 Selecteer
2 Selecteer de grootte van uw bad of voer een aangepaste
grootte in.
Uw weekafstand aanpassen
Uw wekelijkse (vanaf maandag) totale afstand wordt op de
tijdpagina weergegeven als DISTANCE THIS WEEK. U kunt de
eerste dag wijzigen of de weekafstand uitschakelen.
> ZWEMMEN > WEEKAFSTAND.
1 Selecteer
2 Selecteer een optie:
• Selecteer STEL DAG 1 IN en selecteer de dag.
• Selecteer UITSCHAKELEN om de weekafstand uit te
schakelen.
De tijd en datum instellen
U kunt de tijd van de dag instellen voor twee tijdzones.
> KLOK.
1 Selecteer
2 Selecteer TIJD 1 of TIJD 2.
3 Selecteer AAN.
4 Selecteer de tijdindeling voor 12 of 24 uur.
5 Voer de tijd in.
6 Voer de datum in.
Het alarm instellen
1
2
3
4
Selecteer
> KLOK > ALARM.
Selecteer EENMAAL of ELKE DAG.
Voer de tijd in.
Selecteer om terug te keren naar de tijd van de dagpagina.
Als het alarm is ingesteld, wordt weergegeven.
De stopwatch gebruiken
OPMERKING: Met de stopwatch wordt geen tijd vastgelegd en
worden er geen zwemgegevens naar de geschiedenis
opgeslagen. Gebruik de stopwatch niet voor zwemdoeleinden.
> KLOK > STOPWATCH.
1 Selecteer
Selecteer
om
de timer te starten.
2
3 Selecteer om de timer te stoppen.
4 Selecteer om de timer te resetten.
OPMERKING: Als u de stopwatchpagina verlaat, wordt de
stopwatch na 10 seconden automatisch gereset.
Systeeminstellingen
Selecteer
> SYSTEEM.
TAAL: Hiermee stelt u de taal in voor het toestel.
TOETSTONEN: Hiermee schakelt u geluidssignalen bij het
indrukken van toetsen op het toestel in.
SLAAPSTAND: Hiermee schakelt u de slaapstand in of uit
(Slaapstand, pagina 3). Als u de slaapstand uitschakelt,
wordt hiermee de levensduur van de batterij verkort met
ongeveer 20%.
COMPUTER: Hiermee stelt u uw toestel in voor het maken van
een koppeling met uw computer via de USB ANT Stick.
INFO: Geeft belangrijke informatie over de software en uw
toestel-ID weer.
Slaapstand
Als u het toestel één minuut niet beweegt, schakelt het toestel
over naar de slaapstand. Hierdoor gaat de batterij langer mee.
Zodra u het toestel beweegt, wordt het weer actief.
Uw toestel aanpassen
3
Toestelinformatie
Uw gewicht instellen
> GEWICHT.
1 Selecteer
2 Selecteer de eenheid en voer uw gewicht in.
Een trainingpagina aanpassen
U kunt pagina 5 in de trainingpaginacyclus aanpassen
(Informatie over de trainingpagina's, pagina 1). U kunt maximaal
drie gegevensvelden toevoegen aan de pagina.
> ZWEMMEN > AANGEPASTE PAGINA >
1 Selecteer
VOEG PAGINA TOE.
2 Wijzig het aantal gegevensvelden dat u op de pagina wilt
zien.
3 Selecteer een gegevenstype en een gegevensveld.
Selecteer bijvoorbeeld TOTAAL > BANEN.
Gegevensvelden
In gegevensvelden met het symbool * worden wettelijke of
metrische eenheden weergegeven. De eenheden worden
bepaald door de instelling voor de zwembadafmetingen (Grootte
van bad instellen, pagina 3). In intervalvelden worden gegevens
weergegeven voor de huidige interval (tijdens het zwemmen) of
het meest recent voltooide interval (indien gepauzeerd).
AFSTAND*: De afstand die u gedurende de huidige activiteit of
het huidige interval hebt afgelegd.
BANEN: Het aantal volledige banen dat gedurende de huidige
activiteit of het huidige interval is afgelegd.
CALORIEËN: De totale hoeveelheid calorieën die u hebt
verbrand.
SLAGEN: Het gemiddelde aantal slagen per baan gedurende
de huidige activiteit, het huidige interval of de vorige volledige
baan.
SLAGSNELHEID: Het gemiddelde aantal slagen per minuut
(spm) gedurende de huidige activiteit, het huidige interval of
de vorige volledige baan.
SLAGTYPE: Het slagtype gedurende het interval of de vorige
volledige baan.
SWOLF: De swolf-score is de som van de tijd voor één baan en
het aantal slagen voor die baan (Zwemtermen, pagina 2). U
kunt een gegevensveld selecteren om de gemiddelde swolfscore weer te geven voor de huidige activiteit, het huidige
interval of de vorige volledige baan.
TEMPO*: Het gemiddelde tempo gedurende de huidige
activiteit, het huidige interval of de vorige volledige baan.
VERSTREKEN TIJD: De totaal verstreken tijd gedurende de
huidige activiteit of het huidige interval. Als u bijvoorbeeld
voor een activiteit 10 minuten zwemt, vervolgens de timer 5
minuten pauzeert en daarna de timer weer start en 20
minuten zwemt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
Negatief scherm van de trainingpagina's weergeven
De trainingpagina's worden standaard weergegeven in zwart op
wit tijdens het zwemmen en in wit op zwart (negatief) in de
pauzestand.
> ZWEMMEN > NEGATIEF SCHERM.
1 Selecteer
2 Selecteer een optie:
• Selecteer GEPAUZEERD om de negatieve schermkleuren
weer te geven wanneer de timer wordt gepauzeerd.
• Selecteer ZWEMMEN om de schermkleuren om te keren
wanneer de timer loopt.
4
Toestelonderhoud
LET OP
Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
product korter meegaat.
Spoel het toestel na gebruik in chloor- of zout water goed uit met
zoet water.
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
maken.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Veeg het toestel na reiniging altijd droog.
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Garmin Swim specificaties
Batterijtype
Door de gebruiker vervangbare knoopcelbatterij
CR2032, 3 V (De batterij vervangen, pagina 4)
Levensduur van
batterij
1 jaar
OPMERKING: De werkelijke levensduur hangt af
van hoe lang u de zwemmodus, slaapmodus en
achtergrondverlichting gebruikt.
Waterbestendigheid 50 m
OPMERKING: Het horloge is uitsluitend bedoeld
om te zwemmen aan het wateroppervlak.
Bedrijfstemperatuur- Van 0 ºC tot 50 ºC (van 32 ºF tot 122 ºF)
bereik
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT+™ protocol voor draadloze communicatie
Specificaties van de USB ANT Stick
Voedingsbron
USB
Bedrijfstemperatuur
Van -10 tot 50°C (van 14 tot 122 °F)
Radiofrequentie/-protocol 2,4 GHz ANT+-protocol voor draadloze
communicatie
Zendbereik
Circa 5 m (16,4 ft.)
De batterij vervangen
WAARSCHUWING
Gebruik nooit een scherp voorwerp om batterijen te verwijderen
die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
hergebruik van de batterijen. Perchloraten, voorzichtigheid is
geboden. Ga naar www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
LET OP
Wees uiterst voorzichtig wanneer u de batterij vervangt. Zorg
dat u de contactpunten van de batterij, het batterijcompartiment
of de O-ring niet beschadigd. Beschadigingen kunnen de
waterbestendigheid van het apparaat aantasten.
1 Omwikkel het uiteinde van een platte schroevendraaier À
met tape.
De tape beschermt de buitenkant van het horloge, de O-ring
en het batterijcompartiment tegen beschadigingen.
Toestelinformatie
OPMERKING: Hiermee wordt alle informatie gewist die de
gebruiker heeft ingevoerd, met inbegrip van de geschiedenis.
1 Ga naar www.garminconnect.com.
Als er nieuwe software beschikbaar is, geeft Garmin Connect
een melding weer dat u de software kunt bijwerken.
2 Volg de instructies op het scherm.
3 Zorg ervoor dat het toestel tijdens het bijwerken binnen het
bereik van de computer (3 meter) blijft.
Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de website Garmin .
• Ga naar www.garmin.com/intosports.
• Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
• Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin-dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
®
2 Maak voorzichtig het batterijdeksel Á los.
3 Verwijder de batterij Â.
4 Zorg ervoor dat de O-ring à niet is beschadigd en goed in de
onderste uitsparing zit.
Appendix
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.
• Ga naar http://my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
Softwarelicentieovereenkomst
5 Klem de nieuwe batterij onder de twee plastic lipjes Ä en
druk de batterij op zijn plaats.
Zorg dat de contactpunten Å niet beschadigd raken.
Problemen oplossen
Het toestel resetten naar de fabrieksinstellingen
Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk resetten.
OPMERKING: Hiermee worden alle gegevens die u hebt
ingevoerd en ook uw geschiedenis gewist.
1 Houd , en gelijktijdig ingedrukt.
2 Selecteer JA.
DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN.
LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u
een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit
toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken
bij het normale gebruik van dit product. De titel,
eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie
en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt
verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar
externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm
een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe
leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel
daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de
software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
ander toepasselijk land schenden.
De software bijwerken met behulp van Garmin
Connect
U dient een Garmin Connect-account (Gebruik van Garmin
Connect™, pagina 3) te hebben en het toestel met de USB ANT
Stick (De geschiedenis naar uw computer verzenden, pagina 3)
te koppelen met uw computer. Het horloge kan zich niet in de
slaapmodus bevinden terwijl u de koppeling uitvoert of
gegevens overdraagt.
Appendix
5
Index
A
accessoires 5
activiteiten opslaan 1
afstand 2, 3
alarm 1, 3
ANT Agent 3
B
banen 2
batterij 1, 3, 4
C
computer 3
G
Garmin Connect 3
gegevensvelden 4
geschiedenis 1, 2
naar de computer verzenden 3
verwijderen 3, 5
weergeven 2
gewicht 4
grootte van bad 1–3
H
het toestel resetten 5
het toestel schoonmaken 4
I
intervallen 2
K
koppelen 3
M
menu 1
O
oefeningen 2
P
pictogrammen 1
problemen oplossen 5
productregistratie 5
S
scherminstellingen 4
schermverlichting 1
sessies 2
slaapstand 3
slagen 2
softwarelicentieovereenkomst 5
softwareversie 3
specificaties 4
stopwatch 3
swolfscore 2
systeeminstellingen 3
T
taal 3
tijdstip van de dag 1, 3
timer 1, 2
onderbroken 1
toestel, registratie 5
toestel aanpassen 3, 4
toestel registreren 5
toestel-id 3
toetsen 1, 4
tonen 2, 3
trainingpagina's 1, 2, 4
U
USB ANT Stick 3
V
vervangen van de batterij 4
verwijderen, geschiedenis 3
W
waterbestendig 4
6
Index
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising