Garmin | Oregon 600t,GPS,Topo Canada | Garmin Oregon 600t,GPS,Topo Canada Stručný návod k obsluze

Garmin Oregon 600t,GPS,Topo Canada Stručný návod k obsluze
Oregon 600 Series
®
Quick Start Manual
February 2013
190-01552-61_0A
Printed in Taiwan
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o
produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Začínáme
Při prvním použití zařízení byste měli provést tyto úkony, abyste
zařízení připravili k použití a seznámili se se základními
funkcemi.‍
1 Nainstalujte baterie (strana 2).‍
2 Zapněte zařízení (strana 3).‍
3 Proveďte registraci zařízení (strana 5).‍
4 Přijměte satelitní signály (strana 3).‍
5 Volbou zobrazíte stránku Stav (strana 4).‍
6 Vyznačte trasový bod (strana 3).‍
7 Navigujte k cíli(strana 4).‍
Přehled zařízení
3 Vložte baterii, přičemž dbejte na správnou polaritu.‍
4 Baterii zatlačte jemně na místo.‍
5 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.‍
Nabíjení baterie
POZNÁMKA
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port mini-USB, ochranný kryt a
okolní oblast.‍
Před připojením přímého konektoru umístěného na kabelu USB
k zařízení bude pravděpodobně nutné odstranit volitelné
příslušenství pro montáž.‍
POZNÁMKA: Baterie se nebude nabíjet, pokud je mimo teplotní
rozmezí 32 °F až 122 °F (0 °C až 50 °C).‍
Baterii lze nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo
portu USB na počítači.‍
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu mini-USB Á.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Objektiv fotoaparátu (pouze modely 650 a 650t)
Zapínací tlačítko
Kroužek krytu přihrádky na baterie
Uživatelské tlačítko (strana 5)
Slot karty microSD™ (pod krytem baterie)
Port mini-USB (pod ochranným krytem)
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Stanovený rozsah teplot pro zařízení může překročit přípustný
rozsah pro použití některých baterií.‍ Alkalické baterie mohou při
vysokých teplotách prasknout.‍
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.‍
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.‍
POZNÁMKA
Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své
kapacity.‍ Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod
bodem mrazu proto používejte lithiové baterie.‍
Instalace baterie NiMH
Zařízení funguje pomocí volitelné baterie NiMH (pouze modely
650 a 650t) nebo dvou baterií AA (strana 2).‍
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.‍
2 Najděte baterii À, která byla součástí balení.‍
2
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.‍
3 Konektor USB na kabelu připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.‍
4 Napájecí adaptér zapojte do standardní elektrické zásuvky.‍
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.‍
5 Baterii plně nabijte.‍
Instalace baterií AA
Místo volitelné baterie NiMH (strana 2) lze použít dvě alkalické
baterie, baterie NiMH nebo lithiové baterie.‍ To je užitečné, když
jste na cestě a nemůžete baterii NiMH nabít.‍ Nejlepších
výsledků dosáhnete při použití baterií NiMH nebo lithiových
baterií.‍
POZNÁMKA: Pokud používáte funkci Fotoaparát, pro modely
Oregon 650 se používání standardních alkalických baterií
nedoporučuje.‍
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.‍
2 Vložte dvě baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.‍
3 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.‍
4 Podržte tlačítko .‍
5 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Typ baterií AA.‍
6 Vyberte možnost Alkalické, Lithium nebo Dobíjecí baterie
NiMH.‍
Zapnutí zařízení
Podržte tlačítko
.‍
Příjem satelitních signálů a záznam prošlé trasy
Před použitím funkcí navigačního systému GPS, například
záznamu prošlé trasy, je nutné přijímat satelitní signály.‍
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu.‍
Další informace o systému GPS naleznete na stránce www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
1 Podržte tlačítko .‍
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.‍
Jakmile se dioda
rozsvítí zeleně, zařízení přijalo satelitní
signály.‍ Údaje o datu a čase jsou automaticky nastaveny
podle pozice GPS.‍
3 Projděte se, abyste provedli záznam prošlé trasy
(strana 3).‍
4 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Mapa zobrazíte prošlou trasu na mapě.‍
• Volbou možnosti Kompas zobrazíte kompas a datová
pole s možností přizpůsobení.‍
• Volbou možnosti Trasový počítač zobrazíte svou
aktuální rychlost, vzdálenost a další užitečné statistiky.‍
Hlavní menu
• Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete
obrazovku posunout nebo jí procházet.‍
• „Štípnutím“ dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení
oddálit.‍
• Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.‍
• Každý výběr dotykové obrazovky by měl být samostatným
krokem.‍
• Výběrem ikony
uložíte změny a zavřete stránku.‍
• Výběrem ikony zavřete stránku a vrátíte se na předchozí
stránku.‍
• Výběrem ikony
se vrátíte na předchozí stránku.‍
• Podržením ikony
se vrátíte do hlavního menu.‍
• Výběrem ikony
zobrazíte položky menu specifické pro
zobrazenou stránku.‍
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení.‍
Vytvoření trasového bodu
Svou současnou polohu můžete uložit jako trasový bod.‍
1 Vyberte uživatelské tlačítko.‍
Výchozí funkce uživatelského tlačítka označí trasový bod.‍
2 V případě potřeby proveďte změny trasového bodu výběrem
pole.‍
3 Vyberte možnost Uložit.‍
Menu Kam vést?
Menu Kam vést? lze použít k vyhledání cíle, ke kterému se
chcete nechat navigovat.‍ Všechny kategorie menu Kam vést?
nemusí být ve všech oblastech a na všech mapách k dispozici.‍
Hledání pozice podle jména
1 Vyberte možnost Kam vést? > Trasové body >
Hledání podle pravopisu.‍
2 Zadejte název nebo část názvu.‍
3 Vyberte možnost .‍
>
Hledání pozice v blízkosti jiné pozice
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Vyhledat v blízkosti.‍
2 Vyberte možnost.‍
3 Vyberte polohu.‍
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty.‍ Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně
času, pozice a nadmořské výšky každého bodu.‍
Přizpůsobení záznamu prošlé trasy
À
Á
Â
Ã
Stavový řádek
Aktuální čas a datum
Ikony aplikací
Zásobník aplikací
Používání dotykového displeje
• Klepnutím na obrazovku vyberte položku.‍
Můžete upravit zobrazení a záznam prošlých tras v zařízení.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Prošlé trasy > Záznam
prošlé trasy.‍
2 Vyberte možnost Záznam, neukazovat nebo Záznam,
ukázat na mapě.‍
Pokud zvolíte možnost Záznam, ukázat na mapě, bude
prošlá trasa označena na mapě jako čára.‍ Možnost
Nezaznamenávat deaktivuje záznam prošlé trasy.‍
3 Vyberte možnost Způsob záznamu.‍
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li prošlé trasy zaznamenávat proměnlivou
rychlostí a vytvořit tak optimální znázornění prošlých tras,
vyberte možnost Automaticky.‍
• Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanovené
vzdálenosti, vyberte možnost Vzdálenost.‍
3
• Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanoveném čase,
vyberte možnost Čas.‍
5 Vyberte možnost Interval.‍
6 Dokončete následující krok:
• Pokud jste vybrali možnost Automaticky pro Způsob
záznamu, vyberte možnost pro častější nebo méně častý
záznam prošlé trasy.‍
POZNÁMKA: Při použití intervalu Nejčastější se prošlá
trasa zaznamenává nejpodrobněji, dojde však rychleji
k zaplnění paměti zařízení.‍
• Pokud jste vybrali možnost Vzdálenost nebo Čas pro
Způsob záznamu, zadejte hodnotu a vyberte možnost .‍
Pořízení fotografie
1 Vyberte možnost Fotoaparát.‍
2 Otočením zařízení vodorovně nebo svisle změníte orientaci
3
4
5
Navigace pomocí TracBack®
Při navigaci se můžete nechat navigovat zpět na začátek prošlé
trasy.‍ To může být užitečné například při hledání cesty zpět do
kempu nebo začátku stezky.‍
1 Vyberte možnost Track Manager > Aktuální prošlá trasa >
Zobrazit mapu > TracBack.‍
Mapa zobrazí vaši trasu pomocí purpurové čáry od
výchozího do koncového bodu.‍
2 Navigujte pomocí mapy nebo kompasu.‍
Ukončení navigace
V mapě či kompasu vyberte možnost navigaci.‍
> Ukončit
Navigace k cíli
1
2
3
4
Vyberte možnost Kam vést?.‍
Vyberte kategorii.‍
Vyberte cíl.‍
Vyberte možnost Jet.‍
Otevře se mapa s trasou vyznačenou purpurovou čárou.‍
5 Navigujte pomocí mapy (strana 4) nebo kompasu
(strana 4).‍
Navigace s mapou
1 Začněte navigaci k cílovému bodu (strana 4).‍
2 Vyberte možnost Mapa.‍
Modrý trojúhelník představuje vaši polohu na mapě.‍ Modrý
trojúhelník se během cesty přesouvá a zanechává záznam
prošlé trasy (stezku).‍ Záznam prošlé trasy na mapě lze
změnit (strana 3).‍
3 Dokončete jednu nebo více akcí:
• Přetažením mapy můžete zobrazit různé oblasti.‍
• Výběrem možnosti a mapu zvětšíte nebo zmenšíte.‍
• Vyberte místo na mapě (představované špendlíkem)
a výběrem lišty Bezpečnostní informace v horní části
obrazovky zobrazte informace o vybraném místě.‍
Navigace s kompasem
Při navigaci do cílového bodu ukazuje ikona na cíl bez ohledu
na směr pohybu.‍
1 Začněte navigaci k cílovému bodu (strana 4).‍
2 Vyberte možnost Kompas.‍
3 Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní
části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru
k cílovému bodu.‍
Fotoaparát a fotografie
Pomocí zařízení Oregon 650 a 650t můžete také fotografovat.‍
Při pořízení fotografie jsou s informacemi o fotografii také
automaticky uloženy informace o zeměpisné poloze.‍ Můžete
spustit navigaci k dané pozici.‍
4
6
fotografie.‍
V případě potřeby zapněte blesk výběrem možnosti .‍
Můžete zvolit možnost Automaticky.‍ Blesk bude použit
pouze v případě, že fotoaparát rozpozná scénu s nízkým
osvětlením.‍
V případě nutnosti dvěma prsty obraz na dotykové
obrazovce zvětšete nebo zmenšete (strana 3).‍
Podržením tlačítka zaostřete a podržte zařízení ve stejné
poloze.‍
Na obrazovce se objeví bílý rámeček.‍ Zařízení zaostří na
předmět v rámečku.‍ Po zaostření fotografie se rámeček
zbarví zeleně.‍
Uvolněním tlačítka pořídíte fotografii.‍
Stahování informací o schránkách s poklady
1
2
3
4
5
Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.‍
Přejděte na webovou stránku www.opencaching.com.‍
V případě potřeby vytvořte účet.‍
Přihlaste se.‍
Podle pokynů na obrazovce vyhledejte a stáhněte informace
o schránkách s poklady do zařízení.‍
Přizpůsobení zařízení
Úprava nastavení jasu podsvícení
Četným používáním podsvícení obrazovky se může významně
zkrátit životnost baterií.‍ Úpravou nastavení jasu podsvícení lze
dosáhnout maximální výdrže baterie.‍
POZNÁMKA: Jas podsvícení lze snížit, pokud je slabá baterie.‍
1 Vyberte možnost .‍
2 Úroveň podsvícení upravte pomocí posuvníku.‍
Pokud je podsvícení nastaveno na vysokou hodnotu, může být
zařízení teplé.‍
Vlastní úprava hlavního menu
• Podržte libovolnou ikonu v hlavním menu nebo v zásobníku
aplikací a přetáhněte ji na nové místo.‍
• Otevřete zásobník aplikací a přetáhněte ikonu nahoru do
hlavního menu.‍
• Vyberte možnost Nastavení > Hlavní menu a postupujte
podle pokynů na obrazovce.‍
Uzamčení dotykové obrazovky
Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji
uzamknout.‍
Vyberte možnost > .‍
Odemknutí dotykové obrazovky
Vyberte možnost > .‍
Otočení obrazovky
Zařízení otáčejte a sledujte zobrazení v horizontálním (na
šířku) či vertikálním (na výšku) režimu.‍
• Přejděte na adresu http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.‍
Získání návodu k obsluze
Nejnovější návod k obsluze můžete získat z webových stránek.‍
1 Přejděte na stranu www.garmin.com/‍support.‍
2 Vyberte možnost Návody.‍
3 Při výběru produktu se řiďte pokyny na obrazovce.‍
Profily
Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení
podle toho, jakým způsobem ho používáte.‍ Pokud zařízení
používáte například pro lov, nastavení a zobrazení jsou jiné,
než když je používáte pro geocaching.‍
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová
pole nebo měrné jednotky, jsou změny automaticky uloženy
jako součást profilu.‍
Výběr profilu
Při změně aktivit můžete změnit nastavení zařízení změnou
profilu.‍
1 Vyberte možnost Změna profilu.‍
2 Vyberte profil.‍
Vytvoření vlastního profilu
Můžete přizpůsobit nastavení a datová pole pro konkrétní
aktivitu nebo cestu.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily > Vytvořit nový profil
> OK.‍
2 Přizpůsobte svá nastavení a datová pole.‍
Přizpůsobení tlačítek
Zapínací a uživatelské tlačítko lze nastavit jako zkratku k menu,
nastavení nebo aplikaci.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Konfigurovat
tlačítka.‍
2 Vyberte možnost Zapínací tlačítko nebo Uživatelské
tlačítko.‍
Vyberte
možnost Jedno klepnutí, Dvojité klepnutí nebo
3
Přidržení.‍
4 Vyberte možnost.‍
Odstranění problémů
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat.‍ Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.‍
1 Vyjměte baterie.‍
2 Nainstalujte baterie zpět.‍
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.‍
• Přejděte na webovou stránku http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii, na
bezpečném místě.‍
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin®.‍
• Přejděte na adresu www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Přejděte na adresu www.garmin.com/‍learningcenter.‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)1805-427646-880
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 902 007 097
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin®, logo společnosti Garmin, Oregon®a TracBack®
jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích
dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného
souhlasu společnosti Garmin.
Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností
Garmin podléhá licenci. microSD™ je obchodní značka
sdružení SD-3C, LLC. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy náleží příslušným vlastníkům.
© 2013 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising