Garmin | Montana® 600 | User manual | Garmin Montana® 600 Brukerveiledning

Garmin Montana® 600 Brukerveiledning
montana 600-serien
brukerveiledning
™
brukes med modellene 600, 650, 650t
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres
uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene
sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for gjeldende oppdateringer og
tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin®, Garmin-logoen, BlueChart®, City Navigator® og TracBack® er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene som er registrert i USA og andre land. ANT™, ANT+™, BaseCamp™, chirp™, HomePort™
og Montana™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et
registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC. Andre varemerker
og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Modell: 01102524
Innholdsfortegnelse
Komme i gang��������������������������� 1
Oversikt over enheten����������������������1
Batteriinformasjon����������������������������2
Slå enheten av eller på���������������������4
Satellittsignaler���������������������������������4
Registrere enheten���������������������������5
Om hovedmenyen����������������������������5
Bruke berøringsskjermen�����������������5
Rotere skjermen�������������������������������6
Slå på bakgrunnslyset����������������������6
Justere volumet��������������������������������7
Profiler����������������������������������������������7
Veipunkter, ruter og spor��������� 8
Veipunkter����������������������������������������8
Bruke Sight 'N Go�����������������������������9
Hvor skal du?- menyen������������������10
Ruter�����������������������������������������������11
Spor������������������������������������������������13
Eventyr�������������������������������������������15
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Innholdsfortegnelse
Navigasjon������������������������������16
Navigere til et bestemmelsessted��16
Kart�������������������������������������������������17
Kompass����������������������������������������19
Stigningsplott����������������������������������21
Tripcomputer����������������������������������22
Kamera og bilder�������������������� 23
Ta et bilde���������������������������������������23
Vise bilder���������������������������������������23
Geocacher�������������������������������25
Laste ned geocacher����������������������25
Filtrere listen over geocacher���������25
Navigere til en geocache����������������26
Logge forsøk����������������������������������26
chirp™����������������������������������������������27
Programmer����������������������������28
Bruke 3D-visning����������������������������28
Om deling av data��������������������������28
Stille inn en nærhetsalarm��������������29
Beregne størrelsen på et område���29
Bruke kalkulatoren��������������������������29
Vise kalenderen og almanakker�����30
i
Innholdsfortegnelse
Stille inn en alarm���������������������������30
Åpne stoppeklokken�����������������������31
Satellittsiden�����������������������������������31
Innstillinger for sjøkart��������������������43
Trening�������������������������������������������44
Nullstille data����������������������������������44
Tilpasse enheten�������������������� 32
Informasjon om enheten�������� 45
Tilpasse hovedmenyen og
programskuffen����������������������������32
Opprette snarveier��������������������������32
Tilpasse bestemte sider������������������33
Opprette en egendefinert profil�������34
Systeminnstillinger�������������������������34
Skjerminnstillinger��������������������������35
Innstillinger for utseende����������������36
Angi enhetstoner����������������������������37
Kartinnstillinger�������������������������������37
Kamerainnstillinger�������������������������38
Sporinnstillinger������������������������������38
Endre måleenhetene����������������������39
Tidsinnstillinger�������������������������������39
Innstillinger for posisjonsformat������39
Innstillinger for retning��������������������40
Innstillinger for høydemåleren��������40
Innstillinger for geocaching�������������41
Rutinginnstillinger���������������������������42
ii
Oppdatere programvaren���������������45
Vise enhetsinformasjon������������������45
Spesifikasjoner�������������������������������45
Om batteriene���������������������������������46
Ta vare på enheten�������������������������47
Databehandling������������������������������48
Tillegg��������������������������������������52
Valgfritt tilbehør�������������������������������52
Datafeltalternativer�������������������������54
Feilsøking���������������������������������������59
Indeks��������������������������������������61
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Komme i gang
Komme i gang
Oversikt over enheten
 advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Når du bruker enheten for første gang,
bør du fullføre følgende oppgaver for
å stille inn enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sett inn batteriene (side 2).
Slå på enheten (side 4).
Registrer enheten (side 5).
Innhent satellitter (side 4).
Kalibrer kompasset (side 19).
Merk et veipunkt (side 8).
Opprett en rute (side 11).
Registrer et spor (side 13).
Naviger til et bestemmelsessted
(side 16).
Brukerveiledning for Montana 600-serien
➋
➊
➌
➍
➎
➐
➏
➑
➊ Kameralinse (bare 650 og 650t)
➋
Av/på-knapp
➌ microSD™-kortspor (under
batteridekselet) (side 49)
➍ Strømkontakt til bilbrakett
➎ Kontakt til stereohodetelefon
(side 18)
➏ Mini-USB-port (under gummihette)
➐ D-ring på batteridekselet
➑ MCX-port til ekstern GPS-antenne
(under gummihette)
1
Komme i gang
Batteriinformasjon
 advarsel
Dette produktet inneholder et
lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik
at den ikke utsettes for direkte sollys, på
den måten unngår du mulighet for skade
på person eller eiendom som følge av
at batteriet har vært utsatt for ekstrem
varme.
Temperaturområdet for enheten (side 45)
kan være for høyt for enkelte batterier.
Alkaliske batterier kan sprekke ved høye
temperaturer.
merknad
Alkaliske batterier får betydelig mindre
kapasitet når temperaturen synker. Du
bør derfor bruke lithiumbatterier når du
betjener enheten i minusgrader.
2
Enheten bruker den medfølgende
lithiumionbatteripakken eller tre AAbatterier. Hvis du vil ha tips om hvordan
du kan maksimere batterilevetiden og
annen batteriinformasjon, kan du se
side 46.
Sette i lithiumionbatteripakken
1. Vri D-ringen mot klokken, og trekk
opp for å ta av dekselet.
2. Finn batteriet ➊ som fulgte med i
produktesken.
➊
3. Plasser batteriet slik at
metallkontaktene på batteriet berører
metallkontaktene i batterirommet.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Komme i gang
4. Sett inn batteriet i batterirommet med
kontaktene først.
5. Trykk batteriet forsiktig på plass.
6. Sett på batteridekselet igjen, og vri
D-ringen med klokken.
Lade lithiumionbatteripakken
merknad
For å hindre korrosjon må du tørke godt
av mini-USB-porten, gummihetten og
området rundt før du lader enheten eller
kobler den til en datamaskin.
Lad batteriet helt opp før du bruker
enheten for første gang. Det tar
4 ½ time å lade et tomt batteri. Enheten
kan ikke lade når den er utenfor
temperaturområdet på 0 °C til 45 °C
(32 °F til 113 °F).
1. Koble vekselstrømladeren til en
vanlig veggkontakt.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
2. Fjern gummihetten ➊ fra mini-USBporten ➋.
➊
➋
3. Koble den lille enden av
vekselstrømladeren til mini-USBporten.
4. Lad enheten helt opp.
Enheten kan bli varm under lading.
Ta ut lithiumionbatteripakken
 advarsel
Ikke ta ut batteriene med en skarp
gjenstand.
1. Ta av batteridekselet.
2. Dra batteriet opp på den siden som er
nærmest -tasten.
3
Komme i gang
Sette i AA-batterier
Du kan bruke alkaliske batterier, NiMHbatterier eller lithiumbatterier i stedet for
lithiumionbatteripakken. Dette er spesielt
nyttig hvis du er ute i naturen og ikke kan
lade lithiumionbatteripakken. Det beste
resultatet får du ved å bruke NiMHbatterier eller lithiumbatterier.
1. Vri D-ringen mot klokken, og trekk
opp for å ta av dekselet.
2. Sett inn tre AA-batterier riktig vei.
Slå enheten av eller på
Hold nede
(side 1).
Satellittsignaler
Enheten begynner å innhente
satellittsignaler etter at den er slått på.
Det kan hende enheten må ha klar sikt til
himmelen for å innhente satellittsignaler.
Når linjene
er grønne, har enheten
innhentet satellittsignaler. Dato og
klokkeslett stilles automatisk etter
GPS-posisjonen. Hvis du vil justere
tidsinnstillingene, kan du se side 39.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
3. Sett på batteridekselet igjen, og vri
D-ringen med klokken.
4. Hold nede (side 1).
5. Velg > Oppsett > System >
Batteritype AA.
6. Velg Alkalisk, Lithium eller
Oppladbart NiMH.
4
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Komme i gang
Registrere enheten
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Om hovedmenyen
➊
➋
➌
➍
➊ Statuslinje
➋ Gjeldende dato og klokkeslett
Bruke berøringsskjermen
• Velg for å åpne programskuffen.
• Velg for å lukke siden og gå
tilbake til forrige side.
• Velg for å gå tilbake til den
forrige siden.
• Velg for å lagre endringer og
lukke siden.
• Velg og for å bla.
• Velg for å åpne en meny.
• Velg for å søke etter navn.
Låse skjermen
Lås skjermen for å forhindre at du
trykker på knapper utilsiktet.
1. Trykk på
2. Velg .
.
➌ Programikoner
➍ Programskuff som inneholder flere
programikoner
Brukerveiledning for Montana 600-serien
5
Komme i gang
Låse opp skjermen
1. Trykk på .
2. Velg .
Rotere skjermen
Hvis du vil låse skjermorienteringen, kan
du se side 36.
Roter enheten for å få visning i
horisontal (landskap) eller vertikal
modus (portrett).
Slå på bakgrunnslyset
Bakgrunnslyset slås av etter en periode
uten aktivitet. Hvis du vil endre
tidsavbrudd for bakgrunnslys, kan du se
side 7.
Trykk på skjermen.
Varsler og meldinger aktiverer også
bakgrunnslyset.
Justere lysstyrken på
bakgrunnslyset
Merk: Lysstyrken på bakgrunnslyset
kan være begrenset når den gjenværende
batterikapasiteten er lav.
Utstrakt bruk av bakgrunnslys på
skjermen kan redusere batterilevetiden
betraktelig. Du kan justere lysstyrken
på bakgrunnslyset for å maksimere
batterilevetiden.
1. Trykk på mens enheten er slått på.
2. Bruk glidebryteren for
bakgrunnslyset til å justere nivået på
lysstyrken.
6
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Komme i gang
Enheten kan bli varm når innstillingen
for bakgrunnslys er stilt høyt.
Justere tidsavbrudd for
bakgrunnslys
Du kan dempe lysstyrken på
bakgrunnslyset for å maksimere
batterilevetiden.
Velg > Oppsett > Skjerm >
Bakgrunnslys, tidsavbrudd.
Justere volumet
Du kan justere volumet når du bruker
hodetelefoner eller en bilbrakett.
1. Trykk på mens enheten er slått på.
2. Bruk glidebryteren til å justere
volumnivået.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Profiler
Profiler er en samling innstillinger som
optimaliserer enheten etter hvordan du
bruker den. Innstillingene og visningene
kan for eksempel være annerledes når
du bruker enheten til geocaching enn til
navigering på vann.
Når du bruker en profil og endrer
innstillinger som datafelter eller
måleenheter, lagres de automatisk som en
del av profilen.
Velge en profil
1. Velg > Profilendring.
2. Velg en profil.
7
Veipunkter, ruter og spor
Veipunkter,
ruter og spor
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du
registrerer og lagrer på enheten.
Opprette et veipunkt
Du kan lagre din gjeldende posisjon som
et veipunkt.
1. Velg Merk veipunkt.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre veipunktet uten
endringer, velger du Lagre.
• Hvis du vil gjøre endringer i
veipunktet, velger du Rediger,
gjør endringer i veipunktet og
velger Lagre.
8
Finne et veipunkt
1. Velg Hvor skal du? > Veipunkter.
2. Velg et veipunkt.
Redigere et veipunkt
Du må opprette et veipunkt før du kan
redigere det.
1.
2.
3.
4.
5.
Velg > Veipunktstyrer.
Velg et veipunkt.
Trykk på et element for å redigere.
Angi den nye informasjonen.
Velg .
Slette et veipunkt
1. Velg > Veipunktstyrer.
2. Velg et veipunkt.
3. Velg > Slett.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Veipunkter, ruter og spor
Forbedre nøyaktigheten til en
veipunktposisjon
Med beregning av gjennomsnitt for
veipunkt kan du forbedre nøyaktigheten
til en veipunktposisjon ved å samle flere
eksempler av veipunktposisjonen.
1. Velg > Beregning av
gjennomsnitt for veipunkt.
2. Velg et veipunkt.
3. Flytt til posisjonen.
4. Velg Start.
5. Når statuslinjen for
eksempelsikkerhet når 100 %, velger
du Lagre.
Du får best resultat hvis du samler
fire til åtte eksempler for veipunktet
og venter minst 90 minutter mellom
eksemplene.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Beregne et veipunkt
1. Velg > Sight 'N Go.
2. Pek enheten mot et objekt eller i
retning av en posisjon.
3. Velg Lås retning > Projiser
veipunkt.
4. Velg en måleenhet.
5. Angi avstanden til objektet, og velg
.
6. Velg Lagre.
Bruke Sight 'N Go
Du kan peke enheten mot et objekt i det
fjerne, låse retningen og deretter navigere
til objektet.
1. Velg > Sight 'N Go.
2. Pek med enheten mot et objekt.
3. Velg Lås retning > Angi kurs.
9
Veipunkter, ruter og spor
Hvor skal du?- menyen
Du kan bruke Hvor skal du?- menyen for
å finne et bestemmelsessted å navigere
til. Ikke alle Hvor skal du?- kategorier
er tilgjengelige i alle områder og på alle
kart.
Tilleggskart
Du kan bruke tilleggskart på enheten,
for eksempel BirdsEye™-satellittbilder,
BlueChart® g2 og detaljerte City
Navigator®-kart. Detaljerte kart kan
inneholde flere punkter av interesse,
for eksempel restauranter og maritime
tjenester. Hvis du vil ha mer informasjon,
går du til http://buy.garmin.com eller tar
kontakt med en Garmin-forhandler.
10
Finne en posisjon etter navn
Avhengig av kartene som er lastet
på enheten, kan du søke etter byer,
geografiske punkter og forskjellige
punkter av interesse (POIer), for
eksempel restauranter, hoteller og
bilverksteder.
1.
2.
3.
4.
5.
Velg Hvor skal du?.
Velg en kategori.
Velg .
Angi navnet eller deler av navnet.
Velg .
Finne en posisjon nær en annen
posisjon
1. Velg Hvor skal du? > > Søk
nær.
2. Velg et alternativ.
3. Velg en posisjon ved behov.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Veipunkter, ruter og spor
Finne en adresse
Du kan bruke valgfrie City Navigator®kart til å søke etter adresser.
1. Velg Hvor skal du? > Adresser.
2. Angi land eller delstat ved behov.
3. Angi by eller postnummer.
MERK: Ikke alle kartdata støtter
postnummersøk.
4. Velg byen.
5. Angi husnummeret.
6. Angi gaten.
Ruter
En rute er en serie av veipunkter
som fører deg til det endelige
bestemmelsesstedet.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Opprette en rute
1. Velg > Ruteplanlegger >
Opprett rute > Velg første punkt.
2. Velg en kategori.
3. Velg første punkt på ruten.
4. Velg Bruk > Velg neste punkt.
5. Gjenta trinn 2–4 til ruten er
fullstendig.
6. Velg for å lagre ruten.
Endre et rutenavn
1. Velg > Ruteplanlegger.
2. Velg en rute.
3. Velg Endre navn.
4. Angi det nye navnet.
5. Velg .
11
Veipunkter, ruter og spor
Redigere en rute
1. Velg > Ruteplanlegger.
2. Velg en rute.
3. Velg Rediger rute.
4. Velg et punkt.
5. Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise punktet på kartet,
velger du Se på.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på
punktene på ruten, velger du Flytt
ned eller Flytt opp.
• Hvis du vil legge til et nytt punkt
på ruten, velger du Sett inn.
Det ekstra punktet settes inn før
punktet du redigerer.
• Hvis du vil fjerne punktet fra
ruten, velger du Fjern.
6. Velg for å lagre ruten.
12
Vise en rute på kartet
1. Velg > Ruteplanlegger.
2. Velg en rute.
3. Velg Se på kart.
Slette en rute
1. Velg > Ruteplanlegger.
2. Velg en rute.
3. Velg Slett rute.
Vise Aktiv rute
1. Mens du navigerer en rute, velger du
> Aktiv rute.
2. Velg et punkt på ruten for å vise flere
detaljer.
Reversere en rute
1. Velg > Ruteplanlegger.
2. Velg en rute.
3. Velg Reverser rute.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Veipunkter, ruter og spor
Spor
Et spor er en registrering av banen
du følger. Sporloggen inneholder
informasjon om punkter langs den
registrerte banen, blant annet klokkeslett,
posisjon og høyde for hvert punkt.
Registrere sporlogger
1. Velg > Oppsett > Spor >
Sporlogg.
2. Velg Registrering, ikke vis eller
Registrering, vis på kart.
Hvis du velger Registrering, vis på
kart, vises sporet som en linje på
kartet.
3. Velg Registreringsmetode.
4. Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere sporene
med varierende frekvens for å
opprette en optimal visning av
sporene, velger du Auto.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
• Hvis du vil registrere spor ved
en angitt avstand, velger du
Avstand.
• Hvis du vil registrere spor på et
angitt tidspunkt, velger du Tid.
5. Velg Intervall.
6. Fullfør en handling:
• Velg et alternativ for å registrere
spor oftere eller sjeldnere.
MERK: Hvis du bruker
intervallet Oftest, får du med
flest spordetaljer, men fyller opp
enhetens minne fortere.
• Angi en tid eller avstand, og velg
.
En sporingslogg opprettes mens du
beveger deg med enheten slått på.
13
Veipunkter, ruter og spor
Lagre det gjeldende sporet
Sporet som blir registrert, kalles det
gjeldende sporet.
1. Velg > Sporstyrer > Gjeldende
spor.
2. Velg det du vil lagre:
• Velg Lagre spor.
• Velg Lagre del, og velg en del.
Vise sporingsinformasjon
1. Velg > Sporstyrer.
2. Velg et spor.
3. Velg Se på kart.
Begynnelsen og slutten på sporet
markeres med flagg.
4. Velg informasjonslinjen øverst på
skjermen.
Informasjon om sporet er oppført.
14
Vise et karts stigningsplott
1. Velg > Sporstyrer.
2. Velg et spor.
3. Velg Stigningsplott.
Lagre en posisjon på et spor
1. Velg > Sporstyrer.
2. Velg et spor.
3. Velg Se på kart.
4. Velg en posisjon på sporet.
5. Velg informasjonslinjen øverst på
skjermen.
6. Velg .
7. Velg OK.
Endre sporfargen
1. Velg > Sporstyrer.
2. Velg et spor.
3. Velg Angi farge.
4. Velg en farge.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Veipunkter, ruter og spor
Arkivere et lagret spor
Du kan arkivere lagrede spor for å spare
plass i minnet.
1. Velg > Sporstyrer.
2. Velg et lagret spor.
3. Velg Arkiv.
Slette det gjeldende sporet
Velg > Oppsett > Nullstill > Slett
gjeldende spor > Ja.
Slette et spor
1. Velg > Sporstyrer.
2. Velg et spor.
3. Velg Slett > Ja.
Eventyr
Du kan gruppere beslektede elementer
sammen til en eventyrlig opplevelse. Du
kan for eksempel opprette et eventyr for
den siste fotturen du var på. Eventyret
kan bestå av sporloggen til turen, bilder
fra turen og geocacher du fant. Du kan
opprette og administrere eventyrene med
BaseCamp.
Opprette et eventyr
1. Velg > Oppsett > Eventyr >
Opprett eventyr.
2. Velg Legg til element.
3. Velg et element.
4. Velg Bruk.
5. Gjenta trinn 2 - 4.
Se på og redigere et eventyr
1. Velg > Eventyr.
2. Velg et eventyr.
3. Velg om nødvendig .
Brukerveiledning for Montana 600-serien
15
Navigasjon
Navigasjon
Du kan navigere en rute, et spor,
til et veipunkt, til en geocache, til
et bilde eller til alle posisjoner som
er lagret på enheten. Du kan bruke
kartet eller kompasset til å navigere til
bestemmelsesstedet.
Navigere til et
bestemmelsessted
Du kan navigere til et bestemmelsessted
ved hjelp av kart eller kompass.
Velg Hvor skal du?.
Velg en kategori.
Velg et bestemmelsessted.
Velg Kjør.
Kartsiden åpnes med ruten markert
med en magentafarget linje.
5. Naviger ved hjelp av kart (side 17)
eller kompass (side 19).
1.
2.
3.
4.
16
Starte en TracBack®
Du kan navigere tilbake til begynnelsen
av sporet. Dette kan være nyttig når du
skal finne veien tilbake til leiren eller til
starten av stien.
1. Velg > Sporstyrer > Gjeldende
spor > Se på kart.
2. Velg TracBack.
Kartsiden åpnes med ruten markert
med en magentafarget linje.
3. Naviger ved hjelp av kart (side 17)
eller kompass (side 19).
Markere og starte navigasjon
til en MOB-posisjon (Mann over
bord)
Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann
over bord) og automatisk begynne å
navigere til den.
1. Velg
> Mann over bord > Start.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Navigasjon
Kartsiden åpnes med ruten markert
med en magentafarget linje.
2. Naviger ved hjelp av kart (side 17)
eller kompass (side 19).
Stoppe navigasjon
Velg Hvor skal du? > Stopp
navigasjon.
Kart
Posisjonsikonet viser posisjonen din
på kartet. Posisjonsikonet beveger seg
mens du reiser. Når du navigerer til et
bestemmelsessted, er ruten markert med
en magentafarget linje på kartet.
Se på kartet
1. Velg Kart.
2. Velg ett eller flere alternativer:
• Dra kartet for å vise ulike
områder.
• Bruk + og - til å zoome inn og ut
på kartet.
• Velg en posisjon på kartet, og
velg informasjonslinjen øverst på
skjermen for å vise informasjon
om den valgte posisjonen
(representert med en stift).
Hvis du vil ha informasjon om hvordan
du kan tilpasse kartinnstillingene, kan du
se side 37. Hvis du vil ha informasjon om
hvordan du kan tilpasse kartets dashbord
og datafelter, kan du se side 33.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
17
Navigasjon
Navigere en kjørerute
 Forsiktig
Hvis du har for høyt volum på enheten,
øreproppene, eller hodetelefonene, kan
du få varige hørselsskader. Begrens tiden
du bruker på å lytte med høyt volum.
Hvis du opplever at det ringer i ørene
eller at du synes at andre mumler, må du
slå av lyden og få hørselen din undersøkt
av lege.
Du må kjøpe og laste City Navigatorkart før du kan bruke kartet. Hvis du har
tenkt å bruke enheten sammen med en
bilbrakett, må du også kjøpe og montere
braketten i bilen.
1. Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en brakett med
enheten, monterer du enheten i
braketten.
18
2.
3.
4.
5.
Bilprofilen velges automatisk.
• Hvis du ikke bruker en brakett
med enheten, velger du >
Profilendring > Bil.
Hvis du ikke bruker en brakett
med enheten, kobler du
hodetelefoner eller en lydkabel til
stereohodetelefonkontakten.
Bruk kartet til å navigere til
bestemmelsesstedet.
Lytt til talemeldingene.
Merk: Lyder erstatter
talemeldingene hvis det ikke er koblet
noe til hodetelefonkontakten.
Følg svingene i tekstfeltet langs øvre
kant av kartet.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Navigasjon
Kompass
Enheten har et kompass med tre
akser. Du kan bruke en peilepeker
eller en kursmarkør til å navigere til
bestemmelsesstedet.
Merk: Kompasset viser GPS-retning
og ikke magnetisk retning når enheten er
plassert i en bilbrakett.
Kalibrere kompasset
Merknad
Kalibrer det elektroniske
kompasset utendørs. Du kan få økt
retningsnøyaktighet ved å holde avstand
til objekter som påvirker magnetiske
felter, for eksempel biler, bygninger eller
overhengende kraftlinjer.
1. Velg Kompass >
> Kalibrer
kompass > Start.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Navigere med peilepekeren
Når du navigerer til et bestemmelsessted,
vil peilepekeren peke mot
bestemmelsesstedet uansett hvilken
retning du beveger deg i.
1. Naviger til et bestemmelsessted
(side 16).
2. Velg Kompass.
3. Snu deg til peker mot toppen av
kompasset, og fortsett i den retningen
frem til bestemmelsesstedet.
Du bør kalibrere kompasset når
du har reist lange avstander, etter
temperaturskifte eller etter at du har
byttet batterier.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
19
Navigasjon
Om kursmarkøren
Kursmarkøren er spesielt nyttig hvis du
navigerer på vann eller steder der det
ikke er noen store hindringer i banen.
➋
➍
Kursmarkøren ➊ angir hvor du er i
forhold til kurslinjen ➋ som fører til
bestemmelsesstedet. Kurslinjen til
bestemmelsesstedet er basert på det
opprinnelige startpunktet.
20
➌
➊
Hvis du driver vekk fra den planlagte
kursen til bestemmelsesstedet, gir
kursavviksindikatoren ➍ (CDI) en
indikasjon på avvik (høyre eller venstre)
fra kursen.
Skalaen ➌ viser til avstanden mellom
prikkene på kursavviksindikatoren.
Navigere med kursmarkøren
Du må endre markørinnstillingen til
Kurs (CDI) før du kan navigere med
kursmarkøren(side 40).
1. Naviger til et bestemmelsessted
(side 16).
2. Velg Kompass.
3. Bruk kursmarkøren for å navigere til
bestemmelsesstedet (side 20).
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Navigasjon
Stigningsplott
Som standard viser stigningsplottet
stigningen for en medgått tid. Hvis du
vil tilpasse stigningsplottet, kan du se
side 40.
Velg
> Stigningsplott.
Endre plottype
Du kan endre stigningsplottet til å vise
trykk og stigning over tid eller avstand.
1. Velg > Stigningsplott >
Endre plottype.
2. Velg et alternativ.
>
Vise detaljer om et punkt på
plottet
Velg et individuelt punkt på plottet.
Detaljer om punktet vises øverst til
venstre på plottet.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Nullstille stigningsplottet
Velg > Stigningsplott > >
Nullstill > Slett gjeldende spor > Ja.
Kalibrere den barometriske
høydemåleren
Du kan kalibrere den barometriske
høydemåleren manuelt dersom du vet
den korrekte høyden eller det korrekte
barometriske trykket.
1. Plasser deg på et sted hvor du
kjenner høyden over havet eller det
barometriske trykket.
2. Velg > Stigningsplott > >
Kalibrer høydemåler.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
21
Navigasjon
Tripcomputer
Tripcomputeren viser gjeldende
hastighet, gjennomsnittlig hastighet,
maksimal hastighet, tripteller og annen
nyttig statistikk.
Hvis du vil tilpasse tripcomputeren, kan
du se side 33.
Nullstille tripdata
Nullstill tripinformasjonen før du
begynner på turen, hvis du vil ha
nøyaktig tripinformasjon.
Velg > Tripcomputer >
>
Nullstill tripdata > Ja.
Alle tripcomputerens verdier stilles
til null.
22
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Kamera og bilder
Du kan ta bilder med Montana 650- og
650t-enheten. Når du tar et bilde, lagres
den geografiske posisjonen automatisk i
bildeinformasjonen. Du kan navigere til
posisjonen som et veipunkt.
Ta et bilde
1. Velg > Kamera.
2. Drei enheten horisontalt eller
vertikalt for å endre orientering på
bildet.
3. Velg + eller - for å zoome inn eller ut
ved behov.
4. Hold nede
for å fokusere.
5. Slipp
for å ta et bilde.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Kamera og bilder
Stille inn kameraet for lite lys
Velg > Kamera > > Modus
for lite lys.
Vise bilder
Du kan vise bilder du har tatt med
kameraet (side 23), og bilder du har
overført til enheten (side 50).
1. Velg > Bildeviser.
2. Velg og for å vise alle bildene.
3. Velg et bilde for å se en større
visning.
Vise en lysbildefremvisning
1. Velg > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg > Vis lysbildefremvisning.
23
Kamera og bilder
Sortere bilder
1. Velg > Bildeviser > > Sorter
bilder.
2. Velg Nyeste, Nær en posisjon, eller
På en bestemt dato.
Vise posisjonen til et bilde
1. Velg > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg > Se på kart.
Angi et bilde som
bakgrunnsbilde
1. Velg > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg > Angi som
bakgrunnsbilde.
Navigere til et bilde
1. Velg > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg > Vis informasjon > Kjør.
4. Naviger ved hjelp av kart (side 17)
eller kompass (side 19).
Laste opp og laste ned bilder fra
Garmin Connect
1. Koble enheten til en datamaskin
(side 49).
2. Gå til http://my.garmin.com.
3. Opprett en konto ved behov.
4. Logg på.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å
laste opp eller laste ned bilder.
Slette et bilde
1. Velg > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg > Slett bilde > Ja.
24
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Geocacher
En geocache er som en skjult skatt.
Geocaching er når du leter etter skjulte
skatter ved hjelp av GPS-koordinater
som er lagt ut på Internett av de som
skjulte geocachen.
Laste ned geocacher
1. Koble enheten til en datamaskin
(side 49).
2. Gå til www.OpenCaching.com.
3. Opprett en konto ved behov.
4. Logg på.
5. Følg instruksjonene på skjermen for
å finne og laste ned geocacher til
enheten.
Geocacher
Filtrere listen over
geocacher
Du kan filtrere listen over geocacher etter
visse faktorer, for eksempel nivå eller
vanskelighetsgrad.
1. Velg > Geocaching >
Hurtigfilter.
2. Velg de elementene du vil filtrere.
3. Velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke filteret på listen
over geocacher, velger du Søk.
• Hvis du vil lagre filteret, velger
du .
Opprette og lagre et geocachefilter
Du kan opprette og lagre egendefinerte
filtre for geocacher etter bestemte
faktorer du selv velger. Når du har
konfigurert filteret, kan du bruke det på
listen over geocacher.
1. Velg > Oppsett > Geocaching >
Filteroppsett > Opprett filter.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
25
Geocacher
2. Velg de elementene du vil filtrere.
3. Velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke filteret på listen
over geocacher, velger du Søk.
• Hvis du vil lagre filteret, velger
du .
Filteret får automatisk et navn
etter at det er lagret. Du kan åpne
det egendefinerte filteret fra listen
over geocacher.
Redigere et egendefinert
geocache-filter
1. Velg > Oppsett > Geocaching >
Filteroppsett.
2. Velg et filter.
3. Trykk på et element for å redigere.
26
Navigere til en geocache
1.
2.
3.
4.
5.
Velg > Geocaching.
Velg Finn en geocache.
Velg en geocache.
Velg Kjør.
Naviger ved hjelp av kart (side 17)
eller kompass (side 19).
Logge forsøk
Du kan logge resultatene etter du har
forsøkt å finne en geocache.
1. Velg > Geocaching > Logg
forsøk.
2. Velg Funnet, Ikke funnet eller
Trenger reparasjon.
3. Velg et alternativ:
• Hvis du vil begynne å navigere til
geocachen nærmest deg, velger
du Finn neste nærmeste.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Geocacher
• Hvis du vil avslutte loggingen,
velger du Ferdig.
• Hvis du vil skrive inn en
kommentar om at du leter etter
cachen, eller om selve cachen,
velger du Rediger kommentar,
skriver inn en kommentar og
velger .
• Hvis du vil gi en vurdering av
geocachen, velger du Vurder
geocache og velger elementet du
vil vurdere.
chirp™
En chirp-enhet er et lite Garmin-tilbehør
som du kan programmere og etterlate i
en geocache. En chirp-enhet kan bare
programmeres av eieren, men hvem
som helst kan finne en chirp-enhet i en
geocache. Hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du programmerer en chirpenhet, kan du se brukerveiledningen til
chirp på www.garmin.com.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Aktivere chirp-søk
1. Velg > Oppsett > Geocaching.
2. Velg chirp™-søk > På.
Finne en geocache med en
chirp-enhet
1. Velg > Geocaching > Vis chirp™detaljer.
2. Naviger til en geocache (side 26).
Når du er innenfor 10 m (32,9 fot)
fra geocachen som innehar en
chirp-enhet, vises detaljer om chirpenheten.
3. Hvis det er tilgjengelig, velger du
Kjør for å navigere til neste trinn av
geocachen.
27
Programmer
Programmer
Bruke 3D-visning
1. Velg
> 3D-visning.
• Hvis du vil panorere 3D-kartet
bakover, velger du .
• Hvis du vil rotere visningen mot
venstre, velger du
.
• Hvis du vil rotere visningen mot
høyre, velger du .
Om deling av data
Enheten kan sende eller motta data når
den er koblet til en annen kompatibel
enhet. Du kan dele veipunkter, geocacher,
ruter og spor.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil øke vinkelen på
stigningen, velger du -.
• Hvis du vil redusere vinkelen på
stigningen, velger du +.
• Hvis du vil panorere 3D-kartet
forover, velger du .
28
Sende og motta data trådløst
Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en
kompatibel Garmin-enhet før du kan dele
data trådløst.
1. Velg > Del trådløst.
2. Velg Send eller Motta.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Programmer
Stille inn en nærhetsalarm
Nærhetsalarmer varsler deg når du
befinner deg innenfor et angitt område fra
en bestemt posisjon.
1. Velg > Nærhetsalarmer.
2. Velg Opprett alarm.
3. Velg en kategori.
4. Velg en posisjon.
5. Velg Bruk.
6. Angi en radius.
7. Velg .
Enheten lager en lyd når du går inn i et
nærhetsalarmområde.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Beregne størrelsen på et
område
1. Velg > Områdeberegning >
Start.
2. Gå rundt omkretsen av området du vil
beregne.
3. Velg Beregn når du er ferdig.
Bruke kalkulatoren
Enheten har en standardkalkulator og en
vitenskapelig kalkulator.
1. Velg > Kalkulator.
2. Fullføre en handling:
• Bruk standardkalkulatoren.
• Velg > Vitenskapelig for
å bruke de vitenskapelige
kalkulatorfunksjonene.
• Velg > Grader for å beregne
grader.
29
Programmer
Vise kalenderen og
almanakker
Du kan vise enhetsaktivitet, for eksempel
at et veipunkt ble lagret, og informasjon
om sol, måne, jakt og fiske.
1. Velg .
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise enhetsaktivitet
for bestemte dager, velger du
Kalender.
• Hvis du vil vise informasjon om
soloppgang, solnedgang, måne
opp og måne ned, velger du Sol
og måne.
• Hvis du vil vise de antatte beste
tidene for jakt og fiske, velger du
Jakt og fiske.
3. Velg eller for å vise en annen
måned etter behov.
4. Velg en dag.
30
Stille inn en alarm
Hvis enheten for øyeblikket ikke er i
bruk, kan du stille den inn slik at den slår
seg på på et angitt tidspunkt.
1. Velg > Alarmklokke.
2. Velg + og - for å stille inn tiden.
3. Velg Slå på alarm.
4. Velg et alternativ.
Alarmen lyder på det angitte tidspunktet.
Hvis enheten er slått av på tidspunktet
for alarmen, slår enheten seg på og lyder
alarmen.
Starte nedtellingstidtakeren
1. Velg > Alarmklokke > >
Tidtaker.
2. Velg + og - for å stille inn tiden.
3. Velg Start tidtaker.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Programmer
Åpne stoppeklokken
Velg
> Stoppeklokke.
Satellittsiden
Satellittsiden viser gjeldende posisjon,
GPS-nøyaktighet, satellittposisjoner og
signalstyrke.
Endre satellittvisningen
1. Velg > Satellitt > .
2. Velg ved behov Spor opp for å endre
visningen av satellittene, slik at det
gjeldende sporet peker mot toppen av
skjermen.
3. Velg ved behov Flerfarget for å
knytte en bestemt farge til satellitten
som vises, og til linjen for denne
satellittens signalstyrke.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Slå av GPS
Velg > Satellitt >
med GPS av.
> Bruk
Simulere en posisjon
1. Velg > Satellitt > > Bruk
med GPS av.
2. Velg > Angi posisjon på kart.
3. Velg en posisjon.
4. Velg Bruk.
31
Tilpasse enheten
Tilpasse enheten
Tilpasse hovedmenyen og
programskuffen
• Velg og dra hvilket som helst ikon på
hovedmenyen eller i programskuffen
til en ny posisjon.
• Åpne programskuffen, og dra et ikon
opp på hovedmenyen.
• Hvis du vil dra ikonet til en ny
menyside, velger og drar du ikonet
over pilene til venstre eller høyre.
• Velg > Hovedmeny for å redigere
hovedmenyen og programskuffen.
32
Opprette snarveier
1. Velg > Snarveier > Opprett
snarvei.
2. Angi et navn for snarveien.
3. Velg elementet du vil åpne med
denne snarveien.
Legge til en snarvei på menyen
Du må opprette en snarvei før du kan
legge til en snarvei på hovedmenyen eller
programskuffen.
1.
2.
3.
4.
Velg > Snarveier.
Velg snarveien.
Velg Legg til på meny.
Velg Hovedmeny eller Skuff.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Tilpasse enheten
Tilpasse bestemte sider
Datafelter viser informasjon om
posisjonen eller andre bestemte data.
Dashbord er en egendefinert samling
data som kan være nyttig til en bestemt
eller generell oppgave, for eksempel
geocaching.
Du kan tilpasse datafeltene eller
dashbordene for kartet, kompasset og
tripcomputeren.
Aktivere kartdatafelter
1. Velg Kart > > Oppsett for kart
> Dashbord.
2. Velg Små datafelter eller Stort
datafelt.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Endre datafeltene
Du må aktivere kartdatafeltene før du kan
endre dem (side 33).
1. Åpne siden med datafeltene du vil
endre.
2. Velg et datafelt du vil tilpasse.
3. Velg en datafelttype.
Du finner beskrivelser av datafeltene
på side 54.
Tilpasse dashbord
1. Åpne siden med dashbordet du vil
tilpasse.
2. Velg et alternativ:
• Gå til kartet, og velg
>
Oppsett for kart > Dashbord.
• Gå til kompasset eller
tripcomputeren, og velg
>
Endre dashbord.
3. Velg et dashbord.
33
Tilpasse enheten
Opprette en egendefinert
profil
Du kan tilpasse innstillingene og
datafeltene for en spesiell aktivitet eller
tur.
1. Tilpass innstillingene ved behov
(side 32 til 44).
2. Tilpass datafeltene ved behov
(side 33).
3. Velg > Oppsett > Profiler.
4. Velg Opprett ny profil > OK.
Endre et profilnavn
1. Velg > Oppsett > Profiler.
2. Velg en profil.
3. Velg Endre navn.
4. Angi det nye navnet.
5. Velg .
34
Slette en profil
1. Velg > Oppsett > Profiler.
2. Velg en profil.
3. Velg Slett.
Systeminnstillinger
Velg
> Oppsett > System.
• GPS – stiller GPS på Normal,
WAAS/EGNOS eller Demomodus
(GPS slått av). Du finner mer
informasjon om WAAS på
www.garmin.com/aboutGPS
/waas.html.
• Tekstspråk – angir tekstspråket på
enheten.
merk: Selv om du endrer
tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for
eksempel gatenavn.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Tilpasse enheten
• Talespråk – angir stemmen for
talemeldinger.
• Grensesnitt – angir formatet på det
serielle grensesnittet:
◦◦ Garmin Spanner – gjør det
mulig å bruke USB-porten på
enheten med de fleste NMEA
0183-kompatible kartprogrammer
ved å opprette en virtuell seriell
port.
◦◦ Garmin-serie – Garmins eget
format som brukes til å utveksle
informasjon med en datamaskin
om veipunkter, ruter og spor.
◦◦ NMEA inn/ut – sørger for
standard NMEA 0183-utdata og
-inndata.
◦◦ Tekst ut – gir utdata i vanlig
ASCII-tekst for posisjons- og
hastighetsinformasjon.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
◦◦ RTCM – RTCM (Radio
Technical Commission for
Maritime Services) gjør det mulig
for enheten å ta i mot DGPSinformasjon (Differential Global
Positioning System) fra en enhet
som leverer RTCM-data i et ‑SC104-format.
• Batteritype AA – gjør det
mulig å velge den typen AAbatteri du bruker (side 4). Denne
innstillingen er deaktivert når
lithiumionbatteripakken er satt inn.
Skjerminnstillinger
Velg
> Oppsett > Skjerm.
• Bakgrunnslys, tidsavbrudd –
justerer hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
Merk: Hvis du vil justere
lysstyrken på bakgrunnslyset, kan du
se side 6.
35
Tilpasse enheten
• Orienteringslås – låser
skjermorienteringen til portrett- eller
landskapsmodus eller gjør det mulig
å endre skjermorientering automatisk
etter orienteringen på enheten.
• Skjermlagring – gjør det mulig å
lagre skjermbilder på enheten.
• Sparemodus for batteri –
sparer batteristrøm og forlenger
batterilevetiden.
• Kalibrer skjermen – side 36.
Kalibrere berøringsskjermen
Skjermen krever vanligvis ikke
kalibrering. Men hvis skjermen ikke ser
ut til å fungere riktig, bør du kalibrere
berøringsskjermen.
1. Velg > Oppsett > Skjerm >
Kalibrer skjermen.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
36
Innstillinger for utseende
Velg
> Oppsett > Utseende.
• Modus – angir en lys bakgrunn
(Dag), en mørk bakgrunn (Natt),
eller veksler automatisk mellom de to
basert på tidspunktet for soloppgang
og solnedgang for din gjeldende
posisjon (Auto).
• Bakgrunn, dag – angir
bakgrunnsbildet som brukes i
dagsmodus.
• Bakgrunn, natt – angir
bakgrunnsbildet som brukes i
nattmodus.
• Uthevingsfarge, dag – angir fargen
på uthevinger i dagsmodus.
• Uthevingsfarge, natt – angir fargen
på uthevinger i nattmodus.
• Liggende kontroller – plasserer
kontrollene på venstre eller høyre
side av skjermen i liggende modus.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Tilpasse enheten
Angi enhetstoner
Du kan tilpasse toner for meldinger,
taster, svingvarsler og alarmer.
1. Velg > Oppsett > Toner.
2. Velg en tone for hver hørbare type.
Kartinnstillinger
Velg
> Oppsett > Kart.
• Orientering – justerer hvordan kartet
vises på siden.
◦◦ Nord opp – viser nord øverst på
siden.
◦◦ Spor opp – viser den gjeldende
reiseretningen mot toppen av
siden.
◦◦ Bilmodus – viser et bilperspektiv
med reiseretningen øverst.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
• Veiledningstekst – gjør det mulig å
velge når veiledningstekst skal vises
på kartet.
• Dashbord – velger et dashbord som
skal vises på kartet. Hvert dashbord
viser ulik informasjon om ruten og
posisjonen.
• Avansert oppsett – angir zoomnivå,
tekststørrelse og detaljnivå på kartet.
◦◦ Autozoom – velger automatisk
et passende zoomnivå for optimal
bruk på kartet. Når Av er valgt,
må du zoome inn eller ut manuelt.
◦◦ Zoomnivåer – velger zoomnivået
for kartelementer.
◦◦ Tekststørrelse – velger
tekststørrelsen for kartelementer.
37
Tilpasse enheten
◦◦ Detalj – justerer antall detaljer
som vises på kartet. Det tar lengre
tid å tegne opp kartet igjen når det
viser flere detaljer.
◦◦ Skyggerelieff – viser relieff i
detalj på kartet (hvis tilgjengelig),
eller slår av skyggelegging.
◦◦ Kjøretøy – gjør det mulig å velge
posisjonsikon, som representerer
posisjonen din på kartet.
• Kartinformasjon – gjør det mulig å
aktivere eller deaktivere kartene som
er lastet inn på enheten. Hvis du vil
kjøpe tilleggskart, kan du se side 10.
• Karthastighet – justerer hvor raskt
kartet tegnes.
38
Kamerainnstillinger
Velg
> Oppsett > Kamera.
• Bildeoppløsning – endrer
oppløsningen på bildene du tar.
• Lagre bilder til – gjør det mulig å
velge lagringsområdet.
• Kamerainstruksjoner – viser korte
veiledninger om hvordan du tar bilder
med kameraet.
Sporinnstillinger
Velg
> Oppsett > Spor.
• Sporlogg – slår registrering av spor
av eller på.
• Registreringsmetode – velger en
metode for registrering av spor. Auto
registrerer sporene med varierende
frekvens for å lage en optimal visning
av sporene.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Tilpasse enheten
• Intervall – velger en
registreringsfrekvens for sporlogg.
Hvis du registrerer punktene oftere,
blir sporene mer detaljerte, men
sporloggen fylles raskere.
• Automatisk arkivering – velg en
automatisk arkiveringsmetode for
å organisere sporene dine. Sporene
lagres og slettes automatisk avhengig
av brukerinnstillingen.
• Farge – endrer fargen på det aktive
sporet på kartet.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand
og hastighet, høyde, dybde, temperatur
og trykk.
1. Velg > Oppsett > Enheter.
2. Velg en målingstype.
3. Velg måleenhet for innstillingen.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Tidsinnstillinger
Velg
> Oppsett > Tid.
• Tidsformat – gjør det mulig å velge
12- eller 24-timers visningsformat.
• Tidssone – gjør det mulig å velge
tidssone for enheten. Du kan velge
Automatisk for å angi tidssonen
automatisk ut fra GPS-posisjonen.
Innstillinger for
posisjonsformat
Merk: Ikke endre posisjonsformatet
eller kartdatumkoordinatsystemet med
mindre du bruker et kart eller sjøkart som
benytter et annet posisjonsformat.
Velg
> Oppsett > Posisjonsformat.
39
Tilpasse enheten
• Posisjonsformat – angir
posisjonsformatet som en gitt
posisjonsavlesning skal vises i.
• Kartdatum – endrer
koordinatsystemet som kartet er
ordnet etter.
• Kartsfæroide – viser
koordinatsystemet enheten bruker.
Standard koordinatsystem er
WGS 84.
Innstillinger for retning
Du kan tilpasse kompassinnstillingene.
Velg
> Oppsett > Retning.
• Skjerm – angir retningstypen på
kompasset.
• Nordreferanse – angir kompassets
nordreferanse.
• Gå til linje/peker – gjør det mulig å
velge hvordan kursen skal vises.
◦◦ Peiling (liten eller stor) –
retningen mot
bestemmelsesstedet.
◦◦ Kurs (CDI) –
kursavviksindikatoren viser hvor
du er i forhold til kurslinjen som
fører til bestemmelsesstedet.
• Kompass – bytter fra et elektronisk
kompass til et GPS-kompass når
du reiser med større hastighet i en
angitt tidsperiode (Auto), eller slår av
kompasset.
• Kalibrer kompass – side 19.
Innstillinger for
høydemåleren
Velg
> Oppsett > Høydemåler.
• Autokalibrering – gjør det mulig for
høydemåleren å kalibrere seg selv
hver gang du slår på enheten.
40
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Tilpasse enheten
• Barometermodus
◦◦ Variabel høyde – gjør det
mulig for barometeret å måle
høydeendringer mens du er i
bevegelse.
◦◦ Fast høyde – forutsetter at
enheten er stillestående på en fast
høyde. Det barometriske trykket
bør derfor bare endres som følge
av været.
• Trykktendenser
◦◦ Lagre når slått på – registrerer
trykkdata bare når enheten er slått
på. Dette kan være nyttig når du
ser etter trykkfronter.
◦◦ Lagre alltid – registrerer
trykkdata hvert 15. minutt, også
når enheten er slått av.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
• Plottype
◦◦ Høyde/tid – registrerer
høydeendringer over et tidsrom.
◦◦ Høyde/avstand – registrerer
høydeendringer over en avstand.
◦◦ Barometrisk trykk – registrerer
barometrisk trykk over et tidsrom.
◦◦ Lokalt trykk – registrerer
endringer i lokalt trykk over et
tidsrom.
• Kalibrer høydemåler – side 21.
Innstillinger for
geocaching
Velg
> Oppsett > Geocaching.
• Geocache-liste – gjør det mulig å
vise geocache-listen etter navn eller
koder.
41
Tilpasse enheten
• Geocacher som er funnet – gjør
det mulig å angi antallet geocacher
som er funnet. Dette antallet øker
automatisk når du logger et funn
(side 26).
• chirp™-søk – side 27.
• Programmer chirp™-enheten –
programmerer chirp-tilbehøret. Les
brukerveiledningen for chirp på
www.garmin.com.
• Filter – side 25.
Rutinginnstillinger
Enheten beregner ruter som er
optimalisert for typen aktivitet du foretar
deg. Hvilke rutinginnstillinger som er
tilgjengelige, avhenger av den valgte
aktiviteten.
Velg
> Oppsett > Ruting.
• Aktivitet – gjør det mulig å velge en
aktivitet for ruting.
42
• Ruteoverganger – bare tilgjengelig
for noen aktiviteter.
◦◦ Auto – ruter deg automatisk til
neste punkt.
◦◦ Manuell – gjør det mulig å velge
det neste punktet på ruten.
◦◦ Avstand – ruter deg til det neste
punktet på ruten når du befinner
deg innenfor en gitt avstand fra
gjeldende punkt.
• Beregningsmetode – (bare
tilgjengelig for noen aktiviteter)
velger en innstilling for
ruteberegning.
• Lås på vei – låser posisjonsikonet,
som representerer posisjonen din på
kartet, på den nærmeste veien.
• Oppsett for unngåelse – (bare
tilgjengelig for noen aktiviteter) gjør
det mulig å velge en veitype du vil
unngå.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Tilpasse enheten
Innstillinger for sjøkart
Velg
> Oppsett > Maritim.
• Sjøkartmodus – gjør det mulig å
velge et nautisk kart eller et fiskekart:
◦◦ Nautisk – viser ulike
kartfunksjoner i forskjellige
farger, slik at de maritime POIene
blir lettere å lese. De nautiske
kartene er tegnet på samme måte
som papirkart.
◦◦ Fiske – (krever maritime kart)
viser en detaljert visning av
bunnkonturer og dybdeloddskudd.
Forenkler kartvisning for optimal
bruk ved fiske.
• Utseende – gjør det mulig å
angi utseendet på de maritime
navigasjonshjelpemidlene på kartet.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
• Oppsett av maritime alarmer
◦◦ Ankervaktalarm – alarmen lyder
når du driver lengre enn en angitt
avstand mens du er forankret.
◦◦ Ute av kurs-alarm – alarmen
lyder når du er en angitt avstand
ute av kurs.
◦◦ Dypt vann / Grunt vann –
alarmen lyder når du kommer
til et område med en angitt
vanndybde.
Konfigurere maritime alarmer
1. Velg > Oppsett > Maritim >
Oppsett av maritime alarmer.
2. Velg en alarmtype.
3. Velg På.
4. Angi en avstand.
5. Velg .
43
Tilpasse enheten
Trening
Hvis du vil ha mer informasjon om
treningstilbehør (tilleggsutstyr), kan du
se side 52.
Nullstille data
Du kan nullstille tripdata, slette alle
veipunkter, slette gjeldende spor eller
gjenopprette fabrikkinnstillingene.
1. Velg > Oppsett > Nullstill.
2. Velg et element for å nullstille det.
Gjenopprette bestemte
sideinnstillinger
Du kan gjenopprette innstillingene for
kartet, kompasset og tripcomputeren.
1. Åpne siden med innstillingene du vil
gjenopprette.
2. Velg > Fabrikkinnstillinger.
Gjenopprette alle
fabrikkinnstillinger
Du kan nullstille alle innstillingsverdier
til fabrikkinnstillingene.
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
for bestemte innstillinger
1. Velg > Oppsett.
2. Velg et element for å nullstille det.
3. Velg > Fabrikkinnstillinger.
Velg > Oppsett > Nullstill >
Nullstill alle innstillinger > Ja.
44
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Informasjon om
enheten
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Vanntetthet
Helpolstret, støtsikker
plastlegering, vanntett
i henhold til IEC 60529
IPX7
Batteritype
Lithiumionbatteripakke
(010-11654-03) eller tre
AA-batterier (alkalisk,
NiMH eller lithium)
Batterilevetid
Lithiumionbatteripakke:
opptil 16 timer
AA-batterier: opptil 22
timer
Temperaturområde for
batterilading
Fra 0 °C til 45 °C
(fra 32 °F til 113 °F)
Driftstemperaturområde
Fra -20 °C til 70 °C
(fra -4 °F til 158 °F)
Oppdatere programvaren
Du må koble enheten til datamaskinen
før du kan oppdatere programvaren
(side 49).
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
merk: Oppdatering av programvaren
medfører ikke sletting av data eller
innstillinger.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-IDen,
programvareversjonen og lisensavtalen.
Velg
> Oppsett > Om.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
45
Informasjon om enheten
Kontakt
til stereohodetelefon
3,5 mm
Merk: Enheten er ikke
beregnet på lytting til
musikk.
Om batteriene
 advarsel
Dette produktet inneholder et
lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik
at den ikke utsettes for direkte sollys, på
den måten unngår du mulighet for skade
på person eller eiendom som følge av
at batteriet har vært utsatt for ekstrem
varme.
Temperaturområdet for enheten (side 45)
kan være for høyt for enkelte batterier.
Alkaliske batterier kan sprekke ved høye
temperaturer.
 forsiktig
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for
å få mer informasjon om hvor du skal
avhende batterier.
merknad
Alkaliske batterier får betydelig mindre
kapasitet når temperaturen synker. Du
bør derfor bruke lithiumbatterier når du
betjener enheten i minusgrader.
Maksimere batterilevetiden
Det er en rekke ting du kan gjøre for å
øke batterilevetiden.
• Lukk kameraprogrammet når du ikke
tar bilder.
• Slå av bakgrunnslyset hvis du ikke
trenger det.
Ikke ta ut batteriene med en skarp
gjenstand.
46
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Informasjon om enheten
• Demp lysstyrken på bakgrunnslyset
(side 6).
• Reduser tidsavbruddet for
bakgrunnslyset (side 7).
• Aktiver sparemodus for batteri
(side 36).
• Konfigurer Karthastighet til Normal
(side 38).
Langvarig lagring
Når du ikke skal bruke enheten på mange
måneder, må du ta ut batteriene. Lagrede
data går ikke tapt selv om du tar ut
batteriene.
Ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Du må aldri trykke på skjermen med en
hard eller skarp gjenstand, da dette kan
skade skjermen.
Rengjøre enheten
1. Fukt en ren klut med et mildt
rengjøringsmiddel.
2. Tørk av enheten med den fuktige
kluten.
3. Ved behov kan du bruke en myk
tannbørste og forsiktig rengjøre
luftehullene på baksiden av enheten.
4. Tørk enheten godt.
Rengjøre skjermen
1. Fukt en myk, ren klut som ikke loer,
med vann, rengjøringsalkohol eller
brillerens.
2. Tørk av skjermen med kluten.
3. Tørk skjermen godt.
47
Informasjon om enheten
Nedsenking i vann
merknad
Enheten er vanntett i henhold til IECstandard 60529 IPX7. Den tåler å være
opptil 1 meter under vann i 30 minutter.
Hvis den er under vann lenger enn det,
kan det imidlertid oppstå skader på
enheten. Pass på at enheten tørkes av og
lufttørker før du bruker eller lader den.
Ekstreme temperaturer
merknad
Ikke oppbevar enheten på et sted der den
kan bli utsatt for ekstreme temperaturer
over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
48
Databehandling
Merk: Enheten er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er
heller ikke kompatibel med Mac® OS
10.3 og tidligere versjoner.
Filtyper
Enheten støtter disse filtypene.
• Filer fra BaseCamp™ eller
HomePort™
Gå til www.garmin.com.
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra
Garmins POI Loader
• JPEG-bildefiler
• GPX-geocachefiler
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Informasjon om enheten
Sette inn et microSD-kort
Minnekort kan brukes for å få ekstra
lagringsplass. Noen kart finnes også
forhåndslastet på minnekort. Gå til
http://buy.garmin.com for å få mer
informasjon.
1. Vri D-ringen mot klokken, og trekk
opp for å ta av dekselet.
2. Ta ut batteriene eller batteriet.
3. Skyv kortholderen ➊ mot øvre
kant av enheten, og løft som vist i
batterirommet.
➊
➋
Brukerveiledning for Montana 600-serien
4. Plasser microSD-kortet ➋ i enheten
med gullkontaktene pekende nedover.
5. Lukk kortholderen.
6. Skyv kortholderen mot bunnen av
enheten for å låse den.
7. Sett inn batteriene (side 2).
8. Sett på batteridekselet igjen, og vri
D-ringen med klokken.
Koble enheten til en datamaskin
Merknad
For å hindre korrosjon må du tørke godt
av mini-USB-porten, gummihetten og
området rundt før du lader enheten eller
kobler den til en datamaskin.
Lithiumionbatteripakken lades mens
enheten er koblet til datamaskinen.
49
Informasjon om enheten
1. Koble USB-kabelen til en USB-port
på datamaskinen.
2. Fjern gummihetten ➊ fra mini-USBporten ➋.
➊
➋
Overføre filer til datamaskinen
Du må koble enheten til datamaskinen
før du kan overføre filer (side 49).
1.
2.
3.
4.
Søk på datamaskinen for å finne filen.
Velg filen.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne Garmin- eller
minnekortstasjonen/-volumet.
5. Velg Rediger > Lim inn.
3. Koble den lille enden av USBkabelen til mini-USB-porten.
Enheten og minnekortet (valgfritt) vises
som flyttbare stasjoner i Min datamaskin
på Windows-datamaskiner og som
aktiverte volumer på Mac-datamaskiner.
50
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Informasjon om enheten
Slette filer
Merknad
Hvis du ikke er sikker på hvilken
funksjon en fil har, må du ikke slette
den. Enhetens minne inneholder viktige
systemfiler som ikke må slettes. Vær
spesielt forsiktig med mapper som heter
Garmin.
Koble fra USB-kabelen
1. Gjør ett av følgende:
• Windows-datamaskiner: Klikk
på ikonet for å løse ut i
systemstatusfeltet.
• Mac-datamaskiner: Dra
volumikonet til papirkurven .
2. Koble enheten fra datamaskinen.
Du må koble enheten til datamaskinen
før du kan slette filer (side 49).
1. Åpne Garmin-stasjonen eller
-volumet.
2. Åpne om nødvendig en mappe eller
et volum.
3. Velg filene.
4. Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
51
Tillegg
Tillegg
Valgfritt tilbehør
Valgfritt tilbehør, som braketter, kart,
treningstilbehør og reservedeler får du
på http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin-forhandler.
Valgfrie braketter
Med den robuste AMPS-braketten får
du en brakett og kabel som gir strøm,
seriedata (kompatible med NMEA) og
lyd.
Settene med bilbraketter inneholder
en strømkabel for bil og enten en
sugekoppbrakett eller en friksjonsbrakett.
Talemeldinger går gjennom høyttaleren
på braketten når du bruker City
Navigator-kart. Bilbrakettene er ikke
vanntette.
52
Valgfrie kart
Du kan kjøpe tilleggskart, som
BirdsEye™-satellittbilder, egendefinerte
Garmin-kart og Inland lakes-, Topo-,
BlueChart® g2- og City Navigator®-kart.
Valgfritt treningstilbehør
Før du kan ta treningstilbehøret i bruk,
må du installere det på enheten i henhold
til instruksjonene som følger med
tilbehøret.
Valgfritt treningstilbehør, blant annet
pulsmåler og pedalfrekvenssensor, kan
brukes sammen med enheten. Dette
tilbehøret sender data til enheten ved
hjelp av trådløs ANT+™-teknologi.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Tillegg
Bruke valgfritt treningstilbehør
1. Sørg for at Garmin-enheten er
innenfor rekkevidden til ANT+tilbehøret (3 m).
2. Velg > Oppsett > Trening.
3. Velg Pulsmåler eller
Pedalfrekvenssensor, sykkel.
4. Velg Søk etter ny.
5. Tilpass datafeltene til å vise pulseller pedalfrekvensdata (side 33).
Tips for å pare ANT+-tilbehør med
Garmin-enheten
• Kontroller at ANT+-tilbehøret er
kompatibelt med Garmin-enheten.
• Flytt deg 10 m (32,9 fot) unna annet
ANT+-tilbehør før du parer ANT+tilbehøret med Garmin-enheten.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
• Sørg for at Garmin-enheten er
innenfor rekkevidden til ANT+tilbehøret (3 m) (10 fot).
• Når du har paret enhetene den
første gangen, gjenkjenner Garminenheten automatisk ANT+-tilbehøret
hver gang det blir aktivert. Denne
prosessen skjer automatisk når du slår
på Garmin-enheten, og tar vanligvis
bare noen sekunder når tilbehøret er
aktivert og fungerer riktig.
• Når enhetene er paret, mottar
Garmin-enheten data bare fra ditt
tilbehør, og du kan oppholde deg i
nærheten av annet tilleggsutstyr.
53
Tillegg
Datafeltalternativer
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
ETA ved neste
**Puls
(pulsmåler
påkrevd)
Puls angitt i slag per
minutt (bpm).
Beregnet tidspunkt
for ankomst til neste
veipunkt på ruten.
Fartsgrense
Avstand til
bestemmelsessted
Gjenværende avstand
til bestemmelsesstedet.
Avstand til
neste
Gjenværende avstand
til neste veipunkt på
ruten.
Veiens registrerte
fartsgrense. Ikke
tilgjengelig på alle kart
eller områder. Forhold
deg alltid til veiskilt for
faktiske fartsgrenser.
Barometer
Kalibrert gjeldende
trykk.
GPSsignalstyrke
Styrken til GPSsignalet.
Hastighet
Batterinivå
Gjenværende
batteristrøm.
Gjeldende hastighet
siden forrige nullstilling.
Dybde
Vanndybden.
Innhenting av data
krever tilkobling til en
NMEA 0183-enhet som
kan måle vanndybde
(side 52).
Hastighet mot
målet
Hastigheten du
nærmer deg et
bestemmelsessted
langs en rute med.
Høyde
Gjeldende posisjons
høyde over eller under
havnivå.
ETA ved
bestemmelsessted
54
Beregnet tidspunkt
for ankomst til
bestemmelsesstedet.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Tillegg
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Høydeendring
Forholdet mellom
tilbakelagt horisontal
avstand og endringen i
vertikal avstand.
Maksimal
hastighet
Høyeste oppnådde
hastighet siden forrige
nullstilling.
Høydeendring
til bestemmelsessted.
Høydeendringen som
kreves for nedstigning
fra gjeldende
posisjon og høyde til
bestemmelsesstedets
høyde.
Maksimal
stigning
Maksimal
stigningshastighet i fot
eller meter per minutt.
Maksimum
høyde
Største høyde som er
nådd.
Kilometerteller
En løpende oversikt
over den tilbakelagte
avstanden for samtlige
turer.
Kurs
Retningen fra
startposisjonen til et
bestemmelsessted.
Lokalt trykk
Ikke-kalibrert trykk i
omgivelsene.
Maksimal fall
Maksimal fallhastighet
i fot eller meter per
minutt.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Minimum høyde Minste høyde som er
nådd.
Nøyaktigheten
til GPS
Feilmargin for din
nøyaktige posisjon.
GPS-posisjonen din er
for eksempel nøyaktig
innenfor +/- 3,65 m
(12 fot).
Pedalfrekvens Pedalarmens
(krever
omdreininger eller skritt
tilbehør for
per minutt.
pedalfrekvens)
Peiling
Retningen fra
gjeldende posisjon til et
bestemmelsessted.
55
Tillegg
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Peker
Pilene i datafeltet
peker i retning av neste
veipunkt eller sving.
Sol ned
Posisjon (len/
bre)
Viser gjeldende
posisjon i standard
posisjonsformat
uavhengig av de valgte
innstillingene.
Tidspunktet for
solnedgang basert
på gjeldende GPSposisjon.
Sol opp
Tidspunktet for
soloppgang basert
på gjeldende GPSposisjon.
Sving
Vinkeldifferansen
(i grader) mellom
peilingen til
bestemmelsesstedet
og gjeldende
bevegelsesretning. L
betyr sving til venstre.
R betyr sving til høyre.
Temperatur vann
Temperaturen i vannet.
Innhenting av data
krever tilkobling til en
NMEA 0183-enhet som
kan måle temperatur
(side 52).
Posisjon (valgt) Viser gjeldende
posisjon i det valgte
posisjonsformatet.
Retning
Retningen du beveger
deg i.
Snittfall
Gjennomsnittlig vertikal
fallavstand.
Snitthastighet
Gjennomsnittshastigheten for den
tiden enheten har
vært i bevegelse siden
forrige nullstilling.
Snittstigning
Gjennomsnittlig vertikal
stigningsavstand.
56
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Tillegg
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Tid på dagen
Gjeldende klokkeslett
basert på de angitte
tidsinnstillingene
(format, tidssone og
sommertid).
Tripteller
Løpende oversikt over
tilbakelagt avstand
siden forrige nullstilling.
Triptid – i
bevegelse
Løpende oversikt over
tiden siden forrige
nullstilling.
Tid til
bestemmelsessted
Beregnet tid
det tar å nå
bestemmelsesstedet.
Tid til neste
Beregnet tid det tar å
nå neste veipunkt på
ruten.
Til kurs
Triptid – stoppet Tiden du har stått stille
siden forrige nullstilling.
Triptid – totalt
Retningen du må
bevege deg i for å
komme inn på ruten
igjen.
Løpende oversikt over
tilbakelagt avstand
siden forrige nullstilling.
Ute av kurs
Total
snitthastighet
Gjennomsnittshastighet siden forrige
nullstilling.
Avstand til høyre
eller venstre som du
har avveket fra den
opprinnelige reiseruten.
Siste punkt på en rute
til bestemmelsesstedet.
Total stigning
Total tilbakelagt
stigningsavstand.
Veipunkt ved
bestemmelsessted
Neste punkt på ruten.
Totalt fall
Total tilbakelagt
fallavstand.
Veipunkt ved
neste
Brukerveiledning for Montana 600-serien
57
Tillegg
Datafelt
Beskrivelse
Vertikal
hastighet
Hastigheten for
stigning eller fall over
tid.
Vertikal
hastighet til
bestemmelsessted
Hastigheten for
stigning eller fall til
en forhåndsbestemt
høyde.
58
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Tillegg
Feilsøking
Problem
Løsning
Skjermen reagerer ikke. 1. Ta ut batteriene.
Hvordan nullstiller jeg 2. Sett inn batteriene på nytt.
enheten?
Merk: Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene
dine.
Jeg vil nullstille alle de Velg
tilpassede innstillingene
til fabrikkinnstillingene.
> Oppsett > Nullstill > Nullstill alle innstillinger.
Enheten innhenter ikke 1. Ta med enheten ut av bygninger og parkeringshus og
satellittsignaler.
bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på enheten.
3. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke.
•
•
•
Kontroller at lithiumionbatteripakken er satt inn på riktig
måte (side 2).
Kontroller at temperaturen er mellom 0 °C og 45 °C (fra
32 °F til 113 °F).
Demp bakgrunnslyset (side 6).
Batterimåleren min
virker unøyaktig.
1. La enheten være slått på til batteriet er tomt for strøm.
2. Lad batteriet helt opp uten å avbryte ladingen (side 3).
Batteriene varer ikke
lenge.
Hvis du vil vite mer om hvordan du kan maksimere
batterilevetiden, kan du se side 46.
Brukerveiledning for Montana 600-serien
59
Tillegg
Problem
Løsning
Hvordan vet jeg at
enheten er i USBmasselagringsmodus?
Et bilde av enheten som er koblet til datamaskinen, vises på
enheten.
Du skal se en ny flyttbar diskstasjon i Min datamaskin
på Windows-datamaskiner og et aktivert volum på Macdatamaskiner.
Enheten er koblet til
datamaskinen, men
den går ikke inn i
masselagringsmodus.
Det kan hende at du har lastet en ødelagt fil.
1. Koble enheten fra datamaskinen.
2. Slå av enheten.
3. Hold nede mens du kobler enheten til datamaskinen.
4. Fortsett å holde nede i 30 sekunder eller til enheten
går inn i masselagringsmodus.
Jeg finner ingen nye
flyttbare stasjoner i
listen over stasjoner.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen,
kan det hende at Windows har problemer med å tilordne
stasjonsbokstaver til Garmin-stasjonene. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, i
hjelpen til operativsystemet.
Jeg trenger
reservedeler eller
tilbehør.
Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt Garminforhandleren.
Jeg vil kjøpe en ekstern Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt GarminGPS-antenne.
forhandleren.
60
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Indeks
Symbols
3D-visning 28
A
AA-batterier. batterier
Se også
installere 4
velge type 4, 35
adresser 11
aktiv rute 12
alarmer
klokke 30
maritim 43
nærhet 29
toner for 37
almanakk
jakt og fiske 30
sol opp og sol ned 30
ANT+-tilbehør 52, 53
autozoom 37
avansert oppsett 37
av/på-tast 1
Indeks
B
bakgrunnslys 6
tidsavbrudd 7
barometer 21
BaseCamp 48
batterier 35, 45, 54.
lithiumionbatteripakke
Se også; AA-batterier
Se også
informasjon 2, 46
langvarig lagring 47
maksimere levetiden 46
måler 59
om 46
bilbraketter 18, 52
bilder 24
angi som
bakgrunnsbilde 24
laste ned 24
ta 23
vise 23
bilmodus 37
braketter, valgfrie 52
Brukerveiledning for Montana 600-serien
C
chirp 27
City Navigator-kart 18
D
datafelter 33
alternativer 54
dele data 28
E
enhets-ID 45
eventyr 15
F
feilsøking 59
finne
adresser 11
nær din posisjon 10
fisketidspunkter 30
G
gåruter 42
geocacher 25, 41
filterliste 25
innstillinger 41
laste ned 25
logge forsøk 26
navigere til 26
61
Indeks
gjenopprette
fabrikkinnstillingene 44
GPS-signaler 4, 31, 34, 54,
55, 59
slå av 31
H
hodetelefonkontakt 1, 18
HomePort 48
hovedmeny 5
tilpasse 32
høydemåler
innstillinger 40
kalibrere 21
plottype 41
høydeplott 21
for et spor 14
Hvor skal du? 9
I
innhente
satellittsignaler 4, 59
J
jakttidspunkter 30
62
K
kalender 30
kalibrere
høydemåler
kompass 19
kalkulator 29
kamera 1, 23
innstillinger 38
kart 17
datum 40
detalj 38
gjenopprette 44
informasjon 38
oppsett 38
vise ruter 12
kart, valgfrie 52
kjøreruter 42
knapper på skjermen 5
knapper, på skjermen 5–6
koble til
en annen enhet 28
trådløst tilbehør 52, 53
USB-kabel
kompass 19
alternativer for
oppsett 40
gjenopprette 44
innstillinger 40
kalibrere 19
navigere 19
kursmarkør 20
L
lagre
spor 14
låse opp skjermen 5, 6
låse skjermen 5
laste ned
bilder 24
geocacher 25
programvare 45
lithiumionbatteripakke.
batterier Se også
fjerne 3
installere 2
lade 3
lysbildefremvisning 23
M
målingsområde 29
månefase 30
mann over bord 16
maritime innstillinger 43
Brukerveiledning for Montana 600-serien
Indeks
microSD-kortspor 1
mini-USB-port 1
MOB 16
N
nærhetsalarmer 29
navigere 16
kjøreruter 18
med kursmarkør 20
med peilepeker 19
til en geocache 26
til et bilde 24
til veipunkter 8
navigering på vei 42
nedtellingstidtaker 30
nord opp 37
nullstille
alle innstillinger 59
data 44
enhet 59
høydeplott 21
O
områdeberegning 29
oppbevare enheten 48
oppdatere programvare 45
opprette
ruter 11
veipunkter 8
orientering av skjermen 6
orientering, kart 37
overføre filer
trådløst 28
P
posisjonsformat 39
profiler 7, 34
endre 7
opprette 34
velge 7
programskuff 5
tilpasse 32
programvare
oppdatere 45
versjon 45
R
redigere
profiler 34
ruter 11
veipunkter 8
registrere enheten 5
registrere spor 38
retningsinnstillinger 40
Brukerveiledning for Montana 600-serien
rotere skjermen 6
ruter 11–12
aktiv rute 12
innstillinger 42
navigere 12
opprette 11
redigere 12
slette 12
unngåelse 42
veiledningsmetode 42
S
satellittsignaler 4, 31, 54,
55, 59
slå av GPS 31
systeminnstillinger 34
sight n' go 9
skjerm
bakgrunnslys 6
innstillinger 35
knapper 5–6
orientere 6
skjermlagring 35
tidsavbrudd for
bakgrunnslys 35
skuff. programskuff Se også
slette
63
Indeks
filer 51
profiler 34
ruter 12
spor 15
veipunkter 8
spesifikasjoner 45
spor 13–15
arkivere 15
lagre 14
oppsett 38
profiler 14
registrere 38
slette 15
slette gjeldende 15
vise 14
spor opp 37
språk 34, 35
tale 35
stoppeklokke 31
systeminnstillinger 34
T
talespråk 35
ta vare på enheten 47
langvarig lagring 47
tekststørrelse, kart 37
64
tid
alarmer 30
datafelter 57
innstillinger 39
sol opp og sol ned 30
sone 39
tider for sol opp og sol
ned 30, 56
tidtaker 30
tilbehør 52, 60
trening 52, 53
tilpasse
datafelter 17
enhetsinnstillinger
34–41
profiler 34
toner 37
TracBack 16
treningsalternativer 52, 53
tripcomputer 22
gjenopprette 44
V
veipunkter 8–9
beregne gjennomsnitt 9
navigere til 16
opprette 8
projisere 9
redigere 8
slette 8
volum 7
Z
zoom 37
U
USB-kabel 60
koble fra 51
Brukerveiledning for Montana 600-serien
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mai 2011
190-01330-38 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising