Garmin | Montana® 600 | Garmin Montana® 600 Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin Montana® 600 Skrócony podręcznik użytkownika
montana seria 600
Skrócony podręcznik użytkownika
™
Do użytku z modelami 600, 650, 650t
Skrócony podręcznik użytkownika Montana serii 600
1
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
Ogólne informacje
o urządzeniu
 ostrzeżenie
Należy zapoznać się z zamieszczonym w
opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj
poniższe czynności w celu skonfigurowania
urządzenia i zapoznania się z jego
podstawowymi funkcjami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zainstaluj baterie (strona 3).
Włącz urządzenie (strona 5).
Zarejestruj urządzenie (strona 5).
Zlokalizuj satelity (strona 5).
Skalibruj kompas (strona 6).
Oznacz punkt (strona 7).
Wyznacz trasę (strona 8).
Zarejestruj ślad (strona 8).
Rozpocznij podróż do celu (strona 10).
➋
➊
➌
➍
➎
➐
➏
➑
➊ Obiektyw aparatu (tylko 650 i 650t)
➋ Klawisz zasilania
➌ Gniazdo kart microSD™ (pod pokrywką
komory baterii)
➍ Gniazdo zasilania do opcjonalnych
uchwytów
➎ Gniazdo słuchawek stereofonicznych
➏ Port mini-USB (pod anteną komunikatów
pogodowych)
➐ Spłaszczone kółko pokrywki komory
➑ Port MCX zewnętrznej anteny GPS
(pod anteną komunikatów pogodowych)
2
Skrócony podręcznik użytkownika Montana serii 600
Informacje o baterii
 ostrzeżenie
Ten produkt jest zasilany przez baterię
litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka
uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich
temperatur, urządzenie należy przechowywać
w miejscu nienarażonym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
Zakres temperatur określony dla urządzenia
(od -20 °C do 70 °C lub od -4 °F do 158 °F)
może wykraczać poza dopuszczalny
zakres działania niektórych baterii. Baterie
alkaliczne mogą wybuchać w wysokiej
temperaturze.
uwaga
Baterie alkaliczne tracą znaczącą ilość
swojej pojemności w miarę spadku
temperatury. Dlatego w przypadku
korzystania z urządzenia w niskiej
temperaturze należy używać baterii litowych.
Instalacja baterii litowo-jonowej
1. Obróć spłaszczone kółko w lewo
i pociągnij, aby zdjąć pokrywkę.
2. Wyjmij baterię ➊ z opakowania
produktu.
➊
3. Wyrównaj metalowe styki na baterii ze
stykami w komorze baterii.
4. Włóż baterię do komory, wsuwając ją
najpierw stroną ze stykami.
5. Delikatnie dociśnij baterię, aby
wskoczyła na miejsce.
6. Załóż pokrywkę baterii i obróć
spłaszczone kółko w prawo.
Urządzenie jest zasilane baterią litowojonowa lub trzema bateriami typu AA.
Skrócony podręcznik użytkownika Montana serii 600
3
Ładowanie baterii litowo-jonowej
uwaga
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie
osuszyć port mini-USB, antenę
komunikatów pogodowych i obszary wokół
nich przed rozpoczęciem ładowania lub
podłączeniem do komputera.
Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy
należy całkowicie naładować baterię.
Ładowanie rozładowanej baterii trwa 4,5
godziny. Urządzenie nie będzie się ładować,
gdy temperatura otoczenia będzie poza
zakresem od 0°C do 45°C (32°F do 113°F).
1. Podłącz ładowarkę sieciową do
zwykłego gniazdka elektrycznego.
2. Wyciągnij antenę komunikatów
pogodowych ➊ z portu mini-USB ➋.
➊
➋
3. Podłącz mniejszą wtyczkę ładowarki
sieciowej do portu mini-USB.
4. Całkowicie naładuj urządzenie.
Wyjmowanie baterii litowo-jonowej
 ostrzeżenie
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia baterii
i obrażeń ciała, nie należy używać ostro
zakończonych przedmiotów do wyjmowania
baterii.
1. Zdejmij pokrywkę komory baterii.
2. Pociągnij koniec baterii znajdujący się
bliżej klawisza .
Instalowanie baterii typu AA
Zamiast baterii litowo-jonowej można użyć
baterii alkalicznych, NiMH lub litowych.
Taka możliwość przydaje się szczególnie
w trasie, gdy ładowanie baterii litowojonowej nie jest możliwe. W celu uzyskania
optymalnej wydajności należy używać
baterii NiMH lub litowych.
1. Obróć spłaszczone kółko w lewo
i pociągnij, aby zdjąć pokrywkę.
2. Włóż baterie typu AA zgodnie
z oznaczeniem biegunów.
4
Skrócony podręcznik użytkownika Montana serii 600
Sygnały satelitarne
3. Załóż pokrywkę baterii i obróć
spłaszczone kółko w prawo.
4. Przytrzymaj naciśnięty przycisk
(strona 2).
5. Wybierz kolejno > Ustawienia >
System > Typ baterii AA.
6. Wybierz Alkaliczne, Litowe lub Bateria
NiMH.
Włączanie i wyłączanie
urządzenia
Po włączeniu urządzenie rozpocznie
odbieranie sygnałów satelitarnych.
Urządzenie może wymagać czystego widoku
nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów.
Jeśli słupki
zmieniły kolor na zielony,
urządzenie odebrało sygnały z satelitów.
Godzina i data są ustawiane automatycznie
w oparciu o pozycję GPS.
Więcej informacji na temat systemu GPS
można znaleźć na stronie
www.garmin.com/aboutGPS.
Regulowanie jasności
podświetlenia
Przytrzymaj naciśnięty przycisk
(strona 2).
Uwaga: Jasność podświetlenia może
być ograniczona, jeśli poziom naładowania
baterii jest niski.
Rejestrowanie urządzenia
Zbyt intensywne podświetlenie ekranu może
znacząco skrócić czas działania baterii.
•
•
Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
Pamiętaj o konieczności zachowania
oryginalnego dowodu zakupu (względnie
jego kserokopii) i umieszczenia go w
bezpiecznym miejscu.
1. Przy włączonym urządzeniu naciśnij .
2. Za pomocą suwaka podświetlenia zmień
poziom jasności.
Skrócony podręcznik użytkownika Montana serii 600
5
Informacje o menu głównym
➊
➋
•
•
Otwórz szufladę aplikacji i przeciągnij
ikonę do menu głównego.
Aby przeciągnąć ikonę na nową stronę
menu, wybierz i przeciągnij ikonę nad
strzałką w lewo lub w prawo.
Kalibracja kompasu
➌
Uwaga
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić
na wolnym powietrzu. Aby zwiększyć
dokładność kierunków, nie należy stawać
w pobliżu obiektów wpływających na pola
magnetyczne, np. samochodów, budynków
czy linii wysokiego napięcia.
➍
➊ Pasek stanu
➋ Bieżąca data i czas
➌ Ikony aplikacji
➍ Szuflada aplikacji zawierająca więcej
Kompas należy kalibrować po przebyciu
długiego dystansu, po znaczącej zmianie
temperatury lub po wymianie baterii.
Dostosowywanie menu
głównego i szuflady aplikacji
1. Wybierz kolejno Kompas >
>
Kalibruj kompas > Start.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
ikon aplikacji
•
6
Przytrzymaj dowolną ikonę z menu
głównego lub szuflady aplikacji i
przeciągnij ją do nowej lokalizacji.
Skrócony podręcznik użytkownika Montana serii 600
Wybór profilu
Profile są zbiorami ustawień, które powalają
na optymalizację urządzenia w oparciu
o sposób jego użytkowania. Na przykład
ustawienia i widoki mogą różnić się w
przypadku korzystania z urządzenia do
celów geocachingu oraz do celów nawigacji
na wodzie.
1. Wybierz kolejno
2. Wybierz profil.
> Zmiana profilu.
Punkty
Punkty są pozycjami zapisanymi przez
użytkownika w urządzeniu.
Tworzenie punktu
Można zapisać aktualną pozycję jako punkt.
1. Wybierz opcję Zaznacz punkt.
2. Wybierz opcję:
• Aby zapisać punkt bez wprowadzania zmian, wybierz Zapisz.
• Aby wprowadzić zmiany dla
punktu, wybierz polecenie Edytuj,
wprowadź zmiany dla punktu,
a następnie wybierz Zapisz.
Wyszukiwanie punktu
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Punkty.
2. Wybierz punkt.
Zwiększanie dokładności pozycji
punktów
Uśrednianie punktu umożliwia zwiększanie
dokładności pozycji punktu poprzez
wykonanie wielu próbek dla danej pozycji.
1. Wybierz kolejno > Uśrednianie
punktu.
2. Wybierz punkt.
3. Przejdź do wybranej pozycji.
4. Wybierz Start.
5. Gdy pasek stanu Dokładność
próbkowania osiągnie 100%, wybierz
Zapisz.
Aby uzyskać optymalne rezultaty,
zbierz od czterech do ośmiu próbek dla
wybranego punktu, czekając co najmniej
90 minut przed zapisem kolejnych
próbek.
Skrócony podręcznik użytkownika Montana serii 600
7
Menu Dokąd?
Można skorzystać z menu Dokąd? do
wyszukania celu podróży. Nie wszystkie
kategorie menu Dokąd? są dostępne na
wszystkich obszarach i mapach.
Wyszukiwanie miejsca wg nazwy
W zależności od załadowanych map w
urządzeniu, można wyszukiwać miasta,
punkty geograficzne i różne punkty
szczególne (POI), takie jak restauracje,
hotele i autousługi.
1.
2.
3.
4.
5.
Wybierz Dokąd?.
Wybierz kategorię.
Wybierz .
Wpisz nazwę lub jej część.
Wybierz .
Wyszukiwanie pozycji w pobliżu
innej pozycji
1. Wybierz kolejno Dokąd? >
>
Szukaj blisko.
2. Wybierz opcję.
3. W razie potrzeby wybierz pozycję.
8
Tworzenie trasy
Trasa składa się z szeregu punktów
i prowadzi użytkownika do ostatecznego
celu podróży.
1. Wybierz kolejno > Planowanie trasy
> Utwórz trasę > Wybierz 1. punkt.
2. Wybierz kategorię.
3. Wybierz pierwszy punkt trasy.
4. Wybierz kolejno Użyj > Wybierz
następny punkt.
5. Powtarzaj kroki 2–4 aż do pełnego
zestawienia trasy.
6. Wybierz , aby zapisać trasę.
Ślady
Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres
śladu zawiera informacje o punktach wzdłuż
zarejestrowanej ścieżki, w tym czas, pozycję
i wysokość położenia każdego punktu.
Zapisywanie wykresów śladów
1. Wybierz kolejno > Ustawienia >
Ślady > Wykres śladu.
Skrócony podręcznik użytkownika Montana serii 600
2. Wybierz Rejestruj, nie pokazuj lub
Rejestruj, pokaż.
Jeśli wybierzesz opcję Rejestruj, pokaż,
linia na mapie będzie wskazywać ślad.
3. Wybierz Metoda rejestracji.
4. Wybierz opcję:
• Aby rejestrować ślady ze zmienną
częstotliwością w celu utworzenia
optymalnego odwzorowania śladów,
wybierz Auto.
• Aby rejestrować ślady na
określonym dystansie, wybierz
Dystans.
• Aby rejestrować ślady przez
określony czas, wybierz Czas.
5. Wybierz Interwał.
6. Wykonaj następujące czynności:
• Wybierz żądaną opcję, aby
zwiększyć lub zmniejszyć
częstotliwość rejestrowania śladów.
UWAGA: Używanie opcji
Najczęściej zapewnia najbardziej
szczegółowe dane śladu, ale
jednocześnie powoduje szybsze
zapełnianie pamięci urządzenia.
• Podaj czas lub dystans i wybierz
Wykres śladu jest tworzony w trakcie
przemieszczania się z włączonym
urządzeniem.
.
Uruchamianie funkcji TracBack®
Możesz nawigować do początku śladu.
Funkcja przydaje się w celu znalezienia
drogi powrotnej do obozu lub początku
szlaku.
1. Wybierz kolejno > Menedżer śladów
> Bieżący ślad > Pokaż mapę.
2. Wybierz TracBack.
Strona mapy otworzy się z trasą
oznaczoną karmazynową linią.
3. Nawiguj do celu, korzystając z mapy
(strona 10) lub kompasu (strona 10).
Skrócony podręcznik użytkownika Montana serii 600
9
Podróżowanie do celu
Aby nawigować do celu podróży, można
skorzystać z mapy lub kompasu.
Wybierz Dokąd?.
Wybierz kategorię.
Wybierz cel podróży.
Wybierz Jedź!.
Strona mapy otworzy się z trasą
oznaczoną karmazynową linią.
5. Nawiguj do celu, korzystając z mapy
(strona 10) lub kompasu (strona 10).
1.
2.
3.
4.
Korzystanie z mapy
1. Wybierz Mapa.
Ikona pozycji wskazuje pozycję
użytkownika na mapie. W miarę
przebiegu podróży ikona pozycji
przemieszcza się.
2. Wykonaj jedną lub więcej czynności:
• Przeciągnij mapę, aby wyświetlić
różne obszary.
• Użyj + i –, aby powiększyć lub
pomniejszyć mapę.
10
•
Wybierz pozycję na mapie,
a następnie pasek informacyjny
u góry ekranu, aby wyświetlić
informacje o wybranej pozycji
(oznaczonej szpilką).
Porada: Aby dostosować widok mapy,
wybierz kolejno > Ustaw mapę i zmień
ustawienia według uznania.
Nawigacja z użyciem wskaźnika
namiaru
Podczas podróży do celu wskaźnik namiaru
wskazuje cel podróży, bez względu na
kierunek, w jakim się poruszamy.
1. Rozpocznij podróż do celu (strona 10).
2. Wybierz Kompas.
3. Wykonuj zakręty do czasu, aż wskaźnik
będzie wskazywać górę kompasu,
a następnie jedź dalej w tym kierunku.
Skrócony podręcznik użytkownika Montana serii 600
Wykonywanie zdjęć
Urządzenia Montana 650 i 650t umożliwiają
wykonywanie zdjęć.
1. Wybierz kolejno > Aparat.
2. Obróć urządzenie do poziomu lub pionu,
aby zmienić orientację zdjęcia.
3. W razie potrzeby wybierz + lub –, aby
powiększyć lub pomniejszyć.
4. Przytrzymaj naciśnięty przycisk , aby
ustawić ostrość.
5. Zwolnij przycisk , aby wykonać
zdjęcie.
Pobieranie skrzynek
1. Podłącz urządzenie do komputera.
2. Odwiedź stronę
www.OpenCaching.com.
3. W razie potrzeby utwórz konto.
4. Zaloguj się.
5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby wyszukać i pobrać
pozycje skrzynek do urządzenia.
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, należy
je zresetować.
1. Wyjmij baterie.
2. Włóż baterie ponownie (strona 3).
uwaga: Nie spowoduje to usunięcia
żadnych danych ani ustawień.
Wyświetlanie podręczników
użytkownika z urządzenia
1. Podłącz kabel USB do portu USB
w komputerze.
2. Wyciągnij antenę komunikatów
pogodowych z portu mini-USB.
3. Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do
portu mini-USB.
4. Otwórz dysk lub wolumin „Garmin”.
5. Otwórz folder lub wolumin Garmin\
Documents.
6. Kliknij dwukrotnie plik START HERE.
html.
Skrócony podręcznik użytkownika Montana serii 600
11
Dodatkowe akcesoria
Dodatkowe akcesoria, takie jak uchwyty,
mapy, akcesoria fitness i części zamienne,
można kupić na stronie
http://buy.garmin.com lub u dealerów
Garmin.
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach. Montana™ jest znakiem towarowym
firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie
tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione. microSD™ jest znakiem towarowym firmy
SD-3C, LLC. Pozostałe nazwy i znaki handlowe stanowią
własność poszczególnych jednostek.
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin
• Odwiedź stronę
www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej
dostępnej w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń
pod numer (913) 397 8200 lub
(800) 800 1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
zadzwoń pod numer 0808 2380000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń
pod numer +44 (0) 870 8501241.
© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe,
Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka
Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mай 2011
190-01330-60 Rev. B
Wydrukowano na Tajwanie
12
Skrócony podręcznik użytkownika Montana serii 600
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising