Garmin | Montana® 600 | User manual | Garmin Montana® 600 Gebruikershandleiding

Garmin Montana® 600 Gebruikershandleiding
montana 600-serie
gebruikershandleiding
™
voor de modellen 600, 650, 650t
© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Op deze gebruikershandleiding rust auteursrecht. Deze gebruikershandleiding
mag dan ook niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin.
Garmin behoudt zich het recht voor de producten te wijzigen of te verbeteren en om wijzigingen aan te
brengen in de inhoud van deze gebruikershandleiding, zonder de verplichting personen of organisaties over
dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en
aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin®, het Garmin-logo, BlueChart®, City Navigator® en TracBack® zijn handelsmerken van Garmin
Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. ANT™,
ANT+™, BaseCamp™, chirp™, HomePort™ en Montana™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Garmin.
Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen. Mac® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. microSD™ is een handelsmerk van
SD-3C, LLC. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Model: 01102524
Inhoudsopgave
Aan de slag���������������������������������1
Overzicht van het toestel��������������������1
Batterijgegevens���������������������������������2
Het toestel in- of uitschakelen������������4
Satellietsignalen���������������������������������4
Het toestel registreren������������������������5
Het hoofdmenu�����������������������������������5
Het aanraakscherm gebruiken�����������5
Het scherm draaien����������������������������6
De schermverlichting inschakelen������6
Het volume regelen����������������������������7
Profielen���������������������������������������������7
Waypoints, routes en tracks������8
Waypoints�������������������������������������������8
Peil en ga gebruiken���������������������������9
Waarheen?-menu�����������������������������10
Routes����������������������������������������������11
Tracks�����������������������������������������������13
Avonturen�����������������������������������������15
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Navigatie�����������������������������������16
Navigeren naar een bestemming�����16
Kaart�������������������������������������������������17
Kompas��������������������������������������������19
Hoogteprofiel������������������������������������21
Tripcomputer������������������������������������22
Camera en foto's����������������������23
Een foto maken��������������������������������23
Foto's weergeven�����������������������������23
Geocaches��������������������������������25
Geocaches downloaden�������������������25
De lijst met geocaches filteren���������25
Naar een geocache navigeren���������26
De poging loggen�����������������������������26
chirp™������������������������������������������������27
Toepassingen����������������������������28
De 3D-weergave gebruiken��������������28
Gegevens uitwisselen����������������������28
Een gevarenzone instellen���������������29
De oppervlakte berekenen���������������29
De calculator gebruiken��������������������29
i
Inhoudsopgave
De agenda en almanakgegevens
weergeven�������������������������������������30
Een alarm instellen���������������������������30
De stopwatch openen�����������������������31
Satellietpagina����������������������������������31
Uw toestel aanpassen��������������32
Het hoofdmenu en de
toepassingenopslag aanpassen����32
Snelkoppelingen maken�������������������32
Specifieke pagina's aanpassen��������33
Een aangepast profiel maken�����������34
Systeeminstellingen�������������������������34
Scherminstellingen���������������������������35
Weergave-instellingen����������������������36
De toestelgeluiden instellen�������������37
Kaartinstellingen�������������������������������37
Camera-instellingen�������������������������38
Track-instellingen�����������������������������38
De eenheden wijzigen����������������������39
Tijdinstellingen����������������������������������39
ii
Instellingen voor positieweergave����39
Koersinstellingen������������������������������40
Hoogtemeterinstellingen�������������������40
Geocaching-instellingen�������������������41
Route-instellingen�����������������������������42
Instellingen maritieme kaart�������������43
Fitness����������������������������������������������44
Gegevens resetten���������������������������44
De software bijwerken����������������������45
Toestelgegevens weergeven������������45
Specificaties�������������������������������������45
Informatie over de batterijen�������������46
Onderhoud van het toestel���������������47
Gegevensbeheer������������������������������48
Appendix�����������������������������������52
Optionele accessoires����������������������52
Opties gegevensvelden��������������������54
Problemen oplossen�������������������������59
Index������������������������������������������61
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Aan de slag
Aan de slag
Overzicht van het toestel
 waarschuwing
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
➋
De batterijen plaatsen (pagina 2).
Het toestel inschakelen (pagina 4).
Het toestel registreren (pagina 5).
Satellieten zoeken (pagina 4).
Het kompas kalibreren (pagina 19).
Een waypoint markeren (pagina 8).
Een route maken (pagina 11).
Een track vastleggen (pagina 13).
Naar een bestemming navigeren
(pagina 16).
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
➌
➍
Als u het toestel voor de eerste keer
gebruikt, voer dan onderstaande taken uit
om het toestel in te stellen en vertrouwd te
raken met de basisfuncties.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
➊
➎
➐
➏
➑
➊ Cameralens (alleen 650 en 650t)
➋
Aan-uitknop
➌ microSD™-kaartsleuf (onder de
batterijklep) (pagina 49)
➍ Voedingsconnector voor autohouder
➎ Stereo hoofdtelefoonaansluiting
(pagina 18)
➏ Mini-USB-poort (onder de
beschermkap)
➐ D-ring van de batterijklep
➑ MCX-poort voor de externe GPS-
antenne (onder de beschermkap)
1
Aan de slag
Batterijgegevens
 waarschuwing
Dit product bevat een lithium-ionbatterij.
Om persoonlijk letsel en schade aan het
toestel als gevolg van blootstelling van de
batterij aan extreme hitte te voorkomen,
dient u het toestel buiten direct zonlicht te
bewaren.
Het geschikte temperatuurbereik van het
toestel (pagina 45) kan hoger zijn dan
dat van sommige batterijen. Sommige
alkalinebatterijen kunnen bij hoge
temperaturen barsten.
Opmerking
Alkalinebatterijen verliezen een groot
gedeelte van de capaciteit wanneer de
temperatuur afneemt. Gebruik daarom
lithiumbatterijen wanneer u het toestel bij
temperaturen onder nul gebruikt.
2
U kunt voor dit toestel het meegeleverde
lithium-ionbatterijpak of drie AAbatterijen gebruiken. Zie pagina 46 voor
tips over het verlengen van de levensduur
van de batterijen en andere informatie over
batterijen.
Het lithium-ionbatterijpak
plaatsen
1. Draai de D-ring tegen de klok in en
trek de D-ring omhoog om de klep te
verwijderen.
2. Neem de meegeleverde lithiumionbatterij ➊ uit de verpakking.
➊
3. Houd de metalen contacten op de
batterij in de richting van de metalen
contacten in het batterijcompartiment.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Aan de slag
4. Plaats de batterij in het compartiment
door eerst de contacten tegen elkaar te
plaatsen.
5. Druk de batterij voorzichtig op zijn
plaats.
6. Plaats de batterijklep terug en draai de
D-ring met de klok mee.
Het lithium-ionbatterijpak opladen
Opmerking
U voorkomt corrosie door de mini-USBpoort, de beschermkap en de omringende
delen grondig af te drogen voordat u de
Edge oplaadt of aansluit op een computer.
Laad de batterij volledig op voordat u het
toestel voor de eerste keer gaat gebruiken.
Het opladen van een lege batterij duurt 4,5
uur. Het opladen is alleen mogelijk binnen
een temperatuurbereik van 0°C tot 45°C
(32°F tot 113°F).
1. Steek de oplader in een stopcontact.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
2. Duw de beschermkap ➊ van de miniUSB-poort omhoog ➊.
➊
➋
3. Sluit het kleine uiteinde van de oplader
aan op de mini-USB-poort.
4. Laad het toestel volledig op.
Het toestel kan tijdens het opladen warm
aanvoelen.
Het lithium-ionbatterijpak verwijderen
 waarschuwing
Gebruik nooit een scherp voorwerp om de
batterijen te verwijderen.
1. Verwijder de batterijklep.
2. Trek de batterij omhoog aan de kant
die zich het dichtst bij de -knop
bevindt.
3
Aan de slag
AA-batterijen plaatsen
In plaats van het lithium-ionbatterijpak
kunt u ook alkaline-, NiMH- of
lithiumbatterijen gebruiken. Dat is vooral
handig wanneer u een track volgt en niet in
staat bent het lithium-ionbatterijpak op te
laden. Gebruik NiMH- of lithiumbatterijen
voor het beste resultaat.
6. Selecteer Alkaline, Lithium of
Oplaadbare NiMH.
1. Draai de D-ring tegen de klok in en
trek de D-ring omhoog om de klep te
verwijderen.
2. Plaats drie AA-batterijen met de
contacten in de juiste richting.
Nadat u het toestel hebt ingeschakeld,
gaat het op zoek naar satellietsignalen.
Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de
satellieten te hebben om satellietsignalen
te kunnen ontvangen. Als de balken
groen worden, ontvangt het toestel
satellietsignalen. De tijd en datum worden
automatisch ingesteld op basis van uw
GPS-positie. Zie pagina 39 voor het
wijzigen van de tijdinstellingen.
3. Plaats de batterijklep terug en draai de
D-ring met de klok mee.
4. Houd ingedrukt (pagina 1).
5. Selecteer > Stel in > Systeem >
AA-batterijtype.
Ga voor meer informatie over GPS naar
www.garmin.com/aboutGPS.
4
Het toestel in- of
uitschakelen
Houd
ingedrukt (pagina 1).
Satellietsignalen
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Aan de slag
Het toestel registreren
•
•
Ga naar http://my.garmin.com.
Bewaar uw originele aankoopbewijs of
een fotokopie op een veilige plek.
Het hoofdmenu
➊
➋
Het aanraakscherm
gebruiken
•
•
•
•
➌
➍
➊ Statusbalk
➋ De huidige tijd en datum
➌ Toepassingpictogrammen
➍ De toepassingenopslag met meer
toepassingpictogrammen
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
•
•
•
Selecteer om de toepassingenopslag
te openen.
Selecteer om de pagina te sluiten en
terug te keren naar de vorige pagina.
Selecteer om terug te keren naar de
vorige pagina.
Selecteer om uw wijzigingen op te
slaan en de pagina te sluiten.
Selecteer en om te het scherm te
verschuiven.
Selecteer om een menu te openen.
Selecteer om op naam te zoeken.
Het scherm vergrendelen
Vergrendel het scherm om te voorkomen
dat u per ongeluk op het scherm tikt en
functies activeert.
1. Druk op .
2. Selecteer .
5
Aan de slag
Het scherm ontgrendelen
1. Druk op .
2. Selecteer .
Het scherm draaien
Zie pagina 36 voor informatie over het
vastzetten van de oriëntatie.
U kunt het toestel draaien om het
scherm in horizontale (landschap)
of verticale (portret) modus weer te
geven.
Zie pagina 7 als u deze instelling wilt
wijzigen.
Tik op het scherm.
De schermverlichting wordt ook
geactiveerd door waarschuwingen en
berichten.
De helderheid van de
schermverlichting aanpassen
Opmerking: de helderheid van
de schermverlichting is beperkt als de
batterijen bijna leeg zijn.
Langdurig gebruik van de
schermverlichting kan de gebruiksduur van
de batterijen aanzienlijk bekorten. U kunt
de helderheid van de schermverlichting
aanpassen om de levensduur van de
batterijen te verlengen.
De schermverlichting
inschakelen
De schermverlichting gaat vanzelf uit als
het toestel enige tijd niet wordt gebruikt.
6
1. Druk terwijl het toestel is ingeschakeld
op .
2. Gebruik de schuifbalk voor de
schermverlichting om de helderheid in
te stellen.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Aan de slag
Het toestel kan warm aanvoelen als de
achtergrondverlichting is ingesteld op
hoog.
De time-out van de
schermverlichting instellen
U kunt de time-out van de
schermverlichting aanpassen om de
levensduur van de batterijen te verlengen.
Selecteer > Stel in > Scherm >
Time-out van scherm.
Het volume regelen
Als u een hoofdtelefoon of een autohouder
gebruikt, kunt u het volume afstellen.
1. Druk terwijl het toestel is ingeschakeld
op .
2. Gebruik de schuifbalk voor het volume
om het volume af te stellen.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Profielen
Een profiel is een verzameling instellingen
waarmee u het gebruiksgemak van
het toestel kunt optimaliseren. Voor
geocaching kunt u bijvoorbeeld andere
instellingen en weergaven gebruiken dan
voor navigatie op het water.
Als u een profiel gebruikt en u instellingen
zoals gegevensvelden of maateenheden
wijzigt, worden de wijzigingen
automatisch in het profiel opgeslagen.
Een profiel selecteren
1. Selecteer > Profiel wijzigen.
2. Selecteer een profiel.
7
Waypoints, routes en Tracks
Waypoints, routes en
tracks
Waypoints
Waypoints zijn locaties die u vastlegt en in
het toestel opslaat.
Een waypoint maken
U kunt uw huidige locatie als waypoint
opslaan.
1. Selecteer Markeer waypoint.
2. Selecteer een optie:
• Als u de waypoint ongewijzigd
wilt opslaan, tik dan op Opslaan.
• Als u wijzigingen wilt aanbrengen
aan de waypoint, tik dan op
Wijzig, breng de gewenste
wijzigingen aan en selecteer
Sla op.
8
Een punt zoeken
1. Selecteer Waarheen? > Waypoints.
2. Selecteer een waypoint.
Een waypoint bewerken
Voordat u een waypoint kunt bewerken,
moet u er eerst een maken.
1.
2.
3.
4.
5.
Selecteer > Waypoint-beheer.
Selecteer een waypoint.
Selecteer een item dat u wilt bewerken.
Voer de nieuwe informatie in.
Selecteer .
Een waypoint verwijderen
1. Selecteer > Waypoint-beheer.
2. Selecteer een waypoint.
3. Selecteer > Wis.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Waypoints, routes en Tracks
De nauwkeurigheid van een
waypoint-locatie verbeteren
Met de functie Waypoint middelen
kunt u de nauwkeurigheid van een
waypointlocatie verbeteren door meerdere
metingen van de waypointlocatie te
verzamelen.
1.
2.
3.
4.
5.
Selecteer > Waypoint middelen.
Selecteer een waypoint.
Ga naar de locatie.
Selecteer Start.
Als de statusbalk Betrouwbaarheid van
meting op 100% staat, selecteer dan
Sla op.
Voor de beste resultaten kunt u
maximaal acht metingen voor een
waypoint opslaan. Wacht minimaal
negentig minuten tussen de metingen.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Een waypoint projecteren
1. Selecteer > Peil en ga.
2. Richt het toestel op een object of in de
richting van een locatie.
3. Selecteer Zet richting vast >
Projecteer waypoint.
4. Selecteer een maateenheid.
5. Voer de afstand in voor het object en
selecteer .
6. Selecteer Opslaan.
Peil en ga gebruiken
U kunt het toestel op een object in de
verte richten, de richting vergrendelen en
vervolgens naar het object navigeren.
1. Selecteer > Peil en ga.
2. Richt het toestel op een object.
3. Selecteer Zet richting vast > Stel
koers in.
9
Waypoints, routes en Tracks
Waarheen?-menu
U kunt het menu Waarheen? gebruiken om
een bestemming te zoeken waar u naartoe
wilt navigeren. Niet alle Waarheen?categorieën zijn voor alle gebieden en op
alle kaarten beschikbaar.
Extra kaarten
U kunt extra kaarten in het toestel
laden, zoals BirdsEye™-satellietbeelden,
BlueChart® g2-kaarten en gedetailleerde
City Navigator®-kaarten. Gedetailleerde
kaarten hebben bijvoorbeeld meer
nuttige punten, zoals restaurants of
watersportdiensten. Ga voor meer
informatie naar http://buy.garmin.com of
neem contact op met uw Garmin-dealer.
10
Een locatie op naam zoeken
Afhankelijk van de kaarten die op het
toestel zijn geladen, kunt u zoeken naar
steden, geografische punten en nuttige
punten, zoals restaurants, hotels en
garages.
Selecteer Waarheen?
Selecteer een categorie.
Selecteer .
Typ de gehele naam of een deel van de
naam.
5. Selecteer .
1.
2.
3.
4.
Een locatie in de buurt van een
andere locatie zoeken
1. Selecteer Waarheen? > > Zoek
nabij.
2. Selecteer een optie.
3. Selecteer, indien nodig, een locatie.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Waypoints, routes en Tracks
Een adres zoeken
U kunt optionele City Navigator®-kaarten
gebruiken om naar adressen te zoeken.
1. Selecteer Waarheen? > Adressen.
2. Voer, indien nodig, het land of de
provincie in.
3. Voer de plaats of postcode in.
OPMERKING: niet alle
kaartgegevens bieden de optie voor
zoeken op postcode.
4. Selecteer de plaatsnaam.
5. Voer het huisnummer in.
6. Voer de straatnaam in.
Routes
Een route bestaat uit een serie waypoints
die u naar uw bestemming leidt.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Een route maken
1. Selecteer > Routeplanner > Route
maken > Selecteer eerste punt.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer het eerste punt in de route.
4. Selecteer Gebruik > Selecteer
volgend punt.
5. Herhaal de stappen 2–4 tot de route is
voltooid.
6. Selecteer om de route op te slaan.
De naam van een route wijzigen
1. Selecteer > Routeplanner.
2. Selecteer een route.
3. Selecteer Wijzig naam.
4. Typ de nieuwe naam.
5. Selecteer .
11
Waypoints, routes en Tracks
Een route bewerken
1. Selecteer > Routeplanner.
2. Selecteer een route.
3. Selecteer Wijzig route.
4. Selecteer een punt.
5. Selecteer een optie:
• Selecteer Controleer om het punt
op de kaart weer te geven.
• Selecteer Omlaag of Omhoog als
u de volgorde van de punten in de
route wilt wijzigen.
• Selecteer Voeg in als u een punt
aan de route wilt toevoegen.
Het nieuwe punt wordt ingevoegd
vóór het geselecteerde punt.
• Selecteer Wis als u het punt uit de
route wilt verwijderen.
6. Selecteer om de route op te slaan.
12
Een route weergeven op de kaart
1. Selecteer > Routeplanner.
2. Selecteer een route.
3. Selecteer Toon op kaart.
Een route verwijderen
1. Selecteer > Routeplanner.
2. Selecteer een route.
3. Selecteer Wis route.
De actieve route weergeven
1. Selecteer tijdens het navigeren >
Actieve route.
2. Selecteer een punt in de route om meer
details weer te geven.
Een route omkeren
1. Selecteer > Routeplanner.
2. Selecteer een route.
3. Selecteer Keer route om.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Waypoints, routes en Tracks
Tracks
Een track is een registratie van uw
route. De tracklog bevat informatie
over de punten langs de vastgelegde
route, inclusief de tijd, de locatie en de
hoogtegegevens voor ieder punt.
Tracklogs vastleggen
1. Selecteer > Stel in > Tracks >
Tracklog.
2. Selecteer Opnemen, Niet weergeven
of Opnemen, Toon op kaart.
Als u Opnemen, Toon op kaart
selecteert, geeft een lijn op de kaart uw
track weer.
3. Selecteer Opnamemethode.
4. Selecteer een optie:
• Selecteer Auto als u de tracks
automatisch en optimaal wilt
laten vastleggen, met variabele
intervallen.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Selecteer Afstand als u de tracks
op basis van een opgegeven
afstand wilt vastleggen.
• Selecteer Tijd als u de tracks op
basis van een opgegeven tijd wilt
vastleggen.
5. Selecteer Interval.
6. Voer een actie uit:
• Selecteer een optie om tracks vaker
of minder vaak vast te leggen.
OPMERKING: de optie
Vaakst resulteert in de meest
gedetailleerde tracks, maar neemt
de meeste geheugenruimte van het
toestel in beslag.
• Voer een tijd en afstand in en
selecteer .
De tracklog wordt gemaakt terwijl
u onderweg bent en het toestel is
ingeschakeld.
•
13
Waypoints, routes en Tracks
De huidige track opslaan
De track die momenteel wordt vastgelegd,
wordt de huidige track genoemd.
1. Selecteer > Trackbeheer >
Huidige track.
2. Selecteer wat u wilt opslaan:
• Selecteer Sla track op.
• Selecteer Sla deel op en selecteer
een deel.
Informatie over tracks weergeven
1. Selecteer > Trackbeheer.
2. Selecteer een track.
3. Selecteer Toon op kaart.
Het begin en het eind van de track
worden met een vlag aangegeven.
4. Selecteer de informatiebalk boven in
het scherm.
Deze bevat informatie over de track.
14
Het hoogteprofiel van een track
weergeven
1. Selecteer > Trackbeheer.
2. Selecteer een track.
3. Selecteer Hoogteprofiel.
Een locatie in een track opslaan
1. Selecteer > Trackbeheer.
2. Selecteer een track.
3. Selecteer Toon op kaart.
4. Selecteer een locatie in de track.
5. Selecteer de informatiebalk boven in
het scherm.
6. Selecteer .
7. Selecteer OK.
De kleur van de track wijzigen
1. Selecteer > Trackbeheer.
2. Selecteer een track.
3. Selecteer Stel kleur in.
4. Selecteer een kleur.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Waypoints, routes en Tracks
Een opgeslagen track in het
archief opslaan
U kunt opgeslagen tracks in het archief
opslaan om geheugenruimte vrij te maken.
1. Selecteer > Trackbeheer.
2. Selecteer een opgeslagen track.
3. Selecteer Archief.
De huidige track wissen
Selecteer > Stel in > Reset > Wis
huidige track > Ja.
Een track verwijderen
1. Selecteer > Trackbeheer.
2. Selecteer een track.
3. Selecteer Wis > Ja.
Avonturen
U kunt items die bij elkaar horen
groeperen als een avontuur. U kunt
bijvoorbeeld een avontuur maken van
een wandeltocht. Een avontuur kan
bijvoorbeeld bestaan uit de tracklog,
de foto's en de geocaches van de tocht.
Gebruik BaseCamp om uw avonturen te
maken en te beheren.
Een avontuur maken
1. Selecteer > Stel in > Avonturen >
Avontuur maken.
2. Selecteer Item toevoegen.
3. Selecteer een item.
4. Selecteer Gebruik.
5. Herhaal de stappen 2–4.
Een avontuur weergeven en
bewerken
1. Selecteer > Avonturen.
2. Selecteer een avontuur.
3. Selecteer, indien nodig, .
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
15
Navigatie
Navigatie
U kunt een route of track volgen of
navigeren naar een waypoint, een
geocache, een foto of een opgeslagen
locatie. Voor de navigatie kunt u
gebruikmaken van de kaart of het kompas.
Navigeren naar een
bestemming
U kunt de kaart of het kompas gebruiken
om naar een bestemming te navigeren.
Selecteer Waarheen?.
Selecteer een categorie.
Selecteer een bestemming.
Selecteer Ga.
De kaartpagina wordt geopend en
uw route wordt gemarkeerd met een
paarse lijn.
5. Navigeren met de kaart (pagina 17) of
het kompas (pagina 19).
1.
2.
3.
4.
16
TracBack®
U kunt terugnavigeren naar het begin van
een track. Dit heet trackback. Dat kan
handig zijn als u de weg naar een kamp of
het begin van een wandelroute terug wilt
vinden.
1. Selecteer > Trackbeheer >
Huidige track > Toon op kaart.
2. Selecteer TracBack.
De kaartpagina wordt geopend en
uw route wordt gemarkeerd met een
paarse lijn.
3. Navigeren met de kaart (pagina 17) of
het kompas (pagina 19).
Een Man-over-boord-locatie
markeren en de navigatie starten
U kunt een Man-over-boord-locatie
(MOB) opslaan en de navigatie naar dat
punt automatisch starten.
1. Selecteer
Start.
> Man-over-boord >
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Navigatie
De kaartpagina wordt geopend en
uw route wordt gemarkeerd met een
paarse lijn.
2. Navigeren met de kaart (pagina 17) of
het kompas (pagina 19).
Stoppen met navigeren
Selecteer Waarheen? > Stop met
navigatie.
Kaart
Het positiepictogram geeft uw positie
op de kaart aan. Terwijl u zich verplaatst,
beweegt het positiepictogram met u mee.
Als u naar een bestemming navigeert,
wordt de route met een paarse lijn op de
kaart gemarkeerd.
Zoeken op de kaart
1. Selecteer Kaart.
2. Selecteer een of meer opties:
• Versleep de kaart om andere
gebieden weer te geven.
• Selecteer + of - om in of uit te
zoomen op de kaart.
• Selecteer een locatie op de kaart en
tik op de informatiebalk boven in
het scherm om informatie weer te
geven over de geselecteerde locatie
(herkenbaar aan de pen).
Informatie over het wijzigen van de
kaartinstellingen vindt u op pagina 37.
Informatie over het wijzigen van het
dashboard en de gegevensvelden op de
kaart vindt u op pagina 33.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
17
Navigatie
Een route rijden
 Let op
U kunt permanente gehoorbeschadiging
oplopen of zelfs doof worden als u een
hoog volume gebruikt terwijl u met een
oortelefoon, hoofdtelefoon of headset
naar het toestel luistert. Beperk de tijd dat
u luistert met een hoog volume tot een
minimum. Als uw oren suizen of als u
spraak alleen gedempt hoort, gebruik het
toestel dan niet meer en laat uw gehoor
controleren.
Voordat u de kaart kunt gebruiken, moet
u City Navigator-kaarten kopen en laden.
Als u een autohouder voor het toestel
wilt gebruiken, moet u die afzonderlijk
aanschaffen en in het voertuig bevestigen.
1. Selecteer een optie:
• Als u een autohouder voor het
toestel gebruikt, plaats het toestel
dan in de steun.
18
2.
3.
4.
5.
Daarop wordt het profiel Auto
automatisch geselecteerd.
• Als u geen autohouder gebruikt,
selecteert u > Profiel wijzigen
> Auto.
Als u geen autohouder gebruikt, sluit
dan een hoofdtelefoon of audiokabel
op de hoofdtelefoonuitgang aan.
Gebruik de kaart om naar uw
bestemming te navigeren.
Luister daarbij naar de gesproken
aanwijzingen.
Opmerking: als er niets op
de hoofdtelefoonuitgang wordt
aangesloten, hoort u geluidssignalen in
plaats van de gesproken aanwijzingen.
Volg dan de aanwijzingen in de
tekstbalk boven in de kaart.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Navigatie
Kompas
Het toestel is voorzien van een kompas
met drie assen. Voor de navigatie kunt
u gebruikmaken van een peiling- of
koerswijzer.
Opmerking: als het toestel in de
autohouder is geplaatst, wordt op het
kompas de GPS-koers weergegeven en
niet de magnetische koers.
Het kompas kalibreren
OPMERKING
Het elektronische kompas buiten
kalibreren. Zorg dat u zich niet in de
buurt bevindt van objecten die invloed
uitoefenen op magnetische velden, zoals
auto's, gebouwen of elektriciteitskabels.
> Kalibreer
1. Selecteer Kompas >
kompas > Start.
2. Volg de instructies op het scherm.
Navigeren met de peilingwijzer
Tijdens het navigeren naar een
bestemming wijst de peilingwijzer
naar uw bestemming, ongeacht in welke
richting u zich verplaatst.
1. Start de navigatie naar een bestemming
(pagina 16).
2. Selecteer Kompas.
3. Blijf draaien tot naar de bovenkant
van het kompas wijst en volg die
richting om naar uw bestemming te
gaan.
Kalibreer het kompas nadat u lange
afstanden hebt afgelegd, als u de
batterijen hebt vervangen of in geval van
temperatuurschommelingen.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
19
Navigatie
Informatie over de koerswijzer
De koerswijzer is vooral handig bij
navigatie op het water of op open plekken
zonder grote obstakels.
➋
➌
➊
➍
De koerswijzer ➊ geeft uw relatie aan
tot de koerslijn ➋ en begeleidt u zo
naar uw bestemming. De koerslijn naar
uw bestemming is gebaseerd op uw
oorspronkelijke beginpunt.
20
Als u van de koers naar uw bestemming
afwijkt, geeft de koersafwijkingsindicator
➍ (CDI) een indicatie van de afwijking
(rechts of links) van de koers.
De schaal ➌ heeft betrekking op
de afstand tussen de punten in de
koersafwijkingsindicator.
Navigeren met de koerswijzer
Voordat u kunt navigeren met de
koerswijzer, moet u de aanwijzer op
Koers (koersafwijkingsindicator) zetten
(pagina 40).
1. Start de navigatie naar een bestemming
(pagina 16).
2. Selecteer Kompas.
3. Gebruik de koerswijzer om naar uw
bestemming te navigeren (pagina 20).
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Navigatie
Hoogteprofiel
Standaard geeft het hoogteprofiel gegevens
weer in relatie tot de versterken tijd. Zie
pagina 40 als u het hoogteprofiel wilt
aanpassen.
Selecteer
> Hoogteprofiel.
Het plottype wijzigen
U kunt het hoogteprofiel zodanig instellen
dat de luchtdruk en de hoogte om de beurt
worden weergegeven, na een bepaalde tijd
of na een bepaalde afstand.
1. Selecteer > Hoogteprofiel >
Wijzig plottype.
2. Selecteer een optie.
>
Het hoogteprofiel resetten
Selecteer > Hoogteprofiel > >
Reset > Wis huidige track > Ja.
De barometrische hoogtemeter
kalibreren
U kunt de barometrische hoogtemeter
handmatig kalibreren als de juiste hoogte
of barometerdruk u bekend is.
1. Ga naar de locatie waarvan de hoogte
of de barometerdruk u bekend is.
2. Selecteer > Hoogteprofiel > >
Hoogtemeter kalibreren.
3. Volg de instructies op het scherm.
Details over een punt in het
hoogteprofiel weergeven
Selecteer een punt in het hoogteprofiel.
Details over de hoogte worden
linksboven in het hoogteprofiel
weergegeven.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
21
Navigatie
Tripcomputer
De tripcomputer geeft uw huidige
snelheid, de gemiddelde snelheid, de
hoogste snelheid, de tripkilometerteller en
andere statistische gegevens weer.
Zie pagina 33 voor informatie over het
aanpassen van de tripcomputer.
De tripgegevens resetten
Als u nauwkeurige tripinformatie wilt
hebben, dient u de tripinformatie te
resetten voordat u een trip begint.
Selecteer > Tripcomputer > >
Reset tripgegevens > Ja.
Alle waarden van de tripcomputer
worden op nul gezet.
22
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Camera en foto's
Met de Montana 650 en 650t kunt u ook
foto's maken. Als u een foto maakt, wordt
de geografische locatie automatisch in
de fotogegevens opgeslagen. U kunt dan
naar de locatie navigeren alsof het een
waypoint betreft.
Een foto maken
1. Selecteer > Camera.
2. Draai het toestel horizontaal of
verticaal om de oriëntatie voor de foto
te bepalen.
3. Selecteer, indien nodig, + of - om in of
uit te zoomen.
4. Houd ingedrukt om scherp te
stellen.
5. Laat los om een foto te maken.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Camera en foto's
De camera instellen voor situaties
met weinig licht
Selecteer > Camera > > Weinig
licht-modus.
Foto's weergeven
U kunt de foto's bekijken die u met de
camera hebt gemaakt (pagina 23) en de
foto's die u naar het toestel hebt overgezet
(pagina 50).
1. Selecteer > Fotoviewer.
2. Selecteer en om alle foto's weer
te geven.
3. Selecteer een foto om die groter weer
te geven.
Een diavoorstelling weergeven
1. Selecteer > Fotoviewer.
2. Selecteer een foto.
3. Selecteer > Bekijk diavoorstelling.
23
Camera en foto's
Foto's sorteren
1. Selecteer > Fotoviewer > >
Foto's sorteren.
2. Selecteer Recentst, Nabij een locatie
of Op een specifieke datum.
De locatie van een foto weergeven
1. Selecteer > Fotoviewer.
2. Selecteer een foto.
3. Selecteer > Toon op kaart.
Een foto als achtergrond instellen
1. Selecteer > Fotoviewer.
2. Selecteer een foto.
3. Selecteer > Als achtergrond
instellen.
Een foto verwijderen
1. Selecteer > Fotoviewer.
2. Selecteer een foto.
3. Selecteer > Wis foto > Ja.
24
Naar een foto navigeren
1. Selecteer > Fotoviewer.
2. Selecteer een foto.
3. Selecteer > Bekijk informatie >
Ga.
4. Navigeren met de kaart (pagina 17) of
het kompas (pagina 19).
Foto's naar Garmin Connect
uploaden en foto's downloaden
1. Sluit het toestel aan op een computer
(pagina 49).
2. Ga naar http://my.garmin.com.
3. Maak, indien nodig, een account aan.
4. Meld u aan.
5. Volg de instructies op het scherm om
foto's te uploaden of te downloaden.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Geocaches
Geocaches zijn net verborgen schatten.
Geocaching is het opsporen van 'verborgen
schatten' met GPS-coördinaten die
online worden gezet door degenen die de
geocaches hebben verborgen.
Geocaches downloaden
1. Sluit het toestel aan op een computer
(pagina 49).
2. Ga naar www.OpenCaching.com.
3. Maak, indien nodig, een account aan.
4. Meld u aan.
5. Volg de instructies op het scherm om
geocaches te zoeken en naar uw toestel
te downloaden.
Geocaches
De lijst met geocaches
filteren
U kunt de lijst met geocaches filteren
op basis van verschillende factoren,
bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad.
1. Selecteer > Geocaching >
Snelfilter.
2. Selecteer de items die u wilt filteren.
3. Selecteer een optie:
• Selecteer Zoeken om het filter toe
te passen op de lijst met geocaches.
• Selecteer om het filter op te
slaan.
Een geocachefilter maken en
opslaan
U kunt uw eigen filters voor geocaches
maken op basis van de factoren die u
selecteert. Nadat u het filter hebt gemaakt,
kunt u dat op de lijst met geocaches
toepassen.
1. Selecteer > Stel in > Geocaching >
Filter instellen > Filter maken.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
25
Geocaches
2. Selecteer de items die u wilt filteren.
3. Selecteer een optie:
• Selecteer Zoeken om het filter toe
te passen op de lijst met geocaches.
• Selecteer om het filter op te
slaan.
Als u het filter opslaat, wordt er
automatisch een naam aan het
filter toegekend. Via de lijst met
geocaches hebt u toegang tot uw
eigen filters.
Uw eigen geocachefilters
bewerken
1. Selecteer > Stel in > Geocaching >
Filter instellen.
2. Selecteer een filter.
3. Selecteer een item dat u wilt bewerken.
26
Naar een geocache
navigeren
1.
2.
3.
4.
5.
Selecteer > Geocaching.
Selecteer Zoek geocache.
Selecteer een geocache.
Selecteer Ga.
Navigeren met de kaart (pagina 17) of
het kompas (pagina 19).
De poging loggen
Nadat u hebt geprobeerd een geocache te
vinden, kunt u de resultaten loggen.
1. Selecteer > Geocaching >
Logpoging.
2. Selecteer Gevonden, Niet gevonden
of Reparatie vereist.
3. Selecteer een optie:
• Als u wilt navigeren naar de
geocache die zich het dichtst bij
u in de buurt bevindt, selecteert u
Zoek volgende dichtstbij.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Geocaches
•
•
•
Selecteer OK als u het loggen wilt
beëindigen.
Als u een opmerking wilt invoeren
over het zoeken naar de geocache
of over de geocache zelf, selecteer
dan Wijzig opmerking, voer een
opmerking in en selecteer u .
Als u een geocache wilt
beoordelen, selecteer dan
Beoordeel geocache en selecteer
het item dat u wilt beoordelen.
chirp™
Een chirp is een kleine accessoire
van Garmin die u kunt programmeren
en in een geocache kunt achterlaten.
Alleen de eigenaar van een chirp kan
de chirp programmeren, maar iedereen
kan een chirp in een geocache vinden.
Raadpleeg voor meer informatie over het
programmeren van een chirp de chirphandleiding op www.garmin.com.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Het zoeken naar chirps
inschakelen
1. Selecteer > Stel in > Geocaching.
2. Selecteer chirp™ zoeken > Aan.
Een geocache met een chirp
zoeken
1. Selecteer > Geocaching > Toon
chirp™-details.
2. Start de navigatie naar een geocache
(pagina 26).
Als u zich binnen een afstand van
10 meter (32,9 voet) van een geocache
met een chirp bevindt, worden de
details over de chirp weergegeven.
3. Selecteer, indien mogelijk, Ga! om
naar de volgende fase van de geocache
te navigeren.
27
Toepassingen
Toepassingen
De 3D-weergave gebruiken
1. Selecteer
> 3D-weergave.
•
•
als u de weergave
Selecteer
naar links wilt draaien.
als u de weergave
Selecteer
naar rechts wilt draaien.
Gegevens uitwisselen
Uw toestel kan gegevens verzenden of
ontvangen wanneer het is verbonden
met een ander compatibel toestel. U kunt
waypoints, geocaches, routes en tracks
uitwisselen.
2. Selecteer een optie:
• Selecteer - als u de hoogtehoek
wilt vergroten.
• Selecteer + als u de hoogtehoek
wilt verkleinen.
• Selecteer als u de 3D-kaart
vooruit wilt verplaatsen.
• Selecteer als u de 3D-kaart
achteruit wilt verplaatsen.
28
Gegevens draadloos verzenden
en ontvangen
Voor het draadloos uitwisselen van
gegevens moet uw toestel zich binnen
een afstand van 3 meter (10 voet) van
een ander compatibel Garmin-toestel
bevinden.
1. Selecteer > Draadloos delen.
2. Selecteer Verzenden of Ontvangen.
3. Volg de instructies op het scherm.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Toepassingen
Een gevarenzone instellen
Gevarenzones waarschuwen u als u zich
binnen het opgegeven bereik van een
bepaalde locatie bevindt.
1. Selecteer > Gevarenzones.
2. Selecteer Alarm maken.
3. Selecteer een categorie.
4. Selecteer een locatie.
5. Selecteer Gebruik.
6. Voer een radius in.
7. Selecteer .
Wanneer u het gevarenzonegebied
betreedt, klinkt er een signaal.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
De oppervlakte berekenen
1. Selecteer >
Oppervlakteberekening > Start.
2. Loop rond het gebied waarvan u de
oppervlakte wilt berekenen.
3. Selecteer Bereken wanneer u daarmee
klaar bent.
De calculator gebruiken
Het toestel is voorzien van
een standaardcalculator en een
wetenschappelijke calculator.
1. Selecteer > Calculator.
2. Voer een actie uit:
• Gebruik de standaardcalculator.
• Selecteer > Wetenschappelijk
als u de wetenschappelijke
calculatorfuncties wilt gebruiken.
• Selecteer > Graden als u
graden wilt berekenen.
29
Toepassingen
De agenda en
almanakgegevens
weergeven
U kunt actieve gegevens het toestel
weergeven, zoals opgeslagen waypoints,
de almanakgegevens over de zon en de
maan en de beste tijden voor jagen en
vissen.
1. Selecteer .
2. Selecteer een optie:
• Selecteer Agenda als u de actieve
gegevens voor bepaalde dagen wilt
weergeven.
• Selecteer Zon en maan als u
gegevens over de opkomst en
ondergang van de zon en de maan
wilt weergeven.
• Als u de beste tijden voor jagen en
vissen wilt weergeven, selecteer
dan Jagen en vissen.
3. Selecteer, indien gewenst, of om
een andere maand weer te geven.
4. Selecteer een dag.
30
Een alarm instellen
Als u het toestel niet gebruikt, kunt u
instellen dat het toestel op een bepaald
ogenblik wordt ingeschakeld.
1. Selecteer > Wekker.
2. Selecteer + en - om de tijd in te stellen.
3. Selecteer Zet alarm aan.
4. Selecteer een optie.
Het alarmsignaal klinkt op de opgegeven
tijd. Als het toestel op dat moment uit
staat, wordt het ingeschakeld en klinkt het
alarm.
De afteltimer instellen
1. Selecteer > Wekker > > Timer.
2. Selecteer + en - om de tijd in te stellen.
3. Selecteer Start timer.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Toepassingen
De stopwatch openen
GPS uitschakelen
Selecteer > Satelliet >
Gebruik met GPS uit.
Satellietpagina
Een locatie simuleren
1. Selecteer > Satelliet > >
Gebruik met GPS uit.
2. Selecteer > Stel locatie in op
kaart.
3. Selecteer een locatie.
4. Selecteer Gebruik.
Selecteer
> Stopwatch.
Op de satellietpagina wordt de volgende
informatie weergegeven: uw huidige
locatie, de GPS-nauwkeurigheid, de
satellietlocaties en de signaalsterkte.
De satellietweergave wijzigen
1. Selecteer > Satelliet > .
2. Selecteer Track boven als u de
weergave van de satellieten zodanig
wilt instellen dat de huidige track in
de richting van de bovenkant van het
scherm wordt weergegeven.
3. Selecteer Meerkleurig als u een
specifieke kleur aan de satelliet en de
signaalsterktebalk van die satelliet wilt
toewijzen.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
>
31
Uw toestel aanpassen
Uw toestel aanpassen
Het hoofdmenu en de
toepassingenopslag
aanpassen
•
•
•
•
32
Sleep een pictogram uit het hoofdmenu
of de toepassingenopslag naar een
andere locatie.
Open de toepassingenopslag en sleep
een pictogram naar het hoofdmenu.
Als u een pictogram naar een andere
pagina wilt slepen, versleep het dan
naar de pijl naar links of de pijl naar
rechts.
Selecteer > Hoofdmenu als u het
hoofdmenu of de toepassingenopslag
wilt aanpassen.
Snelkoppelingen maken
1. Selecteer > Snelkoppelingen >
Snelkoppeling maken.
2. Voer een naam in voor de
snelkoppeling.
3. Selecteer het item dat u met deze
snelkoppeling wilt openen.
Een snelkoppeling aan het menu
toevoegen
Voordat u een snelkoppeling aan het
hoofdmenu of de toepassingenopslag
kunt toevoegen, moet u een snelkoppeling
maken.
1.
2.
3.
4.
Selecteer > Snelkoppelingen.
Selecteer een snelkoppeling.
Selecteer Aan menu toevoegen.
Selecteer Hoofdmenu of Opslag.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Uw toestel aanpassen
Specifieke pagina's
aanpassen
Gegevensvelden bevatten informatie over
uw locatie of andere specifieke informatie.
Dashboards zijn groepen gegevens die
handig kunnen zijn voor zowel specifieke
als algemene taken, zoals geocaching.
U kunt de gegevensvelden en dashboards
op de kaart, het kompas en de
tripcomputer aanpassen.
Gegevensvelden op de kaart
inschakelen
1. Selecteer Kaart > > Stel kaart in
> Dashboard.
2. Selecteer Kleine gegevensvelden of
Groot gegevensveld.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
De gegevensvelden wijzigen
Voordat u de gegevensvelden op de kaart
kunt wijzigen, moet u de gegevensvelden
inschakelen (pagina 33).
1. Open de pagina waarvan u de
gegevensvelden wilt wijzigen.
2. Selecteer een gegevensveld dat u wilt
aanpassen.
3. Selecteer een type gegevensveld.
Zie pagina 54 voor een beschrijving
van de gegevensvelden.
Dashboards aanpassen
1. Open de pagina waarvoor u het
dashboard wilt aanpassen.
2. Selecteer een optie:
• Selecteer op de kaart
> Stel
kaart in > Dashboard.
• Selecteer in het kompas of de
> Wijzig
tripcomputer
dashboard.
3. Selecteer een dashboard.
33
Uw toestel aanpassen
Een aangepast profiel
maken
U kunt uw instellingen en de
gegevensvelden voor een bepaalde
activiteit of route aanpassen.
1. Pas de instellingen naar wens aan
(pagina 32–44).
2. Pas de gegevensvelden naar wens aan
(pagina 33).
3. Selecteer > Stel in > Profielen.
4. Selecteer Maak nieuw profiel > OK.
De naam van een profiel wijzigen
1. Selecteer > Stel in > Profielen.
2. Selecteer een profiel.
3. Selecteer Wijzig naam.
4. Typ de nieuwe naam.
5. Selecteer .
34
Een profiel verwijderen
1. Selecteer > Stel in > Profielen.
2. Selecteer een profiel.
3. Selecteer Wis.
Systeeminstellingen
Selecteer
•
•
> Stel in > Systeem.
GPS: stelt de GPS in op Normaal,
WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay
Service) of Demomodus (GPS uit). Ga
voor meer informatie over WAAS naar
www.garmin.com/aboutGPS
/waas.html.
Taal voor tekst: de taal instellen
voor de tekst die op het toestel wordt
weergegeven.
opmerking: als u de teksttaal
wijzigt, blijft de taal van de
kaartgegevens, zoals straatnamen
en plaatsen, en door de gebruiker
ingevoerde gegevens, ongewijzigd.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Uw toestel aanpassen
•
•
Taal voor spraak: de taal voor de
gesproken aanwijzingen instellen.
Interface: hiermee stelt u de indeling
van de seriële interface in:
◦◦ Garmin Spanner: hiermee kunt
u de USB-poort van het toestel
gebruiken voor de meeste
NMEA 0183-conforme
kaartprogramma's door een virtuele
seriële poort te maken.
◦◦ Garmin serieel: een eigen
standaard van Garmin voor
uitwisseling van gegevens over
waypoints, routes en tracks met
een computer.
◦◦ NMEA in/uit: standaard
NMEA 0183-invoer en -uitvoer.
◦◦ Tekst uit: eenvoudige ASCIItekstuitvoer van locatie- en
snelheidsgegevens.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
•
◦◦ RTCM: met RTCM (Radio
Technical Commission for
Maritime Services) kunt u het
toestel instellen voor ontvangst
van DGPS-gegevens (Differential
Global Positioning System) van
een toestel dat de RTCM-gegevens
in de SC‑104-indeling verzendt.
AA-batterijtype: hier kunt u het
type AA-batterij selecteren dat u
gebruikt (pagina 4). Deze instelling
is niet beschikbaar als het lithiumionbatterijpak is geplaatst.
Scherminstellingen
Selecteer
•
> Stel in > Scherm.
Time-out van scherm: de tijd
instellen voordat de schermverlichting
uit gaat.
Opmerking: zie pagina 6 voor
het instellen van de helderheid van de
schermverlichting.
35
Uw toestel aanpassen
•
•
•
•
Oriëntatievergrendeling: de
oriëntatie van het scherm vastzetten
in de stand staand of liggend, of de
oriëntatie van het scherm automatisch
laten aanpassen aan de oriëntatie van
het toestel.
Schermafbeelding: hiermee kunt u
schermafbeeldingen op het toestel
vastleggen.
Batterijbesparing: de levensduur van
de batterij verlengen.
Kalibreer scherm: pagina 36.
Het aanraakscherm kalibreren
Onder normale omstandigheden hoeft
het scherm niet te worden gekalibreerd.
Als het scherm echter niet naar behoren
reageert, kunt u het scherm kalibreren.
1. Selecteer > Stel in > Scherm >
Kalibreer scherm.
2. Volg de instructies op het scherm.
36
Weergave-instellingen
Selecteer
•
•
•
•
•
•
> Stel in > Presentatie.
Kleurmodus: hiermee kunt u een
lichte achtergrond (Dag) of een
donkere achtergrond (Nacht) instellen,
of de achtergrond automatisch laten
bepalen op basis van de tijd van de
zonsopkomst en zonsondergang van de
locatie waar u zich bevindt (Auto).
Dagscherm: de achtergrondafbeelding
voor de dagmodus.
Nachtscherm: de
achtergrondafbeelding voor de
nachtmodus.
Markeerkleur overdag: de kleur voor
selecties in de dagmodus.
Markeerkleur 's nachts: de kleur
voor selecties in de nachtmodus.
Liggende weergave: de knoppen
worden aan de linker- of rechterzijde
van het scherm geplaatst als het
toestel in de weergave Liggend wordt
gebruikt.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Uw toestel aanpassen
De toestelgeluiden instellen
U kunt het geluid voor berichten,
toetsaanslagen, afslagwaarschuwingen en
alarmen instellen.
1. Selecteer > Stel in > Tonen.
2. Selecteer het gewenste geluid voor
ieder item.
Kaartinstellingen
Selecteer
•
> Stel in > Kaart.
Oriëntatie: hiermee bepaalt u hoe de
kaart op de pagina wordt weergegeven.
◦◦ Noord boven: het noorden wordt
bovenaan de pagina weergegeven.
◦◦ Koers boven: uw huidige
reisrichting wordt bovenaan de
pagina weergegeven.
◦◦ Automodus: een perspectief
vanuit de auto met de rijrichting
naar de bovenkant van het scherm.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
•
•
•
Navigatieaanwijzingen:
hiermee selecteert u wanneer
navigatieaanwijzingen op de kaart
worden weergegeven.
Dashboard: een dashboard voor op de
kaart selecteren. Elk dashboard bevat
andere informatie over de route of de
locatie.
Geavanceerde instellingen:
hiermee kunt u de zoomniveaus,
het tekstformaat en de mate van
detaillering voor de kaart instellen.
◦◦ Automatisch zoomen: hiermee
wordt automatisch het juiste
zoomniveau geselecteerd voor
optimaal gebruik van de kaart.
Als u Uit selecteert, kunt u alleen
handmatig in- en uitzoomen.
◦◦ Zoomniveaus: het gewenste
zoomniveau voor de items op de
kaart selecteren.
◦◦ Tekstformaat: het gewenste
tekstformaat voor de items op de
kaart selecteren.
37
Uw toestel aanpassen
•
•
38
◦◦ Detail: de hoeveelheid details
instellen die op de kaart worden
weergegeven. Door het weergeven
van meer details is het mogelijk
dat de kaart langzamer opnieuw
wordt getekend.
◦◦ Arcering: geeft reliëfdetails weer
op de kaart (indien beschikbaar) of
schakelt arcering uit.
◦◦ Voertuig: het pictogram wijzigen
waarmee uw positie op de kaart
wordt aangegeven.
Kaartinformatie: hiermee kunt u de
kaarten die momenteel in het toestel
zijn geladen in- of uitschakelen. Zie
pagina 10 voor het aanschaffen van
extra kaarten.
Tekensnelheid: de snelheid waarmee
de kaart wordt getekend.
Camera-instellingen
Selecteer
•
•
•
> Stel in > Camera.
Fotoresolutie: de resolutie instellen
voor de foto's die u gaat maken.
Foto's opslaan op: aangeven waar de
foto's moeten worden opgeslagen.
Camera-instructies: korte instructies
weergeven voor het maken van foto's.
Track-instellingen
Selecteer
•
•
> Stel in > Tracks.
Tracklog: hiermee kunt u het
vastleggen van tracks in- of
uitschakelen.
Opnamemethode: selecteer een
methode om de tracks vast te leggen.
Als u Auto selecteert, worden de
tracks met variabele intervallen
vastgelegd voor een optimaal resultaat.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Uw toestel aanpassen
•
•
•
Interval: selecteer een vastleginterval
voor de tracklog. Bij meer frequente
registratie van punten ontstaat er een
gedetailleerdere track, maar raakt de
tracklog ook sneller vol.
AutoArchiveren: een methode voor
automatisch archiveren selecteren
om de tracks te rangschikken.
Tracks worden automatisch
opgeslagen en gewist op basis van de
gebruikersinstellingen.
Kleur: selecteer de kleur voor de
actieve track op de kaart.
De eenheden wijzigen
U kunt de eenheden voor afstand, snelheid,
hoogte, diepte, temperatuur en luchtdruk
aanpassen.
1. Selecteer > Stel in > Eenheden.
2. Selecteer het item waarvoor u de
eenheid wilt instellen.
3. Selecteer de gewenste optie.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Tijdinstellingen
Selecteer
•
•
> Stel in > Tijd.
Tijdweergave: hiermee kunt u een 12uurs of 24-uurs tijdweergave instellen.
Tijdzone: hiermee kunt u de tijdzone
voor het toestel instellen. U kunt
Automatisch selecteren om de
tijdzone automatisch in te stellen op
basis van uw GPS-positie.
Instellingen voor
positieweergave
Opmerking: wijzig de
positieweergave of het reductievlak
alleen als u een kaart gebruikt met een
afwijkende positieweergave.
Selecteer
> Stel in > Positieweergave.
39
Uw toestel aanpassen
•
•
•
Positieweergave: hiermee selecteert
u de positieweergave waarmee een
locatie wordt aangeduid.
Kaartdatum: stelt het
coördinatensysteem van de kaart in.
Kaartsferoïde: geeft het
coördinatensysteem weer dat door
het toestel wordt gebruikt. Het
standaardcoördinatensysteem is
WGS 84.
•
•
Koersinstellingen
U kunt de kompasinstellingen aanpassen.
Selecteer
•
•
> Stel in > Koers.
Scherm: hiermee stelt u het type
voorliggende koers op het kompas in.
Noordreferentie: hiermee stelt u de
noordreferentie van het kompas in.
•
Hoogtemeterinstellingen
Selecteer
•
40
Ga naar lijn/wijzer: hiermee
geeft u aan u hoe de koers wordt
weergegeven.
◦◦ Peiling (groot of klein): de
reisrichting naar uw bestemming.
◦◦ Koers (CDI): de CDI
(koersafwijkingsindicator) geeft
de relatie aan tot de koerslijn en
begeleidt u naar uw bestemming.
Kompas: hiermee wordt van een
elektronisch kompas naar een GPSkompas overgeschakeld als u zich
gedurende een bepaalde tijd met een
hogere snelheid verplaatst (in een
auto). U kunt hier het kompas ook
uitschakelen.
Kalibreer kompas: pagina 19.
> Stel in > Hoogtemeter.
Automatische kalibratie: de
hoogtemeter voert automatisch
een kalibratie uit als u het toestel
inschakelt.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Uw toestel aanpassen
•
•
Barometermodus
◦◦ Variabele hoogte: de barometer
hoogteverschillen laten meten
terwijl u onderweg bent.
◦◦ Vaste hoogte: het toestel
vastzetten op een vaste hoogte. De
barometerdruk wijzigt dan alleen
op basis van het weer.
Luchtdruktrend
◦◦ Sla op bij aanzetten: slaat
luchtdrukgegevens alleen op
wanneer het toestel wordt
ingeschakeld. Dit kan handig zijn
als u wacht op weerfronten.
◦◦ Sla altijd op: slaat de
luchtdrukgegevens om de vijftien
minuten op, zelfs als het toestel is
uitgeschakeld.
•
•
Geocaching-instellingen
Selecteer
•
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Profieltype
◦◦ Hoogte/tijd: hiermee worden
hoogteverschillen over een
bepaalde tijdsduur geregistreerd.
◦◦ Hoogte/afstand: hiermee worden
hoogteverschillen over een afstand
geregistreerd.
◦◦ Barometerdruk: hiermee wordt de
barometerdruk over een bepaalde
tijdsduur geregistreerd.
◦◦ Plaatselijke luchtdruk:
hiermee worden plaatselijke
luchtdrukverschillen over een
bepaalde tijdsduur geregistreerd.
Hoogtemeter kalibreren: pagina 21.
> Stel in > Geocaching.
Geocachelijst: hiermee kunt u de lijst
met geocaches weergeven, gesorteerd
op naam of code.
41
Uw toestel aanpassen
•
•
•
•
Gevonden geocaches: hier kunt u het
aantal gevonden geocaches wijzigen.
Dit aantal wordt automatisch aangepast
als u een gevonden geocache logt
(pagina 26).
chirp™ zoeken: pagina 27.
chirp™ programmeren: de chirp
programmeren. Raadpleeg de chirphandleiding op www.garmin.com.
Filter: pagina 25.
Route-instellingen
Het toestel berekent routes die zijn
geoptimaliseerd voor het huidige
type activiteit. De beschikbare routeinstellingen zijn afhankelijk van de
geselecteerde activiteit.
Selecteer
•
42
•
•
•
> Stel in > Routebepaling.
Activiteit: hier kunt u een activiteit
selecteren voor de routebepaling.
•
Routeovergangen: alleen beschikbaar
voor bepaalde activiteiten.
◦◦ Auto: hiermee wordt u
automatisch naar het volgende
punt geleid.
◦◦ Handmatig: het volgende punt in
de route handmatig selecteren.
◦◦ Afstand: hiermee wordt u naar
het volgende punt van de route
geleid als u zich op een opgegeven
afstand van uw huidige punt
bevindt.
Berechnungsmethode: (alleen
beschikbaar voor bepaalde activiteiten)
hier kunt u een voorkeur opgeven voor
het berekenen van routes.
Zet vast op weg: het positiepictogram
dat uw positie op de kaart aangeeft op
de dichtstbijzijnde weg vastzetten.
Te vermijden instellen: (alleen
beschikbaar voor bepaalde activiteiten)
hier kunt u het type weg instellen dat u
wilt vermijden.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Uw toestel aanpassen
Instellingen maritieme kaart
Selecteer
•
•
> Stel in > Maritiem.
Waterkaartmodus: hiermee kunt u
een nautische kaart of een viskaart
selecteren:
◦◦ Nautisch: geeft verschillende
kaartelementen in verschillende
kleuren weer zodat maritieme
nuttige punten beter leesbaar zijn.
De nautische kaart heeft dezelfde
kleuren als papieren kaarten.
◦◦ Vissen (watersportkaarten vereist):
een gedetailleerde weergave
van zeebodemcontouren en
dieptepeilingen. De kaartweergave
wordt vereenvoudigd zodat deze
optimaal is om te kunnen vissen.
Presentatie: hiermee kunt u de
weergave instellen voor de maritieme
navigatiehulpmiddelen op de kaart.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
•
Maritieme alarms instellen
◦◦ Ankeralarm: een alarmsignaal
voor wanneer de boot afdrijft
en de opgegeven afstand wordt
overschreden.
◦◦ Koersfoutalarm: een alarmsignaal
voor wanneer de boot van de koers
afwijkt en de opgegeven afstand
wordt overschreden.
◦◦ Diep water/Ondiep water: een
alarmsignaal voor wanneer u water
nadert met een bepaalde diepte.
Maritieme alarmsignalen instellen
1. Selecteer > Stel in > Maritiem >
Maritieme alarmen instellen.
2. Selecteer het gewenste type alarm.
3. Selecteer Aan.
4. Voer een afstand in.
5. Selecteer .
43
Uw toestel aanpassen
Fitness
Specifieke pagina-instellingen
herstellen
U kunt de instellingen van de kaart, het
kompas en de tripcomputer herstellen.
Gegevens resetten
1. Open de pagina waarvan u de
instellingen wilt herstellen.
2. Selecteer > Standaardinstellingen.
Zie pagina 52 voor meer informatie over
de optionele fitnessaccessoires.
U kunt tripgegevens resetten, alle
waypoints wissen, het huidige track wissen
of alle standaardwaarden herstellen.
1. Selecteer > Stel in > Reset.
2. Selecteer een item dat u wilt resetten.
Specifieke instellingen
terugzetten naar de
standaardinstellingen
1. Selecteer > Stel in.
2. Selecteer een item dat u wilt resetten.
3. Selecteer > Standaardinstellingen.
44
Alle standaardinstellingen
herstellen
U kunt alle instellingen terugzetten naar de
standaardinstellingen.
Selecteer > Stel in > Reset > Alle
instellingen resetten > Ja.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Toestelinformatie
De software bijwerken
Voordat u de software kunt bijwerken,
moet u het toestel op een computer
aansluiten (pagina 49).
1. Ga naar www.garmin.com/products
/webupdater.
2. Volg de instructies op het scherm.
Opmerking: als u de software
bijwerkt, gaan uw gegevens of instellingen
niet verloren.
Toestelgegevens
weergeven
U kunt de toestel-id, softwareversie en
licentieovereenkomst weergeven.
Selecteer
> Stel in > Info.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Toestelinformatie
Specificaties
Waterbestendig Volledig afgedicht,
schokbestendig
kunststof,
waterbestendig conform
IEC 60529 IPX7
Batterijtype
Lithium-ionbatterijpak
(010-11654-03) of drie
AA-batterijen (alkaline,
NiMH of lithium)
Batterijlevensduur
Lithium-ionbatterijpak:
maximaal 16 uur.
AA-batterijen: maximaal
22 uur
Temperatuur
bij opladen van
batterij
Van 0 °C tot 45 °C
(32 °F tot 113 °F)
Bedrijfstemperatuur
Van -20 °C tot 70 °C
(-4 °F tot 158 °F)
Stereo
hoofdtelefoonaansluiting
3,5 mm
Opmerking: het
toestel is niet geschikt
voor het afspelen van
muziek.
45
Toestelinformatie
Informatie over de
batterijen
 waarschuwing
Dit product bevat een lithium-ionbatterij.
Om persoonlijk letsel en schade aan het
toestel als gevolg van blootstelling van de
batterij aan extreme hitte te voorkomen,
dient u het toestel buiten direct zonlicht te
bewaren.
Het geschikte temperatuurbereik van het
toestel (pagina 45) kan hoger zijn dan
dat van sommige batterijen. Sommige
alkalinebatterijen kunnen bij hoge
temperaturen barsten.
Gebruik nooit een scherp voorwerp om de
batterijen te verwijderen.
 let op
Neem contact op met uw gemeente voor
informatie over afvalverwijdering en
hergebruik van de batterijen.
Opmerking
Alkalinebatterijen verliezen een groot
gedeelte van de capaciteit wanneer de
temperatuur afneemt. Gebruik daarom
lithiumbatterijen wanneer u het toestel bij
temperaturen onder nul gebruikt.
Levensduur van de batterijen
maximaliseren
U kunt de levensduur van de batterij als
volgt verlengen.
•
•
46
Sluit de cameratoepassing als u geen
foto's neemt.
Schakel de schermverlichting uit als
dat kan.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Toestelinformatie
•
•
•
•
Verlaag de helderheid van de
schermverlichting (pagina 6).
Verlaag de time-out voor de
schermverlichting (pagina 7).
Schakel de modus Batterijbesparing in
(pagina 36).
Zet de Tekensnelheid op Normaal
(pagina 38).
Langdurig gebruik
Verwijder de batterijen als u van plan
bent het toestel enige maanden niet te
gebruiken. Opgeslagen gegevens gaan
niet verloren wanneer u de batterijen
verwijdert.
Onderhoud van het toestel
OPMERKING
Vermijd het gebruik van chemische
schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen
die de kunststofonderdelen kunnen
beschadigen.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Gebruik nooit een hard of scherp voorwerp
om het aanraakscherm te bedienen, omdat
het scherm daardoor beschadigd kan
raken.
Het toestel schoonmaken
1. Bevochtig een doek met een mild
schoonmaakmiddel.
2. Veeg het toestel schoon met de
vochtige doek.
3. Gebruik, indien nodig, een zachte
tandenborstel om de ventilatiegaten
aan de achterzijde van het toestel te
reinigen.
4. Droog het toestel goed.
Het scherm schoonmaken
1. Bevochtig een schone, pluisvrije
doek met water, isopropylalcohol of
brilglasreiniger.
2. Reinig het scherm zachtjes met de
doek.
3. Droog het scherm goed.
47
Toestelinformatie
Waterbestendigheid
Gegevensbeheer
Opmerking
Het toestel is waterbestendig volgens
IEC-standaard 60529 IPX7. De eenheid
is bestendig tegen onderdompeling in
1 meter water gedurende 30 minuten.
Als u het toestel langer onder water
houdt, kan dat schade tot gevolg hebben.
Na onderdompeling moet u het toestel
voorzichtig afdrogen en laten opdrogen
voordat u het opnieuw gaat gebruiken of
oplaadt.
Opmerking: het toestel is niet
compatibel met Windows® 95, 98, ME
of NT. Er is ook geen compatibiliteit met
Mac® OS 10.3 en ouder.
Extreme temperaturen
•
Opmerking
Bewaar het toestel niet op een plaats waar
het langdurig aan extreme temperaturen
kan worden blootgesteld, omdat dit tot
onherstelbare schade kan leiden.
48
Bestandstypen
Het toestel biedt ondersteuning voor de
volgende bestandstypen.
•
•
•
Bestanden van BaseCamp™ of
HomePort™.
Ga naar www.garmin.com.
GPI-/aangepaste POI-bestanden van de
POI Loader van Garmin
JPEG-afbeeldingsbestanden
GPX-geocachebestanden
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Toestelinformatie
Een microSD-kaart plaatsen
Voor extra opslagcapaciteit kunt u
gebruikmaken van geheugenkaarten.
Bovendien zijn sommige kaarten vooraf
op geheugenkaarten geladen. Ga naar
http://buy.garmin.com voor meer
informatie.
1. Draai de D-ring tegen de klok in en
trek de D-ring omhoog om de klep te
verwijderen.
2. Verwijder de batterij of batterijen.
3. Schuif de kaarthouder ➊ naar de
bovenzijde van het toestel en til deze
omhoog, zoals aangegeven in het
batterijcompartiment.
➊
➋
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
4. Plaats de microSD-kaart ➋ in het
toestel met de gouden contacten
omlaag.
5. Sluit de kaarthouder.
6. Schuif de kaarthouder in de richting
van de onderzijde van het toestel om
de kaarthouder te vergrendelen.
7. De batterijen vervangen (pagina 2).
8. Plaats de batterijklep terug en draai de
D-ring met de klok mee.
Het toestel op een computer
aansluiten
OPMERKING
U voorkomt corrosie door de mini-USBpoort, de beschermkap en de omringende
delen grondig af te drogen voordat u de
Edge oplaadt of aansluit op een computer.
Het lithium-ionbatterijpak wordt
opgeladen als het toestel op een computer
is aangesloten.
49
Toestelinformatie
1. Sluit de USB-kabel aan op een USBpoort op de computer.
2. Duw de beschermkap ➊ van de miniUSB-poort omhoog ➊.
➊
➋
3. Sluit het smalle uiteinde van de USBkabel aan op de mini-USB-poort.
Het toestel en de geheugenkaart
(optioneel) worden op Windowscomputers als verwisselbaar station
onder Deze computer weergegeven en als
geïnstalleerd volume op Mac-computers.
50
Bestanden overbrengen vanaf uw
computer
Voordat u bestanden kunt overzetten, moet
u het toestel op uw computer aansluiten
(pagina 49).
1. Blader naar het bestand op uw
computer.
2. Selecteer het bestand.
3. Selecteer Wijzig > Kopieer.
4. Open het station/volume “Garmin”
of het station/volume van de
geheugenkaart.
5. Selecteer Bewerken > Plakken.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Toestelinformatie
Bestanden verwijderen
OPMERKING
Als u niet weet waar een bestand voor
dient, verwijder het dan niet. Het
geheugen van het toestel bevat belangrijke
systeembestanden die niet mogen worden
verwijderd. Wees vooral voorzichtig met
mappen met de naam “Garmin”.
Voordat u bestanden kunt verwijderen,
moet u het toestel op uw computer
aansluiten (pagina 49).
De USB-kabel loskoppelen
1. Voer een actie uit:
• Windows-computers: klik op
het uitwerppictogram in de
systeembalk.
• Mac-computers: sleep het
volumepictogram naar de
Prullenmand .
2. Koppel het toestel los van uw
computer.
1. Open het volume met de naam
Garmin.
2. Open zo nodig een map of volume.
3. Selecteer de bestanden.
4. Druk op de toets Delete op het
toetsenbord.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
51
Appendix
Appendix
Optionele accessoires
Optionele accessoires, zoals houders,
kaarten, fitnessaccessoires en
vervangingsonderdelen, zijn verkrijgbaar
via http://buy.garmin.com of bij uw
Garmin-dealer.
Optionele houders
De AMPS Rugged Mount bestaat uit een
houder en een kabel voor de voeding,
seriële gegevens (NMEA-conform) en
audio.
De autohouders zijn voorzien van een
voedingskabel en een zuignapbevestiging
of frictiebevestiging. Als u de houder
in combinatie met City Navigatorkaarten gebruikt, klinken de gesproken
aanwijzingen via de luidsprekers op
de houder. De autohouders zijn niet
waterbestendig.
52
Optionele kaarten
U kunt extra kaarten aanschaffen, zoals
BirdsEye™-satellietbeelden, aangepaste
Garmin-kaarten, Inland lakes-, Topo-,
BlueChart® g2- en City Navigator®kaarten.
Optionele fitnessaccessoires
Voordat u de fitnessaccessoires op
uw toestel kunt gebruiken, moet u
de accessoire installeren volgens de
meegeleverde instructies.
U kunt optionele fitnessaccessoires zoals
een hartslagmeter of een cadanssensor bij
uw toestel gebruiken. Deze accessoires
maken gebruik van draadloze ANT+™
-technologie om gegevens naar het toestel
te verzenden.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Appendix
Optionele fitnessaccessoires
gebruiken
1. Plaats het toestel binnen 3 m van het
ANT+-accessoire.
2. Selecteer > Stel in > Fitness.
3. Selecteer Hartslagmeter of
Fietscadanssensor.
4. Selecteer Zoek naar nieuw.
5. Pas de gegevensvelden aan zodat de
gegevens van de hartslagmeter of de
fietscadanssensor zichtbaar worden
(pagina 33).
Tips voor het koppelen van ANT+accessoires met uw Garmin-toestel
•
•
Controleer of het ANT+-accessoire
compatibel is met uw Garmin-toestel.
Voordat u de ANT+-accessoire aan uw
Garmin-toestel koppelt, dient u een
afstand van 10 meter (32,9 voet) ten
opzichte van andere ANT+-accessoires
in acht te nemen.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
•
•
•
Houd het Garmin-toestel binnen 3
meter (10 voet) van de te koppelen
ANT+-accessoire.
Nadat u de koppeling tot stand hebt
gebracht, herkent het Garmin-toestel
daarna automatisch het ANT+accessoire wanneer u het toestel
activeert. Het koppelingsproces vindt
automatisch plaats wanneer u het
Garmin-toestel inschakelt en zorgt
ervoor dat de accessoires binnen
enkele seconden zijn geactiveerd en
klaar zijn voor gebruik.
Na het koppelen ontvangt het Garmintoestel alleen gegevens van uw eigen
accessoires. U kunt daarom gewoon
in de buurt van andere accessoires
komen.
53
Appendix
Opties gegevensvelden
Gegevensveld
Beschrijving
Gegevensveld
Beschrijving
Batterijniveau
**Hartslag
(hartslagmeter
vereist)
Uw aantal hartslagen
per minuut.
De resterende
batterijvoeding.
Behouden
snelheid
Aanwijzer
De pijl van het
gegevensveld wijst in de
richting van de volgende
waypoint of de volgende
bocht.
De snelheid waarmee u
een bestemming langs
uw route nadert.
Cadans
(cadansaccessoire vereist)
Aantal omwentelingen
van de krukarm of
aantal stappen per
minuut.
Afslag
Het hoekverschil
(in graden) tussen
de richting van uw
bestemming en uw
huidige koers. L
betekent naar links
afbuigen. R betekent
naar rechts afbuigen.
Daling Gemiddeld
De gemiddelde verticale
afstand van de daling.
Daling Maximum
De maximale
daalsnelheid in voet/
meter per minuut.
Daling - Totaal
De totale afstand die u
bent gedaald.
Afstand tot
bestemming
De resterende afstand
tot uw eindbestemming.
Diepte
Afstand tot
volgende
De resterende afstand
tot het volgende
waypoint op uw route.
Barometer
De actuele,
gekalibreerde druk.
De diepte van het water.
Hiervoor hebt u een
verbinding nodig met
een NMEA 0183-toestel
dat de diepte kan meten
(pagina 52).
54
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Appendix
Gegevensveld
Beschrijving
Gegevensveld
Beschrijving
ETA bij
bestemming
Het geschatte
tijdstip waarop u uw
eindbestemming zult
bereiken.
Hoogte Maximum
De hoogst bereikte
verhoging.
Hoogte Minimum
De laagst bereikte
verhoging.
Kilometerteller
Een lopende meting
van de afstand die is
afgelegd voor alle trips.
Kilometerteller
voor trip
Een lopende meting
van de afstand die is
afgelegd sinds de vorige
reset.
Koers
De richting van uw
beginlocatie naar een
bestemming.
Koers
De richting waarin u
zich verplaatst.
Locatie
(geselecteerd)
Geeft de huidige
positie weer in
de geselecteerde
positieweergave.
ETA bij volgende Het geschatte tijdstip
waarop u het volgende
waypoint op de route
zult bereiken.
Glijhoek
De hoek van de
horizontale afgelegde
afstand in verhouding
tot de wijziging in
verticale afstand.
Glijhoek tot
bestemming
De glijhoek die nodig
is om van uw huidige
positie en hoogte af te
dalen naar de hoogte
van uw bestemming.
GPSsignaalsterkte
De sterkte van het GPSsignaal.
Hoogte
De hoogte van uw
huidige locatie boven of
onder zeeniveau.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
55
Appendix
Gegevensveld
Beschrijving
Gegevensveld
Beschrijving
Maximumsnelheid
De maximumsnelheid
voor de weg. Niet
beschikbaar op alle
kaarten en in alle
gebieden. Let altijd
op de borden langs
de weg voor de juiste
maximumsnelheid.
Positie (lgt/brd)
Geeft de huidige positie
weer in de standaardpositieweergave,
ongeacht de
geselecteerde
instellingen.
Snelheid
De huidige snelheid
waarmee u zich
verplaatst sinds de
vorige reset.
Snelheid Gemiddelde
snelheid
De gemiddelde
snelheid waarmee u
zich verplaatst sinds de
vorige reset.
Snelheid Maximum
De maximumsnelheid
die is bereikt sinds de
vorige reset.
Naar koers
De richting die u moet
volgen om terug te
keren naar de route.
Nauwkeurigheid De foutmarge voor uw
van de GPS
exacte locatie. Uw GPSlocatie is bijvoorbeeld
accuraat binnen circa
3,65 meter (12 voet).
Peiling
Plaatselijke
luchtdruk
56
De richting van uw
huidige locatie naar een
bestemming.
De niet-gekalibreerde
omgevingsluchtdruk.
Snelheid - Totaal Uw totale gemiddelde
gemiddeld
snelheid sinds de vorige
reset.
Stijging Gemiddeld
De gemiddelde verticale
afstand van de stijging.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Appendix
Gegevensveld
Beschrijving
Gegevensveld
Beschrijving
Stijging Maximum
De maximale
stijgsnelheid in voet/
meter per minuut.
Triptijd Bewogen
Meting van alle tijd die
is verlopen sinds de
laatste keer dat de klok
opnieuw is ingesteld.
Stijging - Totaal De totale afstand die u
bent gestegen.
Temperatuur Water
De temperatuur van
het water. Hiervoor
hebt u een verbinding
nodig met een NMEA
0183-toestel dat de
temperatuur kan meten
(pagina 52).
Triptijd - Gestopt De tijd waarin geen
sprake was van
beweging sinds de
laatste reset.
Triptijd - Totaal
Een lopende meting
van de afstand die
is afgelegd sinds de
laatste reset.
Tijd
De huidige tijd van de
dag, op basis van uw
tijdinstellingen (notatie,
tijdzone en zomertijd).
Van koers
De horizontale
afstand die u van uw
oorspronkelijke koers
bent afgeweken.
Tijd tot
bestemming
De tijd die u naar
verwachting nodig hebt
om uw eindbestemming
te bereiken.
Verticale
snelheid
Uw stijging of daling
gedeeld door de tijd.
Verticale
snelheid tot
bestemming
Uw stijg- of daalsnelheid
naar een vooraf
bepaalde hoogte.
Waypoint bij
bestemming
Het laatste punt op
een route naar uw
bestemming.
Tijd tot volgende De tijd die u naar
verwachting nodig
hebt om het volgende
waypoint in de route te
bereiken.
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
57
Appendix
Gegevensveld
Beschrijving
Waypoint bij
volgende
Het volgende punt op
uw route.
Zon onder
Het tijdstip waarop
de zon ondergaat,
gebaseerd op uw GPSpositie.
Zon op
Het tijdstip waarop de
zon opkomt, gebaseerd
op uw GPS-positie.
58
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Appendix
Problemen oplossen
Probleem
Oplossing
Het scherm reageert
niet. Hoe kan ik het
toestel resetten?
1. Verwijder de batterijen.
2. Plaats de batterijen opnieuw.
Opmerking: uw gegevens en instellingen worden niet gewist.
Ik wil alle aangepaste
instellingen
terugzetten naar de
standaardinstellingen.
Selecteer
Mijn toestel ontvangt
geen satellietsignalen.
1. Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten
parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en
bomen.
2. Schakel het toestel in.
3. Blijf enkele minuten stationair.
Mijn toestel laadt niet op. •
•
•
De batterijmeter werkt
niet nauwkeurig.
> Stel in > Reset > Alle instellingen resetten.
Controleer of het lithium-ionbatterijpak juist is geplaatst
(pagina 2).
Controleer of de temperatuur ligt tussen 0°C en 45°C
(32°F en 113°F).
Zet de schermverlichting lager (pagina 6).
1. Laat het toestel ingeschakeld staan tot de batterij helemaal
leeg is.
2. Laad de batterij vervolgens volledig op en onderbreek de
oplaadcyclus niet (pagina 3).
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
59
Appendix
Probleem
Oplossing
De batterij gaat niet lang Zie pagina 46 voor informatie over het maximaliseren van de
mee.
levensduur van de batterij.
Hoe weet ik of mijn
toestel zich in de modus
voor USB-massaopslag
bevindt?
Op het toestel wordt het pictogram weergegeven dat aangeeft
dat het toestel op een computer is aangesloten.
Op uw computer: er verschijnt een nieuw verwisselbaar
schijfstation in Deze computer op Windows-computers of een
geïnstalleerd volume op Mac-computers.
Mijn toestel is
aangesloten op de
computer, maar ik
kan de modus voor
massaopslag niet
activeren.
Het kan zijn dat u een beschadigd bestand hebt geladen.
1. Koppel het toestel los van uw computer.
2. Schakel het toestel uit.
3. Houd ingedrukt terwijl u het toestel op uw computer
aansluit.
4. Houd 30 seconden ingedrukt of tot de modus voor
massaopslag wordt geactiveerd.
Ik zie geen nieuwe
Als er verschillende netwerkstations zijn toegewezen aan uw
verwijderbare stations in computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het
mijn lijst met stations.
toewijzen van schijfletters aan Garmin-stations. Raadpleeg het
Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over
het toewijzen van stationsletters.
Ik heb
vervangingsonderdelen
of accessoires nodig.
Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin-dealer.
Ik wil een externe GPSantenne aanschaffen.
Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin-dealer.
60
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Index
Symbols
3D-weergave 28
A
AA-batterijen. batterijen
Zie ook batterijtype
selecteren 4, 35
installeren 4
aanpassen
gegevensvelden 17
profielen 34
toestelinstellingen 34–41
aansluiten
draadloze
accessoires 52, 53
op ander toestel 28
aan-uitknop 1
accessoires 52, 60
fitness 52, 53
actieve route 12
adressen 11
afteltimer 30
agenda 30
alarmen
geluidsignalen voor 37
Index
gevarenzone 29
klok 30
maritiem 43
almanak
jagen en vissen 30
zonsopgang en
zonsondergang 30
ANT+-accessoires 52, 53
autohouders 18, 52
automodus 37
autoroutes 42
autozoom 37
avonturen 15
B
barometer 21
BaseCamp 48
batterijen 35, 45, 54. lithiumionbatterijpak Zie ook;
AA-batterijen Zie ook
batterijduur
maximaliseren 46
informatie 2, 46
langdurige opslag 47
meter 59
typen 46
bestanden overbrengen
draadloos 28
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
bewerken
profielen 34
routes 11
waypoints 8
C
calculator 29
camera 1, 23
instellingen 38
chirp 27
City Navigator-kaarten 18
D
diavoorstelling 23
downloaden
foto's 24
geocaches 25
software 45
F
fabrieksinstellingen
herstellen 44
fitnessopties 52, 53
foto's 24
als achtergrond
instellen 24
downloaden 24
opname 23
weergeven 23
61
Index
G
geavanceerde
kaartinstellingen 37
gegevens uitwisselen 28
gegevensvelden 33
opties 54
geocaches 25, 41
downloaden 25
filterlijst 25
instellingen 41
poging loggen 26
GPS-signalen 4, 31, 34, 55,
56, 59
uitschakelen 31
H
het toestel bewaren 48
HomePort 48
hoofdmenu 5
aanpassen 32
hoofdtelefoonaansluiting
1, 18
hoogtemeter
instellingen 40
kalibreren 21
profieltype 41
hoogteprofiel 21
van een track 14
62
houders, optioneel 52
J
jaagtijden 30
K
kaart 17
datum 40
details 38
herstellen 44
informatie 38
instellen 38
routes weergeven 12
kaarten, optioneel 52
kalibreren
kompas 19
knoppen op het scherm 5–6
koersinstellingen 40
koerswijzer 20
kompas 19
herstellen 44
instellingen 40
instelopties 40
kalibreren 19
navigeren 19
L
lithium-ionbatterijpak.
batterijen Zie ook
installeren 2
opladen 3
verwijderen 3
M
maanfase 30
maken
routes 11
waypoints 8
man-over-boord 16
maritieme instellingen 43
meetgebied 29
microSD-kaartsleuf 1
mini-USB-poort 1
MOB 16
N
nabijheidswaarschuwingen 29
navigeren 16
autoroutes 18
met koerswijzer 20
met peiling 19
naar een foto 24
naar een geocache 26
naar waypoints 8
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
Index
noorden boven 37
O
onderhoud van het toestel 47
langdurige opslag 47
opnieuw instellen
alle instellingen 59
gegevens 44
hoogteprofiel 21
toestel 59
oppervlakteberekening 29
opslaan
tracks 14
opslag. toepassingenopslag
Zie ook
oriëntatie, kaart 37
P
peil en ga 9
positieformaat 39
problemen oplossen 59
profielen 7, 34
maken 34
selecteren 7
wijzigen 7
R
routes 11–12
actieve route 12
begeleidingsmethode 42
bewerken 12
instellingen 42
maken 11
navigeren 12
vermijden 42
verwijderen 12
S
satellietsignalen 4, 31, 55,
56, 59
GPS uitschakelen 31
systeeminstellingen 34
satellietsignalen
ontvangen 4, 59
scherm
draaien 6
instellingen 35
knoppen 5–6
schermafbeelding 35
schermverlichting 6
verlichtingtijdsduur 35
scherm draaien 6
schermknoppen 5
scherm ontgrendelen 5, 6
scherm vergrendelen 5
schermverlichting 6
time-out 7
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
software
bijwerken 45
versie 45
software bijwerken 45
specificaties 45
stopwatch 31
systeeminstellingen 34
T
taal 34, 35
gesproken
aanwijzingen 35
taal voor spraak 35
tekstformaat, kaarten 37
tijd
alarmen 30
gegevensvelden 57
instellingen 39
zone 39
zonsopgang en
zonsondergang
30, 58
timer 30
toepassingenopslag 5
aanpassen 32
toestel-id 45
toestel registreren 5
tonen 37
63
Index
TracBack 16
track omhoog 37
tracks 13–15
archiveren 15
huidige wissen 15
instellen 38
opnemen 38
opslaan 14
profielen 14
verwijderen 15
weergeven 14
tracks vastleggen 38
tripcomputer 22
herstellen 44
U
USB-kabel 60
loskoppelen 51
V
verwijderen
bestanden 51
profielen 34
routes 12
tracks 15
waypoints 8
vistijden 30
volume 7
64
W
Waarheen? 10
wandelroutes 42
waypoints 8–9
bewerken 8
maken 8
middelen 9
navigeren naar 16
projecteren 9
verwijderen 8
wegnavigatie 42
Z
zoeken
adressen 11
nabij uw locatie 10
zonsopkomst en
-ondergang 30, 58
zoom 37
Montana 600-serie - gebruikershandleiding
© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd
Koninkrijk
Garmin Corporation
Nr. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mei 2011
190-01330-35 versie B
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising