Garmin | GPSMAP 62s,SEA | Garmin GPSMAP 62s,SEA Snabbstartshandbok

Garmin GPSMAP 62s,SEA Snabbstartshandbok
GPSMAP 62-serien
®
snabbstartshandbok
Kan användas med GPSMAP 62,
62s, 62st, 62sc och 62stc
Komma igång
 varning
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen finns viktig
information och produktvarningar.
Första gången du använder enheten
ska du utföra följande uppgifter för att
konfigurera enheten och lära dig de
grundläggande funktionerna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Installera batterierna (sidan 2).
Sätta på enheten (sidan 3).
Hämta satellitinformation (sidan 3).
Markera en waypoint (sidan 5).
Kalibrera kompassen (sidan 6).
Navigera med sökmenyn (sidan 8).
Navigera längs en rutt (sidan 8).
Mer information
Gå till www.garmin.com för att hämta de
senaste handböckerna.
Batteriinformation
Enheterna drivs av två AA-batterier.
Använd alkaliska, NiMH- eller
litiumbatterier. Använd förladdade
NiMH- eller litiumbatterier för bästa
resultat.
Installera batterierna
1. Ta bort batteriluckan genom att vrida
D-ringen 1/4 varv moturs och dra den
uppåt.
2. Sätt i batterierna i rätt riktning.
Snabbstartshandbok för GPSMAP 62-serien
Söka satellitsignaler
Det kan ta 30 till 60 sekunder att söka
signaler.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.
För bästa resultat, efter att du har
installerat nya batterier, uppdatera
batteritypen i systeminställningarna
(sidan 10).
Slå på och stänga av
enheten
Tryck och håll
intryckt.
1. Gå utomhus till en öppen plats.
2. Sätt på enheten om det behövs.
3. Vänta medan enheten söker efter
satelliter.
Ett frågetecken blinkar när enheten
fastställer din position.
4. Tryck snabbt på för att öppna
statussidan för bakgrundsbelysning.
Staplarna anger GPS-signalens
styrka. När staplarna är gröna har
satellitsignaler hittats.
Ange språk
1. Slå på enheten.
2. Välj språk med navigeringsknappen.
Snabbstartshandbok för GPSMAP 62-serien
3
Knappar
Tryck och håll
intryckt
för att slå på eller stänga av
enheten.
Tryck snabbt på
för
att öppna statussidan för
bakgrundsbelysning.
4
FIND
Tryck på FIND för att öppna
sökmenyn.
MARK
Tryck på MARK för att
spara din aktuella position
som en waypoint.
QUIT
Tryck på QUIT för att
avbryta eller återgå till
föregående meny eller sida.
ENTER
Tryck på ENTER för att
välja alternativ och bekräfta
meddelanden.
MENU
Tryck MENU för att öppna
alternativmenyn för sidan
som för närvarande är
öppen.
Tryck på MENU för att
öppna huvudmenyn (från
vilken sida som helst).
PAGE
Tryck på PAGE för
att bläddra genom
huvudsidorna (sidan 5).
Navigering‑
sknapp
Tryck på upp, ner, höger
och vänster för att välja
menyalternativ och flytta
upp kartmarkören.
IN
Tryck på IN om du vill
zooma in på kartan.
OUT
Tryck på OUT om du vill
zooma ut från kartan.
Snabbstartshandbok för GPSMAP 62-serien
Waypoints
Waypoints är platser som du spelar in och
sparar på din enhet.
Skapa waypoints
1. Från vilken sida som helst, tryck på
MARK.
2. Välj Klar.
Redigera en waypoint
Innan du kan redigera en waypoint,
måste du skapa en waypoint.
1. Från huvudmenyn, välj Waypointhanterare.
2. Välj en waypoint.
3. Välj ett attribut (t.ex. namn eller
position).
4. Ange ny information.
5. Välj Klar.
Ta bort en waypoint
1. Från huvudmenyn, välj Waypointhanterare.
2. Välj en waypoint.
Snabbstartshandbok för GPSMAP 62-serien
3. Tryck på Menu.
4. Tryck på Ta bort > Ja.
Huvudsidor
Informationen som behövs för att
använda den här enheten finns på
följande sidor: karta, kompass,
huvudmenyn och färddatorn.
Karta
Positionsikonen representerar
positionen på kartan. När du färdas
förflyttas lägesikonen och lämnar
en spårlogg (ett spår) efter sig.
Waypointnamn och -symboler visas
också på kartan.
Ändra kartorientering
1. På kartsidan, tryck på MENU.
2. Välj Kartinställningar >
Orientering.
3. Välj en orientering:
• Välj Norr uppåt för att visa norr
längst ut på sidan.
5
• Välj Spår uppåt för att visa den
aktuella kursen uppåt på sidan.
• Välj Fordonsläge för att visa en
perspektivvy.
Mäta distans
Du kan flytta markören runt kartan för att
mäta avståndet från aktuell plats.
1. På kartsidan, tryck på MENU.
2. Välj Mäta distans.
Enheten börjar automatiskt mäta från
aktuell plats.
3. Flytta markören till en punkt som du
vill mäta avståndet till.
Avståndet visas längst ned på sidan.
4. Tryck på Quit för att avsluta
mätningen.
Kompass
När du navigerar till en destination, pekar
bäringspekaren mot din destination
oavsett i vilken riktning du rör dig.
Om bäringspekaren pekar uppåt på
den elektroniska kompassen, färdas du
mot din destination. Om den pekar åt
något annat håll måste du svänga i den
riktningen tills pilen pekar uppåt på
kompassen.
Kalibrera kompassen
Meddelande
Kalibrera den elektroniska kompassen
utomhus. Stå inte nära föremål som
påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller
kraftledningar.
Obs! Treaxelkompassen är endast
tillgänglig med GPSMAP 62s, GPSMAP
62st, GPSMAP 62sc och GPSMAP 62stc.
Kalibrera kompassen när du har
förflyttat dig stora avstånd, upplevt
6
Snabbstartshandbok för GPSMAP 62-serien
temperaturförändringar eller bytt
batteriet.
1. Från kompassidan, tryck på MENU.
2. Välj Kalibrera kompass > Start.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Kalibrera barometrisk
höjdmätare
Obs! Höjdprofilsidan är endast
tillgänglig med GPSMAP 62s, GPSMAP
62st, GPSMAP 62sc och GPSMAP 62stc.
Du kan manuellt kalibrera höjdmätaren
om du känner till korrekt höjd och
korrekt tryck.
1. Från höjdprofilen, tryck på menu.
2. Välj Kalibr. höjdmätare.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Färddator
Färddatorn visar din aktuella fart,
medelfart, maxfart, trippmätare och
annan användbar information.
Anpassa datafält
Du kan anpassa datafälten som visas på
huvudsidan.
För datafältsbeskrivningar, se
Användarhandboken för GPSMAP 62serien.
1.
2.
3.
4.
På huvudsidan trycker du på MENU.
Välj Byt datafält.
Välj ett infofält.
Tryck på ENTER.
Om spår
Din Garmin-enhet registrerar en spårlogg
när du förflyttar dig. Du kan spara dessa
spår och navigera med dem senare.
Snabbstartshandbok för GPSMAP 62-serien
7
Navigera till en waypoint
med hjälp av sökmenyn
Du kan använda sökmenyn till att snabbt
söka efter waypoints, spår, rutter och
koordinater som du har sparat.
1. Från vilken sida som helst, tryck på
FIND.
2. Välj Waypoints.
3. Välj en waypoint.
4. Välj Kör.
Ändra vägledningsmetod
Du kan välja en vägledningsmetod för
terränganvändning som följer vägarna
eller frågar dig varje gång du börjar
navigera.
1. Från huvudmenyn, välj Inställning
> Rutt > Vägledningsmetod.
2. Välj ett alternativ.
8
Skapa en rutt
1. På huvudmenyn väljer du
Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj
första pos..
2. Välj en kategori.
3. Välj den första positionen i rutten.
4. Välj Använd.
5. Välj Välj nästa pos..
6. Upprepa steg 2–5 tills rutten är klar.
En rutt måste innehålla minst två
positioner.
7. Tryck på quit för att spara rutten.
Navigera i en rutt
1.
2.
3.
4.
Tryck på FIND.
Välj Rutter.
Välj en rutt.
Välj Kör.
Snabbstartshandbok för GPSMAP 62-serien
Använda Sikta och gå
OBS! Kurs mot mål är endast tillgängligt
med GPSMAP 62s, GPSMAP 62st,
GPSMAP 62sc och GPSMAP 62stc.
Du kan peka med enheten på ett avlägset
objekt, t.ex. en bro, låsa enheten i
den riktningen och sedan navigera till
objektet.
1. På huvudmenyn väljer du Sikta och
gå.
2. Rikta enheten mot ett objekt.
3. Välj Låsriktning > Ställ in kurs.
4. Navigera till objektet med
kompassen.
Fotografera
Du kan fotografera med GPSMAP 62sc
and GPSMAP 62stc.
3. Om det behövs trycker du på IN eller
OUT för att zooma in eller ut.
4. Håll knappen ENTER nedtryckt för
att fokusera.
5. Ta en bild genom att släppa upp
knappen ENTER.
Fästa handremmen
1. Dra handremmens ögla genom fästet
på enhetens undersida.
2. För remmen genom öglan och dra åt
ordentligt.
1. På huvudmenyn väljer du Kamera.
2. Håll enheten horisontellt eller
vertikalt för att ändra bildriktningen.
Snabbstartshandbok för GPSMAP 62-serien
9
Fästa karbinhaken
Minska bakgrundsbelysningen
Omfattande användning av
skärmbelysning kan förkorta batteriets
livslängd avsevärt. Du kan justera
bakgrundsbelysningens ljusstyrka och
minska tidsgräns för bakgrundsbelysning
för att maximera batterikapaciteten.
1. Placera karbinhaken i spåren på
monteringsflänsen.
2. Skjut upp fästet tills det hakar på
plats.
1. Tryck snabbt på för att öppna
statussidan för bakgrundsbelysning.
2. Använd navigeringsknappen för att
justera ljusstyrkan.
Maximera batteriets
livslängd
Använda batterisparläge
Använd batterisparläget för att spara
batteriladdning och förlänga batteriets
livslängd.
På huvudmenyn väljer du Inställning
> Skärm > Batterisparläge > På.
10
Justera tidsgränsen för
belysning
1. På huvudmenyn väljer du Inställning
> Skärm > Tidsgräns för belysning.
2. Välj en tid.
Välja batterityp
1. På huvudmenyn väljer du Inställning
> System > Batterityp.
2. Välj Alkaliska, Litium eller Upplad.
bart NiMH.
Snabbstartshandbok för GPSMAP 62-serien
Långtidsförvaring
När du inte planerar att använda enheten
flera månader tar du ut batterierna.
Lagrade data går inte förlorade när
batterierna tas bort.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering
redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Uppdatera programvaran
1. Gå till www.garmin.com/webupdater.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Detta raderar inte dina data eller
inställningar.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om du
har frågor när du använder din GPSMAP.
Om du befinner dig i USA går du till
www.garmin.com/support eller kontaktar
Garmin USA per telefon på (913) 3978200 eller (800) 800-1020.
Återställa enheten
I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
1. Ta bort batterierna.
2. Installera batterierna (sidan 2).
Obs! Detta raderar inte dina data eller
inställningar.
Om du befinner dig i Europa går du till
www.garmin.com/support och klickar
på Contact Support för information
om support från ditt hemland eller så
kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. per
telefon på +44 (0) 870 8501241.
Om enhetens skärm eller knappar inte
svarar kan du återställa enheten.
Snabbstartshandbok för GPSMAP 62-serien
11
Garmin®, Garmin-logotypen och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är
registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare. De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna
(exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på
www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Juni 2011
Artikelnummer 190-01351-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising