Garmin | Montana® 600 | Garmin Montana® 600 Príručka používateľa

Garmin Montana® 600 Príručka používateľa
Séria montana 600
™
užívateľská príručka
pre modely 600, 650, 650t
Montana_OM_SK.indd 1
12. 8. 2011 11:11:45
© 2011 Garmin Ltd. alebo jej pobočky
Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť celok
ani žiadna časť tejto príručky reprodukovaná bez písomného súhlasu od spoločnosti Garmin. Garmin si
vyhradzuje právo zmeniť alebo vylepšiť svoje produkty a zmeniť obsah príručky bez povinnosti upozorniť
osobu alebo organizáciu na tieto zmeny a vylepšenia. Navštívte www.garmin.com pre najnovšie aktualizácie a
doplnkové informácie týkajúce sa používania produktu.
Garmin®, Garmin logo, BlueChart®, City Navigator® a TracBack® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo
jej pobočiek, registrovaných v USA a iných krajinách. ANT™, ANT+™, BaseCamp™, chirp™, HomePort™ a
Montana™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať
bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.
Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných
krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka SD3C, LLC. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov.
Model: 01102524
Montana_OM_SK.indd 2
12. 8. 2011 11:11:45
Obsah
Základné informácie���������������1
O prístroji���������������������������������������1
Informácie o batérii������������������������2
Zapnutie a vypnutie prístroja���������4
Zachytenie signálov satelitov��������4
Registrácia prístroja����������������������5
O hlavnom menu���������������������������5
Používanie dotykovej obrazovky���5
Otáčanie obrazovky�����������������������6
Zapnutie podsvietenia�������������������6
Prispôsobenie hlasitosti�����������������7
Profily��������������������������������������������7
Trasové body, cesty a trasy���8
Trasové body���������������������������������8
Používanie funkcie Zobraziť a ísť��9
Menu Kam viesť?������������������������10
Cesty�������������������������������������������11
Trasy��������������������������������������������13
Navigácia�������������������������������16
Navigácia do cieľa�����������������������16
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 1
Obsah
Mapa�������������������������������������������17
Kompas���������������������������������������19
Zobrazenie prevýšenia����������������21
Trasový počítač���������������������������22
Fotoaparát a fotografie��������23
Fotografovanie����������������������������23
Prezeranie fotografi�������������������23
Skrýše Geocache�����������������25
Sťahovanie skrýší Geocache������25
Filtrovanie zoznamu Geocache���25
Navigácia ku Geocache��������������26
Záznam pokusu o nájdenie���������26
chirp™�������������������������������������������27
Aplikácie��������������������������������28
Používanie 3D náhľadu���������������28
O zdieľaní dát������������������������������28
Nastavenie alarmu blízkosti��������29
Výpočet veľkosti oblasti���������������29
Používanie kalkulačky�����������������29
Kalendár a astronomické údaje���30
Nastavenie budíka�����������������������30
i
12. 8. 2011 11:11:45
Obsah
Stopky�����������������������������������������31
Informácie o satelitoch����������������31
Prispôsobenie prístroja�������32
Úprava hlavného menu a menu
aplikácií�������������������������������������32
Vytvorenie skratiek����������������������32
Úprava vzhľadu stránok��������������33
Vytvorenie vlastného profilu��������34
Nastavenia systému��������������������34
Nastavenia obrazovky�����������������35
Nastavenia vzhľadu���������������������36
Nastavenia tónov�������������������������37
Nastavenia mapy�������������������������37
Nastavenia fotoaparátu���������������38
Nastavenia trasy��������������������������38
Nastavenia jednotiek merania�����39
Nastavenia času��������������������������39
Nastavenia formátu pozície���������39
Nastavenia smeru�����������������������40
Nastavenia výškomeru����������������40
Nastavenia Geocaching��������������41
Nastavenia vytvárania trasy��������42
ii
Montana_OM_SK.indd 2
Námorné nastavenia�������������������43
Fitness�����������������������������������������44
Reset�������������������������������������������44
Informácie o zariadení���������45
Aktualizácia softwaru�������������������45
Informácie o zariadení�����������������45
Technické údaje���������������������������45
Informácie o batériach�����������������46
Čistenie zariadenia����������������������47
Spravovanie údajov���������������������48
Dodatok���������������������������������52
Voliteľné príslušenstvo����������������52
Možnosti dátových polí����������������54
Riešenie problémov���������������������59
Index��������������������������������������61
Záručný list���������������������������67
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:45
Základné informácie
Základné informácie
O prístroji
 UPOZORNENIE
Prezrite si Dôležité informácie o
produkte a bezpečnosti v balení
produktu pre upozornenia a iné dôležité
informácie o produkte.
Pred prvým použitím prístroja by ste
mali vykonať nasledujúce úkony, aby
ste nastavili prístroj a zoznámili sa so
základnými funkciami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vložte batérie (strana 2).
Zapnite prístroj (strana 4).
Zaregistrujte prístroj (strana 5).
Zachyťte satelity (strana 4).
Nakalibrujte kompas (strana 19).
Vytvorte trasový bod (strana 8).
Vytvorte cestu (strana 11).
Zaznamenajte trasu (strana 13).
Navigácia k cieľu (strana 16).
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 1
➋
➊
➌
➍
➎
➐
➏
➑
➊ Objektív fotoaparátu (len 650 a
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
650t)
Tlačidlo napájania
Slot microSD™ karty (pod krytom
batérie) (strana 49)
Konektor napájania cez držiak do
auta
Výstup pre slúchadlá (strana 18)
Mini-USB port (pod krytkou)
D-prstenec krytu batérie
MCX port pre externú GPS anténu
(pod krytkou)
1
12. 8. 2011 11:11:45
Základné informácie
Informácie o batérii
informácie o batérii, viď strana 46.
 UPOZORNENIE
Prístroj používa lítium-iónove batérie.
Aby ste zabránili poraneniu seba alebo
poškodeniu produktu, spôsobeného
vystavením batérii vysokým teplotám,
nevystavujte prístroj priamemu
slnečnému žiareniu.
Inštalácia Lítium-iónovej
batérie
1. Otočte D-prstenec proti smeru
hodinových ručičiek a potiahnite ho
pre odobratie krytu.
2. Nájdite batériu, ➊ ktorá sa
nachádza v balení produktu.
Teplotný rozsah zariadenia (strana 45)
môže prekročiť pracovný rozsah
niektorých batérií. Alkalické batérie sa
môžu pri vysokých teplotách pretrhnúť.
➊
POZNÁMKA
Alkalické batérie strácajú veľké
množstvo kapacity pri nízkych
teplotách. Preto používajte lítiové
batérie ak používate prístroj v teplotách
blízkych bodu mrazu.
3. Otočte batériu tak, aby železné
kontakty na batérii smerovali k
železným kontaktom v mieste pre
batériu v zariadení.
Prístroj pracuje s dodávanou li-ion
batériou alebo s tromi AA batériami.
Pre tipy, ako zvýšiť výdrž batérie a iné
2
Montana_OM_SK.indd 2
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:45
Základné informácie
4. Vložte batériu na miesto pre
ňu určené, aby zapadli železné
kontakty na seba.
5. Zľahka zatlačte batériu, aby zapadla
na miesto.
6. Dajte na miesto kryt batérie a otočte
D-prstenec v smere hodinových
ručičiek.
Nabíjanie Lítium-iónovej batérie
POZNÁMKA
Aby ste zabránili korózii, dôkladne
vysušte mini-USB port, krytku proti
vlhku a plochu okolo nich pred
nabíjaním alebo pripojením k počítaču.
Pred prvým použitím prístroja batériu
naplno nabite. Nabitie vybitej batérie
trvá 4,5 hodiny. Prístroj nie je možné
nabíjať, ak nie je teplota vzduchu v
rozmedzí od 0°C do 45°C.
1. Pripojte nabíjačku do elektrickej
zásuvky.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 3
2. Vytiahnite krytku proti vlhkosti ➊ ,
ktorá zakrýva mini-USB port ➋.
➊
➋
3. Zapojte koncovku nabíjačky do
mini-USB portu.
4. Prístroj nabite naplno.
Zariadenie môže byť počas nabíjania
na pocit horúce.
Vybratie Lítium-iónovej batérie
 UPOZORNENIE
Nepoužívajte ostré predmety na
vybratie batérií.
1. Otvorte kryt batérie.
2. Potiahnite batériu stranou, ktorá je
bližšie k tlačidlu napájania .
3
12. 8. 2011 11:11:45
Základné informácie
Inštalácia AA batérií
Namiesto li-ion batérie môžete použiť
alkalické, NiMH, alebo lítiové batérie
veľkosti AA. Je to veľmi užitočné,
hlavne keď idete na túru a nemôžete
nabiť dodávanú li-ion batériu.
Odporúčame použiť NiMH alebo
lítiové AA batérie, aby zariadenie
pracovalo čo najlepšie.
5. Vyberte > Nastavenie > Systém
> Batérie typu AA.
6. Vyberte Alkalická, Lítium, alebo
Nabíjateľná NiMH batéria.
1. Otočte D-prstenec proti smeru
hodinových ručičiek a potiahnite ho
pre odobratie krytu.
2. Vložte tri AA batérie dodržujúc
polaritu.
Zachytenie signálov
satelitov
3. Zavrite kryt batérie a otočte
D-prstenec v smere hod. ručičiek.
4. Podržte (strana 1).
4
Montana_OM_SK.indd 4
Zapnutie a vypnutie
prístroja
Podržte
(strana 1).
Po zapnutí začína prístroj zachytávať
signály satelitov GPS. Prístoj môže
vyžadovať priamy výhľad na oblohu
pre správne zachytenie signálov. Keď
sú prúžky
zelené, prístoj zachytil
signál satelitov. Čas a dátum sú
nastavené automaticky podľa pozície
GPS. Pre úpravu nastavení času viď
strana 39.
Pre ďalšie informácie o GPS navštívte
www.garmin.com/aboutGPS.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:46
Základné informácie
Registrácia prístroja
• Navštívte http://my.garmin.com.
• Uschovajte originál alebo kópiu
dokladu o kúpe na bezpečnom
mieste.
O hlavnom menu
➊
➋
➌
➍
➊ Stavová lišta
➋ Čas a dátum
➌ Ikony aplikácií
➍ Menu obsahujúce viac ikon
Používanie dotykovej
obrazovky
• Stlačte pre otvorenie menu
aplikácií.
• Stlačte pre zatvorenie stránky a
návrat na predchádzajúcu stránku.
• Stlačte pre návrat na
predchádzajúcu stránku.
• Stlačte pre uloženie zmien a
zatvorenie stránky.
• Stlačte a pre rolovanie menu.
• Stlačte pre otvorenie menu.
• Stlačte pre hľadanie podľa
názvu.
Uzamknutie obrazovky
Uzamknite obrazovku, aby ste predišli
nechceným stlačeniam.
1. Stlačte .
2. Stlačte .
aplikácií
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 5
5
12. 8. 2011 11:11:46
Základné informácie
Odomknutie obrazovky
1. Stlačte .
2. Stlačte .
Otáčanie obrazovky
Pre nastavenie orientácie obrazovky
viď strana 36.
Otočte zariadenie horizontálne (na
šírku) alebo vertikálne (na výšku).
Zapnutie podsvietenia
Podsvietenie sa vypne po uplynutí
času podsvietenia, keď je zariadenie
nečinné. Pre zmenu času podsvietenia
viď strana 7.
Dotknite sa obrazovky.
Upozornenia a správy tiež zapnú
podsvietenie.
Nastavenie úrovne
podsvietenia
POZNÁMKA: Úroveň podsvietenia
môže byť obmedzená vtedy, keď je
slabá batéria.
Najvyššia úroveň podsvietenia môže
výrazne znížiť výdrž batérie. Môžete
nastaviť nízku úroveň podsvietenia
pre zvýšenie výdrže.
1. Keď je prístroj zapnutý, stlačte
2. Úroveň podsvietenia nastavíte
posuvníkom podsvietenia.
6
Montana_OM_SK.indd 6
.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:46
Základné informácie
Keď je nastavená najvyššia úroveň
podsvietenia, prístroj môže byť na
pocit horúci.
Nastavenie času podsvietenia
Pre zvýšenie výdrže batérie môžete
znížiť čas podsvietenia.
Stlačte > Nastavenie >
Zobraziť > Čas vypnutia
podsvietenia.
Prispôsobenie hlasitosti
Hlasitosť môžete nastaviť vtedy, keď
používate slúchadlá alebo držiak do
auta.
1. Keď je prístroj zapnutý, stlačte .
2. Na nastavenie úrovne hlastitosti
použite posuvník hlasitosti.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 7
Profily
Profily sú kolekciou nastavení podľa
spôsobu použitia prístroja. Napríklad
nastavenia a vzhľad môžu byť odlišné,
keď používate prístroj na geocaching
alebo na navigáciu na vode.
Ak počas používania profilu zmeníte
nastavenia políčiek s dátami alebo
jednotky merania, tieto nastavenia sú
automaticky uložené do zvoleného
profilu.
Výber profilu
1. Stlačte > Zmena profilu.
2. Vyberte profil.
7
12. 8. 2011 11:11:46
Trasové body, cesty a trasy
Trasové body, cesty a
trasy
Navigácia k trasovému bodu
1. Stlačte Kam viesť? > Zemepisné
body.
2. Vyberte trasový bod.
Trasové body
Úprava trasového bodu
Pred úpravou trasového bodu ho
musíte mať vytvorený.
Vytvorenie trasového bodu
Vašu aktuálnu polohu môžete uložiť
ako trasový bod.
1.
2.
3.
4.
5.
Trasové body sú miesta, ktoré si
zaznamenáte alebo uložíte do prístroja.
1. Stlačte Označiť zem. bod.
2. Vyberte jednu z možností:
• Pre uloženie zem. bodu bez
iných úprav stlačte Uložiť.
• Pre úpravu zemepisného bodu
stlačte Upraviť, urobte zmeny
zem. bodu, a stlačte Uložiť.
8
Montana_OM_SK.indd 8
Stlačte > Správca zem. bodov.
Vyberte trasový bod.
Vyberte položku na editáciu.
Zadajte nové informácie.
Stlačte .
Vymazanie trasového bodu
1. Stlačte > Správca zem. bodov.
2. Vyberte trasový bod.
3. Stlačte > Vymazať.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:46
Trasové body, cesty a trasy
Zvýšenie presnosti polohy
trasového bodu
Spriemerovanie trasových bodov
vám umožní zvýšiť presnosť polohy
trasového bodu tým, že sa zozbierajú
viaceré vzorky umiestnenia trasového
bodu.
1. Stlačte > Priemerný zemep.
bod.
2. Vyberte trasový bod.
3. Choďte na miesto tras. bodu.
4. Stlačte Štart.
5. Keď ukazovateľ dôveryhodnosti
vzorky dosiahne 100%, stlačte
Uložiť.
Pre čo najvyššiu presnosť
zozbierajte štyri až osem vzoriek
trasového bodu, s prestávkami
aspoň 90 minút medzi vzorkami.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 9
Premietnuť trasový bod
1. Stlačte > Zobraziť a ísť.
2. Nasmerujte zariadenie na objekt
alebo pozíciu miesta.
3. Stlačte Smer uzamknutia >
Premietnuť zemepisný bod.
4. Vyberte jednotku vzdialenosti.
5. Zadajte vzdialenosť k objektu
a stlačte .
6. Stlačte Uložiť.
Používanie funkcie
Zobraziť a ísť
Môžete nasmerovať prístroj na
vzdialený objekt, uzamknúť smer
a navigovať k objektu.
1. Stlačte > Zobraziť a ísť.
2. Nasmerujte zariadenie na objekt.
3. Stlačte Smer uzamknutia >
Nastaviť kurz.
9
12. 8. 2011 11:11:46
Trasové body, cesty a trasy
Menu Kam viesť?
Pre vyhľadanie cieľa ku ktorému sa
chcete navigovať môžete použiť menu
Kam viesť?. Nie všetky kategórie
menu Kam viesť? sú dostupné vo
všetkých oblastiach a mapách.
Doplnkové mapy
V zariadení môžete použiť aj ďalšie
mapy, ako sú satelitné obrazy
BirdsEye™, BlueChart® g2 a podrobné
mapy City Navigator®. Detailné
mapy môžu obsahovať ďalšie body
záujmu, ako sú reštaurácie alebo
námorné služby. Pre ďalšie informácie
navštívte http://buy.garmin.com alebo
kontaktujte vášho predajcu Garmin.
10
Montana_OM_SK.indd 10
Vyhľadanie miesta podľa názvu
Podľa toho, aké mapy obsahuje váš
prístroj môžete hľadať podľa názvu
mesta, geografických bodov a bodov
záujmu (POI), ako sú reštaurácie,
hotely a služby pre motoristov.
1.
2.
3.
4.
5.
Stlačte Kam viesť?.
Vyberte kategóriu.
Stlačte .
Zadajte názov, alebo jeho časť.
Stlačte .
Vyhľadanie miesta v blízkosti
iného miesta
1. Stlačte Kam viesť? > >
Hľadať v blízkosti.
2. Vyberte jednu z možností.
3. Ak je to potrebné, vyberte aj
umiestnenie.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:46
Trasové body, cesty a trasy
Vyhľadanie adresy
Pre hľadanie podľa adresy môžete
použiť voliteľnú mapu City
Navigator®.
1. Stlačte Kam viesť? > Adresy.
2. Ak je to potrebné, zadajte štát alebo
provinciu.
3. Zadajte názov mesta alebo PSČ.
POZNÁMKA: Nie všetky mapy
umožňujú hľadanie podľa PSČ.
4. Vyberte mesto.
5. Zadajte číslo domu.
6. Zadajte ulicu.
Cesty
Cesta je postupnosť trasových bodov,
ktoré vás dovedú do cieľa.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 11
Vytvorenie cesty
1. Stlačte > Plánovač trás >
Vytvoriť trasu > Vyberte prvý
bod.
2. Vyberte kategóriu.
3. Vyberte prvý bod cesty.
4. Stlačte Použiť > Vyberte
nasledujúci bod.
5. Opakujte kroky 2 až 4, pokiaľ
nebude cesta kompletná.
6. Stlačte pre uloženie cesty.
Zmena názvu cesty
1. Stlačte > Plánovač trás.
2. Vyberte cestu.
3. Stlačte Zmeniť názov.
4. Zadajte nový názov.
5. Stlačte .
11
12. 8. 2011 11:11:46
Trasové body, cesty a trasy
Úprava cesty
1. Stlačte > Plánovač trás.
2. Vyberte cestu.
3. Stlačte Upraviť trasu.
4. Vyberte bod, ktorý chcete upraviť.
5. Vyberte jednu z možností:
• Pre zobrazenie bodu na mape
stlačte Prehľad.
• Pre zmenu poradia bodu cesty
stlačte Posunúť nadol alebo
Posunúť nahor.
• Pre pridanie ďalšieho bodu
cesty stlačte Vložiť.
Ďalší bod bude pridaný pred
bod, ktorý práve upravujete.
• Pre vymazanie bodu cesty
stlačte Vymazať.
6. Stlačte pre uloženie cesty.
12
Montana_OM_SK.indd 12
Zobrazenie cesty na mape
1. Stlačte > Plánovač trás.
2. Vyberte cestu.
3. Stlačte Zobraziť mapu.
Vymazanie cesty
1. Stlačte > Plánovač trás.
2. Vyberte cestu.
3. Stlačte Vymazať cestu.
Zobrazenie aktívnej cesty
1. Počas navigácie stlačte >
Aktívna cesta.
2. Vyberte bod cesty pre ďalšie
informácie.
Spiatočná cesta
1. Stlačte > Plánovač trás.
2. Vyberte cestu.
3. Stlačte Spiatočná cesta.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:46
Trasové body, cesty a trasy
Trasy
Trasa je záznam vašej cesty. Záznam
trasy obsahuje informácie o každom
bode zaznamenanej cesty vrátane času,
umiestnenia a prevýšenia.
Zaznamenanie trasy
1. Stlačte > Nastavenie > Trasy >
Záznam trasy.
2. Stlačte Nahrávať, nezobrazovať
alebo Nahrávať, zobraz. na mape.
Ak stlačíte Nahrávať, zobraz.
na mape, čiara na mape bude
znázorňovať trasu.
3. Stlačte Metóda nahrávania.
4. Vyberte jednu z možností:
• Pre zaznamenávanie trás
variabilnou rýchlosťou za
účelom optimálneho záznamu
trás stlačte Automatické.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 13
• Pre zaznamenanie trasy po
určitej vzdialenosti stlačte
Vzdialenosť.
• Pre zaznamenanie trasy po
určitom čase stlačte Čas.
5. Stlačte Interval.
6. Dokončite nastavenie:
• Vyberte možnosť záznamu trasy
častejšie alebo menej často.
POZNÁMKA: Používanie
možnosti Najčastejšie
zaznamená najviac detailov
trasy, ale aj pamäť prístroja sa
rýchlejšie zaplní.
• Zadajte čas alebo vzdialenosť
a stlačte .
Vaša trasa bude zaznamenaná podľa
toho, ako sa pohybujete so zapnutým
zariadením.
13
12. 8. 2011 11:11:47
Trasové body, cesty a trasy
Uloženie aktuálnej trasy
Trasa, ktorá sa práve zaznamenáva, má
názov Aktuálna trasa.
1. Stlačte > Správca trasy >
Aktuálna trasa.
2. Vyberte, čo chcete uložiť:
• Stlačte Uložiť trasu.
• Stlačte Uložiť časť a vyberte
časť trasy.
Zobrazenie informácií o trase
1. Stlačte > Správca trasy.
2. Vyberte trasu.
3. Stlačte Zobraziť mapu.
Začiatok a koniec trasy sú označené
vlajkami.
4. Stlačte informačnú lištu na vrchu
obrazovky.
Zobrazia sa vám informácie o trase.
14
Montana_OM_SK.indd 14
Zobrazenie grafu prevýšenia
trasy
1. Stlačte > Správca trasy.
2. Vyberte trasu.
3. Stlačte Zakreslenie výšky.
Uloženie bodu z trasy
1. Stlačte > Správca trasy.
2. Vyberte trasu.
3. Stlačte Zobraziť mapu.
4. Vyberte bod na trase.
5. Stlačte informačnú lištu na vrchu
obrazovky.
6. Stlačte .
7. Stlačte OK.
Zmena farby trasy
1. Stlačte > Správca trasy.
2. Vyberte trasu.
3. Stlačte Nastaviť farbu.
4. Vyberte farbu.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:47
Trasové body, cesty a trasy
Archivácia uloženej trasy
Pre šetrenie pamäte môžete archivovať
uložené trasy.
1. Stlačte > Správca trasy.
2. Vyberte uloženú trasu.
3. Stlačte Archív.
Vyčistenie aktuálnej trasy
Stlačte > Nastavenie >
Vynulovať > Vyčistiť aktuálnu
trasu > Áno.
Vymazanie trasy
1. Stlačte > Správca trasy.
2. Vyberte trasu.
3. Stlačte Vymazať > Áno.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 15
15
12. 8. 2011 11:11:47
Navigácia
Navigácia
Môžete sa nechať navigovať po ceste,
trase, ku trasovému bodu, ku skrýši
geocache, ku snímke alebo inému
miestu uloženému v zariadení. Na
navigáciu k cieľu môžete použiť mapu
alebo kompas.
Navigácia do cieľa
Pre navigáciu do cieľa môžete použiť
mapu alebo kompas.
Stlačte Kam viesť?.
Vyberte kategóriu.
Vyberte cieľ.
Stlačte Ísť.
Otvorí sa mapa s purpurovou čiarou
označujúcou trasu.
5. Nechajte sa navigovať pomocou
mapy (strana 17) alebo kompasu
(strana 19).
1.
2.
3.
4.
16
Montana_OM_SK.indd 16
Používanie funkcie TracBack®
Môžete sa nechať navigovať naspäť na
začiatok trasy. Môže to byť užitočné,
keď hľadáte cestu späť do kempu,
alebo začiatok trasy.
1. Stlačte > Správca trasy >
Aktuálna trasa > Zobraziť mapu.
2. Stlačte TracBack.
Otvorí sa mapa s purpurovou
čiarou, označujúcou trasu.
3. Nechajte sa navigovať pomocou
mapy (strana 17) alebo kompasu
(strana 19).
Označenia a navigácie k miestu
Muž cez palubu (MOB)
Môžete uložiť miesto (MOB) a
automaticky spustiť navigáciu naspäť
k nemu.
1. Stlačte
Štart.
> Muž cez palubu >
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:47
Navigácia
Otvorí sa mapa s purpurovou čiarou
označujúcou trasu.
2. Nechajte sa navigovať pomocou
mapy (strana 17) alebo kompasu
(strana 19).
Zastavenie navigácie
Stlačte Kam viesť? > Zastaviť
navigáciu.
Mapa
Pozícia ikony reprezentuje vašu
pozíciu na mape. Počas cestovania
sa ikona pohybuje. Keď je spustená
navigácia k cieľu, vaša trasa je na mape
označená purpurovou čiarou.
Prezeranie mapy
1. Stlačte Mapa.
2. Vyberte jednu z možností:
• Posuňte mapu pre zobrazenie
iných oblastí.
• Stlačte + a - pre priblíženie a
oddialenie mapy.
• Vyberte umiestnenie na mape
a stlačte informačný panel na
vrchu obrazovky pre zobrazenie
informácií o vybratom mieste
(reprezentovanom špendlíkom).
Pre informácie o zmene nastavení
mapy viď strana 37. Pre informácie o
zmene ovládacieho panelu mapy
a poliach dát viď strana 33.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 17
17
12. 8. 2011 11:11:47
Navigácia
Navigácia autom
 VAROVANIE
Môžete si nenávratne poškodiť uši
a stratiť sluch, ak máte nastavenú
vysokú hlasitosť na zariadení
alebo slúchadlách. Obmedzte dobu
používania vysokej hlasitosti. Ak vám
hučí v ušiach alebo počujete tlmene,
znížte hlasitosť a navštívte ušného
lekára.
Pred použitím automobilovej
navigácie si musíte zakúpiť a nahrať
do zariadenia mapy City Navigator.
Ak plánujete používať držiak do
automobilu, musíte si ho tiež zakúpiť
a namontovať do vášho automobilu.
1. Vyberte jednu z možností:
• Ak používate držiak do
automobilu, vložte zariadenie
do držiaka.
18
Montana_OM_SK.indd 18
2.
3.
4.
5.
Automobilový profil sa aktivuje
automaticky.
• Ak nepoužívate držiak do
automobilu, stlačte > Zmena
profilu > Automobilový.
Ak nepoužívate držiak do
automobilu, pripojte slúchadlá
alebo kábel zvukového vstupu
automobilu do výstupu pre
slúchadlá v zariadení.
Použite mapu pre navigáciu do
cieľa.
Počúvajte hlasové povely.
POZNÁMKA: Ak nie je nič
pripojené do vstupu pre slúchadlá,
hlasové povely budú nahradené
zvukmi.
Riaďte sa pokynmi zobrazenými
v textovom poli na vrchu
obrazovky s mapou.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:47
Navigácia
Kompas
Zariadenie obsahuje 3D kompas. Na
navigáciu do cieľa môžete použiť
ukazovateľ azimutu alebo kurzu.
POZNÁMKA: Keď je zariadenie
v automobilovom držiaku, kompas
určuje smer na základe GPS, nie podľa
magnetického poľa.
Kalibrácia kompasu
POZNÁMKA
Elektronický kompas kalibrujte vonku.
Pre zvýšenie presnosti ukazovateľa
nestojte pri objektoch, ktoré
ovplyvňujú magnetické polia, ako sú
autá, budovy alebo elektrické vedenie.
Kompas by ste mali nakalibrovať po
prejdení veľkých vzdialeností, zmene
teplôt alebo výmene batérií.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 19
1. Stlačte Kompas >
>
Kalibrovať kompas > Štart.
2. Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
Navigácia pomocou
ukazovateľa azimutu
Počas navigácie do cieľa ukazovateľ
azimutu ukazuje smerom k cieľu,
bez ohľadu na smer, ktorým sa
pohybujete.
1. Nastavte navigáciu do cieľa
(strana 16).
2. Stlačte Kompas.
3. Otáčajte sa, pokiaľ ukazovateľ
neukazuje na vrch kompasu,
a pokračujte v rovnakom smere až
k cieľu.
19
12. 8. 2011 11:11:47
Navigácia
Ukazovateľ kurzu
Ukazovateľ kurzu je najužitočnejší
vtedy, keď používate navigáciu na vode
alebo nemáte v ceste žiadne významné
prekážky.
➋
➌
➊
➍
Ukazovateľ kurzu ➊ označuje váš
vzťah k línii kurzu ➋ vedúceho
k cieľu. Línia kurzu k cieľu je určená
podľa štartovacej pozície.
20
Montana_OM_SK.indd 20
Ak sa vychýlite z kurzu k cieľu,
ukazovateľ odchýlky kurzu ➍ (CDI)
zobrazí odchýlku (napravo alebo
naľavo) od kurzu.
Mierka ➌ určuje vzdalenosť medzi
bodkami na indikátore odchýlky kurzu.
Navigácia pomocou ukazovateľa
kurzu
Predtým, ako začnete navigáciu
pomocou ukazovateľa kurzu, musíte
zmeniť nastavenia ukazovateľa na
Kurz (CDI) (strana 40).
1. Sputite navigáciu do cieľa
(strana 16).
2. Stlačte Kompas.
3. Použite ukazovateľ kurzu pre
navigáciu do cieľa (strana 20).
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:47
Navigácia
Zobrazenie prevýšenia
Graf prevýšenia štandardne zobrazuje
prevýšenie za prejdený čas. Pre
nastavenia zobrazenia prevýšenia viď
strana 40.
Stlačte
> Graf Výšky/Tlaku.
Zmena typu grafu prevýšenia
Môžete zmeniť typ grafu prevýšenia,
aby zobrazoval tlak a prevýšenie za čas
alebo vzdialenosť.
1. Stlačte > Graf Výšky/Tlaku >
> Zmeniť typ grafu.
2. Vyberte možnosť.
Zobrazenie detailov o bode
grafu
Vyberte bod na grafe.
Detaily o bode sa zobrazia v ľavom
hornom rohu grafu.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 21
Vynulovanie grafu prevýšenia
Stlačte > Graf Výšky/Tlaku
> > Vynulovať > Vyčistiť
aktuálnu trasu > Áno.
Kalibrácia barometrického
výškomeru
Ak poznáte správnu výšku alebo
správny barometrický tlak, môžete
manuálne nakalibrovať barometrický
výškomer.
1. Choďte na miesto, kde poznáte
výšku alebo barometrický tlak.
2. Stlačte > Graf Výšky/Tlaku >
> Kalibrovať výškomer.
3. Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
21
12. 8. 2011 11:11:47
Navigácia
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vašu
aktuálnu rýchlosť, priemernú rýchlosť,
maximálnu rýchlosť, počítadlo
prejdenej vzdialenosti a ďalšie užitočné
štatistiky.
Pre nastavenie trasového počítača viď
strana 33.
Vynulovanie trasového
počítača
Pre presné informácie vynulujte
informácie o trase pred začatím trasy.
Stlačte > Trasový počítač >
> Vynulovať > Vynulovať údaje
o trase > Áno.
Všetky hodnoty trasového počítača
budú nastavené na nulu.
22
Montana_OM_SK.indd 22
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:47
Fotoaparát
a fotografie
S prístrojmi Montana 650 a 650t
môžete fotografovať. Keď urobíte
fotografiu, informácie o polohe budú
aktomaticky uložené spolu
s fotografiou.
K fotografii môžete spustiť navigáciu
rovnako ako k trasovému bodu.
Fotografovanie
1. Stlačte > Fotoaparát.
2. Otočte prístroj horizontálne alebo
vertikálne pre zmenu orientácie
fotografie.
3. Ak je to potrebné, stlačte + alebo pre priblíženie alebo oddialenie.
4. Podržte pre zaostrenie.
5. Uvoľnite pre fotografovanie.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 23
Fotoaparát a fotografie
Nastavenie režimu slabého
osvetlenia
Stlačte > Fotoaparát > >
Režim slabého osvetlenia.
Prezeranie fotografií
Môžete si prezrieť fotografie, ktoré ste
odfotografovali (strana 23) a ktoré ste
preniesli do zariadenia (strana 50).
1. Stlačte > Prehliadač fotografií.
2. Stlačte a pre zobrazenie
všetkých fotografií.
3. Stlačte fotografiu pre zobrazenie
na celej obrazovke.
Zobrazenie prezentácie
1. Stlačte > Prehliadač fotografií.
2. Vyberte fotografiu.
3. Stlačte > Zobraziť
prezentáciu.
23
12. 8. 2011 11:11:47
Fotoaparát a fotografie
Triedenie fotografií
1. Stlačte > Prehliadač fotografií
> > Triediť fotografie.
2. Stlačte Najnovšie alebo V blízkosti
miesta.
Zobrazenie umiestnenia
fotografie
1. Stlačte > Prehliadač fotografií.
2. Vyberte fotografiu.
3. Stlačte > Zobraziť mapu.
Nastavenie fotografie ako
tapety
1. Stlačte > Prehliadač fotografií.
2. Vyberte fotografiu.
3. Stlačte > Nastaviť ako tapetu.
Vymazanie fotografie
1. Stlačte > Prehliadač fotografií.
2. Vyberte fotografiu.
3. Stlačte > Vymazať fotografiu >
Áno.
24
Montana_OM_SK.indd 24
Navigácia k fotografii
1. Stlačte > Prehliadač fotografií.
2. Vyberte fotografiu.
3. Stlačte > Zobraziť informácie
> Ísť.
4. Nechajte sa navigovať pomocou
mapy (strana 17) alebo kompasu
(strana 19).
Nahrávanie a sťahovanie
fotografií z Garmin Connect
1. Pripojte zariadenie k počítaču
(strana 49).
2. Navštívte http://my.garmin.com.
3. Ak je to potrebné, vytvorte si účet.
4. Prihláste sa.
5. Riaďte sa pokynmi na obrazovke
pre nahratie alebo stiahnutie
fotografií.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:47
Skrýše Geocache
Skrýša geocache je ako ukrytý
poklad. Geocaching je hľadanie
ukrytých pokladov pomocou GPS
súradníc, ktoré sú na internete od ľudí,
vytvárajúcich skrýše geocache.
Sťahovanie skrýší
Geocache
1. Pripojte zariadenie k počítaču
(strana 49).
2. Navštívte www.OpenCaching.com.
3. Ak je to potrebné, vytvorte si účet.
4. Prihláste sa.
5. Riaďte sa pokynmi na obrazovke
pre nájdenie a stiahnutie skrýší
geocache do zariadenia.
Skrýše Geocache
Filtrovanie zoznamu
Geocache
Môžete filtrovať zoznam skrýší
Geocache podľa kritérií, ako je
napríklad obtiažnosť.
1. Stlačte > Geocaching > Rýchly
filter.
2. Vyberte položky filtra.
3. Vyberte jednu z možností:
• Pre použitie filtra stlačte
Hľadať.
• Pre uloženie filtra stlačte .
Vytvorenie a uloženie filtra
skrýší Geocache
Môžete vytvoriť vlastné filtre podľa
kritérií, ktoré zvolíte. Po vytvorení
filtra ho môžete použiť na zoznam
skrýší geocache.
1. Stlačte > Nastavenie >
Geocaching > Nastavenie filtra >
Vytvoriť filter.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 25
25
12. 8. 2011 11:11:47
Skrýše Geocache
2. Vyberte položky filtra.
3. Vyberte jednu z možností:
• Pre použitie filtra stlačte
Hľadať.
• Pre uloženie filtra stlačte .
Filter je po uložení automaticky
nazvaný. Filter môžete použiť
zo zoznamu skrýší geocache.
Úprava vlastného filtra skrýší
Geocache
1. Stlačte > Nastavenie >
Geocaching > Nastavenie filtra.
2. Vyberte filter.
3. Vyberte položku pre úpravu.
26
Montana_OM_SK.indd 26
Navigácia ku Geocache
1.
2.
3.
4.
5.
Stlačte > Geocaching.
Stlačte Nájsť geoskrýšu.
Vyberte skrýšu geocache.
Stlačte Ísť.
Nechajte sa navigovať pomocou
mapy (strana 17) alebo kompasu
(strana 19).
Záznam pokusu
o nájdenie
Po pokuse nájsť skrýšu geocache
môžete zaznamenať výsledok.
1. Stlačte > Geocaching >
Zaznamenať pokus.
2. Stlačte Nájdené, Nenašla sa,
Potrebuje opravu.
3. Vyberte jednu z možností:
• Pre navigáciu k najbližšej
geocache stlačte Nájsť
nasledujúci najbližší.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:47
Skrýše Geocache
• Pre ukončenie záznamu stlačte
Dokončené.
• Pre pridanie záznamu o hľadaní
alebo skrýši stlačte Upraviť
poznámku, zadajte záznam a
stlačte .
chirp™
Chirp je malé príslušenstvo od
Garminu, ktoré môžete naprogramovať
a nechať v geocache. Len majiteľ
chirp ho môže naprogramovať, ale
každý ho môže nájsť v geocache. Pre
daľšie informácie o naprogramovaní
a o zariadení chirp, viď Uživateľská
príručka chirp na www.garmin.com.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 27
Povoliť vyhľadanie chirp
1. Stlačte > Nastavenie >
Geocaching.
2. Stlačte Vyhľadávanie chirp™ >
Zapnuté.
Hľadanie Geocache s chirp
1. Stlačte > Geocaching >
Zobraz. info o chirp™.
2. Začnite navigáciu ku geocache
(strana 26).
Keď ste 10 m od geocache, ktorá
obsahuje chirp, objavia sa detaily
o chirp.
3. Ak je to možné, stlačte Ísť! pre
navigáciu ku ďalšej fáze geocache.
27
12. 8. 2011 11:11:48
Aplikácie
Aplikácie
Používanie 3D náhľadu
1. Stlačte
> 3D náhľad.
• Pre posun na 3D mape dozadu
stlačte .
• Pre otočenie zobrazenia doľava
stlačte .
• Pre otočenie zobrazenia doprava
stlačte .
O zdieľaní dát
Vaše zariadenie môže posielať alebo
prijímať dáta vtedy, keď je pripojené
k inému kompatibilnému zariadeniu.
Môžete zdieľať trasové body,
geocache, cesty a trasy.
2. Vyberte jednu z možností:
• Pre zväčšenie uhla pohľadu
stlačte - .
• Pre zmenšenie uhla pohľadu
stlačte +.
• Pre posun na 3D mape dopredu
stlačte .
28
Montana_OM_SK.indd 28
Posielanie a prijímanie dát
bezdrôtovo
Pre zdieľanie dát bezdrôtovo
musíte byť vo vzdialenosti 3 m od
kompatibilného zariadenia Garmin.
1. Stlačte > Zdieľať bezšnúrovo.
2. Stlačte Odoslať alebo Prijať.
3. Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:48
Aplikácie
Nastavenie alarmu
blízkosti
Alarmy blízkosti vás upozornia vtedy,
keď ste v určitej vzdialenosti
od určitého umiestnenia.
1. Stlačte > Alarmy blízkosti.
2. Stlačte Vytvoriť alarm.
3. Vyberte kategóriu.
4. Vyberte umiestnenie.
5. Stlačte Použiť.
6. Zadajte rádius.
7. Stlačte .
Keď sa dostanete do oblasti alarmu
blízkosti, zariadenie vydá zvuk.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 29
Výpočet veľkosti plochy
1. Stlačte > Výpočet oblasti >
Štart.
2. Prejdite po obvode plochy, ktorú
chcete vypočítať.
3. Stlačte Vypočítať vtedy, keď
budete hotový.
Používanie kalkulačky
Zariadenie obsahuje štandardnú
a vedeckú kalkulačku.
1. Stlačte > Kalkulačka.
2. Dokončite činnosť:
• Použite štandardnú kalkulačku.
• Stlačte > Vedecká pre
použitie vedeckej kalkulačky.
• Stlačte > Radiány pre
výpočet v radiánoch.
29
12. 8. 2011 11:11:48
Aplikácie
Kalendár a astronomické
údaje
Môžete si prezrieť informácie
o činnosti zariadenia, napr. uloženie
trasového bodu, astronomické
informácie o Slnku a Mesiaci,
informácie o love a rybárčení.
1. Stlačte .
2. Vyberte jednu z možností:
• Pre zobrazenie činnosti
zariadenia v určitých dňoch
stlačte Kalendár.
• Pre zobrazenie východu a
západu Slnka a Mesiaca stlačte
Slnko a Mesiac.
• Pre zobrazenie predpovede
najlepších časov lovu a
rybárčenia stlačte Lov a
rybárčenie.
3. Ak je to potrebné, stlačte alebo
pre zobrazenie iného mesiaca.
4. Vyberte deň.
30
Montana_OM_SK.indd 30
Nastavenia budíka
Ak zariadenie práve nepoužívate,
môžete nastaviť, aby sa samo zaplo
v uvedený čas.
1. Stlačte > Budík.
2. Stlačte + a - pre nastavenie času.
3. Stlačte Zapnúť budík.
4. Stlačte Áno alebo Nie.
Budík zazvoní v uvedený čas. Ak je
zariadenie v čase budíka vypnuté,
zapne sa a zazvoní budík.
Zapnutie časovača
1. Stlačte > Budík > >
Časovač.
2. Stlačte + a - pre nastavenie času.
3. Stlačte Spustiť časovač.
Prístroj začne odpočítavanie zo zadanej
hodnoty až na nulový čas.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:48
Aplikácie
Stopky
Stlačte
> Stopky.
Informácie o satelitoch
Stránka o satelitoch zobrazuje vašu
aktuálnu polohu, presnosť GPS, polohu
satelitov a silu signálu.
Zmena zobrazenia satelitov
1. Stlačte > Satelit > .
2. Ak je to potrebné, stlačte Trasa
hore pre zmenu orientácie
zobrazenia satelitov v súlade s
aktuálnou trasou smerom na vrch
obrazovky.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 31
Vypnutie GPS
Stlačte > Satelit >
s vypnutým GPS.
> Použiť
Simulácia polohy
1. Stlačte > Satelit > > Použiť
s vypnutým GPS.
2. Stlačte > Nastaviť polohu na
mape.
3. Vyberte polohu.
4. Stlačte Použiť.
31
12. 8. 2011 11:11:48
Prispôsobenie prístroja
Prispôsobenie
prístroja
Úprava hlavného menu
a menu aplikácií
• Podržte a ťahajte hociktorú ikonu
v hlavnom menu alebo menu
aplikácií na nové miesto.
• Otvorte menu aplikácií a potiahnite
ikonu do hlavného menu.
• Pre premiestnenie ikony na novú
stránku menu podržte a potiahnite
ikonu cez šípku vľavo alebo
vpravo.
• Stlačte > Nastavenie > Hlavné
menu pre úpravu hlavného menu
a menu aplikácií.
32
Montana_OM_SK.indd 32
Vytvorenie skratiek
1. Stlačte > Nastavenie > Skratky
> Vytvoriť skratku.
2. Zadajte názov skratky.
3. Vyberte položku, ktorú chcete
otvoriť skratkou.
Pridanie skratky do menu
Skratku musíte vytvoriť pred tým, ako
ju pridáte do hlavného menu alebo
menu aplikácií.
1. Stlačte > Nastavenie >
Skratky.
2. Vyberte skratku.
3. Stlačte Pridať do ponuky.
4. Stlačte Hlavná ponuka alebo
Priečinok.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:48
Prispôsobenie prístroja
Úprava vzhľadu stránok
Dátové polia zobrazujú informácie
o vašej polohe a iné zadané údaje.
Ovládací panel je zoskupenie údajov,
ktoré sú potrebné v špecifických
podmienkach, ako napríklad
geocaching.
Môžete si prispôsobiť datové polia a
ovládacie panely na mape, kompase a
trasovom počítači.
Zobrazenie dátových polí na
mape
1. Stlačte Mapa > > Nastaviť
mapu > Ovládací panel.
2. Stlačte Malé dátové polia.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 33
Úprava dátových polí
Pred úpravou dátových polí ich musíte
zobraziť (strana 33).
1. Otvorte stránku, na ktorej chcete
zmeniť dátové polia.
2. Vyberte dátové pole pre úpravu.
3. Vyberte typ dátového poľa.
Pre popis dátových polí viď
strana 54.
Prispôsobenie ovládacieho
panelu
1. Otvorte stránku, na ktorej chcete
prispôsobiť ovládací panel.
2. Vyberte jednu z možností:
• Na stránke mapy stlačte
>
Nastaviť mapu > Ovládací
panel.
• Na stránke kompasu alebo
trasového počítača stlačte
>
Zmeniť ovládací panel.
3. Vyberte ovládací panel.
33
12. 8. 2011 11:11:48
Prispôsobenie prístroja
Vytvorenie vlastného
profilu
Môžete si prispôsobiť nastavenia
a dátové polia na určitú aktivitu alebo
výlet.
1. Upravte nastavenia tak, ako
potrebujete (strany 32–44).
2. Upravte dátové polia tak, ako
potrebujete (strana 33).
3. Stlačte > Nastavenie > Profily.
4. Stlačte Vytvoriť nový profil > OK.
Zmena názvu profilu
1. Stlačte > Nastavenie > Profily.
2. Vyberte profil.
3. Stlačte Upraviť názov.
4. Zadajte nový názov.
5. Stlačte .
34
Montana_OM_SK.indd 34
Vymazať profil
1. Stlačte > Nastavenie > Profily.
2. Vyberte profil.
3. Stlačte Vymazať.
Nastavenia systému
Stlačte
> Nastavenie > Systém.
• GPS—zvoľte Normálne, WAAS/
EGNOS (Wide Area Augmentation
System/European Geostationary
Navigation Overlay Service), alebo
Režim ukážky (GPS vypnuté).
Pre informácie o WAAS navštívte
www.garmin.com/aboutGPS
/waas.html.
• Jazyk textu—nastaví jazyk textu
prístroja.
POZNÁMKA: Zmena jazyku textu
nezmení jazyk užívateľských dát
alebo dát mapy, napr. názvy ulíc.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:48
Prispôsobenie prístroja
• Jazyk hlasu—nastaví jazyk
hlasových pokynov.
• Rozhranie—nastaví formát
sériového rozhrania:
◦◦ Garmin Spanner—
umožňuje použiť USB port
zariadenia s väčšinou NMEA
0183-kompatibilných mapových
programov vytvorením
virtuálneho sériového portu.
◦◦ Sériové číslo Garmin—
patentovaný formát Garmin
používaný na výmenu trasových
bodov, ciest a trás s počítačom.
◦◦ NMEA In/Out—štandardný
NMEA 0183 výstup a vstup.
◦◦ Textový výstup—jednoduchý
ASCII textový výstup
informácií o polohe a rýchlosti.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 35
◦◦ RTCM—Radio Technical
Commission for Maritime
Services umožní zariadeniu
prijímať infomácie Differential
Global Positioning System
(DGPS) zo zariadenia
poskytujúceho dáta RTCM vo
formáte SC‑104.
• Batérie typu AA—umožňuje
vybrať vami používaný typ AA
batérií (strana 4). Toto nastavenie
nie je dostupné vtedy, ak máte
vloženú dodávanú li-ion batériu.
Nastavenia obrazovky
Stlačte
> Nastavenie > Zobraziť.
• Čas vypnutia podsvietenia—
upravte čas, po uplynutí ktorého sa
vypne podsvietenie.
POZNÁMKA: Pre úpravu úrovne
podsvietenia viď strana 6.
35
12. 8. 2011 11:11:48
Prispôsobenie prístroja
• Zámok orientácie—Zamkne
orientáciu obrazovky na výšku
alebo na šírku, alebo umožní
zmenu orientácie obrazovky podľa
orientácie zariadenia.
• Nasnímať obrazovku—umožní
vám nasnímať obrazovku
zariadenia.
• Úspora batérie—šetrí energiu
batérie a predlžuje jej výdrž.
• Kalibrovať obrazovku—
strana 36.
Kalibrácia obrazovky
Kalibrácia obrazovky väčšinou nie je
potrebná. Ak však obrazovka nepracuje
spoľahlivo, nakalibrujte ju.
1. Stlačte > Nastavenie
> Zobraziť > Kalibrovať
obrazovku.
2. Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
36
Montana_OM_SK.indd 36
Nastavenia vzhľadu
Stlačte
> Nastavenie > Vzhľad.
• Režim—nastaví svetlé pozadie
(Deň), tmavé pozadie (Noc),
alebo automatichy prepne medzi
pozadiami podľa času východu a
západu slnka, podľa toho, kde sa
nachádzate (Automatické).
• Background—nastaví obrázok
pozadia.
• Farba denného zvýraz.—nastaví
farbu výberu v dennom režime.
• Farba nočného zvýraznenia—
nastaví farbu výberu v nočnom
režime.
• Ovládacie prvky na šírku—
nastaví ovládacie prvky naľavo
alebo napravo vtedy, keď je
obrazovka otočená na šírku.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:48
Prispôsobenie prístroja
Nastavenia tónov
Môžete nastaviť tóny pre správy,
klávesy, upozornenia na odbočenie a
budíky.
1. Stlačte > Nastavenie > Tóny.
2. Vyberte tón pre každý typ
upozornenia.
Nastavenia mapy
Stlačte
> Nastavenie > Mapa.
• Orientácia—nastavte zobrazenie
mapy na stránke.
◦◦ Sever hore—zobrazí sever na
vrchu stránky.
◦◦ Trasa hore—zobrazí aktuálny
smer trasy smerom na vrch
stránky.
◦◦ Automobilový režim—zobrazí
automobilovú perspektívu so
smerom cesty na vrchu.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 37
• Text navádzania—umožní nastaviť
situáciu, kedy sa bude na mape
zobrazovať text navádzania.
• Ovládací panel—vyberte ovládací
panel, ktorý sa bude zobrazovať
na mape. Každý ovládací panel
zobrazuje iné informácie o ceste
a polohe.
• Rozšírené nastavenia—nastaví
úroveň priblíženia, veľkosť textu
a úroveň podrobnosti mapy.
◦◦ Automatické zväčšovanie—
automaticky vyberie vhodnú
úroveň priblíženia pre optimálne
zobrazenie mapy. Keď je
vybratá možnosť Vypnuté,
musíte zväčšenie vykonať
manuálne.
◦◦ Úrovne zväčšenia—vyberte
úroveň zväčšenia pre položky
mapy.
◦◦ Veľkosť textu—vyberte
veľkosť textu na mape.
37
12. 8. 2011 11:11:48
Prispôsobenie prístroja
◦◦ Podrobnosti—vyberte
množstvo detailov zobrazených
na mape. Zobrazenie väčšieho
množstva detailov môže
spôsobiť pomalšie vykreslenie
mapy.
◦◦ Tieňovaný reliéf—zobrazí
detailný reliéf na mape
(ak je dostupný), alebo vypne
tieňovanie.
◦◦ Vozidlo—môžete vybrať ikonu,
ktorá reprezentuje vašu polohu
na mape.
• Informácie mapy—umožní zapnúť
alebo vypnúť mapy, ktoré sú práve
nahraté vo vašom zariadení. Pre
nákup ďalších máp viď strana 10.
• Rýchlosť mapy—nastaví rýchlosť
prekresľovania mapy.
38
Montana_OM_SK.indd 38
Nastavenia fotoaparátu
Stlačte
> Nastavenie > Fotoaparát.
• Rozlíšenie fotografií—zmení
rozlíšenie fotografií.
• Uložiť fotografie do—umožní
vybrať miesto ukladania fotografií.
• Pokyny na obsluhu fotoaparátu—
zobrazí stručné pokyny pre
fotografovanie.
Nastavenia trasy
Stlačte
> Nastavenie > Trasy.
• Záznam trasy—zapne alebo vypne
zánam trasy.
• Metóda nahrávania—vyberie
metódu záznamu trasy.
Automatické zaznamená trasu
variabilnou rýchlosťou pre
optimálne zobrazenie na mape.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:48
Prispôsobenie prístroja
• Interval—vyberte interval
záznamu trasy. Menší interval
záznamu vytvorí presnejšiu trasu,
ale aj zaplní rýchlejšie pamäť.
• Automatická archivácia—vyberte
automatickú archiváciu trás.
Trasy budú uložené a vymazané
automaticky podľa užívateľských
nastavení.
• Farba—zmení farbu trasy na mape.
Nastavenia jednotiek
merania
Môžete nastaviť jednotky merania
vzdialenosti, rýchlosti, výšky, hĺbky,
teploty a tlaku.
1. Stlačte > Nastavenie >
Jednotky.
2. Vyberte typ merania.
3. Vyberte jednotku merania pre dané
nastavenie.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 39
Nastavenia času
Stlačte
> Nastavenie > Čas.
• Formát času—umožní zvoliť
12-hodinový alebo 24-hodinový
formát času.
• Časové pásmo—umožní zvoliť
časové pásmo zariadenia. Môžete
vybrať Automaticky pre nastavenia
časového pásma automaticky podľa
GPS pozície.
Nastavenia formátu
pozície
POZNÁMKA: Nemeňte formát
pozície ani súradnicový systém mapy,
pokiaľ nepoužívate mapu, ktorá určuje
iný formát polohy.
Stlačte > Nastavenie > Formát
pozície.
39
12. 8. 2011 11:11:48
Prispôsobenie prístroja
• Formát pozície—nastaví formát
pozície, v ktorom sa zobrazia
súradnice polohy.
• Súradnicový systém—nastaví
súradnicový systém, ktorý používa
mapa.
• Sféroid mapy—zobrazí
súradnicový systém, ktorý používa
mapa. Štandardný súradnicový
systém je WGS 84.
Nastavenia smeru
Môžete upraviť nastavenia kompasu.
Stlačte
> Nastavenie > Smer.
• Zobraziť—nastaví typ zobrazenia
smeru kompasu.
• Severný referenčný bod—nastaví
severný referenčný bod kompasu.
40
Montana_OM_SK.indd 40
• Prejsť na líniu/kurzor—umožní
vybrať zobrazenie kurzu.
◦◦ Poloha (Veľká alebo Malá)—
smer k cieľu.
◦◦ Kurz (CDI)—ukazovateľ
odchýlky kurzu zobrazuje vzťah
k línii kurzu vedúcej k cieľu.
• Kompas—prepne elektronický
kompas na GPS kompas vtedy, keď
cestujete vyššou rýchlosťou určitý
čas (Automatické), alebo vypne
kompas.
• Kalibrovať kompas—strana 19.
Nastavenia výškomeru
Stlačte
> Nastavenie > Výškomer.
• Automatická kalibrácia—umožní
samokalibráciu kompasu pri
každom zapnutí prístroja.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:48
Prispôsobenie prístroja
• Režim barometra
◦◦ Premenlivá výška— keď
sa hýbete, umožní merať
barometru zmeny výšky.
◦◦ Pevná výška—predpokladá sa,
že zariadenie je stále v rovnakej
výške. Takže barometrický tlak
by sa mal meniť len vplyvom
počasia.
• Zameranie tlaku
◦◦ Uložiť pri zapnutí—
zaznamenáva údaje len pri
zapnutom prístroji. Toto
môže byť užitočné vtedy, keď
sledujete tlakové fronty.
◦◦ Vždy uložiť—zaznamenáva
údaje tlaku každých 15 minút, aj
keď je prístroj vypnutý.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 41
• Typ grafu
◦◦ Výška/čas—zaznamenáva
zmeny výšky za čas.
◦◦ Výška/vzdialenosť—
zaznamenáva zmeny výšky za
prejdenú vzdialenosť.
◦◦ Barometrický tlak—
zaznamenáva barometrický tlak
za čas.
◦◦ Okolitý tlak—zaznamenáva
okolitý tlak za čas.
• Kalibrovať výškomer—strana 21.
Nastavenia Geocaching
Stlačte > Nastavenie >
Geocaching.
• Zoznam skrýš—zobrazí zoznam
skrýš geocache podľa názvov alebo
kódov.
41
12. 8. 2011 11:11:48
Prispôsobenie prístroja
• Nájdené geoskrýše—zmení počet
nájdených geocache. Tento počet sa
automaticky zvýši, ak zaznamenáte
nájdenie (strana 26).
• Vyhľadávanie chirp™—strana 27.
• Programovať chirp™—
naprogramuje príslušenstvo chirp.
Prezrite si Užívateľskú príručku
chirp na www.garmin.com.
• Nastavenie filtra—strana 25.
Nastavenia vytvárania
trasy
Zariadenie vypočíta trasu podľa
typu aktivity, ktorú robíte. Dostupné
nastavenia vytvárania trasy sa môžu
líšiť podľa vybratej aktivity.
Stlačte > Nastavenie >
Smerovanie.
• Aktivita—umožňuje vybrať
aktivitu pre vytváranie trasy.
42
Montana_OM_SK.indd 42
• Zmeny cesty—dostupné len pri
niektorých aktivitách.
◦◦ Automatické—automaticky vás
nasmeruje k ďalšiemu bodu.
◦◦ Manuálne—umožní vybrať
ďalší bod trasy.
◦◦ Vzdialenosť—nasmeruje vás
k ďalšiemu bodu trasy, ak
ste v určenej vzdialenosti od
súčasného bodu.
• Spôsob výpočtu—(dostupné len
pri niektorých aktivitách) vyberte
možnosti výpočtu trasy.
• Uzamknúť na cestu—uzamkne
ikonu pozície, ktorá reprezentuje
vašu polohu na mape, na najbližšiu
cestu.
• Nastavenie obmedzení—(dostupné
len pri niektorých aktivitách)
umožňuje vybrať typ cesty, ktorému
sa chcete vyhnúť.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:49
Prispôsobenie prístroja
Námorné nastavenia
Stlačte
> Nastavenie > Námorné.
• Režim Námorná mapa—
umožňuje vybrať námornú alebo
rybársku mapu:
◦◦ Námorné—zobrazí položky
rozličnými farbami, aby
námorné POI boli čitateľnejšie.
Námorná mapa sa vykresľuje
ako papierová mapa.
◦◦ Rybolov—(vyžaduje námorné
mapy) zobrazí detailný
pohľad na obrys dna a hĺbku.
Zjednoduší vykreslenie mapy
pre optimálne využitie pri
rybolove.
• Vzhľad—umožní nastaviť vzhľad
námorných navigačných pomôcok
na mape.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 43
• Nastavenie námor. alarmu
◦◦ Signalizácia ťahania kotvy—
upozorní na prekročenie
vzdialenosti posunu, keď máte
spustenú kotvu.
◦◦ Upozornenie mimo kurzu—
upozorní, ak vybočíte z kurzu
o určenú vzdialenosť.
◦◦ Hlboká voda/Plytčina—
upozorní, ak vstúpite do vody
s určitou hĺbkou.
Nastavenie námorných
upozornení
1. Stlačte > Nastavenie >
Námorné > Nastavenie námor.
alarmu.
2. Vyberte typ upozornenia.
3. Stlačte Zapnuté.
4. Zadajte vzdialenosť.
5. Stlačte .
43
12. 8. 2011 11:11:49
Prispôsobenie prístroja
Fitness
Vynulovanie nastavení
špecifických stránok
Môžete obnoviť nastavenia mapy,
kompasu a trasového počítača.
Reset
1. Otvorte stránku, ktorej nastavenia
chcete obnoviť.
2. Stlačte > Obnoviť predvol.
nastav..
Pre ďalšie informácie o voliteľnom
fitness príslušenstve viď strana 52.
Môžete vynulovať informácie
o trasách, vymazať všetky trasové
body, vymazať aktuálnu trasu alebo
obnoviť štandardné nastavenia.
1. Stlačte > Nastavenie >
Vynulovať.
2. Vyberte položku pre vynulovanie.
Restoring Specific Settings to
Defaults
1. Select > Setup.
2. Select an item to reset.
3. Select > Restore Defaults.
44
Montana_OM_SK.indd 44
Vynulovanie všetkých
nastavení
Môžete obnoviť všetky nastavenia do
pôvodného stavu.
Stlačte > Nastavenie >
Vynulovať > Vynulovať všetky
nastav. > Áno.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:49
Informácie o zariadení
Informácie o zariadení Technické údaje
Aktualizácia softwaru
Pred aktualizáciou softwaru musíte
pripojiť zariadenie k počítaču
(strana 49).
1. Navštívte www.garmin.com/
products/webupdater.
2. Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
POZNÁMKA: Aktualizácia softwaru
nevymaže vaše dáta ani nastavenia.
Informácie o zariadení
Môžete si prezrieť ID kód prístroja,
verziu softwaru a licenčnú zmluvu.
Stlačte > Nastavenie >
Informácie.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 45
Vodeodolnosť Utesnené,
protinárazové
plastové telo,
vodeodolné do IEC
60529 IPX7
Typ batérie
Lítium-iónová batéria
(010-11654-03)
alebo tri AA batérie
(alkalické, NiMH,
alebo lítiové)
Výdrž batérie Lítium-iónová batéria:
do 16 hodín.
AA batérie: do 22
hodín
Teplotný
od 0 do 45°C
rozsah
nabíjania
batérie
Pracovný
od -15 do 70°C
teplotný
rozsah
45
12. 8. 2011 11:11:49
Informácie o zariadení
Stereo
slúchadlový
výstup
3.5 mm jack
POZNÁMKA:
Zariadenie nie je
prispôsobené na
počúvanie hudby.
Informácie o batériach
 UPOZORNENIE
Produkt obsahuje lítium-iónovú
batériu. Pre zabránenie ublíženia na
zdraví alebo poškodenia zariadenia v
dôsledku vystavenia batérií extrémnym
teplotám nevystavujte zariadenie
priamemu slnečnému svetlu.
Teplotný rozsah zariadenia (strana 45)
môže prekročiť pracovný rozsah
niektorých batérií. Alkalické batérie sa
môžu pri vysokých teplotách pretrhnúť.
Nepoužívajte ostré predmety na
vybratie batérií.
46
Montana_OM_SK.indd 46
 VAROVANIE
Navštívte miestne oddelenie likvidácie
odpadu pre správne recyklovanie
batérií.
POZNÁMKA
Alkalické batérie strácajú veľké
množstvo kapacity pri nízkych
teplotách. Ak používate prístroj
pri teplotách blízkych bodu mrazu,
používajte lítiové batérie.
Ak budete skladovať plne nabité
zariadenie pri teplotách nad 55°C,
batéria sa automaticky vybije, aby sa
predĺžila jej životnosť.
Predĺženie výdrže batérie
Môžete vykonať viaceré činnosti pre
predĺženie výdrže batérie.
• Keď nefotografujete, ukončite
aplikáciu fotoaparátu.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:49
Informácie o zariadení
• Vypnite podsvietenie, keď nie je
potrebné.
• Znížte úroveň podsvietenia
(strana 6).
• Znížte dobu podsvietenia (strana 7).
• Zapnite režim úspory batérie
(strana 36).
• Nastavte Rýchlosť mapy na
Normálne (strana 38).
Dlhodobé uskladnenie
zariadenia
Keď neplánujete používať zariadenie
dlhšiu dobu, vyberte batérie. Uložené
dáta sa pri vybratých batériach
nestratia.
Čistenie zariadenia
POZNÁMKA
Nepoužívajte chemické čističe a
rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť
plastové súčiastky.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 47
Nepoužívajte tvrdé a ostré predmety
na manipuláciu s obrazovkou. Môže sa
poškodiť.
Čistenie zariadenia
1. Navlhčite utierku jemným čistiacim
prostriedkom.
2. Vyutierajte zariadenie navlhčenou
utierkoou.
3. Ak je to potrebné, jemne vyčistite
dierky na zadnej strane zariadenia
mäkkou zubnou kefkou.
4. Dôkladne zariadenie vysušte.
Čistenie obrazovky
1. Navlhčite čistú jemnú utierku bez
žmolkov vodou, liehom alebo
čističom na objektívy.
2. Vyutierajte obrazovku utierkou.
3. Dôkladne obrazovku vysušte.
47
12. 8. 2011 11:11:49
Informácie o zariadení
Hĺbka ponoru zariadenia
POZNÁMKA
Zariadenie je vodeodolné do štandartu
IEC 60529 IPX7. Vydrží byť ponorené
vo vode s hĺbkou 1 meter po dobu
30 minút. Dlhšie ponorenie môže
zariadenie poškodiť. Po vytiahnutí z
vody zariadenie dôkladne osušte pred
tým, ako ho budete používať alebo
nabíjať.
Extrémne teploty
POZNÁMKA
Neskladujte zariadenie na mieste,
kde môže byť dlhodobo vystavené
extrémnym teplotám, pretože sa môže
nenávratne poškodiť.
48
Montana_OM_SK.indd 48
Spravovanie údajov
POZNÁMKA: Zariadenie nie je
kompatibilné s Windows® 95, 98, Me,
alebo NT. Taktiež nie je kopatibilné s
Mac® OS 10.3 a staršími.
Typy súborov
Zariadenie podporuje tieto typy
súborov.
• Súbory z programu BaseCamp™
alebo HomePort™
Navštívte www.garmin.com.
• GPI vlastné súbory POI z programu
Garmin POI Loader
• súbory fotografií JPEG
• súbory geocache GPX
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:49
Informácie o zariadení
Inštalácia microSD karty
Pamäťové karty môžu byť použité
na rozšírenie úložného priestoru.
Taktiež niektoré mapy sú dostupné na
pamäťových kartách. Navštívte http://
buy.garmin.com pre ďalšie informácie.
1. Otočte D-prstenec proti smeru
hodinových ručičiek a potiahnite ho
pre odobratie krytu .
2. Vyberte batérie.
3. Posuňte držiak karty v oddelení
pre batérie ➊ smerom k vrchnému
okraju zariadenia a zdvihnite ho
podľa inštrukcií.
➊
➋
4. Vložte kartu microSD ➋ do
zariadenia tak, aby zlaté kontakty
smerovali nadol.
5. Zavrite držiak karty.
6. Posuňte držiak karty smerom na
spodok zariadenia, aby ste ho
uzamkli.
7. Vložte batérie (strana 2).
8. Dajte na miesto kryt batérie,
a otočte D-prstenec v smere
hodinových ručičiek.
Pripojenie zariadenia k
počítaču
POZNÁMKA
Aby ste zabránili korózii, dôkladne
vysušte mini-USB port, krytku proti
vlhku a plochu okolo nich pred
nabíjaním alebo pripojením k počítaču.
Lítium-iónová batéria sa bude nabíjať,
keď bude zariadenie pripojené k
počítaču.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 49
49
12. 8. 2011 11:11:49
Informácie o zariadení
1. Pripojte USB kábel do USB portu
počítača.
2. Vytiahnite krytku proti vlhkosti ➊ z
mini-USB portu ➋.
➊
➋
3. Pripojte malý konektor USB kábla
do mini-USB portu.
Vaše zariadenie a pamäťová
karta (voliteľné) sa zobrazia ako
Vymeniteľné jednotky v položke Tento
počítač na počitačoch Windows a ako
propojené jednotky na počítačoch Mac.
50
Montana_OM_SK.indd 50
Prenos súborov z počítača
Pred prenosom súborov musíte pripojiť
zariadenie k počítaču (strana 49).
1.
2.
3.
4.
Vyhľadajte súbor v počítači.
Vyberte súbor.
Stlačte Upraviť > Kopírovať.
Otvorte jednotku “Garmin” alebo
pamäťovú karta.
5. Stlačte Upraviť > Vložiť.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:49
Informácie o zariadení
Vymazanie súborov
POZNÁMKA
Ak neviete, na čo súbor slúži, nemažte
ho. Pamäť zariadenia obsahuje dôležité
systémové súbory, ktoré by nemali
byť vymazané. Dbajte na zvýšenú
opatrnosť so zložkami označenými ako
“Garmin.”
Odpojenie USB kábla
1. Dokončite činnosť:
• Pre počítače Windows, stlačte
ikonu na odpojenie zariadení
v systémovej lište.
• Pre počítače Mac, Potiahnite
ikonu jednotky do Koša .
2. Odpojte zariadenie od počítača.
Pred vymazaním súborov musíte
pripojiť zariadenie k počítaču
(strana 49).
1.
2.
3.
4.
Otvorte jednotku “Garmin”.
Ak je to potrebné, otvorte zložku.
Vyberte súbory.
Stlačte na klávesnici klávesu
Delete.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 51
51
12. 8. 2011 11:11:49
Dodatok
Dodatok
Voliteľné príslušenstvo
Voliteľné príslušenstvo, ako sú napr.
držiaky, mapy, doplnky fitness a
náhradné diely sú dostupné na http://
buy.garmin.com alebo u vášho
predajcu Garmin.
Voliteľné držiaky
Pogumovaný držiak AMPS sa skladá
z držiaka a kábla, ktorý poskytuje
napájanie, sériové dáta (NMEAkompatibilné) a zvuk.
Súprava držiaku do auta obsahuje
napájací kábel a buď prísavku na
čelné sklo, alebo disk pre montáž na
palubnú dosku. Ak používate mapy
City Navigator, hlasové povely sú
prehrávané cez reproduktor držiaku
do auta. Držiaky do auta nie sú
vodeodolné.
52
Montana_OM_SK.indd 52
Voliteľné mapy
Môžete si zakúpiť dodatočné mapy ako
sú satelitné obrazy BirdsEye™, Garmin
custom maps, Vnútrozemné jazerá,
Topo, BlueChart® g2 a mapy City
Navigator®.
Voliteľné príslušenstvo fitness
Pred použitím doplnkov fitness so
zariadením ich musíte nainštalovať
podľa pokynov dodávaných s
doplnkami.
So zariadením môžete použiť voliteľné
doplnky fitness vrátane snímaču pulzu
alebo snímaču rýchlosti a kadencie.
Toto príslušenstvo používa bezdrôtovú
technológiu ANT+™ pre posielanie dát
do zariadenia.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:49
Dodatok
Používanie voliteľného
príslušenstva fitness
1. Umiestnite zariadenie do
vzdialenosti 3 m od príslušenstva
ANT+.
2. Stlačte > Nastavenie > Fitness.
3. Stlačte Monitor srdcového tepu
alebo Snímač kadencie.
4. Stlačte Hľadá sa nové.
5. Prispôsobte si dátové polia pre
zobrazenie srdcového pulzu a
kadencie (strana 33).
Tipy pre spárovanie príslušenstva
ANT+ so zariadením Garmin
• Overte si, či je príslušenstvo
ANT+ kompatibilné so zariadením
Garmin, ktoré vlastníte.
• Pred párovaním príslušenstva
ANT+ so zariadením Garmin
umiestnite zariadenie 10 m od
iného príslušenstva ANT+.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 53
• Umiestnite zariadenie do
vzdialenosti 3 m od príslušenstva
ANT+.
• Po prvotnom spárovaní zariadenie
Garmin rozpozná príslušenstvo
ANT+ vždy automaticky. Tento
proces sa vykoná automaticky,
keď zapnete zariadenie Garmin
a trvá len pár sekúnd, pokým
sa príslušenstvo aktivuje a je
pripravené na použitie.
• Po dokončení párovania zariadenie
Garmin prijíma dáta len z vášho
príslušenstva, takže sa môžete
priblížiť aj k inému príslušenstvu.
53
12. 8. 2011 11:11:49
Dodatok
Možnosti dátových polí
Dátové pole Popis
Presnosť GPS Odchýlka merania
vašej skutočnej
polohy od nameranej.
Napríklad, vaša
poloha GPS má
odchýlku +/- 3.65 m.
Okolitý tlak
Nenakalibrovaný tlak
ovzdušia.
Stúpanie Priemerná výška
priemerné
stúpania.
Stúpanie Maximálna výška
maximálne
stúpania v stopách
alebo metroch za
minútu.
Stúpanie Celková výška
celkovo
stúpania.
Barometer
Kalibrovaný súčasný
tlak.
Úroveň batérie Zostávajúca energia
batérie.
54
Montana_OM_SK.indd 54
Dátové pole
Poloha
Kadencia
(vyžaduje
senzor
kadencie)
Kurz
Hĺbka
Klesanie priemerné
Klesanie maximálne
Klesanie celkovo
Popis
Smer ku cieľu od
vašej súčasnej
polohy.
Otáčky kľúk bicykla
alebo počet krokov za
minútu.
Smer k cieľu od
začiatku trasy.
Hĺbka vody. Vyžaduje
pripojenie k NMEA
0183 kompatibilnému
hĺbkovému zariadeniu
pre získanie dát
(strana 52).
Priemerná
vzdialenosť zostupu.
Maximálna
vzdialenosť zostupu
v stopách alebo v
metroch za minútu.
Celková výška
zostupu.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:49
Dodatok
Dátové pole
Vzdialenosť k
cieľu
Vzdialenosť k
nasled.
Popis
Vzdialenosť k cieľu.
Zostávajúca
vzdialenosť k
ďalšiemu bodu trasy.
Výška
Výška súčasnej
polohy nad alebo pod
hladinou mora.
Výška Najvyššia dosiahnutá
maximálna
výška.
Výška Najnižšia dosiahnutá
minimálna
výška.
ETA do cieľa Predpokladaný čas
príchodu do cieľa.
ETA do
Predpokladaný čas
nasledujúceho príchodu do ďalšieho
bodu trasy.
Pomer
Pomer nadmorskej
obchádzania výšky k prejdenej
vzdialenosti.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 55
Dátové pole
Pomer
obchádz. do
cieľa
Sila signálu
GPS
Smer
Popis
Pomer potrebný na
zostup zo súčasnej
polohy a výšky na
výšku cieľa.
Sila GPS signálu.
Smer, ktorým sa
pohybujete.
**Srdcový tep Počet úderov srdca
(vyžaduje
za minútu (bpm).
snímač pulzu)
Miesto (šírka/ Zobrazí vašu aktuálnu
dĺžka)
polohu v štandardnom
formáte, bez ohľadu
na vaše nastavenia
polohy.
Miesto
Zobrazí vašu aktuálnu
(zvolené)
polohu v zvolenom
formáte polohy.
Počítadlo
Súčet všetkých
kilometrov
prejdených kilometrov
počas všetkých
prejdených trás.
55
12. 8. 2011 11:11:50
Dodatok
Dátové pole
Mimo kurzu
Kurzor
Rýchlosť
Rýchlosť maximálna
Rýchlosť
- priem.
pohybová.
Rýchlosť
- celkový
priemer.
56
Montana_OM_SK.indd 56
Popis
Vzdialenosť naľavo
alebo napravo, o
ktorú ste sa vychýlili
z pôvodného kurzu
trasy.
Kurzor v dátovom poli
ukazuje k ďalšiemu
trasovému bodu alebo
odbočke.
Rýchlosť vášho
pohybu od
posledného
vynulovania.
Maximálna
dosiahnutá rýchlosť
od posledného
vynulovania.
Priemerná
rýchlosť pohybu
od posledného
vynulovania.
Priemerná rýchlosť
od posledného
vynulovania.
Dátové pole
Obmedzenie
rýchlosti
Popis
Rýchlostný limit
cesty, na ktorej sa
práve nachádzate.
Nie je dostupný vo
všetkých oblastiach.
Vždy sa spoliehajte
na rýchlostný limit
zobrazený na
značkách ciest.
Východ Slnka Čas východu slnka
podľa vašej pozície
GPS.
Západ Slnka Čas západu slnka
podľa vašej pozície
GPS.
Teplota - voda Teplota vody.
Vyžaduje pripojenie
k NMEA 0183
kompatibilnému
teplotnému zariadeniu
(strana 52).
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:50
Dodatok
Dátové pole
Časový údaj
Čas do cieľa
Čas k
nasledujúce.
Na kurz
Počítadlo
kilometrov
trasy
Čas cesty pohyb
Čas cesty zastevenie
Popis
Aktuálny čas podľa
vašich nastavení
(formát, časové
pásmo a letný čas).
Predpokladaný čas
potrebný do cieľa.
Predpokladaný čas
k nasledujúcemu
trasovému bodu.
Smer, ktorým sa
musíte pohybovať,
aby ste sa vrátili na
cestu.
Počítadlo kilometrov
trasy od posledného
vynulovania.
Čas pohybu po
trase od posledného
vynulovania.
Čas bez pohybu po
trase od posledného
vynulovania.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 57
Dátové pole
Čas cesty celkovo
Popis
Čas trasy od
posledného
vynulovania.
Odbočka
Rozdiel uhla (v
stupňoch) medzi
vašim azimutom
do cieľa a vašim
aktuálnym kurzom.
L znamená vľavo, R
znamená vpravo.
Rýchl. pristup. Rýchlosť, ktorou sa
k bodu
približujete k cieľu
alebo k bodu trasy.
Vertikálna
Meranie pomeru
rýchl. do cieľa zostupu alebo
výstupu k predurčenej
výške.
Vertikálna
Pomer zvýšenia alebo
rýchlosť
zníženia výšky za
čas.
Zemepisný
Posledný bod vašej
bod v cieli.
trasy pred cieľom.
57
12. 8. 2011 11:11:50
Dodatok
Dátové pole
Zemep. bod
pri nasled.
58
Montana_OM_SK.indd 58
Popis
Nasledujúci bod trasy.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:50
Dodatok
Riešenie problémov
Problém
Obrazovka nereaguje.
Ako mám resetovať
prístroj?
Riešenie
1. Vyberte batérie.
2. Znovu vložte batérie.
POZNÁMKA: Vaše údaje alebo nastavenia nebudú
vymazané.
Chcem vymazať
nastavenia a vrátiť
naspäť nastavenia z
výroby.
Môj prístroj
nezachytáva žiadne
satelitné signály.
Stlačte
> Nastavenie > Vynulovať > Vynulovať
všetky nastav..
1. Vezmite prístroj von z budovy, garáže a preč od
vysokých budov a stromov.
2. Zapnite prístroj.
3. Niekoľko minút sa nepohybujte.
Môj prístroj sa
• Uistite sa, že lítium-iónova batéria je správne vložená
nenabíja.
(strana 2).
• Uistite sa, že teplota vzduchu je v rozmedzí od 0 do
45°C.
• Znížte úroveň podsvietenia (strana 6).
Ukazovateľ batérie nie 1. Nechajte prístroj zapnutý, pokým sa batéria nevybije.
je presný.
2. Naplno nabite batériu bez prerušovania nabíjacieho
cyklu (strana 3).
Bytérie dlho nevydržia. Pre informácie o zvýšení výdrže batérie viď strana 46.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 59
59
12. 8. 2011 11:11:50
Dodatok
Problém
Ako zistím, že
zariadenie je v režime
veľkokapacitnej
pamäte USB?
Môj prístroj je
pripojený k počítaču,
ale nie je v režime
veľkokapacitnej
pamäte.
Nevidím žiadne nové
vymeniteľné jednotky
v zozname mojich
jednotiek.
Potrebujem
náhradné diely alebo
príslušenstvo.
Chcem si zakúpiť
externú anténu GPS.
60
Montana_OM_SK.indd 60
Riešenie
Na prístroji sa objaví obrázok zariadenia pripojeného k
počítaču.
Na počítači Windows by ste mali vidieť novú vymeniteľnú
jednotku v umiestnení Tento počítač. Na počítači Mac
novú pripojenú jednotku.
Možno ste načítali poškodený súbor.
1. Odpojte prístroj od počítača.
2. Vypnite prístroj.
3. Podržte počas pripojenia prístroja k počítaču.
4. Držte 30 sekúnd, alebo pokým zariadenie nebude v
režime veľkokapacitnej pamäte.
Ak máte pripojené množstvo sieťových jednotiek na
počítači, Windows môže mať problém s priradením
písmena jednotke Garmin. Prezrite si používateľskú
príručku vášho operačného systému pre informácie o
priraďovaní písmen jednotkám.
Navštívte http://buy.garmin.com, alebo kontaktujte vášho
predajcu Garmin.
Navštívte http://buy.garmin.com, alebo kontaktujte vášho
predajcu Garmin.
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:50
Index
Index
batérie
o batériach 46
ukazovateľ 59
informácie 2, 46
dlhodobé
uskladnenie 47
predĺženie výdrže 46
Symboly
3D náhľad 28
A
AA batérie. Viď batérie
inštalácia 4
vyberanie typu 4, 35
adresy 11
aktívna cesta 12
aktualizácia softwaru 45
astronomické
lov a rybárčenie 30
slnko a mesiac 30
automobilový režim 37
automatické
zväčšovanie 37
B
barometer 21
BaseCamp 48
batérie 35, 45, 54. Viď
tiež lítium-iónova
batéria; Viď tiež AA
C
cestná navigácia 42
cesty 11–12
aktívna cesta 12
obmedzenia 42
vytváranie 11
vymazanie 12
úprava 12
spôsob výpočtu 42
navigácia 12
nastavenia 42
Č
čas
budík 30
dátové polia 57
nastavenia 39
východ a západ 30, 56
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 63
pásmo 39
čas lovu 30
čas pre rybárčenie 30
časovač 30
čistenie zariadenia 47
dlhodobé
uskladnenie 47
D
dátové polia 33
možnosti 54
držiaky 18, 52
držiaky, voliteľné 52
F
fitness možnosti 52, 53
formát pozície 39
fotoaparát 1, 23
nastavenia 38
fotografie 24
sťahovanie 24
nastavenie ako
tapety 24
fotografovanie 23
prezeranie 23
63
12. 8. 2011 11:11:50
Index
G
geocache 25, 41
sťahovanie 25
filtrovanie zoznamu 25
zaznamenanie
pokusu 26
navigácia 26
nastavania 41
H
hlas - jazyk 35
hlasitosť 7
hlavné menu 5
prispôsobenie 32
HomePort 48
CH
chirp 27
J
jazyk 34, 35
hlas 35
K
kalendár 30
kalibrácia
výškomer 21
64
Montana_OM_SK.indd 64
kompas 19
kalkulačka 29
Kam viesť? 10
kód ID 45
kompas 19
kalibrácia 19
navigácia 19
reset 44
nastavenia 40
možnosti nastavení 40
mapa, voliteľné 52
mapy City Navigator 18
MCP 16
menu. viď menu aplikácií
menu aplikácií 5
prispôsobenie 32
mesačné fázy 30
microSD slot karty 1
mini-USB port 1
muž cez palubu 16
L
lítium-iónova batéria. Viď
tiež batérie
nabíjanie 3
inštalácia 2
vybratie 3
N
námorné nastavenia 43
nastavenia smeru 40
navigácia 16
po cestách 18
ku geocache 26
k fotografii 24
k trasovému bodu 8
s ukazovateľom
azimutu 19
s ukazovateľom
kurzu 20
M
mapa 17
súradnice 40
detaily 38
informácie 38
vynulovanie 44
nastavenie 38
zobrazenie ciest 12
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:50
Index
O
obnoviť predvolené
nastavenia 44
obrazovka
podsvietenie 6
čas podsvietenia 35
nasnímať obrazovku 36
nastavenia 35
tlačidlá 5–6
otáčanie 6
odomknutie obrazovky 5, 6
orientácia, mapa 37
orientácia obrazovky 6
otáčanie obrazovky 6
P
podsvietenie 6
čas podsvietenia 7
prenos súborov 50
cez USB 50
bezdrôtovo 28
prezentácia 23
priblíženie 37
pripojenie
k inému zariadeniu 28
USB káblom 49
bezdrôtové
príslušenstvo 52,
53
prispôsobenie
dátové polia 33
nastavenia
zariadenia 34–44
profily 34
príslušenstvo 52, 60
fitness 52, 53
príslušenstvo ANT+ 52, 53
profily 7, 34
úprava 7
vytváranie 34
vyberanie 7
R
registrácia prístroja 5
riešenie problémov 59
rozšírene nastavenia
mapy 37
S
satelitné signály 4, 31, 54,
55, 59
Séria Montana 600 uživateľská príručka
Montana_OM_SK.indd 65
nastavenia systému 34
vypnutie GPS 31
sever hore 37
signály GPS 4, 31, 34, 54,
55, 59
vypnutie 31
slnko a mesiac - východ,
západ 30, 56
slúchadlový výstup 1, 18
software
aktualizácia 45
verzia 45
stopky 31
sťahovanie
geocache 25
fotografie 24
software 45
T
technické údaje 45
text, veľkosť na mape 37
tlačidlá, na obrazovke 5–6
tlačidlo napájania 1
tóny 37
Trackback 16
65
12. 8. 2011 11:11:50
Index
trasy 13–15
archivácia 15
vynulovanie
aktuálnej 15
vymazanie 15
profily 14
zaznamenanie 13, 38
uloženie 14
nastavenie 38
prezeranie 14
trasa hore 37
trasové body 8–9
zvýšenie presnosti 9
vytváranie 8
vymazanie 8
úprava 8
navigácia k 16
premietnutie 9
trasový počítač 22
vynulovanie 44
U
uloženie
trás 14
ukazovateľ kurzu 20
66
Montana_OM_SK.indd 66
upozornenia
budík 30
námorné 43
blízkosti 29
tóny 37
upozornenia priblíženia 29
USB kábel 60
pripojenie 49
odpojenie 51
uskladenie zariadenia 47
Ú
úprava
profily 34
cesty 11
trasové body 8
V
vyhľadávanie
adresy 11
miesto v blízkosti 10
vymazanie
súbory 51
profily 34
cesty 12
trasy 15
trasové body 8
vynulovanie
všetky nastavenia 59
údaje 44
prístroj 59
graf prevýšenia 21
vytvorenie
ciest 11
trasových bodov 8
výpočet oblasti 29
výškomer
kalibrácia 21
typ grafu(parcely) 41
nastavenia 40
Z
zachytávanie signálov
satelitov 4, 59
zamknutie obrazovky 5
záznam trás 13, 38
zdieľanie dát 28
zobrazenie prevýšenia 21
barometrický
výškomer 21
trasy 14
zobraziť a ísť 9
Séria Montana 600 uživateľská príručka
12. 8. 2011 11:11:50
Záručný List
ô
ZÁRUČNÝ LIST
Informácie o výrobku:
Názov - Typ - Model:
..................................................
sériové číslo:
..................................................
Informácie o zákazníkovi:
TU ODSTRIHNÚŤ
Meno a priezvisko:
Adresa:
..................................................
Telefón:
..................................................
..................................................
..................................................
Email:
..................................................
Upozornenie:
Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre
uplatnenie záruky je stanovený nadobúdací doklad. Záručný list však plní dôležitú
sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení
reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.
ô
Montana_OM_SK.indd 67
12. 8. 2011 11:11:51
Záručný List
Záručné podmienky
Firma Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky 24 mesačnú
obmedzenú záruku.
V rámci záručnej doby sa firma Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky
poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri
ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.
Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu
alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na vlastné náklady.
Reklamácia musí obsahovať:
1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Vyplnený záručný list a nadobúdací doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí
kópia)
3. V prípade, ak zariadenie je darčekom, je potrebný doklad o kúpe produktu, ku ktorému
bol darček dodaný.
4. Vyplnený reklamačný protokol
• reklamačný protokol nájdete na stránke www.garmin.sk v sekcii
Download/Tlačivá alebo priamo na linku:
http://www.garmin.sk/servis/reklamacny-protokol/
Strata uvedených záruk nastáva v prípade:
1. Ak je na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak bol prístroj doručený v rozobranom stave
3. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické
poškodenie
4. Ak bol v prístroji nahratý nelegálny ovládací program alebo mapa
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného
Zákona o ochrane spotrebiteľa
Servisné stredisko pre Slovensko:
CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-7002900, fax: 041-7632 616, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000
Montana_OM_SK.indd 68
12. 8. 2011 11:11:51
Montana_OM_SK.indd 71
12. 8. 2011 11:11:51
Táto slovenská verzia anglickej príručky série Montana 600 (katalógové číslo Garmin 19001330-00, revízia A) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si
najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie série Montana 600.
SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ
PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.
© 2011 Garmin Ltd. alebo jej pobočky
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.sk
September 2011
Montana_OM_SK.indd 72
190-01330-44_0A
12. 8. 2011 11:11:51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising