Garmin | Montana® 600 | Garmin Montana® 600 Snabbstartshandbok

Garmin Montana® 600 Snabbstartshandbok
montana 600-serien
snabbstartshandbok
™
för användning med modellerna 600, 650, 650t
Snabbstartshandbok för Montana 600-serien
1
Komma igång
Översikt över enheten
 varning
Guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, innehåller viktig
information och produktvarningar.
➋
2
Installera batterierna (sidan 3).
Sätta på enheten (sidan 5).
Registrera enheten (sidan 5).
Hämta satellitinformation (sidan 5).
Kalibrera kompassen (sidan 6).
Markera en waypoint (sidan 7).
Skapa en rutt (sidan 8).
Spela in ett spår (sidan 8).
Navigera till en destination
(sidan 10).
➌
➍
Första gången du använder enheten
ska du utföra dessa uppgifter för att
konfigurera enheten och lära dig de
grundläggande funktionerna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
➊
➎
➐
➏
➑
➊ Kameralins (endast 650 och 650t)
➋
Strömknapp
➌ microSD™-kortplats (under
batteriluckan)
➍ Strömanslutning för valfria tillbehör
➎ Stereohörlursuttag
➏ Mini-USB-port (under väderskyddet)
➐ Batterilock med D-ring
➑ MCX-port för extern GPS-antenn
(under väderskyddet)
Snabbstartshandbok för Montana 600-serien
Batteriinformation
 varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att förhindra
personskador eller skador på produkten
på grund av att batteriet utsätts för
extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Temperaturklassningen för enheten
(-20 till 70 °C, eller -4 till 158 °F) kan
överskrida det användbara området för
vissa batterier. Alkaliska batterier kan
spricka vid höga temperaturer.
meddelande
Alkaliska batterier tappar en stor del
av sin kapacitet vid låga temperaturer.
Använd därför litiumbatterier när du
använder enheten vid temperaturer
under noll.
Installera litiumjonbatteriet
1. Vrid D-ringen moturs och dra uppåt
för att avlägsna skyddet.
2. Ta fram batteriet ➊ som medföljde
produktförpackningen.
➊
3. Justera metallkontakterna på
batteriet mot metallkontakterna i
batterifacket.
4. Sätt in batteriet i facket med
kontakterna först.
5. Tryck försiktigt batteriet på plats.
6. Sätt tillbaka batteriluckan och vrid
D-ringen medurs.
Enheten drivs med det medföljande
litiumjonbatteriet eller tre AA-batterier.
Snabbstartshandbok för Montana 600-serien
3
Ladda litiumjonbatteriet
Ta ut litiumjonbatteriet
meddelande
Förhindra korrosion genom att torka
mini-USB-porten, väderskyddet och
omgivande område noga innan du laddar
eller ansluter enheten till en dator.
 varning
För att förhindra skada på batteriet
och eventuell personskada ska du inte
använda vassa föremål när du tar bort
batteriet.
Innan du använder enheten första
gången ska batterierna laddas upp helt.
Det tar 4½ timmar att ladda ett urladdat
batteri. Enheten laddas inte utanför
temperaturområdet 0 till 45 °C (32 till
113 °F).
1. Ta bort batteriluckan.
2. Lyft upp den sida av batteriet som
ligger närmast knappen .
1. Anslut nätadaptern till ett vanligt
vägguttag.
2. Lyft upp väderskyddet ➊ från miniUSB-porten ➋.
➊
➋
3. Stick in den lilla änden på
nätadaptern i mini-USB-porten.
4. Ladda enheten helt.
4
Installera AA-batterier
Som alternativ till litiumjonbatterierna
kan du även använda batterier av typen
alkaliska, NiMH eller litium. Det är
praktiskt när du exempelvis är ute på
en vandringsled och inte har möjlighet
att ladda litiumjonbatterierna. Använd
NiMH- eller litiumbatterier för bästa
resultat.
1. Vrid D-ringen moturs och dra uppåt
för att avlägsna skyddet.
2. Sätt i tre AA-batterier med rätt
polriktning.
Snabbstartshandbok för Montana 600-serien
Satellitsignaler
3. Sätt tillbaka batteriluckan och vrid
D-ringen medurs.
4. Håll ned (sidan 2).
5. Välj > Inställning > System >
AA-batterityp.
6. Välj Alkaliska, Litium eller
Uppladdningsbart NiMH.
Slå på och stänga av
enheten
Håll ned
(sidan 2).
Registrera enheten
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Så fort enheten sätts på börjar den att
söka satellitsignaler. Det kan vara så att
enheten behöver fri sikt mot himlen för
att hämta satellitsignaler. När staplarna
är gröna har satellitsignaler hittats.
Tid och datum ställs in automatiskt
utifrån GPS-positionen.
Gå till www.garmin.com/aboutGPS för
mer information om GPS.
Justera
bakgrundsbelysningens
ljusstyrka
Obs! Bakgrundsbelysningens ljusstyrka
kan begränsas när batterikapaciteten är
låg.
Omfattande användning av
skärmbelysning kan förkorta batteriets
livslängd avsevärt.
1. Se till att enheten är på och tryck på
.
2. Justera ljusstyrkan med hjälp av
skjutreglaget.
Snabbstartshandbok för Montana 600-serien
5
Om huvudmenyn
➊
➋
➌
➍
➊ Statusfält
➋ Tidpunkt och datum
➌ Programikoner
➍ Programlåda med fler
programikoner
Anpassa huvudmenyn och
programlådan
• Håll ned en ikon på huvudmenyn
eller i programlådan och dra den till
en ny plats.
6
• Öppna programlådan och dra en ikon
uppåt till huvudmenyn.
• Du kan flytta ikonen till en ny
menysida genom att markera och dra
den över höger- eller vänsterpilen.
Kalibrera kompassen
Meddelande
Kalibrera den elektroniska kompassen
utomhus. Stå inte nära föremål som
påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller
kraftledningar, eftersom det kan minska
noggrannheten.
Kalibrera kompassen när du har
förflyttat dig stora avstånd, upplevt
temperaturförändringar eller bytt
batteriet.
1. Välj Kompass >
> Kalibrera
kompass > Start.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Snabbstartshandbok för Montana 600-serien
Välja en profil
Profiler är en samling inställningar
som optimerar din enhet för olika
tillämpningsområden. Dina inställningar
och vyer kan till exempel skilja sig åt
när du ägnar dig åt geocaching eller
navigerar på vatten.
1. Välj > Profiländring.
2. Välj en profil.
Waypoints
Waypoints är platser som du spelar in
och sparar på din enhet.
Skapa en waypoint
Du kan spara din aktuella plats som en
waypoint.
1. Välj Markera waypoint.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Spara om du vill spara en
waypoint utan ändringar.
• Välj annars Redigera, gör
önskade ändringar för din
waypoint och välj Spara.
Snabbstartshandbok för Montana 600-serien
Söka efter en waypoint
1. Välj Vart? > Waypoints.
2. Välj en waypoint.
Öka noggrannheten för en
waypointposition
Med Waypoint Averaging kan du öka
noggrannheten för en waypointposition
genom att samla in flera exempel för
waypointpositionen.
1.
2.
3.
4.
5.
Välj > Waypoint Averaging.
Välj en waypoint.
Flytta dig till platsen.
Välj Start.
När säkerhetsgradstapeln för
exemplet når 100% väljer du Spara.
Du uppnår bäst resultat om du
samlar fyra till åtta exempel för
en waypoint och väntar minst 90
minuter mellan exemplen.
7
Menyn Vart?
Du kan använda knappen Vart? för att
söka efter en destination att navigera
till. Alla kategorier under Vart? är inte
tillgängliga i alla områden och på alla
kartor.
Söka efter en position efter
namn
Beroende på vilka kartor som finns
i din enhet kan du söka efter städer,
geografiska platser och intressanta
platser som restauranger, hotell och
fordonsservice.
1.
2.
3.
4.
5.
Välj Vart?.
Välj en kategori.
Välj .
Ange namnet eller en del av namnet.
Välj .
Söka efter en position nära en
annan position
1. Välj Vart? >
> Sök nära.
2. Välj ett alternativ.
3. Välj eventuellt en position.
8
Skapa en rutt
En rutt är en sekvens med waypoints
som leder dig till slutmålet.
1. Välj > Ruttplanerare > Skapa
rutt > Välj första position.
2. Välj en kategori.
3. Välj den första positionen i rutten.
4. Välj Använd > Välj nästa punkt.
5. Upprepa steg 2-4 tills rutten är klar.
6. Välj för att spara rutten.
Spår
Ett spår är en inspelning av din väg.
Spårloggen innehåller information om
punkter längs den inspelade vägen, bl.a.
tid, position och höjd för varje punkt.
Spela in spårloggar
1. Välj > Inställning > Spår >
Spårlogg.
Snabbstartshandbok för Montana 600-serien
2. Välj Spela in, Visa inte eller Spela
in, Visa på karta.
Om du väljer Spela in, Visa på
karta, visas en linje på kartan som
anger ditt spår.
3. Välj Inspelningsläge.
4. Välj ett alternativ:
• Välj Auto för att spela in spåren
i variabel takt och skapa en
optimal återgivning.
• Välj Avstånd för att spela in
spåren på ett visst avstånd.
• Välj Tid för att spela in spåren
vid en viss tid.
5. Välj Intervall.
6. Slutför en åtgärd:
• Välj ett alternativ för att spela in
spår oftare eller mindre ofta.
OBS! Om du använder
intervallet Mestadels får du mest
spårinformation, men enheten
fylls också snabbare.
Snabbstartshandbok för Montana 600-serien
• Ange en tid eller ett avstånd och
välj .
När du förflyttar dig med enheten
påslagen skapas en spårlogg.
Påbörja en TracBack®
Du kan navigera tillbaka till början
av ett spår. Det är praktiskt när du
behöver ta dig tillbaka till lägret eller
huvudleden.
1. Välj > Spårhanterare >
Aktuellt spår > Visa kartan.
2. Välj TracBack.
Kartsidan öppnas med din rutt
markerad med en magentafärgad
linje.
3. Navigera efter kartan (sidan 10) eller
kompassen (sidan 10).
9
Navigera till en destination
Du kan navigera till en destination med
hjälp av kartan eller kompassen.
Välj Vart?.
Välj en kategori.
Välj ett mål.
Välj Kör.
Kartsidan öppnas med din rutt
markerad med en magentafärgad
linje.
5. Navigera efter kartan (sidan 10) eller
kompassen (sidan 10).
1.
2.
3.
4.
Använda kartan
1. Välj Karta.
Positionsikonen visar din position
på kartan. När du färdas flyttar sig
positionsikonen.
2. Slutför en eller flera av följande
åtgärder:
• Dra kartan om du vill visa andra
områden.
10
• Välj + eller - om du vill zooma in
eller ut på kartan.
• Välj en plats på kartan och gå till
informationsfältet högst upp på
skärmen för att visa information
om den valda platsen (markeras
med ett stift).
Tips: Om du vill anpassa kartvyn väljer
du > Kartinställningar och justerar
inställningarna.
Navigera med bäringspekaren
När du navigerar till en destination,
pekar bäringspekaren mot din
destination oavsett i vilken riktning du
rör dig.
1. Börja navigera till en destination
(sidan 10).
2. Välj Kompass.
3. Vänd dig tills pekar mot toppen
av kompassen och fortsätt att
förflytta dig i den riktningen mot
destinationen.
Snabbstartshandbok för Montana 600-serien
Fotografera
Du kan fotografera med Montana 650
och 650t.
1. Välj > Kamera.
2. Håll enheten horisontellt eller
vertikalt för att ändra bildriktningen.
3. Tryck eventuellt på + eller - för att
zooma in eller ut.
4. Håll ned för att fokusera.
5. Släpp för att ta en bild.
Hämta geocache
1.
2.
3.
4.
5.
Anslut enheten till en dator.
Gå till www.OpenCaching.com.
Skapa vid behov ett konto.
Logga in.
Följ instruktionerna på skärmen för
att hitta och hämta geocacher till
enheten.
Snabbstartshandbok för Montana 600-serien
Felsökning
Återställa enheten
Om enheten slutar svara kan du
återställa enheten.
1. Ta bort batterierna.
2. Sätt tillbaka batterierna (sidan 3).
Obs! Detta raderar inte dina data eller
inställningar.
Hämta handböckerna från
enheten
1. Anslut USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
2. Lyft upp väderskyddet från miniUSB-porten.
3. Anslut den smala änden av USBkabeln till mini-USB-porten.
4. Öppna ”Garmin”-enheten eller
-volymen.
5. Öppna mappen eller volymen
Garmin\Documents.
6. Dubbelklicka på START HERE.
html.
11
Tillbehör
Valfria tillbehör som fästen, kartor,
träningstillbehör och utbytesdelar kan
beställas från http://buy.garmin.com
eller från din Garmin-återförsäljare.
Kontakta Garmins
produktsupport
• Gå till www.garmin.com/support
och klicka på Contact Support
(Kontakta support) för att få lokal
supportinformation.
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
• I Storbritannien ringer du
0808 2380000.
• I Europa ringer du
+44 (0) 870 8501241.
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är
registrerade i USA och i andra länder. Montana™
är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan skriftligt tillstånd från Garmin. microSD™ är
ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Övriga
varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas
66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2011
190-01330-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
12
Snabbstartshandbok för Montana 600-serien
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising