Garmin | Oregon® 450 | Garmin Oregon® 450 Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin Oregon® 450 Skrócony podręcznik użytkownika
Seria OREGON
®
450, 450t, 550, 550t
Skrócony podręcznik
użytkownika
 Ostrzeżenie
Należy zapoznać się z zamieszczonym
w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Urządzenie Oregon jest zasilane dwiema
bateriami typu AA. Należy używać
baterii alkalicznych, litowych lub
NiMH. W celu uzyskania optymalnej
wydajności należy używać wstępnie
naładowanych akumulatorów NiMH
lub litowych. Nie zaleca się stosowania
standardowych baterii alkalicznych
do zasilania urządzenia Oregon 550
podczas korzystania z funkcji aparatu
fotograficznego.
Aby zainstalować baterie:
1. Unieś zatrzask i zdejmij pokrywkę
baterii.
Pokrywka komory baterii
Zatrzask
Antena komunikatów pogodowych
2. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniem
biegunów.
3. Załóż pokrywkę baterii i naciśnij
zatrzask.
Aby wybrać typ baterii:
1. Dotknij kolejno Konfiguracja >
System > Typ baterii.
2. Wybierz Alkaliczne, Litowe lub
NiMH.
Skrócony podręcznik użytkownika serii Oregon
Uwaga
Jeśli urządzenie Oregon nie będzie
używane przez kilka miesięcy, należy z
niego wyjąć baterie. Wyjęcie baterii nie
spowoduje utraty zapisanych danych.
Aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie Oregon:
1. Aby włączyć urządzenie Oregon,
naciśnij .
2. Aby wyłączyć urządzenie Oregon,
naciśnij i przytrzymaj .
Aby dostosować poziom
podświetlenia:
1. Gdy urządzenie Oregon jest włączone, naciśnij i szybko zwolnij .
2. Dotknij
lub
, aby dostosować
poziom jasności.
Aby zablokować lub odblokować
ekran:
1. Naciśnij i szybko zwolnij .
2. Dotknij Zablok. ekran (lub Odblok.
ekran).
Skrócony podręcznik użytkownika serii Oregon
Aby odebrać sygnały z satelitów
GPS:
1. Udaj się w teren otwarty, z dala od
wysokich budynków i drzew.
2. Włącz urządzenie Oregon. Odebranie
sygnałów z satelitów może potrwać
kilka minut.
Słupki
na stronie głównej
wskazują moc sygnałów z satelitów.
Jeśli słupki są zielone, urządzenie
Oregon odebrało sygnały z satelitów.
Aby skorzystać z mapy:
1. Dotknij Mapa. Twoja bieżąca
lokalizacja jest oznaczona
znacznikiem pozycji .
2. Dotknij
lub
, aby powiększyć
obraz.
3. Dotknij i przeciągnij ekran, aby
przesunąć mapę.
Aby otworzyć stronę Kompas:
Dotknij Kompas.
Wskaźnik namiaru wskazuje cel podróży,
bez względu na kierunek, w jakim
porusza się użytkownik. Jeśli wskaźnik
namiaru jest skierowany w górę
kompasu, podróż odbywa się dokładnie
w kierunku celu. Jeśli jest on skierowany
w innym kie-runku, należy skręcać
w tym kierunku, aż strzałka zacznie
wskazywać górę kompasu.
Kompas należy kalibrować po przebyciu
długiego dystansu, po znaczącej zmianie
temperatury lub po wymianie baterii.
Aby skalibrować kompas:
1. Będąc na wolnym powietrzu, należy
trzymać urządzenie Oregon poziomo i
nie należy stawać w pobliżu obiektów
wpływających na pola magnetyczne,
np. samochodów, budynków czy linii
wysokiego napięcia.
2. Dotknij kolejno Konfiguracja >
Kierunek > Naciśnij, aby skalibrować kompas.
3. Dotknij Start i postępuj zgodnie ze
wskazówkami wyświetlanymi na
ekranie.
Skrócony podręcznik użytkownika serii Oregon
Aby przejrzeć informacje o punkcie
na mapie:
1. Dotknij pozycji, którą chcesz
przejrzeć.
2. Dotknij przycisku informacji na górze
ekranu.
Aby oznaczyć bieżącą lokalizację
jako waypoint:
1. Dotknij Zaznacz waypoint.
2. Dotknij Zapisz i edytuj.
3. Dotknij atrybutu, który chcesz zmienić.
4. Dotykaj liter, liczb lub symboli, aby
wprowadzać zmiany.
5. Dotknij
(wyjątkiem jest zmiana
symbolu). W razie potrzeby zmień
także inne atrybuty.
6. Dotknij
, aby odrzucić zmiany.
Skrócony podręcznik użytkownika serii Oregon
Aby edytować waypoint:
1. Dotknij Menedżer waypointów.
2. Dotknij waypoint.
3. Dotknij atrybutu, który chcesz zmienić.
4. Dotykaj liter, liczb lub symboli, aby
wprowadzać zmiany.
5. Dotknij
(wyjątkiem jest zmiana
symbolu). W razie potrzeby zmień
także inne atrybuty.
6. Dotknij
, aby odrzucić zmiany.
Aby przenieść waypointa do
aktualnej pozycji:
1. Dotknij Menedżer waypointów.
2. Dotknij waypoint, dla którego chcesz
przenieść do innej pozycji.
3. Dotknij Użyj aktualnej pozycji.
Aby rozpocząć podróż do celu
podróży, korzystając ze strony
Dokąd?:
Strony Dokąd? można użyć do rozpoczęcia podróży do zapisanych waypointów,
wprowadzać współrzędne, wyszukiwać
punkty szczególne i wiele innych.
1. Dotknij Dokąd?.
2. Dotknij kategorii.
3. Dotknij elementu, do którego chcesz
rozpocząć podróż.
4. Dotknij Jedź. Kurs jest oznaczony
kolorową linią.
5. Dotknij kolejno
> Kompas.
6. Skorzystaj z kompasu, aby
nawigować do celu podróży.
Aby rozpocząć podróż do punktu na
mapie:
1. Dotknij Mapa.
2. Dotknij punktu na mapie.
3. Dotknij przycisku informacji na górze
ekranu.
4. Dotknij kolejno Jedź! >
>
Kompas.
5. Skorzystaj z kompasu, aby
nawigować do celu podróży.
Aby przerwać nawigację, dotknij kolejno
Dokąd? > Przerwij nawigację.
Aby utworzyć i podróżować wzdłuż
nowej trasy:
1. Aby wybrać punkt startowy, dotknij
kolejno Planowanie trasy >
<Wyznacz trasę> > <Wybierz
1. punkt>.
2. Dotknij kategorii.
3. Dotknij pierwszego elementu na
trasie.
4. Dotknij kolejno Użyj > <Wybierz
nast. punkt>.
5. Powtarzaj te kroki aż do pełnego
zestawienia trasy.
6. Dotknij
, aby zapisać trasę.
7. Dotknij kolejno
> Dokąd? >
Trasy, aby rozpocząć podróż
wyznaczoną trasą.
Aby rejestrować ślady:
1. Dotknij kolejno Konfiguracja >
Ślady > Wykres śladu.
Skrócony podręcznik użytkownika serii Oregon
2. Dotknij Nie rejestruj, Rejestruj, nie
pokazuj albo Rejestruj, pokaż.
Jeśli wybierzesz opcję Rejestruj, pokaż,
linia na stronie Mapa będzie wskazywać
ślad.
Aby wyczyścić bieżący ślad:
Dotknij kolejno Konfiguracja >
Zeruj > Wyczyść bieżący ślad >
Tak.
Aby podłączyć urządzenie Oregon
do komputera:
1. Unieś antenę komunikatów
pogodowych znajdującą się na
dole urządzenia Oregon.
2. Włóż mniejsze złącze kabla USB
do złącza mini-USB.
3. Podłącz drugi koniec kabla do
portu USB komputera.
Odwiedź stronę internetową
www.garmin.com, aby uzyskać
dodatkową dokumentację i informacje.
Skrócony podręcznik użytkownika serii Oregon
Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) są zawsze dostępne
na stronie internetowej firmy Garmin pod adresem www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tajwan
www.garmin.com
Kwiecień 2010
Numer katalogowy 190-01140-60 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising