Garmin | Montana® 600 | Quick Start Guide | Garmin Montana® 600 Ръководство за бърз старт

Garmin Montana® 600 Ръководство за бърз старт
montana 600 серия
™
бързо ръководство
за ползване с модели 600, 650, 650t
Бързо ръководство на серия Montana 600 1
Стартиране
Поглед върху уреда
 ВНИМАНИЕ
Вижте Важна информация за
продукта и безопасността в
продуктовата кутия на уреда за
предупреждения и друга важна
информация.
Когато ползвате уреда за пръв път,
Вие трябва да направите следното за
настройка и научаване на основните
функции.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
Инсталиране на батерии (стр. 3).
Включване на уреда (стр. 5).
Регистриране на уреда (стр. 5).
Локализиране на спътници
(стр. 5).
Калибриране на компас (стр. 6).
Маркиране на точка (стр. 7).
Създаване на маршрут (стр. 8).
Запис на следа (стр. 8).
Навигиране към дестинация
(стр. 10).
➋
➊
➌
➍
➎
➐
➏
➑
➊ Обектив на камерата (650 и 650t)
➋
Бутон за включване
➌ microSD™ слот (под вратата на
батерията)
➍ Конектор за допълнителен
монтажен аксесоар
➎ Стерео жак за слушалки
➏ Mini-USB порт (под защитното
капаче)
➐ D-пръстен на капака на батерията
➑ MCX порт за външна GPS антена
(под защитното капаче)
Бързо ръководство на серия Montana 600
Информация за
батерията
комплекта литиево йонна батерия или
три батерии с размер AA.
 внимание
Продуктът съдържа литиево йонна
батерия. За да се предпазите от
възможността от нараняване или
повреда на уреда, предизвикано от
продължително излагане на батерията
на високи температури, оставяйте
уреда далеч от директно слънце.
Инсталиране на литиево
йонната батерия
1. Завъртете D-пръстена обратно на
часовата стрелка, дръпнете нагоре,
за да отстраните капака.
2. Поставете батерия ➊, която идва с
продукта.
Температурният обхват на уреда (-4°F
до 158°F, или -15 до 70°C) може да
надвишава обхвата на някои батерии.
Алкалните батерии може да се
развалят при високи температури.
бележка
Алкалните батерии губят значителна
част от капацитета си при ниски
температури. Следователно,
ползвайте литиеви батерии при
работа с уреда при температури на
замръзване.
Уредът работи с включената в
Бързо ръководство на серия Montana 600 ➊
3. Позиционирайте металните
контакти на батерията да
съвпаднат с металните контакти
на леглото.
4. Вкарайте батерията в леглото,
контактите първо.
5. Леко я натиснете в леглото.
6. Върнете капака и завъртете
D-пръстена по часовата стрелка.
3
Зареждане на литиево йонната
батерия
бележка
За да предпазите уреда от корозия,
изсушете mini-USB порта, защитното
капаче и корпуса около тях преди
зареждане или свързване на уреда с
компютър.
Преди първото ползване на уреда,
заредете батерията напълно.
Зареждане на изтощена батерия
отнема 4½ часа. Уредът няма да се
зарежда, ако външната температура е
извън обхвата 32°F до 113°F (0°C до
45°C).
1. Свържете AC зарядното със
стандартен контакт.
2. Отворете защитното капаче ➊ на
mini-USB порт ➋.
➊
➋
3. Свържете малкия край на AC
зарядното с mini-USB порта.
4. Заредете напълно уреда.
Отстраняване на литиево йонна
батерия
 внимание
За да предпазите батерията от
нараняване, както и за да предпазите
себе си, не ползвайте остри предмети
за да махнете батерията.
1. Отстранете капака.
2. Дръпнете батерията от страната,
която е по-близо до бутона .
Инсталиране на AA батерии
Вместо литиево йонната батерия от
комплекта, може да ползвате алкални,
NiMH, или литиеви батерии. Това е
полезно, когато сте в невъзможност
да зареждате литиево йонния пакет
от комплекта. Ползвайте NiMH
или литиеви батерии за най-добри
резултати.
1. Завъртете D-пръстена обратно на
часовата стрелка, дръпнете нагоре.
4
Бързо ръководство на серия Montana 600
2. Поставете три AA батерии,
следете поляритета им.
3. Върнете капака и завъртете
D-пръстена по часовата стрелка.
4. Натиснете и задръжте (стр. 2).
5. Изберете > Setup > System >
AA Battery Type.
6. Изберете Alkaline, Lithium, или
Rechargeable NiMH.
Включване / изключване
на уреда
Натиснете и задръжте
(стр. 2).
Регистриране на уреда
• Идете в http://my.garmin.com.
• Пазете оритигалната касова
бележка, фактура и гаранционна
карта.
Бързо ръководство на серия Montana 600 Спътникови сигнали
След включване, уредът започва да
търси спътникови сигнали. редът
може да се нуждае от чист поглед
към небето за локализиране на
спътниците. Когато барче
стане зелено, уредът е локализирал
сигнали. Часът и датата се уточняват
от уреда автоматично на база Вашата
GPS позиция.
За повече информация за GPS, идете
на www.garmin.com/aboutGPS.
Настройка на яркостта на
осветлението
бележка: Яркостта на осветлението ще се ограничи, ако капацитета на
батериите намалее значително.
Дългото ползване на осветление
намалява значително продължителността на работа на батериите.
1. При включен уред натиснете .
2. Ползвайте слайдер бара, за да
настроите нивото на яркост.
5
За главно меню
➊
➋
➌
➍
➊ Статус лента
➋ Текущ час и ден
➌ Иконки на приложения
➍ Чекмедже с допълнителни
приложения
Персонализиране
на главно меню и на
чекмедже с приложения
• Натиснете и задръжте по иконка в
главно меню или в чекмеджето с
приложения и я плъзнете към ново
място.
6
• Отворете чекмеджето с
приложения и плъзнете иконка
към главно меню.
• За да плъзнете иконка към нова
меню страница, изберете и
плъзнете иконката през лява или
дясна стрелки.
Калибриране на компаса
бележка
Калибрирайте електронния компас на
открито. За да подобрите точността
на водене, не стойте близо до
обекти, които излъчват магнитно
поле, например коли, сгради или
електропроводи.
Вие трябва да калибрирате компаса
при изминаване на дълги разстояния,
значителни температурни промени
или смяна на батерии.
1. Изберете Compass >
>
Calibrate Compass > Start.
2. Следвайте екранните инструкции.
Бързо ръководство на серия Montana 600
Избор на профил
Профилите са сбор от настройки,
които оптимизират Вашия уред на
база как го ползвате. Например,
Вашите настройки и изгледи може
да са различни при геокешинг и
навигиране по вода.
1. Изберете > Profile Change.
2. Изберете профил.
Точки
Точки са локациите, които сте
записали и съхранили в уреда.
Създаване на точка
Вие може да запишете текущата си
локация като точка.
1. Изберете Mark Waypoint.
2. Изберете опция:
• За да запишете точката без
промени, изберете Save.
• За да направите промени,
изберете Edit, направете
промени и изберете Save.
Бързо ръководство на серия Montana 600 Намиране на точка
1. Изберете Where To? > Waypoints.
2. Изберете точка.
Увеличаване на точността на
локацията на точката
Програма Averaging Ви позволява да
увеличите точността та локацията на
точката чрез събиране на много данни
за точката.
1. Изберете > Waypoint
Averaging.
2. Изберете точката.
3. Идете на локацията и.
4. Изберете Start.
5. Когато статус бара на точността
достигне 100%, изберете Save.
За най-добри резултати, събирайте
от 4 до 8 пъти данни за точката,
изчаквайки най-малко 90 минути
между събиранията.
Меню Накъде?
Вие може да ползвате меню Where
To? (Накъде?) за да намерите
7
дестинация и да навигирате към нея.
Не всички Where To? категории са
достъпни във всички зони и карти.
Създаване на маршрут
Намиране на локация по име
В зависимост от картата в уреда
Ви, Вие може да търсите градове,
географски точки и различни
интересни обекти (POI), като
ресторанти, хотели, авто сервизи и др.
1. Изберете > Route Planner >
Create Route > Select First Point.
2. Изберете категория.
3. Изберете първата точка от
маршрута.
4. Изберете Use > Select Next Point.
5. Повторете стъпки 2–4 до
завършване на маршрута.
6. Изберете за да запишете
маршрута.
1.
2.
3.
4.
5.
Изберете Where To?.
Изберете категория.
Изберете .
Въведете името или част от него.
Изберете .
Намиране на локация близо
до друга локация
1. Изберете Where To? >
>
Search Near.
2. Изберете опция.
3. При необходимост изберете
локация.
8
Маршрутът е поредица от точки,
които Ви водят към финалната цел.
Следи
Следата е запис на Вашия изминат
път. Следата съдържа данни за
точките по пътя Ви, включително час,
локация и кота за всяка точка.
Записване на следи
1. Изберете > Setup > Tracks >
Track Log.
Бързо ръководство на серия Montana 600
2. Изберете Record, Do Not Show
или Record, Show On Map.
Ако изберете Record, Show On
Map, по картата ще виждате
линия, която е следата на
движението Ви.
3. Изберете Record Method.
4. Изберете опция:
• За да може уреда да избира
как да записва следата за
оптималното и представяне на
картата, изберете Auto.
• За да записвате точки на
определено разстояние,
изберете Distance.
• За да записвате точки през
определен интервал от време,
изберете Time.
5. Изберете Interval.
6. Направете следното:
• Изберете как да записва уредът,
по-често или по-рядко.
Бързо ръководство на серия Montana 600 бележка: Ползвайки
интервал Most Often
получавате детайлна следа,
но пълните паметта много
по-бързо.
• Въведете време или
разстояние, изберете .
Когато се движите с включен уред, се
създава следата.
Стартиране на TracBack®
Вие може да навигирате обратно към
началото по следата.
1. Изберете > Track Manager >
Current Track > View Map.
2. Изберете TracBack.
Отваря се страница карта, на която
маршрутът Ви е в лилаво.
3. Навигирайте чрез картата (стр. 10)
или компаса (стр. 10).
9
Навигация към
дестинация
Вие може да навигирате към
дестинация чрез картата или компаса.
Изберете Where To?.
Изберете категория.
Изберете дестинация.
Изберете Go.
Отваря се страница карта, на която
маршрутът Ви е в лилаво.
5. Навигирайте чрез картата (стр. 10)
или компаса (стр. 10).
1.
2.
3.
4.
Ползване на картата
1. Изберете Map.
Иконка показва Вашето
положение на картата. Докато се
движите, тя се премества.
2. Направете едно или повече от:
• Плъзнете картата, за да видите
други зони.
• Изберете + и - за да смените
мащаба на картата.
10
• Изберете локация на картата,
изберете информационния бар
горе на картата, за да видите
допълнителна информация за
избраната локация (изобразена
с карфичка).
съвет: За да персонализирате
изгледа на картата, изберете >
Setup Map, и променете настройките.
Навигация с посочна стрелка
Когато навигирате към дестинация,
стрелката сочи дестинацията,
независимо от посоката, в която се
движите.
1. Започнете навигация към
дестинацията (стр. 10).
2. Изберете Compass.
3. Завъртете се, докато посочи
нагоре и продължете да се
движите в тази посока към
дестинацията.
Бързо ръководство на серия Montana 600
Снимане
Вие може да снимате с Montana 650
и 650t.
1. Изберете > Camera.
2. Завъртете уреда хоризонтално
или вертикално, за да смените
ориентацията на снимката.
3. При необходимост, изберете + или
- to за да смените увеличението.
4. Задръжте за да фокусирате.
5. Пуснете за да снимате.
Сваляне на геокеш точки
(Geocaches)
1.
2.
3.
4.
5.
Свържете уреда с компютър.
Идете на www.OpenCaching.com.
При нужда създайте акаунт.
Влезте в него.
Следвайте екранните инструкции,
за да намерите и свалите геокеш
точки в уреда си.
Бързо ръководство на серия Montana 600 Проблеми
Ресет на уреда
Ако уредът спре да реагира на Ваши
действия, може да му направите
ресет.
1. Махнете батериите.
2. Поставете батериите обратно
(стр. 3).
бележка: Това не изтрива Вашите
данни и настройки.
Получаване на ръководства
от уреда
1. Свържете USB кабела с USB порта
на компютъра.
2. Махнете защитното капаче от
mini-USB порта на уреда.
3. Свържете малкия край на USB
кабела с mini-USB порта.
4. Отворете “Garmin” драйвера.
5. Отворете Garmin\Documents
директорията.
6. Кликнете двукратно на START
HERE.html.
11
Допълнителни аксесоари
Допълнителни аксесоари, като
монтажни устройства, карти, фитнес
аксесоари и части за подмяна, може
да намерите на http://buy.garmin.com
или от Вашия Garmin дилър.
Свързване с Garmin
продуктова поддръжка
• Идете на www.garmin.com/support
и кликнете Contact Support за
информация за поддръжката.
• В USA, позвънете на (913)
397.8200 или (800) 800.1020.
• В UK, позвънете на 0808 2380000.
• В Европа, позвънете на +44 (0)
870.8501241.
Garmin® и логото на Garmin са търговски марки
на Garmin Ltd. или филиалите му, регистрирани в
USA и други държави. Montana™ е търговска марка
на Garmin Ltd. или филиалите му. Тези търговски
марки не могат да бъдат ползвани без изричното
позволение от Garmin. microSD™ е търговска
марка на SD-3C, LLC. Други търговски марки и
търговски имена принадлежат на представителите
или на собствениците им.
© 2011 Garmin Ltd. или филиалите му
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas
66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
юли 2011
190-01330-15_0A
12
Българската версия на английското ръководство на
серия Montana 600 (Garmin номер 190-01330-01,
ревизия A) е направено за Ваше удобство. При
нужда се консултирайте с последната версия на
английското ръководство на серия Montana 600.
GARMIN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ
ЗА ТОЧНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО
РЪКОВОДСТВО И ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ
АНГАЖИМЕНТИ ОТ ПРЕДОВЕРЯВАНЕ.
Бързо ръководство на серия Montana 600
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising