Garmin | GPSMAP 62s,SEA | Garmin GPSMAP 62s,SEA Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin GPSMAP 62s,SEA Skrócony podręcznik użytkownika
Seria GPSMAP 62
®
Skrócony podręcznik użytkownika
Przeznaczony dla urządzeń GPSMAP 62,
62s i 62st
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
Aby uzyskać więcej
informacji
‹ ostrzeżenie
Należy zapoznać się z zamieszczonym
w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Informacje o baterii
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj
poniższe czynności w celu skonfigurowania
urządzenia i zapoznania się z jego
podstawowymi funkcjami.
Zainstaluj baterie (strona 2).
Włącz urządzenie (strona 3).
Zlokalizuj satelity (strona 3).
Oznacz waypoint (strona 5).
Skalibruj kompas (strona 6).
Wyznacz trasę za pomocą menu
wyszukiwania (strona 8).
7. Podróżuj wzdłuż wyznaczonej trasy
(strona 8).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Najnowsze podręczniki użytkownika można
pobrać ze strony www.garmin.com.
Urządzenie jest zasilane dwiema bateriami
typu AA. Należy używać baterii
alkalicznych, litowych lub NiMH. W celu
uzyskania optymalnej wydajności należy
używać wstępnie naładowanych
akumulatorów NiMH lub litowych.
Instalowanie baterii
1. Zdejmij pokrywkę komory baterii
obracając pierścień D o 1/4 obrotu
w lewo i wyciągając ją.
2. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniem
biegunów.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 62
Odbieranie sygnałów
satelitarnych
Odebranie sygnałów może zająć
30–60 sekund.
3. Załóż pokrywkę baterii.
Aby zapewnić optymalną wydajność baterii,
po zainstalowaniu nowego kompletu określ
typ baterii w menu ustawień systemowych
(strona 10).
Włączanie i wyłączanie
urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj
.
Ustawianie języka
1. Włącz urządzenie.
2. Wybierz język za pomocą przycisku
czteropozycyjnego.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 62
1. Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
2. Jeśli zajdzie potrzeba, włącz urządzenie.
3. Zaczekaj, aż urządzenie wyszuka satelity.
Podczas ustalania pozycji przez
urządzenie na ekranie miga znak
zapytania.
4. Naciśnij i szybko zwolnij , aby
otworzyć stronę stanu podświetlenia.
Słupki GPS wskazują moc sygnału
z satelitów. Jeśli słupki są zielone,
urządzenie odebrało sygnały
z satelitów.
Przyciski
Naciśnij i przytrzymaj
,
aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie.
Naciśnij i szybko zwolnij ,
aby otworzyć stronę stanu
podświetlenia.
FIND
Naciśnij FIND, aby otworzyć
menu wyszukiwania.
MARK
Naciśnij MARK, aby zapisać
aktualną pozycję jako
waypoint.
QUIT
Naciśnij QUIT, aby anulować
czynność lub wrócić do
poprzedniego menu/
poprzedniej strony.
ENTER
Naciśnij ENTER, aby wybrać
opcje i potwierdzić komunikaty.
MENU
Naciśnij MENU, aby wyświetlić
menu opcji dotyczących
aktualnie wyświetlanej strony.
Naciśnij MENU dwukrotnie,
aby przejść do menu głównego
(z dowolnej strony).
PAGE
Naciśnij PAGE, aby przewijać
przeglądane strony główne
(strona 5).
Przycisk
czteropozy‑
cyjny
Naciśnij przycisk w górę,
w dół, w prawo lub w lewo,
aby przemieszczać się między
pozycjami menu lub przesuwać
kursor po mapie.
IN
Naciśnij IN, aby powiększyć
obraz mapy.
OUT
Naciśnij OUT, aby pomniejszyć
obraz mapy.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 62
Waypointy
Waypointy są pozycjami zapisanymi przez
użytkownika w urządzeniu.
Tworzenie waypointów
1. Na dowolnej stronie naciśnij
i przytrzymaj MARK.
2. Wybierz Gotowe.
Edytowanie waypointów
Aby umożliwić sobie edycję waypointów,
należy je najpierw utworzyć.
1. W menu głównym wybierz Menedżer
waypointów.
2. Wybierz waypoint.
3. Wybierz atrybut (np. nazwę lub miejsce).
4. Podaj nowe informacje.
5. Wybierz Gotowe.
Usuwanie waypointów
1. W menu głównym wybierz Menedżer
waypointów.
2. Wybierz waypoint.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 62
3. Naciśnij Menu.
4. Wybierz kolejno Usuń > Tak.
Strony główne
Informacje niezbędne do obsługi urządzenia
można znaleźć na następujących stronach:
mapa, kompas, menu główne i komputer
podróży.
Mapa
Ikona pozycji wskazuje pozycję
użytkownika na mapie. W miarę przebiegu
podróży ikona pozycji przemieszcza się,
pozostawiając za sobą wykres śladu (szlak).
Na mapie pojawiają się również nazwy
i symbole waypointów.
Zmiana orientacji mapy
1. Na ekranie mapy naciśnij MENU.
2. Wybierz kolejno Konfig. mapy >
Orientacja.
3. Wybierz orientację:
• Wybierz opcję Północ u góry,
aby góra strony była zwrócona ku
północy.
•
•
Wybierz opcję Kierunek u góry,
aby góra strony była zwrócona
w kierunku podróży.
Wybierz opcję Tryb samochodu,
aby wyświetlić widok
perspektywiczny.
Pomiar dystansu
Użytkownik może przemieszczać kursor po
mapie, aby zmierzyć dystans od aktualnej
pozycji.
1. Na ekranie mapy naciśnij MENU.
2. Wybierz Pomiar dystansu.
Urządzenie rozpocznie automatyczny
pomiar dystansu od aktualnej pozycji.
3. Przemieść kursor w miejsce, którego ma
dotyczyć pomiar dystansu.
Dystans zostanie wyświetlony w dolnej
części strony.
4. Aby zatrzymać pomiar, naciśnij quit.
Kompas
Podczas podróży do celu wskaźnik namiaru
wskazuje cel podróży, bez względu na
kierunek, w jakim się poruszamy. Kiedy
wskaźnik namiaru jest skierowany w górę
elektronicznego kompasu, podróż odbywa
się dokładnie w kierunku celu. Jeśli jest
on skierowany w innym kierunku, należy
skręcać w tym kierunku, aż strzałka zacznie
wskazywać górę kompasu.
Kalibracja kompasu
uwaga
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić
na wolnym powietrzu. Nie należy stawać
w pobliżu obiektów wpływających na pola
magnetyczne, np. samochodów, budynków
czy linii wysokiego napięcia.
uwaga: Kompas trójosiowy jest dostępny
tylko w urządzeniach GPSMAP 62s
i GPSMAP 62st.
Kompas należy kalibrować po przebyciu
długiego dystansu, po znaczącej zmianie
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 62
temperatury lub po wymianie baterii.
1. Na ekranie kompasu naciśnij MENU.
2. Wybierz kolejno Kalibruj kompas >
Start.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Kalibracja wysokościomierza
barometrycznego
uwaga: Strona wykresu wysokości jest
dostępna tylko w urządzeniach GPSMAP 62s
i GPSMAP 62st.
Znając rzeczywiste ciśnienie, można
ręcznie skalibrować wysokościomierz
barometryczny.
1. Na ekranie wykresu wysokości naciśnij
menu.
2. Wybierz Kalibruj wysokościomierz.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 62
Komputer podróży
Komputer podróży wyświetla bieżącą,
średnią i maksymalną prędkość, a także
licznik podróży i inne przydatne statystyki.
Dostosowywanie pól danych
Pola danych wyświetlane na poszczególnych
stronach głównych można dostosować do
własnych potrzeb.
Informacje na temat opisów pól danych
można znaleźć w Podręczniku użytkownika
serii GPSMAP 62.
1. Na dowolnej strony głównej naciśnij
meNu.
2. Wybierz Zmień pola danych.
3. Wybierz pole danych.
4. Naciśnij enter.
Informacje o śladach
Urządzenie Garmin rejestruje wykres śladu
podczas trwania podróży. Rejestrowane ślady
można zapisywać i używać w przyszłości.
Podróżowanie do
waypointów przy użyciu
menu wyszukiwania
Korzystając z menu wyszukiwania, można
w szybki sposób odnajdywać waypointy,
ślady, trasy i współrzędne zapisane przez
użytkownika.
1. Na dowolnej stronie naciśnij
i przytrzymaj FIND.
2. Wybierz Waypointy.
3. Wybierz waypoint.
4. Wybierz Jedź!.
Zmiana trybu wyznaczania
tras
Użytkownik może wybrać tryb wyznaczania
tras: przeznaczony do jazdy po bezdrożach
lub uwzględniający istniejący system dróg.
Użytkownik możne również zażądać, aby
przed rozpoczęciem każdej podróży pojawiał
się stosowny monit.
1. W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Wyznaczanie trasy >
Wyznaczanie tras.
2. Wybierz opcję.
Tworzenie trasy
1. W menu głównym wybierz kolejno
Planowanie trasy > Wyznacz trasę >
Wybierz 1 pkt.
2. Wybierz kategorię.
3. Wybierz pierwszy punkt trasy.
4. Wybierz Użyj.
5. Wybierz Wyb. nast. pkt.
6. Powtarzaj kroki 2–5 aż do pełnego
zestawienia trasy.
Trasa musi obejmować co najmniej dwa
punkty.
7. Naciśnij quit, aby zapisać trasę.
Podróż wyznaczoną trasą
1.
2.
3.
4.
Naciśnij FIND.
Wybierz Trasy.
Wybierz trasę.
Wybierz Jedź!.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 62
Korzystanie z funkcji „Celuj
i idź”
UWAGA: Funkcja „Celuj i idź” jest
dostępna tylko w urządzeniach GPSMAP 62s
i GPSMAP 62st.
Użytkownik może skierować urządzenie
na dowolny obiekt w oddali, np. na most,
zablokować wskazany kierunek, a następnie
rozpocząć podróż do tego obiektu.
1. W menu głównym wybierz Celuj i idź.
2. Skieruj urządzenie na żądany obiekt.
3. Wybierz kolejno Zabl. kierunek >
Ustaw kurs.
4. Użyj kompasu, aby rozpocząć podróż
w kierunku wskazanego obiektu.
Mocowanie paska na
nadgarstek
1. Przełóż pętelkę paska na nadgarstek
przez otwór na spodzie urządzenia.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 62
2. Przełóż pasek przez pętelkę i mocno
zaciągnij.
Mocowanie zaczepu
z karabińczykiem
1. Umieść zaczep z karabińczykiem
w szczelinach grzbietu mocującego.
2. Przesuń zaczep w górę, aż zatrzaśnie się
na swoim miejscu.
Zdejmowanie zaczepu
z karabińczykiem
Unieś dolną część zaczepu i delikatnie
ściągnij zaczep z karabińczykiem.
1. Naciśnij i szybko zwolnij , aby
otworzyć stronę stanu podświetlenia.
2. Wyreguluj jasność za pomocą przycisku
czteropozycyjnego.
Wydłużanie czasu działania
baterii
Regulowanie czasu podświetlania
1. W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Wyświetlanie > Czas
podświetlenia.
2. Wybierz czas.
Korzystanie z opcji oszczędzania
baterii
Aby zaoszczędzić energię baterii i wydłużyć
czas ich działania, należy użyć opcji
oszczędzania baterii.
W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > Wyświetlanie >
Oszczędność baterii > Wł.
Zmniejszanie intensywności
podświetlenia
Zbyt intensywne podświetlenie ekranu
może znacząco skrócić czas działania
baterii. W celu wydłużenia czasu działania
baterii można zmniejszyć jasność i czas
podświetlania.
10
Określanie typu baterii
1. W menu głównym wybierz kolejno
Konfiguracja > System > Typ baterii.
2. Wybierz Alkaliczne, Litowe lub Bateria
NiMH.
Przechowywanie przez dłuższy czas
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez
kilka miesięcy, należy z niego wyjąć baterie.
Wyjęcie baterii nie spowoduje utraty
zapisanych danych.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 62
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie
pomocy i jak najszybciej zarejestruj swoje
urządzenie przez Internet.
•
•
Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
Pamiętaj o konieczności zachowania
oryginalnego dowodu zakupu (względnie
jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Uwaga: Nie spowoduje to usunięcia
żadnych danych ani ustawień.
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące
tego produktu, skontaktuj się z działem
pomocy technicznej firmy Garmin.
•
Resetowanie urządzenia
Jeśli ekran lub przyciski urządzenia przestaną
reagować, należy zresetować urządzenie.
1. Wyjmij baterie.
2. Włóż baterie ponownie (strona 2).
Uwaga: Nie spowoduje to usunięcia
żadnych danych ani ustawień.
Aktualizowanie
oprogramowania
1. Odwiedź stronę www.garmin.com
/webupdater.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Skrócony podręcznik użytkownika GPSMAP 62
•
•
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź
stronę www.garmin.com/support lub
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin USA, dzwoniąc pod numer
(913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej
dostępnej w poszczególnych krajach,
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer +44 (0) 870 8501241.
11
Garmin®, logo Garmin oraz GPSMAP® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków towarowych bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Pozostałe nazwy i znaki handlowe stanowią własność poszczególnych jednostek. Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania
(z wyjątkiem map) są zawsze dostępne na stronie internetowej firmy Garmin pod adresem www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tajwan
Maj 2010
Numer katalogowy 190-01215-60 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising