Garmin | Swim™ | User guide | Garmin Swim™ Podręcznik użytkownika

Garmin Swim™ Podręcznik użytkownika
Garmin Swim™
Podręcznik użytkownika
Kwiecień 2016
Wydrukowano na Tajwanie
190-01453-40_0E
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione. ANT+™, ANT Agent™, Garmin Connect™, Garmin Swim™, i USB ANT Stick™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................................. 1
Klawisze ...................................................................................... 1
Ikony ........................................................................................... 1
Informacje o stronach treningu ................................................... 1
Trening............................................................................ 1
Pływanie ..................................................................................... 1
Informacje o rejestrowaniu dystansu .......................................... 2
Trening z dziennikiem ćwiczeń ................................................... 2
Trening z odpoczynkiem ............................................................. 2
Dźwięki alertów ........................................................................... 2
Pływanie — terminologia ............................................................ 2
Style ruchów ............................................................................... 2
Historia ............................................................................ 2
Wyświetlanie historii ................................................................... 2
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect™ .................................. 3
Przesyłanie historii do komputera ............................................... 3
Usuwanie historii ......................................................................... 3
Dostosowywanie urządzenia ......................................... 3
Ustawianie rozmiaru basenu ...................................................... 3
Ustawianie godziny i daty ........................................................... 3
Ustawianie alarmu ...................................................................... 3
Korzystanie ze stopera ............................................................... 3
Ustawienia systemowe ............................................................... 3
Ustawianie swojej wagi ciała ...................................................... 4
Tworzenie własnej strony treningu ............................................. 4
Informacje o urządzeniu................................................ 4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 4
Dane techniczne Garmin Swim .................................................. 4
Dane techniczne pamięci USB ANT Stick .................................. 4
Wymiana baterii .......................................................................... 4
Rozwiązywanie problemów ........................................................ 5
Załącznik......................................................................... 5
Rejestrowanie urządzenia .......................................................... 5
Umowa licencyjna na oprogramowanie ...................................... 5
Indeks .............................................................................. 6
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Przy pierwszym użyciu urządzenia Garmin Swim wykonaj
następujące czynności.
1 Wybierz dowolny przycisk, aby włączyć urządzenie.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
i ustaw rozmiar basenu.
3 Wybierz
4 Idź popływać (Pływanie, strona 1).
5 Wyświetl historię (Wyświetlanie historii, strona 2).
6 Prześlij historię do komputera (Przesyłanie historii do
komputera, strona 3).
À
Á
Â
Ã
Ä
Strona stopera lub strona czasu odpoczynku INTER (interwał).
Strona stopera SUMA.
Strona szczegółów.
Strona dziennika ćwiczeń (Trening z dziennikiem ćwiczeń,
strona 2).
Strona własnych danych (Pola danych, strona 4).
Trening
Klawisze
Pływanie
1 Wybierz
.
Przy pierwszym użyciu urządzenia zostanie wyświetlony
monit o podanie rozmiaru basenu. Przy każdej zmianie
basenu należy ustawić rozmiar basenu (Ustawianie rozmiaru
basenu, strona 3).
2 Wybierz , aby uruchomić stoper.
À
Wybierz, aby wyświetlić aktualny czas.
Á
Wybierz, aby przewijać menu i ustawienia. Wybierz, aby
włączyć podświetlenie.
Â
Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać stoper. Wybierz, aby
wybrać opcję i potwierdzić wiadomość.
Wybierz, aby przewijać menu i ustawienia. Wybierz, aby
wstrzymać stoper. Wybierz, aby ponownie uruchomić
wstrzymany stoper.
Ã
Wybierz, aby wyświetlić menu. Wybierz, aby zamknąć stronę
lub ustawienie.
Ä
Wybierz, aby określić tryb pływania i wyświetlić strony
treningu.
PORADA: Naciśnij bok niebieskiego klawisza.
Å
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony. Całkowity dystans À i całkowity czas Á są
wyświetlane na stronie SUMA.
3 Wybierz , aby wyświetlić więcej danych o pływaniu.
Możesz dostosować dodatkową stronę pól danych (Pola
danych, strona 4).
4 Podczas odpoczynku wybierz , aby wstrzymać stoper.
Ikony
Alarm jest włączony.
Słaba bateria.
Wybierz, aby wstrzymać stoper. Ikona miga, gdy stoper jest
wstrzymany. Wybierz, aby ponownie uruchomić wstrzymany
stoper.
Dodatkowe elementy znajdują się na liście.
Wybierz, aby zamknąć stronę lub ustawienie.
Informacje o stronach treningu
Możesz wyświetlać pięć różnych stron treningu, wybierając
Kropka wskazuje aktualnie przeglądany ekran.
Wstęp
.
Podczas wstrzymania wyświetlane są: numer interwału Â,
dystans interwału à i czas pływania dla interwału Ä. Kolory
wyświetlania będą odwrócone (Odwracanie kolorów
wyświetlania stron treningu, strona 4) do momentu
wybrania i wznowienia pływania.
1
5 Po zakończeniu sesji wybierz .
6 Wybierz opcję:
• Wybierz WZNÓW, aby kontynuować pływanie. Stoper
wznowi działanie.
• Wybierz ZAPISZ, aby zapisać sesję w historii.
• Wybierz USUŃ, aby usunąć sesję bez zapisywania.
Informacje o rejestrowaniu dystansu
Urządzenie Garmin Swim mierzy i rejestruje dystans według
liczby ukończonych długości. Rozmiar basenu musi być
prawidłowy, aby wyświetlać dokładne dane o dystansie
(Ustawianie rozmiaru basenu, strona 3).
PORADA: Aby uzyskiwać precyzyjne pomiary, przepłyń całą
długość i płyń przez cały czas jednym stylem. Wstrzymaj stoper
podczas odpoczynku.
PORADA: Aby urządzenie dokładnie zliczało długości, za
każdym razem mocno odpychaj się od ściany basenu i przepłyń
kawałek siłą rozpędu, zanim zaczniesz ruszać rękami.
PORADA: Podczas ćwiczeń należy wstrzymać stoper lub użyć
funkcji dziennika ćwiczeń. Aby uzyskać więcej informacji na
temat funkcji dziennika ćwiczeń, zobacz Trening z dziennikiem
ćwiczeń, strona 2.
Trening z dziennikiem ćwiczeń
Ustawienia dziennika ćwiczeń pozwalają ręcznie zapisać serie
odbić, pływanie jedną ręką lub jakikolwiek inny typ pływania,
który nie jest jednym z czterech podstawowych ruchów. Czas
ćwiczeń jest zapisywany, należy wprowadzić dystans. Funkcję
dziennika ćwiczeń można włączyć przed rozpoczęciem sesji
pływania lub w trakcie sesji, wstrzymawszy stoper.
> PŁYWANIE > DZIENNIK > WŁĄCZ.
1 Wybierz kolejno
2 W trakcie sesji pływania wybierz , aż pojawi się strona
PRÓBNY.
3 Wybierz .
Stoper zapisuje całkowity czas ćwiczenia.
4 Po zakończeniu interwału treningu wybierz .
5 Wprowadź dystans treningu.
Wzrost dystansu jest oparty na rozmiarze basenu
(Ustawianie rozmiaru basenu, strona 3).
Trening jest zapisany, stoper wstrzymany.
6 Kontynuuj sesję pływania.
Trening z odpoczynkiem
Można włączyć funkcję odpoczynku, jeśli trening jest podzielony
na kilka części. Przykładowo chcesz wykonać 12 interwałów po
50 m na 55 sekund. Poniższy schemat przedstawia jeden ze
sposobów użycia funkcji czasu odpoczynku. Funkcję czasu
odpoczynku można włączyć przed rozpoczęciem sesji pływania
lub w trakcie sesji, wstrzymawszy stoper.
> PŁYWANIE > CZAS ODPOCZYNKU >
1 Wybierz kolejno
WŁĄCZ.
> .
2 W trakcie sesji pływania wybierz kolejno
Po
ukończeniu
odcinka
50
m
wybierz
.
3
Pojawi się chwilowa wiadomość ukazująca dystans i czas dla
danego odcinka. Strona czasu odpoczynku pokazuje numer
interwału À, sumę czasu pływania i czasu odpoczynku Á
oraz czas odpoczynku Â.
4 Odpoczywaj, aż czas Á wyniesie 55 sekund.
5 Wybierz i przepłyń kolejne 50 m.
6 Powtarzaj kroki 4–6, aż wykonasz 12 interwałów.
Dźwięki alertów
Dźwięki alertów rozlegają się, gdy podczas jakiejś aktywności
wybierzesz .
Aby otworzyć ustawienia dźwięków alertów, wybierz
>
PŁYWANIE > DZW. ALERTOW.
Pływanie — terminologia
• Długość to dystans, jaki się pokonuje od jednego końca
basenu do drugiego.
• Interwałem nazywamy jedną lub więcej długości. Po
wybraniu , aby odpocząć, tworzony jest interwał.
• Jeden ruch jest liczony jako jeden pełny ruch ramienia, na
którym założone jest urządzenie, podczas pływania danym
stylem.
• Wynik swolf to suma czasu jednej długości i liczby ruchów
wykonanych na tej długości. Na przykład: 30 sekund + 15
ruchów daje wynik swolf równy 45. Swolf to wskaźnik
efektywności pływania i, podobnie jak w golfie, im niższy
wynik, tym lepsza efektywność.
Style ruchów
Style ruchów są wyświetlane podczas przeglądania historii
interwału. Styl ruchu można również wybrać jako własne pole
danych (Pola danych, strona 4).
WOLNY
Styl wolny
GRZBIETOWY Styl grzbietowy
KLASYCZNY
Styl klasyczny (żabka)
MOTYLKOWY Styl motylkowy (delfin)
MIESZANY
Więcej niż jeden styl ruchu w interwale
PRÓBNY
Używany z dziennikiem ćwiczeń (Trening z dzienni­
kiem ćwiczeń, strona 2)
Historia
W urządzeniu Garmin Swim można przechowywać około 30
sesji pływania w przypadku typowego wykorzystania
urządzenia. Gdy pamięć urządzenia się zapełni, najstarsze dane
zostaną nadpisane i zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
Wyświetlanie historii
W historii wyświetlana jest data, całkowity czas sesji, całkowity
czas pływania, całkowity dystans, całkowite długości, średnie
tempo, średnia liczba ruchów, średnia efektywność pływania,
2
Historia
ogólna liczba spalonych kalorii i dane interwałów (jeśli z nich
korzystano).
> HISTORIA > POKAŻ.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
• Wybierz PODSUMOWANIE, aby wyświetlić całkowity
dystans, całkowity czas i czas pływania. Podsumowania
są wyświetlane na podstawie bieżącego rozmiaru basenu.
• Wybierz TYGODNIE, aby wyświetlić podsumowania dla
określonego tygodnia. Podsumowania są wyświetlane na
podstawie bieżącego rozmiaru basenu.
• Wybierz SESJE, aby wyświetlić szczegóły określonej
sesji. Sesja zostanie wyświetlona na podstawie
wybranego rozmiaru basenu po jej zakończeniu. Można
również wyświetlić szczegóły interwału (jeśli z niego
korzystano).
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect™
Garmin Connect to aplikacja internetowa umożliwiająca
zapisywanie i analizę danych.
1 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Przesyłanie historii do komputera
Konieczne jest posiadanie konta Garmin Connect (Korzystanie
z aplikacji Garmin Connect™, strona 3) oraz przeprowadzenie
parowania urządzenia z komputerem przy użyciu USB ANT
Stick™ (Przesyłanie historii do komputera, strona 3). Podczas
parowania urządzenie nie może pracować w trybie uśpienia ani
przesyłać danych.
1 Podłącz urządzenie USB ANT Stick do portu USB
komputera.
Sterowniki modułu USB ANT Stick automatycznie zainstalują
aplikację ANT Agent™. Jeśli automatyczna instalacja aplikacji
ANT Agent nie zostanie przeprowadzona, aplikację można
pobrać. Odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
2 Umieść urządzenie w odległości nie większej niż 9 stóp lub
3 m od komputera.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wyłączanie parowania z komputerem
Można zapobiec wysyłaniu danych do i z komputera, nawet jeśli
został on sparowany z urządzeniem.
Wybierz kolejno
> SYSTEM > KOMPUTER > WYŁĄCZ
PAROWANIE.
Przesyłanie wszystkich danych
Zanim możliwe będzie przesłanie całej historii do komputera,
musisz być w zasięgu USB ANT Stick podłączonego do
komputera.
Wybierz
> HISTORIA > PRZEŚLIJ WSZYSTKO > TAK.
Usuwanie historii
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
> USUŃ > HISTORIA.
• Wybierz WSZYSTKO, aby usunąć wszystkie dane
z historii.
• Wybierz PODSUMOWANIE, aby wyzerować
podsumowanie dystansu, czasu i czasu pływania.
• Wybierz SESJE, aby wybrać do usunięcia określoną
sesję.
3 Wybierz TAK.
Dostosowywanie urządzenia
Dostosowywanie urządzenia
Ustawianie rozmiaru basenu
> PŁYWANIE > ROZMIAR BASENU.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz rozmiaru basenu lub podaj własny rozmiar.
Dostosowywanie dystansu tygodnia
Całkowity dystans z tygodnia (od poniedziałku) jest wyświetlany
na stronie czasu jako DISTANCE THIS WEEK. Można zmienić
pierwszy dzień lub wyłączyć dystans tygodnia.
> PŁYWANIE > DYSTANS TYGODNIA.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
• Wybierz opcję USTAW 1 DZIEŃ i wybierz dzień.
• Wybierz opcję WYŁĄCZ, aby wyłączyć dystans tygodnia.
Ustawianie godziny i daty
Aktualny czas może być ustawiony dla dwóch stref czasowych.
> ZEGAR.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz CZAS 1 lub CZAS 2.
3 Wybierz WŁ.
4 Wybierz format 12- lub 24-godzinny.
5 Podaj godzinę.
6 Podaj datę.
Ustawianie alarmu
1
2
3
4
Wybierz kolejno
> ZEGAR > ALARM.
Wybierz opcję RAZ lub CODZIENNIE.
Podaj godzinę.
Wybierz , aby przejść z powrotem do strony aktualnego
czasu.
Gdy alarm jest ustawiony, pojawia się .
Korzystanie ze stopera
UWAGA: Stoper nie zapisuje czasu – żadne dane dotyczące
pływania nie są zapisywane w historii. Ze stopera nie należy
korzystać podczas pływania.
> ZEGAR > STOPER.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz , aby uruchomić stoper.
3 Wybierz , aby zatrzymać stoper.
4 Wybierz , aby wyzerować stoper.
UWAGA: Jeśli opuścisz stronę stopera, po 10 sekundach
nastąpi jego automatyczne wyzerowanie.
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno
> SYSTEM.
JĘZYK: Ustawia język urządzenia.
DŹWIĘK PRZYCISKÓW: Pozwala ustawić dźwięk naciskanych
przycisków.
TRYB UŚPIENIA: Włącza lub wyłącza tryb uśpienia (Tryb
uśpienia, strona 3). Wyłączenie trybu uśpienia skraca
czas działania baterii o około 20%.
KOMPUTER: Ustawia parowanie urządzenia z komputerem,
korzystając z USB ANT Stick.
O SYSTEMIE: Wyświetla istotne informacje dotyczące
oprogramowania oraz identyfikator urządzenia.
Tryb uśpienia
Urządzenie przełącza się w tryb uśpienia, jeśli pozostawało
nieruchome przez jedną minutę. Wydłuża to czas działania
baterii. Urządzenie się uaktywni, gdy tylko zostanie poruszone.
3
Informacje o urządzeniu
Ustawianie swojej wagi ciała
> WAGA.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz jednostki i podaj swoją wagę.
Tworzenie własnej strony treningu
Możesz dostosować stronę 5 w sekwencji stron treningowych
(Informacje o stronach treningu, strona 1). Na tej stronie można
dodać maksymalnie trzy pola danych.
> PŁYWANIE > DOSTOSUJ STRONĘ >
1 Wybierz kolejno
DODAJ STRONĘ.
2 Wybierz liczbę pól danych, jaką chcesz widzieć na tej stronie.
3 Wybierz typ danych i pole danych.
Na przykład wybierz kolejno SUMA > DŁUGOŚCI.
Pola danych
Pola danych oznaczone symbolem „*” wyświetlają jednostki
brytyjskie lub metryczne. Jednostki są określone w ustawieniu
rozmiaru basenu (Ustawianie rozmiaru basenu, strona 3). Pola
interwałów wyświetlają dane aktualnego interwału (podczas
pływania) lub ostatnio zakończonego interwału (podczas pauzy).
CZAS OD POCZĄTKU: Całkowity czas zapisany podczas
aktualnego ćwiczenia lub interwału. Jeśli na przykład
podczas ćwiczenia pływasz 10 minut, po czym zatrzymujesz
stoper na 5 minut, a następnie ponownie go uruchamiasz
i pływasz przez 20 minut, to czas, który upłynął od początku,
wyniósł 35 minut.
DYSTANS*: Dystans przebyty podczas aktualnego ćwiczenia
lub interwału.
DŁUGOŚCI: Ilość przepłyniętych długości basenu podczas
aktualnego ćwiczenia lub interwału.
KALORIE: Ogólna liczba spalonych kalorii.
RUCHY: Średnia liczba ruchów na długość podczas aktualnego
ćwiczenia lub interwału albo podczas ostatniej długości.
STYL RUCHU: Styl ruchu podczas interwału lub ostatniej
długości.
SWOLF: Wynik swolf to suma czasu jednej długości i liczby
ruchów wykonanych na tej długości (Pływanie —
terminologia, strona 2). Można wybrać pole danych
wyświetlające średni wynik swolf podczas aktualnego
ćwiczenia lub interwału albo podczas ostatniej długości.
TEMPO*: Średnie tempo podczas obecnego ćwiczenia lub
interwału albo podczas ostatniej długości.
TEMPO RUCHU: Średnia liczba ruchów na minutę podczas
aktualnego ćwiczenia lub interwału albo podczas ostatniej
długości.
Odwracanie kolorów wyświetlania stron treningu
Domyślny wygląd stron treningu to czarne elementy wyświetlane
na białym tle podczas pływania i białe elementy wyświetlane na
czarnym tle (tryb odwrócony) podczas przerwy.
> PŁYWANIE > ODWRÓCENIE
1 Wybierz kolejno
KOLORÓW.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz opcję PAUZA, aby odwrócić kolory wyświetlania
na czas wstrzymania stopera.
• Wybierz opcję PŁYWANIE, aby odwrócić kolory
wyświetlania, gdy stoper jest włączony.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Należy unikać silnych wstrząsów i niedbałego obchodzenia się
z produktem, ponieważ może to skrócić jego okres eksploatacji.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną należy dokładnie
umyć urządzenie pod bieżącą wodą.
Urządzenia nie należy czyścić przy użyciu ostro zakończonego
przedmiotu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków przeciwko owadom, ponieważ
mogą one uszkodzić plastikowe elementy oraz wykończenie.
Po umyciu urządzenia należy zawsze wytrzeć je do sucha.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Dane techniczne Garmin Swim
Typ baterii
Wymienna bateria pastylkowa CR2032, 3 V
(Wymiana baterii, strona 4)
Czas działania baterii 1 rok
UWAGA: Rzeczywisty czas działania baterii
zależy od tego, jak często włączany jest tryb
pływania, tryb uśpienia i podświetlenie.
Wodoszczelność
50 m
UWAGA: Zegarek jest przeznaczony do
pływania na powierzchni.
Zakres temperatury
roboczej
Od 32ºF do 122ºF (od 0ºC do 50ºC)
Częstotliwość
radiowa/protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej ANT+™
2,4 GHz
Dane techniczne pamięci USB ANT Stick
Źródło zasilania
USB
Zakres temperatury roboczej
Od -10°C do 50°C
Częstotliwość radiowa/protokół Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT+
Zasięg transmisji
Około 5 m
Wymiana baterii
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy
przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów. Nadchloran — może być konieczny
specjalny sposób postępowania. Odwiedź stronę
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany baterii należy zachować szczególną
ostrożność. Nie należy dopuścić do uszkodzenia styków baterii,
jej komory i okrągłej uszczelki. Uszkodzenia mogą naruszyć
wodoszczelność urządzenia.
1 Owiń czubek małego, płaskiego śrubokrętu À taśmą.
Taśma uchroni obudowę zegarka, okrągłą uszczelkę
i komorę baterii przed uszkodzeniem.
4
Informacje o urządzeniu
UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika, w tym historii.
1 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie, Garmin Connect
przypomina o konieczności zaktualizowania
oprogramowania.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3 Podczas procesu aktualizacji urządzenie powinno znajdować
się w odległości nie większej niż 3 m od komputera.
Aby uzyskać więcej informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin .
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
®
2 Ostrożnie podważ pokrywkę komory baterii Á.
3 Wyjmij baterię Â.
4 Upewnij się, że okrągła uszczelka à nie uległa zniszczeniu
i jest dokładnie osadzona w najniższym rowku.
Załącznik
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
5 Wsuń baterię pod dwie plastikowe klapki Ä i wciśnij ją na
miejsce.
Uważaj, by nie uszkodzić styków Å.
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie.
UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika, w tym historii.
1 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj , i .
2 Wybierz TAK.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia przy
pomocy serwisu Garmin Connect
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
Konieczne jest posiadanie konta Garmin Connect (Korzystanie
z aplikacji Garmin Connect™, strona 3) oraz przeprowadzenie
parowania urządzenia z komputerem przy użyciu USB ANT
Stick (Przesyłanie historii do komputera, strona 3). Podczas
parowania urządzenie nie może pracować w trybie uśpienia ani
przesyłać danych.
Załącznik
5
Indeks
Z
zapisywanie aktywności 1
A
akcesoria 5
aktualny czas 1, 3
alarm 1, 3
ANT Agent 3
B
bateria 1, 3, 4
C
czyszczenie urządzenia 4
D
dane techniczne 4
długości 2
dostosowywanie urządzenia 3, 4
dystans 2, 3
dźwięki 2, 3
G
Garmin Connect 3
H
historia 1, 2
przesyłanie do komputera 3
usuwanie 3, 5
wyświetlanie 2
I
identyfikator urządzenia 3
ikony 1
interwały 2
J
język 3
K
klawisze 1, 4
komputer 3
M
menu 1
P
parowanie 3
podświetlenie 1
pola danych 4
próbne 2
R
rejestracja produktu 5
rejestrowanie urządzenia 5
resetowanie urządzenia 5
rozmiar basenu 1–3
rozwiązywanie problemów 5
ruchy 2
S
sesje 2
stoper 1–3
pauza 1
strony treningu 1, 2, 4
T
tryb uśpienia 3
U
umowa licencyjna na oprogramowanie 5
urządzenie, rejestracja 5
USB ANT Stick 3
ustawienia systemowe 3
ustawienia wyświetlania 4
usuwanie, historia 3
W
waga 4
wersja oprogramowania 3
wodoszczelność 4
wymiana baterii 4
wynik swolf 2
6
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising